Sunteți pe pagina 1din 42

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Teoria Generala A Dreptului
2.2. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Rcanu Anton
2.3.Titularul activitilor de seminar Asist. univ. drd. Lazar Liliana
2.4. Anul de studiu 1 2.6.Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
o
b
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care curs: 28 Seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru 56
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplinelor Teoria general a dreptului
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea i nelegerea urmtoarelor noiuni specifice disciplinei:
Drept obiectiv, drept subiectiv, drept pozitiv, drept natural, drept cutumiar , institutii politice, institutii statale,
norma juridic, aplicarea normei juridice n timp, n spatiu si n raport cu calitatea persoanei, clasificarea
normelor juridice, interpretarea normei juridice, realizarea normei juridice, tehnica elaborrii actelor normative,
raportul juridic, rspunderea juridic,gndire juridic.
Explicarea i interpretarea continutului teoretic i practic ale disciplinei:
interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de
analist / expert n domeniul juridic;
nIelegerea factorilor si mecanismelor care au asigurat continuitatea si permanenta perfectionare a legislatiei
de-a lungul timpului, intelegerea interdependentei intre evolutia statului si dreptului.
Competene atitudinale
(manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/cultivarea unui mediu tiinific
centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice/
valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice/ implicarea n dezvoltarea
instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice/ angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane
instituii cu responsabiliti similare/participarea la propria dezvoltare profesional)
Cultivarea sentimentului de respect pentru valorile culturale i morale naionale, comunitare i
internaionale.
Combaterea oricrei forme de discriminare bazata pe apartenenta la un anumit sistem de drept.
Concentrarea eforturilor asupra tendintelor actuale in evolutia dreptului contemporan, mai ales, cel
romanesc.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Construirea unor posibile proiecte de remodelare a unor prevederi avand ca premise prevederile din
cele trei sisteme traditionale de drept.
Aplicarea tehnicilor specifice de interpretare asupra unor norme juridice din diferite epoci
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor referitoare la drept, n
generalitatea i esenialitatea sa, a conceptelor, principiilor i legitilor fundamentale ale
fenomenului juridic care au o nsemntate principal pentru dezvoltarea celorlalte tiine
juridice. Cunotinele de la aceast disciplin vor constitui fundamentul pregtirii juridice
i vor facilita nelegerea tiinelor juridice de ramur
7.2 Obiectivele specifice Cunoatere i nelegere a celei mai importante sintagme din Teoria dreptului:
gndirea juridic. Este important ca studenii facultilor de drept s
-i reprezinte c
exist deosebiri semnificative ntre gndirea curent, obinuit i gndirea juridic,
respectiv cea care nu poate fi conceput, nici admis n afara unui text normativ; c,
acestui mod de nelegere a juridicului raional trebuie s i se subordoneze toate celelalte
concepte din Teoria dreptului.
Este corect s se neleag c prin aceasta se aduce o atingere libertii de gndire a
crei limit este dat de dreptul pozitiv.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Noiuni introductive n studiul dreptului Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Metodologia juridic
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Conceptul dreptului
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Factorii de configurare i evoluie ai dreptului
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Dreptul i statul
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Principiile i funciile dreptului
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Dreptul n sistemul normativ social
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Norma juridic
Izvoarele dreptului
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Tehnica elaborrii actelor normative
Prelegere, dezbatere, studio de caz;
expunere interactiv.
Realizarea dreptului
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Interpretarea dreptului
Prelegere, dezbateree, studio de
caz; expunere interactiv.
Raportul juridic
Prelegere, dezbatere, studiu de caz;
expunere interactiv.
Bibliografie
Minimal obligatorie:
1. Anton Rcanu, Elemente de Teoria a dreptului, Ed. Litle Star Bucureti , 2008
2. Nicolae Popa: Teoria General a Dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008
3. Mihai Bdescu: Drept constituional i instituii politice, Editura Sitch, Craiova, 2009
4. M. Djuvara: Teoria general a dreptului (Enciclopedie juridic), Editura ALL, Bucureti, 1995
5. Teoria general a dreptului, (Curs unic, redactat n coautorat cu cadre didactice de la Universitatea Spiru Haret),
Editura Fundatiei ROMNIA DE MINE
6. Legea nr. 24/20002000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative
Facultativ:
M. Djuvara: Eseuri de filosofie a dreptului, Editura TREI, Iai, 1997;
8.2 Seminarii Metode de abordare Observaii
Noiuni introductive n studiul dreptului Dezbateri, comparatii, studii de caz ; referat :
Apologia si Criton
Metodologia juridic Precizri de coninut, distincii i asemnri
ntre cercetarea juridic i alte modaliti de
cercetare tiinific
Conceptul dreptului
Dezbateri, comparaii, studii de caz ; referat :
Tema contractului-Negutorul din Veneia ;
aspecte normative
Factorii de configurare i evoluie a
dreptului
Dezbateri, comparaii, studii de caz ; referat :
Aspecte obiective n normare-momentul
biblic Vielul de aur
Dreptul i statul
Dezbateri, comparaii, studii de caz ; referat-
Alegoria lui Jonathan Swift
Principiile i funciile dreptului
Dezbateri, comparaii, studii de caz . Tema
contractului-Msur pentru msur
Dreptul n sistemul normativ social
Dezbateri, comparaii, studii de caz ;referat-
Obiectiv i transcendental n consuetudine
Norma juridic
Prezentare prin videoproiector a structurilor
schematizate din domeniul aplicrii n timp a
normei juridice
Izvoarele dreptului
Tehnica elaborrii actelor normative
Explicarea prin videoproiectare a
evenimentelor legislative prevzute de Legea
nr. 24/2000
Realizarea dreptului
Expuneri i comentri de spee din practica de
aplicare a legii
Interpretarea dreptului. Raportul juridic.
Rspunderea juridic
Expuneri i comentri de spee din practica de
aplicare a legii. Referat-Tema contractului:
Faust
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Criterii generale de
evaluare: corectitudinea
informatiilor, fluenta
exprimarii, forta de
argumentare
Evaluare final (examen pe
calculator)
80%
Criterii atitudinale:
constinciozitate, interesul
pentru studiul individual
10.5 Seminar/laborator Criterii atitudinale:
interesul pentru studiu
individual, participarea
activa la activitatile de
seminar
Evaluare periodica 1 (noiembrie
2013)
Evaluare periodica 2 (decembrie
2013)
10%
10%
10.6 Standard minim de performan
Pentru a promova examenul, studentul trebuie s obin la fiecare din cele 3 componente de evaluare minimum 5
(cinci)
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 conf. univ. dr. Anton Rcanu asist. univ. drd. Liliana Lazr
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Istoria dreptului romnesc
2.2. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Rcanu Anton
2.3.Titularul activitilor de seminar Asist. univ. drd. Merei Luminia Eleni
2.4. Anul de studiu 1 2.6.Semestrul 1 2.7. Tipul de
evaluare
E 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care curs: 28 Seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru 42
3.10 Numr de credite 3
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplinei Teoria general a dreptului
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea i nelegerea urmtoarelor noiuni specifice disciplinei:
Cunoaterea sintezei juridice i instituionale daco-romane i a creaiei originale a poporului romn,
care au stat la baza formrii dreptului romnesc i a instituiilor politico-statale ale romnilor
Cunoaterea etapelor evoluiei dreptului romnesc sub influena dreptului roman
nelegerea sensurilor proprii categoriilor i conceptelor i conceptelor juridice ale vechiului drept
romnesc
Explicarea i interpretarea continutului teoretic i practic ale disciplinei:
Studierea documentelor vechiului drept romnesc
Interpretarea acestor documente i explicarea instituiilor juridice
Competene atitudinale, respectiv manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul
tiinific/cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice/promovarea unui sistem de valori
culturale, morale i civice/valorificarea optima i creativa a propriului potenial n activitile tiinifice /
implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice/angajarea n relaii de parteneriat
cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare/participarea la propria dezvoltare profesional):
Formarea unei viziuni complete i corecte asupra sistemului nostru de drept
Surprinderea influenelor externe asupra evoluiei istorice a dreptului romnesc
C
o
m
p
e
t
e
n

et
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Competena de a argumenta oral i n scris
Abilitatea de lucru n echip
Abilitatea de a colabora cu specialitii din alte domenii
Rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
Utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei s contribuie la formarea pregtirii profesionale a studenilor;
nlesnirea, cunoaterea i nsuirea principiilor fundamentale cu care
opereaz tiina dreptului i evoluia dreptului de-a lungul istoriei;
nelegerea coninutului dreptului i operarea cu cunotine de drept
cunoaterea evoluiei trecute a dreptului autohton i interdependena
dintre normele dreptului strmoesc i cel contemporan n plan intern
i european;
cunoaterea evoluiei istorice a instituiilor de drept;
cunoaterea specificului naional al dreptului romnesc;
cunoaterea evoluiei sistemice, sincronice i diacronice a normelor,
instituiilor i concepiilor juridice ale poporului romn din cele mai
vechi timpuri pn n vremea noastr;
cunoaterea demersului tiinific i a laboriosul efort al generaiilor de
naintai
7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea sintezei juridice i instituionale daco-romane i a creaiei
originale a poporului romn, care au stat la baza formrii dreptului
romnesc i a instituiilor politico-statale ale romnilor
Cunoaterea etapelor evoluiei dreptului romnesc sub influena
dreptului roman
nelegerea sensurilor proprii categoriilor i conceptelor i conceptelor
juridice ale vechiului drept romnesc
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
ORGANIZAREA SOCIAL-POLITIC A TRACO-
DACO-GEILOR N PERIOADA PRESTATAL I
STATAL. LEGISLAIA I INSTITUIILE
JURIDICE
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
STATUL I DREPTUL N PROVINCIA ROMAN
DACIA (106 271 d. Hr.)
