Sunteți pe pagina 1din 18

AMENAJAREA TURISTIC A TERITORIULUI

I. Amenajarea teritoriului
II. Amenajarea turistic comonent a amenajrii teritoriului
III. Amenajarea turistic a teritoriului !i calitatea me"iului
I#. Meto"olo$ia amenajrii turistice
#. Amenajarea turistic a litoralului
www.referat.ro
I. Amenajarea teritoriului

Ca activitate i preocupare distinct, amenajarea teritoriului se contureaz abia dup
anul 1950 cnd apar primele oranisme specializate !n acest domeniu, ca urmare a
accelerrii procesului de urbanizare.
".1. Concepte#
- $pa%iu amenajat# spa%iul !n care se produce o adaptare reciproc !ntre teritoriu
i componentele acestuia, pe de o parte, respectiv nevoile rezultate din
activit%ile economico&sociale care se desfoar !n limitele teritoriului
respectiv, pe de alt parte. 'oate fi definit i ca un produs al interac%iunii dintre
activit%i i spa%ii.
- (nlobeaz o serie de fenomene cu caracter spa%ial cum ar fi#
localit%i)
zone industriale)
popula%ii i rela%ii umane)
re%ele de transport i enerie)
bunuri)
informa%ii etc.
- 'resupune i o serie de rela%ii de intercondi%ionare cu mediul.
*ela%ia dintre cele dou cateorii de elemente duce la !ncadrarea spa%iului amenajat
!n cateoria sistemelor socio&spa%iale. +e aici rezult c amenajarea teritoriului are ca
fundament necesitatea adaptrii teritoriului la problemele pe care le ridic dezvoltarea
economic i social.
,menajarea teritoriului reprezint un inventar de te-nici destinate localizrii
activit%ilor i relementrii utilizrii spa%iului. (n func%ie de diversitatea formelor de
ac%iune i de domeniile avute !n vedere de acestea, conceptul mai este definit i ca
planificare reional, localizare sau sistematizarea teritoriului.
"... /volu%ia teritorial#
,menajarea teritoriului are la oriine modul !n care au evoluat aezrile urbane de&a
lunul timpului. ,stfel, !ntr&o prim etap, acestea s&au dezvoltat !n raport cu e0isten%a
unor condi%ii favorabile# resurse de -ran i de ap, condi%ii materiale care s permit
dezvoltarea unor alomerri umane !ntr&un spa%iu restrns. +ac ini%ial dezvoltarea
localit%ilor era mai mult sau mai pu%in anar-ic, odat cu creterea dimensiunilor
acestora s&a pus problema unei concep%ii privitoare la oranizarea urban ca principal
preocupare a amenajrii teritoriului.
1ranizarea urban a avut i are !n vedere mai mul%i factori#
- tipoloia oraelor# militare, comerciale, industriale i miniere, culturale 2orae
reliioase, orae muzeu, centre literare, orae universitare, orae destinate conreselor
i festivalurilor etc.3, administrative, reedin%e temporare 2orae turistice i sta%iuni
balneare3, mi0te)
- e0tinderea oraelor i formele acestora 2radiale, concentrice, polinucleare3)
- rela%ia cu mediul !nconjurtor 2ecoloia urban3.
1ranizarea urban are !n vedere i tendin%ele de evolu%ie ale oraelor#
- polarizarea activit%ii# eliminarea efectelor neative ale acesteia este unul din
obiectivele amenajrii teritoriului)
- e0urbanizarea)
- dezvoltarea rural
/0tinderea ariei de ac%iune a amenajrii teritoriului dincolo de oranizarea urban
duce la transformarea acesteia !n planificare reional.
".4. Componentele amenajrii teritoriului#
,menajarea teritoriului presupune un proces de sistematizare a acestuia.
$istematizarea teritoriului reprezint un ansamblu de principii i activit%i 2forme,
prorame, metode i te-nici de natur urbanistic, economic, juridic etc.3 care
urmresc#
- asiurarea utilizrii eficiente a teritoriului)
- valorificarea complet a poten%ialului acestuia 2resurse i cadru fizic3)
- realizarea unor condi%ii civilizate de via% ale oamenilor.
