Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcţii Geodezie şi Cadastru
Departamentul Drept

Lucrare de verificare
la disciplina: ,,Dreptul Civil”

tema: ,,Contractul de factoring”

A elaborate: st. gr. DP- 1509: Flocea Maria

Coordonator: lect.sup.dr : Сlimov Alla

Chişinău,2017
Cuprins:
1.Notiunea contractului de factoring si caracterele juridice………………………………….........4
2.Delimitarea contractului de factoring de cesiunea de creanta……………………………………5
3.Contractul de factoring in interpretarea normelor internationale……………………………..6
4.Elementele contractului de factoring…………………………………………………………………………7
5.Drepturile si obligatiile partilor participante la contractul de factoring………………………8
6.Tipurile de factoring………………………………………………………………………………………………….11
7.Raspunderea in contractul de factoring…………………………………………………………………….12

Concluzie
Bibliografie

2
Contractul de factoring s-a evidenţiat în principal în activitatea instituţiilor de credit ca având o
natură duală pe de o parte ca modalitate creditare iar pe de altă parte ca modalitate de mobilizare a creanţelor
în scopul preluării. În raport de importanţa sa şi de aplicabilitatea permanentă ce are un efect de fluidizare a
activităţii comerciale, contractul de factoring şi-a găsit aplicabilitatea atât la nivelul comerţului internaţional
dar şi în ofertele de finanţare ale instituţiilor de credit adresate comercianţilor interni. Contractul de factoring
a reprezentat pentru practica instituţiilor de credit din Republica Moldova doar o modalitate de preluare a
creanţelor însoţită de o creditare la care se aplica un comision.

1.Notiunea contractului de factoring si caracterle juridice.


Termenul factoring este o transcriere a cuvintului englez factoring, care denota o varietate a
activitatii de antreprenoriat, mai exact, o activitate de intermediere.
Cuvintul factor inseamna comisionar, agent, intermediar.1
In literature juridical de specialitate s-au evidentiat mai multe definitii ale contractului de factoring:
Contractul de factoring este contractul prin care o persoană, numită aderent, care poate fi vânzător
de bunuri sau furnizori servicii, cedează creanţele pe care le are împotriva cumpărătorilor săi unei alte
persoane, numită factor, care se obligă să încaseze aceste creanţe, subrogându-se în acest scop în toate
drepturile pe care cedentul le are împotriva debitorilor săi.
Contractul de factoring este o convenţie prin care o parte, cedentul denumit aderent, cesionează
către cealaltă parte (instituţie de credit sau un alt finanţator) denumita factor creanţe pe care le deţine din
activităţi comerciale fata de un debitor (client), în scopul finanţării de către factor integral sau parţial a
activităţii aderentului, imediat sau la o data ulterior stabilită, în limita creanţelor cesionate. 2
Astfel potrivit anil.1 art.1290 Cod Civil al R.M, prin contractul de factoring furnizorul de bunuri si
servicii numit in continuare aderent se obliga celeilalte părți numita factor care este o întreprindere de
factoring creanțele sale cele care deja au apărut sau care vor apărea in viitor din contractul de vânzare de
bunuri, efectuare de lucrări sau prestări de servicii către persoanele terțe iar factorii la rândul lor își asuma
cel puțin 2 obligații din următoarele 4:
a) de a finanța aderentul in diferit mod a acorda împrumuturi sau avansuri;
b) de aduce contabilitatea creanțelor;
c) de a asigura procedura de înștiințare si încasare a creanțelor;
d) de a-si asuma riscul insolvabilității debitorului pentru creanțele preluate.3
Insa legislatia romineasca defineste contractul de factoring in felul urmator: contractul de factoring
constituie un contract încheiat între o parte (furnizor) şi o altă parte, întreprinderea de factoring (cesionar),
prin care furnizorul cedează cesionarului creanţele născute din contracte de vânzare de mărfuri încheiate
între furnizor şi clienţii săi. 4
Doctrina franceză 5 defineşte factoringul ca fiind tehnica prin care un client, aderentul sau furnizorul,
transmite creanţele sale unei societăţi de factoring numită factor – instituţie de credit supusă regulilor
Codului monetar şi financiar, care, în schimbul unei remuneraţii, se obligă să le recupereze de la debitori,
garantând executarea lor chiar în cazul imposibilităţii de plată din partea debitorului, şi să achite anticipat, în
tot sau în parte, creanţele transferate. Reprezentând o emanaţie a dreptului anglo-saxon, contractul de
factoring a îndeplinit o funcţie importantă în dezvoltarea comerţului internaţional.

