Sunteți pe pagina 1din 14

CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.

013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I PAGINA: 1/13

FACULTATEA CONSTRUCȚII, GEODEZIE ȘI CADASTRU


DEPARTAMENTUL DREPT

APROBATĂ APROBATĂ
la şedinţa Departamentului Drept la şedinţa Consiliului FCGC
nr.01 din 20.08.2018 nr.1 din 17.09.2018
Șef Departament Drept Președintele Consiliului FCGC
Ina Bostan, conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, conf. univ., dr.
__________________________ _______________________

Program de studiu: 0421.1 DREPT


Opțiunea:
Denumirea unității de curs: DREPT PROCESUAL PENAL I
Beneficiari: Studenții anului IV, învățământ cu frecvență,
anului IV, învățământ cu frecvență redusă
Ciclul de învățământ: Studii superioare de Licență, ciclul I
Numărul de credite ECTS: 5 (75/24 ore în auditoriu și 75/126 ore de activități
individuale ale studentului, 1 credit = 15 ore de
activități în auditoriu și 15 ore de activități
individuale ale studentului)
Titularul unității de curs: conf. univ., dr. Denis Băbălău
_______________________________
semnătura titularului de curs

I. PRELIMINARII
Unitatea de curs Drept procesual penal I este inclusă în categoria unităţilor de curs de
fundamentale pentru studenţii programului de studiu 0421.1 Drept și se adresează studenţilor în scopul
familiarizării acestora cu principiile generale ale procesului penal, cu instanţele judecătoreşti şi

1
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I PAGINA: 2/13

competenţa lor, cu părţile participante la procesul penal şi calitatea acestora, cu probele şi mijloacele de
probă cu măsurile procesuale de constrângere, termenele procedurale şi acte procedurale comune.
Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi
protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în
activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvârşite, astfel ca orice persoană care a
săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă
la răspundere penală şi condamnată.
Obiectivul general al disciplinei „Drept procesual penal I” reprezintă în sine completarea
informației juridice de drept procesual penal prin înțelegerea corectă a reglementării relațiilor juridice
ce vizează desfăşurarea procesului penal, organele competente să participe la procesul penal şi
atribuţiile acestora, probele și probațiunea, măsurile procesuale de constrângere, chestiunile
patrimoniale în procesul penal, termenele procedurale și actele procedurale comune. Prezentarea
conceptelor de bază şi a principiilor fundamentale ale disciplinei dreptul procesual penal. Studiul şi
aprofundarea practicii judiciare în materie în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională.
Dobândirea de cunoştinţe care să completeze pe cele acumulate din studiul materiilor fundamentale în
vederea formării unui jurist capabil să interpreteze în spiritul şi litera legii orice faptă pe care o
cercetează sau o judecă..

II. PRECONDIŢII DE ACCES LA UNITATEA DE CURS/MODUL


Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede capacitatea de sinteză a materiei;
capacitatea de analiză; înţelegerea modului de funcţionare a unor instituţii juridice cu mecanisme
complexe; capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor dobândite în soluţionarea unor cazuri
practice din practica judiciară (speţe din jurisprudenţa actuală); capacitatea de a formula şi motiva
soluţii personale. Reflecţie critică personală în raport de anumite instituţii sau aspecte discutabile
(criticabile) din legislaţia şi practica judiciară. Aceste competenţe sunt formate de următoarele unităţile
de curs: Teoria generală a dreptului, Dreptul constituțional, Dreptul Penal I, II etc., prevăzute de planul
de învăţământ.

III. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE


Competenţele formate de această unitate de curs vor servi ca bază pentru formarea
competenţelor în cadrul unităţii de curs Drept procesual penal II privind analiza conceptelor, metodelor,
mijloacelor și etapelor urmăririi penale.
Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
CP2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic. Aplicarea legislaţiei RM, a
legislaţiei Uniunii Europene şi a instrumentelor juridice internaţionale
C2.1. Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului
C2.2. Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea
textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale
C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat
C2.4. Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor
delimitări conceptuale
C2.5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor
specifice dreptului.
CP3. Aplicarea capacităţilor logice, comparative şi deductive în soluţionarea litigiilor de drept
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept al RM şi european şi a principalelor
instrumente juridice internaţionale
C3.2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor
internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislaţia RM, europeană sau internaţională, aplicabile
într-un context determinat

2
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I PAGINA: 3/13

C3.4. Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante
care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei RM şi a celei europene şi
internaţionale în vigoare
CPL5. Elaborarea proiectelor juridice specifice domeniului profesional, inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaţionale
C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, doctrinei şi
jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice
C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina
şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept concretă
C5.3. Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete
C5.4. Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă
de drept concretă
C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa inclusiv
tehnologiile informaționale
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor
deonotologice specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare
profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină.

