Sunteți pe pagina 1din 5

,,,,,W

Ministerul Educatiei Nafionale


Universitatea
Petrol
-
Gaze din Ploiegti
Facultatea de lngineria Petrolului gi
Gazelor
'":
::t :' :j
''
):
rr ':'t:
| !
.-,.;
,:;..i1i
.r
/ ..,: 7.1'
..
. ., /:..
^..r /!
.a ./:.,
':,a:!
Planul a fost avizat de
Ministerul Educaliei qi Cercetdrii
la data de .............
PLAN DE IruVATAMANT
Donteniul de studii de licenfd: Minen
petror
gi Gaze
Specializareaz lnginerie de Petrol gi Gaze
Titlul absolventuluil inginer
Forma de invifimint: FREGVENTA
REDUSA
Durata studiilor= 4 ani
Anul intririi in vigoare a planului:
2OOS - 2006
Anul ultimei revizuiri a planului:
2Oi2
,i
FiSier SMQ/Formulare
F 166 10/Ed.l
Universitatea Petrol
-
Gaze din
ploiegti
Facultatea de lngineria Petrolului gi Gazelor
Domeniul de studii: Mine, Petrol gi Gaze
Programul de licenla: lnginerie de
petrol
Si
Gaze - IFR
PLAN nE iNvAlAruANr
-
ANUL r
uPG280113
Nt'. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei
ORE PE SEMESTRU
L
o
L
o
o
L
t&
NOAD sem
E
v
a/)
6
E
E
O
(A
!A
'-
;1
JO-
J
F
o
F
A. DTSCTLrNE OBLTGATORTT (O)
g
O?TTONALE (A)
SEMESTRUL I
I Analizit matematicd 1 I 1001200008 56 56 t44 8 E
2
Programarea calculatoarelor qi limbaje de
orogramare
1 1 1002202008 28 28 97 5 E
3 Chimie general6
I 1 1 003203005 42
/a
i58 8
E
4 leometrie descriptivb qi desen tehnic 1 1 1 1004204001 28 28 122 6 E
5
Limba engleza 1 ll 005221301
28 28 tl
Lin.rba francezi I 11 00s222307
6
Filosofie
t2 006229307
14 14 61 J
Istoria
;tiinlei 22 006230301
7 Educalie ftzicd 1 l1 001233313 14 t4
TOTAL 140 140 593 30 4E+IV
SEMESTRUL 2
8 Geometrie descriptivd qi desen tehnic 2 1 12008205001 42 JJ 3
9
Algebrb liniard, geometrie analitic[
9i
diferential6
1 12009201008 56 56 144 8 E
l0 Tehnologia materialelor 1 120r0206101 28 28 72 4 E
il Mecanicd I
112011207101 28
1a
72
n
E
i2 Mineralogie gi petrologie
20 2214104 +l
A')
r33
1
F
13
Limbaenglezd 2
20 3223301
28 28 l1 2
Limbafrancezd2
2A 3224301
14 Educatie fizicd 2
20 4234313
t4
1A
2
TOTAL
t40 98 224 465 30 4E+3V
B, DISCIPLINE FACULTA TrvE (L)
SEMESTRUL
l5 A doua limbd strdind I
101015240307 28 28
16 Biroticd
101016244308
la AN
33 3 V
SEMESTRUL 2
l1 A doua iimbd str6ind 2 102017241301 28 28 22 2
t8 Graficd interactivA
102018245308 42 +z JJ 3
I
)
Orele de Proiect trecute in rubrica Seminar se progr, pe grupe, iar orele de Proiect trecute in rubrica Laborator se progr. pe subgrupe
Decan,
Prof. dr. ing. lulian NISTOR
Figier SMQ/Formulare
Universitatea Petrol
-
Gaze din Ploiegti
Facultatea de lngineria Petrolului gi Gazelor
Domeniul de studii: Mine, Petrol gi Gaze
Programul de licentS: lnginerie de
petrol
gi Gaze - IFR
PLAN DE iNvAlArvlANr
-
ANUL
uPG280113
II
Denumirea disciplinei Codul disciplinei
ORE PE SEMESTRU
4)
-'l
^
'ir
O..
J0.
J
i.
O
F
A. DTSCTPLINE OBLTGATORTT (O) Sr O?TToNALE (A)
SEMESTRUL 3
i 13019208101
113020211008
Geologie generald qi stratigraficd
113021215204
ermotehnicd si magini termice I 1t3022212103
Rezistenta materialelor I
113023209101
Limba englezd 3
11302422s30'7
Limbafrancez1.3
113024226301
Economie general6
123025231310
Economia intreprinderii
Educalie frzic6,3
22302s258310
113026235313
ermorehnicd si magini termice 2 114021213103
Rezisten!a materialelor 2
l 14028210101
ElectroLehnici gi magini elecrrice
114029216102
himie fizicd
Organe de magini
i1403i218101
Organe de maqini - proiect
114032219101
114033220103
Limba englezd 4
t14034221307
114034228301
Educatie ftzicd4
114035236313
r 14036000103
B. D ISCI PLINE FAC U LTATIVE
A doua limbd strdinb 3
103031242307
Surse neconvenfionale de
r 03 03 8000203
SEMESTRUL 4
A doua limbd strdind 4
t04039243307
lF lffilffii ,"s
H l,fficl
s1.3
ffifP
1) Orele de Proiect trecute in rubrica
{ Rector,
