Sunteți pe pagina 1din 30
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Facultatea Energetică Catedra “Termotehnică și management în energetică” Curs PIAŢA ENERGIEI (Specialitatea
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Energetică
Catedra “Termotehnică și management în energetică”
Curs
PIAŢA ENERGIEI
(Specialitatea EE, anul IV)
Tema 5:
CADRUL LEGISLATIV AL UE şi RM,
necesar pieţei
Prof. Valentin ARION
Prof. Valentin ARION

Chișinău 2014

Cap. 1. ELECTROENERGETICA PÂNĂ LA PRIVATIZARE Cap. 2. REFORMA INDUSTRIEI ELECTROENERGETICE Cap. 3. ORGANIZAREA PIEŢEI ENERGETICE MODERNE Cap. 4. PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE ÎN ROMANIA Cap. 5. CADRUL LEGISLATIV AL UE ŞI RM Cap. 6. INDUSTRIA ENERGETICĂ: starea actuală Cap. 7. PIAŢA ENERGIEI IN RM: stadiul curent şi de perspectivă

Pieţele energetice europene

Pieţele energetice europene Prof. Valentin ARION Curs : Piaţa Energiei

Reţeaua de transport joacă un rol central pe piaţa angro

Reţeaua de transport joacă un rol central pe piaţa angro 4 Prof. Valentin ARION Curs :

In perioada 1996-2009 UE a adoptat trei pachete legislative

1.

Primul pachet legislativ

Directiva 96/92/EC cu privire la regulile comune

pentru piaţa internă a electricităţii

(Directiva Electricităţii I).

Directiva 98/30/EC cu privire la regulile comune pentru piaţa internă a gazelor

(Directiva Gazelor I).

1. Primul pachet legislativ • Directiva 96/92/EC cu privire la regulile comune pentru piaţa internă a

Liberalizarea pieţei energiei electrice în UE (Mai, 2000)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Finlanda Germania Marea Britanie Norvegia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Finlanda
Germania
Marea
Britanie
Norvegia
Suedia
Danemarca
Luxemburg
Spania Italia
Grecia
Austria
Olanda

Al doilea pachet legislativ

În vara anului 2003

- un nou pachet de reglementări ale pieţei

comunitare de energie, care a inclus:

Directiva 2003/54/EC cu privire la regulile comune pentru piaţa internă a electricităţii şi anularea Directivei 96/92/EC;

Directiva 2003/55/EC cu privire la regulile comune pentru piaţa internă a gazelor şi anularea Directivei 98/30/EC;

Regulamentul 1228/2003 cu privire la condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie.

Factorii ce împiedică dezvoltarea rapidă a pieţei

Lipsa de capacităţi de transport, transfrontaliere; capacităţile liniilor de transport şi tranzit - un factor esenţial în promovarea comerţului internaţional cu energia. Sistemele energetice naţionale n-au fost proiectate pentru comerţul transfrontalier al energiei;

Lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte condiţiile de acces la reţea, inclusiv tarifele şi managementul congestiilor;

Lipsa de transparenţă în funcţionarea tehnică a sistemelor interconectate;

Lipsa de flexibilitate pentru majoritatea pieţelor regionale;

Lipsa de transparenţă şi predictibilitate cu privire la regulile aplicate la aprobarea/refuzul achiziţiilor şi fuziunilor în domeniul energiei.

Probleme ce urmau a fi soluţionate:

stabilirea regulilor pentru dezvoltarea comerţului transfrontalier; structura pieţei şi interconexiunile pieţei europene a electricităţii;

promovarea activă a dreptului consumatorului de a-şi schimba liber furnizorul;

dezvoltarea cadrului care ar încuraja un nivel de generare şi/ori managementul cererii pentru a garanta securitatea aprovizionării;

a asigura ca mecanismele de sprijin ale surselor de energie regenerabile şi ale măsurilor de reducere a emisiilor de CO2 fie coerente în contextul pieţei unice europene;

înlăturarea oricăror bariere în comerţul cu electricitatea, precum sunt cele ce rezultă din politica fiscală curentă; stabilirea unui cadru pentru schimbul de electricitate cu terţe ţări.