IV. ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS

Numărul de ore Evaluarea


Codul Anul
Semestrul Lucrări de Lucrul
disciplinei predării Prelegeri Seminare Credite Curentă Finală
laborator individual
Învăţământ cu frecvenţă

S.07.O.034 III VI 45 30 - 75 5 2 atestări examen

S.07.O.034 Învăţământ cu frecvenţă redusă


Examen,
IV VII 14 10 - 126 5 -
LV

3
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DREPT PROCESUAL PENAL I DATA: 19.08.2018
PAGINA: 4/13

V. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI METODE DIDACTICE APLICATE

Conţinuturi Realizarea în timp (ore)*


învăţământ
învăţământ
Rezultatele învăţării. cu frecvenţă
Metode de predare cu frecvenţă
Studentul trebuie: Prelegeri Seminare redusă
prele prele
sem sem
geri geri
1 2 3 4 5 6 7 8
să cunoască: T.1. Dreptul procesual penal ca T.1. Dreptul procesual penal ca Pentru prelegere: expunerea, 8 5 2 2
§ obiectul de studiu al procedurii ştiinţă ştiinţă conversaţia, lucru în grup,
penale; 1.1. Obiectul de studiu al 1.1. Obiectul de studiu al observarea, analiza, dezbaterea
§ noţiunea de ştiinţă a dreptului procedurii penale, locul procedurii penale, locul
procesual penal; procedurii penale în cadrul procedurii penale în cadrul Pentru seminare:
§ principiile generale şi principiile sistemului ştiinţelor juridice sistemului ştiinţelor juridice verificarea cunoștințelor,
de bază ale procesului penal; 1.2. Principiile generale şi 1.2. Principiile generale şi lucru în perechi și individual,
§ definiţia procesului penal; principiile de bază ale principiile de bază ale elaborarea de referate, tabele,
§ fazele procesului penal; procesului penal procesului penal rezolvarea de spețe, etc.
§ Izvoarele normelor de procedura 1.3. Definiţia procesului penal 1.3. Definiţia procesului penal
penală. 1.4. Noţiunea şi elementele 1.4. Noţiunea şi elementele
să fie capabil să: caracteristice ale raporturilor caracteristice ale raporturilor
§ identifice noţiunea şi elementele juridice procesual penale juridice procesual penale
caracteristice ale raporturilor 1.5. Caracteristica generală a 1.5. Caracteristica generală a
juridice procesual penale; fazelor procesului penal fazelor procesului penal
§ caracterizeze corelaţia între 1.6. Corelaţia între procedura 1.6. Corelaţia între procedura
procedura penală şi alte ramuri penală şi alte ramuri de penală şi alte ramuri de
de drept; drept drept
§ determine principiile şi specificul 1.7. Izvoarele normelor de 1.7. Izvoarele normelor de
aplicării normelor procesual procedură penală procedură penală
penale în spaţiu,în timp şi asupra 1.8. Legea procesual penală. 1.8. Legea procesual penală.
persoanelor; Aplicarea normelor Aplicarea normelor
§ determine specificul interpretării procesual penale în spaţiu, în procesual penale în spaţiu, în

4
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DREPT PROCESUAL PENAL I DATA: 19.08.2018
PAGINA: 5/13

