Sunteți pe pagina 1din 43

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior Uiversitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administratie Publica, Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept civil. Contracte speciale
2.3. Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Lazar Rares Patrick
2.4.Titularul activitilor de seminar Lector univ. dr. Lazar Rares Patrick
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul 5 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Ob.
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 20
Tutoriat 2
Examinri 20
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 80
3.9 Total ore pe semestru 136
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil. Persoanele, Drept civil (drepturi reale), Drept civil. Teoria obligaiilor
4.2 de competene Cunoaterea noiunilor de baz privind actul juridic i obligaiile
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului sala de curs cu videoproiector
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
sal de seminar cu tabl magnetic
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoastere si ntelegere (cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei):
- consolidarea aptitudinilor studentilor n universul celei mai importante ramuri a dreptului privat;
- consolidarea cunostintelor rezultand din abordarea in anii anteriori a disciplinelor de drept civil.
Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a continuturilor
teoretice si practice ale disciplinei):
- cunoasterea si operarea cu notiunile specifice dreptului civil, in speciale ale celor specifice contractelor civile;
- formarea capacittii de a concepe solutii la problemele specifice domeniului de cunoastere;
- utilizarea limbajului specific disciplinei n comunicarea scris si oral;
- dezvoltarea capacittii de a interpreta o norm juridic de drept privat.
C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Dezvoltarea unor competente atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul
stiinific / cultivarea unui mediu stiintific centrat pe valori si relatii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale,morale si civice / valorificarea optima si creativa a propriului potential n activittile stiintifice /
implicarea n dezvoltarea institutional si n promovarea inovatiilor stiintifice / angajarea in relatii de parteneriat
cu alte persoane - institutii cu responsabilitti similare / participarea la propria dezvoltare profesionala):
- formarea unei atitudini active, deschise cretivittii si partiprii la diferite manifestri privind cercetarea
stiintific si dezbaterile teoretice;
- mobilizarea studentilor in sensul aplecarii catre cercetarea stiintific prin formarea de cercuri stiintifice
studentesti si stabilirea metodelor de valorificare ale acestora: publicarea n reviste studentesti, comunicare la
sesiunile de comunicari organizate de facultate si de alte institutii, etc.
- formarea unui sistem de nvtare axat pe propria dezvoltare profesional si personala;
- realizarea si consolidarea unor relatii de parteneriat, de colaborare cu diferite institutii n vederea desfsurrii
unor activitti aplicative specifice.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Studentul trebuie s i nsueasc i s aprofundeze cunotinele
teoretice din materia contractelor civile n strns conexiune cu cele din
domeniul dreptului civil, astfel nct s fie capabil s neleag regimul
juridic specific al fiecrei instituii studiate.
Studentul trebuie sa manifeste interes pentru profesiunea juridic i
nelegerea acesteia ca o component esenial a reformei justiiei din
Romnia.
7.2 Obiectivele specifice Studentul trebuie s cunoasc reglementrile legale i practica judiciar
din domeniul contrcatelor civile astfel nct s fie capabil s explice
regimul juridic al fiecrei instituii studiate, cum ar fi contractual de
vanzare, contractul de schimb, contractul de furnizare, contractul de
report, contractul de locatiune, contractul de antrepriza, contractul de
societate, contractul de transport, contractul de mandate, contractul de
imprumut, contractul de cont current, contractul de asigurare,
contractul de renta viagera, contractul de intretinere, jocul si pariul,
tranzactia. Studiul acestor instituii privete att reglementrile dispuse
de Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009), ct i reglementrile
anterioare.
Studiul disciplinei are ca finalitate i contientizarea de ctre student a
rolului contractelor civile n sistemul nostru de drept i n cadrul
societii. La finalul anului, studentul trebuie s poat aplica
cunotinele dobndite prin soluionarea unui caz practic, realizarea
unor lucrari, comentariul unor soluii mbriate de practica judiciar,
comentariul unor texte legale cu aplicabilitate n domeniul contractelor
civile, elaborarea unor propuneri de lege ferenda n aceasta materie.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1 CONTRACTUL DE VNZARE-
CARACTERE JURIDICE. CONDITII DE
VALIDITATE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
2 CONTRACTUL DE VANZARE-
EFECTELE CONTRACTULUI DE
VANZARE-CUMPARARE. VARIETATI
ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-
CUMPARARE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
3 CONTRACTUL DE DONATIE-
NOTIUNE. CARACTERE. CONDITII DE
FOND. PRINCIPII
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
4 DONATIILE DEGHIZATE.
DONATIILE INDIRECTE. DARURILE
DE NUNTA. EFECTELE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
CONTRACTULUI DE DONATIE.
REVOCAREA DONATIILOR
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
5 CONTRACTUL DE LOCATIUNE Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
6 CONTRACTUL DE MANDAT.
MANDATUL CU REPREZENTARE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
7 CONTRACTUL DE MANDAT.
MANDATUL FARA REPREZENTARE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
8 CONTRACTUL DE IMPRUMUT.
CONTRACTUL DE CONT CURENT.
CONTUL BANCAR SI ALTE
CONTRACTE BANCARE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
9 CONTRACTUL DE ASIGURARE.
CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA.
CONTRACTUL DE INTRETINERE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
10 CONTRACTUL DE SCHIMB.
CONTRACTUL DE FURNIZARE.
CONTRACTUL DE REPORT
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
11 CONTRACTUL DE ANTREPRIZA.
CONTRACTUL DE SOCIETATE
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
12 CONTRACTUL DE TRANSPORT Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
13 CONTRACTUL DE AGENTIE.
CONTRACTUL DE INTERMEDIERE.
CONTRACTUL DE DEPOZIT
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
14 JOCUL SI PARIUL. TRANZACTIA Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor
civile din domeniul contractelor civile
privite prin prisma Noului Cod civil (Legea
nr. 287/2009) i a reglementrii in vigoare
pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.
Bibliografie
G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2012;
L. Uta, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil. Editia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;
Stanciu D. Carpenaru, L. Stanciulescu, V. Nemes, Contracte civile si comerciale, Editura Hamangiu, Bucuresti,
2009;
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010;
B. L. Ciuca, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2010;
I. Dogaru, E. G. Olteanu, L. B. Sauleanu, Bazele dreptului civil. Volumul IV, Contracte speciale, Editura C. H.
Beck, Bucuresti, 2009
C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, ediia 2, Ed. All Beck, Bucureti, 2005.
C. Toader, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Culegere de spee, Ed. All Beck, Bucureti, 2004.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1 CONTRACTUL DE VNZARE-
CARACTERE JURIDICE. CONDITII DE
VALIDITATE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
2 CONTRACTUL DE VANZARE-
EFECTELE CONTRACTULUI DE
VANZARE-CUMPARARE. VARIETATI
ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-
CUMPARARE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
3 CONTRACTUL DE DONATIE-
NOTIUNE. CARACTERE. CONDITII
DE FOND. PRINCIPII
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
4 DONATIILE DEGHIZATE.
DONATIILE INDIRECTE. DARURILE
DE NUNTA. EFECTELE
CONTRACTULUI DE DONATIE.
REVOCAREA DONATIILOR
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
5 CONTRACTUL DE LOCATIUNE Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
6 CONTRACTUL DE MANDAT.
MANDATUL CU REPREZENTARE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
7 CONTRACTUL DE MANDAT.
MANDATUL FARA REPREZENTARE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
8 CONTRACTUL DE IMPRUMUT.
CONTRACTUL DE CONT CURENT.
CONTUL BANCAR SI ALTE
CONTRACTE BANCARE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
9 CONTRACTUL DE ASIGURARE.
CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA.
CONTRACTUL DE INTRETINERE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
10 CONTRACTUL DE SCHIMB.
CONTRACTUL DE FURNIZARE.
CONTRACTUL DE REPORT
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
11 CONTRACTUL DE ANTREPRIZA.
CONTRACTUL DE SOCIETATE
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
12 CONTRACTUL DE TRANSPORT Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
13 CONTRACTUL DE AGENTIE.
CONTRACTUL DE INTERMEDIERE.
CONTRACTUL DE DEPOZIT
14 JOCUL SI PARIUL. TRANZACTIA
Metode interogative (conversative,
dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)
i a reglementrii in vigoare pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009.
Bibliografie
G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2012;
L. Uta, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil. Editia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;
Stanciu D. Carpenaru, L. Stanciulescu, V. Nemes, Contracte civile si comerciale, Editura Hamangiu, Bucuresti,
2009;
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010;
B. L. Ciuca, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2010;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se face n alte centre universitare din ar i din strintate.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - corectitudinea si completitudinea
cunostintelor
- coerenta logica
- gradul de asimilare a limbajului de
spacialitate
70 %
- criterii ce vizeaza aspecte atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru
studiu individual
Evaluare tip grila in timpul
semestrului
30%
10.5 Seminar/laborator - capacitatea de a opera cu cunostintele
dobandite
- capacitatea de aplicare in practica
10.6 Standard minim de performan
Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie si practica
Rezolvarea unei spete
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEASPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT PENAL(PARTEA SPECIALA) I
2.2. Codul disciplinei DR3502
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu 3 2.6.Semestrul 5 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 10
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 40
3.9 Total ore pe semestru 82
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnelor Drept penal. Parte General1 i disciplnelor Drept penal. Parte General 2
4.2 de competene Abilitatatea de a lucra in echipa, observatia, spiritul critic
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Video proiector
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Sal cu tabl magnetic
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
1. Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului instituiilor de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului internaional.
2. Formarea de specialiti n domeniu princunoaterea principiilor fundamentale, a normelor i instrumentelor juridice care influeneaz evolutia si sensul acesteia
in domeniul dreptului penal.
3. Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor aspecte ce influeneaz n mod semnificativ evolutia statului i a dreptului
contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice de drept penal, respectiv modul in care au evoluat in Europa si in lume ramurile dreptului cu
evidentierea impactului la nivelul legislatiei romane si a interconditionarilor.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului procesual penal;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6. atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de analiz i sintez
Cunotine generale de baz
Capacitatea de evaluare i autoevaluare
Abilitatea de negociere i elaborare de proiecte de convenii/tratate
Abilitatea de a colabora cu specialiti/experi din alte domenii
Capacitatea de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea
Abilitatea de a lucra ntr-un context internaional
Capacitatea de a transpune n practic cunotine dobndite
Abiliti de cercetare
Capacitatea de a se adapta procesului de integrare european i de armonizare a legislaiei
Capacitatea de a interpreta legile
Cunoaterea jurisprudenei
Corelarea legislaiei interne cu legislaia i jurisprudena din alte ri, precumi cu tratatele i conveniile internaionale.