Prevederile pachetului II

Directiva 2003/54/CE (Directiva Electricităţii II) :

stabilește norme comune pentru producerea, transportul și distribuția EE;

stabilește criteriile și procedurile aplicabile pentru cererile de ofertă, acordarea autorizațiilor și exploatarea rețelelor;

solicită întreprinderilor să aibă conturi separate în evidențele contabile pentru fiecare dintre activitățile T+D, în vederea evitării discriminărilor, a subvențiilor încrucișate și a denaturării concurenței, abroga Directiva Electricităţii I.

Regulamentul 1228/2003/CE - norme pentru schimburile transfrontaliere de EE:

instituie un mecanism de compensare pentru fluxurile de tranzit ale EE; stabilește principii armonizate privind taxele pentru transportul transfrontalier și alocarea capacităților de interconectare disponibile între sistemele de transport naționale.

Prevederile pachetului II

Prevederi generale:

Deschiderea pieţei electricităţii:

pentru toţi consumatorii noncasnici

- 1iulie 2004,

deschiderea completă

- 1 iulie 2007.

obligaţia de a presta serviciu universal pentru consumatorii rezidenţiali şi opţional pentru micile întreprinderi;

etichetarea sursei pentru electricitatea furnizată.

obligaţia Statelor Membre de a monitoriza securitatea aprovizionării;

Prevederile pachetului II cu privire la ANRE

Autorităţile naţionale de reglementare

responsabile de asigurarea unui climat nediscriminatoriu pe piaţă, a concurenţei şi funcţionării eficiente a pieţei;

aprobă condiţiile şi tarifele de acces la reţea;

asigură separarea juridică a Operatorului Sistemului de Transport (TSO) începând cu 1 iulie 2004;

asigură separarea juridică a Operatorului Sistemului de Distribuţie (DSO) nu mai târziu de iulie 2007, însă separarea prin management urma a fi promovată începând cu anul 2004.

promovează măsuri adiţionale pentru a asigura independenţa TSO:

managementul TSO nu va participa în alte activităţi ale companiilor energetice vertical integrate;

nu se acceptă situaţii de conflict de interese;

vor promova programe de conformare pentru personalul TSO.

Prevederile pachetului II

 • Necesitatea consolidării capacităţilor de interconexiune

  • - Se cere o strategie clară şi o procedură de soluţionare a problemei;

  • - Se cere un cadru legal stabilit cu privire la câştigurile obţinute de părţi în urma realizării unui proiect investiţional de interconexiune.

 • Protejarea securităţii în alimentarea cu electricitate

  • - aplicarea procedurii de autorizare pentru a facilita investiţiile în noi

 • capacităţi de producţie;

  • - a consolida managementul cererii.

  • Reglementări asupra tranzacţiilor transfrontaliere:

   • - principiile de bază: taxele pentru serviciul de transport; managementul congestiei (limitărilor de capacitate); compensările financiare între TSO.

  - procedura pentru elaborarea unor reguli comune.

  Prevederile pachetului II

  • A reduce concentrarea pe piaţă

   • - a întări interconexiunile;

   • - a încuraja folosirea pe deplin a capacităţilor existente;

   • - a re-proiecta piaţa unde se cere;

   • - a consolida managementul cererii.

 • A promova dreptul consumatorilor de a-şi alege furnizorii

  • - a urmări calitatea contractelor încheiate;

  • - a promova cerinţe standardizate stricte din partea TSO şi DSO;

  • - a elabora scheme de salvare pentru cazuri de faliment;

  • - a implementa reguli cu privire la asigurarea informaţională.

 • Pachetul II, Principalele probleme ce încă rămân a fi soluţionate

  Problemele pieţelor regionale:

  • o mai mare atenţie dezvoltării pieţelor regionale, care încă reprezintă un simplu ansamblu de pieţe naţionale;

  • e de dorit obţinerea unui preţ unic pe piaţa regională;

  • a promova licitaţii deschise între pieţele regionale;

  • pentru perioada de stabilire devieri de la cerinţele generale ale pieţei comune sunt acceptabile;

  • capacităţile interconexiunilor existente sunt limitate;

  • taxele pentru serviciul de transport, precum şi alte politici regionale nu sunt coerente;

  • limitările existente ale capacităţilor de transport nu sunt gestionate în interesul concurenţei;

  • se observă un proces de concentrare pe pieţele naţionale.