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
NCEPUTURILE DREPTULUI MEDIEVAL Prelegere, dezbatere, studiu de caz
RILE I LEGEA RII IUS VALACHICUM, sec.
IX-XIV
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
STATUL I PRINCIPALELE SALE INSTITUII N
PERIOADA MEDIEVAL
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
INSTITUII DE DREPT N EVUL MEDIU
ROMNESC sec. XV-XVII
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
ORGANIZAREA JUSTIIEI sec. XV-XVII Prelegere, dezbatere, studiu de caz
EVOLUIA DREPTULUI SCRIS DIN RILE
ROMNE PN N SECOLUL AL XVIII-LEA.
NCEPUTURILE TIINEI DREPTULUI
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
ORGANIZAREA DE STAT A RILOR ROMNE N
TIMPUL NOILOR REGIMURI POLITICE:
FANARIOT I HABSBURGIC. STRUCTURI
INSTITUIONALE
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
TRADIIE I INOVAIE N DREPTUL ROMNESC
LA CUMPNA DINTRE MEDIEVAL I MODERN
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
REVOLUIA ROMN I SPIRITUL
REFORMATOR MODERN (1821-1848)
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
ORGANIZAREA DE STAT I DREPTUL N
PERIOADA 1849-1866
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
DREPTUL MODERN AL ROMNIEI NTRE 1866-
1918
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Ioan Bitoleanu, Introducere n Istoria dreptului, Editura Europolis, Constana 2005;
Florin Negoi, Istoria statului i dreptului romnesc, Edit. Fundaiei Romnia de Mine, 2005, Bucureti.
Florin Negoi, Istoria statului i dreptului romnesc, Edit. Ars Docendi, Bucureti, 2003.
Dumitru V. Firoiu, Istoria statului i dreptului romnesc, Cluj-Napoca, 2004.
Emil Cernea i Emil Molcu, Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti, 2003.
Colectiv, Istoria dreptului romnesc, Edit. Academiei, Bucureti,1980.
Facultativ:
Vladimir Hanga, Mari legiuitori ai lumii, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1977.
Mihai Ruja i Horea Oprean, Istoria dreptului romnesc, Edit. Servo-Sat, 2002.
Vasile Popa i Adrian Bejan, Instituii politice i juridice romneti, Edit. All Beck, Bucureti, 1998.
Al. Herlea, Studii de istorie a dreptului, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Organizarea social-politic a traco-daco-geilor n perioada
prestatal i statal.
Dezbatere, studiu de caz
Statul i dreptul n provincia roman dacia (106 271 d.
Hr.) ; nceputurile dreptului medieval
Dezbatere, studiu de caz
rile i Legea rii Ius Valachicum, sec. IX-XIV; Statul
i principalele sale instituii n perioada medieval
Dezbatere, studiu de caz
Instituii de drept n evul mediu romnesc sec. XV-XVII;
Organizarea justiiei sec. XV-XVII
Dezbatere, studiu de caz
Evoluia dreptului scris din rile romne pn n secolul al
XVIII-lea. nceputurile tiinei dreptului
Dezbatere, studiu de caz
Organizarea de stat a rilor romne n timpul noilor
regimuri politice: fanariot i habsburgic. structuri
instituionale; Tradiie i inovaie n dreptul romnesc la
cumpna dintre medieval i modern
Dezbatere, studiu de caz
Revoluia romn i spiritul reformator modern (1821-
1848); Organizarea de stat i dreptul n perioada 1849-1866
Dezbatere, studiu de caz
Dreptul modern al Romniei ntre 1866-1918 Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Ioan Bitoleanu, Introducere n Istoria dreptului, Editura Europolis, Constana 2005;
Florin Negoi, Istoria statului i dreptului romnesc, Edit. Fundaiei Romnia de Mine, 2005, Bucureti.
Florin Negoi, Istoria statului i dreptului romnesc, Edit. Ars Docendi, Bucureti, 2003.
Dumitru V. Firoiu, Istoria statului i dreptului romnesc, Cluj-Napoca, 2004.
Emil Cernea i Emil Molcu, Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti, 2003.
Colectiv, Istoria dreptului romnesc, Edit. Academiei, Bucureti,1980
Facultativ:
Vladimir Hanga, Mari legiuitori ai lumii, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1977.
Mihai Ruja i Horea Oprean, Istoria dreptului romnesc, Edit. Servo-Sat, 2002.
Vasile Popa i Adrian Bejan, Instituii politice i juridice romneti, Edit. All Beck, Bucureti, 1998.
Al. Herlea, Studii de istorie a dreptului, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Criterii generale de
evaluare: corectitudinea
informatiilor, fluenta
exprimarii, forta de
argumentare
Evaluare final (examen pe
calculator)
80%
Criterii atitudinale:
constinciozitate, interesul
pentru studiul individual
10.5 Seminar/laborator Criterii atitudinale:
interesul pentru studiu
individual, participarea
activa la activitatile de
seminar
Evaluare periodica 1 (noiembrie
2013)
Evaluare periodica 2 (decembrie
2013)
10%
10%
10.6 Standard minim de performan
Pentru a promova examenul, studentul trebuie s obin la fiecare din cele 3 componente de evaluare minimum 5
(cinci)
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 conf. univ. dr. Anton Rcanu asist. univ. drd. Luminia Merei
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept Constituional i Instituii Politice 1
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/1/1/3
2.3. Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Babu Vasile
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Babu Vasile
Lect.univ.drd. Lupu Raluca
2.5. Anul de studiu I 2.6.Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 10
Examinri 10
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 70
3.9 Total ore pe semestru 56
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Delimitarea obiectului i a continutului disciplinei de drept constitutional .
Cursul i propune s contribuie la familiarizarea cu institutiile de drept constitutional, intelegerea raporturilor
de drept constitutional
nsuirea noiunilor de baz cu privire la teoria Constituiei
nsuirea noiunilor de baz cu privire la drepturile fundamentale ale cetenilor
nelegerea corelaiei dintre Constituie i restul sistemului normativ al statului
nelegerea i nsuirea mecanismelor de garantare a drepturilor fundamentale ale cetenilor
Interpretarea normelor juridice de rang constituional
Corelarea normelor generale cu normele speciale
Corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic
Implementarea ideii de necesitate a promovrii i respectrii legalitii i supremaiei Constituiei
Promovarea regulilor de deontologie profesional
Manifestarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea continu, cunoaterea operativ i aplicarea
corespunztoare a noilor legi sau a modificrilor i a jurisprudenei
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului constituional;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale;
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline este formarea, nc din primul an de studii universitare,
a unei atitudini stiintifice cu privire la institutiile juridice si politice. nsusirea
dreptului constitutional si institutiilor politice presupune si anumite nuante
rezultate din notiunile si categoriile cu care se lucreaz. Pentru c limbajul
dreptului, dei frecvent identic n form cu limbajul cotidian, are un continut
propriu, etnic-juridic, acest continut poate fi nteles si receptat numai prin
intermediul unei abordri stiintifice i al unui studiu temeinic.
7.2 Obiectivele specifice
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Consideraii introductive Societatea, Statul, Dreptul,
Politica, Morala, Conceptul de drept constituional i
conceptul de instituii politice
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Raportul juridic de drept constituional Specificul
normelor de drept constituional
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Subiectele raportului juridic de drept constituional
Izvoarele formale ale dreptului constituional, Locul
dreptului constituional n sistemul de drept
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Teoria Constituiei I Noiunea de Constituie, Apariia
Constituiei
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Teoria Constituiei II Adoptarea, modificarea,
suspendarea i abrogarea Constituiei
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Teoria Constituiei III Coninutul normativ al
Constituiei, Supremaia Constituiei
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Teoria Constituiei IV Controlul constituionalitii
legilor . Teoria general
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Teoria Constituiei V Dezvoltarea constituional n
Romnia (1864 - prezent
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Cetenia romn Noiune; Natur juridic; Principii;
Dobndire; Pierdere; Dovad
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale
cetenilor Noiune; Apariie i evoluie; Definiie
juridic; Natur juridic;
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale
cetenilor - Corelaia dintre reglementrile interne i cele
internaionale n materie; Clasificare (Principiile generale.