7.2 Obiectivele specifice Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor referitoare la drept, n generalitatea i esenialitatea sa, a
conceptelor, principiilor i legitilor fundamentale ale fenomenului juridic care au o nsemntate principal pentru dezvoltarea celorlalte
tiine juridice. Vor aprofunda cunostintelede drept penal-partea speciala.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Consideratii generale privind infractiunile contra sigurantei statului.Tradarea,tradarea prin
ajutarea inamicului,tradarea prin transmiterea de secrete,actiuni dusmanoase contra
statului,spionajul.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Atentatul care pune in pericol siguranta statului,atentatul contra unei
colectivitati,subminarea puterii de stat,actele de diversiune.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni contra persoanei.Infractiuni contra vietii,integritatii corporale si
sanatatii.Omuciderea.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni contra persoanei.Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a
sanatatii.Avortul.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni contra patrimoniului. Furtul, furtul calificat, talharia, pirateria. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni contra patrimoniului. Abuzul de incredere, inselaciunea, delapidarea, insusirea
bunului gasit, distrugerea, tulburarea de posesie, tainuirea.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni contra autoritatii. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
1. Nistoreanu Gh,Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaiei Romnia deMine, Bucureti, 2007;
2. Diaconescu Gh.Si altii,Drept penal-partea speciala Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007
Facultativ:
1. Constantin Bulai si altii,Drept penal roman,Editura Press,Bucuresti1997
2. Alexandru Boroi si altii,Drept penal-partea speciala,Editura All Beck,Bucuresti, 2002
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Infraciunile de omor Dezbatere, studiu de caz
Infraciunile de furt Dezbatere, studiu de caz
Abuzul de ncredere Dezbatere, studiu de caz
Gestiunea frauduloas Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
3. Nistoreanu Gh,Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
4. Diaconescu Gh.Si altii,Drept penal-partea speciala Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007
Facultativ:
1. Constantin Bulai si altii,Drept penal roman,Editura Press,Bucuresti1997
2. Alexandru Boroi si altii,Drept penal-partea speciala,Editura All Beck,Bucuresti, 2002
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei este n concordan cucerinele pentru examenul de adminitere n Baroui INMsau alteexamene cein de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Evaluare continu (2) Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minimde performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
. ..
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEASPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT/JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept procesual penal I
2.2. Codul disciplinei DR3503
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6Semestrul 5 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei Obligatoriu
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru 82
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1de curriculum Studierea disciplnei Drept penal. Parte General i parte special
4.2 de competene Abilitatatea de a lucra in echipa, observatia, spiritul critic
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Videoproiector
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Clas cu tabl magnetic
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea i nelegereanoiunilor specifice dreptului procesual penal
Explicarea i interpretareaconinuturilor teoreticei practice ale disciplinei, interpretarea normelor juridice i analizarea jurisprudenei n materie
Compentene instrumental aplicative, respectiv proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente
de investigare i de aplicare. Dezvoltarea abilitii de a aplica n practic elementele teoretice dobndite
Competene atitudinale, respectiv manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific/cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i
relaii democratice/promovarea unui sistemde valori culturale, morale i civice/valorificarea optima i creativa a propriului potenial n activitile tiinifice / implicarea
n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice/angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane- instituii cu responsabiliti similare/participarea
la propria dezvoltare profesional). Dezvoltarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea teoretic i practic n domeniu, cunoaterea evoluiei legislative n
materiecondiii indispensabile pentru o abordare corect, ca practician al dreptului, a nenumratelor situaii concrete care implic instituii de procedur penal.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea delucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului familiei;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea conceptelor de baz i a principiilor fundamentale ale dreptului procesual penal
Cunoaterea i analiza principalelor instituii ale dreptului procesual penal
Studiul i aprofundarea practicii judiciare n materie n conformitate cu legislaia intern i internaional.
7.2 Obiectivele specifice reliefarea rolului cunoaterii legislaiei de dreptul procesual penal;
identificarea conceptelor, teoriilor i instituiilor specifice dreptului procesual penal, nelegerea i asimilareaacestora;
realizarea interconexiunii ntre teorie i aplicarea n practic a instrumentelor eseniale privind abordarea din punct de vedere
legislativ a problematicii procedurii penale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Consideraii generaleprivindprocedurilespeciale. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Clasificarea procedurilor speciale. Cadrul normativaplicabil. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Urmrireai judecarea unor infraciuni flagrante. Noiuneadeinfraciuneflagrant. Cazuri i
condiii de aplicare a acestei proceduri speciale.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Urmrirea penal a unor infraciuni flagrante. Judecareaunor infraciuni flagrante. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Aspectespecialeprivindprocedurade urmrirei judecarea unor infraciuni flagrante. Cazul
infraciunilor concurente, indivizibilesauconexe.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Cazuri cndnuse aplic procedura special. Probleme procedurale privindaplicareaLegii
pentru prevenirea, descoperireai sancionareafaptelor decorupie.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Procedurancauzelecuinfractori minori. Urmrireapenalncauzelecuinfractori minori.
Judecareacauzelor cuinfractori minori.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Dispoziii privindapelul i recursul. Punereanexecutareasanciunilor aplicateinfractorilor minori. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Procedurareabilitrii judectoreti. Clasificare. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Reabilitareajudectoreasc: titularii cererii, coninut, instanacompetent, soluionareacererii,
anulareareabilitrii.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Reparareapagubelor materialesauadaunelor moralencazul condamnrii penedrept saual Prelegere, dezbatere, studiu de caz
privrii ori restrngerii delibertatenmodnelegal.
Cazuri care dau drept la repararea pagubei. Titularii, termenul i instana competent pentru
aciuneanreparareapagubei. Aciuneanregres
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Procedura n caz de dispariie a nscrisurilor judiciare. Constatarea dispariiei nscrisului. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Obiectul procedurii specialei efectuareaacesteia. nlocuireanscrisului disprut. Reconstituirea
nscrisului.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
N. Jidovu, Gh. BicDrept procesual penal, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
Duu TiberiuDrept procesual penal-Caiet de seminar, Ed. Europolis, Constana, 2011.
Facultativ:
Codul de procedura penala al Romaniei, republicat prin Legea 356/2006, publicat in Monitorul Oficial nr.677/07.08.2006;
Dongoroz, V.; Antoniu, G. Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala. Partea generala, Editura Academiei, vol. I, 1975;
Apetrei, M. Drept procesual penal, Editura Oscar Print, 1998;
I.NEAGU, Tratat deDrept Procesual Penal, ParteaSpecial, EditiaaII arevzuti adugit, Ed. Universul juridic, 2010.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Obiectul dreptului procesual penal Dezbatere, studiu de caz
Normele de drept procesual penal Dezbatere, studiu de caz
Subiectii actiunii penale Dezbatere, studiu de caz
Competenta instantelor judecatoresti Dezbatere, studiu de caz
Probele Dezbatere, studiu de caz
Mijloacele de probe Dezbatere, studiu de caz
Masurile procesuale Dezbatere, studiu de caz
Actele procesuale procedurale Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
N. Jidovu, Gh. BicDrept procesual penal, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
Duu TiberiuDrept procesual penal-Caiet de seminar, Ed. Europolis, Constana, 2011.
Facultativ:
Codul de procedura penala al Romaniei, republicat prin Legea 356/2006, publicat in Monitorul Oficial nr.677/07.08.2006;
Dongoroz, V.; Antoniu, G. Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala. Partea generala, Editura Academiei, vol. I, 1975;
Apetrei, M. Drept procesual penal, Editura Oscar Print, 1998;
I.NEAGU, Tratat deDrept Procesual Penal, ParteaSpecial, EditiaaII arevzuti adugit, Ed. Universul juridic, 2010.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cerinele pentru examenul de adminitere n Baroui INM sau alte examene ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode deevaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Examen partial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minimde performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului deseminar,
................................................ .....................................................
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL FAMILIEI
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs LECT.UNIV.DRD. ANCA-IULIA STOIAN
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu 3 2.6.Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 5
6
din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnei Drept civil. Parte General i Drept civil. Persoanele
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea i nelegerea urmtoarelor noiuni specifice disciplinei:
Noiunea de familie i cstorie, originea i evoluia acestora
Cstoria i efectele sale, nepatrimoniale i patrimoniale
Rudenia, filiaia, adopia, afinitatea
Obligaia de ntreinere
Explicarea i interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei:
Regimul juridic actual al relaiilor de familie, din cstorie sau din afara ei, aa cum este reglementat
de noul Cod civil i de alte acte normative
Explicarea procesului de evoluie n reglementarea i aplicarea acestui regim juridic, importana sa n
cadrul societii contemporane
Interpretarea normelor juridice i analizarea jurisprudenei n materie
Compentene instrumental aplicative, respectiv proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare:
Raportul dintre diversele instituii care alctuiesc dreptul familiei
Dezvoltarea abilitii de a aplica n practic elementele teoretice dobndite
Competene atitudinale, respectiv manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul
tiinific/cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice/promovarea unui sistem de valori
culturale, morale i civice/valorificarea optima i creativa a propriului potenial n activitile tiinifice /
implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice/angajarea n relaii de parteneriat
cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare/participarea la propria dezvoltare profesional):
nelegerea importanei regimului juridic general al relaiilor de familie
Dezvoltarea unei axiologii a relaiilor de familie, nelegerea i promovarea ideii c dreptul la viaa de
familie este un drept fundamental al omului.
Dezvoltarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea teoretic i practic n domeniu, cunoaterea
evoluiei legislative n materie condiii indispensabile pentru o abordare corect, ca practician al
dreptului, a nenumratelor situaii concrete care implic instituia familiei.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului familiei;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea conceptelor de baz i a principiilor fundamentale ale
dreptului familiei
Cunoaterea i analiza principalelor instituii ale dreptului familiei,
conform cu noul Cod civil i dreptul internaional privat
Studiul i aprofundarea practicii judiciare n materie n conformitate cu
legislaia intern i internaional.
7.2 Obiectivele specifice Reliefarea rolului cunoaterii legislaiei de dreptul familiei;
Identificarea conceptelor, teoriilor i instituiilor specifice dreptului
familiei, nelegerea i asimilarea acestora;
Realizarea interconexiunii ntre teorie i aplicarea n practic a
instrumentelor eseniale privind abordarea din punct de vedere
legislativ a problematicii familiei.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
NOIUNI INTRODUCTIVE Prelegere, dezbatere, studiu de caz
CSTORIA. NOIUNE I CARACTERE JURIDICE.
CONDIII LEGALE LA NCHEIEREA CSTORIEI.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
EFECTELE PERSOANLE ALE CSTORIEI. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
EFECTELE PATRIMONIALE ALE CSTORIEI.
REGIMURILE MATRIMNIALE (I).
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
EFECTELE PATRIMONIALE ALE CSTORIEI.
REGIMURILE MATRIMNIALE (II).
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
DESFIINAREA CSTORIEI. CAUZELE DE
NULITATE. EFECTELE NULITII CSTORIEI.
