Sunteți pe pagina 1din 1

coala gimnazial D. A.

Sturza Iai
An colar 2014 2015 Avizat:
iologi! cla"a a #III $ a 1 ora % "&t.
'rograma colar (.). *r. 4+,5%22.0,.200+
'ro-!"or: Ioni. /a0u
PLANIFICARE ANUAL
NR.
CRT.
SEM. */. (/1
2()'131*41
S'12I5I21
CONINUTURI
NR
ORE
SPT OBS
1.
I
TOTAL:
1+ or!
Predare-
nvare
16 or!
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2..2, 2.3
3.1, 3.2,
4.1, 4..2,
5.1, 5..2, 5.3, 5.4
I. ORGANIZAREA MATERIEI VII
Niveluri de orgai!are a "a#eriei vii: idivid,
$o$ula%ie, &$e'ie.
(io#o$ul, )io'eo!a. E'o&i&#e"ul* 'la&i+i'are
geeral,.
- I . VIII
II. /A0TORI 1ETERMINAN2I 3N R4567N1IREA
8I A1A6TAREA ORGANI5MELOR VII
/a'#ori a)io#i'i:
/a'#ori )io#i'i:
9 I:.:IV
Recapitulare
Evaluare
5 or!
III.RELA2II TRO/I0E 3N E0O5I5TEME
Re%ele #ro+i'e: 'a#ego#ii #ro+i'e, la%uri &i re%ele
#ro+i'e, $ira"ide #ro+i'e.
0ir'ui#ul "a#eriei ;i eergiei < o%iui geerale
4 :V.:II
2.
II
TOTAL:
17 or!
Predare-
nvare
11 or!
1.1, 1.2, 1..3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2,
4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
IV. E0=ILI(RE 3N E0O5I5TEME
1e#eriorarea "ediului >$oluare, &u$rae?$loa#are,
i#rodu'erea de oi &$e'ii @ e'o&i&#e"e, a#ro$i!areaA.
6ro#e'%ia ;i 'o&ervarea "ediului
- I .VIII
Recapitulare
Evaluare
5 or!
V. EVOLB2IONI5M
Bi#a#ea ;i diver&i#a#ea lu"ii vii.
Evolu%ie ;i dove!i ale evolu%iei
/a'#ori ai evolu%iei >eredi#a#ea, varia)ili#a#ea,
&u$ra$o$ula%ia, lu$#a $e#ru e?i&#e%,, &ele'%iaA.
- I:.:VI