normelor procesual penale. timp şi asupra persoanelor timp şi asupra persoanelor


§ aprecieze importanţa şi 1.9. Interpretarea normelor 1.9. Interpretarea normelor
particularităţile obiectului de juridice procesual-penale juridice procesual-penale
studiu al Dreptului Procesual 1.10. Principiile fundamentale 1.10. Principiile fundamentale
Penal; ale procesului penal ale procesului penal
§ identifice rolul şi locul dreptului
procesual penal în interacţiunea
să cu alte ramuri ale dreptului;
§ identifice şi să exemplifice
elementele caracteristice ale
raporturilor juridice procesual
penale;
§ analizeze şi identifice prin
soluţionarea cazurilor concrete
rolul principiilor fundamentale ale
dreptului procesual penal în
desfăşurarea procesului judiciar.
să cunoască: T.2. Părţile în procesul penal. T.2. Părţile în procesul penal. Pentru prelegere: expunerea, 10 7 3 2
§ noţiunea de participant la Instanţele judecătoreşti şi Instanţele judecătoreşti şi conversaţia, lucru în grup,
procesul penal; competenţa lor competenţa lor observarea, analiza, dezbaterea
§ noţiunea de incompatibilitate, 2.1. Părţile şi alte persoane 2.1. Părţile şi alte persoane
abţinere şi recuzare; participante la procesul penal participante la procesul penal Pentru seminare:
§ instanţele 2.2. Instanţele judecătoreşti, 2.2. Instanţele judecătoreşti, verificarea cunoștințelor,
judecătoreşti,competenta competenţa instanţei competenţa instanţei lucru în perechi și individual,
instanţei judecătoreşti; judecătoreşti judecătoreşti elaborarea de referate, tabele,
§ reprezentanţii părţii acuzării; 2.3. Părţile participante la 2.3. Părţile participante la rezolvarea de spețe, etc.
§ reprezentanţii părţii apărării; procesul penal: noţiune, partea procesul penal: noţiune, partea
§ statutul reprezentanţilor şi acuzării, partea apărării acuzării, partea apărării
succesorilor în procesul penal. 2.4. Reprezentanţii şi succesorii 2.4. Reprezentanţii şi succesorii
să fie capabil să: în procesul penal, alte persoane în procesul penal, alte persoane
§ determine tipurile de competenţă participante la procesul penal participante la procesul penal
a instanţelor judecătoreşti;
§ determine organele de urmărire
5
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DREPT PROCESUAL PENAL I DATA: 19.08.2018
PAGINA: 6/13

penală şi competenţa acestora;


§ determine şi exemplifice rolul,
statutul procurorului în procesul
penal;
§ determine drepturile şi obligaţiile
părţilor în procesul penal.
§ caracterizeze şi analizeze prin
soluţionarea speţelor
interacţiunea părţilor în procesul
penal;
§ caracterizeze şi exemplifice
statutul judecătorului de
instrucţie în cadrul procesului de
control judiciar al procedurii
prejudiciare.
să cunoască: T.3. Probele şi mijloacele de T.3. Probele şi mijloacele de Pentru prelegere: expunerea, 10 7 3 2
§ noţiunea de probă şi de mijloc de probă probă conversaţia, lucru în grup,
probă; 3.1. Noţiunea. Clasificarea, 3.1. Noţiunea. Clasificarea, observarea, analiza, dezbaterea
§ clasificarea mijloacelor de probă mijloacele de probă şi mijloacele de probă şi
şi procedeelor probatori; procedeele probatorii: procedeele probatorii: Pentru seminare:
§ identifice sarcina probaţiunii şi declaraţiile declaraţiile verificarea cunoștințelor,
administrarea probelor; 3.2. Prezentarea spre 3.2. Prezentarea spre lucru în perechi și individual,
§ măsurile vizând protecţia recunoaştere recunoaştere elaborarea de referate, tabele,
probelor în procesul penal. 3.3 Cercetarea la faţa locului, 3.3 Cercetarea la faţa locului, rezolvarea de spețe, etc
să fie capabil să: examinarea corporală, examinarea corporală,
§ identifice condiţiile ce trebuie să exhumarea cadavrului exhumarea cadavrului
le întrunească mijloacele de 3.4 Percheziţia şi ridicarea de 3.4 Percheziţia şi ridicarea de
probă; obiecte şi documente obiecte şi documente
§ diferenţieze exemplificând 3.5.Sechestrarea corespondenţei 3.5.Sechestrarea corespondenţei
conceptele de prezentare spre poştale și interceptarea poştale și interceptarea
recunoaştere; cercetare la faţa comunicărilor comunicărilor
locului examinare corporală, 3.6 Constatarea tehnico- 3.6 Constatarea tehnico-
exhumarea cadavrului; ştiinţifica şi medico-legală, ştiinţifica şi medico-legală,
6
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DREPT PROCESUAL PENAL I DATA: 19.08.2018
PAGINA: 7/13

§ diferenţieze exemplificând efectuarea expertizei efectuarea expertizei


conceptele de expertiză,
constatarea tehnico-ştiinţifică şi
medico-legală;
§ identifice şi exemplifica rolul şi
interacţiunea reprezentanţilor
părţilor acuzării în obţinerea de
probe;
§ identifice părţile componente şi să
întocmească un proces verbal de
constatare a unei probe.
să cunoască: T.4. Măsurile procesuale de T.4. Măsurile procesuale de Pentru prelegere: expunerea, 8 5 3 2
§ temeiurile de aplicare a măsurilor constrângere constrângere conversaţia, lucru în grup,
preventive; 4.1 Declaraţia generală şi 4.1 Declaraţia generală şi observarea, analiza, dezbaterea
§ noţiunea şi specificul măsurilor de temeiurile de aplicare a temeiurile de aplicare a
protecţie şi de păstrare a măsurilor preventive măsurilor preventive Pentru seminare:
confidenţialităţii; 4.2 Măsuri de păstrare a 4.2 Măsuri de păstrare a verificarea cunoștințelor,
§ noţiunea şi specificul reţinerii; confidenţialităţii, de protecţie confidenţialităţii, de protecţie lucru în perechi și individual,
§ clasificarea măsurilor preventive; 4.3 Noţiunea de reţinerea, 4.3 Noţiunea de reţinerea, elaborarea de referate, tabele,
§ conceptul măsurilor de înlăturare măsurile preventive, alte acte măsurile preventive, alte acte rezolvarea de spețe, etc
a condiţiilor ce au contribuit la procesuale de constrângere procesuale de constrângere
săvârşirea infracţiunilor şi altor 4.4 Măsuri de înlăturare a 4.4 Măsuri de înlăturare a
încălcări ale legislaţiei. condiţiilor ce au contribuit la condiţiilor ce au contribuit la
să fie capabil să: săvârşirea infracţiunilor şi altor săvârşirea infracţiunilor şi altor
§ analizeze temeiurile de aplicare a încălcări ale legislaţiei încălcări ale legislaţiei
măsurilor procesuale de
constrângere;
§ identifice persoanele ce pot fi
reţinute şi actele în baza cărora se
poate efectua reţinerea;
§ identifice specificul,
particularităţile altor măsuri
procesuale de constrângere;
7
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DREPT PROCESUAL PENAL I DATA: 19.08.2018
PAGINA: 8/13

§ aprecieze şi exemplifica
particularităţile arestului în
calitate de măsură preventivă;
§ aprecia şi exemplifica
particularităţile măsurilor
preventive alternative măsurii
arestului.
să cunoască: T.5. Chestiuni patrimoniale în T.5. Chestiuni patrimoniale în Pentru prelegere: expunerea, 9 6 3 2
§ noţiunea de acţiune civilă în procesul penal. Termenele procesul penal. Termenele conversaţia, lucru în grup,
procesul penal; procedurale şi actele procedurale şi actele observarea, analiza, dezbaterea
§ noţiunea cheltuielilor judiciare; procedurale comune procedurale comune
§ noţiunea de termene procedurale; 5.1. Noţiuni generale privind 5.1. Noţiuni generale privind Pentru seminare:
§ Tipurile de cereri şi demersuri în procesul penal procesul penal verificarea cunoștințelor,
procesul penal. 5.2. Acţiunea civilă în procesul 5.2. Acţiunea civilă în lucru în perechi și individual,
să fie capabil să: penal. Cheltuielile judiciare procesul penal. Cheltuielile elaborarea de referate, tabele,
§ analizeze condiţiile înaintării 5.3. Termenele procedurale, judiciare rezolvarea de spețe, etc
acţiunii civile în procesul penal; citarea şi comunicarea altor acte 5.3. Termenele procedurale,
§ identifice condiţiile în care procedurale citarea şi comunicarea altor acte
prejudiciul material este 5.4. Cereri şi demersuri în procedurale
considerat legat de săvârşirea procesul penal, modificarea în 5.4. Cereri şi demersuri în
infracţiunii; actele procedurale procesul penal, modificarea în
§ identifice specificul, deosebirile 5.5. Corectarea erorilor actele procedurale
între demersuri şi cereri în materiale şi înlăturarea unor 5.5. Corectarea erorilor
procesul penal; omisiuni vădite materiale şi înlăturarea unor
§ expună specificul procedurii de 5.6. Nulitatea actelor omisiuni vădite
modificare în actele procedurale, procedurale 5.6. Nulitatea actelor
de corectare a erorilor materiale procedurale
şi înlăturare a omisiunilor.
§ analizeze interacţiunea legislaţiei
procesual penale şi a celei
procesual-civile în procesul penal;
§ identifice particularităţile şi să
întocmească cerere de înaintare a
8
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DREPT PROCESUAL PENAL I DATA: 19.08.2018
PAGINA: 9/13

acţiunii civile în procesul penal.

9
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I
PAGINA: 10/13

VII. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR


- Pregătirea unui referat aplicativ pe o problemă propusă:
Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi documente
Sechestrarea corespondenţei poştale și interceptarea comunicărilor
Constatarea tehnico-ştiinţifica şi medico-legală, efectuarea expertizei
- Studierea şi rezolvarea speţelor;
- Redactarea hotărârilor judecătoreşti;
- Studierea dosarelor, actelor procedurale.

VIII. EVALUAREA UNITĂȚII DE CURS

Curentă Proiect de an, lucrări


Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2 de verificare
Zi 30% 30% - 40%
f/r - - 50% 50%
Standard minim de performanță
Prezența și activitatea la prelegeri și seminarii;
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări (pentru secția cu frecvență la zi);
Susținerea lucrării de verificare (pentru secția fără frecvență);
Activitate susţinută în timpul semestrului;
Exprimare clară și concisă în limbajul juridic;
Însușirea noțiunilor de bază ale disciplinei Drept procesual penal;
Soluţionarea corecta a minimum 50% din totalul subiectelor din testul de examinare final.

IX. LISTA DE SUBIECTE PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI CEA FINALĂ

CHESTIONAR PENTRU ATESTAREA I


1. Obiectul de studiu al procedurii penale, locul procedurii penale în cadrul sistemului ştiinţelor juridice
2. Principiile generale şi principiile de bază ale procesului penal
3. Definiţia procesului penal
4. Noţiunea şi elementele caracteristice ale raporturilor juridice procesual penale
5. Caracteristica generală a fazelor procesului penal
6. Corelaţia între procedura penală şi alte ramuri de drept
7. Izvoarele normelor de procedură penală
8. Legea procesual penală. Aplicarea normelor procesual penale în spaţiu, în timp şi asupra
persoanelor
9. Interpretarea normelor juridice procesual-penale
10. Principiile fundamentale ale procesului penal
11. Părţile şi alte persoane participante la procesul penal
12. Instanţele judecătoreşti, competenţa instanţei judecătoreşti
13. Părţile participante la procesul penal: noţiune, partea acuzării, partea apărării
14. Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal, alte persoane participante la procesul penal
15. Noţiunea. Clasificarea, mijloacele de probă şi procedeele probatorii: declaraţiile
16. Prezentarea spre recunoaştere
17. Cercetarea la faţa locului, examinarea corporală, exhumarea cadavrului
18. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi documente
19. Sechestrarea corespondenţei poştale, interceptarea comunicărilor
20. Constatarea tehnico-ştiinţifica şi medico-legală, efectuarea expertizei

10
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I
PAGINA: 11/13
CHESTIONAR PENTRU ATESTAREA A II-A
1) Declaraţia generală şi temeiurile de aplicare a măsurilor preventive
2) Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, de protecţie
3) Noţiunea de reţinerea, măsurile preventive, alte acte procesuale de constrângere
4) Măsuri de înlăturare a condiţiilor ce au contribuit la săvârşirea infracţiunilor şi altor încălcări ale
legislaţiei
5) Noţiuni generale privind procesul penal
6) Acţiunea civilă în procesul penal. Cheltuielile judiciare
7) Termenele procedurale, citarea şi comunicarea altor acte procedurale
8) Cereri şi demersuri în procesul penal, modificarea în actele procedurale
9) Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
10) Nulitatea actelor procedurale

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN


1) Obiectul de studiu al procedurii penale, locul procedurii penale în cadrul sistemului ştiinţelor juridice
2) Principiile generale şi principiile de bază ale procesului penal
3) Definiţia procesului penal
4) Noţiunea şi elementele caracteristice ale raporturilor juridice procesual penale
5) Caracteristica generală a fazelor procesului penal
6) Corelaţia între procedura penală şi alte ramuri de drept
7) Izvoarele normelor de procedură penală
8) Legea procesual penală. Aplicarea normelor procesual penale în spaţiu, în timp şi asupra
persoanelor
9) Interpretarea normelor juridice procesual-penale
10) Principiile fundamentale ale procesului penal
11) Părţile şi alte persoane participante la procesul penal
12) Instanţele judecătoreşti, competenţa instanţei judecătoreşti
13) Părţile participante la procesul penal: noţiune, partea acuzării, partea apărării
14) Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal, alte persoane participante la procesul penal
15) Noţiunea. Clasificarea, mijloacele de probă şi procedeele probatorii: declaraţiile
16) Prezentarea spre recunoaştere
17) Cercetarea la faţa locului, examinarea corporală, exhumarea cadavrului
18) Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi documente
19) Sechestrarea corespondenţei poştale, interceptarea comunicărilor
20) Constatarea tehnico-ştiinţifica şi medico-legală, efectuarea expertizei
21) Declaraţia generală şi temeiurile de aplicare a măsurilor preventive
22) Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, de protecţie
23) Noţiunea de reţinerea, măsurile preventive, alte acte procesuale de constrângere
24) Măsuri de înlăturare a condiţiilor ce au contribuit la săvârşirea infracţiunilor şi altor încălcări ale
legislaţiei
25) Noţiuni generale privind procesul penal
26) Acţiunea civilă în procesul penal. Cheltuielile judiciare
27) Termenele procedurale, citarea şi comunicarea altor acte procedurale
28) Cereri şi demersuri în procesul penal, modificarea în actele procedurale
29) Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
30) Nulitatea actelor procedurale

11
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I
PAGINA: 12/13
IX. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

ACTE NORMATIVE
1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.
3. Legea cu privire la Procuratură, nr.118-XV din 14 martie 2003.
4. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională, nr.317-XIII din 13.12.1994.
5. Codul jurisdicţiei constituţionale, nr.502-XIII din 16.06.1995.
6. Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorească, nr.514-XIII din 06.07.1995.
7. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995.
8. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din 26.03.1996.
9. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare, nr.836-XIII din
17.05.1996.
10.Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002.
11.Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea operativă şi de investigaţii, nr.727-XIV din
16.12.1994.
12.Legea Republicii Moldova cu privire la securitatea de stat a părţii vătămate, martorilor şi altor
persoane, care au colaborat în procesul penal, nr.1458-XIII din 28.01.1998.
13.Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată, nr.1545-XIII din 25.02.1998.
14.Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie din 06.06.2002.
15.Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală din 1 decembrie 2006.

LEGISLAŢIE INTERNAŢIONALĂ
1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10.12.1948).
2. Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului
(4.11.1950).
3. Regulile standardelor minimale de tratare a deţinuţilor (1955).
4. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1966).
5. Convenţia Europeană împotriva torturilor şi a altor forme de comportament şi pedepse
antiumane, crude sau care înjosesc demnitatea omului (1984).
6. Principiile generale privitor la independenţa organelor judecătoreşti (1985).
7. Declaraţia principiilor generale ale justiţiei pentru victimele infracţiunilor şi abuzurilor de putere
(1985).
8. Regulile standardelor minimale al ONU privitor la efectuarea justiţiei în privinţa infractorilor
minori (1985).
9. Convenţia despre drepturile copilului (1989).
10. Cumulul de principii pentru apărarea tuturor persoanelor reţinute sau arestate în orice formă ar fi
fost aceasta efectuată (1988).
11. Convenţia europeană despre colaborarea reciprocă privind asistenţa juridică internaţională în materie
penală şi protocolul ei (1959).
12. Convenţia europeană despre valabilitatea internaţională a sentinţelor pe cauzele penale (1970).
13. Convenţia ţărilor CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi
penale (22.01.1993).
14. Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală (25.02.1993).
15. Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie
civilă şi penală (13.12.1993).

12
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I
PAGINA: 13/13
PRACTICĂ JUDICIARĂ
1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.30 din 09.11.1998, Cu privire la practica aplicării
legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedura penală a bănuitului, învinuitului şi
inculpatului // Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (1974-1999). - Chişinău, 2000,
p.289-294.
2. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.3 din 30.01.1996, Cu privire la practica aplicării de
către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova // Culegere de
hotărîri ale Plenurilor Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (1994-04.1997).- Chişinău, 1997,
p.48-54.
3. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.4 din 28 martie 2005, Despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă
şi arestarea la domiciliu.
4. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.7 din 4 iulie 2005, cu privire la practica asigurării
controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale.
5. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.5 din 19 iunie 2006, privind sentinţa
judecătorească.
6. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.39 din 22 noiembrie 2004, cu privire la practica
judiciară în cauzele penale privind minorii.
7. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.23 din 12 decembrie 2005, cu privire la
respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea, schimbarea, prelungirea şi revocarea măsurilor de
constrîngere cu caracter medical.

HOTĂRÎRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE


A REPUBLICII MOLDOVA
1. Hotărîrea Curţii Constituţionale. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul
constituţionalităţii unor prevederi ale art. 452 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova,
nr.1, din 2.03-2004 // Monitorul Oficial, nr.42-44, 12.03.2004.

MANUALE ŞI MONOGRAFII ÎN LIMBA ROMÂNĂ


1. Apetrei M. Drept procesual penal. Bucureşti, 2009.
2. Aramă E. Istoria dreptului românesc.- Chişinău, 1998.
3. Berger V. Jurisprudenţa CEDO. Bucureşti: IRDO, 2014.
4. Cătană E., Dolea I., Popovici T., Roman D. Inviolabilitatea persoanei în Republica Moldova -
Chişinău: IRP 2006.
5. Crişu Anastasiu, Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed.Hamangiu, 2013.
6. Crişu Anastasiu. Drept procesual penal. Ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Ed.Hamangiu,
Bucureşti 2013 ;
7. Dolea I., Roman D., Vîzdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Botezatu R., Şterbeţ V., Erjiu E. Codul
de procedură penală. Comentariu. Chişinău: Cartier juridic, 2005.
8. Dongoroz V. Curs de procedură penală.- Bucureşti, 1942.
9. Lorincz, Anca, Lelia. Drept procesual penal - curs universitar, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Editura Universul Juridic. 2011.
10. Mateuţ Gh. Tratat de drept procesual penal.- Bucureşti, 1999.
11. Mole Nuala, Harby Catarina. Dreptul la un proces echitabil. Ghid privind punerea în aplicare a
articolului 6 al Convenţiei europene pentru drepturile omului.- Chişinău, 2003.
12. Neagu I. Tratat de procedură penală.- Bucureşti, 1997.
13. Nictoreanu Gh., Apetrei M., Nae L., Paraschiv C., Dumitru A. Drept procesual penal. - Bucureşti,
1996.
14. Oancea I. Drept penal. Partea Generală. - Bucureşti, 1971.
15. Paraschiv Carmen-Silvia. Fișe de procedura penală pentru admiterea în magistratură și avocatură.
București: Hamangiu, 2018, 728 p.
13
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.06.O.013
DATA: 19.08.2018
DREPT PROCESUAL PENAL I
PAGINA: 14/13
16. Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea generală.- Bucureşti, 2001.
17. Pintea A. Drept procesual penal.- Bucureşti, 2002.
18. Pitulescu T., Abraham P., Dersidan E., Ranete I. Dicţionar de termeni juridici uzuali explicativ -
practic. - Bucureşti, 1997.
19. Renault - Brahinsky C. Procedure penale.- Paris, 2001.
20. Truichici Adrian M., Neagu Luiza. Drept procesual penal – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii
Europene. București: Universul Juridic, 2018, 400 p.
21. Tulbure A.Ş. Tatu A.M. Tratat de drept procesual penal.- Bucureşti, 2001.
22. Udroiu Mihail. Procedura penală. Partea generală. Ediția a 5-a. București: C.H. Beck, 2018, 1056 p.
23. Vida I. Drepturile omului în reglementări internaţionale .- Bucureşti, 1999.
24. Volonciu N. Tratat de procedură penală. Vol. I.- Bucureşti, 1997.
25. Zarafiu Andrei, Curs de procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediţia 2 revizuită şi
adăugită, Ed.C.H. Beck, Bucureşti 2015;
26. Zarafiu Andrei, Curs de procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediţia 2 revizuită şi
adăugită, Ed.C.H. Beck, Bucureşti 2015;
EDIŢII PERIODICE
1. Martîncic E. Dictatul legii sau dictatul procuraturii? // Juristul Moldovei, 1999, nr.24.
2. Pungă T., Separarea funcţiilor procesuale-ficţiune sau realitate // Revista de drept penal, anul IX,
iulie - septembrie (Bucureşti), 2002, nr. 3.
3. Puşcaş V. Diminuarea sau întărirea rolului procuraturii? // Legea şi viaţa, 1998, nr.1.
4. Vizdoga I. Pregătirea procurorului pentru participarea la judecarea în fond a cauzei penale //
Legea şi viaţa, 1997, nr.7.

14

S-ar putea să vă placă și