Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERT]L

TEHNOLOGmT INFORMATmI
$r
coMUNrcATmOR
AL REPUBLICtr MOLDOVA
intreprinderea de Stat
..Centrul Resurselor
Informafionale de Stat
,,Registrutt
Departamentul
registrelor informa{ionale
de stat
MD-2012, municipiul Chigindu, str. Pugkin, nr.42,
tel./fax +373 22 50 47 66.
e-mail: dris@reeistru.md
MI4HIICTEPCTBO
T4HOOPMATPTOHTIbD(
TE)CrOnOnrIl vt Ctsfr3u
PECITYE.JII,IKI4 MOJUTOBA
f ocylapcrBeHHoe rrpeArrpnfl Tne
,,Lleurp
rocyAapcrBeuHrrx
uuQopuaqrroHHr,rx pecypcoB
,,Registru"
IeuapraueHr
rocyAapcrBeHHbrx nu$optraqrroHHbrx
pefHcTpoB
MD-2012, nryH. KHrunu:y, y tr. [ly nxuua, 42,
re,r./Qaxc +373 22 50 47 66,
e-mai l : dri s@reei stru.md
Nr.ouz
/5 { ain /P c"r/ I E
La nr. din
Noroc Victor
vi cu07@smai l .com
Departamentul registrelor informalionale de stat a examinat petilia Dvs.
(nr.l58 din 14.07.2014), adresatd prin intermediul po;tei electronice
$i
Ve
informeazd,:
in vederea asigurdrii realizarii Planului de acliuni de preschimbare
a
pa$apoartelor
de tip sovietic (modelul
anului 1974), aprobat prin Hotdiirea
Guvernului Republicii Moldova nr. 776 din 04.10.2013, subdiviziunile eviden!6
9i
documentare a populaliei receplioneazd,in zilele de simbdtd, in mod prioritar,
cererile pentru eliberarea buletinului de identitate de la titularii paqapoa-rtelor
de
tip sovietic.
De asemenea, in scopul credrii condiliilor tehnice pentru testarea
procesului de eliberare a paqaportului
cetdleanuiui Republicii Moldova de model
nou, trecerea la noua tehnologie de producere
a acestora
$i
identificarea
problemelor
de ordin tehnico-aplicativ, subdiviziunile teritoriale primesc
temporar in zilele de simbdtd mai intii cererile pentru eliberarea pagaportului
Republicii Moldova de la solicitanlii care s-au programat in prealabil qi cererile
pentru eliberarea pagaportului
copiilor minori.
Di rector-adj unct operafi uni
Aliona Mardari, 022 50 47 53
Stelian GORINCIOI