CSTORIA PUTATIV
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
DESFACEREA I NCETAREA CSTORIEI Prelegere, dezbatere, studiu de caz
RUDENIA I AFINITATEA. FILIAIA FA DE
MAM
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
FILIAIA FA DE TAT Prelegere, dezbatere, studiu de caz
ADOPIA Prelegere, dezbatere, studiu de caz
OBLIGAIA LEGAL DE INTREINERE Prelegere, dezbatere, studiu de caz
OCROTIREA MINORULUI PRIN PRINI Prelegere, dezbatere, studiu de caz
TUTELA I CURATELA MINORULUI. OCROTIREA
MINORULUI AFLAT N DIFICULTATE
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
NORMELE DREPTULUI INTERNAIONAL PRIVAT
APLICABILE N MATERIE DE DREPT AL FAMILIEI
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu completrile i modificrile aduse prin Legea nr. 71/2011, publicat n
Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011, CARTEA A II-A, DESPRE FAMILIE.
Alexandru Bacaci, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruta Hageanu, Dreptul familiei in reglementarea noului Cod
civil, Ed. CH BECK, Bucureti, 2012.
Dan Lupascu, Cristiana Mihaela Craciunescu, Dreptul familiei in noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012.
I. P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ediia a VIII-a, revzut i completat, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006.
Facultativ:
E. Florian, Dreptul familiei, ediia a II-a, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2008;
Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2006.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
NOIUNEA DE FAMILIE I CSTORIE, ORIGINEA
I EVOLUIA ACESTORA
Dezbatere, studiu de caz
CSTORIA I EFECTELE SALE NEPATRIMONIALE Dezbatere, studiu de caz
REGIMUL JURIDIC ACTUAL AL RELAIILOR
PATRIMONIALE DINTRE SOI
Dezbatere, studiu de caz
ANALIZA REGIMURILOR MATRIMONIALE Dezbatere, studiu de caz
NCETAREA I DESFACEREA CSTORIEI Dezbatere, studiu de caz
RUDENIA, AFINITATEA I FILIAIA Dezbatere, studiu de caz
ADOPIA Dezbatere, studiu de caz
OBLIGAIA LEGAL DE NTREINERE Dezbatere, studiu de caz
TUTELA MINORULUI Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu completrile i modificrile aduse prin Legea nr. 71/2011, publicat n
Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011, CARTEA A II-A, DESPRE FAMILIE.
Alexandru Bacaci, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruta Hageanu, Dreptul familiei in reglementarea noului Cod
civil, Ed. CH BECK, Bucureti, 2012.
Dan Lupascu, Cristiana Mihaela Craciunescu, Dreptul familiei in noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012.
I. P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ediia a VIII-a, revzut i completat, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006.
Facultativ:
E. Florian, Dreptul familiei, ediia a II-a, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2008;
Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2006.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept comercial 1
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Radita Corches
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
O
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 5
Alte activiti- practic la instanele locale(Judectoria Constana,Tribunalul Constaa,Curtea de Apel Constana) 20
3.7 Total ore studiu individual 65
3.9 Total ore pe semestru 45
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil,
Elemente de teoria statului i dreptului,
4.2 de competene nelegerea mecanismelor juridice ale activitii economice, nsuirea normelor ce
reglementeaz statutul i activitatea profesionistului comercial, nsuirea procedurilor
specifice materiei comerciale.
Existena abilitilor i competenelor de a gndi i expune diferite opinii, proiecte i
programe cu inciden n domeniul dreptului comercial.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Sala cu videoproector
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Sala de seminar cu tabla magnetica
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic
Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic;
Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale;
Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i
dreptul altor state;
Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret;
Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de
vedere juridic i n soluionarea lor;
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului;
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice;
Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul are ca principale obiective:
nsuirea temeinic, sistematic, aplicat a conceptelor i legislaiei
speciale, n materie comercial.
nelegerea mecanismelor juridice ale activitii economice, nsuirea
normelor ce reglementeaz statutul i activitatea profesionistului
comercial, nsuirea procedurilor specifice materiei comerciale.
Dezvoltarea abilitilor i competenelor de a gndi i expune diferite
opinii, proiecte i programe cu inciden n domeniul dreptului
comercial.
Realizarea conexiunilor dintre legislaie, jurispruden i opinii
doctrinare din dreptul comercial.
Familiarizarea cu legislaia european relevant n domeniul dreptului
comercial.
Formarea unei culturi a legalitaii, n concordan cu valorile libertii
academice i ale integritii etice.
Dobndirea competenelor cognitive i profesionale, armonizarea
cunoasterii juridice comerciale cu dinamica economiei de piata, a pietei
muncii, a regimului fiscal i a comertului n spaiul comunitar.
Dobndirea cunotinelor, competenelor i abilitilor necesare i utile
pentru analiza, interpretarea, aplicarea reglementrilor legale la situaii
juridice concrete, n domeniul dreptului comercial.
Dezvoltarea capacitilor de anticipare, a abilitatilor argumentative i
decizionale ale studentilor.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a
noiunilor specifice disciplinei):
Organizarea inteligent i profesionalizat a cunoaterii noiunilor
specifice materiei dreptului comercial.
Intensificarea relaiei studentului cu disciplina dreptului comercial,
printr-un studiu mai profund, mai sintetic, mai divers, mai integrativ,
mai aplicat i orientat spre transparen public.
Desfurarea de activiti didactice aplicative n materia dreptului
comercial, care s ofere studenilor oportuniti semnificative, cu
valene generatoare de ntrebri, interactive (cu ce se vor corela),
predictive (ce se va ntmpla), rezumative (sintetice), clarificative/
explicative, integrative (asigur viziuni globale), transferabile (asigur
eficacitate pedagogic), multiplicative de parcursuri cognitive.
2. Explicare i interpretare
Asimilarea i dezvoltarea continu a gndirii juridice i a limbajului
juridic specific dreptului comercial.
Cutarea i identificarea de ctre studeni a sensurilor i finalitii
practice a studiului dreptului comercial, prin emiterea de interogaii,
ipoteze, interactiviti directe sau mediate.
Reglarea strategiilor de comunicare n funcie de nevoile sociale,
cognitive, emoionale i spirituale ale studenilor.
Dinamizarea studiului dreptului comercial, asimilarea i formarea de
competene reflective n aciune, utilizarea sinergiei dialog-dialectic-
analiz
3. Instrumental aplicative
Utilizarea metodelor didactice moderne, cu valene formative i
caracter activ, de natur s declaneze angajarea studenilor n
activitate, concret sau mental, s le stimuleze motivaia, capacitile
cognitive i creatoare (prelegerea-dezbatere, conversaia de verificare
(catihetic), conversaia euristic, conversaia de consolidare,
problematizarea, experimentul cu caracter aplicativ, studiul de caz,
simularea, nvarea prin colaborare, instruirea asistat de
calculator).
4.Atitudinale:
Stimularea i cultivarea motivaiei pozitive intrinseci pentru un studiu
constant i performant, educarea independenei i autonomiei n
activitatea intelectual, ncredere n propriile mecanisme ale muncii
intelectuale eficiente.
Dezvoltarea responsabilitii asumate n cadrul procesului de nvare a
dreptului comercial,
Formarea i dezvoltarea atitudinii academice de nvare i
perfecionare continu, legislaia comercial evolund corespunztor
dinamicii activitii comerciale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Capitolul I. Noiuni introductive privind dreptul comercial
Seciunea I. Noiunea, obiectul i definiia dreptului comercial
Seciunea II. Izvoarele dreptului comercial
- prelegerea
-dezbateri tematice interactive
Capitolul II. ntreprinderea forma juridic de desfurare a
activitii cu character professional
Seciunea I. Noiunea i formele ntreprinderii
Seciunea II. ntreprinderea economic (comercial) forma juridic
de desfurare a activitii cu caracter professional
Seciunea III. ntreprinderea civil
Ibidem
Capitolul III. Comercianii profesioniti ai ntreprinderii
economice (comerciale)
Seciunea I. Noiunea de comerciant
Seciunea II. Categoriile de comerciani
Seciunea III. Calitatea de comerciant
Seciunea IV. Condiiile de exercitare a activitii comerciale
Seciunea V. Obligaiile comercianilor
Seciunea VI. Fondul de comer
Seciunea VII. Auxiliarii comercianilor
Ibidem
Capitolul IV. Societile comerciale
Seciunea I. Noiunea, elementele specifice i clasificarea societilor
comerciale
Seciunea II. Constituirea societilor comerciale actul constitutiv,
formaliti specifice, personalitatea juridic
Seciunea III.Organizarea i funcionarea societilor comerciale
Seciunea IV. Modificarea societilor comerciale
Seciunea V. Dizolvarea i lichidarea societilor comerciale
Seciunea VI. Reguli speciale aplicabile fiecrei forme de societate
(societatea n nume colectiv, societatea n comandit simpl,
societatea pe aciuni, societatea n comandit pe aciuni,i societatea
cu rspundere limitat i societatea european)
Seciunea VII. Grupurile de interes economic
Seciunea VIII. Aspecte privind procedura insolvenei
Ibidem
Capitolul V. Contractele privind activitatea comercial
Seciunea I. Definiia, caracteristicile i regimul juridic al
contractelor privind activitatea
comercial
Seciunea II. Regulile formrii contractelor privind activitatea
comercial (principiul libertii contractuale, reguli generale ale
ncheierii contractelor, reguli speciale ale ncheierii contractelor prin
mijloace electronice)
Seciunea Ill. Regulile executrii contractelor privind activitatea
comercial (principiile executrii obligaiilor contractual, plata )
Seciunea IV. Consecinele neexecutrii obligaiilor din contractile
privind activitatea comercial (punerea n ntrziere a debitorului,
executarea silit a obligaiilor, rezoluiunea i rezilierea contractului,
rspunderea debitorului pentru nerespectarea obligaiilor contractual)
Seciunea V. Obligaiile comercianilor
Seciunea VI. Fondul de comer
Seciunea VII. Auxiliarii comercianilor
Ibidem
Capitolul VI. Contractele speciale
Seciunea I. Contractul de vnzare
Subsectiunea I. Noiunea contractului de vanzare
Subsectiunea a ll-a. Condiiile de validitate a contractului de vanzare
Subsectiunea a lll-a. Efectele contractului de vnzare
Subsectiunea a IV-a. Reguli speciale privind anumite vnzare