Prof. dr. ing. Mihai
de Proiect trecr"rte in rubrica Laborator se progr. pe subgrupe
Decan,
Prof. dr. ing. lulian NISTOR
F 166.11/Ed.1
Universitatea Petrol
-
Gaze din Ploiegti
Facultatea de lngineria Petrolului
9i
Gazelor
Domeniul de studii: Mine, Petrol gi Gaze
Programul de licen{d: lnginerie de Petrol
9i
Gaze - IFR
PLAN nE tNvAlArvlAlvr
-
ANUL rrr
uPG280l13
I
)
Orele de Proiect trecute in rubrica Seminar se progr. pe grupe, iar orele de Proiect trecute in rubrica Laborator se progr. pe subgrupe
Rector,
Decan,
Prof. dr. ing. lulian NISTOR
Prof. dr. ing. ihai P
Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei
ORE PE SEMESTRU
c)
tr
q)
L
a)
o
tr
tr'
NOAD sem
E
.i
ts
d
o
a
'i
iii
,!e
o
O^
JA
J
F
o
F
A. DTSCTPLTNE OBLTGATOMT (O)
y
OPTTONALE (A)
SEMESTRUL 5
41 Hidraulica generald
r 1 5041000104 42 42 150 6 E
Aa
AL F izica zdcdmintel or de hidrocarburi i 15042000104
/14
42 158 8 tr
43 Fluide de foraj
Ei
cimenturi de sond6 I 15043000203
Aa
42 108 6 E
44 Geofizicd de sond5
115044000204 28 28 108 6 E
45 Extraclia gazelor
I 1 5045000203 28 28 72 4 E
TOTAL
182 182 s96 JU 5E
SEMESTRUL 6
46 Hidraulicd subterand
1 16046000104 42 42 t50 6 E
47 Forajul sondelor l
116047000203 t4 14 JJ J E
48
49
50
51
52
s3
Extraciia petrolului 1 I 16048000203 I4 14 6l -) E
Transportul gi depozitarea
hidrocarburilor
1 16-049000203 0 J
Transporlul gi depozitarea
hidrocarburilor - proiect
I 1 6050000203 28 28 50 2
3eologia zdcdmintelor de hidrocarburi
I i6051000204 42 42 97 5 E
Utilaj petrolier
l 16052000201 28 28 83 5 E
Practica 2
116053000103 120 120 J
TOTAL
28 26A 288 474 30 5E+3V
F 166.11/Ed.1
Figier SMQ/Formulare
Universitatea Petrol
-
Gaze din Ploiegti
Facultatea de lngineria Petrolului gi Gazelor
Domeniul de studii: Mine, Petrol gi Gaze
Programul de licentd: lnginerie de
petrol
si Gaze - IFR
PLAN DE iNVAlArvrANr
-
ANUL rv
uPG280113
I
)
urele de Prorect trecute in rubrica Seminar se prog. pe grupe, iar orele de Proiect t.ecute in .r-rr"a Lab-iliifriog. p. ,rbg*p.
NOAD
,or, -
numdrul or.elor de activitdli didactice directe pe sAptamanA;
NOAD
.,". -
numdrul orelor de activitAti didactice directe pe semestru;
NOSI
.,",n -
numdrul orelor de studiu irqdividlial p3 semestru
r.?
"
'-:
':
_
:'1,
i
;{'Si:ir
.:,'-',,',.i
Rector,
t:*-'fL:: i- -.
-
'.,','i1,'\
Profdrre
Decan,
Prof. dr. ing. lulian NISTOR
Nr. cr1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei
ORE PE SEMESTRU o
tr
q)
NOAD sem
*J
V\
.i
ts
cd
E
O
a
-l
:-
**
.EH
O^
3tr
J
F
o
F
A. DISCT?LTNE OBLTGATORTI (O)
g
O?TTONALE (A)
SEMESTRIJL 7
54 Foraje speciale qi foraj marin I I 7054000203 28
)e
100 4 E,
55 Forajul sondelor 2
l 1 705s000203 28 28 147 7 E
56 Forajul sondelor - proiect 1 1 1 7056000203 28 28 22 2
57 Extraclia petrolului 2
r 1 7057000203 2 28 30 r47 7 E
58 Extraclia petrolului - proiect 1 l 1 7058000203 28
10
LO 20 2
59
Proiectarea exploatdrii zdcdmintelor de
hidrocarburi 1
1170s9000204 28 28 72 4 E
60
Exploatarea secundard a zdc6mintelor t27060a00203
58 28 72 4 E
Simulare in foraj -extraclie
227060000203
TOTAL
116 n2 r98 580 30 5E+2V
SEMESTRUL 8
6I Forajul sondelor 3
118061000203 20 20 125 5 E
62 Forajul sondelor - proiect2
1 1 8062000203 20 20 30 2
63 Extraclia petrolului 3
1 r f063000203 20 20 105 5 E
64 Extrac!ia petrolului- proiect
2 I 1 8064000203 20 20 30 2
65
Proiectarea exploatArii zdc6mintelor de
hidrocarburi 2
I I 8065000204 0 J E
66
Proiectarea exploatdrii zdcdrnintelor de
hidrocarburi - proiect
r 1 8066000204 20
1n
50 2
67 Investigafi i hi drodinamice
118067237204 20 20 80 4 E
68
Economia petrolului
1280682381 10 10 10
55 J V
Proteclia mediului
228068239103 10 t0
69 Practicd 3
1 18069000103 120 t20 4
TOTAL
50 210 260 475 30 4E+5V
F 166.11/Ed.1
Figier SMQ/Formulare