Invilolabilitile)
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale
cetenilor - Clasificare (Drepturile sociale, economice i
culturale, drepturile social-politice, drepturile garanii).1
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale
cetenilor - Clasificare (Drepturile sociale, economice i
culturale, drepturile social-politice, drepturile garanii). 2
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale
cetenilor - Clasificare (Drepturile sociale, economice i
culturale, drepturile social-politice, drepturile garanii). 3
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Gheorghe Uglean, Drept constituional i instituii politice, Editura FRM, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Constituia Romniei, Comentariu pe aricole, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Gheorghe Iancu, Drept constituional i instituii politice, Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2008
Vasile Babu, Dumitru Rotaru, Drept constituional, Editura Nagard, Lugoj, 2007
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Societatea, statul, dreptul, politica i morala
2. Raportul juridic de drept constituional
3. Izvoarele dreptului constituional
4. Regimul juridic al Constituiei
5. Constituionalizarea dreptului
6. Statul
7. Organizarea administrativ a teritoriului
8. Forma de guvernmnt
9. Cetenia
Bibliografie
Vasile Babu, Dumitru Rotaru, Drept constituional, Editura Nagard, Lugoj, 2007
Gheorghe Uglean, Drept constituional i instituii politice, Editura FRM, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Constituia Romniei, Comentariu pe aricole, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Gheorghe Iancu, Drept constituional i instituii politice, Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2008
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen parial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


4.10.2013 Lect.univ.dr. Babu Vasile Lect.univ.dr. Babu Vasile
Lect.univ.drd. Lupu Raluca
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept civil. partea generala
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/1/1/4
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Roxana Topor
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf. univ. dr. Roxana Topor
2.5. Anul de studiu 1 2.6.Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 36
3.9 Total ore pe semestru 48
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
nsuirea unui set de cunotine, abiliti, competene profesionale i transversale necesare formrii profesionale
a juritilor n legtur cu principiile care guverneaz tiinele juridice.
Competene profesionale: Dezvoltarea capacitii de analiz, sintez i de utilizare adecvat a ansamblului
integrat, coerent, dinamic i deschis de cunotine i abiliti n vederea aprrii drepturilor subiective ale
subiecilor din diferite raporturi juridice. Capacitatea de a susine public un discurs coerent, logic i retoric;
Voina de a asigura promovarea i respectarea legalitii.
Competene afectiv-valorice: Dezvoltarea capacitii de a elabora decizii independent, fr imixtiuni i
influene; Dezvoltarea capacitii de evaluare i autoevaluare; Capacitatea de a avea un comportament etic i de
respectare a regulilor deontologiei profesionale; Capacitatea de adaptare la noi situaii.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei nsuirea unor instituii fundamentale de drept civil, care s permit studenilor
s mbine n cadrul viitoarelor activiti profesionale cunotinele dobndite
-studiul opiniilor exprimate n doctrina juridic civil, jurisprudena
-formarea la nivelul studenilor a unei gndiri bazate pe rigoarea analizei pe care
o d cercetarea unor instituii de drept civil
7.2 Obiectivele specifice -cunoasterea notiunilor specifice dreptului civil;
-intelegea principiilor generale care directioneaza activitatea de organizare a
executarii, de executare si de garantare a executarii legii;
-manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul dreptului
civil
-utilizarea adecvata a notiunilor specifice dreptului civil
-participarea la luarea unor decizii cu referire la situatii reale sau imaginare, prin
asumarea de responsabilitati specifice dreptului civil
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
TEMA 1 Caracterizarea generala a
dreptului civil roman
-notiunea dreptului civil
-rolul dreptului civil
-principiile dreptului civil
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 2 Izvoarele dreptului civil
-notiuni generale
-aspecte normative-izvoarele de drept civil
-problema altor izvoare de drept civil
(obiceiul,morala,precedentul judiciar, doctrina
juridica)
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Lista
materialelor necesare: Noul Cod
civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 3 Aplicarea legii civile
-notiuni generale
-aplicarea legii civile in timp
-aplicarea legii civile in spatiu
-aplicarea legii civile asupra persoanelor
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 4 Interpretarea legii civile
-notiuni generale
-clasificarea interpretarii legii civile
-interpretarea logica
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 5 Subiectele raportului juridic civil
-notiunea,caracterele juridice si structura
raportului juridic civil
-subiectele raportului juridic civil.
Definitie.Categorii
-pluralitatea, determinarea si schimbarea lor.
Capacitatea civila
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 6 Continutul raportului juridic civil
-notiuni generale
-dreptul subiectiv civil
-obligatia civila
-recunoasterea, ocrotirea si exercitarea
drepturilor subiective civile
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 7 Obiectul raportului juridic civil
-notiunea de obiect al raportului juridic civil
-notiunea si clasificarea bunurilor
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 8 Izvoarele si proba raportului
juridic civil
-izvoarele raportului juridic civil
concret.Notiuni.Clasificari
-proba raportului juridic civil.Notiuni generale
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 9- Notiunea si clasificarea actului
juridic civil
-notiunea,fundamentul si delimitarea actului
juridic civil
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
-clasificarea actului juridic civil folosind si alte elemente novatoare
TEMA 10- Conditiile actului juridic civil (1)
-Capacitatea de incheia acte juriudice civile
-Vointa juridica.Forme si principii
-Consimtamantul
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 11- Conditiile actului juridic civil (2)
-Obiectul actului juridic
-Cauza actului juridic
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 12- Conditiile actului juridic civil (3)
-forma actului juridic
-modalitatile actului juridic
-termenul.Conditia.Sarcina
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 13-Efectele actului juridic civil
-notiunea si determinarea efectelor actului
juridic civil
-principiile efectelor actului juridic civil
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 14 Nulitatea actului juridic civil
- notiunea,clasificarea si determinarea nulitatii
actului juridic civil
-cauze de nulitate
-regimul nulitatii
-efectele nulitatii
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 15-Prescriptia extinctiva
-notiuni generale
-termenele de prescriptie
-incetarea, suspendarea si repunerea in termenul
de prescriptie
prelegerea; predarea cunostinelor se va
face n conformitate cu strategiile
actualizatecurs pe suport electronic,
nregistrat pe CD, videoproiector - si
folosind si alte elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod civil
Curs de drept civil. Partea generala, Gabriel Boroi. Editura Hamangiu,2012,
Drept civil. Introducere in dreptul civil, conform Noului Cod Civil, Editura: Universul Juridic, 2012
Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod civil, Luminita Cristina Stoica,
Editura Hamangiu,2012.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Seminar 1,2 -Notiunea dreptului civil-discutii
despre rolul si importanta dreptului civil
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 3,4-Caracterizarea izvoarelor dreptului
civil roman
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 5,6-Exemplificarea notiunii de aplicare
a normei juridice a in timp,spatiu si asupra
persoanelor, precum si a notiunii de intepretare a
normei juridice
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 7,8-Raportul juridic civil-
notiune,subiectele raportului juridic
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 9,10 Continutul si obiectul raportului
juridic civil
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 11,12-Actul juridic civil-definitie,
clasificare,conditiile actului juridic
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 13,14, 15-Prescriptia extinctiva Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod civil
Curs de drept civil. Partea generala, Gabriel Boroi. Editura Hamangiu,2012,
Drept civil. Introducere in dreptul civil, conform Noului Cod Civil, Editura: Universul Juridic, 2012
Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod civil, Luminita Cristina Stoica,
Editura Hamangiu,2012.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs examen
10.5 Seminar/laborator Referate, rezolvare spete
10.6 Standard minim de performan

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


01.10.2013 conf.univ.dr.Roxana Topor conf.univ.dr.Roxana Topor
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 conf. univ. dr. Anton Rcanu
F1/PO(I)-03
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept Roman I
2.2. Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. ANGHEL ION
2.3.Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. ANGHEL ION
2.4. Anul de studiu 1 2.6.Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare E-Ev 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp 56 ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 24
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 60
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 38
Tutoriat 12
Examinri 40
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 140
3.9 Total ore pe semestru 230
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

p
r
o
f

e

e
s
i
o
n
a
l
e
- Dreptul roman Cartea cartilor juridice, in deosebi in materia dreptului privat ofera prilejul de a permite si a
facilita intelegerea legislatiei moderne;
- Prin studiul acestei discipline studentii vor lua cunostinta despre valoarea proprie a dreptului roman, fenomen
explicabil prin marea inclinatie pe care o aveau romanii pentru arta binelui si a dreptatii cat si pentru
suprematia legii;
- Din abecedarul disciplinei se va invata alfabetul dreptului, in vederea exprimarii ideiilor juridice cu aplicatiune
