Sunteți pe pagina 1din 4

Inainte de iulie 2010, tichetele cadou se

acordau potrivit urmatorului articol din Codul


Fiscal:
TITLUL III Impozitul pe venit
Cap.3 Venituri din salarii
ART.55 Defnirea veniturilor din salarii
4) Urmtoarele sume nu sunt incluse n veniturile salariale !i nu
sunt impoza"ile# n n$elesul impozitului pe venit%
a) a&utoarele de nmorm'ntare# a&utoarele pentru pierderi
produse n (ospodriile proprii ca urmare a calamit$ilor naturale#
a&utoarele pentru "olile (rave !i incura"ile# a&utoarele pentru
na!tere# veniturile reprezent'nd cadouri pentru copiii minori ai
salaria$ilor# cadourile o)erite salariatelor# contravaloarea
transportului la !i de la locul de munc al salariatului# costul
presta$iilor pentru tratament !i odi*n# inclusiv transportul pentru
salaria$ii proprii !i mem"rii de )amilie ai acestora# acordate de
an(a&ator pentru salaria$ii proprii sau alte persoane# ast)el cum
este prevzut n contractul de munc.
Cadourile o)erite de an(a&atori n "enefciul copiilor minori ai
an(a&a$ilor# cu ocazia +a!telui# zilei de , iunie# Crciunului !i a
sr"torilor similare ale altor culte reli(ioase# precum !i cadourile
o)erite an(a&atelor cu ocazia zilei de - martie sunt neimpoza"ile#
n msura n care valoarea cadoului o)erit fecrei persoane# cu
orice ocazie din cele de mai sus# nu dep!e!te ,5. lei.
Dupa iulie 2010, tichetele cadou au fost scoase
din acest paragraf, astfel:
TITLUL III Impozitul pe venit
Cap.3 Venituri din salarii
ART.55 Defnirea veniturilor din salarii
,. /unt considerate venituri din salarii toate veniturile n
"ani !i0sau n natur o"$inute de o persoan fzic ce
des)!oar o activitate n "aza unui contract individual de
munc 1...2
3) Avanta&ele# cu e3cep$ia celor prevzute la alin. 142# primite
n le(tur cu o activitate men$ionat la alin. 1,2 !i 152 includ#
ns nu sunt limitate la%
(...)
h) tic*ete6cadou acordate potrivit le(ii.
Norme metodologice Art. 55 al.3
70. La stabilirea venitului impozabil se au n vedere i avantajele primite de
persoana fzic, cum ar f:
1...2
i) tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dac acestea sunt
acordate potrivit destinaiei i cuantumului prevzute la art. 55 alin. (4)
lit. a) din Codul fscal.
Legea fiind ambigua, nu era clar daca aceste tichete
suporta doar impozitul pe venit de 1!, sau toate
contributiile sociale obligatorii"
In decembrie 2010 se aduce clarificarea necesara,
prin
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 117 din 23 decembrie 2010
pentru modifcarea si competarea !e"ii nr. #71$2003 pri%ind &odu
fsca si re"ementarea unor masuri fnanciar'fscae
E()TENT* GU+ERNU! RO(AN)E)
,U-!)&ATA )N* (ON)TORU! O.)&)A! NR. /01 din 30 decembrie 2010
TITLUL I7
5
C89TRI:U;II /8CIAL< 8:LI=AT8RII
Art. 296
15
Nu se cuprind n baa lunar! a contribu"iilor sociale
obligatorii# pre$!ut! la art. 296
4
# urm!toarele%
#"""$
b) a&utoarele de nmorm'ntare# a&utoarele pentru pierderi
produse n (ospodriile proprii ca urmare a calamit$ilor naturale#
a&utoarele pentru "olile (rave !i incura"ile# a&utoarele pentru
na!tere# veniturile reprezent'nd cadouri pentru copiii minori ai
salaria$ilor# cadourile o)erite salariatelor# contravaloarea
transportului la !i de la locul de munc al salariatului# costul
presta$iilor pentru tratament !i odi*n# inclusiv transportul pentru
salaria$ii proprii !i mem"rii de )amilie ai acestora# acordate de
an(a&ator pentru salaria$ii proprii sau alte persoane# ast)el cum
este prevzut n contractul de munc. Cadourile o)erite de
an(a&atori n "enefciul copiilor minori ai an(a&a$ilor# cu ocazia
+a!telui# zilei de , iunie# Crciunului !i a sr"torilor similare ale
altor culte reli(ioase# precum !i cadourile o)erite salariatelor cu
ocazia zilei de - martie nu intr n "aza de calcul# n msura n
care valoarea cadoului o)erit fecrei persoane# cu orice ocazie
dintre cele de mai sus# nu dep!e!te ,5. lei>
o2 tichetele de mas!# tichetele de $acan"!# tichetele cadou %i
tichetele de cre%!# acordate potri$it legii&
Concluzie:
%ichetele cadou se impoziteaza cu 1! pentru
anga&at, sunt neimpozabile pentru anga&ator si
deductibile limitat, daca se incadreaza in fondul de
cheltuieli sociale ' c) cod fscal in vi(oare%
Titlul II CA+ 5 Calculul proftului impoza"il
A'(. 21
)heltuieli
(
(3) Urmtoarele c*eltuieli au deducti"ilitate limitat%
("
c) c*eltuielile sociale# n limita unei cote de p'n la 5?# aplicat
asupra valorii c*eltuielilor cu salariile personalului# potrivit Le(ii nr.
5305..3 6 Codul muncii# cu modifcrile !i completrile ulterioare. Intr
su" inciden$a acestei limite# cu prioritate# a&utoarele pentru na!tere#
a&utoarele pentru nmorm'ntare# a&utoarele pentru "oli (rave sau
incura"ile !i protezele# precum !i c*eltuielile pentru )unc$ionarea
corespunztoare a unor activit$i ori unit$i a@ate n administrarea
contri"ua"ililor% (rdini$e# cre!e# servicii de sntate acordate n cazul
"olilor pro)esionale !i al accidentelor de munc p'n la internarea ntr6
o unitate sanitar# muzee# "i"lioteci# cantine# "aze sportive# clu"uri#
cmine de ne)amili!ti# pentru !colile pe care le au su" patrona&#
precum !i alte c*eltuieli e)ectuate n "aza contractului colectiv de
munc. An cadrul acestei limite# pot f deduse !i c*eltuielile
reprezent'nd% tic*ete de cre! acordate de an(a&ator n con)ormitate
cu le(isla$ia n vi(oare# cadouri n "ani sau n natur o)erite copiilor
minori !i salaria$ilor# cadouri n "ani sau n natur acordate salariatelor#
costul presta$iilor pentru tratament !i odi*n# inclusiv transportul
pentru salaria$ii proprii !i pentru mem"rii de )amilie ai acestora#
a&utoare pentru salaria$ii care au su)erit pierderi n (ospodrie !i
contri"u$ia la )ondurile de interven$ie ale asocia$iei pro)esionale a
minerilor# a&utorarea copiilor din !coli !i centre de plasament>