1biectivele majore ale procesului de sistematizare, ca o component a amenajrii
teritoriului, sunt#
a. utilizarea ra%ional a teritoriului)
b. valorificarea eficient a resurselor e0istente pe teritoriu 2umane, materiale,
naturale3)
c. dezvoltarea armonioas i ec-ilibrat a localit%ilor)
d. pstrarea ec-ilibrului ecoloic i protejarea mediului.
a. utilizarea ra%ional a teritoriului#
- se urmrete buna ospodrire a fondului funciar avndu&se !n vedere
caracteristicile sale de raritate i nereproductibilitate)
- se are !n vedere posibilitatea utilizri multiple cu randamente diferite a
suprafe%ei amenajate)
- prin oranizarea teritoriului se urmrete#
stabilirea dimensiunii optime a suprafe%elor sistematizate)
stabilirea cele mai adecvate destina%ii)
sirea celor mai eficiente modalit%i de utilizare etc.
b. valorificarea eficient a resurselor e0istente pe teritoriu#
- asiurarea unei dezvoltri economice ec-itabil repartizat teritorial i
combaterea decalajelor reionale prin valorificarea eficient a tuturor
cateoriilor de resurse)
- recurerea la solu%ii de sistematizare constnd !n#
localizarea activit%ilor !n corela%ie cu specificul resurselor din fiecare arie
teritorial)
dezvoltarea unor procese economice la scar mic.
c. dezvoltarea armonioas i ec-ilibrat a localit%ilor#
- se are !n vedere crearea unor centre economice, sociale i administrative
puternice, moderne, care s asiure locuitorilor acestora condi%ii de via%
ridicate)
- interarea aezrilor umane !n ansamblul zonei din care fac parte i
aprofundarea cooperrii dintre ele)
- !n localit%ile urbane se are !n vedere utilizarea eficient a terenurilor prin#
dimensionarea optim a construc%iilor)
distribuirea ec-ilibrat a punctelor de atrac%ie)
!mbunt%irea i eficientizarea transportului !n comun)
amenajarea unor spa%ii de recreare i de odi-n etc.
- !n localit%ile rurale se are !n vedere modernizarea sistemului de locuire i a
infrastructurii, !n corela%ie cu pstrarea specificului ar-itectural i valorificarea
tradi%iilor constructive locale)
- !n cazul localit%ilor turistice se pune accent pe valorificarea ct mai comple0
i mai completa a resurselor naturale i antropice concomitent cu crearea
cadrului adecvat odi-nei i recreeri.
d. pstrarea ec-ilibrului ecoloic i protejarea mediului#
- orientarea creterii economice spre domenii cu impact ct mai redus asupra
mediului)
- stabilirea unor amplasamente optime pentru diversele activit%i astfel !nct cu
impact distructiv asupra mediului s fie minim)
- pstrarea ec-ilibrului ecoloic i combaterea polurii prin modul de
oranizare a localit%ilor i de desfurare a vie%ii cotidiene.
II. Amenajarea turistic comonent a amenajrii teritoriului
,ceast pozi%ie se datoreaz interrii activit%ii turistice !n ansamblul activit%ii
economice la nivel na%ional i reional. *ezult astfel c amenajarea teritoriului !n
scopuri turistice este o component interant a amenajrii teritoriului din toate punctele
de vedere.
"".1. Caracterul economico&spa%ial al turismului#
5enomenul turistic este influen%at de particularit%ile teritoriului, letur care se
manifest !n dublu sens#
- natura specific teritoriului influen%eaz dimensiunea i intensitatea circula%iei
turistice ca i formele de turism)
- prezen%a turismului !ntr&o anumit&o zon stimularea dezvoltarea economic a
zonei respective.
*ezult c amenajarea turistic are ca obiectiv armonizarea intereselor turismului
cu cele ale celorlalte activit%i economice i sociale din teritoriul respectiv, pornind de la
o serie de fenomene ca#
- industrializarea i urbanismul)
- creterea duratei timpului liber)
- ridicarea nivelului de instruire i civiliza%ie.
Ca scopuri ale amenajrii ar putea fi enumerate#
- crearea cadrului necesar dezvoltrii turismului i valorificrii optime a
teritoriului din punct de vedere turistic)
- sirea unor solu%ii de multiplicare a efectelor turismului !n avantajul
economiei lobale a zonei)
- interarea proramelor de dezvoltare turistic !n strateia dezvoltrii
economico&sociale a teritoriului.

""... Conceptul de amenajare turistic#
"storicul amenajrii turistice#
- amplasarea sau localizarea unui obiectiv, cu referire la activitatea turistic
este frecvent folosit abia din anii 60)
- este !mprumutat din amenajarea urban, fiind stimulat de dezvoltarea
activit%ii turistice !n eneral i mai ales a turismului de mas care a dus la
creterea preocuprii pentru oranizarea spa%iului turistic sub forma
amenajrii turistice)
- de men%ionat faptul c pn la perioada men%ionat, turismul nu era o
activitate economic clar conturat ca atare, ci mai derab o preocupare a
unor rupuri restrnse, mai ales a celor cu posibilit%i materiale mai mari.