  • 2. AL TREILEA

  PACHET

  LEGISLATIV

  a fost adoptat in Iulie 2009

  si cuprinde cinci acte legislative ( 2 noi Directive si 3 noi Regulamente)

  Al treilea pachet : electricitate

  Cuprinde:

  Directiva 2009/72/CE (Directiva Electricităţii III), privind normele comune pentru piaţa internă a energiei

  electrice (abroga Directiva Electricităţii II).

  Regulamentul (CE) 713/2009, de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

  Regulamentul (CE) 714/2009, privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (și de abrogare

  a Reg. 1228/2003).

  Al treilea pachet : gaze

  Cuprinde:

  • Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă a gazului natural şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE,

  • Regulamentul (CE) Nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului - privind condiţiile de acces la reţea pentru transport gaz natural şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2003.

  Al treilea pachet trasează:

  Noul pachet de măsuri este menit garanteze că toţi furnizorii îndeplinesc standarde de înaltă calitate a serviciilor, de durabilitate şi securitate. În acest sens:

  Directiva electricităţii trasează regulile ce guvernează organizarea şi funcţionarea sectorului de electricitate. Specifică diverse modele pentru realizarea separării activităţilor de producere de cele de transmisie şi de furnizare. De asemenea trasează obligaţiile consumatorilor şi clarifică cerinţele competiţiei.

  Regulamentul pentru electricitate stabileşte reguli pentru schimburile transfrontaliere de electricitate ceea ce duce la sporirea competiţiei în piaţa internă de electricitate, asigură conducerea optimă, coordonarea exploatării şi dezvoltare tehnică sănătoasă a reţelei. Pune bazele Reţelei Europene a Operatorilor Sistemelor de Transport pentru Electricitate (ENTSOs) în cadrul căreia toţi OST vor coopera la nivel european.

  Regulamentul de instituire a Agenţiei pentru Cooperare a Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) pune bazele înființării unei Agenţii care va asista autorităţile naționale de reglementare în exercitarea, la nivel european, a sarcinilor de reglementare din statele membre şi va coordona acţiunile acestora.

  Al treilea pachet: elementele de bază

  Pentru o energie mai sigură, mai competitivă şi mai durabilă, este propusă o serie de măsuri care vin în completarea normelor existente:

  • 1. Un standard ridicat al obligaţiilor de serviciu public şi protecţia consumatorului; Vezi detalii pag. următoare

  • 2. Separarea structurală între activitățile de transport şi de producţie / furnizare ale întreprinderilor integrate pe verticală ("separare");

  • 3. Competenţe mai puternice şi independenţa ANRE;

  • 4. Noi instrumente de armonizare a pieţei de energie şi a normelor de exploatare a reţelei la nivel paneuropean;

  • 5. Un nou cadru instituţional: ACER şi ENTSO.

  Sursa: O.Lohan, Piața unică de energie electrică, garant al securităţii energetice în europa, FOREN 2012.

  Al treilea pachet: un standard ridicat al obligaţiilor

  Un standard ridicat al obligaţiilor de serviciu public şi protecţia consumatorului presupune:

  • dispoziţii care să permită clienţilor schimbarea furnizorilor în termen de trei săptămâni;

  • obligaţiile furnizorilor de a pune la dispoziţia consumatorilor informaţii;

  • obligaţia furnizorilor de a elabora proceduri eficiente

  de soluţionare a reclamaţiilor;

  • protecţie specifică pentru consumatorii vulnerabili.

  Al treilea pachet: Separarea structurală

  Separarea structurală între activitățile de transport şi de producţie / furnizare ale întreprinderilor integrate pe verticală:

  Directivele acordă statelor posibilitatea de a alege între 3 modele posibile:

  separarea proprietăţii OTS: entitatea care deține sistemul de transport este și operator de transport, dacă îndeplinește anumite cerințe de separare față de alte activități;

  operator de sistem independent ISO: operatorul de transport nu este și proprietarul sistemului de transport; apceptat in RO

  operator de transport independent ITO: sistemul de transport este proprietatea operatorului de transport, acesta îndeplinind o serie de cerințe de independență;

  Importanța separării:

  acces nediscriminatoriu la reţele - condiţie esenţială pentru a permite o concurenţă loială între furnizori;

  stimularea investiţiilor în infrastructură - de exemplu, atunci când interconectări noi pot avea un impact negativ pe cota de piaţă a unui furnizor.

