Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAȚI

FACULTATEA DE DREPT

PROGRAMUL
activității practice ce se va desfășura
de studenții anului IV (IF, FR și ID) de la Facultatea de Drept
în anul universitar 20....- 20....

Misiunea disciplinei Practica de specialitate constă în


dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților
necesare integrării cu succes în profesiile juridice și absorbției
absolvenților pe piața muncii. De asemenea, prin parcurgerea stagiilor
de practică, studenții au posibilitatea de a se documenta în vederea
elaborării lucrării de licență (practica judiciară, studii de caz, aspecte
din practica diferitelor profesii juridice etc.)

Obiectivele stagiului de practică


Practica de specialitate reprezintă o disciplină obligatorie, a cărei
durată este reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea
reglementărilor în vigoare. Practica de specialitate se realizează în
baza convenţiilor de practică şi se desfășoară la judecătorii și
tribunale, parchetele de pe lângă judecătorii și tribunale,
birouri/societăți de avocați, cabinete notariale, birouri ale executorilor
judecătorești, birourile consilierilor juridici, mediatorilor,
compartimentele juridice ale consiliilor locale și județene, prefecturi,
direcții juridice și servicii de contencios din ministere,
compartimentele juridice ale societăților sau regiilor autonome,
oricărei instituții publice, instituții bancare, asociațiilor, diplomație
etc.

Obiectivele generale ale stagiului de practică


Practica de specialitate are ca obiectiv general familiarizarea
studenţilor cu mediul profesional, cu realităţile specifice profesiilor
juridice. De asemenea, se are în vedere crearea contextului
instituţional în care studenţii să poată aplica în activitatea practică
cunoştinţele teoretice acumulate pe parcursul anilor de studiu.

2
Stagiul de practică urmărește dezvoltarea obiectivelor generale
prin:
 capacitatea de a culege, verifica, analiza, sintetiza și interpreta
informații și date din mediul intern și extern al instituțiilor
menționate;
 utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic
specific domeniului juridic în situații incomplet definite,
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi;
 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și
metodologiilor din domeniul juridic ;
 capacitatea de a studia literatura de specialitate în domeniu și
de a formula puncte de vedere proprii;
 executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de
autonomie și de independență profesională;
 capacitatea de însușire/cunoaștere a procesului decizional în
instituţia publică, partener de practică (factori decizionali,
competenţe, flux informaţional);
 asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității
grupurilor profesionale sau a unor instituții din domeniul
juridic.
 Disciplina dă posibilitatea studenților de a realiza o analiză
corectă și o interpretare realistă a fenomenelor și proceselor juridice.

Obiectivele specifice ale stagiului de practică


Stagiul de practică urmărește realizarea următoarelor obiective
specifice:
 dezvoltarea capacităţii de a face generalizări, care pot decurge
logic din cunoştinţele teoretice asimilate în anii de studiu I-II,
precum şi în anul în curs;
 utilizarea cunoştinţelor teoretice în cazuri concrete, pe diverse
domenii ale dreptului: civil, administrativ, penal, procesual
penal, fiscal, comercial, muncii si securitatii sociale,
execuţional penal ș.a.;

3
 corelarea, prin raţionamente logice, a teoriei cu aplicarea în
practică a normei juridice de drept în cauze civile, penale,
contencios administrativ şi fiscal etc. la care au asistat;
 dezvoltarea deprinderilor în utilizarea codurilor, a unor legi
speciale etc., cu aplicabilitate în cauzele la care studenţii au
asistat;
 executarea unor lucrări, operaţiuni, acte procesuale sub
îndrumarea procurorului, avocatului, notarului sau a
executorului judecătoresc.
Prin activitatea de practică se urmăreşte dezvoltarea
următoarelor competenţe profesionale,specifice si transversale
conform fișei disciplinei și planului de învățământ:

Competențe profesionale:
C6. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și
metodologic specific domeniului juridic în situații incomplet
definite, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi, prin
următorii descriptori:

Cunoştinţe
Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor
europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor
însuşite

Abilităţi
 Aplicare, transfer şi rezolvarea studiilor de caz specifice
dreptului;
 Reflexie critică şi inovare în realizarea studiului juridic şi
distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante
care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice.

4
Competențe specifice
Explicare si interpretare
• Înţelegerea rolului judecătorilor şi procurorilor, raporturilor
dintre aceştia şi organele care conduc justiţia;
• Înţelegerea atribuţiilor şi rolului ce revine avocatului, notarului
public sau executorului judecătoresc în păstrarea sau restabilirea
legalităţii;
Instrumental – aplicative
• Înţelegerea corectă a modului de a accede într-o profesie
juridică, a competenţelor şi răspunderii;
• Înţelegerea corectă a rolului fiecărei profesii juridice în
aplicarea dreptului;
Atitudinale
• Cunoaşterea regulilor specifice şi deontologiei ce guvernează
fiecare profesie juridică;
• Stabilirea raporturilor între profesiile juridice şi societate
precum şi a raporturilor dintre profesiile juridice studiate.

