Sunteți pe pagina 1din 49

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2 .Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept civil. Drepturi reale.
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/3/1
2.3. Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Nicolae Puscas
2.4.Titularul activitilor de seminar Lector. univ. dr. Anca Stoian
Asist. univ. drd. Liliana Lazr
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de
evaluare
Examen
oral
2.8.Regimul
disciplinei
O
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14
Tutoriat 1
Examinri 1
Alte activiti 20
3.7 Total ore studiu individual 76
3.9 Total ore pe semestru 132
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil. Teoria actului juridic civil. Persoanele
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Studenii care particip la seminarii trebuie s posede notiele de la predare,
cursurile tiprite i legile aferente materiei.
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cunoaterea principalelor norme privind drepturile patrimoniale i a instituiilor care definesc
drepturile reale.
Desvrirea pregtirii de specialitate a studenilor pentru a fin n msur s rspund exigenelor
juridice nationale i europene n domeniul drepturilor reale.
nsuirea instituiilor de baz privind drepturile reale n corelaie interdisciplinar cu alte materii din
perimetrul dreptului privat, innd seama de contextul globalizrii i al importanei economiei de pia.
Dezvoltarea gndirii juridice i a capacitii de a identifica instituiile i mijloacele juridice necesare
soluionrii litigiilor din planul drepturilor reale.
C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Formarea de specialiti n domeniul juridic al dreptului civil, cunoaterea drepturilor reale a
modalitilor de dobndire a acestora i a aciunilor meinite s asigura aprarea drepturilor reale.
Formarea deprinderilor studenilor pentru identificarea aciunilor specifice n vederea aprrii dreptului
de proprietate i a posesiei asupra a unui bun.
Aprofundarea normelor ce reglementeaz noile instituii de drept civil reglementate n Codul civil n
vigoare, dobndirea capacitilor de analiz i sintez pentru identificarea soluiilor practice necesare
soluionrii litigiilor din sfera drepturilor re ale.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea insituiilor
specifice drepturilor reale i dezvoltarea capacitii acestora de a
asigura asisten juridic a titularilor drepturilor reale.
7.2 Obiectivele specifice nsuirea conceptelor fundamentale ale disciplinei
Cunoaterea reglementrilor legale din perspectiva legislaiei naionale
i a celei specifice Uniunii Europene n materia drepturilor reale
Aprofundarea principiilor i instituiilor specifice drepturilor reale
Analiza reglementrilor specifice patrimoniului prin raportarea lor la
normele i principiile drepturilor reale
nsuirea noiunilor privind dreptul de proprietate n general
nelegerea coninutului, ntinderii, stingerii i aprrii dreptului de
proprietate privat
Cunoaterea limitelor juridice ale dreptului de proprietate privat i a
formelor de proprietate comun
nelegerea modalitilor juridice ale dreptului de proprietate privat
Studierea modurilor de constituire a dezmembrmintelor dreptului de
proprietate privat
nelegerea posesiei, sub aspectul noiunii, elementelor constitutive,
calitilor, viciilor i a efectelor
Cunoterea i nelegerea proprietii publice i a drepturilor reale
corespunztoare proprietii publice
nelegerea modurilor de dobndire a dreptului de proprietate i a altor
drepturi reale
nsuirea noiunilor de administrare a bunurilor altuia i a fiduciei
nelegerea modurilor de aprare a dreptului de proprietate i a altor
drepturi reale
Cunoaterea dispoziiilor referitoare la nscrierea drepturilor tabulare,
notarea unor drepturi, fapte i raporturi juridice, precum i rectificarea
nscrierilor de carte funciar
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Curs introductive.Patrimoniul i drepturile patrimoniale
Definiia i caracterele juridice ale
patrimoniului
Funciile patrimoniului
Clasificarea drepturilor patrimoniale n drepturi
reale i drepturi de crean
Interaciunea cu studenii este
regul de predare.
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Suportul de curs este distribuit
studenilor pe cale electronic la
nceperea activitii.
Dreptul de proprietate
- Noiunea de proprietate i dreptul de proprietate
- Atributele (coninutul juridic) dreptului de
proprietate
- Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
- Felurile proprietii n raport de titular
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Se recomand studenilor
parcurgerea prealabil a
suportului de curs pentru a putea
interaciona n timpul predrii.
Dreptul de proprietate privat
- Noiunea i reglementarea legal
- Caracterele juridice
- Subiectele dreptului de proprietate privat
- Obiectul dreptului de proprietate privat
- Coninutul, ntinderea i stingerea dreptului de
proprietate privat
- Limitele juridice ale dreptului de proprietate
privat
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Dreptul de proprietate public
- Noiunea i reglementarea legal
- Caracterele juridice
- Subiectele dreptului de proprietate public
- Obiectul dreptului de proprietate public
- Modurile de dobndire a dreptului de
proprietate public
- Drepturile reale corespunztoare proprietii
publice
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Modalitile juridice ale dreptului de proprietate
- Proprietatea rezolubil
- Proprietatea anulabil
- Proprietatea comun pe cote-pri
- Proprietatea comun n devlmie
- Proprietatea periodic
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Dezmembrmintele dreptului de proprietate (I)
- Dreptul de uzufruct
- Dreptul de uz
- Dreptul de abitaie
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Dezmembrmintele dreptului de proprietate (II)
- Dreptul de servitute
- Dreptul de superficie
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Posesia
- Noiunea i natura juridic
- Domeniul de aplicare
- Elementele constitutive ale posesiei
- Dobndirea i pierderea posesiei
- Calitile i viciile posesiei
- Efectele posesiei
- Aciunile posesorii
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
idem
Modurile de dobndire a dreptului de proprietate i a altor
drepturi (I)
- Ocupaiunea
- Tradiiunea
- Hotrrea judectoreasc
- Convenia
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Modurile de dobndire a dreptului de proprietate i a altor
drepturi (II)
- Accesiunea
- Uzucapiunea
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi
reale (I)
- Aciunea n grniuire
- Aciunea n prestaie tabular
- Aciunea negatorie
- Aciunea confesorie
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi
reale (II)
- Aciunea n revendicare imobiliar
- Aciunea n revendicare mobiliar
- Efectele aciunii n revendicare
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Fiducia. Administrarea bunurilor altuia
- Fiducia
- Administrarea bunurilor altuia
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Publicitate imobiliar
- Dispoziii generale
- Sistemul de publicitate imobiliar bazat pe
registrele de transcripiuni-inscripiuni
- Sistemul de publicitate imobiliar bazat pe
crile funciare
Prelegere, discurs, dialog
discuie dirijat
Idem
Bibliografie
Obligatorie
1. Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008
2. Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru, Tudor Vlad Rdulescu, Carla Alexandra Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale
principale. Note de curs. Jurispruden
relevant. Spee. Teste gril, Editura Hamangiu, Bucureti, 2010
3. Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura All, Bucureti, 1998
4. Bujorel Florea, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011
5. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, Editura All, Bucureti, 1998
6. Mariana Rudreanu, Dreptul bunurilor (drepturile reale), Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2012
7. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale,, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2009
8. Marilena Uliescu (coordonator), Noul Cod civil. Comentarii,Ediia a III-a, revzut i adugit, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2011
9. Ovidiu Ungureanu, Corneila Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile.Drepturile reale principale, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2008
*** Codul civil, Editura Monitorul Oficial, Bucureti, 2011
*** Noul Cod civil.Note.Corelaii.Explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011
Facultativ
1. Ioan Adam, Drept civil. Drepturile reale principale,Editura All Beck, Bucureti, 2005
2. Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale,Editura All Beck, Bucureti, 2006
3. Gheorghe Merl, Regimul juridic al proprietii publice, Editura universitar Danubius, Galai, 2010
4. Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliar, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006
5. Liviu Pop, Liviu Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006
6. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Patrimoniul i drepturile patrimoniale Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Dreptul de proprietate Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Dreptul de proprietate privat Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Dreptul de proprietate public Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Modalitile juridice ale dreptului de proprietate Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Dezmembrmintele dreptului de proprietate (I) Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Dezmembrmintele dreptului de proprietate (II) Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Posesia Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Modurile de dobndire a dreptului de proprietate i
a altor drepturi (I)
Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Modurile de dobndire a dreptului de proprietate i
a altor drepturi (II)
Discuie dirijat. Brainstorming. Team
-work.
Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte
drepturi reale (I)
Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte
drepturi reale (II)
Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Fiducia. Administrarea bunurilor altuia Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Publicitate imobiliar Discuie dirijat. Brainstorming. Team-work.
Bibliografie
1. Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediia a III-a revzut i adugit, Editura Ha mangiu, 2010.
2. Filipescu I.P., A.I. Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2006
3. Lul I., Drepturi reale, Editura Universitas Timisiensis, Timioara, 2002.
4. B.Florea, B.Florea, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011
5. Mariana Rudreanu, Dreptul bunurilor (drepturile reale), Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2012
6. Stoica V., Drept civil. Drepturi reale principale, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2009
7. Uliescu M., Gherghe A., Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011
8. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este in concordanta cu cel predate in alte centre universitare din tara si din strainatate. Pentru o mai
bun adaptare a coninutului disciplinei la cerintele pietei muncii au avut loc intalniri cu reprezentanti ai angajatorilor.
Totodata, in dezvoltarea disciplinei s-au avut in vedere cele mai importante realizari teoretice si empirice din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe
parcurs
Evaluare final - examen oral 80%
10.5 Seminar Promovarea verificrii pe
parcurs
Evaluare pe parcurs scris/test 10%
Evaluare pe parcurs / referat 10%
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei;
Rspunsurile s nu conin erori grave;
Activitatea medie n timpul semestrului.
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
4.10.2013 prof. univ. dr. Nicolae Puscas Lector. univ. dr. Anca Stoian
Asist. univ. drd. Liliana Lazr
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept IF/ Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT ADMINISTRATIV 1
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/3/2
2.3. Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Flavia Ghencea
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Flavia Ghencea, lector univ.drd. Ana Maria ignescu
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
O
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
3.7. Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 23
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 15
Tutoriat
Examinri 4
Alte activiti 10
3.7 Total ore studiu individual 64
3.9 Total ore pe semestru 120
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Recomandat studiul anterior al disciplinelor: Introducere n drept i Drept constituional
4.2 de competene Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor i metodologiilor aparinnd domeniului juridic
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Existena echipamentului de proiecie vidoe n sala de curs
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Parcurgerea cursului, consultarea actelor normative, accesul la computere conectate
la internet, abonament la o baz legislativ
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
1. Cunoatere i nelegere
- nelegerea corelaiei dintre dreptul administrativ i alte ramuri ale dreptului;
- nsuirea conceptelor de baz cu care opereaz dreptul administrativ;
- cunoaterea aprofundat a principiilor de organizare i funcionare a administraiei
publice; statutul autoritilor administraiei publice centrale i locale.
2. Explicare i interpretare
- nelegerea i interpretarea misiunilor administraiei publice n statul de drept, a
raporturilor dintre autoritile care nfptuiesc administraia public la nivel central i
local;
- interpretarea i aplicarea corect a normelor i principiilor de drept administrativ;
- dobndirea capacitii de actualizare permanent a instituiilor dreptului
administrativ n raport cu modificrile legislative extrem de dinamice i diversificate
3. Instrumental aplicative
- nelegerea raportului administraie-guvernare, administraie public - administraie
privat;
- corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic;
- dobndirea capacitii de elaborare, interpretare i aplicare n practic a diferitelor
categorii de acte ale administraiei, de organizare a unor activiti de natur
administrativ.
4. Atitudinale
- nelegerea rolului administraiei publice i a funcionarilor publici n statul de drept;
- nelegerea i aplicarea n plan teoretic i practic a prioritii interesului public n
raport cu cel personal, individual, identificarea modalitilor de satisfacere a
necesitilor sociale de interes public;
- nelegerea necesitii reformrii administraiei publice romneti, a adaptrii ei la
sistemul de organizare i funcionare a administraiilor din celelalte state membre ale
Uniunii Europene;
- promovarea regulilor de deontologie profesional care trebuie s caracterizeze
activitatea n administraia public.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
- Capacitatea de rezolvare a problemelor i luare a deciziilor n condiii de autonomie profesional;
- Capacitatea de autoanaliz activitii profesionale;
- Abilitatea de a comunica oral i scris;
- Formarea autonomiei nvrii;
- Utilizarea tehnologiei informaiei aplicat ntr-un domeniul de specialitate
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cursul isi propune familiarizarea studenilor cu noiunile fundamentale ntr-o nou
specialitate drept administrativ prin studiul normelor i raporturilor speficice acestei
ramuri a dreptului, instituiilor care formeaz sistemul administraiei publice centrale i
locale i a regimului juridic care guverneaz domeniul specific al administrai ei.
7.2 Obiectivele specifice 1.Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului instituiilor
de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului internaional.