1
Drept civil Contracte si succesiuni-Gheorghe Chibac, Sorin Bruma, Oxana Robu,Natalia Chibac, editia a II-a,Chisinau,2014
2
A. Calotă Ponea, Contractul de Factoring, în Revista de Ştiinţe Juridice a Facultăţii de Drept "N. Titulescu" Craiova nr. 30/2004
3
Codul Civil al R.M.,publicat 22.06.2002 in Monitorul Oficial nr.82-86,art nr.661
4
www.drept.ucv.ro accesat la data de 19.02.2016,ora 11:00
5
Thierry Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 2003, Paris, p. 373
3
Din definitiile relatate mai sus reese ca contractul de factoring este un contract sinalagmatic, oneros si cu
executare succesiva. El este un contract complex, incluzind elementele specifice creditului, prestarii
serviciilor financiare si cesiunii de creanta.
a) oneros întrucât factorul percepe pentru fiecare operaţiune de factoring un comision de finanţare la
valoarea plafonului stabilit intre factor si aderent (de regula la nivelul finanţării pe termen scurt ) si
un comision de factoring stabilit de comun acord cu aderentul.
b) cu executare succesiva in general stabilindu-se un plafon intre factor si aderent, acesta din urma
cesionează primului creanţele pe care le are asupra debitorului in cuantulmul respectiv, creante
dovedite de regula prin facturi acceptate de debitor.
c) sinalagmatic in sensul ca ambele parti isi asuma obigatiilor reciproce pe toata perioada de derulare a
contractul de factoring.

2.Delimitarea contractului de factoring de cesiunea de creanta


Cesiunea de creanţă constituie o convenţie prin care un creditor (cedent) transmite o creanţă a sa unei
alte persoane (cesionar). Debitorul creanţei transmise (cedate) poartă denumirea de debitor cedat. Contractul
de factoring constituie un contract complex, înglobând atât o cesiune de creanţă, cât şi o subrogare
convenţională care este consimţită de creditor; astfel, acesta constituie o varietate a cesiunii de creanţă,
reglementată în dreptul civil, care este dreptul comun în materie. În acest sens, în situaţia în care
prevederile în materie comercială sunt lacunare, se aplică dispoziţiile existente în dreptul comun. În ceea ce
priveşte cesiunea de creanţă, notificarea subrogării se face de către aderent debitorului său pentru a-i fi
opozabilă sau pentru a se obţine acceptul acestuia, în timp ce în cazul operaţiunilor de factoring notificarea
se efectuează numai pentru a-l înştiinţa că plata trebuie efectuată doar către factor.
Astfel cesiunea de creanta cunoscuta in dreptul privat roman, in propria sa evolutie s-a modificat fiind
generalizata de noi raporturi civile care s-au dovedit a fi ma moderne si mai bogate dupa esenta si structura
lor juridica. Ulterior acestora a luat nastere un nou contract civil, contractul de factoring care are la temelie
principii preluate din dreptul privat roman.
Avind la baza principiile cesiunii de creanta6, contractul de factoring se deosebeste esential de cesiunea
de creanta prin urmatoarele caracteristici:
a.obiectul cesiunii ste un drept, o creanta, pe cind obiectul factoringului pot fi actiunile de finantare a
aderentului, inclusiv imprumuturile si platile in avans.
b.in cesiunea de creanta, odata cu cesiunea creantei, asupra cesionarului, in virtutea legii trec garantiile si
alte drepturi accesorii, pe cind drepturile si garantiile aderentului fata de debitor trec asupra factorului, dar
numai in masura in care acest fapt este prevazut de contractul de factoring.
c.cesiunea de creanta poate avea loc nu numai in baza unui contract dar si in baza legii, a unei hotariri
judecatoresti sau in baza unei decizii a autoritatilor publice art 556 Cod Civil al R.M., pe cind transmiterea
drepturilor aderentului in raporturile de factoring, poate avea loc doar in baza contractului respectiv.
d.titularul unei creante o poate transmite fara acordul debitorului unui tert, daca aceasta nu contravine
esentei obligatiei, intelegerii intre parti sau legii art 557 Cod Civil al R.M., pe cind in contractul de factoring
despre cesiunea de creanta debitorii aderentului trebuie sa fie notificati, iara daca ne referim la contractul de
factoring acoperit, atunci aceasta actiune va avea loc fara notificarea creditorilor art 1299 Cod Civil al R.M..
O alta diferenta dintre contractul de factoring si cesiunea de creanta se evidentiaza prin partile participante la
el.
Daca e sa ne referim la importanta acestui contract, atunci vom evidentia faptul ca furnizorul sau prestatorul
este eliberat de procedurile legate de efectuarea platilor pentru marfurile livrate , lucrarile efectuate si
serviciile prestate, profitind astfel de posibilitatea de a concentra toate eforturile la activitatea de fabricare,
de producere a marfurilor si de prestare a serviciilor .