in viata practica;
- Dezvoltarea la incepatori a gandirii juridice, cunoscut fiind ca notiunile de baza ale dreptului modern au
aparut, in mare parte, in cadrul dreptului roman;
-Insusirea adagiilor si a maximelor latine care au contribuit la formarea principiilor juridice in materie si care au
fost preluate de dreptul modern;
- Dezvoltarea simtului juridic practic, atat la studenti cat si la practicieni, intrucat dreptul roman insasi s-a
format pe baza cazuisticii.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
- Studiul aprofundat al dreptului roman constituie o deschidere catre invatarea dreptului civil in facultate timp
de patru ani cat si de-a lungul practicari profesiei de jurist;
- Dreptul roman isi gaseste aplicatiunea in intelegerea evolutiei istoriei dreptului romanesc pana in zilele noastre
si oricand se poate constata ca depaseste valoarea cunostintelor de cultura generala;
- Dezvoltand capacitatiile care transced formarii de specialitate, acesta materie are o natura transdisciplinara si
studentii vor realiza teoretic legatura cu alte discipline juridice: Introducere in Drept, Drept comparat, Drept
international privat, Drept funciar, etc.;
- In practica juridica contribuie la respectarea si dezvoltarea valorilor si eticii profesionale, conduce la
recunosterea si respectul diversitatii si multiculturalitatii in domeniu;
- Formarea abilitatiilor de comunicare in limbaj juridic si deschidere pentru invatare pe tot parcursul vietii.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea profesionistilor juristi
7.2 Obiectivele specifice - Dezvoltarea la incepatori a gandirii juridice, cunoscut fiind ca notiunile de
baza ale dreptului modern au aparut in mare parte, in cadrul dreptului roman;
-Insusirea adagiilor si a maximelor latine care au contribuit la formarea
principiilor juridice in materie si care au fost preluate de dreptul moder;
- Realizarea faptului ca dreptul multor tari europene (si nu numai) s-a format si
a evoluat sub inflenta dreptului roman.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Notiunii introductive in dreptul roman Traditional-Interactiv
2. Aparitia si evolutia istorica a statului roman Traditional-Interactiv
3. Izvoarele dreptului roman Traditional-Interactiv
4. Persoanele in dreptul roman Traditional-Interactiv
5.Familia romana Traditional-Interactiv
6.Casatoria si rudenia Traditional-Interactiv
7.Adoptiunea, legitimarea si emaniciparea Traditional-Interactiv
8.Tutela si curatela Traditional-Interactiv
9. Succesiunea testamentara si legala Traditional-Interactiv
10. Dobandirea si devolutiunea mostenirii Traditional-Interactiv
11. Legatele si fiideicomisele Traditional-Interactiv
12.Proprietatea si alte drepturi reale Traditional-Interactiv
13.Moduri de dobandire si de transmitere a proprietatii Traditional-Interactiv
14.Bunurile, posesiunea si servitutiile. Traditional-Interactiv
Bibliografie
1. Obligatorie
-Ion Anghel, Drept roman I- Culegere de date pentru studenti, format electronic;
- Ion M. Anghel, Dreptul roman, (Manual), Ed. Luminia Lex, Bucuresti, 2002;
-Stefan Cocos ,Drept roman, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2004;
- Emil Molcut si Dan Oancea, Drept roman, Editura Sansa, Bucuresti, 1993;
- C-tin Stefan Tomulescu, Drept privat roman, Editura Universitatii, Bucuresti, 1973;
- Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Universitatii, Bucuresti, 1978;
- Vl. Hanga si M. V. Jacota, Drept privat roman, Editura Universitatii, Bucuresti, 1964;
2. Facultativa
- A se vedea notele de subsol din Ion Anghel, Drept roman I- Culegere de date pentru studenti, Format electronic
Brndua tefnescu, Charlotte Ene, Ana Maria Lupulescu, Brndua Vartolomei, Dreptul comerului internaional
n documente, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003.
UNIDROIT - Principiile aplicabile contractelor comerciale internaionale, varianta 2004.
Drago-Alexandru Sitaru, Corportions and Partnerships n Romnia, Editura Wolters Kluwer Law and Business,
2011.
8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Semestrul are 14 saptamani.
Seminariile reprezinta o ora pe saptamana si se desfasoara
timp de doua ore la doua saptamani, conform orarului.
In cadrul unui seminar se dezbat problemele ultimelor doua
cursuri predate, conform fisei disciplinei.
Tematica de seminarizare este conform punctului 8.1. de
mai sus.
Traditional-Interactiv
Bibliografie: obligatorie si facultativa conform punctului 8.1. de mai sus.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Ev Intrebari/grila calculator 2x10%=20%
E Intrebari/grila calculator 80%
10.5 Seminar/laborator Vp Lucrari scrise si referate -
10.6 Standard minim de performan
Pentru a promova examenul, studentul trebuie s obin la fiecare din cele 3 componente de evaluare minimum 5 (cinci)
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
4.10.2013 Lector univ. dr. Ion M. Anghel Lector univ. dr. Ion M. Anghel
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf. univ. dr. Anton Rascanu
1
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2 Facultatea Drept si Administratie Publica
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de tudii/Calificarea Drept
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Limba straina (engleza) I
2.2 Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.3 Titularul activitilor de laborator Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.4 Anul de
studiu
I 12.5 Semestrul I 12.6 Tipul de
evaluare
Cv. 12.7 Regimul
disciplinei
Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul
de nvmnt
28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 3
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual
pe semestru
22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene utilizarea cunotinelor generale de limb englez pentru nelegerea i aprofundarea
noiunilor legate de limbajul juridic englezesc
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Studenii vor prezenta i analiza texte care reflect/explic/descriu
caracteristicile limbajului juridic englezesc i dificultile de traducere a
textelor/documentelor juridice englezeti .
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic;
Comunicarea efectiv, n limba englez, n context juridic, prin utilizarea
registrelor i variantelor lingvistice specifice n vorbire i scriere;
nelegerea de texte juridice scrise i orale, n limba englez;
Utilizarea adecvat a unitilor frazeologice i gramaticale adecvate unui
context juridic;
Utilizarea adecvat a unitilor semantice i de vocabular adaptate unui text
juridic;
Meninerea coerenei i conexiunii elementelor de vocabular i gramatic n
traducerea unui text juridic;
Comunicarea eficient, scris i oral, n limba engleza, pe teme cu caracter
juridic.
2
Competene transversale Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu
respectarea regulilor deontologice specifice domeniului i deprinderea
executrii lor la termen, n mod riguros.
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i
de formare profesional asistat.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cursul i propune s i familiarizeze pe studeni cu limbajul juridic englezesc,
cu aspecte legate de precizia, dar uneori, de ambiguitatea comunicrii n slile
de judecat, cu dificultile ntmpinate n traducerea textelor juridice.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei:
Cunoaterea noiunilor i conceptelor necesare studiului teoriilor asupra
procesului de comunicare n domeniul juridic; cunoaterea rolului limbajului n
domeniul juridic, descrierea englezei juridice, a modului cum avocaii i
judectorii utilizeaz limba englez general i juridic n sala de judecat i
ct de bine funcioneaz limbajul juridic n calitate de mijloc de comunicare;
Utilizarea adecvat a conceptelor specifice disciplinei n analize sau studii
de caz; asimilarea termenilor specifici dreptului anglo-saxon, dar si
vocabularului juridic general.
2. Explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei:
Explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaional
prin intermediul modelelor de analiz i interpretare propuse;
Interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei pentru dezvoltarea
aptitudinilor de analiz a limbajului juridic n limba englez;
Interpretarea unor diferite puncte de vedere, precum i a rezultatelor unei
analize sau cercetri n domeniu din perspectiva teoretic a comunicrii n
context juridic;
nelegerea modalitilor de concretizare a cunotinelor teoretice specifice
disciplinei n proiecte sau studii de caz.
3. Formarea unor competene atitudinale: s manifeste o atitudine pozitiv i
responsabil fa de domeniul comunicrii n context juridic;
4. Promovarea urmtoarelor valori i atitudini cognitive: gndire critic i
divergent, gndire autocritic i convergent, disponibilitatea pentru dialog i
dezbatere, interesul pentru interogaia reflexiv, curiozitatea i interesul pentru
problematica etic a comunicrii, coeren i rigurozitate de gndire i aciune
n acest domeniu.
8. Coninut
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Seminar introductiv: prezentarea tematicii,
bibliografiei i a modalitilor de evaluare.
Sistemele de drept [Legal Systems] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Izvoarele dreptului: Legislatia si Common law-
ul [Sources of law: Legislation and Common
Law] - 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Instantele [Court system and Tribunals] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Justitia penala si procedura penala [Criminal
Justice and Criminal Procedures] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Procedura civila [Civil Procedure] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul Uniunii Europene [European Union
law] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Avocatii juristi-consulti [Solicitors, Legal
Adviser] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Avocatii pledanti [Barrisers, Attorney-at-law] Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
3
2 ore Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Judecatori [Judges] - 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Comunicarea cu clientii. Corespondenta [Client
care procedures. Client correspondence] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Modalitati de redactare. Limbajul juridic
[Drafting, Legalese] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Recapitulare [Review] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de gramatica.
Bibliografie:
Botezat, O. (2011), Dicionar juridic romn-englez, englez-romn. Bucureti: C.H. Beck.
Brown, G.D. Rice, S. (2007), Professional English in Use. Law. Cambridge University Press.
Walenn, J. (2009), English for Law in Higher Education Studies. Garnet Publishing Ltd.