2. cunoaterea principiilor fundamentale, a normelor i instrumentelor juridice care
influeneaz evolutia si sensul acesteia in domeniul dreptului;
3. Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor aspecte
ce influeneaz n mod semnificativ evolutia statului i a dreptului contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice, respectiv modul in
care au evoluat in Europa si in lume;
5. utilizarea adecvat a noiunilor specifice dreptului administrativ;
6. participarea la identificarea unor soluii pentru probleme ale comunitii legate de
activitatea administrativ
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Introducre n studiul dreptului administrativ.Definirea noiunilor
fundamentale. Notiune, trsturi, autoritti care realizeaz
administratia public n sistemul constitutional romn.Relatia
guvernare administratie public. Rolul executivului n
dreptul public contemporan
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Notiunile de autoritate public si administratie public potrivit
Constitutiei, Identificarea sferei administratiei publice Obiectul,
definiia i trsturile dreptului administrativ, izvoarele dreptului
administrativ
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Normele si raporturile de drept administrativ. Codificarea
dreptului administrativ
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Teoria general a organizrii administratiei publice. Notiune,
organe, competente
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Presedintele Romniei. Alegere, mandat, atributii n raport cu
puterile statului
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Presedintele Romniei. Acte si rspundere. Guvernul Romniei.
Evolutia institutiei, rolul si structura
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Guvernul Romniei. nvestirea, durata mandatului, statutul
membrilor guvernului, actele si rspunderea Guvernului. Delegarea
legislativ. Controlul Parlamentului asupra Guvernului
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Primul ministru. Statut, alegere, atributii, rspundere Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Administratia central de specialitate ministere, structuri
speciale, autoritti administrative de nivel central nesubordonate
Guvernului
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Administratia public local principii de organizare si
functionare constitutionale si legale, autoritti care realizeaz
administratia public la nivel local
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Consiliul local- alegere, mandat, atributii, acte, dizolvare Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Primarul - alegere, mandat, atributii, acte, raporturi dintre Primar
si Consuliul local. Viceprimarul, administratorul public, secretarul
UAT
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Consiliul Judetean - alegere, mandat, atributii, acte, raporturi
dintre Primar si Consuliul local, rspunderea Consiliului Judetean.
Presedintele Consiliului Judetean.Prefectul - evolutia
reglementrilor legale cu privire la institutie, statut juridic
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Functia public. Evolutia legislatiei. Constitutionalitatea si
legalitatea functiei publice. Definirea, numirea si avansarea
functionarilor publici. Drepturile si ndatoririle functionarilor
publici, rspunderea functionarilor publici
Prelegeri interactive, vizuale,
analiza studiilor de caz
2 ore
Bibliografie
Minimal obligatorie:
- Flavia Ghencea Drept administrativ n fie, Editura Universul Juridic, 2013, Bucureti;
- Constituia Romniei din 1991 revizuit i republicat n 2003 (Monitorul Oficial nr.767 din 31.10.2003);
- VedinaVerginia Drept administrativ, ed. a VII-a revzut i actualizat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012;
- Legea nr.90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile ulterioare
(Monitorul Oficial nr.164/2001);
- Legea nr.215/2001 republicat cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.123/2007);
- Legea nr.340/2004 privind instituia prefectului cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 658 / 2004);
- Legea 393/2004 privind statutul aleilor locali cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.912/2004);
- Legea nr.195/2006 legea-cadru a descentralizrii (Monitorul Oficial nr. 453 /2006);
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.
365/2007);
- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 1154/2004);
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat (Monitorul Oficial
nr.777/2004).
Facultativ:
- Albu Emanuel - coord- Drept administrativ, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008;
- Iorgovan A.- Tratat de drept administrativ, vol.I, ediia 4, Ed. All Beck, Bucureti, 2005,
- Apostol Tofan Dana- Drept administrativ, vol.I, Ed. 2, Editura C.H. Beck, Bucureti 2008;
- Ioan Muraru, Simina Tnsescu coord- Constituia Romniei comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucureti,
2008.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Noiuni fundamentale ale dreptului administrativ dezbatere, studii de caz, exerciii
practice, brainsotming
6 ore
Instituii politico-administrative de nivel central.
Preedinte Guvern, Primul ministru. Administraia
public central de specialitate
dezbatere, studii de caz, prezentare
referate, exerciii practice,
brainstorming
10 ore
Instituii politico-administrative de nivel local i
intermediar. Principii de organizare i funcionare,
Primar, Consiliul judeean, Consiliul Local,
Preedintele consiliului judeean, Prefect
dezbatere, studii de caz, exerciii
practice, prezentare referate,
brainstorming
8 ore
Funcia public dezbatere, studii de caz, prezentare
referate, exerciii practice,
brainstorming
4 ore
Bibliografie
- Florin COMAN KUND, Alexandru-Sorin CI OBANU, Drept administrativ. Sinteze teoretice i exerciii practice pentru
activitatea de seminar, Partea I, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008;
- Flavia Ghencea Drept administrativ manual practic, Editura Europolis, 2008, Constana;
- Constituia Romniei din 1991 revizuit i republicat n 2003 (Monitorul Oficial nr.767 din 31.10.2003);
- Legea nr.90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile ulterioare
(Monitorul Oficial nr.164/2001);
- Legea nr.215/2001 republicat cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.123/2007);
- Legea nr.340/2004 privind instituia prefectului cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 658 / 2004);
- Legea 393/2004 privind statutul aleilor locali cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.912/2004);
- Legea nr.195/2006 legea-cadru a descentralizrii (Monitorul Oficial nr. 453 /2006);
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.
365/2007);
- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 1154/2004);
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat (Monitorul
Oficial nr.777/2004).
- Culegeri de jurispruden n materie administrativ i constituional;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Prezen, cunoaterea i
nsuirea limbajului de
specialitate
Examen scris cu 6 subiecte (4 de
teorie i 2 spee)
80%
10.5 Seminar/laborator Frecven, implicare n
dezbateri, susinere de
referate
2 Evaluri periodice 20%
10.6 Standard minim de performan
Rezolvarea a minimum 3 subiecte:
nsuirea minim a materiei;
Activitate minim n timpul anului
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
1.10.2013 Lect. univ. dr. Flavia Ghencea Lect. univ. dr. Flavia Ghencea
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
1.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2. Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3. Departamentul Drept
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Licena
1.6. Programul de studii/Calificarea Drept / Jurist
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei Drept penal. Partea general 1
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/3/3
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe
2.4. Titularul activitilor de seminar Lect. univ. drd. Bara Bogdan
Asist. univ. drd. Merei Luminia,
2.5. Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de
evaluare
Examen 2.7 Regimul
disciplinei
Obligatorie
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numrul de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp 40 ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 15
Tutoriat -
Examinri 5
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 40
3.9 Total ore pe semestru 96
3.10 Numrul de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum *Cunostinte din domeniul juridic
4.2 de competene *Cunostinte de comportament in echipa, in Politie, Parchete, Instante de judecata, dezvoltarea
abilitatilor de mediere etc.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului *Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia.
5.2 de desfurare a seminarului *Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care mobilierul
poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului dreptului penal partea
general n contextul legislaiei U.E. din domeniul penal;
Formarea de specialiti n domeniu magistrai, avocai, consilieri juridici, cercettori tiinifici etc. -
prin cunoaterea normelor i raporturilor juridice penale, interpretarea legii penale, aplicarea legii penale
n timp i spaiu, instituia infraciunii, coninutul acesteia, formele infraciunii intenionate, unitatea i
pluralitatea de infraciuni etc.;
Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice penale, respectiv modul n care au
evoluat in Europa i n lume ramurile dreptului dreptului penal partea general cu evidenierea
impactului la nivelul legislaiei romne.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale care
pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii sociale si ordinii juridice;
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de analist /
expert n domeniul penal;
Cultivarea sentimentului de respectarea legislaiei penale;
Combaterea oricrei forme de criminalitate.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cunotinele de la aceast disciplin vor constitui fundamentul pregtirii juridice
n domeniul dreptului penal i vor facilita interpretarea i nelegerea coninutului
infraciunilor din dreptul penal - partea special.
7.2 Obiectivele specifice Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor specifice
dreptului penal partea general, respectiv noiunea i principiile dreptului penal,
normele i raporturile juridice penale, interpretarea legii penale, aplicarea legii
penale n timp i spaiu, instituia infraciunii, coninutul acesteia, formele
infraciunii intenionate, unitatea i pluralitatea de infraciuni.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. DREPTUL PENAL CA RAMURA DE
DREPT I TIINA DREPTULUI PENAL
Prelegeri, Prezentare-Power-Point,
Slideuri, Analiz de caz, Argumentare
cu exemple din Practica judiciar (dup
caz). Interactiunea cu studentii este
dezvoltata prin brainstorming si
predare.
Suportul de curs este pus
la dispozitia studentilor pe
Platforma Blackboard,
recomandandu-se lecturarea sa
inainte de sustinerea prelegerii.
2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE
DREPTULUI PENAL
Idem Idem
3. IZVOARELE DREPTULUI PENAL Idem Idem
4. LEGEA PENAL I INTERPRETAREA
ACESTEIA
Idem Idem
5. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP Idem Idem
6. APLICAREA LEGII PENALE IN
SPAIU
Idem Idem
7. RAPORTUL JURIDIC PENAL Idem Idem
8. INFRACIUNEA: DEFINIIE I FORME Idem Idem
9. TRSTURILE ESENIALE ALE
INFRACIUNII
Idem Idem
10. CONINUTUL INFRACIUNII Idem Idem
11. FORMELE INFRACIUNII
INTENIONATE DUP FAZELE EI DE
DESFURARE
Idem Idem
12. UNITATEA DE INFRACIUNE Idem Idem
13. PLURALITATEA DE INFRACIUNI Idem Idem
14. PLURALITATEA INTERMEDIAR DE
INFRACIUNI
Idem Idem
Bibliografie:
1. Gh. Alecu, Drept penal.Partea general, Ed. Europolis, Constana, 2005;
2..Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, ediia a II-a.revizuit i.adugit, Ed. Europolis, Constana, 2007;
3. Gh. Bic, I.Griga, G. Paraschiv, Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2008;
4..Gh..Alecu,.Instituii de drept penal. Partea general i partea special, Ovidius University Press, Constana, 2010.
5. I. Griga, Drept penal. Partea general, Ed.Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2007;
8.2 Seminar Metode Observaii
1. REFLECII PRIVIND DREPTUL PENAL CA
RAMURA DE DREPT I TIINA DREPTULUI
PENAL
Activitatea de interactiune cu
studentii in prezentarea, audierea,
evaluarea si recapitularea
cunostintelor se realizeaza cu
ajutorul monitorilor de seminar, a
echipelor de eseu, actualizarea
legislatiei sau prezentarii de
articole.Studiile de caz sunt
prelucrate si prezentate atat din
initiativa studentilor cat si ca
,,Analiz de caz, cu exemple din
Jurisprudena naional i CEDO.
Se recomanda
studentilor
parcurgerea prealabila
a
suportului de curs
pentru a
putea interactiona in
timpul
temelor de seminar
2. ANALIZAI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE
DREPTULUI PENAL
3. ANALIZAI IZVOARELE DREPTULUI PENAL
4. LEGEA PENAL I INTERPRETAREA ACESTEIA
5. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP
6. APLICAREA LEGII PENALE IN SPAIU
7. RAPORTUL JURIDIC PENAL
8. INFRACIUNEA: DEFINIIE I FORME
9. TRSTURILE ESENIALE ALE INFRACIUNII
10. CONINUTUL INFRACIUNII
11. FORMELE INFRACIUNII INTENIONATE DUP
FAZELE EI DE DESFURARE
12. UNITATEA DE INFRACIUNE
13. PLURALITATEA DE INFRACIUNI
14. PLURALITATEA INTERMEDIAR DE
INFRACIUNI
Bibliografie:
1. Gh. Alecu, Drept penal.Partea general, Ed. Europolis, Constana, 2005;
2..Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, ediia a II-a.revizuit i.adugit, Ed. Europolis, Constana, 2007;
3. Gh. Bic, I.Griga, G. Paraschiv, Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2008;
4..Gh..Alecu,.Instituii de drept penal. Partea general i partea special, Ovidius University Press, Constana, 2010.
5. I. Griga, Drept penal. Partea general, Ed.Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2007;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenele ce le vor dobndi viitorii absoloveni - specialiti n domeniu (magistrai, avocai, consilieri juridici,
cercettori tiinifici etc.) -, vor asigura o calificare superioar acestora, ntruct coninuturilor disciplinei au fost
coroborate cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale din domeniul juridic i
angajatorilor interesai.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de
evaluare
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4.1 Curs Prezen,
Interactivitate,
Comentarii, ntrebri,
Rspunsuri etc.
Se inregistreaza frecventa si
soliditatea interactiunii la orele de
curs.
20%
10.4.2 Seminar/laborator
10.5. Evaluarea final
Prezen,Referate,
Implicarea in
pregatirea
si.discutarea.problem
e-
lor
Se inregistreaza frecventarea si
activitatea in timpul cursului si
seminarului si soliditatea interactiunii
la temele de seminar care este
premiata la fiecare tip de activitate.