6
Drept civil Contracte si succesiuni-Gheorghe Chibac, Sorin Bruma, Oxana Robu, Natalia Chibac,editia a II-a,Chisinau,2014
4
3 Contractul de factoring in interpretarea normelor internationale
Dat fiind faptul ca factoringul international poate juca un rol important in dezvoltarea comertului
international si in scopul adoptarii unor reguli uniforme de reglementare a cadrului legal, Institutul
International pentru unificarea dreptului privat a elaborat Conventia cu privire la factoringul international
(Conventia UNIDROIT), semnata la Otava (Canada) la 28.05.19887
Cu toate ca prevederile CC al R.M. sunt in absoluta concordanta cu prevederile restectivei Conventii,
Republica Moldova nu a aderat nici pina in prezent la aceasta Conventie.
Scopurile majore care stau la baza acestei Conventii sunt facilitarea factoringului international, asigurarea
unui echilibru echitabil eintereselor tuturor participantilor la tranzactiile comerciale internationale.
Prin aprobarea respectivei Conventii au fost solutionate doua mari probleme:
-aprobarea unor norme internationale unificate
-aprobarea unor norme internationale, care nu sunt reglementate de sistemele nationale de drept.
Respectiv in aceasta Conventie, contractul de factoring este tratat ca o tranzactie bilaterala incheiata intre
o parte numita furnizor(producator) si alta parte numita agent financiar(factor), prin care furnizorul cedeaza
sau se obliga sa cedeze in viitor factorului creantele sale, care rezulta din contractele de vinzare-cumparare,
incheiate intre furnizor si cumparator, iar factorul se obliga sa indeplineasca cel putin doua din urmatoarele
obligatii:
-finantarea furnizorului, inclusiv prin imprumuturi si plati in avans
-evidenta contabila a creantelor
-asigurarea protectiei insolvabilitatii debitorilor.
Astfel in art2 al Conventie se mentioneaza ca normele contractului de factoring nu pot fi aplicate
contractului de vinzare-cumparare a marfurilor destinate pentru folosinta personala,casnica, etc. Prin urmare
se evidentiaza faptil ca respectiva Conventie se aplica doar in relatiile comerciale dintre antreprenori.
Operatiile de factoring international au obtinut o larga aplicare in practica comerciala internatinala, astfel
a inceput sa se evidentieze o majorare a volumului aplicarii factoringului international.

4.Elementele contractului de factoring

Elementele contractului de factoring sunt:

Parțile: factorul, aderentul si persoana terță unde factor poate fi o întreprindere de factoring adică
instituții financiare care in conformitate cu Legea cu privire la instituțiile financiare si la BNM au dreptul de
a acorda asemenea servicii conform statului sau,iar aderentul este furnizorul de bunuri si servicii.
Din continutul normei stipulate in art.1290 ,reiese ca partile factoringului pot fid oar persoanele ce
constitue subiecti de drept ,care practica activitatea de antreprenoriat si sunt intregistrate intr-0 forma
organizatorico-juridica ,prevazuta de lege.
In calitate de intreprindere de factoring in Republica Moldova pot active institutiile fiananciare care
au dreptul de a efectua activitati financiare.Acestea istitutii pot actia in calitte de intreprindere de
factoring in virtutea statutului lor juridic ,stabilit de Legea institutiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie
1995,fara necesitatea de a primi o autorizatie(licenta) speciala.

