Sunteți pe pagina 1din 5

Macro-uri

CAPITOLUL 17

MACRO-URI

17.1. Utilizarea macro – urilor

De multe ori ]n timpul redactarii unui document, un grup de opera\ii este executat
de mai multe ori; de asemenea, unele opera\ii sunt efectuate în aceea=i ordine asupra mai
multor documente. Majoritatea editoarelor de texte actuale, inclusiv editorul Word,
rezolv[ astfel de probleme oferindu-i utilizatorului posibilitatea de a înregistra succesiuni
de opera\ii creând a=a-numite macro-uri. Un macro este o succesiune de opera\ii; el este
identificat prin numele s[u =i poate fi lansat în execu\ie ulterior printr-o singur[ opera\ie a
utilizatorului. Execu\ia unui macro înseamn[ efectuarea tuturor opera\iilor care compun
macro-ul.

17.2. Înregistrarea unui macro

Pentru a înregistra un macro, trebuie efectua\i urm[torii pa=i:


1. Se aplic[ comanda Tools, Macro, Record New Macro . Pe ecran este afi=at[
fereastra de dialog Record Macro (figura 17.1).

Figura 17.1 – fereastra de dialog Record Macro

2. În câmpul Record Macro Name se introduce numele macro-ului.


3. Utilizatorul poate asocia unui macro o comand[ dintr-un meniu, un buton dintr-o
bar[ de intrumente sau o combina\ie de taste; modul de efectuare a acestor
asocieri va fi descris ulterior.
4. În zona Descripton poate fi introdus[ o scurt[ descriere a opera\iilor efectuate de
macro. Aceast[ descriere poate con\ine maxim 255 de caractere =i pentru a trece la
o nou[ linie trebuie tastat[ secven\a <Shift>+<Enter>.
Procesoare de texte – Microsoft Word

5. Se stabile=te domeniul de valabilitate al macro-ului selectând una din op\iunile


listei: Store macro in . Dac[ se selecteaz[ op\iunea All Documents (Normal.dot)
macro-ul va fi disponibil la editarea oric[rui document sau fi=ier. El va fi salvat in
fi=ierul Normal.dot.
O alt[ op\iune are numele documentului din fereastra de lucru activ[. În cazul
selec\iei acestei variante, macro-ul va fi disponibil numai în documentul curent.
6. Se selecteaz[ butonul OK. }n urma acestei ac\iuni va fi af=at[ bara de instrumente
Macro Record care con\ine pictogramele (Stop) =i (Pause).
7. Se execut[ opera\iile care vor fi înregistrate.
8. Pentru a încheia înregistrarea se selecteaz[ butonul Stop din bara Macro Record

Opera\iile efectuate cu mouse-ul nu sunt înregistrate; în consecin\[ toate opera\iile


care vor fi înregistrate vor fi efectuate prin intermediul tastaturii, inclusiv deschiderea
unui meniu, lansarea unei comenzi, trecerea de la un element al unei ferestre la altul.
Înregistrarea unui macro poate fi întrerupt[ temporar, pentru a efectua opera\ii
care nu trebuie înregistrate, ac\ionând butonul Pause. Înregistrarea este reluat[ ap[s`nd
din nou acela=i buton.

Pentru a asocia macro–ului care urmeaz[ s[ fie înregistrat o comand[, un buton


sau o combina\ie de taste, trebuie ap[sat butonul corespunz[tor din zona Assign macro
to. Op\iunile posibile sunt:
Toolbars – pentru a asocia macro–ul unui buton dintr-o bar[ de instrumente sau
unei comenzi de meniu.
Keyboard – pentru a asocia macro–ul unei combina\ii de taste.

Dac[ se selecteaz[ butonul Keyboard pe ecran va ap[rea fereastra de dialog


Customize Keyboard (figura 17.2):

Figura 17.2 – fereastra de dialog Customize Keyboard


Macro-uri

1. Se pozi\ioneaz[ cursorul în câmpul Press new shorcut key. Se tasteaz[


combina\ia de taste dorit[. Dac[ combina\ia de taste a fost alocat[ altei comenzi,
apare un mesaj în care se specific[ acest lucru.
2. Se selecteaz[ butonul Assign.
3. Se selecteaz[ butonul Close .
Dac[ se selecteaz[ butonul Toolbars pe ecran apare fereastra de dialog
Customize (prezentat[ ]n lec\ia 2), din care se selecteaz[ butonul sau comanda de meniu
c[reia ]i vor fi ata=ate macro-uri.

La înregistrarea unui macro este creat un fi=ier care con\ine un program scris în
limbajul WordBasi. Instruc\iunile acestui program descriu opera\iile care au fost
înregistrate =i compun macro-ul. Iat[ deci o alt[ modalitate de a crea un macro:
introducerea manual[ a instruc\iunilor în limbajul WordBasic.

Prima condi\ie care trebuie îndeplinit[ pentru a crea un macro în acest mod este
cunoa=terea limbajului Word Basic. În caz afirmativ, un macro poate fi creat parcurgând
urm[torii pa=i:
1. Se deschide fereastra de dialog Macro lansând comanda Tools, Macro.
2. Se introduce numele macro-ului în câmpul Macro Name ( numele trebuie s[ difere
de numele macro-urilor existente ).
3. Se ac\ioneaz butonul de comand[ Create.
4. În fereastra de lucru deschis[ se introduce programul în limbajul Word Basic.
5. Pentru a p[r[si fereastra de lucru a macro-ului se lanseaz[ comanda File, Close.

17.3. Lansarea în executie a unui macro

Pentru a lansa ]n execu\ie un macro trebuie parcur=i urm[torii pa=i:


1. Se aplic[ comanda Tools, Macro, Macros. Pe ecran apare fereastra de dialog Macros
(figura 17.3):
Procesoare de texte – Microsoft Word

Figura 17.3 – fereastra de dialog Macros


2. Din lista Macro name se selecteaz[ numele macro-ului ce va fi lansat în execu\ie.
Con\inutul listei Macro Name depinde de op\iunea selectat[ din lista Macro Avaible
In. Op\iunile acestei liste sunt:
• All Acticve Template and Documents – sunt afi=ate toate macro-urile din
fi=ierele deschise sau =abloanele utilizate de fi=ierele deschise în sesiunea
de lucru curent[.
• Normal.dot (Global template ) – sunt afi=ate toate macro-urile con\inute
în Normal.dot .
• Word Command – sunt afi=ate toate comenzile editorului Word, chiar =i
cele care nu sunt afi=ate în nici un meniu.
• Numele fi=ierului – sunt afi=ate toate macro-urile din documentul curent.
3. Se selecteaz[ butonul Run din fereastra Macro.
4. Dac[ unui macro I-a fost asociat[ o comand[, un buton sau o combina\ie de taste,
macro-ul poate fi lansat în execu\ie prin lansarea comenzii, ac\ionarea butonului,
respectiv tastarea combina\iei de taste respective.

17.4. Editarea unui macro

Un macro poate fi modificat numai prin editarea în programul WordBasic, al


c[rui instruc\iuni descriu opera\iile înregistrate.
Pentru editarea programului, trebuie parcur=i urm[torii pa=i:
1. Se deschide fereastra de dialog Macro lansând comanda Tools, Macro.
2. Se introduce numele macro-ului în câmpul Macro Name.
3. Se ac\ioneaz[ butonul de comand[ Edit.
4. În fereastra de lucru deschis[ se editeaz[ programul în limbajul WordBasic.
5. Pentru a par[si fereastra de lucru a macro-ului se lanseaz[ File, Close.

17.5. +teregerea unui macro

Pentru a realiza aceast[ opera\ie se efectueaz[ urm[torii pa=i:


1. Se deschide fereastra de dialog Macros, aplic`nd comanda Tools, Macro.
2. Se selecteaz[ numele macrou-ului din lista ata=at[ câmpului Macro Name.
3. Se selecteaz[ butonul Delete.

17.6. Exemple

1. S[ se înregistreze un macro pentru a stabili marginile dorite pentru pagin[.


Acest macro s[ se lanseze la tastarea combina\iei <Ctrl>+M.

Pa=ii care trebuie executa\i sunt:

1. Se aplic[ comanda Tools, Macro, Record New Macro.


2. În câmpul Macro Name din fereastra de dialog Record Macro se introduce numele
macro-ului: Setare margini pagin[.
Macro-uri

3. Se selecteaz[ butonul Keyboard.


4. În caseta de dialog Keyboard se pozi\ioneaz[ cursorul în câmpul Press New shortcut
key. Se tasteaz[ combina\ia de taste <Ctrl>+M (trebuie ap[sate simultan ambele
taste).
5. Se selecteaz[ butonul Assign.
6. Se selecteaz[ butonul Close.
7. Fereastra de dialog dispare. Cursorul text este pozi\ionat în document. Acum trebuie
aplicate comenzile ce vor fi memorate în macro. Pentru a stabili caracteristicile dorite
pentru pagin[ se aplic[ comanda File, Page Setup . Se selecteaz[ butonul Margins.
În câmpurile Top, Bottom, Left, Right se introduc marginile dorite pentru pagin[. Se
aplic[ butonul Close.
8. Din bara de instrumente Macro Record se selecteaz[ butonul Stop.
9. Pentru a lansa în execu\ie macro-ul este suficient[ tastarea combina\iei <Ctrl>+M.

2. S[ se ]nregistreze un macro astfel ]nc`t la tastarea combina\iei <ALT>+s s[ fie


afi=at[ litera =.

Pa=ii care trebuie executa\i sunt:


1. Se aplic[ comanda Tools, Macro, Record New Macro.
2. În câmpul Macro Name din fereastra de dialog Record Macro se introduce numele
macro-ului: Alts.
3. Se selecteaz[ butonul Keyboard.
4. În caseta de dialog Keyboard se pozi\ioneaz[ cursorul în câmpul Press New shortcut
key. Se tasteaz[ combina\ia de taste <ALT>+s (trebuie ap[sate simultan ambele
taste).
5. Se selecteaz[ butonul Assign.
6. Se selecteaz[ butonul Close.
7. Fereastra de dialog dispare. Cursorul text este pozi\ionat în document. Acum trebuie
aplicat[ comanda care are ca rezultat afi=area literei =. Pentru aceasta se aplic[
comanda Insert, Symbol. }n fereastra Symbol:
• se selecteaz[ setul de caracter Normal Text ]n lista Font;
• se selecteaz[ caseta care con\ine litera =;
• se aplic[ un clic pe butonul Insert;
• se aplic[ un clic pe butonul Close.
8. Din bara de instrumente Macro Record se selecteaz[ butonul Stop.
9. Pentru a lansa în execu\ie macro-ul este suficient[ tastarea combina\iei <ALT>+s.