Ibidem
Seciunea a ll-a. Contractul de furnizare
Subsectiunea I. Consideraii generale
Subsectiunea a ll-a. Noiunea contractului de furnizare
Subsectiunea a lll-a. Condiiile de validitate a contractului de
furnizare
Subsectiunea a IV-a. Efectele contractului de furnizare
Ibidem
Subsectiunea a V-a. Subcontractarea
Seciunea a lll-a. Contractul de report
Subsectiunea I. Noiunea contractului de report
Subsectiunea a ll-a. Condiiile contractului de report
Subsectiunea a lll-a. Efectele contractului de report
Subsectiunea a IV-a. Lichidarea reportului
Ibidem
Seciunea a IV-a. Contractul de societate
Subsectiunea I. Regulile generale privind contractul de societate
Subsectiunea a ll-a. Societatea simpl
Subsectiunea a lll-a. Societatea n participaie
Sectiunea a V-a. Contractul de mandat
Subsectiunea I. Consideraii generale
Subsectiunea a ll-a. Reprezentarea n actele juridice
Subsectiunea a lll-a. Noiunea contractului de mandat i felurile
mandatului
Subsectiunea a IV-a. Contractul de mandat cu reprezentare
Subsectiunea a V-a. Contractul de mandat fr reprezentare
Ibidem
Sectiunea a Vl-a. Contractul de agenie
Subsectiunea I. Consideraii generale
Subsectiunea a ll-a. Noiunea, caracterele i natura jundica a
contractului de agenie
Subsectiunea a lll-a. Cuprinsul i forma contractului de agenie
Subsectiunea IV-a. Efectele contractului de agenie
Subsectiunea a V-a. ncetarea contractului de agenie
Ibidem
Sectiunea a Vll-a. Contractul de intermediere
Subseciunea I. Consideraii generale
Subsecjiunea a ll-a. Noiunea i caracterele juridice ale contractului
de intermediere
Subsectiunea a lll-a. Efectele contractului de intermediere
Ibidem
Sectiunea a Vlll-a. Contractul de leasing
Subseciunea I. Consideraii generale
Subsectiunea a ll-a. Operaiunile de leasing i contractul de leasing
Subsectiunea a lll-a. Noiunea i formele contractului de leasing
Subsectiunea a IV-a. Cuprinsul i forma contractului de leasing
Subsectiunea a V-a. ncheierea contractului de leasing
Subsectiunea a Vl-a. Efectele contractului de leasing
Subsectiunea a Vll-a. ncetarea contractului de leasing
Seciunea a IX-a. Contractul de franciz
Subseciunea I. Consideraii generale
Subseciunea a ll-a. Noiunea i caracterele juridice ale contractului
de franciz
Subseciunea a lll-a. Cuprinsul i forma contractului de franciz
Subseciunea a IV-a. ncheierea contractului de franciz
Subseciunea a V-a. Efectele contractului de franciz
Subseciunea a Vl-a. ncetarea contractului de franciz
Ibidem
Seciunea a X-a. Contractul de cont curent
Subseciunea I. Noiunea contractului de cont curent
Subseciunea a ll-a. Efectele contractului de cont curent
Subseciunea a lll-a. ncheierea contului
Subseciunea a IV-a. ncetarea contractului de cont curent
Ibidem
Seciunea a Xl-a. Contractele bancare
Subseciunea I. Consideraii generale
Subseciunea a ll-a. Contractul de cont bancar curent
Subseciunea a lll-a. Contractul de depozit bancar
Subseciunea a IV-a. Contractul privind facilitatea de credit
Subseciunea a V-a. Contractul de nchiriere a casetelor de valori
Ibidem
Bibliografie
1Minimal obligatorie:
1. Crpenaru, Stanciu D. Tratat de Drept Comercial Roman, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012;
2. Turcu, Ion Tratat teoretic i practic de Drept Comercial, Volumul I i II, EdituraC.H. Beck, Bucureti, 2008
3. Georgescu, Ion Luca Drept Comercial Roman, Volumul I i II, Editura ALL BECK, Bucureti, 2002
4. Legea 287/2009 privind CODUL CIVIL
5. Legea 31/1990 privind societile comerciale
6. Legea nr.26/1990 privind registrul comerului
7. Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei
Suplimentar :
1. Motica, Radu I.; Bercea, Lucian Drept Comercial Roman i Drept Bancar Volumul I : DREPT COMERCIAL
ROMN, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001
2. Schiau, Ioan DREPT COMERCIAL, Editura Hamangiu, Bucureti, 2009
3. Schiau, Ioan; Prescure, Titus Legea societilor comerciale nr.31/1990 Analize i comentarii pe articole, ediia a 2-
a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2009
4. Florescu, Eugenia Regimul juridic al titlurilor de credit i al valorilor mobiliare, Editura Rosetti, Bucureti, 2005
5. Crpenaru, Stanciu D.; Neme, Vasile, Hotca, Mihai Adrian Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei
comentarii pe articole, ediia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008
6. Leaua, Crengua Societi comerciale. Proceduri speciale, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008
7. O.U.G nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat prin Legea nr.277/2007
8. Legea nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor
9. Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital
10. Legea nr.99/1999 privind unele msuri pentru accelerarea reformei n economie
11. O.U.G nr.44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale
12. Legea nr.21/1996 privind concurena
13. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
14. Legea nr.82/1991 leegea contabilitii
15. Legea nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite (republicat 2009)
16. Legea nr.58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin
17. Legea nr.59/1934 asupra cecului
Facultativ:
11. REVISTA DE DREPT COMERCIAL, publicaie lunar, Editura Lumina Lex, Bucureti
12. BULETINUL CASAIEI Revista oficial a naltei Curi de Casaie i Justiie, publicaie lunar, Editura C.H.
Beck, Bucureti
13. BULETINUL CURILOR DE APEL publicaie trimestrial, Editura C.H. Beck, Bucureti
REVISTA ROMN DE DREPT AL AFACERILOR, publicaie lunar, Editura Wolterskluwer, Bucureti
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Noiunea, obiectul, definiia i izvoarele dreptului
comercial
-studii de caz
-sinteze tematice interactive
ntreprinderea economic (comercial) forma juridic de
desfurare a activitii cu caracter profesional i
ntreprinderea civil
Ibidem
Noiunea de comerciant i categoriile de comerciani Ibidem
Calitatea de comerciant Ibidem
Condiiile de exercitare a activitii comerciale Ibidem
Obligaiile comercianilor Ibidem
Fondul de comer Ibidem
Auxiliarii comercianilor Ibidem
Noiunea, elementele specifice i clasificarea societilor
comerciale Constituirea societilor comerciale actul
constitutiv, formaliti specifice, personalitatea juridic
Ibidem
Organizarea i funcionarea societilor comerciale Ibidem
Modificarea societilor comerciale Ibidem
Dizolvarea i lichidarea societilor comerciale Ibidem
Reguli speciale aplicabile fiecrei forme de societate
(societatea n nume colectiv, societatea n comandit simpl,
societatea pe aciuni, societatea n comandit pe aciuni,i
societatea cu rspundere limitat i societatea european)
Ibidem
Bibliografie
Minimal obligatorie:
1. Crpenaru, Stanciu D. Tratat de Drept Comercial Roman, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012;
2. Turcu, Ion Tratat teoretic i practic de Drept Comercial, Volumul I i II, EdituraC.H. Beck, Bucureti, 2008
3. Georgescu, Ion Luca Drept Comercial Roman, Volumul I i II, Editura ALL BECK, Bucureti, 2002
4. Legea 287/2009 privind CODUL CIVIL
5. Legea 31/1990 privind societile comerciale
6. Legea nr.26/1990 privind registrul comerului
7. Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei
Suplimentar :
1. Motica, Radu I.; Bercea, Lucian Drept Comercial Roman i Drept Bancar Volumul I : DREPT COMERCIAL
ROMN, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001
2. Schiau, Ioan DREPT COMERCIAL, Editura Hamangiu, Bucureti, 2009
3. Schiau, Ioan; Prescure, Titus Legea societilor comerciale nr.31/1990 Analize i comentarii pe articole, ediia a 2-
a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2009
4. Florescu, Eugenia Regimul juridic al titlurilor de credit i al valorilor mobiliare, Editura Rosetti, Bucureti, 2005
5. Crpenaru, Stanciu D.; Neme, Vasile, Hotca, Mihai Adrian Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei
comentarii pe articole, ediia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008
6. Leaua, Crengua Societi comerciale. Proceduri speciale, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008
7. O.U.G nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat prin Legea nr.277/2007
8. Legea nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor
9. Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital
10. Legea nr.99/1999 privind unele msuri pentru accelerarea reformei n economie
11. O.U.G nr.44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale
12. Legea nr.21/1996 privind concurena
13. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
14. Legea nr.82/1991 leegea contabilitii
15. Legea nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite (republicat 2009)
16. Legea nr.58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin
17. Legea nr.59/1934 asupra cecului
Facultativ:
REVISTA DE DREPT COMERCIAL, publicaie lunar, Editura Lumina Lex, Bucureti
BULETINUL CASAIEI Revista oficial a naltei Curi de Casaie i Justiie, publicaie lunar, Editura C.H. Beck,
Bucureti
BULETINUL CURILOR DE APEL publicaie trimestrial, Editura C.H. Beck, Bucureti
REVISTA ROMN DE DREPT AL AFACERILOR, publicaie lunar, Editura Wolterskluwer, Bucureti
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani ai comunitii
epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea parteneriatelor pentru
efectuarea practicii de specialitate inclus n Planul de nvmnt i conform politicilor educaionale desfurate de
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si Administratie Publica din Constana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de: Avocat - 242101;
Jurisconsult - 242102; Procuror - 242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat asistent - 242203; Judector
inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207;
Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie - 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de justiie - 242905;
Referent de specialitate n justiie - 242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702;
Purttor de cuvnt - 244706; Consilier administraia public - 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice -
257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020; grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete) - 111021;
245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Evaluare pe parcurs (2) Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
Dezvoltarea abilitilor i competenelor de a gndi i expune diferite opinii, proiecte i programe cu inciden n
domeniul dreptului comercial.
Realizarea conexiunilor dintre legislaie, jurispruden i opinii doctrinare din dreptul comercial.
Familiarizarea cu legislaia european relevant n domeniul dreptului comercial.
Formarea unei culturi a legalitaii, n concordan cu valorile libertii academice i ale integritii etice.
Dobndirea competenelor cognitive i profesionale, armonizarea cunoasterii juridice comerciale cu dinamica
economiei de piata, a pietei muncii, a regimului fiscal i a comertului n spaiul comunitar.