7
Conventia cu privire la factoringul international este semnata la 31 decembrie 1994 de urmatoarele
tari:Belgia,Cehoslovacia,Ghana,Germania,Guinea,Filipine,Filanda,Franta,Marea Britanie,Nigeria,Maroc,Italia,SUA,Tanzania.
Conventia a fost ratificata doar de Franta,Italia si Nigeria si a intrat in vigoare pentru aceste tari la 1 mai 1995.

5
In RM prima si unica structura la moment in domeniul factoringului a aparut in anul 2004,cind a fost
fondata Compania Nationala de Factoring “Moldfactor”.
Pentru o comparatie,in baza art.825 CC FR,in calitate de factor pot active doar bancile ,institutiile
financiare si alte organizatii comerciale care dispun de licenta pentru acest gen de activitate.Dar legislatia
Federatiei Ruse nu stabileste care organ de stat este imputernicit de a elibera o astfel de licenta.
In Romînia factorul – factorul poate fi doar o instituţie financiară specializată sau o societate bancară,
de unde rezultă că factoringul, din această perspectivă, este rezervat doar comercianţilor persoane juridice.
Obiectul contractului de factoring îl constitue creantele cesionate sau serviciile prestate si lucrarile
esfectuate de catre factor.Potrivit alin (4) art.1290 CC RM,partile sunt obligate sa precizeze
marimea,volumul,domeniul,si caracteristicele creantelor care fac obiectul contractului.Pot fi cesionate
creantele existente sau viitoare,precum si cele conditionate.
Obiectul contractului de factoring pot fi toate creantele aderentului sau doar o parte din ele.Cesiunea
de creanta a aderentului catre factor are valoare juridica si in cazul in care dintre adherent si debitor exista
o conventie ce interzice o astfel de cesiune.
Contractul de factoring se incheie in forma scrisa.Aceasta se determina in dependenta de forma
tranzactiei pe care se bazeaza creanta.Forma poate fi simpla sau notificata.Contractul conform caruia se
efectueaza cesiunea de creantelor existente sau viitoare ,legate de tranzactii care impugn inregistrarea de
stat,urmeaza a fi inregistrate in ordinea stabilita pentru inregistrarea acestei tranzactii.
Pretul este o conditie esentiala a contractului de factoring,care prin urmare,influenteaza valabilitatea
acestei treanzactii.Astfel potrivit alin (1) art 1295 CC RM,contractul este nul in cazul in care nu prevede in
mod expres suma ce urmeaza za fie platita factorului.
Pretul factoringului poate servi si drept garantie pentru factor.Potrivit alin (2).art 1295 CC RM,in
cazurile in care factorul cere o parte din suma creantei ca garantie pentru acoperirea riscurilor legate de
derularea contractului ,acesta din urma trebue sa prevada in mod expres continutul si marimea sumei. Suma
se calculează în funcţie de circumstanţe, punîndu-se accentul mai ales pe eventuala taxa de credere şi,
suplimentar, pe procentul care reprezintă reţinerile totale din creanţele cesionate.In măsura în care factorul
cere o parte din suma creanţei ca garanţie pentru acoperirea riscurilor legate de derularea contractului, acesta
din urmă trebuie să prevadă în mod expres conţinutul şi mărimea sumei. Garanţia nu poate depăşi 20% din
suma creanţei. (Art. 1295 CCRM)
Termenul joacă un rol foarte important la acest contract deoarece pentru rambursarea creditului, plăţii
dobânzii în conţinutul contractului sunt stabilite diferite termene.Termenul in acest contract se stabileste de
catre parti.Din natura juridical a contractului rezulta ca termenul minim este determinat pe perioada de timp
necesara pentru ca factorul sa-si realizeze propriile drepturi si obligatii8 .

5.Drepturile si obligatiile participantilor la contractul de factoring.

Contractul de factoring este unul sinalagmatic in care partile au drepturi si obligatii reciproce.Acestea
drepturi si obligatii sunt prevazute expres in normele de drept si pot fi stabilite prin acordul partilor si
stipulate in contract.

8
A. Calotă Ponea, Contractul de Factoring, în Revista de Ştiinţe Juridice a Facultăţii de Drept "N. Titulescu" Craiova nr. 30/2004
6
Drepturile aderentului:
 Sa ceara de la factor executarea obligatiilor stipulate in contract ,inclusive obligatia de notificare a
debitorilor sai despre cesiunea de creanta ,daca aceasta obligatie a factorului este dtipulata in contract;
 Sa decida asupra volumului de drepturi care vor fi cesionate factorului,deoarece legea stipuleaza ca,in baza
contractului de factoring,factorului ii pot fi transferate toate drepturile aderentului sau numai a unora din
ele,care reies din contracte cu debitorii.Prin urmare marimea,volumul,domeniul si caracteristicele
creantelor cedate urmeaza a fi precizate si stipulate in contract.Deoarece Codul Civil al RM nu stipuleaza
oarecare interdictii cu privire la volumul drepturilor aderentului, in baza contractului de factoring,pot fi
transferate nu numai toate drepturile aderentului sau o parte din ele ce deriva din toate contractele
aderentului cu toti debitorii dar si cele care rezulta dintr-un singur sau mai multe contracte cu un debitor.
 Sa decida care drepturi vor fi cesionate :cele care exista la momentul incheierii sau cele care vor aparea in
viitor.9
Obligatiile aderentului:
 Sa cedeze creantele existente sau viitoare,conditionate,determinate la momentul incheierii contractului sau
determinabile cel tirziu in momentul aparitiei lo.Creantele sunt considerate existetente in cazul in care
aderentul se afla deja in raporturi contractuale cu debitorii sai,carora le-a furnizat marfa sau le-a efectuat
lucrari si le-a prestat servicii,iar angajamentul de plata inca nu a survenit.Creanta cesionata este
considerate viitoare,daca la momentul incheierii contractului de factoring aderentul se afla in raporturi
contractuale cu partenerii sai ,iar termenul de executare a obligatiilor contractuale inca nu a survenit,sau
aderentul abia duce tratative in scopul de a stabili raporturi contractuale cu cineva.Creantele viitoare trec
la factor pe masura aparitiei lor.In virtutea faptului ca la incheierea contractului de factoring partile si-au
exprimat vointa fata de creantele cesionate atit existente cit si viitoare,dreptul asupra creantelor viitoare
trec la factor din momentul aparitiei lor fara a fi nevoie de un act de transfer.
 Sa cedeze creantele reale ,valabile.Aceasta obligatie se manifesta prin faptul ca creantele cesionate exista
in realitate ,sunt valabile si apartin aderentului, sunt intemeiate pe o tranzactie reala si nu se refera la
categoria de drepturi care nu pot trece la alte personae si prin faptul ca aderentul a respectat toate
conditiile pentru admiterea cesiunii creantei.
 Sa transmita factorului actele care certifica cesiunea creanelor sis a confime informatia ce prezinta
importanta pentru executarea creantei.
 Sa execute obligatiile contractuale fata de debitori ,care stau la temelia cesiunii de creanta.

Drepturile factorului:
 Sa ceara de la aderent executarea obligatiilor contractuale fata de creditorii sai,obligatii ce stau la temelia
contractului de factoring.Acest drept are ca scop a asigura posibilitatea realizarii contractului de
factoring.Cu alte cuvinte,factorul este in drept sa ceara de la aderent cesiunea creantelor reale. Cumpararea
creantei de la aderent are drept consecinta aparitia relatiei de obligativitate a intreprinderii de factoring cu
debitorul aderentului,esenta careia o constitue achitarea de catre debitor a creantei banesti ce a trecut in
posesia factorului.
 Sa ceara de la aderent executarea obligatiilor contractuale fata de factor. Obligatii ce se refera la columul
drepturilor cesionate factorului.
 Sa insiste la stipularea in contract a unei clauze speciale prin care drepturile si garantiile aderentului fata
de debitor sa treaca asupra factorului o data cu incheierea transferului creantei asupra factorului;
 Sa ceara de la aderent o parte din suma creantei drep garantie pentru acoperirea riscurilor legate de
derularea contractului.Aceasta garantie,conform art 1295 CC RM,nu poate depasi 20% din suma creantei

Obligatiile factorului:

9
Chibac Gheorghe, Aurel Băieşu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim «Drept Civil/ contracte speciale» USM, Facultatea de drept,
Chişinău,2005; editura Cartier,pag.439
7
 Sa execute cel putin doua obligatii,stipulate in contract ,din cele patru obligatii prevazute de
lege.Obligatiile ce urmeaza sa si le asume factorul,se stabilesc prin acordul partilor considerind posibilitatile
factorului,necesitatile aderentului si alte criterii.
a) finanţarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi şi plăţi în avans;
b) ţinerea contabilităţii creanţelor;
c) asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de încasare a creanţe lor;
d) asumarea riscului insolvabilităţii debitorului . pentru creanţele preluate (delcredere).
 Sa informeze debitorii aderentului despre transferul creantei,daca aceasta obligatie a factorului este
stipulate expres in contract;

Drepturile si obligatiile ambelor parti:


 La incheierea contractului ,partile au obligatia sa respecte prevederile legale cu privire la forma
contractului de factoring.Acest contract se inceheie numai in forma scrisa.
 Sa-si ofere reciproc informatiile necesare pentru ca derularea contractului sa decurga cu respectarea
intereselor fiecarei parti;
 Sa aprecizeze marimea ,volumul,domeniul si caracteristecele creantelor care fac obiectul
contractului,precum si elementele pentru determinarea sumei de plata.Creanta poate fi individualizata prin
indicarea debitorului ,sumei creantei,temeiul aparitiei obligatiilor contractuale dintre aderent si debitor
si/sau altor caracteristici care pot contribui la identificarea creantei;
 Sa stabilieasca doua obligatii ,din cele patru prevazute de lege,care vor fi executate de factor.
a) finanţarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi şi plăţi în avans;
b) ţinerea contabilităţii creanţelor;
c) asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de încasare a creanţe lor;
d) asumarea riscului insolvabilităţii debitorului . pentru creanţele preluate (delcredere).
 Sa notifice creditorii aderentului despre cesiunea creantelor.Aceasta obligatie se aplica doar factoringului
deschis.Astfel in baza alin(1)art 1299 CC RM,contractul de factoring poate prevedea obligatia si dreptul
partilor de a informa debitorul despre transferul creantei ,precum si modalitatile prin care trebue informat.

Drepturile si obligatiile debitorului aderentului:

Drepturile si garantiile aderentului fata de debitor trec asupra factorului o data cu incheierea
transferului creantei asupra factorului ,cu conditia ca acest fapt este stipulate in contractul de factoring.In
cazul cesiunii de creante are loc substituirea creditorului in obligatie ,fara ca aceasta sa se
modifice.Debitorul este obligat sa achite datoriile fata de factor ca creditor nou, insa nu doar in cazul in
care creditorul primeste notificare in scris ,continutul caruia comunica informatii privind cesiunea de
creantelor care a avut loc ,date ce permit a deosebi creantele care urmeaza a fi executate fata de aderent de
alte creante,cit si date despre factorul caruia trebuie sa I se efectueze plata.In caz contrar,debitorul poate
exercita propria obligatie contractuala fata de aderent ,care este obligat sa predea de indata factorului suma
obtinuta.
Debitorul poate opune factorului toate obiectiile si exceptiile pe care le are fata de aderent.Debitorul
este,de asemenea, in drept da ceara factorului compensarea creantei sale fata de aderent daca acesta
creanta era scadenta la momentul transferului de creanta catre factor.
Daca debitorul a platit factorului,iar acesta a achitat platile respective aderentului ,debitorul este in
drept sa ceara reparatia prejudiciului cauzat doar fata de aderent in cazul in care acesta nu-si indeplineste
obligatiile contractuale fata de debitor.In aceasta situatie dreptul de regres a debitorului aderentului nu
poate fi realizat fata de factor,cu exceptia cazurilor cind factorul a platit aderentului,desi stia ca cel din
8
urma nu si-a onorat obligatiile contractuale fata de debitorul sau sau in cazul neachitarii de catre factor a
creantei care i-a fost recesionata10.
6.Tipuri de factoring

a) In functie de sfera de cuprindere, modalitatea de preluare si administrare a creantelor se deosebesc :

 Factoringul partial – facturile sunt supuse unui proces de selectionare, nu toate sunt acceptate la
cumparare; obligatia incasarii facturilor ii revine aderentului, deoarece factorul nu preia administrarea
acestora;
 Factoringul total – toate facturile sunt preluate de la aderent si administrate de catre factor. Factorul va
incasa facturile de la debitor, finanteaza operatiunea si acopera riscul de credit.

b) in functie de momentul efectuarii platii creantelor de catre factor se disting :

 Factoringul cu plata imediata (engl. old-line factoring) – factorul plateste contravaloarea facturilor in
momentul preluarii acestora;
 Factoringul la scadenta (engl. maturity factoring) – creantele aderentului ii sunt platite in momentul
exigibilitatii acestora;
 Factoringul mixt – factorul plateste o parte din valoarea facturilor in momentul prezentarii acestora sub
forma de avans, diferenta urmand sa fie platita la o data ulterioara

c) In functie de confidentialitatea operatiunii putem deosebi :

 Factoring inchis (numit si scontare confidentiala a facturilor) – permita clientului sa pastreze secret faptul
ca a apelat la un factor;
 Factoring deschis – aderentul cedeaza factorului toate creantele notificand debitorii.

d) In functie de dreptul de regres pe care banca il poate exercita asupra aderentului putem vorbi despre :

 Factoring fara regres (engl. non-recourse factoring) – factorul plateste aderentului contravaloarea
acceptata a facturii sau facturilor, de regula 85% imediat dupa emitere si 15% in termen de 180 de zile de la
data scadentei facturii, chiar daca nu incaseaza (total sau partial) una sau mai multe dintre facturi. In
intervalul de 180 de zile de la scadenta facturii(lor) banca incearca sa recupereze sumele de la debitor sau,
eventual, de la societatea de asigurare-reasigurare la care s-a asigurat impotriva riscului de neincasare.
Factorul nu se indreapta catre aderent in vederea recuperarii contravalorii facturilor neavand drept de regres
asupra acestuia.
 Factoring cu regres (engl. recourse factoring) – in caz de neplata factorul isi va recupera sumele neincasate
de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, prin debitarea contului curent al aderentului sau prin
valorificarea garantiei
e) In functie de participantii la operatiunea de factoring putem distinge :

 Factoring intern (engl. domestic factoring) – la baza acestei operatiuni nu sta un contract comercial
international, se desfasoara pe teritoriul aceleiasi tari si, in cadrul ei, intervine un singur factor;

 Factoring international (engl. international factoring) – presupune existenta unui contract comercial
international, in cadrul operatiunii intervin doi factori (factorul de export si cel de import). Factorul de

10
Gh. Chibac «Ghidul judecătorului la examinarea în materie civilă şi comercială», Chişinău, 2007,p.267
9
export cumpara creantele exportatorului (numit si aderent) asupra importatorului, cedandu-le apoi factorului
de import11.

7.Raspunderea in contractul de factoring

Răspunderea aderentului reiese din conţinutul ar prevederilor articolului 1294 CCRM care prevede că,
aderentul răspunde pentru existenţa creanţelor, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale faţă de
debitor. Aderentul răspunde pentru capacitatea de plată a debitorului, daca riscul nu a fost preluat de factor
conform art. 1290 alin. (1) lit. d).Prin urmare aderentul este responsabil in fata factorului pentru
valabilitatea creantei care face obiectul cesiunii ,cu alte cuvinte ,pentru faptul ca aderentul detine dreptul de
a transmite creanta si in momentul cesiunii acestei creante aderentul nu cunoaste circumstantele in care
debitorul este in drept sa nu o execute.
In conditiile circumstantelor,concrete debitorul are dreptul sa nu execute creanta ce se refera, in
special atit la cazurile de incetare totala sau partiala a obligatiilor contractuale dintre aderent si debitor
,expirarii termenului de prescriptie ,cit si in cazurile de incalcare de catre aderent a obligatiilor sale
contractuale fata de debitorii sai.
Aderentul este responsabil fata de factor si debitorii sai pentru neindeplinirea propriilor obligatii
contractuale fata de debitori.
Aderentul poarta deasemnea,raspundere fata de factor pentru capacitatea de plata a debitorului ,in
cazurile in care risculnu a fost preluat de factor in baza contractului .Daca in urma opunerii factorului in
partea debitorului aderentului a obiectiilor si exceptiile pe care debitorul le are fata de aderent au fost
cauzate factorului unle pierderi,acestea sunt acoperite de catre aderent.Pentru prejudiciile suplimentare
cauzate factorului ,aderentul este obligat sa plateasca despagubiri numai in cazul care acestea au fost
provocate cu vinovatie din partea aderentului.
Aderentul nu este responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a creantei de
catre debitor in caz ca, in afara de primirea informatiei pentru o anumita recompense,factorul si-a asumat
obligatia de incasare a creantelor,datoriilor de la debitorii nedisciplinati, precum si riscul neexecutarii ce
reiese din acesta,fapt care il scuteste de povara in cazul dat pe aderent.Daca in contract se stipuleaza
responsabilitatea aderentului pentru neachitarea creantei de catre debitor,factorul,care nu a primit
executarea cuvenita din partea debitorului,are dreptul sa se adreseze aderentului cu cerinta de a I se
rambursa mijloace banesti transmise aderentului ,dar nerestituite de catre debitor.
Factorul, la rindul sau, poarta raspundere fata de aderent pentru executarea obligatiilor asumate prin
contract.

11
Drept Civil Partea Speciala,Note de Curs,Andrei Blosenco,Chisinau 2003
10
Concluzie:
Deci, dupa cele mentionate putem sa deducem si esenta contractului de factoring care consta în
transmiterea creantei catre factor, transmitere care se realizeaza pe calea subrogatiei conventionale, in
temeiul careia factorul dobandeste proprietatea creantelor transmise de aderent, impreuna cu toate drepturile
si garantiile grefate pe acestea, pierzand totodata actiunea in regres impotriva aderentului care a fost platit.
Aceasta subrogare nu cere conditii de forma deosebite, ci doar notificarea ei in orice mod debitorului, spre a
o face opozabila si acestuia.
Astfel prin sine insusi contractul de factoring exprima o multitudine de avantaje printer care se
numara : obtinerea rapida a capitalului circulant;indreptarea atentiei asupra dezvoltarii afacerii;cresterea
volumului vanzarilor;eliminarea riscului si creantelor neincasate; imbunatatirea situatiei
financiare;neacumularea de noi datorii.Deasemenea este un instrument de gestiune comerciala, simplificand
evidentela si contabilitatea aderentului deoarece nu trebuie sa se mai ocupe de incasarea facturilor de la un
numar mare de clienti, ci primeste valoarea acestora de la factor, platindu-i acestuia contravaloarea unor
comisioane si dobanzi pentru acest serviciu. Contractul de factoring poate fi o alternativa moderna si
flexibila de finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii, care de cele mai multe ori nu dispun de garantii
materiale pentru a accesa un credit.

11
Bibliografie:

 Codul Civil al RM, nr. 1107 din 06.06.2002;


 Drept civil Contracte si succesiuni-Gheorghe Chibac, Sorin Bruma, Oxana Robu,Natalia Chibac,
editia a II-a,Chisinau,2014;
 A. Calotă Ponea, Contractul de Factoring, în Revista de Ştiinţe Juridice a Facultăţii de Drept "N.
Titulescu" Craiova nr. 30/2004;
 www.drept.ucv.ro ;
 Thierry Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 2003, Paris, ;
 Conventia cu privire la factoringul international semnata la 31 decembrie
1994deurmatoareletari:Belgia,Cehoslovacia,Ghana,Germania,Guinea,Filipine,Filanda,Franta,Mar
ea Britanie,Nigeria,Maroc,Italia,SUA,Tanzania. Conventia a fost ratificata doar de Franta,Italia si
Nigeria si a intrat in vigoare pentru aceste tari la 1 mai 1995;
 Drept Civil Partea Speciala,Note de Curs,Andrei Blosenco,Chisinau 2003
 Gh. Chibac «Ghidul judecătorului la examinarea în materie civilă şi comercială», Chişinău, 2007
 http://www.financiarul.ro;
 http://studiijuridice.md.

12