  Pentru MOLDOVA derogare ?!

  Articolul 49 al Directivei Gazelor prevede situații ce ar permite derogarea de la regulă.

  Cipru, Malta şi Luxemburg ar putea obţine derogare.

  Pachetul III: Competenţe ANRE

  Competenţe mai puternice şi independenţa ANRE

  • ANRE trebuie să fie distincte din punct de vedere funcţional şi independente de orice entitate publică sau privată;

  • ANRE trebuie să aibă un buget anual separat pentru resursele umane şi resursele financiare adecvate;

  • ANRE trebuie să aibă puterea pentru: a stabili sau aproba tarifele T + D şi metodologia lor; a pune în aplicare dispoziţiile de protecţie a consumatorilor; a emite decizii obligatorii pentru întreprinderile de pe piaţă; a impune sancţiuni eficiente, proporţionale şi de descurajare;

  Pachetul III: noi instrumente

  Noi instrumente de armonizare a pieţei de energie şi a normelor de exploatare a reţelei la nivel pan-european;

  • reguli pentru operarea reţelelor si a pieţelor de energie pe baza unor principii comune;

  • facilitarea comerţului transfrontalier pentru a reduce costurile de tranzacţie in beneficiul întreprinderilor şi al consumatorilor;

  Pachetul III:

  noi instituţii

  - ACER şi ENTSO

  Un nou cadru instituţional: ACER şi ENTSO

  ACER

  - Agency for the Cooperation of Energy Regulators

  are un rol-cheie în elaborarea normelor tehnice de la nivelul UE, împreună cu ENTSO şi Comisia Europeana;

  poate adopta decizii privind problemele transfrontaliere; realizează monitoare şi rapoarte privind funcţionarea pieţei;

  ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity

  are un rol-cheie în elaborarea normelor tehnice de la nivelul UE, împreună cu ACER şi Comisia Europeana;

  elaborează planurile de dezvoltare a reţelei; promovează cooperarea regională dintre OTS-uri;

  Pachetul III: implementare

  Regulamentele cuprinse în pachetele legislative în UE se aplica din martie 2011.

  ACER şi ENTSO sunt în funcţiune şi au început să lucreze la elaborarea unor norme tehnice la nivelul UE.

  Statele UE progresează în transpunerea directivelor:

  - lucrurile merg incet,

  - există o coordonare strânsă între autorităţile naţionale şi serviciile Comisiei Europene cu scopul de a asigura

  transpunerea corectă a directivelor.

  Al treilea pachet legislativ: concluzii

  Pachetul legislativ a creat bazele pentru:

  sporirea investiţiilor, dezvoltarea reţelelor de transport şi securitatea furnizării ca o consecinţă a separării,

  ACER – primul pas către un Reglementator European unic,

  ENTSO-E

  - o cooperare oficială între Operatorii de Sistem de Transport care

  în timp s-ar putea transforma într-un model pentru sistemul pan-European de operatori,

  Succesul acestui pachet legislativ depinde foarte mult de nivelul actual de implementare la nivel național,

  Accesul nediscriminatoriu la reţelele de distribuţie determină accesul la clienţi la nivelul pieţei cu amănuntul inclusiv la nivel european ducând la noi oportunităţi pentru CET-uri.

  3.

  Legislaţia RM

  cu privire la piaţa energiei

  Legea cu privire la gazele naturale nr.123 - XVIII din 23.12.2009;

  Legea cu privire la energia electrică nr.124 -XVIII din 23.12.2009;

  Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul

  Comunităţii Energetice, nr. 117 - XVIII din 23.12.2009;

  Legea energiei regenerabile nr. 160 - XVI din 12.07.2007;

  Legea cu privire la energetică nr.1525 - XIII din 19.02.1998;