Dobndirea cunotinelor, competenelor i abilitilor necesare i utile pentru analiza, interpretarea, aplicarea
reglementrilor legale la situaii juridice concrete, n domeniul dreptului societilor.
rezultatul examenului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale ;
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL MEDIULUI
2.2. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Rcanu Anton
2.3.Titularul activitilor de seminar Lect. univ. drd. Lupu Raluca
2.4. Anul de studiu 3 2.6.Semestrul 5 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 4
2
din care curs: 28 Seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru 42
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplinelor Teoria general a dreptului , Drept civil, Drept penal i Drept
administrativ
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea i nelegerea urmtoarelor noiuni specifice disciplinei:
poluare, ecosistem, poluare transfrontalier, poluare antropic,legea cadru, instituionalizarea n dreptul
mediului, procedura de reglementare, raporturile de autorizare, studii de impact, avizul de mediu, acordul de
mediu, autorizaia de mediu, autorizaia integrat de mediu,principiul poluatorul pltete, efectul de ser,
protecia stratului de ozon, fond cinegetic, faun,
flor, biodiversitate, arii naturale protejate, monumente ale
naturii, Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, substane i preparate periculoase, deeuri, activiti nucleare,
rspunderea n domeniul dreptului mediului.
Explicarea i interpretarea continutului teoretic i practic ale disciplinei:
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de
analist / expert n domeniul dreptului mediului;
nelegerea particularitilor reglementrilor
din domeniul dreptului mediului i a necesitii
perfecionrii acestora n raport cu progresul societii, respectiv cu imperativul nlturrii efectelor negative ale
acestuia
Competene atitudinale
cunotinele de la aceast disciplin vor constitui modalitate concret de nelegere a prevederilor
legale, ct i a semnificaiei acestora n domeniul dreptului mediului
manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific, cultivarea unor
concepte, noiuni i semnificani cu referire special la particularitile de aplicare a acestora n
domeniul dreptului mediului, prin comparaie cu alte domenii ale dreptului i evidenierea
diferenelor fa de acestea
promovarea unui sistem de valori tiinifice cu aplicare particular n domeniul mediului, implicarea
n cunoaterea dezvoltrii instituionale i evidenierea progreselor tiinifice n raport cu necesitatea
unui mediu sntos al planetei
utilizarea cunotinelor generale din domeniul tiinelor de ramur studiate anterior n domeniul
dreptului mediului i al tiinei dreptului mediului
dezvoltarea abilitii de a identifica n mod corect normele incidente prin raportare la specificul
dreptului mediului
formarea unei gndiri clare cu privire la aplicarea n practic a interrelaiei dreptului mediului cu
domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului civil i dreptului procesual civil
cunoaterea modalitilor de implementare a principiilor dreptului mediului, ct i a elementelor
strategice
dezvoltarea abilitii de a identifica n mod corect normele incidente prin raportare la domeniul de
aplicare
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului instituiilor de dreptul mediului
in contextul evolutiei dreptului internaional.
2. Formarea de specialiti n domeniu prin cunoaterea principiilor fundamentale, a normelor i
instrumentelor juridice care influeneaz evolutia si sensul acesteia in domeniul dreptului mediului.
3. Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor aspecte ce influeneaz n
mod semnificativ evolutia dreptului mediului.
4. Aprofundarea semnificaiei normelor ce reglementeaz diferite instituii juridice de dreptul mediului,
respectiv modul in care a evoluat in Europa si in lume aceast ramur a dreptului cu evidentierea impactului la
nivelul legislatiei romane si a posibilelor modaliti de armonizare cu legislaia comunitar.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei cunoaterea prevederilor legale incidente n materia dreptului mediului
nelegerea semnificaiei acestor prevederi i a modului concret i real
de aplicare
cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor i conceptelor specifice
dreptului mediului
7.2 Obiectivele specifice
- cunotinele de la aceast disciplin vor constitui modalitate concret de
nelegere a prevederilor legale, ct i a semnificaiei acestora n domeniul
dreptului mediului
- manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul
tiinific, cultivarea unor concepte, noiuni i semnificani cu referire
special la particularitile de aplicare a acestora n domeniul dreptului
mediului, prin comparaie cu alte domenii ale dreptului i evidenierea
diferenelor fa de acestea
- promovarea unui sistem de valori tiinifice cu aplicare particular n
domeniul mediului, implicarea n cunoaterea dezvoltrii instituionale i
evidenierea progreselor tiinifice n raport cu necesitatea unui mediu
sntos al planetei
utilizarea cunotinelor generale din domeniul tiinelor de ramur
studiate anterior n domeniul dreptului mediului i al tiinei
dreptului mediului
dezvoltarea abilitii de a identifica n mod corect normele incidente
prin raportare la specificul dreptului mediului
formarea unei gndiri clare cu privire la aplicarea n practic a
interrelaiei dreptului mediului cu domeniul dreptului penal,
dreptului procesual penal, dreptului civil i dreptului procesual civil
cunoaterea modalitilor de implementare a principiilor dreptului
mediului, ct i a elementelor strategice
dezvoltarea abilitii de a identifica n mod corect normele incidente
prin raportare la domeniul de aplicare
formarea unei gndiri clare cu privire la aplicarea n practic a interrelaiei
dreptului mediului cu domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal,
dreptului civil i dreptului procesual civil
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Dreptul mediului, ramur distinct a sistemului naional de
drept; poluare, fundament al dreptului mediului; noiuni
specifice dreptului mediului; repere normative, noiunea
dreptului mediului, metode de reglementare, obiect;
funciile dreptului mediului i raporturile cu diferite ramuri
de drept
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Izvoarele dreptului mediului; noiunea de izvor n dreptul
mediului; specificul normelor juridice de protecie a
mediului
Principiile dreptului; politica ecologic, elemente strategice
de baz i modaliti de implementare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Raportul juridic de drept al mediului; noiune,
particulariti, elemente; categorii de raporturi de dreptul
mediului; procedura de reglementare; raporturile de
rspundere naional i internaional pentru nerespectarea
normelor de protecie a mediului
Instituionalizarea dreptului mediului; conceptul de
instituionalizare; instituionalizarea internaional; instituii
comunitare; instituionalizarea naional
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Poluarea mediului; poluarea natural; poluarea antropic;
probleme majore ale mediului n Europa Central i de Est;
instrumente de lupt mpotriva polurii; poluarea
transfrontalier
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Regimul substanelor i preparatelor periculoase; regimul
deeurilor; regimul ngrmintelor chimice i al produselor
de protecie a plantelor; regimul organismelor modificate
genetic, obinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Regimul activitilor nucleare; controlul activitilor
nucleare; obligaiile persoanelor fizice i persoanelor
juridice autorizate care desfoar activiti n domeniul
nuclear
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Conservarea biodiversitii i arii naturale protejate Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Conservarea biodiversitii i arii naturale protejate
Protecia apelor i a ecosistemelor acvatice Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Protecia atmosferei, schimbrile climatice, gestionarea
zgomotului ambiental
Prelegere, dezbatere, studio de caz
Protecia solului, subsolului i a ecosistemelor terestre;
protecia aezrilor umane
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Atribuii i rspunderi ale autoritilor pentru protecia
mediului; Comitetul regional pentru protecia mediului
Prelegere, dezbateree, studiu de caz
Obligaiile persoanelor fizice i persoanelor juridice n
domeniul proteciei mediului; sanciuni prevzute de legea
cadru i de reglementrile speciale
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
1. Anton Rcanu, Ion M. Anghel, Ingrid Nicolau, Elemente de Dreptul mediului, Editura Punct ochit,
Constana, 2011
2. Mircea Duu, Tratat de dreptul mediului, Ediia 3, Editura C.H. BECK Bucureti, 2007
3. Daniela Marionescu, Tratat de dreptul mediului, edicia a III-a revzut i adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti 2008
4. Ernest Lupan, Tratat de dreptul proteciei mediului, Editura C.H. BECK, Bucureti, 2009
5. Simona Maya Teodoroiu, Dreptul mediului i dezvoltrii durabile (curs universital), Editura Universul Juridic, Bucureti 2009;
6. Legea nr. 235/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protecia mediului
Facultativ:
1. Legile speciale care au ca obiect protecia mediului, ce sunt indicate n lista bibliografic ce a fost pus la dispoziia
studenilor
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Dreptul mediului, ramur distinct a sistemului naional
de drept; poluare, fundament al dreptului mediului; noiuni
specifice dreptului mediului; repere normative, noiunea
dreptului mediului, metode de reglementare, obiect;
funciile dreptului mediului i raporturile cu diferite ramuri
de drept
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Izvoarele dreptului mediului; noiunea de izvor n dreptul
mediului; specificul normelor juridice de protecie a
mediului
Principiile dreptului; politica ecologic, elemente strategice
de baz i modaliti de implementare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Raportul juridic de drept al mediului; noiune,
particulariti, elemente; categorii de raporturi de dreptul
mediului; procedura de reglementare; raporturile de
rspundere naional i internaional pentru nerespectarea
normelor de protecie a mediului
Instituionalizarea dreptului mediului; conceptul de
instituionalizare; instituionalizarea internaional;
instituii comunitare; instituionalizarea naional
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Poluarea mediului; poluarea natural; poluarea antropic;
probleme majore ale mediului n Europa Central i de
Est; instrumente de lupt mpotriva polurii; poluarea
transfrontalier
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Regimul substanelor i preparatelor periculoase; regimul
deeurilor; regimul ngrmintelor chimice i al
produselor de protecie a plantelor; regimul organismelor
modificate genetic, obinute prin tehnicile biotehnologiei
moderne
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Regimul activitilor nucleare; controlul activitilor
nucleare; obligaiile persoanelor fizice i persoanelor
juridice autorizate care desfoar activiti n domeniul
nuclear
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Conservarea biodiversitii i arii naturale protejate Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Protecia apelor i a ecosistemelor acvatice Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Protecia atmosferei, schimbrile climatice, gestionarea
zgomotului ambiental
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Protecia solului, subsolului i a ecosistemelor terestre;
protecia aezrilor umane
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Atribuii i rspunderi ale autoritilor pentru protecia
mediului; Comitetul regional pentru protecia mediului
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Obligaiile persoanelor fizice i persoanelor juridice n
domeniul proteciei mediului; sanciuni prevzute de legea
cadru i de reglementrile speciale
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Criterii generale de
evaluare: corectitudinea
informatiilor, fluenta
exprimarii, forta de
argumentare
Evaluare final (examen pe
calculator)
80%
Criterii atitudinale:
constinciozitate, interesul
pentru studiul individual
10.5 Seminar/laborator Criterii atitudinale:
interesul pentru studiu
individual, participarea
activa la activitatile de
seminar
Evaluare periodica 1 (noiembrie
2013)
Evaluare periodica 2
(decembrie2013)
10%
10%
10.6 Standard minim de performan
Pentru a promova examenul, studentul trebuie s obin la fiecare din cele 3 componente de evaluare minimum 5
(cinci)
1
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Uiversitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administratie Publica, Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/ Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept civil II. Succesiuni
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Patrick Lazar
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul 6 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Obligatoriu
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 20
Tutoriat 2
Examinri 20
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 80
3.9 Total ore pe semestru 136
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil. Persoanele, Drept civil (drepturi reale), Drept civil. Teoria obligaiilor, Drept
civil. Contracte
4.2 de competene Cunoaterea noiunilor de baz privind actul juridic i obligaiile
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului sala de curs cu videoproiector
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
sal de seminar cu tabl magnetic
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoastere si ntelegere (cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei):
- consolidarea aptitudinilor studentilor n universul celei mai importante ramuri a dreptului privat;
- consolidarea cunostintelor rezultand din abordarea in anii anteriori a disciplinelor de drept civil.
Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a continuturilor teoretice
si practice ale disciplinei):
- cunoasterea si operarea cu notiunile specifice dreptului civil, in special ale celor specifice contractelor civile;
- formarea capacittii de a concepe solutii la problemele specifice domeniului de cunoastere;
- utilizarea limbajului specific disciplinei n comunicarea scris si oral;
- dezvoltarea capacittii de a interpreta o norm juridic de drept privat.
2
C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Dezvoltarea unor competente atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul
stiinific / cultivarea unui mediu stiintific centrat pe valori si relatii democratice / promovarea unui sistem de valori
culturale,morale si civice / valorificarea optima si creativa a propriului potential n activittile stiintifice / implicarea
n dezvoltarea institutional si n promovarea inovatiilor stiintifice / angajarea in relatii de parteneriat cu alte
persoane - institutii cu responsabilitti similare / participarea la propria dezvoltare profesionala):
- formarea unei atitudini active, deschise cretivittii si partiprii la diferite manifestri privind cercetarea stiintific si
dezbaterile teoretice;
- mobilizarea studentilor in sensul aplecarii catre cercetarea stiintific prin formarea de cercuri stiintifice studentesti
si stabilirea metodelor de valorificare ale acestora: publicarea n reviste studentesti, comunicare la sesiunile de
comunicari organizate de facultate si de alte institutii, etc.
- formarea unui sistem de nvtare axat pe propria dezvoltare profesional si personala;
- realizarea si consolidarea unor relatii de parteneriat, de colaborare cu diferite institutii n vederea desfsurrii unor
activitti aplicative specifice.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Studentul trebuie s i nsueasc i s aprofundeze cunotinele teoretice din
materia contractelor civile n strns conexiune cu cele din domeniul dreptului
civil, astfel nct s fie capabil s neleag regimul juridic specific al fiecrei
instituii studiate.
Studentul trebuie sa manifeste interes pentru profesiunea juridic i nelegerea
acesteia ca o component esenial a reformei justiiei din Romnia.
7.2 Obiectivele specifice Studentul trebuie s cunoasc reglementrile legale i practica judiciar din
domeniul contrcatelor civile astfel nct s fie capabil s explice regimul juridic
al fiecrei instituii studiate, cum ar fi contractual de vanzare, contractul de
schimb, contractul de furnizare, contractul de report, contractul de locatiune,
contractul de antrepriza, contractul de societate, contractul de transport,
contractul de mandate, contractul de imprumut, contractul de cont current,
contractul de asigurare, contractul de renta viagera, contractul de intretinere,
jocul si pariul, tranzactia. Studiul acestor instituii privete att reglementrile
dispuse de Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009), ct i reglementrile anterioare.
Studiul disciplinei are ca finalitate i contientizarea de ctre student a rolului
contractelor civile n sistemul nostru de drept i n cadrul societii. La finalul
anului, studentul trebuie s poat aplica cunotinele dobndite prin soluionarea
unui caz practic, realizarea unor lucrari, comentariul unor soluii mbriate de
practica judiciar, comentariul unor texte legale cu aplicabilitate n domeniul
contractelor civile, elaborarea unor propuneri de lege ferenda n aceasta materie.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Reguli generale privitoare la motenire.
Noiuni generale. Precizri terminologice. Felurile
motenirii.
Caracterele juridice ale transmiterii motenirii.
Expunerea sistematic a
cunotiinelor;
Metode interogative
(conversative, dialogate);
Metoda discuiilor i
dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra
instituiilor civile din domeniul
contractelor civile privite prin
prisma Noului Cod civil (Legea nr.
287/2009) i a reglementrii in
vigoare pana la data intrarii in
vigoare a Legii nr. 287/2009.
Deschiderea motenirii. Noiuni introductive. Data i
locul deschiderii motenirii.
Condiiile generale ale dreptului la motenire.
Enumerarea condiiilor. Capacitatea succesoral.
Nedemnitatea succesoral. Vocaia la motenire.
Ibidem Ibidem
Motenirea legal. Reguli generale ale devoluiunii
legale a motenirii. Condiiile dreptului de
motenire legal. Principiile generale ale
devoluiunii legale a motenirii i excepiile de la
aceste principii.
Ibidem Ibidem
Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de
motenitori legali. Dreptul de motenire al rudelor
defunctului. Drepturile succesorale ale soului
supravieuitor al defunctului. Drepturile asupra
motenirii vacante.
Ibidem Ibidem
Testamentul. Noiunea de testament. Condiii de
validitate. Diferite feluri de testamente. Condiii
speciale de form.
Ibidem Ibidem
3
Regimul juridic al principalelor dispoziii
testamentare. Legatul. Exheredarea (dezmotenirea).
Execuiunea testamentar.
Ibidem Ibidem
Limitele dreptului de dispoziie asupra motenirii.
Oprirea pactelor asupra unei moteniri nedeschise,
viitoare. Oprirea liberalitilor care ncalc rezerva
succesoral.
Ibidem Ibidem
Substituiile fideicomisare i liberalitile reziduale.
Transmisiunea motenirii.
Ibidem Ibidem
Dreptul de opiune succesoral. Probleme generale
privind dreptul de opiune succesoral. Exercitarea
dreptului de opiune succesoral.
Ibidem Ibidem
Transmisiunea activului i pasivului motenirii.
Obiectul transmisiunii. Transmiterea activului
succesoral. Transmiterea pasivului succesoral.
Separaia de patrimonii.
Ibidem Ibidem
Transmisiunea posesiunii motenirii. Dobndirea de
drept a posesiunii motenirii de ctre motenitorii
legali sezinari. Dobndirea posesiunii motenirii de
ctre motenitorii nesezinari.
Ibidem Ibidem
Indiviziunea i mpreala motenirii. Indiviziunea
succesoral. Noiune i caracteristici.
Ibidem Ibidem
mpreala motenirii. Noiunea i condiiile de fond
ale mprelii. Obiectul mprelii succesorale.
Formele mprelii. Efectele mprelii. Obligaia de
garanie ntre coprtai. Desfiinarea mprelii.
Drepturile creditorilor.
Ibidem Ibidem
mpreala de ascendent. Noiune. Condiii de
validitate. Efecte.
Ibidem Ibidem
Bibliografie
G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2012;
C. Toader, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Culegere de spee, Ed. All Beck, Bucureti, 2004.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Deschiderea motenirii. Metode interogative
(conversative, dialogate);
Metoda discuiilor i dezbaterilor;
Abordare comparativ asupra instituiilor civile din
domeniul contractelor civile privite prin prisma
Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009) i a
reglementrii in vigoare pana la data intrarii in
vigoare a Legii nr. 287/2009.
Motenirea legal. Ibidem Ibidem
motenitori legali. Ibidem Ibidem
Testamentul. Ibidem Ibidem
Execuiunea testamentar. Ibidem Ibidem
Limitele dreptului de dispoziie
asupra motenirii.
Ibidem Ibidem
Transmisiunea motenirii. Ibidem Ibidem
Dreptul de opiune succesoral Ibidem Ibidem
Transmiterea activului succesoral. Ibidem Ibidem
Transmisiunea posesiunii motenirii. Ibidem Ibidem
Indiviziunea i mpreala
motenirii.
Ibidem Ibidem
Obiectul mprelii succesorale. Ibidem Ibidem
mpreala de ascendent. Ibidem Ibidem
Bibliografie
G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2012;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se face n alte centre universitare din ar i din strintate i asigur o bun
pregtire pentru examenul de adminitere n Barou sau alte examene ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
4
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Evaluare pe parcurs (2) Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEASPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT PENAL(PARTEA SPECIALA) I
2.2. Codul disciplinei DR3608
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu 3 2.6.Semestrul 6 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 10
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 40
3.9 Total ore pe semestru 124
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnelor Drept penal. Parte General1 i disciplnelor Drept penal. Parte General 2
4.2 de competene Abilitatatea de a lucra in echipa, observatia, spiritul critic
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Video proiector
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Sal cu tabl magnetic
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
1. Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului instituiilor de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului internaional.
2. Formarea de specialiti n domeniu princunoaterea principiilor fundamentale, a normelor i instrumentelor juridice care influeneaz evolutia si sensul acesteia
in domeniul dreptului penal.
3. Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor aspecte ce influeneaz n mod semnificativ evolutia statului i a dreptului
contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice de drept penal, respectiv modul in care au evoluat in Europa si in lume ramurile dreptului cu
evidentierea impactului la nivelul legislatiei romane si a interconditionarilor.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului procesual penal;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6. atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de analiz i sintez
Cunotine generale de baz
Capacitatea de evaluare i autoevaluare
Abilitatea de negociere i elaborare de proiecte de convenii/tratate
Abilitatea de a colabora cu specialiti/experi din alte domenii
Capacitatea de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea
Abilitatea de a lucra ntr-un context internaional
Capacitatea de a transpune n practic cunotine dobndite
Abiliti de cercetare
Capacitatea de a se adapta procesului de integrare european i de armonizare a legislaiei
Capacitatea de a interpreta legile
Cunoaterea jurisprudenei
Corelarea legislaiei interne cu legislaia i jurisprudena din alte ri, precumi cu tratatele i conveniile internaionale.
7.2 Obiectivele specifice Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor referitoare la drept, n generalitatea i esenialitatea sa, a
conceptelor, principiilor i legitilor fundamentale ale fenomenului juridic care au o nsemntate principal pentru dezvoltarea celorlalte
tiine juridice. Vor aprofunda cunostintele de drept penal-partea speciala.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul.Abuzurile in serviciu. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Neglijenta in serviciu,purtarea abuziva,neglijentain pastrarea secretului de stat,conflictul
de interese.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Luarea de mita,darea de mita,primirea de foloase necuvenite,traficul de influenta. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni contrasigurantei circulatiei pe caile ferate. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
1. Nistoreanu Gh,Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
2. Diaconescu Gh.Si altii,Drept penal-partea speciala Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007
Facultativ:
1. Constantin Bulai si altii,Drept penal roman,Editura Press,Bucuresti1997
2. Alexandru Boroi si altii,Drept penal-partea speciala,Editura All Beck,Bucuresti, 2002
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Delapidarea. nelciunea Dezbatere, studiu de caz
nelciunea prin cecuri Dezbatere, studiu de caz
Tinuirea Dezbatere, studiu de caz
Tulburarea de posesie Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
3. Nistoreanu Gh,Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
4. Diaconescu Gh.Si altii,Drept penal-partea speciala Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007
Facultativ:
1. Constantin Bulai si altii,Drept penal roman,Editura Press,Bucuresti1997
2. Alexandru Boroi si altii,Drept penal-partea speciala,Editura All Beck,Bucuresti, 2002
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrilereprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei este n concordan cucerinele pentru examenul de adminitere n Baroui INM sau alte examene ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Evaluare continu (2) Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minimde performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
. ..