Dovedirea participarii la activitasile
colective este conditie obligatorie de
prezentare la
evaluarea finala
20%
Examen cu gril complex 60%
10.6 Standard minim de performan
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale instituiilor specifice disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor
de analist n domeniul dreptului penal;
Contributia activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv doveditoare a intelegerii fenomenelor
predate si dezbatute la seminar.
Participarea la activitatea de cercetare stiinifica studenteasca .
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe Lect. Univ. drd. Bara Bogdan
Asist. univ. dr. Merei Luminia
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Rascanu Anton
FIA DISCIPLINEI/PROGRAMA ANALITIC
Forma de nvmnt FR
Denumirea disciplinei
Dreptul proprietii intelectuale
Codul
disciplinei
D/DRCT/2/3/4
Semestrul 3 Numrul de
credite
5
Facultatea
Drept i
administraie
public Constanta
Numrul orelor pe semestru/activiti
Domeniul de
licen
Drept Total SI S L P
Programul de
studii de
licen
(specializarea)
Drept 28 28 - -
Categoria formativ a disciplinei
DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-
umanist
DS
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, OP-opional, DL-liber aleas
(facultativ)
DI
Obiective
Cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specific
disciplinei , explicarea si interpretarea continuturilor teoretice si
practice ale disciplinei,conducerea si evaluarea activitatiilor
practice specific precum si manifestarea unei atitudini positive si
responsabile fata de domeniul stiintific.
Familiarizarea studentilor cu notiuni introductive din
domeniul protectiei dreptului de autor, drepturilor conexe si a
proprietatii industriale - inventii, marci si indicatii geografice,
desene si modele industriale, topografia circuitelor
semiconductoare.
Coninut (descriptori)
1. Introducere in dreptul proprietatii intelectuale
2. Protectia creatiilor intelectuale prin drept de autor si
drepturi conexe acestora
3. Proprietatea industriala- protectia prin inregistrare
4. Protectia inventiilor si modelelor de utilitate
5. Protectia marcilor si indicatiilor geografice
6. Protectia desenelor si modelelor industrial
7. Protectia topografiei circuitelor semiconductoare
Teste i teme de control
-Obiectul dreptului proprietii intelectuale n sistemul dreptului
-Dreptul subiectiv de autor; natura juridic; trsturi caracteristice
-Dreptul de autor.
-Descoperirile tiinifice
-Brevetarea inveniei
-Drepturile i obligaiile nscute n legtur cu invenia
-Transmisiunea drepturilor nscute n legtur cu invenia
-Condiii de fond ale obiectului i subiectului inovaiei
-Drepturile i obligaiile nscute n legtur cu inovaia
-Drepturile i obligaiile rezultate din Know-how
-Delimitarea desenelor i modelelor industriale de invenii n
scopul asigurrii
proteciei lor
-nregistrarea desenelor i modelelor industriale i eliberarea
titlului de protecie
-Transmiterea drepturilor nscute n legtur cu desenele i
modelele industriale
-Funcia mrcii
-Clasificarea mrcilor
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrri de control) E4
Stabilirea notei finale
(procentaje)
- rspunsuri la examen/colocviu/lucrri practice 80%
- activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului 20%
- teme de control
Bibliografia
1.Florea Bujorel, Dreptul proprietati intelectuale. Dreptul de autor, Ed.
Fundatiei Romania de
Maine, 2007
2.Viorel Ros, Curs universitar, Ed Global Lex 2001
3.Viorel Ros, Marcile si indicatiile geografice, Ed All Beck 2003
4.OMPI, Introducere in proprietatea intelectuala, Ed Rosetti 2001 2
5.Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, legea 8/14.03.1996, comentata, Ed
Lumina Lex, editia
II 1997
6.Yolanda Eminescu, Regimul juridic al creatiei intelectuale, comentariul
legii brevetelor de inventie, editia II, Ed Lumina Lex 1997
Lista materialelor didactice
necesare
Note de curs, suport electronic
Coordonator
Titular de
disciplina
Grad didactic, titlu, prenume, nume Semnatura
Prof.univ.dr. Nicolae Puca
Legenda: SI - studiu individual, S seminar, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice.
1
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2. Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept internaional public
2.2.Titularul activitilor de curs Lector univ drd Bogdan Barata
2.3.Titularul activitilor de seminar Lector univ drd Bogdan Barata
2.4. Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de
evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei DS
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 3.2 din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 3.5 din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 14
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 7
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 7
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 32
3.9 Total ore pe semestru 74
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor i a terminologiei de specialitate
Identificarea i aplicarea normelor internaionale i europene n sistemul dreptului intern n
concordan cu obligaiile asumate de statul romn
Formarea atitudinilor specifice specialistului n relaii internaionale, dezvoltarea capabilitilor de
negociere i cooperare cu parteneri externi
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
obinerea i utilizarea legal i eficient a resurselor necesare negocierii i cooperrii internaio
nale
aplicarea tehnicilor specifice lucrului n echip, cu respectarea palierelor eticii morale i ale curtoaziei
internaionale
eficientizarea procesului de formare profesional asistat, realizarea sarcinilor profesionale n mod
eficient i responsabil, respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Formarea i dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea sp ecificului
instituiilor de drept internaional i formarea de specialiti n domeniul relaiilor
internaionale
7.2 Obiectivele specifice - cunoaterea principiilor fundamentale i a normelor i instrumentelor juridice
internaionale care influeneaz raporturile dintre participanii la viaa internaional;
- facilitarea accesului studenilor la cunoaterea sistemului societii internaionale
contemporane i aprofundarea principalelor aspecte ce influeneaz n mod semnificativ
relaiile dintre state;
2
- aprofundarea normelor ce reglementeaz funcionarea mecanismelor internaionale ce au
un impact fundamental asupra relaiilor dintre state precum meninerea pcii i securitii
internaionale, rspunderea statelor i/sau a persoanelor oficiale sau particulare pentru
nerespectarea normelor dreptului internaional ori pentru comiterea unor infraciuni cu
caracter internaional.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Aspecte introductive privind apariia i dezvoltarea
tiinei dreptului internaional.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
2. Izvoarele i principiile fundamentale ale dreptului
internaional.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
3. Subiectele dreptului internaional public: aspecte
generale, trsturi, particulariti .
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
4. Instituii juridice specifice statului, in calitate de subiect
principal de drept internaional: recunoaterea
internaional, neutralitatea
, succesiunea, rspunderea
internaional a statelor.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
5. Populaia n dreptul internaional public. Concepte
specifice corelate: cet enia, apatridia / bipatridia i azilul
teritorial.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
6. Regimul juridic al strinilor, expulzarea / extrdarea i
statutul persoanelor refugiate / strmutate.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
7. Teritoriul n dreptul internaional public: concept,
elemente componente, delimitare. Frontierele de stat.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
8. Apele interioare, marea teritoarial i zonele maritime cu
regim juridic special. Canalele i strmtorile internaionale.
Fluviile internaionale.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
9. Zonele cu regim juridic special: teritoriile neutralizate,
demilitarizate i denuclearizate. Arctica i Anctartica.
Regimul juridic al spaiului aerian i al spaiului
extraatmosferic.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
10. Tratatul internaional: concept, clasificare, denumiri
specifice. ncheierea, aplicarea, suspendarea i ncetarea
tratatelor.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
11. Utilizarea legal a forei n dreptul internaional. Dreptul
la autoaprare. Agresiunea armat.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
12. Soluionarea panic a diferendelor internaionale:
mijloace politico-diplomatice; mijloace cu caracter
jurisdicional.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
13. Dreptul conflictelor armate i dreptul umanitar. Protecia
juridic a participanilor la conflictele cu caracter intern sau
internaional, a populaiei civile, precum i a bunurilor, a
monumetelor culturale i a siturilor religioase.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
14. Aspecte de drept internaional penal: infraciunea
internaional; juridicia penal internaional.
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
PowerPoint
Bibliografie:
Obligatorie:
1. Marian Ilie, Drept internaional public, Partea I, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011.
2. Vasile Creu, Drept internaional public, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008.
3. Dumitru Mazilu, Drept internaional public, Editura Lumina Lex, Bucureti, vol.1-2008, Vol. II- 2009.
4. Aurel Preda Mtsaru, Tratat de drept internaional public, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002.
5. Alexandru Bolintineanu, Adrian Nstase, Bogdan Aurescu, Drept internaional contemporan, Editura All Beck, Bucureti,
2000.
Facultativ:
1. Grigore Geamnu, Drept internaional public, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, vol.I 1981, vol.II 1983.
2. Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, Drept internaional public, Editura Hyperion, Bucureti, 1993
3. Hugo Grotius, Despre dreptul rzboiului i al pcii, Editura tiinific, Bucureti, 1968
4. Michael Akehurst, A Modern Introduction To International Law, Second edition, George Allen and Unwin Ltd., London,
1971
5. Pierre Marie Dupuy, Droit international public, Prcis Dalloz, Paris, 1992
3
6. Marian Ilie, Dreptul mrii - delimitarea spaiilor maritime, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Hugo Grotius i contribuia tiinific la formarea tiinei
dreptului internaional.
Problematizarea, explicaia, prezentare
PowerPoint
2. Rolul Naiunilor Unite n identificarea i promovarea
principiilor fundamentale ale dreptului internaional.
Conversaia, explicaia, exerciiul,
analiza comparat
3. Suveranitatea statelor n procesul contemporan de
globalizare. Suveranitatea statelor n cadrul Uniunii
Europene.
Conversaia, problematizarea, exerciiul,
prezentare PowerPoint
4. Delimitarea teritoriului de stat. Jurisprudena Curii
Internaionale de Justiie n materie.
Problematizarea, studiu de caz,
prezentare PowerPoint.
5. Efectele juridice ale tratatelor internaionale. Problematizarea, studiu de caz,
prezentare PowerPoint
6. Legalitatea utilizrii forei n relaiile internaionale n
dreptul internaional contemporan.
Exerciiul, studiu de caz, prezentare
PowerPoint
7. Crimele de rzboi i crimele mpotriva umanitii.
Jurisdicia penal internaional.
Problematizarea, studiu de caz,
prezentare PowerPoint
Bibliografie:
Conform recomandrii anterioare, precum i: www.un.org,www.icj_cji.org, www.icc.org, www.eur-lex.europa.eu
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina permite studenilor s identifice corect reglementrile internaionale aplicabile situaiilor de fapt, s
utilizeze raionamentele juridice cu eficien i s le valorifice n activitatea diplomatic i de relaii internaionale;
Coninutul tematic este n concordan cu fia disciplinelor universitilor de prestigiu din ar i din strintate,
permite ndeplinirea obiectivelor generate din cerinelor angajatorilor i ale pieei muncii contemporane.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs Promovarea evaluarii finale Evaluare finala - platforma
Blackboard
80%
10.5 Seminar/laborator Promovarea evaluarii pe
parcurs
Evaluarea pe parcurs 1 test
Blackboard
10%
Promovarea evaluarii pe
parcurs
Evaluarea pe parcurs 2 eseu, referat 10%
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
1 Octombrie 2013 Lector univ drd Bogdan Barata Lector univ drd Bogdan Barata
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI /PROGRAMA ANALITIC
LIMBA ENGLEZ , DREPT AN II IF, SEMESTRUL I
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Limba englez I
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/3/6
D/DRCT/2/4/12
2.3. Titularul activitilor de curs
practic
Lector univ. dr. Anca Magiru
2.4.Titularul activitilor de seminar Lector univ. dr. Anca Magiru
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestr
ul
I + II
2.7. Tipul de evaluare
Cv
2.8.Regimul
disciplinei:
Obligatorie
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn: 2 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt: 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 5
Tutoriat
Examinri 2
Alte activiti 5
3.7 Total ore studiu individual 22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numr de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Limba englez nvat la liceu
4.2 de competene Cunotine de limba englez la nivel intermediar i/sau avansat
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului
Sal de seminar dotat cu: dicionare de specialitate, hri, steaguri, Constituia
S.U.A., Biblia n lb. englez, culegeri de texte juridice, povestiri detective,
articole de ziare americane i britanice bazate pe infraciuni
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Laborator de limbi moderne dotat corespunztor: TV, CP, acces la internet, CD
player; bibliotec
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
CP1.Studentul va fi capabil s cunoasc, s neleag, s foloseasc limba englez juridic, s i
mbunteasc cunotinele de gramatic, s i mbogeasc vocabularul juridic, s-i perfecioneze
pronunia;
CP2. Studentul va fi capabil s vorbeasc firesc;
CP3. Studentul va fi capabil s foloseasc corect verbul englez (timpurile, modurile, diateza, verbele
modale), att n scris ct i n vorbire;
CP4. Studentul va fi capabil s neleag contexte juridice englezeti i americane;
CP5.Studentul se va familiariza cu toate subiectele discutate, va cpta abilitatea de a traduce un
mesaj juridic din romn n englez i din englez n romn;
CP6.Studentul va fi capabil s citeasc, s traduc, s comenteze diferite tipuri de documente juridice;
CP7.Studentul va cpta cunotine introductive de istorie ale Regatului Unit i Statelor Unite ale
Americii, va nva despre cultura, viaa i civilizaia britanic i american.