+efinirea conceptului de amenajare a teritoriului#
- un efort de dezvoltare planificat aplicat diferitelor sectoare ale economiei !n
vederea realizrii unei solu%ii optime pentru dezvoltarea concordant a unei
zone !ntr&un ansamblu complet)
- amenajarea turistic reprezint o form particular a amenajrii teritoriului, a
planificrii fizice, economice i sociale, adaptat unui areal turistic.
+efini%ia conceptului de amenajare turistic a teritoriului#
- proces dinamic i comple0 de oranizare tiin%ific a spa%iului turistic, lund
!n considerare rela%iile dintre mediu i colectivit%ile umane, respectiv
ansamblul factorilor care influen%eaz aceste rela%ii)
- amenajarea turistic cuprinde ansamblul elementelor care alctuiesc
activitatea turistic.
- din punct de vedere economic, amenajarea turistic are !n vedere o serie de
variabile cum ar fi#
aptitudinile naturale ale zonei)
distan%a dintre zona de emisie 2de oriine3 a turitilor i zona de recep%ie)
poten%ialul pie%ei 2emisia turistic3)
condi%iile economice i sociale ale zonei care urmeaz s fie amenajate)
dimensiunea actual i7sau proiectat a implantrilor)
competen%e decizionale etc.
- privite ca ac%iuni comple0e de oranizare a teritoriului, amenajrile turistice#
asiur o e0ploatare ra%ional a resurselor)
stimuleaz dezvoltarea celorlalte ramuri i activit%i economice !ntr&un
perimetru dat)
contribuie la protejarea mediului.

III. Amenajarea turistic a teritoriului !i calitatea me"iului

8ediul poate fi definit ca totalitatea factorilor naturali i antropici care !n strns
interac%iune influen%eaz ec-ilibrul ecoloic.
(n conte0tul dezvoltrii societ%ii umane din punct de vedere economic i
modificarea implicit a raportului dintre calitatea vie%ii i mediu !n sensul considerrii i
a efectelor asupra naturii i nu numai a utilit%ii ei, o semnifica%ie deosebit o are
cunoaterea cauzelor care produc deteriorarea mediului i ravitatea ac%iunii lor ca i
identificarea solu%iilor de protejare a mediului.
'rotec%ia mediului are !n vedere o serie de ac%iuni cum ar fi#
- cunoaterea mediului i a interac%iunilor dintre sistemul economic i sistemele
naturale)
- prevederea consecin%elor acestor interac%iuni)
- utilizarea ra%ional i economicoas a resurselor naturale, indiferent de
oriinea lor)
- prevenirea i eliminarea deradrii mediului provocat de om, sau de
fenomenele naturale)
- armonizarea intereselor imediate i de perspectiv ale societ%ii i respectiv ale
aen%ilor economici privind utilizarea factorilor naturali de mediu 2aer, ap,
sol, subsol, flor, faun, rezerva%ii i monumente ale naturii, peisaj3.
*ealizarea acestor ac%iuni presupune rezolvarea a trei cateorii de probleme#
- crearea unui sistem leislativ i institu%ional adecvat i eficient)
- evaluarea costurilor ac%iunilor de protejare i stabilirea modalit%ilor de
finan%are 2public sau particular3)
- stabilirea unor responsabilit%i i elaborarea unor prorame specifice pentru
fiecare obiectiv i ac%iune.

""".1. 9urismul i problemele mediului#
8ediul i calitatea acestuia reprezint condi%ia fundamental a activit%ii turistice.
*esursele turistice naturale !i vor men%ine radul de atractivitate atta timp ct mediul
!nconjurtor va continua s reprezinte un arument al cltoriei turistice. +in acest motiv,
turismul joac un rol important !n protejarea mediului i men%inerea calit%ii lui, att !n
cadrul sta%iunilor turistice ct i !n afara acestora.
,ceste preocupri trebuie corelate i cu faptul c att spa%iul turistic ct i resursele
naturale pe care turismul le utilizeaz sunt limitate.
"""... "mpactul turismului asupra mediului#
5actori de influen%#
- deplasarea persoanelor pe distan%e din ce !n ce mai mari, spa%iul destinat
activit%ilor umane fiind din ce !n ce mai vast)
- creterea timpului liber care ofer posibilitatea unei e0plorri mai intense a
mediului natural)
- utilizarea automobilului i posibilitatea parcurerii unor distan%e din ce !n ce
mai mari !n timp tot mai scurt)
- creterea frecven%ei turismului de wee:end petrecut !n natur.