Ndrag, L, M. Bala. (2009), Legal English Dictionary. Bucureti: Universitar.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani
ai comunitii epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea
parteneriatelor pentru efectuarea practicii de specialitate inclus n Planul de nvmnt i conform
politicilor educaionale desfurate de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si
Administratie Publica din Constana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de:
Avocat - 242101; Jurisconsult - 242102; Procuror - 242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat
asistent - 242203; Judector inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de
probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207; Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie
- 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de justiie - 242905; Referent de specialitate n justiie -
242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702; Purttor de
cuvnt - 244706; Consilier administraia public - 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice -
257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020; grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal,
parchete) - 111021; 245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii
superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - - -
10.5 Seminar /
laborator
Participare activ la discuii;
Redactarea lucrrilor de
seminar;
Pregtirea i susinerea
prezentrilor
Evaluare continu 1;
Evaluare continu 2;
Examen
10%
10%
80%
10.6 Standard minim de performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunerea unei lucrri personale n
legtur cu tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonal i
de asumare de roluri specifice;
rezultatul colocviului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
Data completrii Semntura titularului de lucrari practice
01.10.2013 Lector univ. dr. Onorina Botezat
Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
1
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2 Facultatea Drept si Administratie Publica
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de tudii/Calificarea Drept
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Limba straina (franceza) I
2.2 Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.3 Titularul activitilor de laborator Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.4 Anul de
studiu
I 12.5 Semestrul I 12.6 Tipul de
evaluare
Cv. 12.7 Regimul
disciplinei
Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul
de nvmnt
28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 3
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual
pe semestru
22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene utilizarea cunotinelor generale de limb francez pentru nelegerea i aprofundarea
noiunilor legate de limbajul juridic francez
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Studenii vor prezenta i analiza texte care reflect/explic/descriu
caracteristicile limbajului juridic francez i dificultile de traducere a
textelor/documentelor cu caracter juridic.
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic;
Comunicarea efectiv, n limba francez, n context juridic, prin utilizarea
registrelor i variantelor lingvistice specifice n vorbire i scriere;
nelegerea de texte juridice scrise i orale, n limba francez;
Utilizarea adecvat a unitilor frazeologice i gramaticale adecvate unui
context juridic;
Utilizarea adecvat a unitilor semantice i de vocabular adaptate unui text
juridic;
Meninerea coerenei i conexiunii elementelor de vocabular i gramatic n
traducerea unui text juridic;
Comunicarea eficient, scris i oral, n limba franceza, pe teme cu caracter
juridic.
Competene transversale Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu
2
respectarea regulilor deontologice specifice domeniului i deprinderea
executrii lor la termen, n mod riguros.
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i
de formare profesional asistat.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cursul i propune s i familiarizeze pe studeni cu limbajul juridic francez, cu
aspecte legate de precizia, dar uneori, de ambiguitatea comunicrii n slile de
judecat, cu dificultile ntmpinate n traducerea textelor juridice.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei:
Cunoaterea noiunilor i conceptelor necesare studiului teoriilor asupra
procesului de comunicare n domeniul juridic; cunoaterea rolului limbajului n
domeniul juridic, descrierea francezei juridice, a modului cum avocaii i
judectorii utilizeaz limba francez general i juridic n sala de judecat i
ct de bine funcioneaz limbajul juridic n calitate de mijloc de comunicare;
Utilizarea adecvat a conceptelor specifice disciplinei n analize sau studii
de caz; asimilarea termenilor specifici dreptului francez, dar si vocabularului
juridic general.
2. Explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei:
Explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaional
prin intermediul modelelor de analiz i interpretare propuse;
Interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei pentru dezvoltarea
aptitudinilor de analiz a limbajului juridic n limba francez;
Interpretarea unor diferite puncte de vedere, precum i a rezultatelor unei
analize sau cercetri n domeniu din perspectiva teoretic a comunicrii n
context juridic;
nelegerea modalitilor de concretizare a cunotinelor teoretice specifice
disciplinei n proiecte sau studii de caz.
3. Formarea unor competene atitudinale:
s manifeste o atitudine pozitiv i responsabil fa de domeniul
comunicrii n context juridic;
4. Promovarea urmtoarelor valori i atitudini cognitive: gndire critic i
divergent, gndire autocritic i convergent, disponibilitatea pentru dialog i
dezbatere, interesul pentru interogaia reflexiv, curiozitatea i interesul pentru
problematica etic a comunicrii, coeren i rigurozitate de gndire i aciune
n acest domeniu.
8. Coninut
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Seminar introductiv: prezentarea tematicii,
bibliografiei i a modalitilor de evaluare.
Cadrul vietii juridice. Ramurile si izvoarele de
drept [Le cadre de la vie juridique. Branches et
sources de droit] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Cadrul institutional al dreptului francez. Institutii
politice [Le cadre institutionnel francais. Les
institutions politiques] - 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Dreptul Uniunii Europene [Les institutions
europeennes] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Persoanele si profesiile implicate in actul de justitie
[Les acteurs de la Jusitice] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Persoana juridica [Les personnes juridiques] 2
ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Drepturile si bunurile persoanelor juridice [Droits Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
3
et biens des personnes juridiques] 2 ore Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Obligatiile [Les obligations] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Viata in mediul de afaceri 1. Forme diferite de
societati comerciale. [La vie des affaires 1. Les
formes differentes de la societe] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Viata in mediul de afaceri 2. Dizolvarea, lichidarea
sau preluarea. [La vie des affaires 2. Dissolution,
liquidation et reprise] - 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Viata in mediul de afaceri 3. Protectia
consumatorilor si dreptul concurentei. [La vie des
affaires 3. La protection du consommateur et les
regles de la concurrence] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Relatiile de munca 1. Contractul de munca. [Les
relations du travail 1. Le contract de travail] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Relatiile dintre intreprinderi si stat. [Les relations
entre les entreprises et les pouvoirs publics] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Bibliografie:
Danisor, D. (2010), Dicionar juridic romn-francez, francez-romn. Bucureti: C.H. Beck.
Soignet, M. (2003), Le francais juridique. Paris: Hachette FLE
Penffornis, J.-L. (2004), Le francais du droit. Paris: CLEInternational
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani
ai comunitii epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea
parteneriatelor pentru efectuarea practicii de specialitate inclus n Planul de nvmnt i conform
politicilor educaionale desfurate de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si
Administratie Publica din Constana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de:
Avocat - 242101; Jurisconsult - 242102; Procuror - 242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat
asistent - 242203; Judector inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de
probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207; Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie
- 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de justiie - 242905; Referent de specialitate n justiie -
242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702; Purttor de
cuvnt - 244706; Consilier administraia public - 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice -
257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020; grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal,
parchete) - 111021; 245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii
superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - - -
10.5 Seminar /
laborator
Participare activ la discuii;
Redactarea lucrrilor de
seminar;
Pregtirea i susinerea
prezentrilor
Evaluare continu 1;
Evaluare continu 2;
Examen
10%
10%
80%
10.6 Standard minim de performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunerea unei lucrri personale n
legtur cu tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonal i
4
de asumare de roluri specifice;
rezultatul colocviului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
Data completrii Semntura titularului de lucrari practice
01.10.2013 Lector univ. dr. Onorina Botezat
Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept Constituional i Instituii Politice II
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/1/2/8
2.3. Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Babu Vasile
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Babu Vasile
Lect.univ.drd. Lupu Raluca
2.5. Anul de studiu I 2.6.Semestrul I
I
2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
OB
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 5
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 50
3.9 Total ore pe semestru 56
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept constitutional I
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Delimitarea obiectului i a continutului disciplinei de drept constitutional .
Cursul i propune s contribuie la familiarizarea cu institutiile de drept constitutional, intelegerea raporturilor
de drept constitutional
nsuirea noiunilor de baz cu privire la teoria Constituiei
nsuirea noiunilor de baz cu privire la drepturile fundamentale ale cetenilor
nelegerea corelaiei dintre Constituie i restul sistemului normativ al statului
nelegerea i nsuirea mecanismelor de garantare a drepturilor fundamentale ale cetenilor
Interpretarea normelor juridice de rang constituional
Corelarea normelor generale cu normele speciale
Corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic
Implementarea ideii de necesitate a promovrii i respectrii legalitii i supremaiei Constituiei
Promovarea regulilor de deontologie profesional
Manifestarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea continu, cunoaterea operativ i aplicarea
corespunztoare a noilor legi sau a modificrilor i a jurisprudenei
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului constituional;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale;
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline este formarea, nc din primul an de studii universitare,
a unei atitudini stiintifice cu privire la institutiile juridice si politice. nsusirea
dreptului constitutional si institutiilor politice presupune si anumite nuante
rezultate din notiunile si categoriile cu care se lucreaz. Pentru c limbajul
dreptului, dei frecvent identic n form cu limbajul cotidian, are un continut
propriu, etnic-juridic, acest continut poate fi nteles si receptat numai prin
intermediul unei abordri stiintifice i al unui studiu temeinic.
7.2 Obiectivele specifice
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Avocatul Poporului Apariia i evoluia instituiei Avocatului
Poporului;;
Prelegere, Dezbatere
Avocatul Poporului - Numirea i ncetarea din funcie; Atribuii,
incompatibiliti i imuniti
Prelegere, Dezbatere
Avocatul Poporului - Structura instituiei Avocatului Poporului Prelegere, Dezbatere
Preedintele Romniei Evoluia instituiei; rol i atribuii;
Desemnarea efului de stat
Prelegere, Dezbatere
Preedintele Romniei - Alegerea efului de stat; Durata mandatului;
Rspunderea efului de stat; Actele efului de stat
Prelegere, Dezbatere
Sistemul electoral Drepturile electorale; Scrutinul; Organizarea i
desfurarea alegerilor 1
Prelegere, Dezbatere
Sistemul electoral Drepturile electorale; Scrutinul; Organizarea i
desfurarea alegerilor 2
Prelegere, Dezbatere
Partidele politice Noiune; Libertatea de asociere; Reguli specifice
partidelor politice; Funciile partidelor; Sisteme de partide politice 1
Prelegere, Dezbatere
Partidele politice Noiune; Libertatea de asociere; Reguli specifice
partidelor politice; Funciile partidelor; Sisteme de partide politice 2
Prelegere, Dezbatere
Parlamentul Caracterizare; Funcii; Structura; Organizarea intern;
Opoziia parlamentar; Birourile i comitetele; Comisiile parlamentare
Prelegere, Dezbatere
Parlamentul - Funcionarea parlamentului; Deputaii i senatorii;
Actele Parlamentului; Regulamentele parlamentare; Hotrrea, ca act
juridic al Parlamentului; Moiunile
Prelegere, Dezbatere
Guvernul Rolul i structura; primul-ministru; Organizarea
aparatului de lucru al Guvernului; Actele Guvernului; Raporturile
legislativ-executiv; Compatibilitatea funciei parlamentare i funciei
executive
Prelegere, Dezbatere
Autoritatea judectoreasc Consideraii generale; Activitatea
jurisdicional; Principiile fundamentale de realizare a justiiei;
Statutul magistrailor; Instanele judectoreti; Ministerul Public;
Consiliul Superior al Magistraturii; Raporturile cu legislativul i
executivul
Prelegere, Dezbatere
Integrarea european i implicaii constituionale romneti -
Implicaiile adoptrii acquis-ului comunitar asupra prevederilor
constituionale romneti; Constituia European; Prevederi
instituionale ale Constituiei Europene
Prelegere, Dezbatere
Bibliografie
Vasile Babu, Dumitru Rotaru, Drept constituional, Editura Nagard, Lugoj, 2007
Gheorghe Uglean, Drept constituional i instituii politice, Editura FRM, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Constituia Romniei, Comentariu pe aricole, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Gheorghe Iancu, Drept constituional i instituii politiec, Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2008
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Avocatul Poporului Apariia i evoluia instituiei
Avocatului Poporului
Preedintele Romniei
Sistemul electoral Drepturile electorale; Scrutinul;
Organizarea i desfurarea alegerilor
Partidele politice
Parlamentul
Guvernul
Autoritatea judectoreasc
Integrarea european i implicaii constituionale
romneti
Bibliografie
Vasile Babu, Dumitru Rotaru, Drept constituional, Editura Nagard, Lugoj, 2007
Gheorghe Uglean, Drept constituional i instituii politice, Editura FRM, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Ioan Muraru, Simina Tnsescu, Constituia Romniei, Comentariu pe aricole, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008;
Gheorghe Iancu, Drept constituional i instituii politiec, Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2008
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen partial Test grila 20%
Examen final Test grila 80%
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


4.10.2013 Lect.univ.dr. Babu Vasile Lect.univ.dr. Babu Vasile
Lect.univ.drd. Lupu Raluca
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept Civil. Persoanele
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/1/2/9
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Roxana Topor
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf. univ. dr. Roxana Topor
2.5. Anul de studiu 1 2.6.Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 4
8
din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 36
3.9 Total ore pe semestru 48
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
nsuirea unui set de cunotine, abiliti, competene profesionale i transversale necesare formrii profesionale
a juritilor n legtur cu principiile care guverneaz tiinele juridice.
Competene profesionale: Dezvoltarea capacitii de analiz, sintez i de utilizare adecvat a ansamblului
integrat, coerent, dinamic i deschis de cunotine i abiliti n vederea aprrii drepturilor subiective ale
subiecilor din diferite raporturi juridice. Capacitatea de a susine public un discurs coerent, logic i retoric;
Voina de a asigura promovarea i respectarea legalitii.
Competene afectiv-valorice: Dezvoltarea capacitii de a elabora decizii independent, fr imixtiuni i
influene; Dezvoltarea capacitii de evaluare i autoevaluare; Capacitatea de a avea un comportament etic i de
respectare a regulilor deontologiei profesionale; Capacitatea de adaptare la noi situaii.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei nsuirea unor instituii fundamentale de drept civil, care s permit studenilor
s mbine n cadrul viitoarelor activiti profesionale cunotinele dobndite
-studiul opiniilor exprimate n doctrina juridic civil, jurisprudena
-formarea la nivelul studenilor a unei gndiri bazate pe rigoarea analizei pe care
o d cercetarea unor instituii de drept civil
7.2 Obiectivele specifice -cunoasterea notiunilor specifice dreptului civil;
-intelegea principiilor generale care directioneaza activitatea de organizare a
executarii, de executare si de garantare a executarii legii;
-manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul dreptului
civil
-utilizarea adecvata a notiunilor specifice dreptului civil
-participarea la luarea unor decizii cu referire la situatii reale sau imaginare, prin
asumarea de responsabilitati specifice dreptului civil
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
TEMA 1 Caracterizarea generala a subiectelor de
drept civil (1)
-notiunea de subiecte de drept civil
-rolul subiectelor dreptului civil
-caracterizarea generala si rolul subiectelor de drept
civil in legislatie
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 2 Caracterizarea generala a subiectelor de
drept civil (2)
notiunea de subiecte de drept civil
-rolul subiectelor dreptului civil
-caracterizarea generala si rolul subiectelor de drept
civil in legislatie
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Lista
materialelor necesare: Noul Cod
civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 3 CAPACI TATEA DE FOLOSI N A
PERSOANEI FI ZI CE
1. Notiune si caractere juridice
2. nceputul capacitatii de folosinta a persoanei
fizice.
3. Continutul capacitatii de folosinta.
4. ncetarea capacitatii de folosinta a persoanei
fizice
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 4 CAPACI TATEA DE EXERCI I U A
PERSOANEI FI ZI CE
1. Notiune si caractere juridice.
2. Caractere juridice. Enumerare i coninut.
3. Lipsa capacitatii de exercitiu a persoanei
fizice.
4. ncetarea lipsei capacitii de exerciiu a
persoanei fizice.
5. Capacitatea de exercitiu restransa
6. ncetarea capacitii de exerciiu restrns.
7. Capacitatea de exercitiu deplina
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 5 OCROTI REA PERSOANEI FI ZI CE PRI N
MI J LOACE DE DREPT CI VI L
1. Caracterizarea generala a mijloacelor de ocrotire a
persoanei fizice
2.ocrotirea parinteasca
3.Tutela
4.Curatela
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 6 I DENTI FI CAREA PERSOANEI FI ZI CE.
1. Numele.
1. Domiciliul persoanei fizice
2. Starea civil a persoanelor fizice
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 7 NOIUNEA, CLASIFICAREA
PERSOANEI JURIDICE, ELEMENTELE
CONSTITUTIVE l FUNDAMENTUL JURIDIC,
NFIINAREA PERSOANEI JURIDICE
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
elemente novatoare
TEMA 8 CAPACI TATEA DE FOLOSI N A
PERSOANEI J URI DI CE
1. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei
juridice
2. Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei
juridice.
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 9- CAPACI TATEA DE EXERCI TI U A
PERSOANEI J URI DI CE
1. Notiunea capacitatii de exercitiu a persoanei
juridice.
2. nceputul capacitii de excrciiu a persoanei
juridice.
3. Coninutul capacitii de exerciiu i limitele
sale.
4. ncetarea capacitii de exerciiu a persoanei
juridice.
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 10- REORGANIZAREA PERSOANEI
JURIDICE
1. Notiune
2. Forme
3. Efecte.
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 11- NCETAREA PERSOANEI J URI DI CE
1. Notiune si moduri de incetare.
2. Noiunea ncetrii persoanei juridice
Modurile de ncetare a persoanei juridice
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 12- DIZOLVAREA PERSOANEI
JURIDICE
1. Cauzele dizolvrii persoanelor juridice
2. Efectele dizolvrii
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 13- TRANSFORMAREA PERSOANEI
JURIDICE
1. Noiune
2. Definiie
3. Autonomia transformrii persoanei juridice
4. Cazurile de transformare a persoanei juridic
Efectele transformrii
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
TEMA 14 I DENTI FI CAREA PERSOANEI
J URI DI CE
Noiune i importan
Natura juridic i ocrotirea atributelor de identificare
Reglementarea, enumerarea i clasificarea mijloacelor
de identificare a persoanei juridice
prelegerea; predarea cunostinelor
se va face n conformitate cu
strategiile actualizatecurs pe suport
electronic, nregistrat pe CD,
videoproiector - si folosind si alte
elemente novatoare
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod civil
Curs de drept civil. Partea generala, Gabriel Boroi. Editura Hamangiu,2012,
Drept civil. Introducere in dreptul civil, conform Noului Cod Civil, Editura: Universul Juridic, 2012
Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod civil, Luminita Cristina Stoica,
Editura Hamangiu,2012.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Seminar 1,2 - Caracterizarea generala a
subiectelor de drept civil (1,2)
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 3,4- CAPACITATEA DE
FOLOSIN A PERSOANEI FIZICE,
CAPACITATEA DE EXERCIIU A
PERSOANEI FIZICE
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 5,6- OCROTIREA PERSOANEI
FIZICE PRIN MIJLOACE DE DREPT
CIVIL
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 7,8- IDENTIFICAREA
PERSOANEI FIZICE.
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 9,10 NOIUNEA,
CLASIFICAREA PERSOANEI JURIDICE,
ELEMENTELE CONSTITUTIVE l
FUNDAMENTUL JURIDIC, NFIINAREA
PERSOANEI JURIDICE
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 11,12- CAPACITATEA DE
FOLOSIN A PERSOANEI JURIDICE,
CAPACITATEA DE EXERCITIU A
PERSOANEI JURIDICE
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Seminar 13,14- REORGANIZAREA,
NCETAREA, DIZOLVAREA,
TRANSFORMAREA PERSOANEI
JURIDICE
Discutii libere, prezentari spete, analize
comparative intre diferite spete, analiza
comparata intre sisteme legisltative din
diferite tari cu sublinierea avantajelor si
dezavantajelor.
Lista materialelor necesare: Noul
Cod civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n materia dreptului
civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod civil
Curs de drept civil. Partea generala, Gabriel Boroi. Editura Hamangiu,2012,
Drept civil. Introducere in dreptul civil, conform Noului Cod Civil, Editura: Universul Juridic, 2012
Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod civil, Luminita Cristina Stoica,
Editura Hamangiu,2012.
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 conf.univ.dr.Roxana Topor conf.univ.dr.Roxana Topor
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 conf. univ. dr. Anton Rcanu
1
FIA DISCIPLINEI
Limba straina (engleza) I I
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2 Facultatea Drept si Administratie Publica
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de tudii/Calificarea Drept
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Limba straina (engleza) II
2.2 Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.3 Titularul activitilor de laborator Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.4 Anul de
studiu
I 12.5 Semestrul II 12.6 Tipul de
evaluare
Cv. 12.7 Regimul
disciplinei
Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul
de nvmnt
28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 3
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual
pe semestru
22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene utilizarea cunotinelor generale de limb englez pentru nelegerea i aprofundarea
noiunilor legate de limbajul juridic englezesc
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Studenii vor prezenta i analiza texte care reflect/explic/descriu
caracteristicile limbajului juridic englezesc i dificultile de traducere a
textelor/documentelor juridice englezeti .
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic;
Comunicarea efectiv, n limba englez, n context juridic, prin utilizarea
registrelor i variantelor lingvistice specifice n vorbire i scriere;
nelegerea de texte juridice scrise i orale, n limba englez;
Utilizarea adecvat a unitilor frazeologice i gramaticale adecvate unui
context juridic;
Utilizarea adecvat a unitilor semantice i de vocabular adaptate unui text
juridic;
Meninerea coerenei i conexiunii elementelor de vocabular i gramatic n
traducerea unui text juridic;
Comunicarea eficient, scris i oral, n limba engleza, pe teme cu caracter
2
juridic.
Competene transversale Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu
respectarea regulilor deontologice specifice domeniului i deprinderea
executrii lor la termen, n mod riguros.
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i
de formare profesional asistat.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cursul i propune s i familiarizeze pe studeni cu limbajul juridic englezesc,
cu aspecte legate de precizia, dar uneori, de ambiguitatea comunicrii n slile
de judecat, cu dificultile ntmpinate n traducerea textelor juridice.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei:
Cunoaterea noiunilor i conceptelor necesare studiului teoriilor asupra
procesului de comunicare n domeniul juridic; cunoaterea rolului limbajului n
domeniul juridic, descrierea englezei juridice, a modului cum avocaii i
judectorii utilizeaz limba englez general i juridic n sala de judecat i
ct de bine funcioneaz limbajul juridic n calitate de mijloc de comunicare;
Utilizarea adecvat a conceptelor specifice disciplinei n analize sau studii
de caz; asimilarea termenilor specifici dreptului anglo-saxon, dar si
vocabularului juridic general.
2. Explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei:
Explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaional
prin intermediul modelelor de analiz i interpretare propuse;
Interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei pentru dezvoltarea
aptitudinilor de analiz a limbajului juridic n limba englez;
Interpretarea unor diferite puncte de vedere, precum i a rezultatelor unei
analize sau cercetri n domeniu din perspectiva teoretic a comunicrii n
context juridic;
nelegerea modalitilor de concretizare a cunotinelor teoretice specifice
disciplinei n proiecte sau studii de caz.
3. Formarea unor competene atitudinale:
s manifeste o atitudine pozitiv i responsabil fa de domeniul
comunicrii n context juridic;
4. Promovarea urmtoarelor valori i atitudini cognitive: gndire critic i
divergent, gndire autocritic i convergent, disponibilitatea pentru dialog i
dezbatere, interesul pentru interogaia reflexiv, curiozitatea i interesul pentru
problematica etic a comunicrii, coeren i rigurozitate de gndire i aciune
n acest domeniu.
8. Coninut
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Drepturile omului [Human rights] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul international [International law] -
2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul comercial. Schimbarile
fundamentale intr-o companie [Company
law. Fundamental changes in a company]
2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul comercial. Clauze contractuale
[Contract law. Express and implied
contract terms] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Infractiuni [Crimes] - 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Infractiunea de furt [Theft] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
3
Omucidere [Homicide] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Tehnologia si criminalitatea in cyberspatiu
[Cybercrime. Secured transactions] 2
ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul obligatiilor [Liability: torts.] 2
ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul funciar [Real property law] 2
ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul muncii [Employment law] 4 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Proprietate intelectuala [Intellectual
property] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Dreptul mediului [Environment law] 2
ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri;
Prezentri; Probleme de gramatica.
Bibliografie:
Botezat, O. (2011), Dicionar juridic romn-englez, englez-romn. Bucureti: C.H. Beck.
Krois-Lindner, A and TransLegal (2006) International Legal English. Cambridge University Press.
Brown, G.D. Rice, S. (2007), Professional English in Use. Law. Cambridge University Press.
Walenn, J. (2009), English for Law in Higher Education Studies. Garnet Publishing Ltd.
Ndrag, L, M. Bala. (2009), Legal English Dictionary. Bucureti: Universitar.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani
ai comunitii epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea
parteneriatelor pentru efectuarea practicii de specialitate inclus n Planul de nvmnt i conform
politicilor educaionale desfurate de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si
Administratie Publica din Constana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de:
Avocat - 242101; Jurisconsult - 242102; Procuror - 242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat
asistent - 242203; Judector inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de
probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207; Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie
- 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de justiie - 242905; Referent de specialitate n justiie -
242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702; Purttor de
cuvnt - 244706; Consilier administraia public - 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice -
257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020; grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal,
parchete) - 111021; 245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii
superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - - -
10.5 Seminar /
laborator
Participare activ la discuii;
Redactarea lucrrilor de
seminar;
Pregtirea i susinerea
prezentrilor
Evaluare continu 1;
Evaluare continu 2;
Examen
10%
10%
80%
10.6 Standard minim de performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunerea unei lucrri personale n
legtur cu tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonal i
de asumare de roluri specifice;
rezultatul colocviului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
4
Data completrii Semntura titularului de lucrari practice
01.10.2013 Lector univ. dr. Onorina Botezat
Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
1
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2 Facultatea Drept si Administratie Publica
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de tudii/Calificarea Drept
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Limba straina (franceza) II
2.2 Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.3 Titularul activitilor de laborator Lector univ. dr. Onorina Botezat
2.4 Anul de
studiu
I 12.5 Semestrul II 12.6 Tipul de
evaluare
Cv. 12.7 Regimul
disciplinei
Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul
de nvmnt
28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 3
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual
pe semestru
22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene utilizarea cunotinelor generale de limb francez pentru nelegerea i aprofundarea
noiunilor legate de limbajul juridic francez
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Studenii vor prezenta i analiza texte care reflect/explic/descriu
caracteristicile limbajului juridic francez i dificultile de traducere a
textelor/documentelor cu caracter juridic.
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic;
Comunicarea efectiv, n limba francez, n context juridic, prin utilizarea
registrelor i variantelor lingvistice specifice n vorbire i scriere;
nelegerea de texte juridice scrise i orale, n limba francez;
Utilizarea adecvat a unitilor frazeologice i gramaticale adecvate unui
context juridic;
Utilizarea adecvat a unitilor semantice i de vocabular adaptate unui text
juridic;
Meninerea coerenei i conexiunii elementelor de vocabular i gramatic n
traducerea unui text juridic;
Comunicarea eficient, scris i oral, n limba franceza, pe teme cu caracter
2
juridic.
Competene transversale Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu
respectarea regulilor deontologice specifice domeniului i deprinderea
executrii lor la termen, n mod riguros.
