Sunteți pe pagina 1din 5

MODURILE I TIMPURILE VERBALE

I. MODURILE PERSONALE (PREDICATIVE)


1. MODUL INDICATIV
PREZENT
A CNTA A VEDEA A FACE A AVEA A HOTR A FI
EU cnt vd fac am hotrsc sunt
TU cni vezi faci ai hotrti eti
EL/EA cnt vede face are hotrte este
NOI cntm vedem facem avem hotrm suntem
VOI cntai vedei facei avei hotri suntei
EI/ELE cnt vd fac au hotrsc sunt
IMPERFECT
cntam vedeam fceam aveam hotram
eram
cntai vedeai fceai aveai hotrai erai
cnta vedea fcea avea hotra era
cntam vedeam fceam aveam hotram eram
cntai vedeai fceai aveai hotrai erai
cntau vedeau fceau aveau hotrau erau
PERFECTUL SIMPLU
cntai vzui fcui
avusei; avui
hotri fusei; fui
cntai vzui fcui
avusei; avui
hotri fusei; fui
cnt vzu fcu
avuse; avu
hotr fuse; fu
cntarm vzurm fcurm
avuserm; avurm
hotrrm fuserm; furm
cntari vzuri fcuri
avuseri; avuri
hotrri fuseri; furi
cntar vzur fcur
avuser; avur
hotrr fuser; fur
*a citi perfect simplu: eu !"!!# "u !"!$!# e% !"!# &'! !"!()*# +'! !"!(),!# e! !"!()
PERFECTUL COMPUS
am cntat am vzut am vzut
am avut
am hotrt
am fost
ai cntat ai vzut ai vzut
ai avut
ai hotrt
ai fost
a cntat a vzut a vzut
a avut
a hotrt a fost
am cntat am vzut am vzut
am avut
am hotrt am fost
ai cntat ai vzut ai vzut
ai avut
ai hotrt ai fost
au cntat au vzut au vzut
au avut
au hotrt au fost
MAI MULT CA PERFECTUL
cntasem vzusem fcusem
avusem
hotrsem fusesem
cntasei vzusei fcusei
avusei
hotrsei fusesei
cntase vzuse fcuse
avuse
hotrse fusese
cntaserm vzuserm fcuserm
avuserm
hotrserm fuseserm
cntaseri vzuseri fcuseri
avuseri
hotrseri fuseseri
cntaser vzuser fcuser
avuser
hotrseri fuseseri
VIITOR I
voi cnta Voi vedea Voi face
voi avea
Voi hotr Voi fi
vei cnta Vei vedea Vei face Vei avea Vei hotr Vei fi
va cnta Va vedea Va face Va avea Va hotr Va fi
vom cnta Vom vedea Vom face Vom avea Vom hotr Vom fi
vei cnta Vei vedea Vei face Vei avea Vei hotr Vei fi
vor cnta Vor vedea Vor face Vor avea Vor hotr Vor fi
VIITOR II (+!!"'(u% -&"e(!'()
Voi fi cntat Voi fi vzut Voi fi fcut Eu voi fi avut Voi fi hotrt Voi fi fost
Vei fi cntat Vei fi fost
Va fi cntat Va fi fost
Vom fi cntat Vom fi fost
Vei fi cntat Vei fi fost
Vor fi cntat Vor fi fost
VIITOR I POPULAR
O s cnt O s vd O s fac O s am O s hotrsc O s fiu
O s cni O s vezi O s faci O s ai O s hotrti
. O /) 0!!
O s cnte O s vad O s fac O s ai O s hotrasc O s fie
O s cntm O s avem O s fim
O s cntai O s avei O s fii
O s cnte O s ai O s fie
VIITOR II POPULAR
!m s cnt !m s vd !m s fac !m s am !m s hotrsc !m s fiu
!i s cni !i s vezi !i s faci !i s ai !i s hotrti !i s fii
!re s cnte !re s vad !re s fac !re s ai !re s hotrasc !re s fie
!vem s cntm !vem s avem !vem s fim
!vei s cntai !vei s avei !vei s fii
!u s cnte !u s ai !u s fie
VIITOR III POPULAR
Oi cnta Oi vedea Oi face Oi avea Oi hotr Oi fi
"i cnta "i vedea "i face "i avea "i hotr "i fi
O cnta O vedea O face O avea O hotr O fi
Om cnta Om face Om avea Om hotr Om fi
"i cnta "i face "i avea "i fi
Or cnta Or face Or avea Or fi
1. MODUL CON2UNCTIV
PREZENT
s cnt # vd # fac # am # hotrsc # fiu
s cni # vezi # faci # ai # hotrti
. S) 0!!
s cnte # vad # fac # ai # hotrasc # fie
# cntm # vedem # facem # avem # hotrm # fim
# cntai # vedei # facei # avei # hotri # fii
# cnte # vad # fac # ai # hotrasc # fie
PERFECT
# fi cntat S) 0! +)3u" # fi fcut S) 0! -+u" # fi hotrt S) 0! 0'/"
s fi cntat # fi fcut # fi hotrt
# fi cntat # fi fcut # fi hotrt
# fi cntat # fi fcut # fi hotrt
# fi cntat # fi fcut # fi hotrt
# fi cntat # fi fcut # fi hotrt
4. MODUL CONDI5IONAL6OPTATIV

PREZENT
! cnta ! vedea ! face ! avea ! hotr ! fi
!i cnta !i vedea !i face !i avea !i hotr !i fi
!r cnta !r vedea !r face !r avea !r hotr !r fi
!m cnta !m vedea !m face !m avea !m hotr !m fi
!i cnta !i vedea !i face !i avea !i hotr !i fi
!r cnta !r vedea !r face !r avea !r hotr !r fi
PERFECT
! fi cntat ! fi vzut ! fi fcut ! fi avut ! fi hotrt ! fi fost
!i fi cntat !i fi vzut !i fi fcut !i fi avut !i fi hotrt !i fi fost
!r fi cntat !r fi vzut !r fi fcut !r fi avut !r fi hotrt !r fi fost
!m fi cntat !m fi vzut !m fi fcut !m fi avut !m fi hotrt !m fi fost
!i fi cntat !i fi vzut !i fi fcut !i fi avut !i fi hotrt !i fi fost
!r fi cntat !r fi vzut !r fi fcut !r fi avut !r fi hotrt !r fi fost
7. MODUL IMPERATIV
8-e/" *'9 /e '&:u;) &u*-! %- <e(/'-&- - II - /;# <%
$u cnt%
Vezi% F). -! ='")()$"e
. 0!!
Voi cntai%
Vedei% F-e,!. -+e,! ='")(>,! 0!,!
8 0'(*- &e;-"!+)? "u &u @&"-. V'! &u @&"-,!.
II. MODURI NEPERSONALE (NEPREDICATIVE)
1. MODUL INFINITIV
PREZENT
! cnta ! vedea ! face ! avea ! hotr ! fi
PERFECT
! fi cntat ! fi vzut ! fi fcut ! fi avut ! fi hotrt ! fi fost
1. MODUL AERUNZIU
cntnd vznd fcnd avnd hotrnd fiind
&' MODUL PARTICIPIU
S;' cntat () Vzut () *cut () !vut () +otrt () *ost ()
P%'cntai (e) Vzui (e) *cui (e) !vui (e) +otri (e) *oti , foste
7. MODUL SUPIN
-e cntat -e vzut -e fcut -e avut -e hotrt .
P(e3e&"?
sunt
eti
este
suntem
sunteti
sunt
T(eu"?
Pe(0e" '*<u/?
am fost
ai fost
a fost
am fost
ati fost
au fost
I*<e(0e"?
eram
erai
era
eram
erati
erau
Pe(0e" /!*<%u?
fusei
fusei
fuse
fuseram
fuserati
fusera
M-! *u%" - <e(0e"u%?
fusesem
fusesei
fusese
fuseseram
fuseserati
fusesera
V!!"'(?
V!!"'( I?
voi fi
vei fi
va fi
vom fi
veti fi
vor fi
V!!"'( II?
o sa fiu
' /- 0!! (EB.? O /- 0!! /u(<!&/)
o sa fie
o sa fim
o sa fiti
o sa fie
V!!"'( -&"e(!'(?
voi fi fost
vei fi fost
va fi fost
vom fi fost
veti fi fost
vor fi fost
V!!"'( <'<u%-(?
oi fi
i fi
o fi
om fi
ti fi
or fi
C'&:u"!+?
P(e3e&"?
sa fiu
/- 0!! (EB.? S- 0!! 0e(!!".)
sa fie
sa fim
sa fiti
sa fie
T(eu" <e(0e"?
sa fi fost
/- 0! 0'/" (S- 0! 0'/" -!! -! +e9e-)
sa fi fost
sa fi fost
sa fi fost
sa fi fost
C'&9!"!'&-%?
P(e3e&"?
a fi
-! 0! (D-- -! 0! -!! -! +e9e-)
ar fi
am fi
ati fi
ar fi
T(eu" <e(0e"?
a fi fost
ai fi fost
ar fi fost
am fi fost
ati fi fost
ar fi fost