C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
CT1.Studentul va fi capabil s lucreze in echip, s interacioneze din punct de vedere social i s
comunice att n form scris ct i oral;
CT2.Studentul va fi capabil s participe la conferine tiinifice , transmisiuni/emisiuni radio i TV pe
teme juridice legate de subiectele de la seminarii;
CT3.Studentul va respecta i dezvolta valorile i etica personal i profesional;
CT4.Studentul va fi capabil s utilizeze IT; profesional, student va putea folosi cunotinele practice i
teoretice oferite de subiectele seminariilor, la locul de munc;
CT5.Studentul va fi capabil s rezolve probleme i s ia decizii;
CT6.Studentul va fi capabil s recunoasc i s respecte diversitatea i multiculturalitatea;
CT7.Studentul va deprinde autonomia nvrii, va fi responsabil, va avea deschidere ctre nvarea
pe tot parcursul vieii.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei A transmite cunotine factuale prin explorarea textelor juridice autentice
i dezvoltarea limbajului necesar, a deprinderilor analitice prin
mbuntirea cunotinelor de gramatic, mbogirea vocabularului
juridic, perfecionarea pronuniei.
7.2 Obiectivele specifice 1.studentul s foloseasc corect verbul englez (timpurile, modurile,
diateza, verbele modale), n comunicarea oral i scris;
2.studentul s neleag contextele juridice englezeti i americane;
3.studentul s se familiarizeze cu toate subiectele discutate;
4.studentul s citeasc, s traduc, s cometeze diferite tipuri de
documente juridice;
5.studentul s se famiarizeze cu noiuni introductive de istorie a
Regatului Unit i a Statelor Unite ale Americii; s aprofundeze cultura,
viaa i civilizaia britanic i american.
8. Coninuturi
8.1.Seminar:The U.S.Constitution. The Role of
the Constitution. (Explanation of the legal
words; reading and translation practice;
vocabulary activities);
8.2.Seminar: The U.S. Constitution. The Role of
the Constitution. (Test on legal knowledge.
Topics for presentation);
8.3. Seminar:The U.S. Constitution. The Role of
Metode de predare
Metodele folosite pentru a-i
face pe studeni s stpneasc
engleza juridic n
comunicarea oral i scris
sunt :
Metodele
Observaii
the Constitution. (Voice Revision: The Passive
Voice: Theory and Practice).
8.4Seminar:The U.S. Constitution. The Role of
the Constitution. (Test on Grammar Knowledge)
8.5.Seminar:The U.S. Legal System. The U.S.
Legal Professionals. (Explanation of the legal
words; reading and translation practice;
vocabulary activities).
8.6.The U.S. Legal System. The U.S. Legal
Professionals. (Test on Legal Knowledge.
Topics for presentation).
8.7.TERM ASSESSMENT TEST 1
8.8.The U.S. Legal System. The U.S. Legal
Professionals. (Verbs Revision: The Modal
Verbs. Theory and Practice.);
8.9.The U.S. Legal System. The U.S. Legal
Professionals. (Test on Grammar Knowledge.)
8.10.The U.S. Department of Justice.
(Explanation of the legal words; reading and
translation practice; vocabulary activity).
8.11.The U.S. Department of Justice. (Test on
Legal Knowledge. Topics for presentation)
8.12.TERM ASSESSMENT TEST 2
8.13.The U.S. Department of Justice. (Mood
Revision: The Subjunctive Mood. Theory &
Practice)
8.14.The U.S. Department of Justice. Test on
Grammar Knowledge)
Bibliography:
Bibliografie obligatorie minimal:
1.Lister, Ronald, Klemens Veth,
(2010), Dicionar juridic, englez-
romn, romn-englez, Bucureti: Ed.
Niculescu;
2.Magiru, Anca, (2012), Limba
englez, Curs n tehnologie ID-IFR,
Bucureti: Ed.F.R.M.;
3.Magiru, Anca, (2011), English For
Law Students, Bucureti: Ed.
Universitar;
4.Paidos, Constantin, (1995),
Gramatica limbii engleze, Teorie i
practic, Vol.I, II, III, Iai: Institutul
European;
5.Voiculescu, Cecilia, (2005),
Dicionar juridic, englez-romn,
romn-englez, & terminologia UE-
SUA, Bucureti: Ed. Niculescu.
Bibliografie facultativ:
1.Brookes, Michael, Christiane Treutenare,
(2002), 1000 de cuvinte-cheie n Drept,
clasice/tradiionale:
expunerea oral, conversaia,
demonstraia intuitiv,
cititul/studiul cu cartea,
rezolvarea de exerciii doing;
Metode moderne: simularea,
cooperarea, brainstormingul,
studiul de caz, hypermedia,
realitatea virtual
Bucureti: Compania;
2.Champion, Dean J., (1998), Dictionary of
American Criminal Justice, Key Terms and
Major Supreme Court Cases, Minot State
University, London, Chicago: Fitzroy
Dearborn Publishers;
3.Constituia Romniei, (2004), Bucureti:
Ed. All Beck;
4.The Constitution of the United States and
the Declaration of Independence, Reprinted
2001 by the Supreme Court Historical
Society, 2001;
5.Gleanu, Georgiana, Ecaterina Comiel,
(f.a.), Gramatica limbii engleze pentru uz
colar, Bucureti: Ed. Didactic i
Pedagogic;
6.Martin, A. Elizabeth, (2003), A Dictionary
of Law, Oxford: Oxford University Press;
7.Hanga, Vladimir, Rodica Calciu,
(1994/2007) Dicionar juridic englez-romn
i romn-englez, Bucureti, Ed. Lumina Lex.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Absolvenii vor fi capabili s stpneasc limba englez juridic att n comunicarea scris ct i
n cea oral.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.5 Seminar Criterii specifice de
evaluare
1.abilitatea de a folosi
corect noiunile de
gramatic; 2.abilitatea a
mbogi vocabularul
juridic; 3.abilitatea de a
mbunti pronunia;
4.abilitatea de a vorbi
firesc
20%
Criterii generale de
evaluare:
1.complexitatea i
acurateea cunotielor
juridice; 2.coerena
logic, fluena,
expresivitatea; fora
argumentrii; 3.abilitatea
de a folosi cunotinele
nmagazinate n activiti
intelectuale complexe, de
a le aplica n diferite
contexte de analiz,
interpretare personal,
originalitate i
creativitate; 4.evitarea
aprecierii i evalurii
subiective;
5.evaluarea va fi correct
dac va corespunde
urmtoarelor criterii:
a.obiectivitate (exactitate,
precizie, responsabilitate,
onestitate, abilitatea de a
evalua); b.valabilitate
(nota trebuie s
corespund poziiei
ierarhice din sistemul de
evaluare); c.fidelitate
(nota dat de un evaluator
trebuie s corespund cu
cea dat de cellalt
evaluator)
Evaluare oral:
Expunere, conversaie,
chestionare a studenilor
Evaluare scris:
Lucrri scrise curente (la
seminarii), lucrri scrise de
evaluare curent i final (n
sesiune de examene); chestionare
de evaluare; referate, portofolii,
teste
Evaluare mixt:
Scris i oral
Evaluare practic:
Mini-proiecte, proiecte, cazuri
ipotetice
Evaluare online
Teste online
20%
Criterii specifice de
evaluare
1.abilitatea de a folosi
corect noiunile de
gramatic; 2.abilitatea a
mbogi vocabularul
juridic.
3.abilitateambunti
pronunia; 4.abilitatea de
a vorbi firesc
20%
10.6 Standard minim de performan
Redactarea unui studiu de caz i/sau conducerea unui proiect n echip pentru a demostrata deprinderile de
comunicare interpersonal i abilitile de organizare i supraveghere;
Evaluare oral:
Expunere, conversaie,
chestionare a studenilor
Evaluare scris:
Lucrri scrise curente (la
seminarii), lucrri scrise de
evaluare curent i final (n
sesiune de examene); chestionare
de evaluare; referate, portofolii,
teste
Evaluare mixt:
Scris i oral
Evaluare practic:
Mini-proiecte, proiecte, cazuri
ipotetice
Evaluare online
Teste online
20%
Online mid-term test 20%
10.6 Standard minim de performan
Redactarea unui studiu de caz i/sau conducerea unui proiect n echip pentru a demostra deprinderile de
comunicare interpersonal i abilitile de organizare i supraveghere;
Cunoaterea ctorva noiuni generale despre structura de baz a seminariilor ;
Abilitatea de a vorbi cu greeli i ezitri care s nu afecteze nelesul general al mesajului.
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
31 octombrie 2013 Lector univ. dr. Anca Magiru
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

1
FIA DISCIPLINEI
Limba straina (franceza)
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2 Facultatea Drept si Administratie Publica
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul destudii Licen
1.6 Programul de tudii/Calificarea Drept
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Limba straina (franceza)
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor delaborator
2.4 Anul de studiu II 12.5Semestrul I 12.6 Tipul de evaluare Cv. 12.7 Regimul disciplinei Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul denvmnt 28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 3
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual
pe semestru
22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 2
4. Precondiii (acolo undeeste cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene utilizarea cunotinelor generale de limb francez pentru nelegerea i aprofundarea noiunilor legate de limbajul juridicfrancez
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Studenii vor prezenta i analiza texte care reflect/explic/descriu caracteristicile limbajului juridic francez i
dificultile de traducere a textelor/documentelor cu caracter juridic.
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale Comunicarea efectiv, n limba francez, n context juridic, prin utilizarea registrelor i variantelor lingvistice
specifice n vorbirei scriere;
nelegerea de texte juridice scrise i orale, n limba francez;
Utilizarea i aplicarea conceptelor, teoriilor i metodelor specifice limbajelor de specialitate pentru explicarea
fenomenelor de baz asociate traducerii i intelegerii termenilor (compararea traducerilor, compararea izvoarelor de
drept etc.) i aterminologiei specifice domeniului juridic n limba francezi n limba matern;
Utilizarea adecvat a unitilor frazeologice i gramaticale adecvate unui context juridic;
Utilizarea adecvat a unitilor semantice i de vocabular adaptate unui text juridic;
Meninerea coerenei i conexiunii elementelor de vocabular i gramatic n traducerea unui text juridic;
Comunicarea eficient, scris i oral, n limba franceza, pe teme cu caracter juridic.
Competene transversale Gestionarea optim a sarcinilor profesionalei deprinderea executrii lor la termen, n mod riguros, eficient i
responsabil;
Respectarea normelor de etic specifice activitilor de traducere;
Gestionarea informaiilor specifice rezolvrii sarcinilor complexe n context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea infromaiilor n documente de profil), prin utilizarea la nivel avansat a limbii franceze;
Aplicarea tehnicilor de relaionare n grup.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specificeacumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s i familiarizeze pe studeni cu limbajul juridic francez, cu aspecte legate de precizia, dar uneori,
de ambiguitatea comunicrii n slile de judecat, cu dificultile ntmpinate n traducerea textelor juridice.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei:
Cunoaterea noiunilor i conceptelor necesare studiului teoriilor asupra procesului de comunicare n domeniul
juridic; cunoaterea rolului limbajului n domeniul juridic, descrierea francezei juridice, a modului cumavocaii i
judectorii utilizeaz limba francez general i juridic n sala de judecat i ct de bine funcioneaz limbajul
juridic n calitate de mijloc de comunicare;
Utilizarea adecvat a conceptelor specifice disciplinei n analize sau studii de caz; asimilarea termenilor specifici
dreptului francez, dar si vocabularului juridic general.
2. Explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale
disciplinei:
Explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaional prin intermediul modelelor de
analiz i interpretare propuse;
Interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de analiz a limbajului juridic n
limbafrancez;
2
Interpretarea unor diferite puncte de vedere, precumi a rezultatelor unei analize sau cercetri n domeniu din
perspectiva teoretic a comunicrii n context juridic;
nelegerea modalitilor de concretizare a cunotinelor teoretice specifice disciplinei n proiecte sau studii de
caz.
3. Formarea unor competene atitudinale:
s manifeste o atitudine pozitiv i responsabil fa de domeniul comunicrii n context juridic;
4. Promovarea urmtoarelor valori i atitudini cognitive: gndire critic i divergent, gndire autocritic i
convergent, disponibilitatea pentru dialog i dezbatere, interesul pentru interogaia reflexiv, curiozitatea i interesul
pentru problematica etica comunicrii, coeren i rigurozitate de gndire i aciune nacest domeniu.
8. Coninut
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Uniunea Europeana[LUnion Europeenne. Le projet europeen] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
InstitutiileEuropene conformtratatului de la Lisabona[Les institutions
europeennes apres le Traite de Lisbonne] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Curtea de Justitie[La Cour de Justice de LUnioneuropeenne] 2ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Exprimarea cauzei si consecintei [Lexpression de la cause et de la
consequence] 2ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Jurisdictiile franceze. Sistemul judiciar [Lesjuridictions francaises et la
procedure. Lordre judiciaire] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Jurisdictiile franceze. Sistemul administrativ [Les juridictions francaises et la
procedure. Lordre administratif] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Adjectivele inoire si diateza pasiva in limbajul juridic. [Lesadjectifs en
oire et la voix passive dans le vocabulaire juridique] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Libertati fundamentale. Libertatea. [Libertes fondamentales: la liberte et
legalite. La Liberte] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Libertati fundamentale. Egalitatea[Libertes fondamentales: la liberte et
legalite. Legalite] - 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Drepturile subiective. [Les droit subjectifs] 4ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Structura hotararilor Curtii de Casatie franceze. [La structure des arrets de
la Cour de cassation] 4ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Pronumele relativ in franceza juridica. [Lepronomrelatif en francais
juridique] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Bibliografie:
Danisor, D. (2010), Dicionar juridic romn-francez, francez-romn. Bucureti: C.H. Beck.
Damette, E., Dargirolle F., (2012) Methode de francais juridique, Paris: Dalloz
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din
domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani ai comunitii epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea parteneriatelor pentru efectuarea practicii de specialitate
inclus n Planul de nvmnt i conformpoliticilor educaionale desfurate de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si Administratie
PublicadinConstana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de: Avocat - 242101; Jurisconsult - 242102; Procuror -
242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat asistent - 242203; Judector inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de
probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207; Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie - 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de
justiie - 242905; Referent de specialitate n justiie - 242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702; Purttor de
cuvnt - 244706; Consilier administraia public- 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice- 257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020;
grefier sef desectie (Curte de Apel, tribunal, parchete) - 111021; 245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs
10.5 Seminar / laborator Participareactiv ladiscuii;
Redactarea lucrrilor de seminar;
Pregtireai susinerea prezentrilor
Evaluare permanent;
Teme sptmnale;
Prezentri
10.6 Standard minimde performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunereaunei lucrri personale n legtur cu tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonali de asumare de roluri specifice;
rezultatul colocviului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
1
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEASPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT/JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept civil. Teoria obligaiilor
2.2.Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Nicolae Puscas
2.3.Titularul activitilor de seminar Asist. univ Frangu Stila
2.4. Anul de studiu 2 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei DO
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore dinplanul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 14
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 64
3.9 Total ore pe semestru 56
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Videoproiector, legislaie
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Videoproiector, legislaie
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic
aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic
aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale
interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional i dreptul european
aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept concret
utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere juridic i n soluionarea lor
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip, cu respectarea palierelor ierarhice
utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i formare profesional asistat, att n limba romn, ct i ntr-o
limb de circulaie internaional
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea reglementrilor legale n materia obligaiilor, cuprinse n noul Cod civil.
7.2 Obiectivele specifice Analiza izoarelor obligaiilor
Studierea reglementrilor specifice contractului civil
nsuirea noiunilor privind rspunderea civil
Cunoaterea modalitilor obligaiilor i a obligaiilor complexe
nelegerea felurilor executrii obligaiilor
nelegerea dinamicii obligaiilor (transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor)
Cunoterea i nelegerea garaniilor personale
Cunoaterea dispoziiilor referitoare la privilegii i garanii reale
Cunoaterea, nelegerea i nsuirea jurisprudenei, n special a naltei Curi de Casaie i Justiie,
a Curii Constituionale, Curii Europene a Drepturilor Omului i a Curii de Justiie a Uniunii
Europene
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Obligaia civil2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
2. Contractul (I) 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
3. Contractul (II) 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
4. Actul juridic unilateral ca izvor de obligaii. Faptul juridic licit 2
ore
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
5. Rspunderea civil (I) 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
6. Rspunderea civil (II) 2ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
7. Modalitile obligaiilor 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
8. Obligaiile complexe2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
9. Executarea obligaiilor 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
10. Transmisiuneai transformarea obligaiilor 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
2
11. Stingerea obligaiilor 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
12. Garaniile personale 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
13. Privilegiilei garaniile reale (I) 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
14. Garaniile reale (II) 2 ore Prelegere, discurs, dialog, prezentare power point
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. *** Codul civil, EdituraMonitorul Oficial, Bucureti, 2011;
2. Mariana Rudreanu (coordonator), Obligaii. Responsabilitatea, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008;
3. Mariana Rudreanu, Obligaii. Responsabilitatea, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
4. Mariana Rudreanu, Obligaii. Contracte, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
5. Mariana Rudreanu, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2005.
Bibliografie facultativ:
1. Ioan Adam, Drept civil. Obligaiile. Contractul, Editura CH Beck , Bucureti, 2011;
2. Gabriel Boroi, Liviu Stnciulescu, Instituii de drept civil n reglementarea noului Codcivil, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012;
3. Liviu Pop, Ionu Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, EdituraUniversul juridic, Bucureti, 2012;
4. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaii, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1.
- Coninutul raportului obligaional
- Izvoarele obligaiilor
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
2.
- ncheierea contractului
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
3.
- Efectele contractului
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
4.
- Faptul juridic licit
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
5.
- Rspunderea pentru fapta proprie
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
6.
- Rspunderea pentru fapta altuia
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
7.
- Condiia
- Termenul
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
8.
- Obligaiile divizibile i obligaiile
indivizibile
- Obligaiile solidare
- Obligaiile alternative i facultative
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
9.
- Plata
- Executarea silit a obligaiilor
- Mijloacele de protecie a drepturilor
creditorului
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
10.
- Cesiunea de crean
- Subrogaia
- Preluarea datoriei
- Novaia
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
11.
- Compensaia
- Confuziunea
- Remiterea de datorie
- Imposibilitatea fortuit de executare
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
12.
- Fideiusiunea
- Garaniile autonome
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
13.
- Privilegiile
- Ipoteca
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucru n echip
14.
- Gajul
- Dreptul de retenie
dialog, demonstraie, exemplificare, studiu individual, lucrun echip
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
3
6. *** Codul civil, Editura Monitorul Oficial, Bucureti, 2011;
7. Mariana Rudreanu (coordonator), Obligaii. Responsabilitatea, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008;
8. Mariana Rudreanu, Obligaii. Responsabilitatea, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
9. Mariana Rudreanu, Obligaii. Contracte, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
10. Mariana Rudreanu, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2005.
Bibliografie facultativ:
5. Ioan Adam, Drept civil. Obligaiile. Contractul, Editura CH Beck , Bucureti, 2011;
6. Gabriel Boroi, Liviu Stnciulescu, Instituii de drept civil n reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012;
7. Liviu Pop, Ionu Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, Editura Universul juridic, Bucureti, 2012;
Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaii, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare dinar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoreticei empirice n domeniu
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe parcurs Evaluare finalaexamen oral/SCRIS 80%
10.5 Seminar/laborator Promovarea verificrii pe parcurs Evaluare pe parcurs- BlackBoard 10%
Evaluarea pe parcurs- Referat 10%
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
4.10.2012 prof. univ. dr. Nicolae Puscas Asist. univ. Frangu Stila
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept IF/ jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT ADMINISTRATIV 2
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/4/8
2.3. Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Flavia Ghencea
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Flavia Ghencea
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
O
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 18
Tutoriat 10
Examinri 4
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 64
3.9 Total ore pe semestru 120
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Recomandat studiul anterior al disciplinelor: Introducere n drept i Drept constituional,
drept administrativ 1
4.2 de competene - stpnirea noiunilor elementare ale domeniului juridic;
- capacitatea de informare si documentare, de utilizare a tehnologiilor informatice si de
interpretare i aplicare practic cunotinelor;
disponibilitate de implicare ntr-o manier activ n activitatea didactic;
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Existena echipamentului de proiecie video n sala de curs, mpreun cu soft-ul
corespunztor
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
accesul la computere conectate la internet, abonament la o baz de date legislativ;
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
1. Cunoatere i nelegere
- Cunoaterea i nelegerea identitii terminologice i de regim juridic a actului administrativ, a contractului
administrativ, a domeniului public i proprietii publice, a formelor de rspundere specifice dreptului
administrativ i modalitilor de control exercitate asupra administraiei publice;
- Determinarea particularitilor proprietii publice fa de cea privat, a rspunderii administrative fa de
celelalte forme de rspundere juridic, a actului administrativ, ca o categorie a actului juridic;
- Cunoaterea aprofundat a principiilor care guverneaz regimul juridic al proprietii i al actului administrativ;
- Determinarea formelor de rspundere specifice dreptului administrativ;
- Cunoaterea aprofundat a aspectelor de drept material i de drept procesual specifice instituiilor dreptului
administrativ identificate anterior.
2. Explicare i interpretare
- nelegerea rolului i locului proprietii publice n cadrul economiei de pia, a corelaiei dintre proprietatea
public, domeniul public, proprietatea privat;
- nelegerea i aplicarea corect a regimului de drept public care caracterizeaz instituiile dreptului
administrativ; particularitile acestui regim fa de dreptul comun i interferenele cu acest regim juridic;
- nelegerea rolului i locului formelor de rspundere specifice dreptului administrativ n cadrul rspunderii
juridice.
3. Instrumental aplicative
- corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic;
- dobndirea capacitii de organizare a unor activiti de natur administrativ, de elaborare de proiecte de acte
specifice administraiei;
- simularea de procese de contencios administrativ, de edine, consultri i alte forme de activiti de natur
administrativ.
4. Atitudinale
- dezvoltarea unor atitudini responsabile i creatoare fa de fenomenul administrativ;
- cultivarea spiritului unei administraii de tip european, pus n slujba ceteanului i a binelui public, cu
respectarea principiului fundamental al legalitii;
- creterea competenei profesionale a celor implicai n sfera administraiei publice;
- angajarea n relaii de parteneriat public-privat pentru organizarea i desfurarea unor activiti de natur
administrativ;
- implicarea n proiecte de informatizare a administraiei publice, de formare i perfecionare a personalului din
administraia public.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
- Capacitatea de rezolvare a problemelor i luare a deciziilor n condiii de autonomie profesional;
- Capacitatea de autoanaliz activitii profesionale;
- Abilitatea de a comunica oral i scris;
- Formarea autonomiei nvrii;
- Utilizarea tehnologiei informaiei aplicat n domeniul de special itate
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune nsuirea de ctre studeni a conceptelor specifice i aplicarea
corect a regimului de drept public care caracterizeaz instituiile dreptului
administrativ, identificarea particularitilor acestui regim fa de dreptul comun
i interferenele cu acesta i corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le
aplica n practic..
7.2 Obiectivele specifice 1.Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului
instituiilor de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului internaional.
2. Formarea de specialiti n domeniu prin cunoaterea principiilor
fundamentale, a normelor i instrumentelor juridice care influeneaz evolutia si
sensul acesteia in domeniul dreptului.
3. Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor
aspecte ce influeneaz n mod semnificativ evolutia statului i a dreptului
contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice, precum i
modul in care acestea au evoluat in Europa si in lume
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Activitatea autoritilor administraiei publice. Definiia, trsturile
i clasificarea actelor administrative
Prelegeri interactive, vizuale, analiza
studiilor de caz
2 ore
Condiiile de valabilitate ale actelor administrative. Efectele
juridice ale actelor administrative. Metodologia elaborrii actelor
administrative normative
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
3 ore
Modalitile de ieire din vigoare a actelor administrative
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Contractele administrative. Apariia i dezvoltarea teoriei Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri, 2 ore
domeniului public studii de caz
Delimitarea domeniului public de domeniul privat. Corelaia
proprietate public domeniu public. Definiia, trsturile i
particularitile domeniului public
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Modaliti de punere n valoare a domeniului public. Regimuri
domeniale speciale.
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
3 ore
Rspunderea administrativ-disciplinar. Rspunderea
administrativ-contravenional: evoluia legislaiei i aspecte de
drept comparat
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Definiia i trsturile contraveniei. Sanciunile contravenionale
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Subiectele rspunderii contravenionale. Cauzele care o nltur.
Procedura aplicrii sanciunilor contravenionale
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Rspunderea administrativ-patrimonial. Controlul asupra
administraiei publice. Controlul administrativ-jurisdicional
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Contenciosul administrativ: evoluia legislaiei i aspecte de drept
comparat. Condiiile aciunii directe n contencios administrativ
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Actele administrative exceptate de la controlul n contencios
administrativ
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Aspecte procedurale n materia contenciosului administrativ
Prelegeri interactive, vizuale, exemplificri,
studii de caz
2 ore
Bibliografie
Minimal obligatorie:
- Flavia Ghencea Drept administrativ n fie, Editura Universul Juridic, 2013, Bucureti;
- Constituia Romniei din 1991 revizuit i republicat n 2003 (Monitorul Oficial
nr.767/2003);
- Noul Cod civil (dispoziiile privind proprietatea public);
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial nr.
448/1998);
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii aprobat cu modificri prin Legea nr.337/2006 cu modificrile ulterioare ( Monitorul Oficial
nr. 418/2006);
- O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public aprobat cu modificri prin Legea
nr.22/2007 (Monitorul Oficial nr.569/2006);
- O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor (Monitorul Oficial nr.410/2001) aprobat cu modificri prin Legea
nr.180/2002 (Monitorul Oficial nr.268/2002) cu modificrile ulterioare;
- O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanciunii prestrii unei activiti n folosul comunitii cu modificrile ulterioare
(Monitorul Oficial nr.642/2002)
- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificrile i ulterioare (Monitorul Oficial nr. 1.154/2004)
- culegeri de jurispruden n materia cont enciosului administrativ
Facultativ:
- Albu Emanuel - coord- Drept administrativ, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008;
- VedinaVerginia Drept administrativ, ed. A VII-a revzut i actualizat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011;
- Iorgovan A.- Tratat de drept administrativ, vol.II, ediia 4, Ed. All Beck, Bucureti, 2005;
- Apostol Tofan Dana- Drept administrativ, vol.II, Ed. 2, Editura C.H. Beck, Bucureti 2008;
- Florin COMAN KUND, Alexandru-Sorin CIOBANU, Drept administrativ. Sinteze teoretice i exerciii practice
pentru activitatea de seminar, Partea a II-a, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008;
- Iorgovan Antonie, Liliana Vian, Alexandru Sorin Ciobanu, Diana Iulia Pasre,
Legea contenciosului administrativ,
comentariu i jurispruden, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008;
- Ovidiu Podaru, Drept administrativ, vol.I, Actul administrativ, repere pentru o teorie altfel, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2010;
- Ioan Muraru, Simina Tnsescu coord- Constituia Romniei comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucureti,
2008;
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Forme de activitate a administraiei publice dezbatere, studii de caz, exerciii practice 2 ore
Actul administrativ dezbatere, studii de caz, prezentare referate,
exerciii practice, lucru n echipe
8 ore
Domeniul public dezbatere, studii de caz, exerciii practice,
prezentare referate, lucru n echipe
8 ore
Rspunderea administrativ dezbatere, studii de caz, prezentare referate,
exerciii practice, lucru n echipe
4 ore
Contenciosul administrativ dezbatere, studii de caz, prezentare referate,
exerciii practice, lucru n echipe
6 ore
Bibliografie
- Flavia Ghencea Drept administrativ manual practic, Editura Europolis, 2008, Constana;
- Constituia Romniei din 1991 revizuit i republicat n 2003 (Monitorul Oficial
nr.767/2003);
- Noul Cod civil (dispoziiile privind proprietatea public);
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia cu modificrile ulterioare (Monitorul Oficial
nr. 448/1998);
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii aprobat cu modificri prin Legea nr.337/2006 cu modificrile ulterioare (
Monitorul Oficial nr. 418/2006);
- O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public aprobat cu modificri prin
Legea nr.22/2007 (Monitorul Oficial nr.569/2006);
- O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor (Monitorul Oficial nr.410/2001) aprobat cu modificri prin
Legea nr.180/2002 (Monitorul Oficial nr.268/2002) cu modificrile ulterioare;
- O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanciunii prestrii unei activiti n folosul comunitii cu modificrile
ulterioare (Monitorul Oficial nr.642/2002);
- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificrile i ulterioare (Monitorul Oficial nr. 1.154/2004);
- culegeri de jurispruden n materia contenciosului administrativ;
- Albu Emanuel - coord- Drept administrativ, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008;
- VedinaVerginia Drept administrativ, ed. A VII-a revzut i actualizat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011;
- Iorgovan A.- Tratat de drept administrativ, vol.II, ediia 4, Ed. All Beck, Bucureti, 2005;
- Apostol Tofan Dana- Drept administrativ, vol.II, Ed. 2, Editura C.H. Beck, Bucureti 2008;
- Florin COMAN KUND, Alexandru-Sorin CIOBANU, Drept administrativ. Sinteze teoretice i exerciii practice
pentru activitatea de seminar, Partea a II-a, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008;
- Iorgovan Antonie, Liliana Vian, Alexandru Sorin Ciobanu, Diana Iulia Pasre,
Legea contenciosului administrativ,
comentariu i jurispruden, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008;
- Ovidiu Podaru, Drept administrativ, vol.I, Actul administrativ, repere pentru o teorie altfel, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2010;
- Ioan Muraru, Simina Tnsescu coord- Constituia Romniei comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucureti,
2008;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Prin nsuirea conceptelor i abordarea aspectelor pr actice incluse n programa disciplinei Drept administrativ 2, studenii
dobndesc un bagaj de cunotine n concordan cu competenele pariale cerute pentru ocupaiile posibile din domeniul
programului de studii;
- Cursul exist n programa de studii a tuturor facultilor de profil din Romnia;
- Ateptrile comunitii epistemice sunt sondate periodic prin ntlniri in activiti comune, astfel nct, cunotinele i
competeneele accumulate de studeni prin activitile prevzute n fia disciplinei reuesc s fie n concordan cu
ateptrile angajatorilor, asociaiilor profesionale, experilor n domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs Criterii generale de evaluare:
corectitudinea informaiilor,
fluena exprimrii, fora de
argumentare, capacitatea de
a opera cu cunotine
asimilate n activiti
intelectuale
Evaluare final ( examen scris) 70%
Criterii atitudinale:
continciozitatea, interesul
pentru studiu individual
Participarea activ la cursuri 10%
10.5 Seminar/laborator Criterii atitudinale:
continciozitatea, interesul
pentru studiu individual,
participarea activ la
activitile de seminar
Evaluare periodic 1 test gril pe
calculator
10%
Criterii generale de evaluare
la care se adaug criterii ce
vizeaz capacitatea de
aplicare practic a noiunilor
dobndite
Evaluare periodic 2 - test scris 10%
10.6 Standard minim de performan
pentru a promova examenul, studentul trebuie s obin la fiecare dintre cele 3 componente de evaluare (Evaluare periodic 1 i 2
i evaluarea final) minimum nota 5 (cinci)
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
1.10.2013 Lect.univ.dr. Flavia Ghencea Lect.univ.dr. Flavia Ghencea
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
1.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2. Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3. Departamentul Drept
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Licen
1.6. Programul de studii/Calificarea Drept / Jurist
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei DREPT PENAL. PARTEA GENERAL 2
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/4/9
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe
2.4. Titularul activitilor de seminar Lect. univ. drd. Bara Bogdan
Asist. univ. drd. Merei Luminia
2.5. Anul de
studii
II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de
evaluare
Examen 2.7 Regimul
disciplinei
Obligatorie
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numrul de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp 40 ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 15
Tutoriat -
Examinri 5
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 40
3.9 Total ore pe semestru 96
3.10 Numrul de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum *Cunostinte din domeniul juridic
4.2 de competene *Cunostinte de comportament in echipa, in Politie, Parchete, Instante de judecata, dezvoltarea
abilitatilor de mediere etc.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului *Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia.
5.2 de desfurare a seminarului *Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care mobilierul
poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului dreptului penal partea
general n contextul legislaiei U.E. din domeniul penal;
Formarea de specialiti n domeniu prin cunoaterea cauzelor care nltur caracaterul penal al faptei,
instituiei infractorului, raspunderii penale, sanciunilor de drept penal, aplicrii i executarii pedepsei,
cauzelor care nltur sau modific executarea pedepsei i consecinele condamnrii etc.
Aprofundarea normelor ce reglementeaz diferite raporturi juridice penale, respectiv modul n care au
evoluat in Europa i n lume ramurile dreptului dreptului penal partea general cu evidenierea
impactului la nivelul legislaiei romne.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale care
pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii sociale si ordinii juridice;
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de analist /
expert n domeniul penal;
Cultivarea sentimentului de respectarea legislaiei penale;
Combaterea oricrei forme de criminalitate.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunotinele de la aceast disciplin vor constitui fundamentul pregtirii
juridice n domeniul dreptului penal i vor facilita interpretarea i
nelegerea coninutului infraciunilor din dreptul penal - partea special.
7.2 Obiectivele specifice Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor
specifice dreptului penal partea general, respectiv cauzele care
nltur caracaterul penal al faptei, instituia infractorului, raspunderea
penal, sanciunile de drept penal, aplicarea i executarea pedepsei,
cauzele care nltur sau modific executarea pedepsei i consecinele
condamnrii.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. CAUZELE CARE NLTUR CARACTERUL
PENAL AL FAPTEI
Prelegeri, Prezentare-Power-Point, Slide
uri, Analiz de caz, Argumentare cu
exemple din Practica judiciar (dup
caz). Interactiunea cu studentii este
dezvoltata prin brainstorming si predare.
Suportul de curs este
pus
la dispozitia
studentilor pe
Platforma
Blackboard,
recomandandu-se
lecturarea sa inainte
de sustinerea
prelegerii.
2. INFRACTORUL Idem Idem
3. FORMELE PARTICIPATIEI PENALE Idem Idem
4. RASPUNDEREA PENAL. CONSIDERAII
GENERALE
Idem Idem
5. CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA
PENALA
Idem Idem
6. FORMELE RSPUNDERII PENALE Idem Idem
7. SANCTIUNILE DE DREPT PENAL:
PEDEPSELE
Idem Idem
8. REGIMUL DE SANCTIONARE A MINORULUI
INFRACTOR
Idem Idem
9. MASURILE DE SIGURANTA Idem Idem
10. APLICAREA SI EXECUTAREA PEDEPSEI Idem Idem
11. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR Idem Idem
12. MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE A
PEDEPSELOR
Idem Idem
13. CAUZELE CARE INLATURA EXECUTAREA
PEDEPSEI
Idem Idem
14. CAUZELE CARE INLATURA
CONSECINTELE CONDAMNARII
Idem Idem
Bibliografie:
1. Gh. Alecu, Drept penal.Partea general, Ed. Europolis, Constana, 2005;
2..Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, ediia a II-a.revizuit i.adugit, Ed. Europolis, Constana, 2007;
3. Gh. Bic, I.Griga, G. Paraschiv, Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2008;
4..Gh..Alecu,.Instituii de drept penal. Partea general i partea special, Ovidius University Press, Constana, 2010.
5. I. Griga, Drept penal. Partea general, Ed.Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2007;
8.2 Seminar Metode Observaii
1. ANALIZA CAUZELOR CARE NLTUR
CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
Activitatea de interactiune cu studentii in
prezentarea, audierea, evaluarea si
recapitularea cunostintelor se realizeaza
cu ajutorul monitorilor de seminar, a
echipelor de eseu, actualizarea legislatiei
sau prezentarii de articole. Studiile de caz
sunt prelucrate si prezentate atat din
initiativa studentilor cat si ca ,,Analiz de
caz, cu exemple din Jurisprudena
naional i CEDO.
Se recomanda
studentilor
parcurgerea prealabila
a
suportului de curs
pentru a
putea interactiona in
timpul
temelor de seminar
2. REFLECII DE ORDIN JURIDIC PRIVIND
INFRACTORUL
Idem
3. CARE SUNT FORMELE PARTICIPATIEI
PENALE
Idem Idem
4. REFLECTII JURIDICE PRIVIND
RASPUNDEREA PENALA
Idem Idem
5. ANALIZA CAUZELOR CARE INLATURA
RASPUNDEREA PENALA
Idem Idem
6. CARE SUNT FORMELE RSPUNDERII
PENALE
Idem Idem
7. SANCTIUNILE DE DREPT PENAL:
PEDEPSELE
Idem Idem
8. REGIMUL DE SANCTIONARE A MINORULUI
INFRACTOR
Idem Idem
9. MASURILE DE SIGURANTA Idem Idem
10. APLICAREA SI EXECUTAREA PEDEPSEI Idem Idem
11. CUM SI CINE REALIZEAZA
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
Idem Idem
12. MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE A
PEDEPSELOR
Idem Idem
13. CARE SUNT CAUZELE CARE INLATURA
EXECUTAREA PEDEPSEI
Idem Idem
14. CARE SUNT CAUZELE CARE INLATURA
CONSECINTELE CONDAMNARII
Idem Idem
Bibliografie:
1. Gh. Alecu, Drept penal.Partea general, Ed. Europolis, Constana, 2005;
2..Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, ediia a II-a.revizuit i.adugit, Ed. Europolis, Constana, 2007;
3. Gh. Bic, I.Griga, G. Paraschiv, Gh. Alecu, Drept.penal.Partea general, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2008;
4..Gh..Alecu,.Instituii de drept penal. Partea general i partea special, Ovidius University Press, Constana, 2010.