Componente ale mediului afectate#
- peisajul# sufer o ur%ire datorit construc%iilor, a desinul acestora, culorii,
materialelor, amplasrii) rezult o monotonie a peisajului) !nmul%irea
elementelor de infrastructur duce la ur%irea peisajului)
- solul# este afectat de e0ploatarea e0cesiv% litoralul ; este cea mai frail zon
deoarece este o zon !n formare, spa%iul vizat este limitat la cteva sute de
metrii, densitatea instala%iilor i a vizitatorilor sunt foarte mari ; aceste
neajunsuri se !ntlnesc i la nivelul celorlalte zone dar la un nivel mai restrns)
- flora# este afectat neativ de e0odul masiv al turitilor, !n special ctre zonele
forestiere) efectele neative sunt rezultatul prezen%ei masive a turitilor,
comportamentul acestora, sporirea dotrilor i implantrilor turistice ca i a
infrastructurii)
- fauna# modificarea -abitatului animalelor datorit construc%iilor i
infrastructurii necesare turismului) practicarea unor forme de turism ca
vntoarea)
- rurile i lacurile# suport o supra e0ploatare turistic att !n sensul numrului
foarte mare de turiti care sunt atrai de ele ct i datorit numrului mare de
amenajri destinate acestora) sporturile nautice)
- oraele i monumentele# sunt afectate prin creterea densit%ii urbane, apari%ia
construc%iilor foarte mari, sistematizarea defectuoas, poluarea atmosferic,
zomotul etc.
""".4. *olul amenajrilor turistice !n protejarea mediului#
,menajarea turistic#
- favorizeaz includerea sau e0cluderea !n7din circuitul turistic a unor zone cu
dezec-ilibre ecoloice rave sau zone cu un statut deosebit)
- permite controlul circula%iei turistice !n perimetrele amenajate)
- se poate implica !n protejarea mediului prin dimensionarea riuroas a
implantrilor !n func%ie de caracteristicile zonei amenajate)
- contribuie la amenajarea de parcuri sau la promovarea unor forme de turism
specific 2foto&safari, bird&watc-in3)
- mai pot fi men%ionate implementarea unor solu%ii ar-itectonice i constructive,
unor prorame leislative, educative i de informare.
I#. Meto"olo$ia amenajrii turistice
'resupune trei activit%i fundamentale#
- stabilirea tipoloiei i a caracteristicilor amenajrilor turistice)
- selec%ia i delimitarea teritoriului destinat amenajrii)
- alocarea spa%iilor i zonarea turistic a teritoriului destinat amenajrii
turistice.
,ceste activit%i au un caracter pretitor. ,menajarea turistic propriu&zis a
teritoriului selectat i delimitat presupune la rndul su luarea !n considerare a trei
aspecte fundamentale#
- elementele de te-noloie ale amenajrii turistice a teritoriului)
- te-nici de amenajare turistic a teritoriului)
- aplicarea unor principii de amenajare turistic a teritoriului.
"<.1. 9ipoloia i caracteristicile amenajrilor turistice#
(n func%ie de rspndirea !n teritoriu a resurselor 2elemente naturale i culturale3,
amenajrile turistice pot fi#
- univoce#
implantrile sunt leate de un sinur obiectiv sau element de atrac%ie
turistic care poate atrae cererea)
amenajrile sunt sumare, relativ izolate i !n strns corela%ie cu indicele
de atractivitate al obiectivului)
e0emple# cascada =iaara, 'iramidele, !n eneral monumente istorice
izolate 2ruine3 sau amplasate !n reiuni relativ izolate, monumente ale
naturii.
- plurivoce#
localizarea se intereaz !ntr&un ansamblu de condi%ii care confer o
anumit specificitate)
dotrile sunt mai comple0e i pot lua forma unor sta%iuni sau centre
turistice)
e0emple# ariile eorafice cu caracter deosebit 2zone cu monumente de
art sau de ar-itectur, zone cu izvoare termale sau ape minerale, %rm cu
nisip sau mun%i cu zpad etc.3)
- ec-ivoce#
zona turistic este relativ omoen, !n eneral !ntins, fr o anumit
particularitate specific)
dotrile sunt mai numeroase, att simple ct i comple0e i pot fi
localizate oriunde)
rela%iile dintre elementele ofertei sunt sumare)
decizia de amenajare este dominat de e0isten%a cererii i caracteristicile
acesteia 2timp de deplasare, oboseala, c-eltuielile enerate3)
caracteristice ariilor turistice din apropierea marilor alomerri urbane.
(n func%ie de natura spa%iului eorafic, amenajrile turistice pot fi#
- amenajarea siturilor 2balneare3 de litoral)
- amenajarea siturilor montane)
- amenajarea parcurilor i rezerva%iilor naturale)
- amenajarea siturilor istorice i ar-eoloice)
- amenajarea zonelor termale)
- amenajarea zonelor rurale)
- amenajarea zonelor periurbane)
- amenajarea zonelor urbane.