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i
de formare profesional asistat.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cursul i propune s i familiarizeze pe studeni cu limbajul juridic francez, cu
aspecte legate de precizia, dar uneori, de ambiguitatea comunicrii n slile de
judecat, cu dificultile ntmpinate n traducerea textelor juridice.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei:
Cunoaterea noiunilor i conceptelor necesare studiului teoriilor asupra
procesului de comunicare n domeniul juridic; cunoaterea rolului limbajului n
domeniul juridic, descrierea francezei juridice, a modului cum avocaii i
judectorii utilizeaz limba francez general i juridic n sala de judecat i
ct de bine funcioneaz limbajul juridic n calitate de mijloc de comunicare;
2. Explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei:
Explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaional
prin intermediul modelelor de analiz i interpretare propuse;
Interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei pentru dezvoltarea
aptitudinilor de analiz a limbajului juridic n limba francez;
Interpretarea unor diferite puncte de vedere, precum i a rezultatelor unei
analize sau cercetri n domeniu din perspectiva teoretic a comunicrii n
context juridic;
3. Formarea unor competene atitudinale:
4. Promovarea urmtoarelor valori i atitudini cognitive: gndire critic i
divergent, gndire autocritic i convergent, disponibilitatea pentru dialog i
dezbatere, interesul pentru interogaia reflexiv, curiozitatea i interesul pentru
problematica etic a comunicrii, coeren i rigurozitate de gndire i aciune
n acest domeniu.
8. Coninut
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Silogismul in cadrul gandirii juridice [Le
syllogisme juridique] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Formularea problemelor de drept si redactarea de
silogisme [Formuler les problemes de droit et
rediger des syllogismes] - 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Dreptul constitutional [Le droit constitutionnel] 4
ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Constitutia Franceza de la 1958 [La Constitution de
1958] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Exprimarea opozitiei si a consecintei in limbajul
juridic [Lexpression de lopposition et de la
consequence dans la discours juridique] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Sistemul electoral francez [LOrganisation des
elections en France] 4 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
gramatica.
Dreptul penal [Droit penal] 4 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text;
Traduceri; Prezentri; Probleme de
3
gramatica.
Bibliografie:
Danisor, D. (2010), Dicionar juridic romn-francez, francez-romn. Bucureti: C.H. Beck.
Soignet, M. (2003), Le francais juridique. Paris: Hachette FLE
Penffornis, J.-L. (2004), Le francais du droit. Paris: CLEInternational
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani
ai comunitii epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea
parteneriatelor pentru efectuarea practicii de specialitate inclus n Planul de nvmnt i conform
politicilor educaionale desfurate de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si
Administratie Publica din Constana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de:
Avocat - 242101; Jurisconsult - 242102; Procuror - 242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat
asistent - 242203; Judector inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de
probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207; Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie
- 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de justiie - 242905; Referent de specialitate n justiie -
242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702; Purttor de
cuvnt - 244706; Consilier administraia public - 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice -
257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020; grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal,
parchete) - 111021; 245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii
superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - - -
10.5 Seminar /
laborator
Participare activ la discuii;
Redactarea lucrrilor de
seminar;
Pregtirea i susinerea
prezentrilor
Evaluare continu 1;
Evaluare continu 2;
Examen
10%
10%
80%
10.6 Standard minim de performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunerea unei lucrri personale n
legtur cu tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonal i
de asumare de roluri specifice;
rezultatul colocviului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
Data completrii Semntura titularului de lucrari practice
01.10.2013 Lector univ. dr. Onorina Botezat
Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administratie Publica
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept European General
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/1/2/13
2.3. Titularul activitilor de curs Lector Univ. Drd. Bejan Ana-Maria
2.4.Titularul activitilor de seminar Lector Univ. Drd. Bejan Ana-Maria
2.5. Anul de studiu 1 2.6.Semestrul 2 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
OPT
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 26
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 6
Examinri 2
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 58
3.9 Total ore pe semestru 100
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Parcurgerea disciplinei Drept european general
4.2 de competene Cunoaterea i capacitatea de a aplica conceptele, metodele i teoriile specifice
disciplinei menionate anterior.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului videoproiector, laptop
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
videoproiector, laptop, materiale tiparite (reviste de specialitate, pliante si
brosuri)
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Formarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului instituiilor de drept european.
Insuirea principiilor, tratatelor, normelor i instrumentelor juridice in domeniul dreptului european.
Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice de drept european.
Corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
nelegerea importanei instituiilor Uniunii Europene.
Manifestarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea continu, cunoaterea operativ i
aplicarea corespunztoare a noilor legi sau a modificrilor i a jurisprudenei.
Cunoaterea noiunilor de baz specifice dreptului european i nelegerea mecanismelor care
influenteaza evolutia acestuia.
Utilizarea adecvat a conceptelor i principiilor fundamentale ale dreptului european.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei nsuirea de informaii referitoare la tratatele i instituiile Uniunii Europene,
care s permit studenilor s mbine n cadrul viitoarelor activiti profesionale
cunotinele dobndite;
studiul opiniilor exprimate n doctrina si jurisprudena european;
formarea la nivelul studenilor a unei gndiri bazate pe rigoarea analizei pe
care o d cercetarea unor instituii de drept european.
7.2 Obiectivele specifice cunoasterea notiunilor specifice dreptului Uniunii europene;
manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul dreptului
european;
utilizarea adecvata a notiunilor specifice dreptului european.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
TEMA 1
Incursiune n istorie. Premisele ideilor de
unificare european.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 2
Apariia comunitilor europene.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 3
Evoluia construciei comunitare. Tratatul
asupra Uniunii Europene.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 4
Institutiile Uninunii Europene.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 5
Consiliul European i Consiliul
Uniunii Europene.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 6
Comisia Europeana.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 7
Parlamentul European.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 8
Institutiile Jurisdictionale.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 9
Curtea de Conturi Europeana i
Organele auxiliare.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 10
Privire general asupra dreptului european.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 11
Izvoarele dreptului european.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 12
Tratatul instituind o Constituie pentru
Europa.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 13
Tratatul de la Lisabona.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
TEMA 14
Romania si Uniunea Europeana.
Prelegerea, predarea cunostiintelor se va face in
conformitate cu strategiile actualizate: curs CD,
videoproiector.
Bibliografie
Introducere in dreptul European, Ana-Maria Bejan, Claudiu Catalin Bejan, Editura Europolis, Constanta, 2009
Uniunea European nainte i dup Tratatul de la Lisabona, Marin Voicu, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009
Instituiile Uniunii Europene, Dan Vatman, Ed.Universul juridic, 2011
Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona intrat n vigoare la 1 decembrie 2009, Av. Eduard
Dragomir, Dan Ni, Ed.Nomina Lex, 2010
Rolul Curii de Justiie a Uniunii Europene n procesul de interpretare i aplicare uniform a dreptului Uniunii Europene,
Ana Daniela Bobaru, Ed. Universitar, 2011
Uniunea European - Evoluie. Instituii. Mecanisme, Gabriel-Liviu Ispas, Ed. Universul juridic, 2012
Dreptul Uniunii Europene. Editia a II-a, Prof. Univ. dr.Sandru Daniel Mihail, Ed. Universitar, 2012
Drept institutional al Uniunii Europene, Gyula Fabian, Ed. Hamangiu, 2012
Introducere n dreptul european, Roxana Mariana Popescu, Ed. Universul juridic, 2011
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Seminar 1 Aparitia i evoluia comunitilor europene Metoda expozitiv i a
dialogului interactiv
Seminar 2 Tratatele Uniunii Europene Metoda expozitiv i a
dialogului interactiv
Seminar 3,4 Institutiile Uniunii Europene Metoda expozitiv i a
dialogului interactiv
Seminar 5 Notiuni generale privind dreptul european Metoda expozitiv i a
dialogului interactiv
Seminar 6 Izvoarele dreptului european Metoda expozitiv i a
dialogului interactiv
Seminar 7 Romania si Uniunea Europeana Metoda expozitiv i a
dialogului interactiv
Bibliografie
Manualul Uniunii Europene. Editia a V-a, revazut i adaugit dup Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Augustin
Fuerea, Ed. Universul juridic, 2011
Manualul NATO, Office of Information and Press, Bruxelles, Belgia, 2001
EU Law : Text, Cases, and Materials (Fifth Edition ), Paul Craig, Grainne de Burca, Oxford University Press, 2011
Tratatele Uniunii Europene. Comentarii si explicatii, Glea Ion, Editura C.H.Beck, 2012
Reviste de drept european
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei Drept European general, raspunde cerintelor comunitatilor academice prin prezentarea teoriilor,
interpretarea conceptelor si instrumentelor specifice domeniului abordat.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Capacitatea de asimilare in mod
corect si complet a cunostintelor,
coerenta in exprimare, gradul de
asimilare a limbajului de
specialitate.
Examen
10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a realiza, in mod
coerent o analiza a principalelor
institutii europene, precum si gradul
de asimilare a cunostintelor legate
de rolul acestora in context
european. Stilul si calitatea
exprimarii.
Referate,prezentare, dezbatere
si rezolvare spete.
10.6 Standard minim de performan
Definirea si prezentarea principalelor institutii ale Uniunii Europene.
Explicarea si prezentarea notiunilor generale ale dreptului european.
Prezentarea rolului Uniunii Europene in context european.
Prezentarea rolului Romaniei in Uniunea Europeana.
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
1.10.2013 Lector Univ. Drd. Bejan Ana-Maria Lector Univ. Drd. Bejan Ana-Maria
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
1.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rascanu

S-ar putea să vă placă și