Competențe transversale:
CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în
condiții de autonomie și de independență profesională
Elaborarea unei lucrări de specialitate, cu respectarea
obiectivelor, a termenelor și a regulilor deontologice.
Executarea responsabilă și cu promptitudine a sarcinilor
profesionale în condiţii de eficacitate și eficienţă în spiritul valorilor
deontologiei profesionale.

Activități practice
1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei/autorităţii publice unde se
desfăşoară practica (cadru juridic, competenţă, proceduri de lucru,
colaborarea cu alte instituţii) -15 ore
5
2. Înregistrarea şi urmărirea soluţionării unei cereri, plângeri, petiţii
etc. – 15 ore
3. Studiul dosarelor (deprinderea studierii dosarelor, identificarea
doctrinei şi jurisprudenţei relevante pentru cazurile concrete oferite
de tutori; formularea unor puncte de vedere cu privire la starea de
drept şi aspectele relevante legate de starea de fapt în dosarele
studiate) – 10 ore
4. Participarea la elaborarea unor contracte, cereri, notificări, adrese,
acte procesuale etc. în raport de specificul activităţii partenerului de
practică - 10 ore
5. Asistarea la desfăşurarea unei proceduri (judiciare sau
extrajudiciare) şi la alte activităţi specifice, în funcţie de activitatea
concretă a partenerului de practică pe perioada stagiului de practică.
- 6 ore
Stagiul de practică se va finaliza cu elaborarea unui caiet de
practică. Acesta va cuprinde exclusiv documentele specifice utilizate
de entitate, în cazul informaţiilor confidenţiale, se vor utiliza date
fictive (pentru simulare). Elaborarea caietului de practică se va face
sub îndrumarea coordonatorului/asistentului de practică, dar are la
bază munca independentă a studentului.
La finalizarea stagiului de practică, responsabilul din partea
partenerului de practică (tutore de practică) eliberează studentului,
sub semnătură și stampilă, o apreciere (adeverință) din care să
rezulte numărul orelor efectuate, gradul de însușire a cunoștințelor
practice și respectarea disciplinei la locul de practică.

Bibliografie obligatorie:
1. Mădălina Tomescu, Daniela Stănculescu, Caiet - îndrumar pentru
studenții care efectuează practica de specialitate în instituții
publice sau organizații neguvernamentale, Ed. Pro Universitaria,
București, 2018;
2. Dumitru A.P. Florescu şi colab., Călăuza juristului. Cereri şi
acţiuni în justiţie (Explicaţii. Jurisprudenţă. Modele), ed.a 5-a, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2014;

6
3. Liviu Zidaru şi colab., Cartea de cereri şi acţiuni. Modele.
Comentarii. Explicaţii, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
4. Actele normative care stau la baza disciplinelor din planul de
învățământ alocat programului de studiu, cu relevanță pentru
instituția publică parteneră de practică;
5. Ghiduri practice pentru administrația publică;
6. Culegeri de jurisprudență.

Bibliografie complementară:
ADRESE WEB
- www.cdep.ro; - www.jurisprudentacedo.com;
- www.clr.ro - http://eur-lex.europa.eu;
- www.scj.ro; - www.jurisprudenta.com;
- www.ccr.ro; - www.juridice.ro;
- www.just.ro;
- www.euroavocatura.ro/jurisprudenta;
- www.avocatura.com; - www.dreptonline.ro;
- www.portal.just.ro;

Evaluare
Pondere
Metode de
Tip activitate Criterii de evaluare din nota
evaluare
finală (%)
Evaluare finală Evaluarea caietului de practică, a Prezentarea 70
deprinderilor și cunoștințelor caietului de
dobândite practică
Răspunsuri la
întrebări
Prezența la activități, evaluarea de
Evaluare continuă 30
către tutore/asistent practică
Standard minim de • Prezența de minim 50% la activitățile stagiului de practică,
performanță întocmirea caietului de practică
• Colocviu
Studenții vor întocmi caietul de practică pe parcursul orelor de stagiu. La acordarea notei vor
fi avute în vedere conținutul caietului de practică în raport cu cele expuse, răspunsurile la
întrebări și prezența la stagiul de practică.

7
INSTITUŢIA ........................ Data.................nr. ............

ADEVERINŢĂ

Studentul (a)................................................................................................
de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi,
grupa....................., posesor al B.I./C.I. seria...........nr......................... eliberat
de ..............................................................., la data de ............................... a
efectuat în perioada.........................................20......., practica de anul IV la
instituţia noastră.

În perioada menţionată studentul(a) a urmărit: realizarea programului


cadru pentru activitatea de practică, și-a întocmit caietul de practică şi s-a
încadrat în programul instituţiei noastre.

Propunem, pentru activitatea de practică a


studentului(ei) ..............................................................................................,
nota ........................

PREŞEDINTE (DIRECTOR), COORDONATOR DE PRACTICĂ,

8
9

S-ar putea să vă placă și