(n func%ie de rela%iile amenajrii cu elementele definitorii ale teritoriului i cu
distribu%ia cererii#
- amenajri punctiforme# unit%i turistice izolate care ofer doar servicii i
presta%ii specifice 2cazare, mas, un minim de arement3)
- amenajri 2localizri3 comple0e 2sta%iuni, urbanizri3 interate reiunilor !n
care se sesc.
"<... $elec%ia i delimitarea teritoriului#
,. $elec%ia teritoriului destinat amenajrii turistice utilizeaz o serie de criterii
specifice care au !n vedere#
a. condi%iile naturale ale teritoriului)
b. bo%ia cultural istoric)
c. condi%iile socio&economice)
d. infrastructura)
e. dotrile e0istente pentru cultur i odi-n)
f. leisla%ia i relementrile !n vioare.
a. condi%iile naturale ale teritoriului#
- eoloia i morfoloia teritoriului, clima, flora, fauna,
-idrorafia 2elemente de atrac%ie turistic3)
- calitatea i caracteristicile acestora permit determinarea valorii,
for%ei de atrac%ie i respectiv a tipoloiei amenajrilor.
b. bo%ia cultural istoric#
- vestiii ar-eoloice, monumente istorice i contemporane, elemente de
folclor, tradi%ii i ar-itectur local, atrac%ii culturale 2serbri, festivaluri3,
valori artistice etc.
- !n selec%ia teritoriului se are !n vedere prezen%a elementelor de cultur,
oriinalitatea i valoarea lor, starea de conservare, posibilit%ile i riscurile
atraerii acestora !n circuitul turistice.
c. condi%iile socio&economice#
- element favorizant al amenajrilor turistice)
- au !n vedere elementele demorafice 2dinamic, structur, ocupare3 i
disponibilit%ile de for% de munc, dezvoltarea diferitelor ramuri economice
2industrie, servicii, aricultur comer%3, nivelul de trai i de locuire,
receptivitatea fa% de turism i turiti.
d. infrastructura#
- ci i mijloace de acces)
- ec-ipamente de telecomunica%ii i transmitere a informa%iilor)
- re%eaua de institu%ii sanitare)
- re%eaua de canalizare, de alimentare cu ap, enerie, aze etc.
e. dotrile e0istente pentru cultur i odi-n#
- unit%ile de cazare 2-oteluri, moteluri, reedin%e secundare, camere la
particulari3)
- unit%ile de alimenta%ie)
- instala%iile i ec-ipamentele de arement)
- instala%iile i ec-ipamentele de tratament)
- unit%i ofertante de servicii specifice 2aen%ii de voiaj3.
f. leisla%ia i relementrile !n vioare#
- au rol stimulator sau restrictiv, !n func%ie de reimul juridic al fiecrui
teritoriu)
- orice amenajare trebuie s aib !n vedere relementrile privind protec%ia
mediului, reimul construc%iilor, orientrile i concep%ia eneral privind
sistematizarea.

>. +elimitarea unit%ilor teritoriale se face !n func%ie de natura teritoriului 2munte,
mare, zon balnear etc.3, de specificul i de caracteristicile resurselor 2naturale sau
cultural istorice, omoene sau mi0te etc.3, densitatea i valoarea acestora.
+elimitarea unit%ilor teritoriale are ca obiectiv definirea tipoloiei i structurii
optime a implantrilor.
?nit%ile teritoriale se clasific !n#
- Obiectivul turistic# un element suficient de atractiv pentru a motiva deplasarea
turitilor 2monument al naturii, obiectiv istoric i ar-eoloic, manifestare
cultural sau sportiv3)
- Punctul turistic# unitatea de baz a activit%ii turistice !n jurul creia se
amplaseaz un minim de servicii turistice)
- Localitatea sau centrul turistic# aezare urban sau rural cu un nivel de
dezvoltare economic mai ridicat care con%ine !n interior sau !n apropiere
obiective care prin natura lor pot motiva activitatea turistic. +in punct de
vedere al profilului i func%iilor pot fi#
cu func%ie e0clusiv sau predominant turistic)
cu profil economic comple0, turismul avnd un rol mai mult sau mai pu%in
predominant, complementar activit%ilor economice principale.
- Complexul turistic# teritoriu cu suprafa% nu foarte mare care rupeaz mai
multe obiective i localit%i turistice cu o relativ omoenitate 2e0. un element
de relief comun3)
- Zona (arealul) turistic#
un teritoriu !ntins cu o diversitate de forme de relief)
alctuit din mai multe puncte, localit%i i comple0e turistice)
fiecare subunitate teritorial are o func%ionalitate independent i rela%ii cu
celelalte ; caracter unitar.
- Regiunea turistic#
arie teritorial cu o suprafa% foarte !ntins)
activit%ile economice sunt marcate de cea turistic)
resurse multiple i cu atractivitate foarte ridicat.
"<.4. ,locarea spa%iilor i zonarea turistic a teritoriului#
'rocesul de alocare a spa%iilor 2acceptarea lor ca destina%ii turistice3 presupune ac%iuni
de identificare, individualizare i evaluare a resurselor.
$tructurarea resurselor turistice se realizeaz !n raport cu ideea de amenajare, pe
baza urmtoarelor criterii#
- oriinalitatea i unicitatea resurselor#
unice & rare i oriinale la nivel mondial# 'iramidele, ,cropole, 8ac-u
'ic-u, mnstirile din nordul >ucovinei, cascada =iaara)
de crea%ie ; oriinale dar nu unice !n lume# orae ca *oma. 'aris, 5loren%a,
sta%iuni sau zone turistice ca 5lorida sau Coasta de ,zur etc)
atractive ; cu structur divers, e0istente !n multe reiuni ale lumii# forme
de relief deosebite, plaje, zone cu climat reconfortant, izvoare termale,
peisaje deosebite, parcuri i rezerva%ii etc
- natura elementelor constitutive ale ofertei turistice. $e distin cateoriile#
cadrul natural ; relief, flor, faun, -idrorafie, clim, peisaje)
valorile culturale ; monumente istorice i ar-eoloice, construc%ii
moderne, manifestri culturale i festivaluri)
structura social a zonei ; eteroenitatea i oriinalitate etnic, tradi%ii)
condi%iile economice ; ci de acces, structura economic a zonei,
dezvoltarea comer%ului, nivel de trai.
- radul de polarizare a elementelor ofertei#
concentrarea valorilor turistice pe areale restrnse)
dispersarea resurselor pe teritorii relativ !ntinse.
"<.@. /lementele de te-noloie ale amenajrii turistice#
,u !n vedere elaborarea concep%iei de oranizare a spa%iului i a proramului noilor
localizri.
Concep%ia de oranizare a spa%iului variaz !n func%ie de#
- datele te-nice ale teritoriului)
- modul de abordare a proiectului.
,bordarea proiectului se poate face prin prisma urmtoarelor criterii#
- nivelul de abordare#
interreional)
na%ional)
reional)
local)
sectorial.
- modul de anajare i solu%ionare a problemelor#
abordarea tradi%ional ; elaborarea unor proiecte independente pentru
fiecare obiectiv)
abordarea sistemic ; ac%iunea se desfoar unitar, !n mai multe faze
care se concretizeaz !n elaborarea unor documente# anteproiectul,
proiectul ini%ial, final, proramul opera%ional.
Con%inutul proramului de amenajare se refer la#
- oranizarea func%ional a teritoriului)
- oranizarea rela%iilor cu zonele e0terioare celei amenajate)
- A!nzestrarea turistic a teritoriuluiB care cuprinde elemente#
a. func%ionale & reedin%a, restaurantul, serviciile i infrastructura eneral)
b. recreative ; spa%iile desc-ise, monumentele muzeele etc.
a. /lemente func%ionale#
- reedin%a#
punctul fi0 !n func%ie de care se orienteaz turistul ca i celelalte
componente ale ec-ipamentului sta%iunii)
alctuit din mijloace de cazare)
caracterizat prin mrime, confort, servicii oferite.
- restaurantul#
unit%ile de alimenta%ie public)
caracterizat prin mrime, amplasament, varietate tipoloic, rad de
confort)
mrimea i localizarea sunt corelate cu dimensiunile reedin%ei.
- serviciile i infrastructura eneral# re%eaua de transport,
re%eaua unit%ilor comerciale, serviciile de reparare i !ntre%inere, serviciile
potale, telecomunica%ii, serviciile sanitare.
b. /lemente recreative#
- spa%ii desc-ise# plaje, locuri de plimbare, pduri, parcuri, lacuri etc)
- amenajri sportive)
- monumente, vestiii cultural istorice)
- ec-ipamente de cultur 2muzee, sli de spectacol, biblioteci, cluburi etc.3)
- manifestri cultural&artistice i sportive
9oate aceste elemente se resesc !n alctuirea modelelor de amenajare.
"<.5. 9e-nici de amenajare turistic#
'ot avea !n vedere#
- distribuirea !n spa%iu a obiectivelor & cea mai folosit metod este cartorafia)
- rezultatele economico&financiare posibile ale amenajrii# modele matematice
i statistice 2analiza input&output, multiplicatorul turistic, previziunea cererii,
rentabilitatea probabil etc.3)
- elaborarea unor norme i standarde privind dimensiunile optime ale
amenajrii i elementelor componente.
$tabilirea dimensiunilor optime ale amenajrii este criteriul esen%ial !n amenajarea
teritoriului. $e opereaz cu norme de utilare care permit#
- determinarea capacit%ii optime a zonelor turistice ca nr. de persoane)
- determinarea necesit%ilor de cazare raportat la tipul de turism care va fi
practicat)
- evaluarea i determinarea capacit%ii mijloacelor de transport i a terminalelor
2ri, aeroporturi, autori etc.3)
- evaluarea i determinarea capacit%ii zonei destinate recreeri i odi-nei 2plaje,
prtii de sc-i, parcuri etc.3)
- evaluarea i determinarea capacit%ii teritoriului raportat la urbanizarea
eneral a %rii.
,ceste evaluri sunt cunoscute sub denumirea eneric de Adeterminarea capacit%ii
resurselorB 2carrCin capacitC3.

/laborarea normelor i standardelor se realizeaz cu respectarea a trei cerin%e limit
fundamentale#
- praul de toleran% ; caracteristic mediului)
- praul de confort ; limita de densitate a turitilor i a construc%iilor pentru a
evita supraalomerarea i diminuarea calit%ii resurselor)
- praul fizic ; limita e0pansiunii turismului 2cota de e0ploatare a unei zone3.

(n localizarea, dimensionarea i stabilirea tipoloiei amenajrilor turistice se au !n
vedere i rela%iile dintre cerere i ofert care pot fi e0primate cu ajutorul unor sc-eme
loice i modelate matematic#
- oferta turistic i cererea sunt concentrate !n dou puncte sau arii teritoriale
restrnse situate la o anumit distan%)
- oferta turistic dispersat !ntr&o arie relativ lar i cererea concentrat)
- oferta turistic concentrat i cererea dispersat 2la dimensiunile unei %ri sau
c-iar reiuni mai lari !n cazul turismului interna%ional3.
,ceste rela%ii surprind i influen%a costurilor i duratei deplasrii asupra flu0urilor
turistice i indirect asupra dimensionrii localizrilor, lundu&se !n calcul i zonele
emitente de turiti.
"<.6. 'rincipii de amenajare turistic#
'rincipiile de amenajare turistic sunt#
a. principiul interrii armonioase a construc%iilor 2infrastructur i ec-ipamente
turistice3 cu condi%iile naturale)
b. principiul fle0ibilit%ii sau al structurii evolutive)
c. principiul corelrii activit%ii principale i recep%iei secundare)
d. principiul interdependen%ei re%elelor)
e. principiul func%ionalit%ii optime a !ntreului sistem de re%ele)
f. principiul rentabilit%ii directe i indirecte.
a. 'rincipiul interrii armonioase a construc%iilor 2infrastructur i ec-ipamente
turistice3 cu condi%iile naturale# acest principiu subliniaz trei aspecte#
- dotrile turistice trebuie s sporeasc valoarea resurselor e0istente
2naturale sau antropice3 prin intermediul unor elemente ca amplasamentul sau
ar-itectura 2fie !mpreun, fie fiecare !n parte)
- dotrile turistice trebuie s se subordoneze dominantei dat de
condi%iile naturale, istorice, etno&folclorice)
- interarea trebuie s aib !n vedere i leturile zonei turistice cu
celelalte reiuni i c-iar cu teritoriul !ntreii %ri.
b. 'rincipiul fle0ibilit%ii sau al structurilor evolutive# are !n vedere necesitatea ca
dotrile turistice din reiunea care urmeaz a fi amenajat !n acest scop s se prezinte
sub forma unui sistem polifunc%ional, suplu, transformabil, capabil s se adapteze
dinamicii i muta%iilor !n structura cererii.
c. 'rincipiul corelrii activit%ii principale cu recep%ia secundar# are !n vedere
dezvoltarea activit%ilor i respectiv a dotrilor cu caracter recreativ i de arement,
adaptate tuturor tipurilor de turism, mai ales celui modern de tip activ.
d. 'rincipiul interdependen%ei re%elelor#
- sistemului destinat satisfacerii nevoilor turitilor trebuie interat !n
cadrul sistemului de oranizare al popula%iei permanente)
- interarea flu0urilor turistice cu popula%ia din teritoriul amenajat i !n
conte0t mai lar, cu ansamblul structurilor sociale locale)
- dezvoltarea unor rela%ii de intercondi%ionare, completare i sus%inere
reciproc !ntre cele dou sisteme, pentru a evita fenomenul de respinere.
e. 'rincipiul func%ionalit%ii optime a !ntreului sistem de re%ele#
- structurarea amenajrii turistice trebuie s permit turistului accesul
uor, rapid i complet la toate componentele Are%elei turisticeB#
re%eaua resurselor naturale i antropice)
re%eaua de activit%i&servicii 2transport, alimenta%ie arement3)
re%eaua unit%ilor de recep%ie)
re%eaua unit%ilor de infrastructur eneral, etc.