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEASPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT/JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept procesual penal I
2.2. Codul disciplinei DR3609
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6Semestrul 6 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei Obligatoriu
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru 82
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1de curriculum Studierea disciplnei Drept penal. Parte General i parte special
4.2 de competene Abilitatatea de a lucra in echipa, observatia, spiritul critic
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Videoproiector
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Clas cu tabl magnetic
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea i nelegereanoiunilor specifice dreptului procesual penal
Explicarea i interpretareaconinuturilor teoreticei practice ale disciplinei, interpretarea normelor juridice i analizarea jurisprudenei n materie
Compentene instrumental aplicative, respectiv proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente
de investigare i de aplicare. Dezvoltarea abilitii de a aplica n practic elementele teoretice dobndite
Competene atitudinale, respectiv manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific/cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i
relaii democratice/promovarea unui sistemde valori culturale, morale i civice/valorificarea optima i creativa a propriului potenial n activitile tiinifice / implicarea
n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice/angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane- instituii cu responsabiliti similare/participarea
la propria dezvoltare profesional). Dezvoltarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea teoretic i practic n domeniu, cunoaterea evoluiei legislative n
materiecondiii indispensabile pentru o abordare corect, ca practician al dreptului, a nenumratelor situaii concrete care implic instituii de procedur penal.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea delucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului familiei;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea conceptelor de baz i a principiilor fundamentale ale dreptului procesual penal
Cunoaterea i analiza principalelor instituii ale dreptului procesual penal
Studiul i aprofundarea practicii judiciare n materie n conformitate cu legislaia intern i internaional.
7.2 Obiectivele specifice reliefarea rolului cunoaterii legislaiei de dreptul procesual penal;
identificarea conceptelor, teoriilor i instituiilor specifice dreptului procesual penal, nelegerea i asimilareaacestora;
realizarea interconexiunii ntre teorie i aplicarea n practic a instrumentelor eseniale privind abordarea din punct de vedere
legislativ a problematicii procedurii penale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Urmarirea penala Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Suspendarea urmaririi penale Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Trimiterea in judecata Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Dizpozitii generale privind judecata Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Judecata in prima instanta: participantii si obiectul judecatii in prima instanta Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Caile oridnare de atac Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Executarea hotararilor penale Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Punerea in executare a pedepselor complementare si a masurilor de siguranta Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Proceduri speciale Prelegere, dezbatere, studiu decaz
Procedura in cauzele cu infractori minori Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Procedura reabilitarii judecatoresti Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.NEAGU, Tratat deDrept Procesual Penal, ParteaSpecial, EdiaaII arevzuti adugit, Ed. Universul juridic, 2010.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Obiectul si principiile urmaririi penale Dezbatere, studiu de caz
Desfasurarea urmaririi penale Dezbatere, studiu de caz
Sesizarea instantei de judecata prin plangerea persoanei vatamate Dezbatere, studiu de caz
Faza procesuala a judecatii in prima instanta Dezbatere, studiu de caz
Caile de atac ordinare Dezbatere, studiu de caz
Caile extraordinare de atac Dezbatere, studiu de caz
Proceduri speciale Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.NEAGU, Tratat deDrept Procesual Penal, ParteaSpecial, EdiaaII arevzuti adugit, Ed. Universul juridic, 2010.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cerinele pentru examenul de adminitere n Baroui INMsau alte examene cein de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Examen partial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minimde performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
................................................ .....................................................
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea
DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC
CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Dreptul comertului international
2.2. Titularul activitilor de curs Lect. univ. drd. Ghitulescu Bogdan
2.3.Titularul activitilor de
seminar
Lect. univ. drd. Ghitulescu Bogdan
2.4. Anul de studiu 4 2.6.Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
o
b
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt din care: 3.5 curs 2
8
3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp 28 ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 5
Tutoriat 5
Examinri 3
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 28
3.9 Total ore pe semestru 28
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

p
r
o
f

e

e
s
i
o
n
a
l
e
Disciplina este structurat conform programei analitice, pornind de la tratarea normelor
specifice dreptului internaional privat i vizeaz aplicarea concret a diferitelor norme
materiale izvorte din acte normative interne sau din convenii internaionale n domeniul
dreptului comerului internaional.
C
o
m
p
e
t
e
n

et
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
abiliti de lucru n echip
utilizare IT
rezolvarea de probleme i luarea deciziilor
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la formarea tiinific a
studenilor facultilor de drept, care pregtesc viitorii
specialiti n domeniul activitilor juridice, financiare i
comerciale din sectorul public i privat.
7.2 Obiectivele specifice
Cursul este accesibil, interactiv, argumentat cu
jurispruden i ofer o viziune ampl asupra principalelor
contracte speciale din domeniul comeului internaional.
n acest sens, cursul trateaz principiile fundamentale
precum i cele mai importante instituii juridice specifice
comerului internaional; raportul juridic de comer
internaional; contractul internaional de vnzare de
mrfuri; vnzarea la burs i prin licitaie; regimul juridic
al intermedierii n comerul internaional; contractile de
finanare internaional; concesionarea convenional
internaional; contractile de transport; contractul de
asigurare; arbitrajul commercial internaional.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Privire general asupra comerului internaional i a
dreptului comerului
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Regimul juridic al investiiilor strine n Romnia Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Regimul juridic al exporturilor i importurilor n
Romnia
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Subiectele dreptului comerului internaional.
Subiectele de naionalitate romn. Activitatea
persoanelor juridice strine n Romnia.
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Teoria general a contractelor ncheiate n comerul
nternaional.
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Contractele speciale ncheiate n comerul
internaional. Contractul de vnzare internaional de
mrfuri potrivit Conveniei de la Viena (1980)
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Contractele speciale ncheiate n comerul
internaional. Regimul juridic al prescripiei extinctive
n materia vnzrii internaionale de mrfuri, potrivit
Conveniei de la New York (1974)
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Uzanele codificate n materia contractului de vnzare
internaional de mrfuri - Regulile INCOTERMS
2010
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Contractele speciale ncheiate n comerul
internaional. Operaiunile de contrapartid n
comerul internaional
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Noiunea i clasificarea arbitrajului comercial
internaional
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Noiunea i formele conveniei de arbitraj Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Regulile de arbitraj ale Curii de Arbitraj Internaional
de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Drago-Alexandru Sitaru, Dreptul comerului internaional - Tratat - Partea General, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008.
Drago-Alexandru Sitaru, Dreptul comerului internaional - Tratat - Partea Special, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008.
Drago-Alexandru Sitaru, Consideraii privind INCOTERMS 2010, Revista de Drept Comercial nr. 2-3-4/2011, Editura Universul
Juridic, Bucureti, 2008
Facultativ:
Brndua tefnescu, Charlotte Ene, Ana Maria Lupulescu, Brndua Vartolomei, Dreptul comerului internaional n
documente, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003.
UNIDROIT - Principiile aplicabile contractelor comerciale internaionale, varianta 2004.
Drago-Alexandru Sitaru, Corportions and Partnerships n Romnia, Editura Wolters Kluwer Law and Business, 2011.
8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Privire general asupra comerului internaional i a
dreptului comerului; Regimul juridic al investiiilor strine
n Romnia
Dezbatere, studiu de caz
Regimul juridic al exporturilor i importurilor n Romnia ;
Subiectele dreptului comerului internaional. Subiectele de
naionalitate romn. Activitatea persoanelor juridice strine
n Romnia
Dezbatere, studiu de caz
Teoria general a contractelor ncheiate n comerul
nternaional ; Contractele speciale ncheiate n comerul
internaional. Contractul de vnzare internaional de
mrfuri potrivit Conveniei de la Viena (1980)
Dezbatere, studiu de caz
Contractele speciale ncheiate n comerul internaional.
Regimul juridic al prescripiei extinctive n materia vnzrii
internaionale de mrfuri, potrivit Conveniei de la New
York (1974) ; Uzanele codificate n materia contractului de
vnzare internaional de mrfuri - Regulile INCOTERMS
2010
Dezbatere, studiu de caz
Contractele speciale ncheiate n comerul internaional.
Operaiunile de contrapartid n comerul internaional ;
Noiunea i clasificarea arbitrajului comercial internaional
Dezbatere, studiu de caz
Noiunea i formele conveniei de arbitraj ; Regulile de
arbitraj ale Curii de Arbitraj Internaional de pe lng
Camera de Comer i Industrie a Romniei
Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Drago-Alexandru Sitaru, Dreptul comerului internaional - Tratat - Partea General, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008.
Drago-Alexandru Sitaru, Dreptul comerului internaional - Tratat - Partea Special, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008.
Drago-Alexandru Sitaru, Consideraii privind INCOTERMS 2010, Revista de Drept Comercial nr. 2-3-4/2011, Editura Universul
Juridic, Bucureti, 2008
Facultativ:
Brndua tefnescu, Charlotte Ene, Ana Maria Lupulescu, Brndua Vartolomei, Dreptul comerului internaional n documente,
Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003.
UNIDROIT - Principiile aplicabile contractelor comerciale internaionale, varianta 2004.
Drago-Alexandru Sitaru, Corportions and Partnerships n Romnia, Editura Wolters Kluwer Law and Business, 2011
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Criterii generale de
evaluare: corectitudinea
informatiilor, fluenta
exprimarii, forta de
argumentare
Evaluare final (examen pe
calculator)
80%
Criterii atitudinale:
constinciozitate, interesul
pentru studiul individual
10.5 Seminar/laborator Criterii atitudinale:
interesul pentru studiu
individual, participarea
activa la activitatile de
seminar
Evaluare periodica 1 (noiembrie
2012)
Evaluare periodica 2 (ianuarie
2013)
10%
10%
10.6 Standard minim de performan
Pentru a promova examenul, studentul trebuie s obin la fiecare din cele 3 componente de evaluare
minimum 5 (cinci)
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
. ..
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

Elaborat
DMC
Avizat
CEAC
Aprobat
SENAT
Data
29.09.2011
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret Bucuresti
1.2.Facultatea Facultatea de Drept si Administratie Publica Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei LIBERTATI FUNDAMENTALE
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Ingrid Nicolau
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul VI 2.7. Tipul de
evaluare
E 2.8.Regimul
disciplinei
Ob.
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5
curs
28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 32
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 9
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 16
Tutoriat
Examinri 5
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 62
3.9 Total ore pe semestru 104
3.10 Numr de credite 3
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Studentul trebuie s i nsueasc cunotinele din domeniul
libertilor fundamentale, astfel nct s fie capabil s neleag modul de
protecie a drepturilor fundamentale prin mijloace juridice interne i
internaionale.
Studentul trebuie s fie capabil s explice noiunile fundamentale ale
drepturilor omului, s le interpreteze corect rolul i funcionarea n
cadrul sistemului juridic. El trebuie s fie capabil s neleag i s
explice toate normele incidente n materie, precum i jurisprudena
pertinent a instanelor interne i a Curii Europene a Drepturilor
Omului.
La finalul anului studentul trebuie s poat aplica cunotinele, prin
realizarea unor dizertaii, comentarii ale unor hotrri judectoreti,
analiza consecinelor unei schimbri a cadrului normativ ntr-un
domeniu etc.
Obiectivele disciplinei sunt:
1. Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea
specificului instituiilor angrenate in protectia drepturilor si
libertatilorfundamentale.
2. Formarea de specialiti n domeniu prin cunoaterea principiilor
fundamentale, a normelor i instrumentelor juridice care influeneaz
evolutia si sensul acesteia in domeniul administratiei publice.
3. Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea
principalelor aspecte ce influeneaz n mod semnificativ evolutia
drepturilor omului.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a
noiunilor specifice disciplinei)
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
prevazute in documentele internationale
cunoaqterea sistemelor internationale de consacrare si protectie a
drepturilor omului
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si
protectia acestora in Romania
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei,
proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale
disciplinei)
intelegerea importantei drepturilor si libertatilor fundamentale
explicarea si interpretarea drepturilor civile si politice
explicarea si interpretarea drepturilor economice, sociale si culturale
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea
activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i
instrumente de investigare i de aplicare)
capacitatea de sesizare a situatiilor de incalcare a drepturilor si
libertatilor fundamentale , precum si capacitatea de a elabora
protentiale lucrari, proiecte pe acesta tema, sugerand modalitati
de rezolvarea a incalcarii dezbatute
capacitatea de intelegere a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor
Omului, precum si capacitatea de a analiza si discuta o hotarare CEDO
concreta
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa
de domeniul tiinific/cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i
relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale
i civice/ valorificarea optim i creativ a propriului potenial n
activitile tiinifice/ implicarea n dezvoltarea instituional i n
promovarea inovaiilor tiinifice/ angajarea n relaii de parteneriat cu
alte persoane instituii cu responsabiliti similare/participarea la
propria dezvoltare profesional)
intelegerea importantei drepturilor si libertatilor fundamentale
ale omului
stimularea studentului sa interpreteze si sa analizeze articole
din documentele internationale
combaterea oricrei forme de discriminare bazata pe
apartenenta la un anumit sistem de drept
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.Introducere in problematica drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului
1.1.Notiunea de drepturile omului
1.2. Aparitia si evolutia istorica a drepturilor si
libertatilor fundamentale
Prelegere si interactiv
2. Principiile ce guverneaza drepturile si libertatile
fundamentale ale omului
Prelegere si interactiv
3. Proceduri si mecanisme pentru promovarea
respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale
Prelegere si interactiv
4. Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a
Drepturilor Omului
Prelegere si interactiv
5. Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale
ale omului in situatii speciale
Prelegere si interactiv
6. Drepturile si libertatile garantate de Conventia
Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la viata,
dreptul de a nu fi supus torturii,dreptul de
proprietate,dreptul la viata privata, dreptul la
libertatea de religie si de constiinta)
Prelegere si interactiv
7. Drepturile si libertatile garantate de Conventia
Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la un proces
echitabil, dreptul la instruire, dreptul de a nu fi
discriminat,dreptul la libertatea de exprimare)
Prelegere si interactiv
8. Principalele instrumente juridice internationale
pentru protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului
Prelegere si interactiv
9. Constituia Romniei, legi i instituii pentru
protecia drepturilor i libertilor omului n Romnia
Prelegere si interactiv
10. Romania in raport cu Consiliul Europei si
Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor
Fundamentale ale Omului
Prelegere si interactiv
11. Protecia drepturilor omului n cadrul Uniunii
Europene; Carta drepturilor fundamentale
Prelegere si interactiv
12. Posibile limitri ale drepturilor omului
Prelegere si interactiv
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Brsan Corneliu,Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol.I - drepturi i
liberti, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2005;
Brsan Corneliu, Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol. II Procedura
n faa Curii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006
Nicolau Ingrid, Drepturi i liberti fundamentale manual practic, Ed. Europolis, Constana, 2007
Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Facultativ:
Babonea Gh., Diaconu I, Crumpn D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertilor fundamentale, Ed.
Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 2008.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Introducere in problematica drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului;
Principiile ce guverneaza drepturile si libertatile
fundamentale ale omului.
Discutii si dezbateri
2. Proceduri si mecanisme pentru promovarea
respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale;
Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a
Drepturilor Omului.
Discutii si dezbateri
3. Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale
ale omului in situatii speciale;
Drepturile si libertatile garantate de Conventia
Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la viata,
dreptul de a nu fi supus torturii,dreptul de
proprietate,dreptul la viata privata, dreptul la libertatea
de religie si de constiinta).
Discutii si dezbateri
4. Drepturile si libertatile garantate de Conventia
Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la un proces
echitabil, dreptul la instruire, dreptul de a nu fi
discriminat,dreptul la libertatea de exprimare);
Principalele instrumente juridice internationale
pentru protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului.
Discutii si dezbateri
5. Constituia Romniei, legi i instituii pentru
protecia drepturilor i libertilor omului n Romnia;
Romania in raport cu Consiliul Europei si Conventia
Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale
ale Omului.
Discutii si dezbateri
6. Protecia drepturilor omului n cadrul Uniunii
Europene; Carta drepturilor fundamentale;
Posibile limitri ale drepturilor omului.
Discutii si dezbateri
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Brsan Corneliu,Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol.I - drepturi i
liberti, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2005;
Brsan Corneliu, Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol. II Procedura
n faa Curii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006
Nicolau Ingrid, Drepturi i liberti fundamentale manual practic, Ed. Europolis, Constana, 2007
Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Facultativ:
Babonea Gh., Diaconu I, Crumpn D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertilor fundamentale, Ed.
Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 2008.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan
Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie.
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret Bucuresti
1.2.Facultatea Facultatea de Drept si Administratie Publica Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/ Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs Lector univ. drd. Ingrid Nicolau
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul VII 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Opt
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 5
Tutoriat
Examinri 5
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 25
3.9 Total ore pe semestru 55
3.10 Numr de credite 3
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Studentul trebuie s i nsueasc cunotinele din domeniul drepturilor omului, astfel nct s fie
capabil s neleag modul de protecie a drepturilor fundamentale prin mijloace juridice interne i
internaionale.
La finalul anului studentul trebuie s poat aplica cunotinele, prin realizarea unor dizertaii,
comentarii ale unor hotrri judectoreti, analiza consecinelor unei schimbri a cadrului normativ
ntr-un domeniu etc.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului prevazute in documentele international
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si protectia acestora in Romania
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Studentul trebuie s i nsueasc cunotinele din domeniul drepturilor omului,
astfel nct s fie capabil s neleag modul de protecie a drepturilor
fundamentale prin mijloace juridice interne i internaionale.
Studentul trebuie s fie capabil s explice noiunile fundamentale ale drepturilor
omului, s le interpreteze corect rolul i funcionarea n cadrul sistemului
juridic. El trebuie s fie capabil s neleag i s explice toate normele
incidente n materie, precum i jurisprudena pertinent a instanelor interne i a
Curii Europene a Drepturilor Omului.
La finalul anului studentul trebuie s poat aplica cunotinele, prin realizarea
unor dizertaii, comentarii ale unor hotrri judectoreti, analiza consecinelor
unei schimbri a cadrului normativ ntr-un domeniu etc.
7.2 Obiectivele specifice cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului prevazute in
documentele internationale
cunoasterea sistemelor internationale de consacrare si protectie a drepturilor
omului
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si protectia
acestora in Romania
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Introducere in problematica drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului
1.1.Notiunea de drepturile omului
1.2. Aparitia si evolutia istorica a drepturilor omului
Prelegere si interactiv
2. Principiile ce guverneaza drepturile omului Prelegere si interactiv
3. Protectia juridica a dreptului la viata Prelegere si interactiv
4. Dreptul de a nu fi supus torturii si altor tratamente
sau pedepse inumane sau degradante
Dreptul la libertate si la siguranta
Prelegere si interactiv
5. Dreptul la un proces echitabil
Dreptul de a nu suferi nici o discriminare
Prelegere si interactiv
6. Dreptul la respectarea vietii private si de
familie.Dreptul la casatorie
Prelegere si interactiv
7. Dreptul la imagine.
Libertatea de exprimare.
Prelegere si interactiv
8. Protectia domiciliului si a corespondentei.
Protectia proprietatii prevazuta de Conventia
Europeana a drepturilor omului.
Prelegere si interactiv
9. Libertatea de gandire, de constiinta si de religie Prelegere si interactiv
10. Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a
Drepturilor Omului
Prelegere si interactiv
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Brsan Corneliu,Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol.I - drepturi i liberti,
Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2005;
Brsan Corneliu, Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol. II Procedura n faa
Curii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006
Nicolau Ingrid, Drepturi i liberti fundamentale manual practic, Ed. Europolis, Constana, 2007
Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Facultativ:
Babonea Gh., Diaconu I, Crumpn D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertilor fundamentale, Ed. Fundaiei
Romnia de Mine, Bucureti 2008.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Introducere in problematica drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului;
Principiile ce guverneaza drepturile omului.
Discutii si dezbateri
2. Protectia juridica a dreptului la viata;
Dreptul de a nu fi supus torturii si altor tratamente sau
pedepse inumane sau degradante;
Dreptul la libertate si la siguranta.
Discutii si dezbateri
3. Dreptul la un proces echitabil;
Dreptul de a nu suferi nici o discriminare;
Dreptul la respectarea vietii private si de familie.Dreptul la
casatorie.
Discutii si dezbateri
4. Dreptul la imagine;
Libertatea de exprimare;
Protectia domiciliului si a corespondentei;
Protectia proprietatii prevazuta de Conventia Europeana a
drepturilor omului.
Discutii si dezbateri
5. Libertatea de gandire, de constiinta si de religie;
Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a Drepturilor
Omului.
Discutii si dezbateri
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Brsan Corneliu,Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol.I - drepturi i liberti,
Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2005;
Brsan Corneliu, Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole vol. II Procedura n faa
Curii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006
Nicolau Ingrid, Drepturi i liberti fundamentale manual practic, Ed. Europolis, Constana, 2007
Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Facultativ:
Babonea Gh., Diaconu I, Crumpn D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertilor fundamentale, Ed. Fundaiei
Romnia de Mine, Bucureti 2008.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan
Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie.