Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice / Departamentul de Ştiinţe
Juridice
1.3 Catedra Departamentul de Ştiinţe Juridice
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică (cu școlarizare la Chișinău)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Instituţii de drept penal comparat
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Gheorghe IVAN
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Gheorghe IVAN
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40
Tutoriat 10
Examinări 8
Alte activităţi: participări la şedinţe de judecată; participări la seminarii ştiinţifice etc. 10
3.7 Total ore studiu individual 152
3.9 Total ore pe semestru 194
3. 10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Discipline anterioare studiate în materie penală

4.2 de competenţe  Stăpânirea unor metode de instrumentare și soluționare a cauzelor penale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Sală dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică); platformă on-line
cursului
5.2. de desfășurare a  Sală dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică, flip-chart) și
seminarului/laboratorulu amenajată corespunzător activităţilor de lucru pe grupuri; platformă on-line
i
6. Competenţele specifice acumulate

C1. Utilizarea aprofundată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
Competenţe profesionale

C 2. Aplicareaintegrată a tehnicilor şi instrumentelor moderne specifice domeniului juridic.


C 3. Aplicarea creativă a legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale.
C 4. Interpretarea, corelarea şi compararea nuanţată şi critică a instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul
european şi dreptul altor state.
C 5. Aplicarea creativă a cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă
de drept concretă care nu a putut fi prevăzută.
C 6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza critică a situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de
vedere juridic şi în soluţionarea lor obiectivă.
transversaleCompetenţe

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.


CT2. Aplicarea integrată a unor tehnici moderne de muncă eficientă în echipă (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina se adresează atât absolvenţilor programului de licenţă Drept,
cât şi practicienilor, şi are în vedere cunoaşterea şi aprofundarea
studiului dreptului penal.
7.2 Obiectivele specifice  Se urmăreşte ca studenţii să aprofundeze noţiunile şi conceptele de
bază ale disciplinei.
 Studenţii vor fi în măsură să aplice cunoştinţele dobândite la rezolvarea
de situaţii problemă.
 Studenţii vor dobândi capacitatea de a reflecta critic, logic, creativ şi
inovator asupra unor fenomene juridice.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Dreptul penal român între tradiţie şi inovaţie Prelegerea


magistrală;
Prelegerea dialog
Izvoarele dreptului penal român în raport cu spaţiul juridic Prelegerea dialog
european
Infracţiunea. Noţiune, trăsături şi conţinut. Analiză de drept Conversaţia euristică
comparat
Formele infracţiunii. Examen de teorie şi practică judiciară Prelegerea cu
demonstraţii
Participaţia penală. Analiza dispoziţiilor legale în vigoare în Prelegerea dialog
raport cu cele din legea penală anterioară
Unitatea şi pluralitateade infracţiuni. Controverse Prelegerea dialog
Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei între tradiţie şi Prelegerea cu
inovaţie demonstraţii
Sancţiunile de drept penal. Probleme speciale Conversaţia euristică
Individualizarea pedepselor. Examen de teorie şi practică Prelegerea dialog
judiciară
Răspunderea penală a persoanei juridice. Importanţa instituţiei Prelegerea cu
demonstraţii
Infracţiuni contra persoanei. Analiza comparativă între Prelegerea cu
incriminările din Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal demonstraţii
anterior
Infracţiuni contra patrimoniului. Analiza comparativă între Prelegerea cu
incriminările din Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal demonstraţii
anterior
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. Analiza comparativă între Prelegerea cu
incriminările din Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal demonstraţii
anterior
Infracţiuni de fals. Analiza comparativă între incriminările din Prelegerea cu
Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal anterior demonstraţii
Bibliografie
1. Codul penal român anterior (din 1969).
2. Codul penal român în vigoare (Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare).
3. George ANTONIU, Tratat de drept penal, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
4. George ANTONIU (coordonator şi coautor), Costică BULAI, Bogdan Nicolae BULAI, Constantin
DUVAC, Ioan GRIGA, Ion IFRIM, Gheorghe IVAN, Constantin MITRACHE, Ioan MOLNAR, Ilie PASCU, Viorel
PAŞCA, Ovidiu PREDESCU, Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I. Articolele 1-52, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015.
5. George ANTONIU (coordonator), Versavia BRUTARU, Ștefan DANEȘ, Constantin DUVAC, Ioan
GRIGA, Ion IFRIM, Gheorghe IVAN, Gavril PARASCHIV, Ilie PASCU, Ion RUSU, Marieta SAFTA, Iancu
TĂNĂSESCU, Tudorel TOADER, Ioana VASIU, Explicaţiile noului Cod penal. Volumul IV (Articolele 257-366),
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
6. Alexandru BOROI, Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod penal, ediția 2, revizuită și
adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
7. Alexandru BOROI, Drept penal. Partea generală. Conform noului Cod penal, ediția 2, revizuită și
adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
8. Mari-Claudia IVAN, Unitatea de infracțiune, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019.
9. Mari-Claudia IVAN, Gheorghe IVAN, Cauzele justificative, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
10. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 4,
revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019.
11. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ediția 4,
revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019.
12. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Unele inovaţii discutabile ale noului Cod penal român, în revista
,,Dreptul” nr. 11/2012.
13. Gheorghe IVAN, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la Noul Cod penal, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2010.
14. Gheorghe IVAN, Individualizarea pedepsei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
15. Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE, Drept penal român. Partea generală. Conform noului Cod
penal, Editura UniversulJuridic, Bucureşti, 2014.
16. Constantin SIMA, Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Hamangiu, București, 2015.
17. Constantin SIMA, Drept penal. Partea generală, vol. II, Editura Hamangiu, București, 2015.
18. Gheorghe IVAN; Mari-Claudia IVAN  articole publicate în revista,,ProLege” nr. 2/2016  2-3/2019
[publicație a Ministerului Public (disponibilă și pe site-urile: http://revistaprolege.ro/;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1496)].
19. Gheorghe IVAN, Mihaiela MAXIM, Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat)
și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimiterilor în judecată în perioada anilor 2011-
2015, în ,,Pro Lege” nr. 4/2018, p. 247-281 [disponibil și pe site-urile: http://revistaprolege.ro/revista-pro-lege-nr-4-
2018/; http://mpublic.ro/sites/default/files/PDF/PUBLICATII/analiza_crim_2018.pdf (accesate la 16 septembrie
2020)].
20. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale-I, Dott.
A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano, 2008.
21. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale-I, Dott.
A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano, 2002.
22. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Dott. A. Giuffré Editore, S.p.A. Milano, 2000.
23. G. Quintero Olivares, con la colaboración de F. Morales Prats,
J.M. Prats Canut, Manual de derecho penal. Parte general, Ed. Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000
24. J. Pradel, Manuel de droit pénal général, 14è édition revue et augmentée, Éditions Cujas, Paris, 2002.
25. C. Roxin, Derecho penal. Parte general (Strafrecht. Allgemeiner Teil), Tomo I, traducción y notas: Diego-
Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz, García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Ed. Civitas, Madrid, 2008.

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


Seminar organizatoric pentru indicarea bibliografiei. Stabilirea Dezbateri cu
modalităţilor de lucru, cunoaşterea studenţilor, precizarea studenţii. Studiul
exigenţelor, precum şi aprecieri generale asupra gradului de documentelor
instruire. curricular şi al
bibliografiei.
Conversaţia
introductivă
Infracţiunea. Noţiune, trăsături şi conţinut. Analiză de drept Conversaţia
comparat catehetică
Formele infracţiunii. Examen de teorie şi practicăjudiciară Conversaţia de fixare
şi consolidare
Participaţia penală. Analiza dispoziţiilor legale în vigoare în Conversaţia de Test grilăcu 20 de
raport cu cele din legea penală anterioară verificare şi evaluare întrebări.
Unitatea şi pluralitateade infracţiuni. Controverse Conversaţia
catehetică. Studiul de
caz
Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei între tradiţie şi Conversaţia
inovaţie catehetică
Sancţiunile de drept penal. Probleme speciale Conversaţia de fixare Realizarea unui eseu
şi consolidare
Individualizarea pedepselor. Examen de teorie şi practică Conversaţia
judiciară catehetică. Studiul de
caz
Răspunderea penală a persoanei juridice. Prezentarea şi analiza Conversaţia
unor speţe catehetică.
Problematizarea
Conversaţia
Infracţiuni contra persoanei . Analiza comparativă între catehetică. Studiul de
incriminările din Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal caz
anterior
Infracţiuni contra patrimoniului. Analiza comparativă între Conversaţia
incriminările din Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal catehetică.
anterior Problematizarea
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. Analiza comparativă Conversaţia de fixare Realizarea unui eseu
întreincriminările din Codul penal în vigoare şi cele din Codul şi consolidare.
penal anterior Studiul de caz
Infracţiuni de fals. Analizacomparativăîntre incriminările din Conversaţia de Test grilăcu 20 de
Codul penal în vigoare şi cele din Codul penal anterior verificare şi evaluare întrebări.
Seminar recapitulativ Conversaţia de
repetare şi
sistematizare.
Conversaţia finală
Bibliografie
1. Codul penal român anterior (din 1969).
2. Codul penal român în vigoare (Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare).
3. George ANTONIU, Tratat de drept penal, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
4. George ANTONIU (coordonator şi coautor), Costică BULAI, Bogdan Nicolae BULAI, Constantin
DUVAC, Ioan GRIGA, Ion IFRIM, Gheorghe IVAN, Constantin MITRACHE, Ioan MOLNAR, Ilie PASCU, Viorel
PAŞCA, Ovidiu PREDESCU, Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I. Articolele 1-52, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015.
5. George ANTONIU (coordonator), Versavia BRUTARU, Ștefan DANEȘ, Constantin DUVAC, Ioan
GRIGA, Ion IFRIM, Gheorghe IVAN, Gavril PARASCHIV, Ilie PASCU, Ion RUSU, Marieta SAFTA, Iancu
TĂNĂSESCU, Tudorel TOADER, Ioana VASIU, Explicaţiile noului Cod penal. Volumul IV (Articolele 257-366),
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
6. Alexandru BOROI, Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod penal, ediția 2, revizuită și
adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
7. Alexandru BOROI, Drept penal. Partea generală. Conform noului Cod penal, ediția 2, revizuită și
adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
8. Mari-Claudia IVAN, Unitatea de infracțiune, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019.
9. Mari-Claudia IVAN, Gheorghe IVAN, Cauzele justificative, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
10. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 4,
revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019.
11. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ediția 4,
revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019.
12. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Unele inovaţii discutabile ale noului Cod penal român, în revista
,,Dreptul” nr. 11/2012.
13. Gheorghe IVAN, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la Noul Cod penal, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2010.
14. Gheorghe IVAN, Individualizarea pedepsei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
15. Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE, Drept penal român. Partea generală. Conform noului Cod
penal, Editura UniversulJuridic, Bucureşti, 2014.
16. Constantin SIMA, Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Hamangiu, București, 2015.
17. Constantin SIMA, Drept penal. Partea generală, vol. II, Editura Hamangiu, București, 2015.
18. Gheorghe IVAN; Mari-Claudia IVAN  articole publicate în revista,,ProLege” nr. 2/2016  2-3/2019
[publicație a Ministerului Public (disponibilă și pe site-urile: http://revistaprolege.ro/;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1496)].
19. Gheorghe IVAN, Mihaiela MAXIM, Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat)
și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimiterilor în judecată în perioada anilor 2011-
2015, în ,,Pro Lege” nr. 4/2018, p. 247-281 [disponibil și pe site-urile: http://revistaprolege.ro/revista-pro-lege-nr-4-
2018/; http://mpublic.ro/sites/default/files/PDF/PUBLICATII/analiza_crim_2018.pdf (accesate la 16 septembrie
2020)].
20. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale-I, Dott.
A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano, 2008.
21. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale-I, Dott.
A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano, 2002.
22. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Dott. A. Giuffré Editore, S.p.A. Milano, 2000.
23. G. Quintero Olivares, con la colaboración de F. Morales Prats,
J.M. Prats Canut, Manual de derecho penal. Parte general, Ed. Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000
24. J. Pradel, Manuel de droit pénal général, 14è édition revue et augmentée, Éditions Cujas, Paris, 2002.
25. C. Roxin, Derecho penal. Parte general (Strafrecht. Allgemeiner Teil), Tomo I, traducción y notas: Diego-
Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz, García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Ed. Civitas, Madrid, 2008.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Disciplina face parte din tematica admiterii la Institutul Naţional al Magistraturii şi a admiterii în celelalte
profesii juridice (avocat, notar etc.).
 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările şi nevoile comunităţilor profesionale este urmărită cu
atenţie.
 Se urmăreşte ponderea absolvenţilor care au reuşit să fie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii, precum
şi în celelalte profesii juridice
 Feedback-ul absolvenţilor care reuşesc să profeseze după absolvirea programului determină actualizarea
permanentă a procesului de predare şi a conţinuturilor predate.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Evaluarea însuşirii Evaluare sumativă: proiect scris 80%
cunoştinţelor
10.4 Curs Evaluarea capacităţii
studenţilor de a opera cu
noţiunile de bază însuşite
Evaluarea abilităţilor de a Activităţi aplicative în cadrul seminariilor 10%
rezolva situaţii problemă şi de
10.5 Seminar/laborator a realiza un eseu
Evaluarea însuşirii Evaluare formativă: probe orale; teste 10%
cunoştinţelor grilă
10.6 Standard minim de performanţă
- Elaborarea unei lucrări de specialitate, cu respectarea obiectivelor, a termenelor și a regulilor deontologice.
- Realizarea unui proiect, a unei activități în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

............................................. .............................................

19.09.2020

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

....................... .............................................

S-ar putea să vă placă și