- amenajarea va fi conceput ca un sistem interat !n interiorul cruia
sunt repartizate ra%ional#
zonele de locuit)
spa%iile verzi)
locurile de plimbare)
construc%iile destinate arementului i divertismentului)
restaurantele)
centrele comerciale.
f. 'rincipiul rentabilit%ii#
- prin natura ei, amenajarea turistic are implica%ii asupra circula%iei
turistice i asupra dezvoltrii economice i sociale a teritoriului supus amenajrii,
!n ansamblul su)
- rentabilitatea trebuie s fie unul din criteriile fundamentale pentru
evaluarea unei amenajri turistice cu efecte pozitive asupra celorlalte ramuri i
activit%i prezente !n zon.
#. Amenajarea turistic a litoralului

Ditoralul este definit ca zona de contact dintre elementele terestre i -idroloice.
/ste un mediu frail aflat !n permanent transformare i deci permanent supus proceselor
care duc la deteriorarea ec-ilibrului.
+estina%iile litoralului#
- e0tinderea instala%iilor industrialo&portuare de mare anverur, a implantrilor
nucleare, mari consumatoare de ap)
- urbanizarea i noile alomerri urbane, prin e0tinderea celor e0istente i
dezvoltarea ec-ipamentelor edilitare aferente acestora)
- consacrarea curei -elio&marine !n practica turistic, concentrarea !n zonele de
litoral a unei pr%i semnificative a circula%iei turistice.
<.1. ,specte privind evolu%ia turismului de litoral#
Cererea turistic pentru litoral a !nreistrat o serie de muta%ii structurale cu implica%ii
asupra procesului de amenajare#
- deplasarea de la turismul de grup la cel individual asociat cu o cretere a
independen%ei turistului care !i oranizeaz sinur proramul i !i asiur o
parte din servicii) influen%a se manifest asupra tipurilor de unit%i de cazare i
dotarea acestora 2se vor prefera locuin%ele individuale, apartamentele mobilate
dar i amenajrile tip campin3)
- diversificarea activitilor recreative i sportive !n dauna plajei ; nautismul a
cunoscut o dezvoltare deosebit determinnd crearea unor ec-ipamente
adecvate# porturi de arement, cluburi nautice, coli de navia%ie, spa%ii pentru
oranizarea de concursuri etc)
- organiarea activitii !n formula "club de vacan#)
- afirmarea turismului social etc$
%$&$ 'odele de amena(are turistic a litoralului)
'rincipalele elemente care sunt avute !n vedere la amenajarea turistic a litoralului
2concep%ie de oranizare, solu%ii, tipoloie, localizare3 sunt trsturile cadrului natural i
!n principal ale plajei i mrii. ?n rol definitoriu au elemente ca#
- lunimea, l%imea i orientarea plajei)
- reimul eolian)
- curen%ii)
- !nl%imea valurilor)
- adncimea apei)
- accesul la plaj)
- intrarea !n ap)
- !nl%imea falezei etc.

<.4. 'robleme rezolvate de amenajarea turistic a litoralului#
- dimensionarea noilor localizri & se pleac de la#
identificarea suprafe%elor care pot fi amenajate)
normele conven%ionale e0istente e0primate sub forma mp7suprafa%
plaj sau suprafa% teren pentru un loc de cazare, fie nr. de paturi la un -a
suprafa% total amenajat. <alorile optime sunt . mp plaj E Fmp teren pt.
un loc de cazare) 5&6 mp pn la F mp plaj pe un loc de cazare, 100 de
paturi la un -a. suprafa% total amenajat.
- aleerea modelului de amenajare ; depinde de confiura%ia terenului,
rezultnd o mare varietate tipoloic a localizrilor.

(n sintez, se remarc dou solu%ii 2tipuri3 principale#
- ?rbanizarea 2sau microurbanizrii3# realizarea unor sta%iuni turistice cu
concentrri imobiliare, amplasate !n imediata apropiere a unui centru locuit
sau interate acestuia sau a unor comple0e autonome dotat cu toate serviciile
i ec-ipamentele viitoare de dezvoltare. $e oranizeaz frecvent !n jurul unui
ec-ipament sau element al resurselor naturale de mare atractive ca centru al
sta%iunii 2olf, natural, port de arement, cazino etc.3
- Construc%iile izolate, punctiforme, cu structuri e0clusiv turistice, amplasate la
distan%e nu prea mari de urbanizrile e0istente sau de aezrile.
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate