Sunteți pe pagina 1din 12

Colegiul Tehnic Forestier Campina Clasa a-XII-a R 2 Profesor Ciută-Ioniță Cristina

ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE Anul scolar 2013-2014

Competeneţe-cheie stabilite la nivel european:

- competenţe interpresonale, interculturale, sociale şi civice

- a învăţa să înveţi

- competeneţe digitale – bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informaţiei şi comunicare electronică

- competenţe antreprenoriale

Planificare calendaristică anuală Programă aprobată prin ordinul ministrului nr. 5287/09.10.2006

 

Competenţe generale

Valori şi atitudini

1.

Explorarea resurselor personale care

Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi

influenţează cariera

Aprecierea unicităţii fiecăruia

Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera

2.

Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în

Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi

vederea dezvoltării personale şi profesionale

Receptivitate la emoţiile celorlalţi

Valorizarea relaţiilor interpersonale

3.

Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria

Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor

activitate pentru obţinerea succesului

Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare

Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare

4.

Elaborarea proiectului de dezvoltare

Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional

personală şi profesională

Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera

5.

Exersarea abilităţilor de management al unui

Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor

stil de viaţă de calitate

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERASU Profesor CONSTANTINESCU CARMEN

Clasa a XIII-a An şcolar 2012-2013

PLANIFICARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Nr.

Componenta

Sem. I

Sem. II

Total ore

Crt.

1

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

2

4

6

2

Comunicare şi abilităţi sociale

5

1

6

3

Managementul informaţiilor şi învăţării

2

2

4

4

Planificarea carierei

2

6

8

5

Calitatea stilului de viaţă

3

4

7

6

Programul ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

-

1 săptămână

 

01 – 05.04.2014 Total

 

ore141731

     

Aria curriculară Consiliere şi orientare

Planificare calendaristică

Modulul I: Autocunoaştere şi dezvoltare personală (6 ORE) Competenţa generală 1. Explorarea resurselor personale care influenţează cariera Competenţe specifice:

 

1.1

Elaborarea un program personalizat de reuşită personală şi profesională

Conţinuturi

Tema

 

Metode şi tehnici

Mijloace

Evaluare

Săpt.

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

-Organizarea colectivului de elevi şi atribuirea de

-

Aplicarea unor instrumente

-Fişe de lucru -Fişe de autoevaluare -Teste de autocunoaştere -Chestionare -Autoportret -Jocuri de autocunoaştere şi

-Răspunsuri la

S1

de evaluare a abilităţilor şi

chestionare

-

tehnici de management

responsabilităţi. -Analiza rezultatelor obţinute în anul şcoar

intereselor personale. Corelarea rezultatelor şi stabilirea profilului individual.

-Fişe de

al resurselor personale;

autoevaluare

S2

asumarea responsabilităţii şi a consecinţelor

-Fişe de

2011-2012.

evaluare

S15

-Autocunoaştere şi succes

-

Exercitii (în echipă şi

intercunoaştere -Lectura unor texte-premisă -Activitate pe grupe -Statistici, imagini

-Chestionarul de

S20

-

strategii de

-Cine sunt eu? -Utilizarea optimă a resurselor personale -Promovez în exterior o imagine de sine corectă?

individual) de planificare a succesului în plan personal şi profesional.

interese

S16

responsabilizare şi de pregătire pentru viaţa de adult

-Portofoliul

-Grila de

S23

-

Completarea unor fişe de

-Modele de documente personale -Prezentare de caz -Prezentarea personală într-un pliant-reclamă, linia vieţii, capitolele importante din viaţă

observaţie

 

lucru, joc de rol pe tema managementului resurselor personale.

-Testele de

 

aptitudini

şi

performanţă

 

-Simularea

Modulul II: Comunicare şi abilităţi sociale (6 ORE) Competenţa generală 2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare în vederea dezvoltării personale şi profesionale Competenţe specifice:

 

2.1 Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare

 

2.2 Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilităţilor de lider

 

Conţinuturi

Tema

 

Metode şi tehnici

Mijloace

Evaluare

Săpt.

 

Submodulul 2.1. Abilităţi sociale

-Cine ne conduce? -Emoţiile, sursa vieţii

Simulări de situaţii care evidenţiază avantajele comportamentului de cooperare.

-

Autoevaluare Chestionarul de interese Portofoliul Grila de observaţie

-Răspunsuri la chestionare -Fişe de autoevaluare -Fişe de evaluare -Investirea în jocurile de rol -Feed-back-ul improvizaţiilor dramatice

S3

S30

Comportamente de

cooperare în grupurile de apartenenţă

-

-Cum ne susţinem părerea personală -Prevenirea abuzului şi

S7

-

Dezbateri, jocuri de rol

Testele de aptitudini şi performanţă Simularea

S6

-

Modalităţi de adaptare

convieţuirea în familie - Cum reacţionez la presiunea de grup -Puterea anturajului

pentru evidenţierea şi dezvoltarea calităţilor de lider.

la schimbările din cadrul

S4

grupului de apartenenţă Submodulul 2.2. Abilităţi de leadership

 

S5

-

Calităţile liderilor;

   

dezvoltarea calităţilor de

 

lider

Modulul III: Managementul informaţiilor şi al învăţării (4 ORE) Competenţa generală 3. Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate pentru obţinerea succesului Competeneţe specifice:

 

3.1 Exersarea abilităţilor de utilizare eficientă a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta şi evalua informaţii despre învăţare, muncă, carieră

3.2 Exersarea abilităţilor de învăţare critică, creativă şi eficientă, în vederea obţinerii reuşitei personale şi profesionale

 

3.3 Explicarea necesităţii şi avantajelor învăţării permanente

 
 

Conţinuturi

Tema

Metode şi tehnici

Mijloace

Evaluare

Săpt.

 

Submodulul 3.1. Managementul informaţiilor

-Cum să învăţăm eficient -Bacalaureatul – examenul maturităţii

Dezbateri pe tema utilităţii diferitelor resurse privind învăţarea, munca şi cariera.

-

Chestionare cu privire la relaţia dintre performanţele şcolare

-Fişe de

S14

evaluare

S8

-Fişe de

-

Resurse relevante cu

-Consecinţele absenteismului asupra procesului de învăţare -Cartea – bun prieten

Aplicarea unor tehnici de gândire critică.

-

şi succes Teste de autocunoaştere

autoevaluare

S21

privire la învăţare, muncă, carieră

-Grila de

-

Dezbateri cu tema:

Internet Chat Activităţi interactive Conversaţia Aprobarea Exerciţiul stimulativ

observaţie

S26

 

“Învăţarea permanentă – o

-Programe de

 

Submodulul 3.2

 

necesitate”.

dezvoltare

Managementul învăţării

personală

-

Gândirea critică şi

autocontrolul asupra propriei învăţări

-

Învăţarea permanentă

 

(caracteristici, reglementări, naţionale şi europene)

Modulul IV: Planificarea carierei (8 ORE) Competenţa generală 4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională Competenţe specifice:

 

4.1 Evaluarea pregătirii personale pentru continuarea studiilor/ pentru inserţia profesională

 

4.2 Exersarea abilităţilor de utilizare a documentelor de marketing personal şi Europass, în vederea continuării studiilor sau a inserţiei pe piaţa

muncii

 
 

Conţinuturi

Tema

 

Metode şi tehnici

Mijloace

Evaluare

Săpt.

 

Submodulul 4.1. Alternative educaţionale

-Cum aflu ce îmi oferă o facultate?

-

Exerciţii de elaborare a

Utilizarea dicţionarelor, biblioteca Conversaţia Teste de autocunoaştere Chestionare Aprobarea

-Fişe de

S13

documentelor de marketing

autoevaluare

Invăţământ postobligatoriu:

-

şcoli postliceale, învăţământ universitar de scurtă / lungă durată, educaţia adulţilor; specificul educaţiei, condiţii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european

-Portofoliul personal -Citirea anunţurilor de angajare -Responsabilităţile mele -Ce-mi doresc în viaţă? -CV-ul – cartea mea de vizită -Planuri de viitor -Angajat în Europa

personal (CV, scrisoare de intenţie), simularea participării la un interviu în vederea angajării.

-CV-ul

S25

-Scrisoarea de

S28

intenţie

S9

-Simularea

S22

-

Simulare - utilizarea

Exerciţiul stimulativ Afişe Reviste Internet

-Chestionare de

S24

documentelor EUROPASS în condiţiile aplicării pentru o bursă sau ocuparea unui

interese

S29

S31

Submodulul 4.2. Elemente de marketing personal

-

Portofoliul personal şi planul pentru carieră după

finalizarea ciclului superior al liceului; integrarea şi armonizarea priorităţilor şi a obiectivelor (educaţionale, profesionale, familiale), în vederea obţinerii succesului personal şi profesional

 

loc de muncă în ţară sau străinatate.

-

consiliere pentru familiarizarea cu documentele EUROPASS şi cerinţele de studiu sau ocupare a unui loc de muncă în Europa.

Vizite la cabinetul de

www.go.ise.ro Profiluri ocupaţionale

Internet www.go.ise.ro Profiluri ocupaţionale

-

CV, scrisoare de intenţie,

interviul de angajare -cerinţe formale, standarde europene

 

- Documente Europass: CV-ul european, paşaportul lingvistic, suplimentul la diplomă, certificatul de calificare

Modul V: Calitatea stilului de viaţă (7 ORE) Competenţa generală 5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate Competenţe specifice:

 

5.1 Analizarea conceptului de calitate a vieţii în contextul dezvoltării carierei

 

5.2 Exersarea abilitatilor de manage-ment al stresului în pregatirea pentru examene

5.3 Analizarea conceptelor de egalitate de şanse şi de egalitate de gen, din perspectiva planificării carierei

 
 

Conţinuturi

Tema

 

Metode şi tehnici

Mijloace

Evaluare

Săpt.

 

Submodulul 5.1. Calitatea vieţii

-Comportamente de risc pentru sănătate

-

Aplicarea de chestionare,

-Materiale informative -Colaborarea cu centre de

-Fişe de

S18

teste şi instrumente folosite

autoevaluare

personale

-Motive ale consumului de

pentru orientarea în carieră:

sănătate, nutriţie -Teste de autocunoaştere -Chestionare -Completarea unui chestionar de identificare a stilului de viaţă

-Programe de dezvoltare personală -Grila de observaţie -Chestionare de interese -Proiect de grup

S19

-

Impactul carierei şi a

alcool, fumat şi droguri

-Interoption -BTPAC -Chestionare on line:

profesiei asupra calităţii vieţii

- Primul ajutor în situaţii de

S11

Calitatea vieţii în situaţii de criză: cum influenţează o situaţie de criză calitatea vieţii unei persoane; modalităţi de intervenţie în situaţie de criză

-

riscuri naturale -Reguli de igienă a muncii intelectuale în condiţiile susţinerii unui examen -Sănătatea şi schimbările climatice -Sănătatea – o comoară -Stereotipuri de gen şi

www.go.ise.ro,

S10

www.cognitrom.ro

-

Proiect de grup: influenţa

preferat şi profesiile asociate acestuia -Discuţii de grup pe tema

unei situaţii de criză asupra

S12

Submodulul 5.2. Calitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă

calităţii vieţii unei persoane.

 

Proiecte individuale şi de grup cu tema: „Pregătirea pentru examene şi managementul stresului.”

-

implicării în situaţii de criză -Reactivarea grupului de voluntari

S17

S32

Pregătirea pentru examene şi managementul stresului

-

alegerea carierei

Submodulul 5.3. Egalitatea de şanse în dezvoltarea carierei

Discuţii de grup de

-

identificare a modalităţilor de asigurare a egalităţii de sanse în dezvoltarea unei cariere.

-

Discutii de grup pe tema

al clasei noastre -Joc de rol -Proiecte individuale şi de grup -Discuţii de grup pe tema

influenţei stereotipiilor de gen în planificarea şi dezvoltarea carierei unei fete/femei şi a unui băiat/bărbat

-

Dimensiunea de gen în

dezvoltarea şi planificarea carierei stereotipurile de gen ca bariere în opţiunile de carieră

influenţei stereotipurilor de gen în planificarea şi dezvoltarea carierei.

Clasa a XII-a

PROGRAMA SCOLARA pentru disciplina optionala „Fii activ, pregateste-ti accesul catre succes!“ Aprobata prin OMECTS nr. 3843/26.04.2012

ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Competeneţe-cheie stabilite la nivel european:

- competenţe interpresonale, interculturale, sociale şi civice

- a învăţa să înveţi

- competeneţe digitale – bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informaţiei şi comunicare electronică

- competenţe antreprenoriale

Competente generale si specifice

1. Valorificarea resurselor personale in stabilirea si atingerea tintelor profesionale

1.1 Analizarea relatiei: caracteristici personale - rezultate scolare - experiente de viata - aspiratii profesionale

1.2 Exersarea abilitatilor transferabile necesare in contexte de munca

1.3 Exersarea abilitatilor de comunicare verbala si nonverbala pentru obtinerea locului de munca dorit

2. Demonstrarea abilitatilor de localizare, evaluare si interpretare a informatiilor despre piata muncii si despre angajare

2.1 Analizarea contextelor si a relatiilor de munca

2.2 Analizarea profesiilor si a dinamicii locurilor de munca la nivel local/national/European

2.3 Identificarea surselor de informare si sprijin pentru obtinerea locului de munca dorit

2.4 Analizarea documentelor specifice angajarii

2.5 Argumentarea preferintelor pentru un anumit loc de munca, in functie de conditiile de munca si tipul de angajator

2.6 Compararea riscurilor profesionale aferente diferitelor ocupatii

2.7 Identificarea si aplicarea regulilor de protectie a muncii si de acordare a primului ajutor in situatii de munca (simulari)

2.8 Identificarea optiunilor si a alternativelor in situatia (ipotetica) de somaj

3. Conceperea unei strategii proprii de dezvoltare profesionala

3.1 Elaborarea unui plan de dezvoltare a resurselor personale

3.2 Integrarea elementelor de marketing personal in strategia pentru obtinerea unui loc de munca

3.3 Demonstrarea abilitatilor de construire si utilizare a portofoliului pentru obtinerea unui loc de munca

3.4 Argumentarea necesitatii (auto)educatiei continue

3.5 Construirea unui plan de cariera pe termen scurt si lung

Valori si atitudini

• Valorificarea critica si selectiva a informatiilor despre sine si despre piata muncii

• Responsabilitate si disponibilitate pentru decizii si actiuni pentru privind propria cariera

• Autonomie, flexibilitate si initiativa in elaborarea propriului traseu educational si profesional

• Atitudine pozitiva, motivatie si interes fata de munca si invatare permanenta

Nr.

Unitatea

Competente

Continuturi

Nr.

Sapt.

Obs.

 

de

       

crt.

invatare

specifice

ore

 

1. Modulul I

1.1

• Resurse personale

3

S14

„Vreau sa

1.2

- Calitati, limitele personale, interese si

S15

muncesc.

2.1

aptitudini, competente, rezultate scolare

S16

Care sunt

3.3

-

Abilitati transferabile (de exemplu:

resursele

managementul timpului, munca in echipa, disciplina in munca)

mele?“

-

Obiective si prioritati personale, ce doresc sa

mai invat/sa stiu/sa fac pentru dezvoltarea mea personala

- Planul de dezvoltare personala - etape

Contexte de invatare formala, nonformala,

informala si abilitati/competente dobandite

-

Discipline preferate

Tipuri de activitati scolare extracurriculare (proiecte, programe)

-

-

Activitati de timp liber

-

Voluntariat

Instrumente de organizare si prezentare a experientelor personale

- Portofoliul educational

- Portofoliul Europass

 

2. Modulul II „Cautarea unui loc de munca. Care sunt informatiile de care am nevoie si cum le pot obtine?“

2.1

Contexte si relatii de munca (in familie, la

6

S 17- S 22

2.2

scoala, munca - activitate de sine statatoare -

2.3

activitate economica aducatoare de venituri)

3.2

Activitati economice, profesii, profil

1.3

ocupational

Dinamica pietei muncii - cererea si oferta.

Meserii actuale, meserii uzate moral, meserii de viitor, tendinte ale pietei muncii la nivel local, national, european • Surse de informare

si consiliere privind locurile de munca disponibile pe piata muncii

     

Utilizarea TIC pentru obtinerea

     

informatiilor privind piata muncii si ofertele de angajare

• Elemente de marketing personal

- CV, scrisori de recomandare, scrisoare de

intentie

- Cartea de vizita

- Retele de socializare, retele profesionale

• Concursul pentru angajare

- Analiza dosarului personal

- Proba scrisa

- Proba orala: interviul de angajare. Pregatirea

pentru primul contact direct cu angajatorul (atitudine, postura, prezentare, limbaj verbal si mesaj nonverbal, tinuta, abilitati de comunicare si negociere)

3.

Modulul III „Primul loc de munca - documentel e de angajare, specificul muncii,

2.4

Elementele unui contract de munca

4

S 23 – S 26

S

26

2.5

- Incheierea contractului individual de munca

Progr

3.5

(dreptul si obligatia de a incheia un contract de

amul

munca, varsta de la care poti lucra, varsta de la care poti semna un contract individual de munca)

Sa

stii

mai

-

Continutul contractului individual de munca

multe,

(identitatea partilor, locul de munca, sediul angajatorului, functia/ocupatia si atributiile

sa fii

 

mai

antreprenor iat“

postului, riscurile specifice postului, data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele, durata contractului, durata concediului de odihna, conditiile de acordare a preavizului, salariul de baza si alte elemente constitutive de venituri, periodicitatea platilor, durata perioadei de proba)

bun”:

-

Obligatiile partilor, obiectul muncii,

conditiile de munca si masuri de protectie,

munca la domiciliu, timpul de munca si de odihna, munca de noapte, munca suplimentara, formarea
munca la domiciliu, timpul de munca si de
odihna, munca de noapte, munca suplimentara,
formarea continua, salariul, termene, evaluarea
muncii si promovarea
-
Executarea contractului individual de munca
Modificarea sau suspendarea contractului
individual de munca
-
-
Incetarea contractului individual de munca
(incetarea de drept a contractului, concedierea,
demisia)
-
Tipuri de contracte individuale de munca:
durata determinata a contractului, norma
intreaga sau timp partial de munca, contractul
de ucenicie la locul de munca, cumulul de
functii
-
Timpul de munca si timpul de odihna
Salarizarea, plata impozitului si contributiilor
catre stat, fluturasul de salariu
-
Raspunderea juridica (regulamentul intern,
raspunderea disciplinara, raspunderea
-
patrimoniala, raspunderea contraventionala,
raspunderea penala)
- Jurisdictia muncii
• Regimul de protectie a muncii tinerilor
(reglementari specifice, timpul de munca,
timpul de odihna, alte reglementari: lucrul
la inaltime, efortul solicitat)
Specificul muncii in relatie cu tipurile de
angajatori (institutii publice, private,
specificul muncii in companii
mici/medii/mari, multinationale, munca in
strainatate)
• Antreprenoriatul
- Caracteristicile unui bun antreprenor
     

-

Cum pot sa demarez o afacere proprie -

   

legislatie specifica

Accesarea fondurilor de tineret/fonduri europene

-

4.

Modulul IV

2.6

Conditiile de munca si riscurile

2

S

27

„Sanatatea

2.7

profesionale (sanatatea la angajare, medii de munca si boli profesionale)

S

28

si protectia

 

in munca“

Securitate si sanatate in munca

Dreptul la securitate si sanatate in munca - modalitatile prin care este respectat

-

-

Pregatirea specifica protectiei muncii

Instructajul de protectie in munca (continut, periodicitate, documente doveditoare, raspunderea angajatorului si a angajatului)

-

-

Elemente de organizare a locurilor de munca

pentru asigurarea sanatatii si protectiei in munca (de exemplu: semnalizarea pericolelor

si a zonelor de risc, principalele tipuri de afise de avertizare si semnificatia lor)

-

Respectarea legislatiei in organizarea

locurilor de munca si in desfasurarea activitatilor de munca (ergonomia locului de munca, echipament individual de protectie, echipamente de protectie specifice si masurile speciale de operare cu agenti chimici si biologici, nivelul maxim permis pentru zgomot si vibratii, factorii psihologici de stres, reglementari privind microclimatul, lumina, lucrul cu calculatorul)

-

Evaluarea riscurilor profesionale si pregatirea

personalului pentru cazurile deosebite (avarii, calamitati si accidente): asigurarea securitatii

personalului si acordarea primului ajutor, asigurarea si protectia mediului, asigurarea si

     

protectia utilajelor, bunurilor si documentelor

   

5.

Modulul V „Autoeducat ia continua - un drept si o responsabilit ate“

2.8

• Nu imi gasesc un loc de munca - ce pot

2

S

29

3.4

face si ce drepturi am?

S

30

-

Calificarea, recalificarea - reorientarea

 

profesionala

- Ajutorul de somaj

- Munca sezoniera - oportunitatea de angajare

 

pe perioada vacantelor scolare

Institutii de informare, consiliere, mediere in cautarea unui loc de munca • Invatarea permanenta

-

- Ce este si de ce e necesara?

- Formare si reconversie profesionala in

conditiile pierderii/schimbarii locului de

munca - unde gasesc furnizori, cum ma pot inscrie, utilitatea diplomei

Invatamant cu frecventa redusa, invatamant deschis la distanta, e-learning, studiu individual

-