5. I. Griga, Drept penal. Partea general, Ed.Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2007;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenele ce le vor dobndi viitorii absoloveni - specialiti n domeniu (magistrai, avocai, consilieri juridici,
cercettori tiinifici etc.) -, vor asigura o calificare superioar acestora, ntruct coninuturilor disciplinei au fost
coroborate cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale din domeniul juridic i
angajatorilor interesai.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4.1 Curs Prezen, Interactivitate,
Comentarii, ntrebri,
Rspunsuri etc.
Se inregistreaza frecventa si
soliditatea interactiunii la orele de
curs.
20%
10.4.2 Seminar/laborator
10.5. Evaluarea final
Prezen,Referate,
Implicarea in pregatirea
si.discutarea.probleme-
lor
Se inregistreaza frecventarea si
activitatea in timpul cursului si
seminarului si soliditatea
interactiunii la temele de seminar
care este premiata la fiecare tip de
activitate. Dovedirea participarii
la activitasile colective este
conditie obligatorie de prezentare
la
evaluarea finala
20%
Examen cu gril complex 60%
10.6 Standard minim de performan
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale instituiilor specifice disciplinei pentru dezvolt area aptitudinilor
de analist n domeniul dreptului penal;
Contributia activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv doveditoare a intelegerii fenomenelor
predate si dezbatute la seminar.
Participarea la activitatea de cercetare stiinifica studenteasca .
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe Lect. univ. drd. Bara Bogdan
Asist. univ. dr. Merei Luminia
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Rcanu Anton
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/ Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Criminologie i penologie
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/4/10
2.3. Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Babu Vasile
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect.univ.drd. Raluca Lupu
2.5. Anul de studiu 2 2.6.Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 5
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 50
3.9 Total ore pe semestru 42
3.10 Numr de credite 3
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept penal
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
utilizarea corect a termenilor de specialitate din domeniul juridic;
definirea / nominalizarea de concepte ce apar n criminology i penologie;
capacitatea de adaptare la noi situaii aprute pe parcursul avansrii societii.
generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii juridice;
realizarea de conexiuni ntre tiinele penale.
capactitatea de analiz i sintez a instituiilor studiate.
relaionri ntre elementele ce definesc elemente criminologice studiate;
descrierea unor instituii criminologice;
capacitatea de a transpune n practic cunotiinele dobndite n cadrul cursului;
abiliti de cercetare, creativitate n domeniul juridic;
capacitatea de a concepe proiecte i de a le derula activiti juridice;
capacitatea de a soluiona litigii aprute n activitile desfurate n cadrul unei organizaii internaionale.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor disciplinei;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale;
6. abilitatea de a colabora cu specialitii din alte domenii
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al - Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor referitoare la
disciplinei notiunilede baza ale teoriilor criminologice i teoriilor specifice penologiei,
- cunoaterea factorilor de risc criminogen si evolutia criminalitatii,
- cunoaterea cauzelor, formelor si masurile de reactie sociala impotriva fenomenelor
criminogene.
- Studentii trebuie sa ofere explicatii privind cauzele criminalitatii, sa interpreteze evolutiile
fenomenelor criminogene, sa argumenteze utilitatea adoptarii unui anumit sistem penitenciar.
Studentii trebuie sa identifice, in cadrul unor studii de caz situatiile criminogene, factorii de
risc care duc la aparitia criminalitatii, factorii de risc victimal, sa expuna elementele de baza
ale unor strategii de reactie sociala fata de fenomenele infractionale.
7.2 Obiectivele specifice Studentii trebuie sa ofere explicatii privind cauzele criminalitatii, sa interpreteze evolutiile
fenomenelor criminogene, sa argumenteze utilitatea adoptarii unui anumit sistem penitenciar.
Studentii trebuie sa identifice, in cadrul unor studii de caz situatiile criminogene, factorii de
risc care duc la aparitia criminalitatii, factorii de risc victimal, sa expuna elementele de baza
ale unor strategii de reactie sociala fata de fenomenele infractionale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Notiuni de criminologie.Obiectul,scopul ,functiile si
definitia criminologiei. Obiectul cercetarii penolgice.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Criminologia clasica.Evolutii si teorii. Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Teorii contemporane biologice,psihologice si sociologice
privind cauzele delicventei.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Crima,criminalul si criminalitatea sub aspect criminologic. Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Criminologia agresiunilor sexuale. Devianta si delicventa
infantil-juvenila . Criminologie si suicid.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Violenta si comportamentul aberant. Delicventa
patologica.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Victima si victimologia din perspectiva etiologica si
juridica.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Criminalitatea organizata. Criminalitatea feminina Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Victima din perspectiva actului suicidar. VIctima in
dinamica infractionala. Cuplul penal victima-agresor
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Pedeapsa cu inchisoarea-notiune si sensurilr acesteia Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Trasaturile raportului juridic de executare a pedepselor cu
inchisoarea.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Regimul general de executare a pedepselor si regimul de
detentie
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Regimul de munca,de educatie si instruire profesionala in
penitenciare. Regimul de stimulare si recompensare in
penitenciare.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Individualizarea executarii pedepsei cu inchisoarea si
principiile acesteia. Executarea masurilor neprivative de
libertate in conceptia ONU.
Prelegere, studiu de caz, dezbateri
Bibliografie
1.V.Cioclei, Manual de criminologie, Editura C.H.Beck, Bucuresti ,2007
2.Tudor Amza,Cosmin Petronel Amza, Tratat de teorie si politica criminologica, Editura Lumina Lex Bucuresti, 2008.
Suplimentara
1.Rodica Stanoiu, Criminologie, Editura Oscar Print Bucuresti, 1998.
2.Dumitru Culcea, Curs de criminologie, Editura National, Bucuresti, 2001
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Criminologia clasic. Evoluii i teorii studiu de caz, dezbateri
2. Teorii contemporane biologice,psihologice si sociologice privind cauzele
delicventei
studiu de caz, dezbateri
3. Teorii contemporane biologice,psihologice si sociologice privind cauzele
delicventei
studiu de caz, dezbateri
4. Devianta si delicventa infantil-juvenila studiu de caz, dezbateri
5. Victima si victimologia din perspectiva etiologica si juridica. studiu de caz, dezbateri
6. Regimul general de executare a pedepselor si regimul de detentie studiu de caz, dezbateri
7. Individualizarea executarii pedepsei cu inchisoarea si principiile acesteia studiu de caz, dezbateri
8. Politica penala a statului si rolul penologiei in formarea acesteia studiu de caz, dezbateri
Bibliografie
1.V.Cioclei, Manual de criminologie, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
2.Tudor Amza,Cosmin Petronel Amza, Tratat de teorie si politica criminologica, Editura Lumina Lex Bucuresti, 2008.
Suplimentara
1.Rodica Stanoiu, Criminologie, Editura Oscar Print Bucuresti ,1998.
2.Dumitru Culcea, Curs de criminologie, Editura National,Bucuresti, 2001
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen parial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


10. 10. 2013 Lect. univ. dr. Babu Vasile Lect. univ. drd. Raluca Lupu
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
Conf univ dr Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept / Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Drept Financiar
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/4/11
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe
2.4.Titularul activitilor de seminar Asist. univ. drd. Georgiana Covrig
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Ob.
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat
Examinri 4
Alte activiti 1
3.7 Total ore studiu individual 40
3.9 Total ore pe semestru 82
3.10 Numr de credite 4
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum *Cunostinte din domeniul financiar-fiscal i juridic
4.2 de competene *Cunostinte de comportament in echip, in Administraia Financiar-Fiscal, dezvoltarea
abilitatilor de mediere etc.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului *Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
*Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care mobilierul
poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea normelor juridice specifice dreptului financiar
i fiscal;
Formarea de specialiti n domeniu prin cunoaterea normelor i raporturilor juridice specifice dreptului
financiar i fiscal, bugetului statului, natura juridic a acestuia, principiile i regulile bugetare, cuprinsul
bugetului de stat, clasificaia bugetar a veniturilor si cheltuielilor, procedura elaborrii i aprobrii
bugetului de stat, legea bugetar anual i execuia anual a bugetului de stat, creditul public, utlitatea i
caracteristicile acestuia etc.
Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor aspecte referitoare la bugetul de
stat, legea bugetar anual i execuia anual a bugetului de stat, impozite i taxe;
C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Cunoaterea noiunilor de baz specifice dreptului financiar-fiscal i nelegerea mecanismelor care
influenteaza evolutia bugetului statului, a impozitelor i taxelor etc.;
Utilizarea adecvat a conceptelor i principiilor fundamentale ale financiar-fiscal n procesul complex
actual de globalizare. Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea
aptitudinilor de analist/expert n domeniul dreptului financiar-fiscal;
Cultivarea sentimentului de respectarea legislaiei financiar-fiscale ;
Combaterea oricrei forme de evaziune fiscal ;
Concentrarea eforturilor asupra tendintelor actuale de fraud financiar i fiscal.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunotinele de la aceast disciplin vor constitui fundamentul
pregtirii juridice n domeniul dreptului financiar-fiscal i vor facilita
interpretarea i nelegerea coninutului infraciunilor financiar-fiscale
i, n special, cele de evaziune fiscal.
7.2 Obiectivele specifice Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor
specifice dreptului financiar-fiscal i facilitarea accesului studenilor la
cunoaterea i aprofundarea principalelor aspecte referitoare la bugetul
de stat, legea bugetar anual i execuia anual a bugetului de stat,
impozite i taxe etc.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND
DREPTUL FINANCIAR I FISCAL
Prelegeri, Prezentare-Power-Point, Slideuri,
Analiz de caz, Argumentare cu exemple din
Practica judiciar (dup caz). Interactiunea cu
studentii este dezvoltata prin brainstorming si
predare.
Suportul de curs
este pus
la dispozitia
studentilor pe
Platforma
Blackboard,
recomandandu-se
lecturarea sa
inainte de
sustinerea
prelegerii.
2. BUGETUL STATULUI, PROCEDURA I EXECUIA
BUGETAR
Idem
3. STRUCTURA CHELTUIELILE BUGETULUI DE
STAT
Idem
4. BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT Idem
5. BUGETUL UNITILOR ADMINISTRATIV-
TERITORIALE
Idem
6. CREDITUL PUBLIC Idem
7. ORGANIZAREA I PROCEDURA CONTROLULUI
FINANCIAR
Idem
8. TEORIA GENERAL A IMPOZITELOR I TAXELOR Idem
9. CREANELE I OBLIGAIILE FISCALE Idem
10. IMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL PE VENIT Idem
11. TAXA PE VALOAREA ADUGAT I ACCIZELE Idem
12. TAXELE VAMALE Idem
13. IMPOZITELE I TAXELE LOCALE Idem
14. CONTROLUL FINANCIAR - FISCAL I
ARMONIZAREA FISCAL EUROPEANA
Idem
Bibliografie :
1. Gh. Alecu (autor coord.), R. Stancu, S. Stnciulescu, Drept fiscal i Contencios fiscal, Ed. Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2010;
2. Gh. Alecu, Drept fiscal romn, Ovidius University Press, Constana, 2007;
3. Gh. Alecu, Drept financiar, ediia a II-a revizuit i adugit, Ovidius University Press, Constana, 2006;
4. I. Condor, Drept financiar, bugetar i fiscal, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004.
5. Gh. Alecu , Drept Financiar, Ovidius University Press, Constana, 2005;
6. Codul fiscal i Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. BUGETUL STATULUI, STRUCTURA, PROCEDURA
DE ELABORARE I EXECUIA BUGETAR
Activitatea de interactiune cu studentii in
prezentarea, audierea, evaluarea si recapitularea
cunostintelor se realizeaza cu ajutorul
monitorilor de seminar, a echipelor de eseu,
actualizarea legislatiei sau prezentarii de
articole.Studiile de caz sunt prelucrate si
prezentate atat din initiativa studentilor cat si ca
,,Analiz de caz, cu exemple din Jurisprudena
naional i CEDO.
Se recomanda
studentilor
parcurgerea
prealabila a
suportului de
curs pentru a
putea
interactiona in
timpul
temelor de
seminar
2. BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT Idem
3. BUGETUL UNITILOR ADMINISTRATIV- Idem
TERITORIALE
4. CREDITUL PUBLIC Idem
5. TEORIA GENERAL A IMPOZITELOR I TAXELOR Idem
6. IMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL PE VENIT Idem
7. TAXA PE VALOAREA ADUGAT, TAXELE
VAMALE I ACCIZELE
Idem
Bibliografie :
2. Gh. Alecu (autor coord.), R. Stancu, S. Stnciulescu, Drept fiscal i Contencios fiscal, Ed. Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2010;
2. Gh. Alecu, Drept fiscal romn, Ovidius University Press, Constana, 2007;
3. Gh. Alecu, Drept financiar, ediia a II-a revizuit i adugit, Ovidius University Press, Constana, 2006;
4. I. Condor, Drept financiar, bugetar i fiscal, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004.
5. Gh. Alecu , Drept Financiar, Ovidius University Press, Constana, 2005;
6. Codul fiscal i Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenele ce le vor dobndi viitorii absoloveni - specialiti n domeniul financiar-fiscal, vor asigura o calificare
superioar acestora, ntruct coninuturilor disciplinei au fost coroborate cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale din domeniul financia-fiscal i angajatorilor interesai.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4.1 Curs Prezen, Interactivitate,
Comentarii, ntrebri,
Rspunsuri etc.
Se inregistreaza frecventa si soliditatea
interactiunii la orele de curs.
20%
10.4.2 Seminar/laborator
10.5. Evaluarea final
Prezen,Referate,
Implicarea in pregatirea
si.discutarea.probleme-
lor
Se inregistreaza frecventarea si
activitatea in timpul cursului si
seminarului si soliditatea interactiunii la
temele de seminar care este premiata la
fiecare tip de activitate. Dovedirea
participarii la activitasile colective este
conditie obligatorie de prezentare la
evaluarea finala
20%
Examen cu gril complex 60%
10.6 Standard minim de performan
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale instituiilor specifice disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor
de analist n domeniul dreptului penal;
Contributia activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv doveditoare a intelegerii fenomenelor
predate si dezbatute la seminar.
Participarea la activitatea de cercetare stiinifica studenteasca .
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe Asist. univ drd. Georgiana Covrig
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Rcanu Anton
1
FIA DISCIPLINEI
Limba straina (franceza)
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2 Facultatea Drept si Administratie Publica
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul destudii Licen
1.6 Programul de tudii/Calificarea Drept
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Limba straina (franceza)
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor delaborator
2.4 Anul de studiu II 12.5Semestrul II 12.6 Tipul de evaluare Cv. 12.7 Regimul disciplinei Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul denvmnt 28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 3
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual
pe semestru
22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 2
4. Precondiii (acolo undeeste cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene utilizarea cunotinelor generale de limb francez pentru nelegerea i aprofundarea noiunilor legate de limbajul juridicfrancez
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Studenii vor prezenta i analiza texte care reflect/explic/descriu caracteristicile limbajului juridic francez i
dificultile de traducere a textelor/documentelor cu caracter juridic.
6. Competenelespecifice acumulate
Competene profesionale Comunicarea efectiv, n limba francez, n context juridic, prin utilizarea registrelor i variantelor lingvistice
specifice n vorbirei scriere;
nelegerea de texte juridice scrise i orale, n limba francez;
Utilizarea i aplicarea conceptelor, teoriilor i metodelor specifice limbajelor de specialitate pentru explicarea
fenomenelor de baz asociate traducerii i intelegerii termenilor (compararea traducerilor, compararea izvoarelor de
drept etc.) i a terminologiei specifice domeniului juridic n limba francezi n limba matern;
Utilizarea adecvat a unitilor frazeologice i gramaticale adecvate unui context juridic;
Utilizarea adecvat a unitilor semantice i de vocabular adaptate unui text juridic;
Meninerea coerenei i conexiunii elementelor de vocabular i gramatic n traducerea unui text juridic;
Comunicarea eficient, scris i oral, n limba franceza, pe teme cu caracter juridic.
Competene transversale Gestionarea optim a sarcinilor profesionalei deprinderea executrii lor la termen, n mod riguros, eficient i
responsabil;
Respectarea normelor de etic specifice activitilor de traducere;
Gestionarea informaiilor specifice rezolvrii sarcinilor complexe n context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea infromaiilor n documente de profil), prin utilizarea la nivel avansat a limbii franceze;
Aplicarea tehnicilor de relaionare n grup.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specificeacumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s i familiarizeze pe studeni cu limbajul juridic francez, cu aspecte legate de precizia, dar uneori,
de ambiguitatea comunicrii n slile de judecat, cu dificultile ntmpinate n traducerea textelor juridice.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei:
Cunoaterea noiunilor i conceptelor necesare studiului teoriilor asupra procesului de comunicare n domeniul
juridic; cunoaterea rolului limbajului n domeniul juridic, descrierea francezei juridice, a modului cumavocaii i
judectorii utilizeaz limba francez general i juridic n sala de judecat i ct de bine funcioneaz limbajul
juridic n calitate de mijloc de comunicare;
Utilizarea adecvat a conceptelor specifice disciplinei n analize sau studii de caz; asimilarea termenilor specifici
dreptului francez, dar si vocabularului juridic general.
2. Explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale
disciplinei:
Explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaional prin intermediul modelelor de
analiz i interpretare propuse;
Interpretarea coninuturilor teoretice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de analiz a limbajului juridic n
limbafrancez;
2
Interpretarea unor diferite puncte de vedere, precumi a rezultatelor unei analize sau cercetri n domeniu din
perspectiva teoretic a comunicrii n context juridic;
nelegerea modalitilor de concretizare a cunotinelor teoretice specifice disciplinei n proiecte sau studii de
caz.
3. Formarea unor competene atitudinale:
s manifeste o atitudine pozitiv i responsabil fa de domeniul comunicrii n context juridic;
4. Promovarea urmtoarelor valori i atitudini cognitive: gndire critic i divergent, gndire autocritic i
convergent, disponibilitatea pentru dialog i dezbatere, interesul pentru interogaia reflexiv, curiozitatea i interesul
pentru problematica etica comunicrii, coeren i rigurozitate de gndire i aciune n acest domeniu.
8. Coninut
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Contractul [Le contrat] 2 ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme degramatica.
Conditii de validitatea si tipuri de obligatii contractuale[Conditions de validite et
types des obligations contractuelles] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Contractul defranciza[Le contrat de franchise] 2ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Vocabularul specific unui contract in limba franceza [Le lexique dun contrat]
4ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Modalitati de exprimare in franceza juridica a puterii, sarcinii si doleantelor
[Exprimer le pouvoir, le devoir et le le vouloir] 4ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Argumentarea in limbajul juridic [Largumentation dans le discours juridique]
4ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Conceptul de suveranitatein dreptul penal international [La souverainete dans
le droit penal international] 4ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Conceptele cheie ale dreptului penal international [Les termes du droit penal
international] 2 ore
Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme de gramatica.
Procesul penal international [Le proces penal international] - 4ore Prelegere, Dezbatere; Analiz pe text; Traduceri; Prezentri;
Probleme degramatica.
Bibliografie:
Danisor, D. (2010), Dicionar juridic romn-francez, francez-romn. Bucureti: C.H. Beck.
Damette, E., Dargirolle F., (2012) Methode de francais juridique, Paris: Dalloz
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din
domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani ai comunitii epistemice;
Interacionarea cu angajatori din domeniul aferent programului de licen dup finalizarea parteneriatelor pentru efectuarea practicii de specialitate
inclus n Planul de nvmnt i conformpoliticilor educaionale desfurate de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si Administratie
PublicadinConstana;
Completarea activitilor teoretice generale cu cele specifice mediului antreprenorial;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de: Avocat - 242101; Jurisconsult - 242102; Procuror -
242201; Judector i asimilai - 242202; Magistrat asistent - 242203; Judector inspector - 242204; Magistrat consultant - 242205; Consilier de
probaiune - 242206; Inspector probaiune - 242207; Executor judectoresc - 242902; Inspector justiie - 242903; Expert jurist - 242904; Consilier de
justiie - 242905; Referent de specialitate n justiie - 242906; Notar - 242907; Expert armonizare legislativ - 242912; Mediator - 244702; Purttor de
cuvnt - 244706; Consilier administraia public- 247001; Cercettor n domeniul tiinelor juridice- 257001; grefier sef (judecatorie, parchet) - 111020;
grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete) - 111021; 245121 tehnoredactor (studii superioare), 243203 documentarist (studii superioare).
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs
10.5 Seminar / laborator Participareactiv ladiscuii;
Redactarea lucrrilor de seminar;
Pregtireai susinerea prezentrilor
Evaluare permanent;
Teme sptmnale;
Prezentri
10.6 Standard minimde performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunereaunei lucrri personale n legtur cu tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonali de asumare de roluri specifice;
rezultatul colocviului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Facultatea de Drept si Administratie Publica
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Sisteme politice comparate
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/2/4/14
2.3. Titularul activitilor de curs Prof. uni. dr. Adela Voicu
2.4.Titularul activitilor de seminar Lector univ. drd. Raluca Lupu
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul IV 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Op.
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 30
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri 3
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 53
3.9 Total ore pe semestru 88
3.10 Numr de credite 3
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
La finalul semestrului, studentul trebuie sa poat aplica cunostintele acumulate in aprofundarea
celorlalte discipline ale specializrii in drept, intelegerea relatiei executiv-legislativ, descifrarea
configuratiei politice actuale in cadrul Uniunii Europene si nu numai.
Studentul trebuie s constientizeze c dreptul, inainte de a fi un fenomen juridic este un produs istoric,
un fenomen social dinamic si cuprinztor, care isi gseste izvoare inclusiv in sistemele politice
contemporane.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Cursul reprezint un domeniu al sistemelor stiintelor juridice al crui obiect de studiu il formeaz
prezentarea continutului sistemului politic al Uniunii Europene si Romaniei, precum si prezentarea
principalelor modele ale democratiei.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul se concentreaza pe nevoia de a transmite noiunile fundamentale
privitoare la evoluia teoriilor despre formele de guvernare, doctrine
politice i a diferitelor tipuri de regimuri politice.
Cursul isi propune nsusirea cunostintelor prinvind notiunile de sistem
politic, regim politic, putere, politic, mecanismul separrii puterilor n
stat, a sistemului electoral si a sistemului de partide precum si
configurarea sistemului politic din Romnia n contextul integrrii
europene.
7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea temeinic a evoluiei regimurilor politice;
nelegerea raporturilor dintre stat i cetean, a legitimitii drepturilor
i libertilor ceteneti precum i a modului de ocrotire a acestora, n
diferite regimuri politice;
Analiza comparativ a formelor de guvernare contemporane;
Abordarea critic a ideologiilor i a doctrinelor politice contemporane
din perspectiv istoric i a rolului statului n conducerea societii.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Metoda comparativ- cale fertil n cmpul cunoaterii Prelegere si interactiv
2. Sistemul social global i sistemul politic. Sistemele i
regimurile politice
a. Noiunile de sistem i de regim;
b. Tipologia sistemelor politice;
c. Regimurile politice i clasificarea lor
Prelegere si interactiv
3. Componente structurale ale sistemului politic
a. Relaiile politice;
b. Instituiile politice;
c. Concepiile politice;
d. Contiin i cultur politic.
Prelegere si interactiv
4. Regimuri politice non-democratice: dictatur, tiranie i
despotism. Regimuri politice autoritare. Regimul politic
totalitar.
Prelegere si interactiv
5. Sistemul politic din Romnia. Prelegere si interactiv
6. Statul instituie fundamental a sistemului politic.
a.Statul; apariia i evoluia statului modern
b.Tipuri de stat
c. Trsturile i funciile statului
Prelegere si interactiv
7. Statul de drept gndirea politic despre stat
a. Concepia liberal;
b. Concepia conservatoare;
c. Concepia anarhist;
d. Statul totalitar;
e. Concepiile de stnga.
Prelegere si interactiv
8. Regimuri politice. Democraii occidentale comparate.
Forme de guvernmnt.
a. Democraia modern. Trsturi, autenticitate, modele
democratice
b. Regimuri prezideniale- SUA
c. Regimuri semiprezideniale- Frana
d. Regimuri parlamentare- Marea Britanie
Prelegere si interactiv
9. Regimuri politice totalitare
a.Totalitarism.Autoritarism;
b. Regimul politic sovietic.- stalinismul;
c. Regimul fascist i nazist.
Prelegere si interactiv
10. Fascismul n teorie i practic. Italia fascist Prelegere si interactiv
11. Nazismul: concept, caracteristici, determinri;
Deosebiri ntre regimul nazist, regimul fascist i regimul
comunist.
Prelegere si interactiv
12. Regimurile comuniste.
a. Socialism, comunism, regim politic comunist.
b. Asemnri i deosebiri ntre diferitele regimuri
comuniste.
Prelegere si interactiv
13. Partidele politice
a. Repere teoretice privind definirea partidelor politice
b. Geneza i evoluia istoric a partidelor politice
c.Trsturile i funciile partidelor politice
d.Partidismul romnesc n perioada tranziiei
Prelegere si interactiv
14. Doctrine i ideologii politice
a. Rolul i funciile doctrinelor politice
b. Tipuri de ideologii politice
Prelegere si interactiv
c. Principalele doctrine i ideologii
Bibliografie
1. Ion Bitoleanu, Sisteme politice comparate, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 2009
2. Avram Cezar, Regimuri politice comparate, Autoritarismul i totalitarismul secolului XX, Editura
MJM, Craiova, 2002
3. Victor Duculescu, Constana Clinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituional comparat, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2007
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs Nota 10 presupune
rspunsuri corecte la
toate ntrebrile din testul
final, de la sfritul
semestrului (80%), ct i
rspunsurile corecte la
toate ntrebrile de la
cele dou evaluri
pariale, susinute n
cursul semestrului (20%).
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan
Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie.