MODELE DE ACTE DEPUSE DE AVOCAŢI ÎN INSTANŢE

1

SUMAR CAUZE CIVILE
HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
PRIVIND APLICAREA NORMELOR CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ LA JUDECAREA PRICINILOR ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ NR.24 DIN 12.12.2005 ...................13 CU PRIVIRE LA APLICAREA LEGISLAŢIEI PROCESUALE CIVILE LA ÎNTOCMIREA HOTĂRÂRII ŞI ÎNCHEIERII JUDECĂTOREŞTI NR.2 DIN 07.07.2008 ................................................................................................................................23 CU PRIVIRE LA EXAMINAREA PRICINILOR CIVILE ÎN ORDINE DE APEL NR.15 DIN 03.10.2005 ...........................................................................................................32 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A LEGISLAŢIEI PROCESUALE CIVILE LA ÎNTOCMIREA ACTELOR JUDECĂTOREŞTI DE DISPOZIŢIE ÎN CADRUL EXAMINĂRII PRICINILOR CIVILE ŞI ECONOMICE ÎN ORDINE DE APEL ŞI DE RECURS NR.3 DIN 07.07.2008 ..............................................................................................................42 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII LEGISLAŢIEI PROCEDURALE LA EXAMINAREA CAUZELOR CIVILE ÎN RECURS NR.3 DIN 27.03.2006 ..................46 CU PRIVIRE LA EXAMINAREA CAUZELOR PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE OFICIALE NR.1 DIN 02.04.2007 .......................................................61 PRIVIND PRACTICA JUDICIARĂ CU PRIVIRE LA CONSTATAREA FAPTELOR CARE AU VALOARE JURIDICĂ ŞI DECLARAREA PERSOANEI DISPĂRUTĂ FĂRĂ URMĂ SAU DECEDATĂ NR.4 DIN 07.07.2008...............................77 CU PRIVIRE LA APLICAREA DE CĂTRE INSTANŢELE DE JUDECATĂ A LEGISLAŢIEI CE REGLEMENTEAZĂ REPARAREA PREJUDICIULUI MORAL NR.9 DIN 09.10.2006 ..............................................................................................................86 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A LEGISLAŢIEI DESPRE ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ ÎN CAUZELE CIVILE NR.25 DIN 28.06.2004..........................................92 CU PRIVIRE LA UNELE CHESTIUNI CE VIZEAZĂ PROCEDURA DE ELIBERARE A ORDONANŢELOR JUDECĂTOREŞTI NR.18 DIN 31.05.2004 .............101 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND TEMEIURILE CE DUC LA RESTITUIREA DE CĂTRE INSTANŢA DE RECURS A PRICINILOR SPRE REJUDECARE ..................106

2

PROCEDURA CONTENCIOASĂ CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (ACŢIUNI)
BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A LUI Ş.Ş. ŞI A OFICIULUI CADASTRAL TERITORIAL .................................................130 BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A CONSILIULUI SĂTESC ............................................................................................................. 133 BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A CONSILIULUI SĂTESC (2) ........................................................................................................ 136 DOLGHIERU VASILE. CERERE CU PRIVIRE LA MĂRIREA CUANTUMULUI PRETENŢIILOR DIN ACŢIUNE ............................................................138 DOLGHIERU VASILE. CERERE DE RECURS ASUPRA DECIZIEI CURŢII DE APEL ECONOMICE...........................................................................................139 DOLGHIERU VASILE. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ CU PRIVIRE LA ÎNCASAREA DATORIILOR FORMATE ÎN BAZA CONTRACTULUI ......................143 DOLGHIERU VASILE. OBIECŢII ASUPRA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ ..............145 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ LA CEREREA DE APEL PRIVIND ATACAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI ECONOMICE DE CIRCUMSCRIPŢIE CHIŞINĂU ..............................................................................................................................147 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII DE RECURS .........................150 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII DE REVIZUIRE DEPUSE ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ................................152 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII RECONVENŢIONALE CU PRIVIRE LA DECLARAREA NULĂ A PCT. 5.4, 5.6, 10.5 ..........................................154 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI .......................................................................................................157 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI (2) .........................................................................................................................159 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA VENITULUI RATAT ..............................................................................................................161 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PENALITĂŢII .........................................................................................................................164

3

CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REZOLVIREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ..............................................................168 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE (2) ............................................................................................................................. 171 PALII OLEG. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN VĂTĂMAREA INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI DECESUL LUI C.W................................................................................................................173 PALII OLEG. CERERE PENTRU COMPLETAREA TEMEIULUI ACŢIUNI..................176 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PREJUDICIULUI MATERIAL PRODUS ÎN URMA ACCIDENTULUI RUTIER ...................................................................................................................................179 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND PARTAJUL AVERII COMUNE .............................................................................................181 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI ...............................................................................................183 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI .......................................................................................................184 ROMAN ANATOLIE. CERERE CU PRIVIRE LA ADOPTAREA ACŢIUNILOR DE ASIGURARE A ACŢIUNII CIVILE ................................................................................186 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND ÎNCETAREA PROCESULUI ÎN PRICINA CIVILĂ ...................................................................................................................188 PALII OLEG. CERERE PRIVIND APARTENENTA DOCUMENTELOR CONSTATATOARE DE DREPTURI ....................................................................................192

APELURI
PALII OLEG. CERERE DE APEL ASUPRA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI ANENII-NOI............................................................................................................................ 194 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE APEL ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI BUIUCANI MUN.CHIŞINĂU NR.2-14/10 DIN 10.04.2010.................... 196

ALTE CERERI
PALII OLEG. CERERE PENTRU ANEXAREA ÎNSCRISURILOR LA MATERIALELE CAUZEI ..................................................................................................... 198 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND EFECTUAREA EXPERTIZEI PSIHIATRICE ......................................................................................................................... 199 4

SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE STRĂMUTARE A PRICINII SPRE JUDECARE CU RESPECTAREA NORMELOR DE COMPETENŢĂ EXCEPŢIONALĂ.................................................................................................................... 201

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV A UNOR PREVEDERI ALE LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR.10 DIN 30.10.2009........................................203

CERERI PREALABILE
NICOARĂ VASILE. CERERE PREALABILĂ ÎMPOTRIVA ÎNTREPRINDERII DE STAT CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT „REGISTRU” ŞI A DIRECŢIEI DE DOCUMENTARE A POPULAŢIEI.........................................................219

CERERI
BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ...............................................................................221 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV .......................................226 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REVOCAREA ACTULUI ADMINISTRATIV (2) .........................................................................................229 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV (3) .................................232 NICOARĂ VASILE. CERERE DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ŞI ÎNCASAREA PREJUDICIULUI CAUZAT ..........................................................................235 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. PLÂNGERE ÎN PRIVINŢA SOLICITANTULUI DE AZIL (ÎN ORDINEA ART. 313 COD DE PROCEDURĂ PENALĂ) ................................ 242 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND AMÂNAREA PROCESULUI ÎN PRIVINŢA SOLICITANTULUI DE AZIL ÎN CONFORMITATE CU ART.208 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ ................................................................................244 PALII OLEG. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA DECIZIEI DIRECŢIEI REFUGIAŢI ŞI ACORDAREA STATUTULUI DE REFUGIAT ..........................................................................................................................245 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ...............................................................................................................249 5

BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI PRIVIND APLICAREA MĂSURII PREVENTIVE SUB FORMĂ DE AREST PREVENTIV A SOLICITANTULUI DE AZIL ..................................................................253 PALII OLEG. RECURS ASUPRA HOTĂRÂRII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN _ PRIN CARE A FOST RESPINSĂ ACŢIUNEA PENTRU ANULAREA DECIZIEI NR.____A DIRECŢIEI PRINCIPALE PENTRU REFUGIAŢI ..........................................255 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV DE REFUZ ÎN PRIMIREA DOCUMENTELOR PENTRU NATURALIZARE A BENEFICIARULUI DE PROTECŢIE UMANITARĂ ................................................................................................257

RECURSURI
BRAŞOVEANU DUMITRU. RECURS AL MIŞCĂRII SOCIAL-POLITICE „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” ................................................................................................259 PĂDURARU ION. CERERE DE RECURS ASUPRA ÎNCHEIERII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN ___ PRIVIND SCOATEREA DE PE ROL A CERERII DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV...................................264 CONSTANTINOV ANA. RECURS ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN 18 MARTIE 2010 .......................................................................................268

PLEDOARII
BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. ALOCUŢIUNEA AVOCATULUI ÎN CAUZA M.V.A. ÎMPOTRIVA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ (ANRE) ..................................................272 BRASOVEANU DUMITRU. PLEDOARIA AVOCATULUI ÎN CAUZA MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” ÎMPOTRIVA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE................................................................................277 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. TEZE CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A LUI H.M. PRIVIND CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV .................................................................................................................283

PROCEDURA SPECIALĂ
BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE PRIVIND STABILIREA FAPTULUI DE RUDENIE ...............................................................................................................................288

6

CAUZE PENALE
HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
PRIVIND SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ NR.5 DIN 19.06.2006 ...................................292 CU PRIVIRE LA PRACTICA ASIGURĂRII CONTROLULUI JUDECĂTORESC DE CĂTRE JUDECĂTORUL DE INSTRUCŢIE ÎN PROCESUL URMĂRIRII PENALE NR.7 DIN 04.07.2005 .............................................................................................................303 CU PRIVIRE LA PRACTICA JUDECĂRII CAUZELOR PENALE ÎN ORDINE DE APEL NR.22 DIN 12.12.2005 ................................................................................................314 CU PRIVIRE LA JUDECAREA RECURSULUI ORDINAR ÎN CAUZA PENALĂ NR.9 DIN 30.10.2009 .............................................................................................................326 PRIVIND APLICAREA ÎN PRACTICA JUDICIARĂ DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A UNOR PREVEDERI ALE CONVENŢIEI PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE NR.17 DIN 19.06.2000 ...........................................................................................................341 CU PRIVIRE LA UNELE CHESTIUNI CE ŢIN DE APLICAREA DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A PREVEDERILOR ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE NR.8 DIN 30.10.2009 ..........................................344 NOTĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE DE CEDO CONTRA MOLDOVEI LA SFÎRŞITUL ANULUI 2009 - ANUL 2010 PE MARGINEA DOSARELOR ECONOMICE ..........................................................................357 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A UNOR PREVEDERI ALE CONSTITUŢIEI REPUBLICII MOLDOVA NR.2 DIN 30.01.1996.........................................................................................366

CERERI
CONSTANTINOV ANA. CERERE DE LIBERARE DE RĂSPUNDERE PENALĂ POTRIVIT PREVEDERILOR ART.217 ALIN.(5) CP RM.................................................... 371 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE PRIVIND ÎNLOCUIREA MĂSURII PREVENTIVE ........................................................................................................................373

7

RECURSURI
MĂRGINEANU IURIE. RECRS ASUPRA SENTINŢEI DIN 16.06.2006 PRONUNŢATE DE JUDECĂTORIA STRĂŞENI ŞI ASUPRA DECIZIEI CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN 5.10.2006 ...................................................................................374 NICOARĂ VASILE. RECURS ASUPRA ÎNCHEIERII JUDECĂTORIEI DIN 29.08.2008 PRIVIND APLICAREA MĂSURII PREVENTIVE SUB FORMĂ DE AREST PE UN TERMEN DE 10 ZILE ÎN PRIVINŢA LUI M.D. ŞI ASUPRA ÎNCHEIERII PRIN CARE A FOST RESPINS DEMERSUL PRIVIND ELIBERAREA PERSOANEI ÎN LEGĂTURĂ CU EXPIRAREA TERMENULUI DE REŢINERE ............379 SPĂLATU VEACESLAV. RECURS ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII DE APEL DIN 27.02.2010 ÎN DOSARUL PENAL NR.1A-11/2010 .......................................................... 384

RECURSURI ÎN ANULARE
MUNTEANAU PETRU. RECURS ÎN ANULARE ................................................................... 386 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE (ÎN BAZA ART.452 ŞI ART.453 ALIN.2 CPP RM) ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE INSTRUCŢIE AL JUDECĂTORIEI SECT.CENTRU, MUN.CHIŞINĂU DIN 24 MARTIE 2008 ÎN CAUZA PENALĂ DE ÎNVINUIRE A LUI K.M. ÎN BAZA ART.46, 217/1 ALIN.(4) LIT.B) ŞI D) CP RM....................................................................... 391 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.425 CPP ......................................................................................................................395 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.452 CPP RM (1) ..............................................................................399 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.452 CPP RM (2) ..............................................................................404

ALTE CERERI
BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. REFERINŢĂ LA APELUL DECLARAT DE PROCUROR ÎMPOTRIVA SENTINŢEI JUDECĂTORIEI DIN 19.03.2010 ÎN PRIVINŢA LUI C.M.I. ............................................................................................................409 NICOARĂ VASILE. CERERE FORMULATĂ ÎN BAZA ART.345 ALIN.(4), P.3; 350; 332 ALIN.(1); 275 P.9); 274 ALIN.(2); 28 CPP PRIVIND ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL ...........................................................................................................437 NICOARĂ VASILE. DEMERS PRIVIND RIDICAREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE ..............................................................................................441

8

BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII DE APEL ÎNAINTATE DE PROCUROR ÎMPOTRIVA SENTINŢEI JUDECĂTORIEI CENTRU, MUN. CHIŞINĂU DIN 28.01.200 .............................................................................. 443

PLEDOARII
ALEXEI BARBĂNEAGRĂ. INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI, TRIUMFUL ADEVĂRULUI ŞI AL LEGII ÎN CAUZE ADMINISTRATIVE...........................................447 ALEXEI BARBĂNEAGRĂ. PLEDOARIA AVOCATULUI ÎN CAUZA PENALĂ DE ÎNVINUIRE A LUI C.M.I. ÎN SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ART.327 ALIN.(2) LIT. C), 328 ALIN.(3) LIT A),D), 332 ALIN.(1) CP ......................456 NICOARĂ VASILE. PLEDOARIE ÎN CADRUL DOSARULUI PENAL PRIVIND ÎNVINUIREA LUI A.V. ÎN COMITEREA INFRACŢIUNII PREVĂZUTE DE ART.264 ALIN.(3) LIT.A) CP ...............................................................................................493 URSU NICOLAE. TEZE PENTRU DEZBATERI JUDICIARE ÎN CAUZA PENALĂ V.Ş. ŞI ALŢII ..........................................................................................................................500 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. TEZE DIN PLEDOARIA SUSŢINUTĂ ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ ÎN CAUZA PENALĂ DE ÎNVINUIRE A M.I. ÎN SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ART.328 ALIN.(1), 332 ALIN.(1) ŞI ART.329 CP RM .....................................................................................................................508

CAUZE ADMINISTRATIVE
HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
CU PRIVIRE LA APLICAREA SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIVE DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI NR.22 DIN 10.07.1997 ..................................................521 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII LEGISLAŢIEI PENALE ŞI DMINISTRATIVE PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR NR.23 DIN 10.07.1997 ................................................................................................................................526 DESPRE PRACTICA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PRIVIND CONTRABANDA ŞI CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE VAMALE NR.19 DIN 10.07.1997 ...................531 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII UNOR PREVEDERI ALE ARTICOLULUI 162 DIN CODUL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE REFERITOR LA RĂSPUNDEREA PENTRU DESFĂŞURAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR NR.5 DIN 15.02.1999 ...............................................................................................................................539

9

CERERI
MANCEVSCHI OLEG. CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE .....................................................................................543 MANCEVSCHI OLEG. CONTESTAŢIA ÎMPOTRIVA DECIZIEI CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE ..................................................................................................................545 ULIANOVSCHI GHEORGHE. PLÂNGERE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.281 CCA..........................................................................................................................546

RECURSURI
MANCEVSCHI OLEG. RECURS ÎN CAUZĂ CONTRAVENŢIONALĂ (NR.4D-2623/10) ....................................................................................................................549 MANCEVSCHI OLEG. RECURS ÎN CAUZA CONTRAVENŢIONALĂ (NR.4P-46/09) .........................................................................................................................551 SPĂLATU VEACESLAV. RECURS ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII NR.4C-201/09 DIN 10.11.2009 ..............................................................................................552

SESIZĂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
SESIZARE PRIVIND CONSTITUŢIONALITATEA UNEI SINTAGME DIN ALIN.(6) ART.63 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ, LA DEMERSUL JUDECĂTORIEI SECT. BOTANICA, MUN. CHIŞINĂU ÎN LEGĂTURĂ CU SOLUŢIONAREA PLÂNGERII DEPUSE ÎN ORDINEA ART.313 DIN CPP ÎN CAUZA LUI Ţ.S..............................555

MODELE DE CERERI DE ADRESARE LA CEDO
NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (1) .........................................561 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (1) ..........570 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (2) .........................................578 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (2) ...........586 10

NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (3) ..........595 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (3) .......................................... 606 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (4) ........... 612 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (4) .......................................... 616 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (5) .........................................623

11

HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

12

192 din Cod. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. pag. instanţa de judecată este în drept să împiedice un asemenea comportament şi să aplice sancţiunile prevăzute de lege faţă de vinovaţi. Instanţele judiciare vor avea în vedere că în mod prioritar şi de urgenţă se judecă categoriile de pricini indicate în art.9 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţii lor sale cu caracter civil. inclusiv cele date în competenţa instanţelor economice se judecă în primă instanţă conform procedurii generale (contencioase). cu excepţiile şi completările stabilite în capitolele XXII-XXXIV din Cod şi alte legi. 2006.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind aplicarea normelor codului de procedură civilă la judecarea pricinilor în primă instanţă nr. 4.8. Pricinile în procedură specială se examinează potrivit regulilor generale. instituită de lege. Acţiunile civile.e) şi art. cu excepţiile prevăzute de lege. Instanţele de judecată urmează a lua în consideraţie faptul că dispoziţiile privitoare la dezbaterile judiciare nu sunt aplicabile litigiilor care se examinează în ordinea procedurii în ordonanţă (simplificată) reglementată în capitolul XXXV din Codul de procedură civilă. 2. Se atrage atenţia că normele procedurale ce vizează modalitatea desfăşurării dezbaterilor judiciare în primă instanţă sunt aplicabile atât instanţelor de judecată de drept comun. Pricinile civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. de către o instanţă independentă şi imparţială.192 alin. 13 .12. într-un termen rezonabil.2 lit. în mod public.(2) din Cod şi alte legi. Se explică instanţelor de judecată că art. cât şi instanţelor de judecată specializate. nr. 3.24 din 12.12.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sunt prevăzute în art.10 din 22. instanţa de judecată va întreprinde toate măsurile ca părţile să îndeplinească cu exactitate actele de procedură.16 lit. iar la cererea părţii interesate să soluţioneze problema reparaţiei prejudiciului cauzat prin tergiversare. Dacă părţile tergiversează cu rea-credinţă procesul. să nu facă uz de manevre dilatorii şi să folosească posibilităţile oferite de dreptul procesual pentru a reduce procedura de soluţionare a cauzei. stabilite prin Codul de procedură civilă.2008 În scopul asigurării aplicării corecte şi unitare a normelor Codului de procedură civilă la judecarea pricinilor în prima instanţă de către instanţele de judecată.2005 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. în temeiul art. Având în vedere faptul că comportamentul părţilor influenţează asupra termenului de soluţionare a litigiului.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale garantează dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil a cauzei. HOTĂRĂŞTE: 1.

care nu au fost înştiinţaţi despre data. În caz contrar judecarea pricinii urmează a fi amânată.61 CPC.108 din Cod.07.102-106 din Cod şi dacă acest termen a fost suficient pentru ca ei să se prezinte în instanţă.18 alin. Examinarea pricinii în şedinţă închisă se va dispune prin încheiere motivată. 7.(5) din Cod. însă poate fi atacată odată cu fondul cauzei. specialiştii. la începerea dezbaterilor judiciare. experţii.2008] 5. 6. problema dată fiind soluţionată de completul de judecată. La deschiderea şedinţei. La stabilirea limbii de procedură. Concomitent. Prin telegramă sau prin alte mijloace vor fi citaţi participanţii la proces. au fost înştiinţaţi legal potrivit dispoziţiilor art.105 alin. În orice caz. fotografierea.10 din 22. La soluţionarea problemei privind admiterea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în şedinţa de judecată. Termenul de care au luat cunoştinţă părţile sau pentru care au primit citaţii nu poate fi schimbat decât din motive temeinice şi cu citarea părţilor. instanţa de judecată va ţine cont de opinia participanţilor la proces şi de prevederile art. participanţii la proces se vor considera legal citaţi doar atunci când citaţia Ie-a fost înmânată personal contra semnătură pe cotor sau avizul poştal cu privire la primirea citaţiei. Potrivit art.(2) din Cod. contra semnătură.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi art. interpreţii în pricinile de urgenţă stipulate în art.10 din 22. martorii. care separat nu poate fi supusă niciunei căi de atac. în şedinţă închisă trebuie examinate pricinile specificate în art.23 din Cod se garantează fiecărei persoane dreptul la examinarea cauzei sale în mod public.14 din Legea nr.386. Participantul la proces se va considera legal citat şi în cazul când personal sau prin reprezentant a fost înştiinţat în şedinţă judiciară. referitor la data şedinţei judiciare viitoare.(2) din Cod şi în alte legi. Examinarea pricinii în lipsa participanţilor. locul şi ora şedinţei de judecată. De aceea. se va ţine cont de prevederile art.23 alin. [Pct. iar confidenţialitatea .118 din Constituţia Republicii 14 .Acţiunile cu rea-credinţă ale părţilor la examinarea procesului urmează a fi determinate conform prevederilor art. Potrivit art. [Pct.514 din 06. preşedintele şedinţei va ţine cont de prevederile art.(2) din Cod şi va putea admite înregistrarea audio-video. preşedintele anunţă în ce limbă se va desfăşura procesul.2008] 8. hotărârea se pronunţă public. În consecinţă. precizându-se faptul că publicitatea dezbaterilor judiciare este regula.4 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1995 privind organizarea judecătorească.12. Se explică instanţelor de judecată că citarea publică a pârâtului se admite doar în condiţiile art.excepţia.192 alin. utilizarea altor mijloace tehnice numai la deschiderea şedinţei şi la pronunţarea hotărârii.7 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 400 din Cod).12. reprezintă o încălcare a normelor procedurale şi constituie temei pentru casarea hotărârii judiciare (art. Drept temei pentru amânarea examinării pricinii va servi şi cazul când termenul pentru care au fost înştiinţaţi participanţii la proces nu a fost de ajuns pentru ca ultimii să se pregătească pentru dezbaterile judiciare sau să se prezinte în şedinţa de judecată. instanţele de judecată trebuie să stabilească dacă participanţii care nu s-au prezentat în şedinţă. Se explică că admiterea organelor de informare în masă la şedinţa de judecată se examinează de către preşedintele şedinţei la prezentarea documentelor ce confirmă dreptul reprezentantului presei de a efectua înregistrarea sau filmarea procesului.

precum şi dacă nu există circumstanţe care exclud dreptul acestora de a participa la proces (art. La stabilirea identităţii persoanelor prezente preşedintele şedinţei urmează să verifice numele. poate stabili şi alte circumstanţe. cetăţenia.81 CPC trebuie menţionate expres. el nu este lipsit de posibilitatea să facă propunere de recuzare sau de abţinere de la judecată. martorului . aspecte învederate la art. cu indicarea motivelor concrete şi.a. În conformitate cu art. 1052 Cod Civil. 15 . La fel.gradul de rudenie.49-50 din Codul de procedură civilă. 11. pentru fiecare judecător în parte. sub sancţiunea nulităţii.75 din Cod). luna. în caz dacă ele există.12 din 09 aprilie 1999. În cazul în care în şedinţa de judecată partea îşi apără interesele prin reprezentant.1 din Legea nr. Categoriile actelor de identitate sunt reglementate în art. studiile. cu anexarea probelor ce confirmă temeiul recuzării. legătura dintre acesta şi părţi. 9. art. Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată urmează a fi depusă până la începerea dezbaterilor judiciare în fond. în procura eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege. Se atenţionează instanţele de judecată că este inadmisibil să judece pricina repetat judecătorul care s-a pronunţat în fond în primă instanţă. însă dacă autorul în proces a aflat de existenţa temeiului recuzării sau abţinerii după ce a început judecarea pricinii în fond. instanţele de judecată trebuie să verifice dacă nu sunt cazuri vizând încetarea valabilităţii procurii conţinute în art. ale reprezentantului (art. urmează a fi stabilite şi ocupaţia. după caz. 10. În cazul în care judecătorul nu s-a pronunţat. Preşedintele şedinţei. vechimea în muncă. Totodată. salariul în pricinile privind repararea prejudiciului ş. datele despre existenţa la întreţinere a altor persoane.252 Cod Civil şi art.273-XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. instanţa de judecată urmează a verifica dacă împuternicirile reprezentantului sunt formulate în conformitate cu art. grefierul raportează preşedintelui şedinţei prezenţa persoanelor citate.Moldova.255. în apel sau recurs. recuzării şi a abţinerii. el poate participa la judecarea cauzei.80 CPC. patronimicului. prenumele şi patronimicul. După deschiderea şedinţei judiciare. pe lângă datele privitoare la identitate.). în cazul participării expertului .76 din Cod). cu excepţia numelui. Instanţele de judecată vor avea în vedere că împuternicirile pentru exercitarea actelor procedurale prevăzute în art. datele despre invaliditate. dacă posedă limba în care se desfăşoară procesul. Nu pot fi recuzaţi judecătorii cărora li s-a încredinţat soluţionarea cererii de recuzare. volumul investigaţiilor. dar a soluţionat unele chestiuni de procedură. domiciliul. Consemnarea datelor enunţate. motivul neprezentării celor absenţi.24 din CPC şi de explicaţiile Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată urmează a fi prezentată oral sau în scris. sau. ziua şi locul naşterii. situaţia familială. starea materială.date cu privire la studii.18 din Legea privind organizarea judecătorească completul de judecată se constituie de către preşedintele (vicepreşedintele) instanţei. urmează a fi verificată chestiunea inadmisibilităţii participării judecătorului la judecarea litigiului prin prisma incompatibilităţii. nu este necesară după amânarea şedinţelor şi în cazul când nu este schimbată componenţa instanţei de judecată şi a participanţilor la proces. La anunţarea completului de judecată sau explicarea dreptului de a face propuneri de recuzare şi de abţinere de la judecată. care au legătură cu soluţionarea justă a litigiului (de exemplu. funcţia deţinută. prenumelui. în cazul persoanei juridice se vor stabili împuternicirile conducătorului acesteia. anul.

a. Cererile şi demersurile pot fi formulate în scris şi verbal. 16 . menţionând motivele. Expertului şi specialistului le sunt explicate drepturile şi obligaţiile lor procedurale prevăzute de art. inclusiv dreptul de abţinere de la judecată. indiferent de faptul dacă acestuia îi sunt cunoscute sau nu drepturile înainte de efectuarea expertizei. dacă expertiza se va efectua în cadrul dezbaterilor judiciare. Indiferent de formă. 13.56. de audiere suplimentară a martorilor. grefierului şi executorului judecătoresc în art. cererile au un caracter informaţional şi conţin date. 92. de subrogare a unei anumite părţi. intervenienţilor. Preşedintele şedinţei este obligat să le explice participanţilor la proces atât drepturile lor generale. cererea prin care este informată instanţa de judecată despre imposibilitatea efectuării expertizei ş. de a administra anumite probe. de încetare a cauzei. somarea expertului asupra răspunderii penale în temeiul art.52. Pentru recuzarea expertului. care pot influenţa asupra cursului dezbaterilor judiciare şi emiterii hotărârii (de ex: informaţia despre un participant că se află într-o instituţie curativ-profilactică va determina suspendarea procesului. Formularea cererilor şi a demersurilor se încadrează în categoria drepturilor reale de care beneficiază participanţii la proces şi care contribuie la soluţionarea litigiului. cererea de amânare. de efectuare a delegaţiei judiciare.312 Cod Penal pentru darea cu bună-ştiinţă a unui raport de expertiză fals sau a unor mărturii mincinoase se face printr-o declaraţie scrisă ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Spre deosebire de demersuri. decăderea pentru neexercitarea căii de atac şi neîndeplinirea unui act de procedură). de numire a expertizei. instanţa de judecată urmează să facă distincţie între cereri şi demersuri. respectarea drepturilor şi executarea de către ceilalţi participanţi la proces a obligaţiilor care le incumbă (de ex: solicitarea adresată instanţei de judecată de audiere a părţii adverse în privinţa anumitor fapte. Respingerea de către instanţa de judecată a cererii sau a demersului nu decade persoana interesată din dreptul de a le înainta din nou pe parcursul desfăşurării dezbaterilor judiciare. după părerea acestuia. de asigurare a acţiunii. sunt indispensabile soluţionării juste a litigiului. Totodată.). la cererea părţii interesate. adică folosirea cu rea-credinţă a acestora. de cercetare la faţa locului. eficacitatea realizării actului de justiţie şi implementarea principiului disponibilităţii. specialistului. obligarea părţii vătămate la plata unei despăgubiri. din dreptul de a depune înscrisuri.). Explicarea drepturilor şi obligaţiilor procedurale. a. La fel.154 din Cod.51 din CPC sunt prevăzute temeiuri suplimentare. 360. 398 din Codul de procedură civilă. cât şi cele speciale prevăzute de lege (art. Soluţionarea demersului sau a cererii se face imediat prin încheiere judecătorească. în cazul în care el este ferm convins că în baza cunoştinţelor lui speciale nu poate rezolva sarcinile puse în faţa sa sau că materialele prezentate îi sunt insuficiente pentru cercetări şi deducţii. 14. expertul este obligat să facă în scris o cerere de abţinere. garantează folosinţa.Instanţa de judecată decide asupra recuzării şi abţinerii în camera de deliberare printr-o încheiere motivată care nu se supune niciunei căi de atac decât odată cu fondul hotărârii sau deciziei. 230. interpretului. de atragere în proces a coparticipanţilor. 15. instanţa de judecată urmează a atenţiona părţile şi asupra sancţiunilor procedurale ce vor surveni pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neexecutare sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură sau de exercitare abuzivă a unui drept (decăderea din dreptul de a cere dovada cu martori. care va condiţiona. din dreptul de a administra o probă. 60 din Cod). O astfel de menţiune se face şi în procesul-verbal al şedinţei de judecată. care. Instanţa de judecată mai explică părţilor consecinţele unui eventual abuz în exerciţiul drepturilor procedurale. demersul trebuie motivat. Demersul este solicitarea participantului la proces adresată instanţei de judecată pentru a se încuviinţa efectuarea anumitor acţiuni procedurale. Astfel. pentru nedepunerea referinţei. de scoatere a cererii de pe rol ş. Specialistului îi sunt explicate drepturile şi obligaţiile procedurale prevăzute de art. 12.

încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie (art. expertului. instanţa de judecată va dispune amânarea pricinii în cazurile în care recunoaşte imposibilitatea soluţionării pricinii în şedinţa respectivă din cauza neprezentării participantului la proces sau a martorului. Se explică că instanţa de judecată este obligată. .instanţa consideră neîntemeiat motivul neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces citat legal. instanţa de judecată poate amâna o singură dată judecarea pricinii (art.208 CPC). Astfel.(5) din Cod). Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că soluţionarea unor demersuri şi cereri ce comportă un caracter simplu se face prin încheierea de şedinţă consemnată în procesul-verbal al şedinţei judiciare. 17. Datele despre temeinicia neprezentării unui participant la proces pot proveni şi de la alţi participanţi la proces sau în alt mod (de exemplu: de la instituţia medicală.310 din Cod). 20. Doar instanţa de judecată poate aprecia circumstanţele oferite întru invocarea temeiniciei sau netemeiniciei motivelor de neprezentare. 16. de soluţionare a cererii de recuzare. Instanţele de judecată vor face distincţie între amânarea şi întreruperea examinării pricinii. 17 . în pricinile de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale. La solicitarea întemeiată a participantului la proces. de a dispune căutarea pârâtului în acţiunile intentate în interesul statului. specialistului. 18.306 din Cod). de a atrage în proces alte persoane sau de a efectua alte acte procedurale (art. Instanţele de judecată vor soluţiona pricina în absenţa participanţilor în cazurile în care: . . iar în cazurile prevăzute în art.205 din Cod.a avut loc părăsirea neîntemeiată a şedinţei de judecată de către o parte sau un alt participant la proces înainte de închiderea dezbaterilor. Sarcina de înştiinţare a instanţei de judecată despre motivele neprezentării şi probele care dovedesc motivul este pusă pe seama părţilor. deoarece după amânare dezbaterile judiciare se reiau de la început. La soluţionarea chestiunii privind examinarea pricinii în absenţa unui participant la proces instanţele de judecată vor ţine cont de prevederile art. de soluţionare a cererii de suspendare sau încetare a procesului. precum soluţionarea demersului de numire a expertizei. în pricinile de plată a pensiilor de întreţinere.295 din Cod).(2) CPC .reclamantul şi pârâtul au solicitat instanţei de judecată examinarea pricinii în lipsa lor.291 din Cod).dar cu condiţia ca prezentarea repetată a demersului să fie determinată de circumstanţe noi şi să aibă loc până la anunţarea finisării judecării pricinii în fond.206 alin. precum şi prezenţa în sala de şedinţă fără a lua parte la dezbateri. nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei de judecată motivul neprezentării sau dacă motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate. încuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat (art. 19.109 alin. limitarea în capacitate de exerciţiu sau declararea incapacităţii (art. a necesităţii de a prezenta sau reclama probe suplimentare. înştiinţat legal despre locul. unde a fost internat reclamantul sau pârâtul etc.pârâtul. Examinarea cauzelor cu participarea obligatorie a părţilor se va desfăşura în pricinile privind încuviinţarea adopţiei (art. .la cererea persoanei interesate după achitarea cheltuielilor de căutare. se emite o încheiere motivată. sau dacă pârâtul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa. inclusiv cu partea pregătitoare a şedinţei..). declararea capacităţii depline de exerciţiu (art. iar după întrerupere dezbaterile judiciare continuă din momentul în care s-a dispus întreruperea. de reluare a procesului ş. a. interpretului.315 din Cod) şi în alte cazuri prevăzute de lege. din oficiu sau la cerere. din cauza neprezentării motivate a avocatului (reprezentantului) acestuia. data şi ora şedinţei de judecată. iar în cazurile. prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces.

Dacă pricina se rejudecă după casare. 24. atunci recunoaşterea acţiunii de către pârât semnifică că ultimul recunoaşte pretenţiile materialjuridice ale reclamantului şi acest fapt se consemnează în procesul-verbal al şedinţei judiciare sub semnătură.265 lit. au dreptul să-şi pună reciproc întrebări. 23. Tranzacţia poate fi încheiată doar de subiecţii raportului material litigios (reclamant. în procesul verbal este suficientă doar semnătura reclamantului.221 din Cod) care se apreciază în cumul cu celelalte probe. Ordinea cercetării probelor se determină. logica şi legătura cu obiectul litigiului urmează a fi verificate de către preşedintele şedinţei. lămurindu-li-se că după confirmarea tranzacţiei nu se admite o nouă adresare în judecată între aceleaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri şi se concretizează dacă părţilor cele lămurite le sunt clare.265 lit. La fel. Întrebările ofensatoare sau care tind să dovedească fapte străine de obiectul litigiului. În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune. Judecarea pricinii în fond este acea parte a dezbaterilor judiciare în care sunt constatate şi elucidate circumstanţele de fapt şi de drept ale pricinii şi care începe cu prezentarea raportului judecătorului asupra pricinii prin care se reaminteşte părţilor obiectul litigiului. raportul asupra pricinii trebuie să cuprindă şi indicaţiile instanţei care a dispus rejudecarea. instanţa de judecată emite o încheiere asupra întrebării. intervenientul principal. ca şi tranzacţia. printr-o încheiere care se consemnează în procesul-verbal. În cazul renunţării reclamantului la acţiune. Participanţii la proces pot da explicaţii pe marginea acestora. inclusiv esenţa acţiunii reconvenţionale. dar care obligatoriu se consemnează contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judiciare de ambele părţi. 22.21. preşedintele clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile. este un drept de dispoziţie al părţilor. în legătură cu care fapt se emite o încheiere motivată de încetare a procesului în condiţiile art. Astfel. Schimbarea ulterioară a acestei ordini se 18 . În acest sens. În acest caz. 26. sau în formă verbală. instanţa de judecată va continua examinarea cauzei în privinţa celora la care nu s-a renunţat şi va înceta procesul în privinţa celorlalte. dacă pârâtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile doresc să încheie procesul cu o tranzacţie. în acest moment.b). d) din Cod. se dau citire de judecător în şedinţă. instanţele de judecată vor ţine cont şi de faptul că în cazul în care reclamantul înaintează mai multe pretenţii şi renunţă doar la o parte din ele. Dispoziţii analogice sunt aplicabile şi depoziţiilor martorilor obţinute în acelaşi mod (art. 27. care conţin răspunsul nu pot fi încuviinţate de instanţa de judecată. d) şi art. Părţile şi participanţii la proces.c).81 din Cod). Corectitudinea formulării întrebării. la propunerea preşedintelui şedinţei. după ascultarea opiniei părţilor. prin asigurarea probelor sau referinţă. obiecţiile prezentate în referinţă asupra acesteia. partea motivată a hotărârii poate conţine doar menţiunea că pârâtul a recunoscut acţiunea. deoarece dacă în primul caz procesul este încetat. reprezentanţii acestora care dispun de aceste împuterniciri potrivit art. 25. părţilor le sunt explicate urmările unei astfel de acţiuni procedurale prevăzute de art. cât şi confirmării tranzacţiei. după care procesul continuă şi se finalizează cu emiterea şi pronunţarea unei hotărâri. Manifestarea volitivă a părţilor privind încheierea tranzacţiei se va face în formă scrisă.266 CPC. Concomitent. pârât. Explicaţiile scrise ale părţilor obţinute prin intermediul delegaţiei de judecată. care se anexează la materialele dosarului. Renunţarea la acţiune.266 din Cod. Cu toate acestea. care poate fi atacată cu recurs. reglementările procedurale în această materie sunt analogice celor explicate la încheierea unei tranzacţii. Soluţionarea cererii de încheiere a tranzacţiei se face de instanţa de judecată în camera de deliberare. precum şi asupra motivului respingerii ei. instanţele de judecată vor emite o încheiere în condiţiile art. Consecinţele renunţării reclamantului la acţiune diferă de cele privitoare la recunoaşterea acţiunii de pârât.

Refuzul martorului de a da explicaţii trebuie să fie motivat şi urmează să fie exteriorizat sau în forma declaraţiei scrise.poate face printr-o încheiere motivată. cât şi de alţi participanţi la proces. 313 Cod penal care se face contra semnătură printro declaraţie care se anexează la procesul-verbal al şedinţei de judecată.220 alin. de grefier şi de martor vor fi considerate nule. când trebuie constatate unele circumstanţe ale pricinii. 29. la latitudinea instanţei de judecată.312. Instanţele de judecată. el poate fi audiat dacă părţile confirmă identitatea acestuia. îl somează asupra răspunderii penale potrivit art.(1) din Cod. cu condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor.11 al prezentei Hotărâri. fie chiar şi cu studii pedagogice. potrivit legii. sau în forma menţiunii contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judiciare.218 alin. în cazul audierii martorilor în vârstă de la 14 până la 16 ani. Se explică instanţelor de judecată că orice ştersătură.133. 28. va putea să ordone ca probele să fie înfăţişate de către pârât. inclusiv se va verifica dacă acesta nu se încadrează în categoria persoanelor specificate în art. Privitor la necesitatea audierii repetate sau efectuarea unei confruntări instanţa de judecată decide printr-o încheiere consemnată în procesul-verbal. doar în cazuri excepţionale. când prezentarea înscrisurilor ar încălca îndatorirea de a păstra secretul. Potrivit art. după desfacerea căsătoriei sau decăderea din drepturile părinteşti.(2) CPC. Nu poate fi admisă în calitate de pedagog o persoană. Instanţele de judecată vor respinge cererea de prezentare a înscrisului. în acelaşi mod. schimbare în depoziţiile martorilor care nu au fost acceptate şi semnate de preşedintele şedinţei. în camera de deliberare. întru exercitarea obligaţiei principale care îi incumbă martorului de a nu depune declaraţii mincinoase sau de a refuza de la depunerea acestora. Consemnarea depoziţiilor martorului în procesul-verbal se efectuează conform art. instanţa de judecată nu poate să ţină cont de această declaraţie. 19 . Înainte de audierea martorului. Cererea de modificare a ordinii de cercetare a probelor poate fi înaintată atât de părţile în proces. în întregime sau în parte. la cererea reclamantului. Dacă martorului îi lipsesc documentele care îi atestă identitatea. În aceste cazuri instanţa de judecată doar ascultă opinia copilului. Depoziţiile martorului nu pot fi considerate probă dacă el nu poate indica sursa informaţiei sale. dacă este parte la proces sau este oarecum interesată în examinarea cauzei. şi printr-o încheiere de şedinţă care nu poate fi atacată separat se admite audierea martorului minor în lipsa părţilor. Participarea pedagogului este obligatorie la audierea martorilor în vârstă de până la 14 ani şi. Dacă procesul-verbal de consemnare a depoziţiilor martorului nu este semnat de acesta şi nici nu cuprinde vreo menţiune privitoare la motivul nesemnării. în cazurile în care cuprinsul înscrisului priveşte chestiuni cu totul personale. instanţa de judecată.134 din Cod. Locurile nescrise din depoziţie trebuie împlinite cu linie astfel încât să nu se poată adăuga nimic. precum se întâmplă în cazurile de determinare a domiciliului copilului minor. Nu pot fi audiaţi în calitate de martori minorii în privinţa cărora s-a ivit litigiul. În cazul în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului. când prezentarea ar atrage urmărirea penală împotriva părţii sau unei alte persoane. completare. Depoziţiile martorului minor vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor la proces după revenirea completului în sala de şedinţă. se va stabili identitatea acestuia conform prevederilor pct.

După studierea acestor înscrisuri. convenţie. instanţele de judecată pot solicita ajutorul unui specialist. familială şi penală. care garantează că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie. ci doar se face referire la data expedierii şi primirii corespondenţei sau determinarea domiciliului adresantului. iar în cazurile prevăzute de lege din oficiu (de exemplu: ordonarea expertizei de constatare a stării psihice (art. După ce şedinţa a fost declarată închisă. atunci când este necesar de a fi cercetate astfel de înscrisuri şi nu există consimţământul corespondenţilor. Acordul sau refuzul corespondenţilor referitor la forma cercetării acestora trebuie exprimat verbal sau în scris şi se consemnează în procesulverbal al şedinţei judiciare. în cazul în care şedinţa judiciară a fost declarată publică.) la procesele verbale ale actelor procedurale (art.305 CPC)). 33. cifre. Astfel. Dacă specialistul se va abţine de la darea unei explicaţii pe motiv că sunt necesare cunoştinţe speciale privitor la determinarea acestor circumstanţe urmează a fi dispusă efectuarea unei expertize. Cercetarea înregistrărilor video şi audio este reglementată de art.12 din Legea nr. preşedintele şedinţei de judecată trebuie să someze participanţii care au asistat în şedinţă închisă să se abţină de la răspândirea celor auzite altor persoane. Cercetarea înscrisurilor se va efectua în conformitate cu art.226 din Cod. noţiunea de înscris cuprinde orice document. semne grafice. În cazul în care va apărea necesitatea de a stabili dacă înregistrarea este primară sau derivată. după finisarea reproducerii înregistrării video sau audio. Determinarea admisibilităţii ca probă a înregistrărilor audio-video se va face prin prisma prevederilor art. Astfel. anexele (scheme.223 din Cod folosirea acestora în justiţie şi mai ales din considerentul că este legată de conţinutul confidenţial al acestora. desene etc. scrisoare de afacere ori scrisoare personală. care confirmă veridicitatea lor. pe când probele materiale constituie diferite obiecte (art. a domiciliului şi a corespondenţei sale. normă de care urmează să se conducă instanţele de judecată. specialişti. hotărârile şi actele judiciare. pentru care şi legislatorul a prevăzut printr-o normă separată specificată la art.142 alin. Instanţele de judecată urmează să acorde atenţie deosebită cercetării unor astfel de înscrisuri precum sunt corespondenţa şi comunicările telegrafice personale. Se explică instanţelor de judecată că efectuarea expertizei se va încredinţa instituţiilor specificate la art. instanţa de judecată va ordona efectuarea expertizei judiciare la cererea părţilor sau a participanţilor la proces. 32.146 din Cod.222 CPC. precum şi primit prin fax.8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.137 CPC).30.1086-XIV din 23. interpretul şi acei participanţi între care s-a purtat corespondenţa. Dispoziţiile art. Instanţele de judecată sunt în drept să dispună ordonarea expertizei în statele cu care Republica Moldova a semnat tratate cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă.2000 cu privire la expertiza judiciară. 20 . participanţii la proces urmează să dea explicaţii referitor la cele vizionate sau audiate. care sunt consemnate în procesul verbal al şedinţei judiciare. martorii care urmează a fi audiaţi asupra unor momente din cercetarea acestor înscrisuri. Instanţelor de judecată li se explică că. 31. În conformitate cu art. reprezentanţii acestora. instanţele de judecată trebuie să emită o încheiere motivată de anunţare pe această durată de timp a cercetărilor în şedinţă judiciară închisă.06. proiecte. experţi. alt material expus în scris cu litere. luându-se în consideraţie şi protecţia legală a secretului corespondenţei oferită de art. certificat. instanţele de judecată trebuie să facă distincţie netă între înscrisuri şi probe materiale. contract. Totodată.148 CPC.(2) CPC). afară de părţi. poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea informaţiei şi care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii.223 CPC nu se aplică în cazul în care nu este cercetat conţinutul corespondenţei. în şedinţă pot participa. inclusiv sentinţele.

Astfel. 37. Expertiza suplimentară se va efectua de către acelaşi expert sau de altul. Expertiza repetată.d) din Cod. Partea care a recunoscut în instanţă de judecată un înscris sub semnătură privată nu poate declara ulterior că înscrisul este fals. instanţa de judecată este în drept. 149. 36. va fi dispusă de instanţele de judecată dacă există dubii în privinţa veridicităţii sau temeiniciei raportului de expertiză care se pot datora fie concluziilor contradictorii ale experţilor. Numai în cazul în care se va dovedi că recunoaşterea a fost făcută datorită unui viciu de 21 .34. printr-o încheiere de şedinţă consemnată în procesul verbal. care sunt numite în virtutea unor temeiuri diferite şi procedura de efectuare a acestora este distinctă. însă dacă procesul este pornit. este necesar de a se face deosebire între expertiza suplimentară şi expertiza repetată. ordonarea expertizei se va efectua numai în baza încheierii de judecată. neavând forţă probantă prestabilită. şi nu la rapoartele de expertiză. În încheiere instanţa de judecată îşi va motiva îndoielile asupra raportului anterior. dispunerea unei expertize.261 lit.: expertul nu a oferit răspuns la câteva întrebări sau nu a examinat toate obiectele sau materialele prezentate). fie că au fost încălcate normele de drept procedural. ale cărui concluzii le consideră dubioase. să suspende procesul printr-o încheiere care se supune recursului potrivit art. Concomitent. audierea martorilor. Ordonarea expertizei şi cuprinsul încheierii de judecată urmează a fi făcute conform dispoziţiilor art. Implicarea în proces a specialistului se va efectua de instanţele de judecată doar în cazul în care sunt reclamate cunoştinţe speciale într-un anumit domeniu al ştiinţei.227 din Cod. tehnicii. Raportul de expertiză este examinat în şedinţă de judecată şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe. Experţii care au participat la efectuarea expertizei anterioare nu au dreptul de a participa din nou la investigaţii. Partea la proces nu este lipsită de dreptul de a anexa la cererea de chemare în judecată concluzii (expertize). întrucât mărturisirea făcută este irevocabilă. probelor materiale. Instanţele de judecată vor face distincţie între categoriile de rapoarte de expertiză. expertiza suplimentară sau repetată va fi dispusă numai dacă este precedată de existenţa unui raport de expertiză pe acelaşi obiect. ori au apărut noi probleme referitor la circumstanţele examinate ulterior (de ex. menţiune care urmează a fi notificată în încheierea judecătorească. Necesitatea unei expertize suplimentare va decădea în cazul în care interogarea expertului în şedinţă judiciară va fi suficientă pentru înlăturarea acestor neclarităţi. în alte probleme ce ţin de dreptul litigios. la cercetarea înscrisurilor. Instanţele de judecată vor face deosebire între necesitatea dispunerii unei expertize şi consultarea unui specialist. la adoptarea unor măsuri de asigurare a probelor. Încheierea prin care s-a dispus efectuarea expertizei poate fi atacată doar odată cu fondul cauzei. Astfel. Cererea pentru declararea probelor ca fiind false se va soluţiona potrivit art. Expertiza repetată întotdeauna va fi încredinţată unei comisii de experţi. expertiza suplimentară se va dispune în cazul în care raportul de expertiză nu este suficient de clar sau este incomplet. de ce anume şia făcut această părere. dar respingerea acestuia va trebui să fie motivată în hotărârea judecătorească. audierea şi vizionarea înregistrărilor video-audio. Procedura falsului se referă la administrarea dovezii cu înscrisuri. Se atenţionează instanţele de judecată că specialistul nu este somat de răspundere penală. până la prezentarea raportului de expertiză. Cercetarea raportului de expertiză presupune din partea instanţelor de judecată aducerea la cunoştinţa tuturor participanţilor în proces a conţinutului acestuia şi concomitent verificarea conformităţii răspunsurilor oferite întrebărilor adresate şi a temeiniciei concluziilor depuse. Atragerea specialistului în proces se face în virtutea cererii unui participant sau din oficiu. Totodată. spre deosebire de cea suplimentară. 153 din Cod.148. 35. Consultaţia dată de specialist se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată.

conţinutul concluziilor sau a cererilor formulate de părţi (art. Participanţii la proces nu au dreptul să apeleze în luările lor de cuvânt la circumstanţe neexaminate de instanţa de judecată şi nici la probe neelucidate în şedinţă judiciară. care se solicită de a fi declarat ca fiind fals. procesul-verbal trebuie să fie perfectat în termen de 5 zile de la data încheierii şedinţei.dreptul la ultima replică aparţine pârâtului şi reprezentantului acestuia. Părţile pot să depună concluzii scrise sau note scrise semnate de ele.f) din Cod).388 alin.(3) lit. În cazul în care nu sunt completări.24 22 .236 CPC. poate dispune amânarea deliberării şi pronunţării hotărârii pe un termen de cel mult 10 zile. Notele scrise sunt anexate la dosar. deoarece la această fază nu se mai admit cereri.g) şi h). se consemnează în procesul-verbal al şedinţei judiciare pentru ca înscrisul să nu poată fi ulterior modificat. de regulă. în conformitate cu prevederile art. redactarea hotărârii motivate se va amâna pe un termen de cel mult 10 zile. redactarea hotărârii poate fi amânată pe un termen de cel mult 15 zile. art. deoarece acest fapt face imposibilă exercitarea controlului judiciar privind împrejurările şi modul în care s-au desfăşurat dezbaterile judiciare. hotărârea integrală. instanţa de judecată se retrage în camera de deliberare.233 din Cod. Chişinău.274 CPC. indiferent de faptul dacă s-au prezentat sau nu părţile sau participanţii la proces. Instanţele de judecată înainte de a anunţa finalizarea examinării pricinii în fond clarifică dacă participanţii la proces nu mai au şi alte completări. Starea materială a înscrisului. mai ales dacă astfel de circumstanţe şi probe nu au fost cunoscute până la finalizarea examinării pricinii în fond. Concomitent. 39.consimţământ. preşedintele declară finalizarea examinării pricinii. 42.400 alin. ale susţinerilor lor orale. 38.233 din Cod. explicaţiile părţilor. La acordarea luărilor de cuvânt în cadrul susţinerilor orale instanţele de judecată vor respecta ordinea prevăzută de art.242 CPC. În camera de deliberare. data şi ora pronunţării hotărârii. La data şi ora fixată. Acelaşi efect îl produce şi procesul-verbal în care există doar menţiunea că procedura este completă fără ca să cuprindă ordinea dezbaterilor. 41. dar cu unica excepţie . fără a se retrage în camera de deliberare. 12 decembrie 2005 nr. instanţa de judecată adoptă. probe sau explicaţii suplimentare. din motive întemeiate. 40. instanţa de judecată după încheierea susţinerilor orale. informând părţile despre locul. se atenţionează că în cazul în care instanţa de judecată imediat după susţinerile orale se retrage în camera de deliberare şi adoptă doar dispozitivul hotărârii. Neîntocmirea procesului-verbal sau lipsa acestuia constituie temei incontestabil de casare a hotărârii. în virtutea principiului contradictorialităţii şi al dreptului la apărare. se va admite declararea înscrisului ca fiind fals şi poate fi dispusă efectuarea unei expertize sau părţilor să le fie propusă prezentarea altor probe. Dreptul la replică. iar instanţa de judecată trece la susţineri orale. În cazul în care va fi adoptat doar dispozitivul hotărârii. Procesul-verbal se întocmeşte în scris (de mână sau dactilografiat) pentru fiecare şedinţă de judecată şi act de procedură îndeplinit şi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de art. oferă ultima posibilitate de a obiecta asupra celor afirmate în cadrul susţinerilor orale şi asupra circumstanţelor în ansamblu ale cauzei.(1) lit. Participanţii pot lua cuvânt în consecutivitatea stabilită de art. Reieşind din sensul art. În orice caz. fapt consemnat în procesul-verbal.

HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti nr. Or. Or. în temeiul art.e) şi art. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. dar nu în sensul că a avut loc o judecată nemijlocită a fondului. Judecătorii beneficiază de drepturi egale în soluţionarea problemelor care apar în examinarea pricinii şi emiterea hotărârii. sunt situaţii în care instanţa se dezvinovăţeşte. adoptată în formă scrisă. dar este în drept să expună în scris opinia separată. în dependenţă de rezultatul examinării ei. prin care cauza se soluţionează în fond. Toate problemele care apar în judecată se soluţionează colegial cu votul majorităţii judecătorilor. pag.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.). care se înmânează preşedintelui şedinţei şi se anexează la dosar. fără a rezolva fondul (respinge acţiunea ca tardivă. în camera de deliberare. cu putere de lucru judecat. 3. prin hotărârea pronunţată. se emit în formă de încheiere. Niciun judecător nu are dreptul să se abţină de la vot. Judecătorul care nu este de acord cu hotărârea majorităţii semnează hotărârea. în baza circumstanţelor stabilite în cadrul dezbaterilor judiciare. 2. 23 . Atunci când instanţa de judecată va respinge acţiunea în temeiul unei explicaţii procedurale. Preşedintele şedinţei de judecată votează ultimul. reclamantul sau pârâtul nu este corespunzător etc. înlăturarea deficienţelor care au loc în practica judiciară.4-5. art. prima instanţă s-a dezinvestit de judecarea litigiului.2 din 07. raportate la legea materială şi procedurală.14 CPC de a adopta în mod separat actul de dispoziţie judecătoresc respectiv. indiferent de nivelul acesteia. unul dintre care îndeplineşte funcţia de preşedinte al şedinţei de judecată.2 lit. în privinţa fiecărei pretenţii invocate. nr.07. pronunţată în mod public. 4. că expresia „se soluţionează cauza în fond" (se soluţionează fondul cauzei) trebuie înţeleasă în sensul că. care a participat nemijlocit la judecarea pricinii civile. în temeiul unei excepţii procesuale. Instanţa de judecată este obligată prin prisma art. Toate celelalte dispoziţii ale primei instanţe sau ale judecătorului. în camera de deliberare de către completul de judecată. hotărârea nu va conţine concluzii ce ţin de soluţionarea fondului nemijlocit.2008 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. Se explică. format în mod legal.16 lit.12 În scopul asigurării aplicării corecte a normelor legislaţiei procesuale la pronunţarea hotărârilor în primă instanţă.17 din Codul de procedura civilă. nu se acceptă substituirea hotărârii cu încheierea şi invers. prin care pricina nu se soluţionează în fond. EXPLICĂ: 1. Hotărârea instanţei judecătoreşti se deliberează de către judecător sau de un complet din 3 judecători. 2009. Hotărârea judecătorească este actul final de dispoziţie a primei instanţe. chiar dacă ele au fost expuse într-o singură cerere (cerere de chemare în judecată).

la judecarea pricinii civile. organice şi ordinare. De asemenea.Judecătorul sau completul de judecată deliberează în secret.(3) CPC. al ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului. din oficiu sau la cererea participanţilor la proces.238 CPC referitor la secretul procedurii deliberării. se conduce de principiile de drept şi de sensul legislaţiei în vigoare (analogia dreptului). ale altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale. Instanţa judecătorească examinează pricina în limitele pretenţiilor înaintate şi nu este în drept din proprie iniţiativă să examineze pretenţiile care nu au fost înaintate. întemeiată şi să conţină răspunsuri la toate pretenţiile. instanţa judecătorească este obligată să soluţioneze pricinile civile în temeiul Constituţiei Republicii Moldova. instanţa judecătorească este obligată la soluţioneze pricinile civile în concordanţă cu practica naţională şi jurisprudenţa Curţii Europene. la judecarea pricinii. instanţa. că hotărârea judecătorească se consideră legală numai în cazul în care ea a fost pronunţată în deplină concordanţă cu normele legislaţiei civile aplicabile litigiului dedus judecaţii şi cu respectarea normelor procedurale civile. al legilor constituţionale. În cazurile prevăzute de lege. instanţa din nou audiază susţinerile orale ale participanţilor la proces. în timpul deliberării. 24 . instanţa judecătorească aplică norma de drept care reglementează raporturi similare (analogia legii). 8. iar în lipsa unei astfel de norme. În camera deliberării trebuie să se afle numai judecătorul sau judecătorii care au examinat pricina. al actelor normative ale Preşedintelui Republicii Moldova. Hotărârea instanţei judecătoreşti se pronunţă în numele Legii. Totodată. instanţa aplică uzanţele dacă nu contravin ordinii publice şi bunelor moravuri. al hotărârilor Parlamentului. Ieşirea judecătorului (judecătorilor) din camera deliberării poate avea loc numai în timpul întreruperii pentru odihnă (în decursul timpului de serviciu sau după terminarea acestuia).240 alin. 7. Dacă în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sunt stabilite alte reglementări decât cele prevăzute de legislaţia internă. în conformitate cu art. aplică reglementările tratatului internaţional (art. instanţa aplică normele legii sau ale actului normativ care are putere juridică superioară.388 alin. De asemenea.e) CPC). restrânge drepturi sau stabileşte sancţiuni suplimentare.12 CPC). indiferent de faza procesului. se constată că o lege sau un alt act normativ nu corespunde unei legi sau unui act normativ cu o putere juridică superioară.(1) lit. Dacă. ea va emite o încheiere privind reluarea dezbaterilor judiciare.13 din Legea contenciosului administrativ. În cazul inexistenţei normei de drept care să reglementeze raportul litigios. Divulgarea deliberărilor este interzisă. 5. apoi se retrage în camera de deliberare. în conformitate cu art. După examinarea pricinii în fond. în cadrul examinării şi soluţionării oricăror categorii de pricini civile. Dacă. Nu se admite aplicarea prin analogie a normei de drept care derogă de la dispoziţiile generale. trebuie să fie legală. Nerespectarea secretului deliberării constituie un temei de casare a hotărârii primei instanţe (art. al actelor normative ale ministerelor. precum şi al actelor normative emise la nivel de angajator şi contractelor individuale de muncă. este în drept să ridice excepţia de ilegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii de a respecta strict prevederile art. orice instanţă de judecată. Se explică. al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Reieşind din teza menţionată. instanţa judecătorească este obligată să adopte hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. 6. instanţa consideră că există necesitatea clarificării unor noi circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii sau cercetării suplimentare a unor probe. Astfel. este interzis schimbul de opinii cu orice persoană în privinţa pronunţării hotărârii.

Susţinerile părţilor. faţă de opiniile reprezentanţilor organelor administraţiei centrale şi locale şi altor participanţi la proces. conform art. ale altor persoane vor cuprinde numai fapte care au importanţă pentru soluţionarea cauzei. al grefierului. garantat de art. partea descriptivă. explicaţiile celorlalţi participanţi la proces. luna şi anul depunerii cererii de chemare în judecată (cererii). de asemenea.circumstanţele pricinii. Circumstanţele invocate de părţi spre confirmarea cerinţelor şi obiecţiilor se expun în modul în care ele au fost expuse de reclamant şi pârât.3. fără a acorda părţii care a formulat-o posibilitatea de a şti dacă acest mijloc de apărare a fost neglijat sau respins. Aceste cerinţe se înaintează şi faţă de poziţia terţelor persoane care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului. Hotărârea judecătorească trebuie să fie pe cât e posibil de concisă.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Motivarea este o parte a hotărârii în care instanţa judecătorească îşi expune concluziile. dar trebuie să corespundă tuturor normelor de drept. 10. al părţilor şi al celorlalţi participanţi la proces. Dreptul la un proces echitabil. . menţiunea despre caracterul public sau închis al şedinţei. Hotărârea judecătorească constă din partea introductivă. În partea introductivă a hotărârii.argumentele invocate de instanţă la respingerea unor probe. să fie clară. motivare şi dispozitiv. În cazul în care instanţa de judecată se abţine de a da un răspuns special şi explicit la cele mai importante întrebări. pe lângă alte date. 10. . cu precizarea lui în caz dacă a fost completat sau modificat pe parcursul dezbaterilor judiciare.02. pretenţiile reclamantului. Obiectul litigiului trebuie să fie formulat clar. obiectul litigiului şi pretenţia înaintată judecăţii. . de asemenea şi cerinţele acţiunii de bază şi ale acţiunii reconvenţionale.(5) din CPC.probele veridice pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe. data depunerii acţiunii. obiecţiile pârâtului. să furnizeze toate răspunsurile la întrebările care sunt pertinente pentru rezultatul procesului şi necesită un răspuns special în hotărâre. a probei la care se face referire (fila dosarului).2.6 25 . în cadru! dosarului.legile de care s-a călăuzit instanţa. constatate de instanţă. În cazul în care a fost modificat temeiul acţiunii sau cuantumul acţiunii. Partea descriptivă a hotărârii trebuie să conţină data. se indică în partea descriptivă a hotărârii.pretenţiile sau obiecţiile căror participanţi la proces sunt recunoscute în întregime sau parţial temeinice.locul aflării. 10. al reprezentanţilor. . cu indicarea probelor pe care se întemeiază cerinţele. aceasta. se indică numele membrilor completului de judecată. Ea poate fi întocmită liber.R (84) 5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcţionării justiţiei. acest fapt se va considera o încălcare a art. Conform art.241 alin. prezumă dreptul la o hotărâre şi decizie motivate.1984).9. 10.cum instanţa consideră necesar de a soluţiona acţiunea. adoptate de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 28. . înţeleasă de părţile implicate în litigiu şi să răspundă în mod sigur şi expres la toate cererile şi obiecţiile formulate de reclamant şi pârât (Principiul nr. . în motivarea hotărârii instanţa judecătorească este obligată să indice: . faţă de explicaţiile altor persoane participante la proces. Instanţele judecătoreşti naţionale sunt obligate să-şi motiveze soluţiile şi concluziile. Această parte a hotărârii se referă nemijlocit şi la cerinţele faţă de temeinicia şi legalitatea hotărârii. precum şi opiniile altor persoane juridic cointeresate în fondul examinării pricinii.1.(3) CPC.6 al Recomandării nr.241 alin.

rămasă irevocabilă.125 din CPC) şi altele au fost acumulate conform art. sau au fost dobândite cu nerespectarea procedurii prevăzute de legislaţia procesuală. Niciun fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lor.209 din CPC. care au fost administrate cu ajutorul tehnicii electronice de calcul. veridicitatea ei. nu corespund circumstanţelor invocate de părţi ca temei al cerinţelor şi obiecţiilor sale.25 alin. apreciind atât fiecare probă separat. însă este obligată să includă faptele care au importanţă pe dosar şi se confirmă prin acest act. instanţa judecătorească trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele. iar informaţia cuprinsă în ele a fost cercetată în ansamblu cu alte probe. admisibilitatea. cât şi pe toate în ansamblu. completă. Participanţii la proces au dreptul să dea explicaţii referitoare la informaţia cuprinsă în materialele menţionate.127-129.(2) şi (3) din CPC.12. să audieze înregistrările audio şi să vizioneze înregistrările video. să la cunoştinţă de înscrisuri. 14. art. Reieşind din principiul nemijlocirii şi oralităţii în dezbaterile judiciare.(1) din CPC). este obligatorie pentru instanţa 26 .136 alin. să emită hotărârea exclusiv în temeiul circumstanţelor şi al probelor cercetate şi verificate în şedinţă de judecată (art. Este interzisă referirea în hotărâre la probele care nu au fost cercetate de către instanţa judecătorească. privitor la legătura lor reciprocă şi suficientă pentru soluţionarea pricinii. Aceste materiale se prezintă pentru a fi aduse la cunoştinţă tuturor participanţilor la proces. art.(1). conform legii. Înregistrările video sau audio pot fi acceptate la examinarea cauzei dacă au fost acumulate. 13. depoziţiile martorilor. Raportul de expertiză nu prezintă un mijloc excepţional de probaţiune şi se supune aprecierii concomitent cu alte probe. concluziile expertului. nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor. ea urmează să motiveze convingător în hotărâre concluziile respective. să cerceteze probele materiale. 11. 17. în conformitate cu art. Instanţa judecătorească nu poate să se limiteze la enumerarea în hotărâre a probelor prin care se confirmă împrejurările ce au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii. hotărârea poate fi motivată cu referire la toate aceste probe doar cu condiţia că procesele-verbale şi alte materiale administrate în asemenea mod au fost cercetate în şedinţă de judecată. 12.123 alin. dobândite pe cale legală şi se confirmă prin alte mijloace doveditoare. faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane. Instanţa judecătorească nu este în drept în hotărâre să facă trimitere exclusiv la actul de expertiză. depoziţii ale martorilor.par. Se atenţionează că. care examinează pricina. consultaţiile şi explicaţiile specialistului. iar în caz de necesitate – experţilor şi martorilor.1 din Convenţia Europeană (Hotărârea Curţii Europene din 09. înscrisuri etc. Sentinţa pronunţată de instanţa judecătorească într-o cauză penală.1994 pronunţată în cauza Hiro Bălani împotriva Spaniei). instanţa de judecată în argumentarea hotărârii are dreptul să facă referiri şi la înscrisurile. Fiecare probă se apreciază de instanţă privitor la pertinenţa. 16. în caz de necesitate. călăuzindu-se de lege. 15. bazată pe cercetarea multiaspectuală. va constata că unele probe prezentate. dar este obligată să expună conţinutul acestor probe şi să le aprecieze după intima ei convingere. Dacă unele probe au fost administrate prin delegaţia dată altor instanţe judecătoreşti (art. iar toate probele în ansamblu. Aceste documente vor fi recunoscute drept probe dacă vor fi întocmite în corespundere cu ordinea stabilită. să asculte explicaţiile părţilor şi intervenienţilor. Dacă instanţa judecătorească.

.cererea principală. incluzând aceste circumstanţe în hotărârea adoptată. Totodată. în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare. în caz de divergenţă cu anumite argumente ale unei părţi la proces. instanţa va verifica şi va aprecia motivele recunoaşterii. în dispozitivul hotărârii se indică documentul care nu se pune în executare. În cazul în care instanţa judecătorească a acceptat probele unui participant la proces cu privire la faptul care necesită a fi confirmat. Nu se admite retragerea în camera de deliberare.(2) CPC. cu cifre şi litere. iar în cazurile prevăzute de art. Recunoaşterea acţiunii de către pârât acceptată de către instanţa de judecată poate servi ca temei pentru adoptarea hotărârii de admitere a acţiunii. această hotarâre este nemotivată şi are drept consecinţă nulitatea ei. Între dispozitiv şi motivare trebuie să existe concordanţă. executarea căreia este pusă în dependenţă de survenirea sau nesurvenirea unor condiţii. .cererea reconvenţională. 19. Dispozitivul conţine soluţia dată în cauză cu privire la faptele care au fost constatate de judecată. În cazurile stipulate în art. fapt ce contravine art.calea de atac şi instanţa prin intermediul căreia urmează a fi exercitată.257 din CPC este în drept să dispună executarea imediată a hotărârii. forma scrisă simplă mai mult de 1000 de lei sau starea de ebrietate a salariatului). ce include oferirea pentru părţi a posibilităţii de a-şi expune opinia asupra acestei chestiuni. . care prevede că procesele civile se desfăşoară pe principiul contradictorialităţii şi egalităţii în drepturile procesuale. dacă pârâtul recunoaşte acţiunea.244 din CPC). 21. Se interzice ca în hotărâre să fie expuse numai argumentele şi probele părţii în folosul căreia s-a adoptat hotărârea. deoarece s-ar eluda faza dezbaterilor judiciare. 20. 18. atunci instanţa de judecată nu este în drept să-şi motiveze hotărârea prin alte mijloace de probă (de exemplu.la admiterea acţiunii privind declararea nulităţii unui document executoriu. instanţa nu este în drept să soluţioneze chestiunea privind drepturile şi obligaţiunile persoanelor care nu au fost introduse ca participanţi la proces. Este inadmisibilă adoptarea unei hotărâri. 27 .chestiunea repartizării cheltuielilor de judecată. dispozitivul cuprinzând o altă concluzie decât aceea pe care o impuneau motivele. numărul şi data eliberării lui.cererile accesorii şi incidente.256 din CPC instanţa este obligată. În dispozitiv trebuie să-şi găsească rezolvarea: .pronunţând hotărârea de încasare a unei sume de bani. consemnează în dispozitiv. În afară de cele menţionate. suma şi moneda în care se percepe. instanţa judecătorească: .chemată să se pronunţe asupra efectelor juridice civile ale actelor persoanei împotriva căreia s-a pronunţat sentinţa sau hotărârea numai dacă aceste acte au avut loc şi numai în măsura în care au fost săvârşite de persoana în cauză. Aceleaşi reguli procedurale trebuie respectate de către instanţele de judecată şi în cazurile de recunoaştere parţială a acţiunii de către pârât. În cazul în care o atare concordanţă nu există. . În acest caz. apoi conform art.26 alin. . lezează drepturile şi interesele ocrotite de lege ale altor persoane.26 din CPC. Dacă în lege sunt stipulate unul sau unele mijloace de probaţiune admisibile pentru confirmarea sau infirmarea unei anumite circumstanţe. precum şi suma a cărei decontare nu se admite (art. Instanţa poate să nu accepte recunoaşterea acţiunii de către pârât dacă ea se află în contradicţie cu legislaţia. în al cărui temei perceperea se efectuează incontestabil. instanţa judecătorească este obligată să includă în hotărâre temeiul şi faptele probante prin care argumentele acestea se resping.

asupra participanţilor la proces. pe care urmează să o achite debitorul. După pronunţarea hotărârii. nu are dreptul să o anuleze sau să o modifice.. Când bunul se adjudecă în natură.619 CC. Data adoptării hotărârii se consideră ziua pronunţării ei. . 24. în conformitate cu art. Dacă hotărârea instanţei este expusă într-o limbă pe care participanţii la proces nu o cunosc. adresa la care se află imobilul. de asemenea şi în privinţa acţiunii reconvenţionale.254 alin.(1) lit. . instanţa judecătorească indică în dispozitivul hotărârii contravaloarea lui şi dobânda de întârziere determinată conform art. însă în cazul în care în hotărâre s-au strecurat greşeli evidente 28 . . . . 26. în primul rând.265 lit. 25. potrivit efectelor juridice pe care le produc. 23.123 alin.marchează momentul începerii executării hotărârii dacă legea sau instanţa stabileşte executarea imediată. numele debitorului şi al beneficiarului. dacă nu execută hotărârea în termen de 90 de zile de la data la care aceasta a devenit definitivă (art. chiar şi în lipsa vinovăţiei. inclusiv în caz de conexare a pretenţiilor. hotărârea se întocmeşte în mod obligatoriu şi în limba de stat. care a adoptat-o. că hotărârea instanţei judecătoreşti adoptată cu depăşirea atribuţiilor se consideră ilegală şi urmează a fi casată. Efectele hotărârilor judecătoreşti irevocabile sunt următoarele: . Se explică. asociaţiilor obşteşti.executorialitatea – se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. asupra tuturor autorităţilor publice. instanţa judecătorească.246 din CPC).obligativitatea – caracter care se extinde. definitive şi irevocabile. adică nu poate fi atacată cu recurs. Se explică. rechizitele persoanei juridice etc.b) CPC.169 alin.prejudicialitatea face imposibilă o altă apreciere intr-un alt proces al faptelor şi raporturilor juridice care au fost deja stabilite prin hotărâre judecătorească conform art. În litigiul de încheiere a contractului menţionează tipul contractului şi clauzele în temeiul cărora părţile sunt obligate să încheie contractul (art. ea trebuie să fie citită de translator în limba maternă a acestor participanţi sau într-o altă limbă pe care ei o cunosc. după caz. numărul de cont din care se încasează suma. Dacă procedura judiciară se efectuează în altă limbă. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive sunt următoarele: . organizaţiilor şi persoanelor fizice.în dispozitivul hotărârii privind litigiul de încheiere sau modificare a unui contract menţionează decizia asupra fiecărei clauze discutabile din contract.exclusivitatea determină imposibilitatea adresării repetate în judecată a aceloraşi părţi.deschide participanţilor la proces calea de atac prevăzută de lege. că. Efectele hotărârilor judecătoreşti nedefinitive sunt următoarele: . în al doilea rând.incontestabilitatea. . iar locul adoptării ei – oraşul ori altă localitate unde a fost pronunţată hotărârea. Hotărârea se adoptă în privinţa tuturor pretenţiilor solicitate de către reclamant. în cazul înaintării acesteia. 22. inclusiv. Hotărârea în toate cazurile se pronunţă public.dezînvesteşte instanţa care a examinat şi soluţionat pricina civilă. în baza aceloraşi temeiuri. precum şi a succesorilor lor în drepturi cu aceleaşi pretenţii.(2) şi art.b) şi art. hotărârile judecătoreşti se împart în 3 categorii.dispozitivul va conţine toate elementele de identificare aferente acţiunii soluţionate. astfel încât judecătorii care s-au pronunţat asupra litigiului nu mai pot reveni asupra soluţiei date. recunoscute de legiuitor: hotărâri judecătoreşti nedefinitive. Depăşirea atribuţiilor există în cazul în care puterea judecătorească săvârşeşte un act pe care numai puterea legislativă sau executivă îl poate face. persoanelor oficiale.(3) CPC.245 din CPC).

250 CPC. cu respectarea prevederilor art.102-104 CPC. Problema corectării unor astfel de greşeli se soluţionează în şedinţă de judecată. În încheierea privind corectarea greşelilor din hotărâre. c) nu a rezolvat problema repartizării între părţi a cheltuielilor de judecată ori a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor. iar după expirarea termenului de atac. precum şi la orice alte erori materiale sau de calcul evidente. instanţa emitentă poate. concomitent. data şi ora şedinţei de judecată. specialiştilor. instanţa poate. nu a indicat suma adjudecată. instanţa nu este în drept să modifice conţinutul hotărârii.materiale sau de calcul. Încheierea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de corectare a greşelilor din hotărâre poate fi atacată cu recurs. Chestiunea referitoare la corectarea greşelilor se permite independent de faptul executării hotărârii. la cererea participanţilor la proces sau a organului de executare a hotărârii. s-a solicitat emiterea unei hotărâri suplimentare. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea corectării greşelilor. ea nu poate fi corectată prin adoptarea încheierii. extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii sau dacă hotărârea cuprinde dispoziţii contradictorii. Hotărârea suplimentară poate fi atacată concomitent cu hotărârea de bază. Participanţilor la proces li se comunică locul. din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. În caz de existenţă a temeiurilor prevăzute de art. 28. interpreţilor sau reprezentanţilor cu privire la cheltuielile de judecată a căror compensare li se cuvine. însă în graniţa termenului prevăzut de legislator pentru prezentarea hotărârii spre executare silită. neprezentarea acestora însă nu împiedică explicarea hotărârii. Participanţilor la proces li se comunică locul. din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. Explicarea hotărârii se face în şedinţă de judecată. bunurile ce urmează a fi remise sau acţiunile pe care pârâtul trebuie să le îndeplinească. experţilor. însă neprezentarea lor nu împiedică examinarea problemei. data şi ora şedinţei de judecată. să adopte o hotărâre suplimentară dacă: a) nu s-a pronunţat asupra unei pretenţii în a cărei privinţă participanţii la proces au prezentat probe şi au dat explicaţii. b) rezolvând problema dreptului în litigiu. expediază pricina în instanţa de apel sau de recurs. calitate procesuală. 27. instanţa judecătorească care a pronunţat hotărârea poate. data şi ora şedinţei de judecată. Hotărârea suplimentară se emite de către instanţa judecătorească care a examinat fondul pricinii numai după examinare în şedinţă de judecată şi poate fi atacata în ordinea stabilită de Codul de procedură civilă. 29 . să dea explicaţii asupra dispozitivului ori să omită dispoziţiile contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărârii. din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. să corecteze greşelile sau omisiunile privitor la nume. Dacă sunt necesare explicaţii referitor la sensul. În cazul în care greşeala instanţei este legată de aplicarea incorectă a actelor normative. să facă referire la noi probe şi să soluţioneze chestiuni care nu au fost reflectate în hotărârea de bază. În cazul în care hotărârea de bază a fost atacată cu apel sau recurs şi. 29. Participanţilor la proces li se comunică locul. Explicarea hotărârii este admisibilă numai în cazul în care ea nu a fost executată şi nu a expirat termenul de executare silită. Problema pronunţării unei hotărâri suplimentare poate fi pusă în termenul executării silite a hotărârii. instanţa care s-a pronunţat asupra fondului cauzei soluţionează chestiunea privind emiterea hotărârii suplimentare.

180.intervenientul accesoriu (art. schimbarea modului şi ordinii de executare a ei (art.intervenientul principal (art. explicarea hotărârii sau emiterea de hotărâri suplimentare ţine nu doar de competenţa aceleiaşi instanţe judecătoreşti care a pronunţat hotărârea. examinarea înscrisurilor şi probelor la faţa locului (art.scoaterea cererii de pe rol (art. pe seama aceluiaşi complet de judecată care a examinat şi soluţionat pricina în fond. Se atenţionează că. dar se pune.263 din CPC) se atacă cu recurs.170 din CPC). . Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea. 31.respingerea cererii de asigurare a probelor (art. definitivă).253 din CPC). După adoptarea încheierii referitor la explicarea hotărârii. însă în titlul executoriu se indică formularea dispozitivului hotărârii în redacţia în care a fost primit în legătură cu adoptarea încheierilor menţionate. . la momentul adresării cu cerere de amânare. . prelungirea dezbaterilor judiciare sau amânarea procesului (art.asigurarea acţiunii sau anularea măsurilor de asigurare a acţiunii (art. 181 din CPC).încetarea procesului (art. Excepţie de la regula menţionată constituie numai cazul soluţionării unor probleme simple (de exemplu.268 din CPC).62 din CPC). Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că art. . soluţionarea cererilor şi demersurilor participanţilor la proces (art. 34.67 din CPC).indexarea sumelor adjudecate (art. 30.(5) din CPC).refuzul de a primi cererea de chemare în judecată (art. .116 din CPC).251 din CPC).a nu da curs cererii de chemare în judecată (art. .171 din CPC).).Încheierea judecătorească privind explicarea hotărârii se supune recursului (art. Încheierile referitor la: . datei şi orei şedinţei de judecată.269 alin. de regulă.coparticiparea procesuală obligatorie (art.65 din CPC). .(2) CPC).203 CPC). O astfel de încheiere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată (art.206 alin. .128 din CPC). hotărârea trebuie să fie executorie (de regulă. . în conformitate cu art.269 CPC.225 CPC) etc.169 din CPC). . iar încheierea cu privire la procedura de soluţionare a cererii de recuzare – odată cu fondul hotărârii (art.249 din CPC). dispoziţiile primei instanţe sau ale judecătorului prin care pricina nu se soluţionează în fond se emit în formă de încheiere în camera de deliberare în condiţiile art. Instanţa poate emite încheierea fără a se retrage în camera de deliberare. . . în funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte circumstanţe. eşalonare a executării sau de schimbare a modului de executare.corectarea greşelilor din hotărâre (art. Cererile de amânare sau de eşalonare a executării hotărârii se examinează în şedinţă de judecată.266 din CPC). . 33. precum şi să schimbe modul sau ordinea de executare. La cererea participanţilor la proces sau la propunerea organului de executare. .(4) CPC).53 alin.suspendarea procesului (art. 32.252 din CPC). cu comunicarea participanţilor la proces a locului. Chestiunea privind rectificarea hotărârilor judecătoreşti prin corectarea greşelilor evidente. 30 . adică. textul hotărârii de bază nu se modifică. instanţa judecătorească emitentă poate să amâne ori să eşaloneze executarea hotărârii.252 CPC este aplicabil numai după devenirea executorie a hotărârii.repunerea în termen (art.amânarea şi eşalonarea executării hotărârii. la corectarea greşelilor.48 CPC.restituirea cererii de chemare în judecată (art.

ordinea şi termenul de atac al încheierii.2000 "Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii".270 alin. la emiterea încheierii. cu referirea la legea guvernantă. 36. Chişinău. 7 iulie 2008 nr. .dispoziţia instanţei. schimbarea modului şi ordinii de executare a ei se supune recursului (art. dacă este susceptibilă de atac (art. .2 31 . Încheierea emisă fără retragerea completului în camera de deliberare trebuie să conţină următoarele elemente. este obligată să acorde o atenţie deosebită motivelor care au determinat concluziile instanţei.Încheierea judecătorească privind amânarea sau eşalonarea executării hotărârii. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.(1) CPC.(2) CPC).270 alin. Cuprinsul încheierii emise în camera de deliberare trebuie să corespundă exigenţelor art. Instanţa judecătorească. cu includerea acestora în procesul-verbal al şedinţei: .252 din CPC).problema asupra căreia se emite. . 38.12 din 25. 37.04.motivele care au determinat concluziile instanţei şi legea guvernantă. 35.

7 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Conform art. nr. devolutivă şi suspensivă de executare (dacă legea nu prevede altfel). 32 .d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.2008 În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normelor procesuale. Această cale de atac conferă instanţei ierarhic superioare învestite cu soluţionarea apelului pe lângă competenţa verificării legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate. Menţiunea greşită în dispozitivul hotărârii a căii de atac. repartizarea cheltuielilor de judecată.2005 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.429 al in .16 lit. art. cât partea are la dispoziţie o cale ordinară de atac.10. conform căii legale de atac. în afară de concluzia instanţei privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială a acţiunii. Conform art. Neexercitarea de către persoanele în drept a căii ordinare de atac . în condiţiile legii. pag. instanţa este competentă de a verifica legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate. sau lipsa unei asemenea menţiuni nu poate fi de natură a deschide accesul la o cale de atac neprevăzută de lege. în mod obligatoriu se va indica atât calea şi termenul de atac.apelul decade aceste persoane din dreptul de a ataca hotărârea cu recurs din moment ce legea prevede această cale de atac (art. 3. având ca temei studierea practicii judiciare.17 Cod de procedură civilă.241 alin. Reieşind din modul de organizare a instanţelor judecătoreşti. declanşată de către persoanele abilitate prin lege cu acest drept. art.12.10 din 22.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel nr.(4) CPC).15 din 03. faţă de situaţia creată prin hotărârea primei instanţe. HOTĂRĂŞTE: 1.1. cu excepţia situaţiei în care.e).2 lit. 2. deopotrivă ordinară.(6) CPC în dispozitivul hotărârii. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Apelul este una din căile de atac. cât şi instanţa prin intermediul căreia urmează a fi exercitată calea de atac. la cererea de apel depusă de partea adversă. după cum nici nu poate îngrădi dreptul la o cale de atac. 2006. ele urmează a fi exercitate într-o anumită consecutivitate. potrivit naturii şi scopului căilor de atac. care poate fi exercitată împotriva hotărârii conform legislaţiei în vigoare. stabilite şi reglementate prin lege. şi unele atribuţii de judecată ale primei instanţe. ce reglementează judecarea pricinilor civile în ordine de apel. în baza art. prin soluţia pronunţată în instanţa de apel. Aceasta înseamnă că nu se poate exercita o cale extraordinară de atac atâta timp. i s-a creat o situaţie defavorabilă participantului la proces. libertăţi ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar pot exercita căile de atac împotriva acestuia.119 din Constituţia Republicii Moldova şi art.15 CPC participanţii la proces şi alte persoane interesate ale căror drepturi. În cazul în care instanţa de judecată a indicat incorect calea de atac sau nu a indicat-o deloc.

la judecarea pricinii în ordine de apel se va aplica legea procedurală în vigoare la data judecării apelului. 6. De asemenea.14. Apelul declarat împotriva hotărârii se consideră declarat şi împotriva încheierilor date în pricina respectivă. cererea a fost scoasă de pe rol sau procedura a fost încetată. În cazul în care în privinţa unor pretenţii a fost luată o hotărâre în fond. Astfel. cât şi hotărârile pronunţate în primă instanţă după rejudecarea pricinii. De asemenea. dacă legea nu prevede altfel. Nu pot fi atacate cu apel hotărârile adoptate de către instanţele de judecată în litigii ce rezultă din raporturile de contencios administrativ.(6) CPC apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decât aceea din hotărârea atacată.[Pct. 254 CPC). . În acest caz declararea apelului nu duce la suspendarea executării hotărârii. chiar dacă au fost emise după pronunţarea hotărârii şi dacă atacarea încheierii nu este menţionată în cererea de apel. . 5.373 alin. apelul nu poate fi exercitat de aceeaşi persoană împotriva aceleiaşi hotărâri decât o singură dată. cu adoptarea unei singure decizii. cu unele precizări şi anume: . hotărârile pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel. dacă legea nu prevede altfel. instanţa de apel este obligată de a aplica aceste temeiuri din oficiu. Colegiul civil şi de contencios administrativ şi Colegiul economic ale Curţii Supreme de Justiţie.3 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Examinarea cauzelor în ordine de apel se efectuează în strictă conformitate cu prevederile capitolului XXXVII din Codul de procedură civilă.în caz că norma juridică specială ce reglementează examinarea în apel vine în contradicţie cu norma juridică generală aplicată la examinarea în fond. deoarece indiferent de invocarea sau neinvocarea de către parte a acestor încălcări. prin încheiere.388 alin. Încheierile emise în primă instanţă nu pot fi atacate cu apel decât o dată cu hotărârea. ordonanţele judecătoreşti.dispoziţiile normelor de procedură privind judecarea pricinilor civile în primă instanţă se aplică în instanţa de apel în măsura în care nu sunt contrare dispoziţiilor capitolului XXXVII din Codul de procedură civilă.10 din 22. când însăşi partea acceptă agravarea situaţiei sale. Partea poate introduce înăuntrul termenului de apel mai multe cereri de apel care se completează şi se examinează într-o singură procedură. Agravarea situaţiei părţii în propria cale de atac se admite atunci când hotărârea este atacată de ceilalţi participanţi la proces. procedura specială.art.250 CPC. iar în privinţa altor pretenţii. Conform art. susceptibilă de a fi atacată cu apel până la expirarea termenului de declarare a apelului (art.(1) CPC). 7.date în prima instanţă de către judecătoriile de drept comun şi judecătoria economică de circumscripţie date în procedura contencioasă (acţiunea civilă). Hotărârea nedefinitivă este dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează fondul pricinii. urmează a fi aplicată norma juridică specială. se va putea crea o situaţie mai dificilă părţii în propria cale de atac în cazul in care instanţa de apel va constata încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural (art. şi 33 . pot fi atacate cu apel şi hotărârile suplimentare adoptate de instanţele de judecată în conformitate cu art. Pot fi atacate cu apel şi hotărârile care conform art. chiar dacă s-ar invoca alte temeiuri decât cele rezolvate printr-o hotărâre anterioară.256 CPC urmează a fi executate imediat.12. Obiect al apelului îl constituie hotărârile nedefinitive. Dreptul de a exercita o cale de atac este în principiu unic şi se epuizează o dată cu exercitarea lui.2008] 4.

43. fiecare dintre aceştia dispune de posibilitatea de a 34 .(1) CPC specifică persoanele în drept să declare apel. 9. La stabilirea calităţii procesuale a persoanelor ce pot declara apel urmează a se ţine cont de prevederile art. Interesele celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. dacă este împuternicit în modul stabilit de lege. Totodată. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea reprezentant. poate avea loc o transmitere a calităţii procesuale pe cale legală sau convenţională. Conform art. trebuie să fie expus dreptul de a declara apel. tutore sau curator). şi va confirma dreptul reprezentantului de a declara apel. În cazul apariţiei unor temeiuri legale pentru strămutarea pricinii sau apariţia unui conflict de competenţă. Or.10 din 22. potrivit competenţei materiale şi jurisdicţionale stabilite prin lege. tocmai datorită faptului că apelul are ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei unei hotărâri judecătoreşti. Astfel. dacă nu vor fi depistate alte impedimente pentru judecarea pricinii. sub sancţiunea nulităţii.9 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.partea va declara apel împotriva hotărârii. nu dispun de dreptul de a declara apel. Dacă părţile vor contesta numai încheierea privind scoaterea cererii de pe rol sau încetarea procesului. apelul depus va fi returnat ca depus de o persoană care nu este în drept să declare apel. indiferent de faptul dacă au participat nemijlocit în şedinţa instanţei sau nu. instanţa de apel va judeca pricina în volum deplin. copârâţi şi intervenienţi).12.2008] 10. atunci împotriva încheierii respective se va declara recurs. Art. Instanţele competente de a judeca pricinile civile în apel sunt curţile de apel.55 şi art. cererea de apel va fi acceptată pentru a fi examinată. 44 CPC. Reprezentantul poate declara apel în interesul apelantului. În caz că la depunerea apelului alături de reprezentant va fi prezentă şi persoana. soluţionarea problemei drepturilor acestor persoane neantrenate în proces poate constitui motiv de apel. Părţile şi alţi participanţi la proces pot declara apel în cazul în care ei au fost implicaţi nemijlocit la soluţionarea litigiului. după caz. dar care se consideră lezate în drepturi prin hotărârea pronunţată.75 CPC.360 alin. [Pct. împuternicirile reprezentantului în judecată urmează a fi formulate într-o procură. în interesul căreia reprezentantul a declarat apel. 11. a celor fără capacitate de exerciţiu sau ale celor dispăruţi fără urmă vor fi apărate prin reprezentantul lor legal (părinţi. în proces civil.36 alin. În cazul absenţei unei asemenea împuterniciri concrete.45 CPC nimeni nu poate fi lipsit fără consimţământul său de dreptul judecării procesului în instanţă şi de judecătorii în a căror competenţă pricina este dată prin lege. Apelul poate fi formulat de cel cu capacitate de exerciţiu deplină personal sau prin mandatar. în care în mod expres. Dacă la examinarea cauzei în instanţa de fond au existat coparticipanţi (coreclamanţi. oricare dintre părţile iniţiale ale procesului poate fi apelant sau intimat. pasibil de a fi invocat de persoanele în drept să declare apel. În caz de strămutare a pricinii civile de la Curtea de Apel Economică la o curte de apel de drept comun în temeiul art. Persoanele care nu sunt participante la proces. Astfel. Deşi în apel nu se admite schimbarea calităţii părţilor.(3) CPC.59 CPC. conform art. legalitatea deciziei instanţei de apel în ordine de recurs va fi examinată de către instanţa de recurs competentă să verifice legalitatea deciziilor curţii de apel care a examinat apelul în fond. fiind în drept de a se pronunţa asupra legalităţii încheierii adoptate din oficiu. 8. chestiunile respective vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu art. în mod independent. persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal sau prin reprezentanţi.

Termenul de apel reprezintă intervalul de timp în care se poate exercita calea de atac a apelului.259 CPC). neachitând taxa de stat. Se reţine că în cazul adoptării dispozitivului hotărârii.2008] 13.85 CPC. în caz de adoptare numai a dispozitivului hotărârii. dacă legea nu prevede altfel.10 din 22. Prin comunicarea hotărârii se subînţeleg acţiunile efectuate de către instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea. când instanţa a trimis copia hotărârii părţii care nu a fost prezentă la proces (art.declara apel pentru apărarea propriilor interese. momentul când instanţa a înştiinţat părţile despre faptul că hotărârea integrală este gata şi părţile pot lua cunoştinţă de ea. Persoanele. coparticipantul sau intervenientul se poate alătura la apel printr-o cerere scrisă. 14. cu citarea părţilor la proces. şi instanţa a adoptat hotărârea integrală termenul de declarare a apelului va începe a curge de la momentul pronunţării hotărârii. Realizarea acestui drept este condiţionată de termenul legal şi comunicarea hotărârii motivate. sau dacă cererii de apel nu i se dă curs. în baza cererii care se examinează în şedinţa de judecată.111 CPC. având independenţă procesuală şi achitând taxa de stat. Dacă apelantul principal îşi retrage apelul. având ca scop aducerea la cunoştinţa participanţilor la proces conţinutul integral al hotărârii adoptate. sau cererea a fost restituită. Dacă termenul expiră într-o zi nelucrătoare.355 CM instanţa de judecată va remite hotărârea sa părţilor în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii.12. Termenul de apel curge chiar dacă hotărârea a fost comunicată concomitent cu somaţia de executare. când instanţa a pronunţat hotărârea integrală în prezenţa participanţilor la proces. De aceea pentru exercitarea legală a acestui drept nu este suficientă numai comunicarea dispozitivului hotărârii. cererea de apel va fi restituită apelantului. Dreptul de a contesta hotărârea primei instanţe cu apel apare chiar din momentul pronunţării hotărârii. conform art. Dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii. Calcularea termenului de apel se va face în conformitate cu prevederile art. acesta va expira în următoarea zi lucrătoare. [Pct. 35 . În cazul în care instanţa de apel respinge cererea privind repunerea cererii în termen. alăturarea la apel produce efecte juridice în cazul în care a avut loc în interiorul termenului de apel şi participantul alăturat a achitat taxa de stat.1 CPC) şi începe a curge în ziua imediat următoare după ce s-a comunicat hotărârea motivată. sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului. Se consideră că hotărârea a fost comunicată părţilor. Termenul de apel este de 20 de zile de la data comunicării hotărârii motivate (art.362 alin.12 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. însă neprezentarea lor nu împiedică soluţionarea repunerii în termen. aceasta se consideră comunicată de la data depunerii cererii de apel. 12. dacă părţile au fost prezente la pronunţarea hotărârii. neputându-se extinde în principiu efectele admiterii apelului unuia dintre ceilalţi coparticipanţi. dacă nu sunt temeiurile prevăzute de art. În acest caz. Atunci când unul dintre coparticipanţi a renunţat la dreptul său de a declara apel ori şi-a retras apelul. care din motive întemeiate au omis termenul de apel. Dacă pretenţiile coparticipantului şi intervenientului coincid cu cele ale apelantului. pentru acesta hotărârea primei instanţe devine definitivă. după redactarea hotărârii instanţa nu este obligată de a trimite copia hotărârii persoanelor care au fost prezente la pronunţarea hotărârii. Astfel. pot fi repuse în termen de către instanţa de apel.

Astfel. Repunerea în termen poate fi dispusă numai dacă partea şi-a exercitat dreptul la acţiune în cadrul unui termen maxim de 30 de zile. pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de art. iar termenul de apel începe să curgă din nou de la data comunicării hotărârii. Cererea de apel trebuie să corespundă cerinţelor expuse în art. aceasta este obligată s-o accepte şi s-o anexeze la dosar.12. 18.a. însă la cererea apelantului instanţa de apel. Cererile de apel parvenite prin poştă în adresa instanţei de apel vor fi expediate instanţei de fond.12. în caz de depunere a referinţei în prima instanţă.14 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. .10 din 22. Nu există un termen de decădere pentru solicitarea repunerii în termenul de declarare a apelului (art.2008] 17. Instanţele de apel vor refuza înregistrarea cererii de apel în mod direct. părţii reprezentate prin mandat).367 CPC.(6) CPC cererea de apel este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire incorectă. Preşedintele primei instanţe. a cărei hotărâre se atacă. ordinea şi termenele de exercitare a hotărârii. Codul de procedură civilă prevede două situaţii în care termenul de apel poate fi întrerupt: . Instanţele de apel trebuie să ţină cont că apelantul este în drept prin cererea de apel să atace hotărârea primei instanţe în întregime sau numai în privinţa unor probleme expuse în partea descriptivă sau în partea motivată a hotărârii. De asemenea. persoana poate depune cererea de apel chiar dacă nu a luat cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei primei instanţe.16 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Legea cere depunerea cererii de apel cu respectarea formei scrise la instanţa judecătorească a cărei hotărâre se atacă (art. [Pct. Tot aşa va proceda preşedintele instanţei şi în privinţa cererilor de alăturare la apel. că potrivit art. 16. care în final nu au influenţat în mod direct asupra concluziei instanţei ce ţine de soluţionarea acţiunii. explicând apelantului consecinţele art.166 alin.364 alin. după caz (moştenitorilor.în cazul decesului participantului la proces care avea interes să facă apel.(1) CPC).10 din 22. În astfel de cazuri se face o nouă comunicare. poate să dispună suspendarea executării hotărârii. În asemenea situaţii în litigiile patrimoniale depunerea cauţiunii nu este obligatorie. Dat fiind faptul că legislatorul nu interzice prezentarea referinţei şi la această etapă. 36 . observaţiilor la procesul-verbal ş. Dreptul de a se adresa cu cerere de apel nu este legat de dreptul de a lua cunoştinţă de procesul-verbal. dispune înregistrarea cererii de apel cel târziu a doua zi.(4) CPC). după ce primeşte cererea de apel şi înscrisurile alăturate.365 CPC. Se explică. cererilor privind eliberarea.1 CPC. pot fi obiect separat al apelului chestiunile ce ţin de repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi.2008] 15.364 alin.din motive justificate.116 alin.Apelul declarat peste termen nu suspendă executarea hotărârii. calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.în cazul decesului mandatarului căruia i se comunicase hotărârea. [Pct. Termenul de apel pentru moştenitorii incapabili şi pentru cei limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau pentru cei dispăruţi fără urmă începe să curgă din ziua în care se numeşte tutorele sau curatorul.eşalonarea achitării taxei de stat.

Numai după expirarea termenului pentru declararea apelului pentru toţi participanţii la proces. va întreprinde acţiunile prevăzute de lege în cazul executării imediate a hotărârii. Se explică instanţelor judecătoreşti. în caz contrar se va da o încheiere separată referitoare la data examinării cauzei. sau fără legalizarea înscrisurilor alăturate în modul prevăzut de lege. şi fără respectarea art. înscrisurile şi cererile depuse. pricina poate fi examinată în baza materialelor existente la dosar (art. căreia i s-a stabilit un termen judiciar în condiţiile art. şi el curge din nou. după examinarea recursului de către instanţa de recurs. judecătorul instanţei de apel nu va fi în drept de a nu da curs cererii de apel pe motiv că nu este achitată taxa de stat. apelul se consideră depus la data prezentării iniţiale. să decidă asupra mişcării dosarului. va soluţiona chestiunea privind adoptarea unei hotărâri suplimentare sau a unei încheieri privind corectarea greşelilor în hotărâre atunci când există temeiuri legale. nimeni nu este în drept să reclame dosarul din prima instanţă. De asemenea. De asemenea. 20. să soluţioneze cererea reclamantului şi. instanţa de apel este obligată. În cazul când persoana. noi referinţe şi înscrisuri la dosar. în caz că apelantul a depus o cerere în care solicită eşalonarea. mai întâi. în caz că vor fi înaintate. judecătorul instanţei de apel dispune printr-o încheiere de a nu da curs cererii. Dacă apelantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheiere. apelurile şi referinţele depuse. termenul stabilit de judecător trebuie să fie unul real. cât şi înscrisurile anexate.(2) CPC).20 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2008] 37 . plus câte o copie pentru instanţa de apel.368 CPC până la expirarea lui va înainta o cerere în care va solicita prelungirea lui. depunerea recursului va întrerupe curgerea termenului judiciar. instanţa de apel va expedia participanţilor la proces copii de pe cererea de apel şi de pe înscrisurile care nu au fost prezentate primei instanţe. Instanţele de apel (atât de drept comun. cât şi cea economică) vor lua în considerare că depunerea referinţei este obligatorie. [Pct.365 CPC.12. În cazul în care cererea de apel şi înscrisurile au fost depuse fără plata taxei de stat şi fără copii pentru fiecare participant la proces şi o copie pentru instanţa de apel. Dat fiind faptul că încheierea de a nu da curs cererii de apel poate fi atacată cu recurs. În asemenea situaţii.186 alin. Instanţa poate în aceeaşi încheiere de pregătire a pricinii pentru dezbateri să fixeze data examinării apelului. instanţa va expedia a doua zi instanţei de apel dosarul împreună cu apelurile. acordând apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor.Până la expirarea termenului de depunere a apelului pentru toţi participanţii la proces. cu cel puţin 3 zile înainte de judecarea apelului. în dependenţă de soluţia adoptată. iar cele redactate într-o limbă străină. iar în cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă. Însă participanţii la proces pot lua cunoştinţă de materialele cauzei. eliberarea de la achitarea taxei de stat odată cu declararea apelului. În scopul pregătirii pricinii către examinare în ordine de apel. 19. Instanţa este obligată de a crea condiţiile respective participanţilor la proces pentru ca ei să-şi poată exercita drepturile sale. propunându-le să depună. va cita părţile şi alţi participanţi la proces. Referinţele şi înscrisurile se depun cu atâtea copii câţi participanţi la proces sunt. rezonabil. instanţa de judecată este obligată de a soluţiona mai întâi chestiunea privind prelungirea termenului judiciar. prima instanţă va examina observaţiile la procesul-verbal. că în cazul în care nu se dă curs cererii de apel. în traducere.10 din 22. ca persoana respectivă să dispună de posibilităţi obiective de a executa indicaţiile din încheiere.

Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel.10 din 22. În cazul în care dovezile propuse sunt martorii. că retragerea apelului declarat de către procuror. În acest caz instanţa de apel casează hotărârea primei instanţe şi dispune încetarea procesului dacă sunt respectate prevederile art. În acest caz. În cadrul soluţionării chestiunii privind retragerea apelului instanţa de apel este obligată de a explica apelantului efectele admiterii cererii de retragere a apelului. Apelanţii sunt în drept să prezinte probe care nu au fost prezentate în prima instanţă. iar în ultimul caz cu consemnare în procesul-verbal. instanţa de apel va soluţiona chestiunile privind retragerea apelului. Retragerea apelului se face în scris sau oral. Instanţa de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărârii primei instanţe. 38 . după expirarea termenului de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare. iar ceilalţi susţin apelurile declarate. În procesul judecării pricinii în apel apelantul este în drept de a folosi orice mijloc de apărare fie de drept material. sau solicitării încheierii unei tranzacţii. Or. [Pct. care este de 30 de zile. În cazul în care mai mulţi participanţi la proces au declarat apeluri de sine stătător împotriva hotărârii şi unul din apelanţi şi-a retras apelul.2008] 24. ci este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei. libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane nu privează persoana în a cărei interes a fost declarat apelul de dreptul de a-l susţine. şi în caz de admitere va înceta procedura în ordine de apel în privinţa persoanei care a renunţat la apel. Art.60 alin. printr-o încheiere susceptibilă de recurs.21. instanţa de apel va dispune încetarea procedurii în apel. sub condiţia de a-şi păstra calitatea procesuală. Rezonabilitatea termenului de examinare a apelului se va aprecia atât prin prisma complexităţii şi comportamentului părţilor în proces. neaudiaţi în prima instanţă sau înscrisuri nearătate la prima instanţă. apelantul este obligat de a-şi motiva imposibilitatea prezentării probelor în prima instanţă. În cazul când apelul nu este motivat ori motivaţia nu cuprinde argumente sau probe noi. fie de drept procedural. instanţa se va pronunţa în fond numai în temeiul celor invocate în prima instanţă. cât şi prin înseşi accepţiunea şi esenţa acestei căi de atac.22 în redacţia Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. atunci se respectă cerinţele necesare pentru cererea de chemare în judecată.23 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. procedura în ordine de apel nu poate fi încetată.2008] 23.371 CPC prevede ca. să şi-l retragă până la dezbaterea pricinii în fond în instanţa de apel.10 din 22. 25. admiterea de către instanţa de apel a cererii de retragere a apelului îl lipseşte pe ultimul de dreptul de a mai înainta un nou apel împotriva aceleiaşi hotărâri. dacă prin cererea de apel se contestă depoziţiile lor.12. Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti. 22. împuternicit în mod legal. apelul se examinează într-un termen rezonabil.5 CPC. [Pct. inclusiv şi asupra motivelor care au rămas neexaminate de către instanţa de fond. şi va examina apelurile altor participanţi la proces. însă după plata taxei de stat. Partea care a declarat apelul poate sau reprezentantul ei. Martorii citaţi în prima instanţă pot fi citaţi şi în instanţa de apel. În cazul retragerii apelului. de o altă persoană sau organ împuternicit prin lege să se adreseze în judecată pentru apărarea drepturilor. În cazul renunţării reclamantului la acţiune.12.

b). Restituind pricina spre rejudecare. În situaţia în care în prima instanţă nu se mai poate constitui un complet de judecată. lit. 39 . de aceea faptul invocării greşite a legii materiale şi procedurale nu poate servi temei pentru respingerea apelului.388 CPC la solicitarea participanţilor la proces. .pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale. instanţa de apel poate casa hotărârea instanţei de fond cu darea unei noi hotărâri dacă: .27 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. pricina urmează a fi trimisă altei instanţe de acelaşi grad. data şi ora şedinţei de judecată.(2) CPC este reglementată situaţia în care judecata în primă instanţă s-a făcut cu încălcarea competenţei. cercetate. În prezenţa celorlalte motive specificate în art. În sensul prevederilor art.385 alin. În caz de imposibilitate obiectivă de a îndeplini indicaţiile instanţei de apel în cadrul rejudecării pricinii. 26. După ce judecă apelul. va remite pricina spre rejudecare în instanţa competentă. 27. Admiterea apelului înseamnă constatarea caracterului ilegal (incorect) al hotărârii pronunţate de prima instanţă şi aceasta duce la casarea ei în întregime sau în parte potrivit art.10 din 22. instanţa este în drept să pronunţe o soluţie prin care îl respinge sau îl admite.12. Totodată în art.în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural.385 alin.1. analizate şi apreciate corect de prima instanţă. Instanţa de apel. instanţa de apel. Instanţa de apel nu este în drept să releve în indicaţiile sale care probe inspiră încredere (sunt mai temeinice) sau să stabilească ce hotărâre ar trebui adoptată după rejudecarea pricinii. e) CPC. adică nu se supune niciunei căi de atac. fără a o restitui în prima instanţă. d). Decizia prin care pricina se remite la rejudecare este irevocabilă.385 şi 388 CPC se poate concluziona că legea prevede doar 5 cazuri când instanţa de apel.386-388 CPC. verificând hotărârea judecătorească şi considerând-o temeinică şi legală. c). Astfel. În primul caz. Temeiurile casării hotărârii instanţei de fond de către cea de apel sunt specificate în art. pronunţând o hotărâre de declinare a competenţei în favoarea instanţei competente. prima instanţă este obligată de a arăta în hotărârea sa pricinile ce au servit ca temei în imposibilitatea îndeplinirii indicaţiilor. constatând lipsa de competenţă a primei instanţe.Invocarea incorectă a prevederilor legale în cererea de apel de către apelant nu eliberează instanţa de apel de a aplica legea materială corectă ce guvernează raportul juridic litigios. respinge apelul ca nefondat. adică consideră că motivele invocate în apel sunt combătute de probele administrate. urmează în mod obligatoriu să remită cauza la rejudecare: .în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată.pricina a fost examinată de un complet de judecată compus ilegal. [Pct. .instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces. . . după casarea hotărârii.pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul. situată în circumscripţia instanţei de apel.2008] 28. instanţa de apel este în drept să judece pricina în fond. instanţa de apel este obligată să menţioneze în decizie actele procedurale care trebuie efectuate în prima instanţă.

inclusiv instanţele de apel. .10 din 22. În acest caz. sunt obligate de a motiva hotărârile sale. expuse în hotărâre.nu a fost aplicată legea care trebuia să fie aplicată.s-a interpretat eronat legea. pe care instanţa le consideră constatate.(5) CPC. . alin. constatate de instanţă.la judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba în care s-a desfăşurat procesul. sau a soluţionat litigiul contrar normelor materiale ce guvernează raportul juridic litigios. a încălcat regulile acţiunii normelor juridice în timp. Conform art.241 alin. probele pe care se întemeiază concluziile ei referitor la 40 . instanţa de apel va casa hotărârea primei instanţe cu darea unei noi hotărâri sau va modifica hotărârea în cazurile dacă: . . Se explică instanţelor că prin neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată se înţelege o situaţie când instanţa în hotărârea sa nu a făcut trimitere nici la o lege materială. .circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin. nu poate servi temei de sine stătător pentru casarea hotărârilor.390 şi art. Dispoziţia judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului se emite în formă de decizie.circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii. nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente.28 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. De asemenea. sau s-a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului. Adoptarea şi pronunţarea deciziei de către instanţa de apel se face potrivit prevederilor art.387 CPC se consideră că normele de drept material sunt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care: . spaţiu şi asupra persoanelor. [Pct.2008.s-a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată.6 §1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. cu respectarea şi a cerinţelor art.12.(2). a aplicat o uzanţă ce contravine legii. iar la soluţionarea problemelor prin care nu se rezolvă fondul apelului.389 CPC. că potrivit art.au fost încălcate sau aplicate eronat normele de drept material.concluziile primei instanţe. . în caz că litigiul este soluţionat corect. În special. . instanţa de apel va concretiza partea motivată a hotărârii primei instanţe.la emiterea hotărârii a fost încălcat secretul deliberării. Protocoalelor 3.hotărârea nu este semnată de judecător sau de către unul din judecătorii din completul de judecată ori hotărârea este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sunt menţionaţi în hotărâre. . limitându-se numai la normele juridice procesuale. 8 şi 22 şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului instanţele de judecată. celelalte renumerotate] 30.10 din 22. a soluţionat pricina în baza normei de drept interne ce contravine prevederilor tratatului internaţional cu aplicare directă.2008] 29. decizia trebuie să conţină circumstanţele cauzei.12. [Pct. Neindicarea legii materiale în hotărâre. aplicând o normă străină acestuia.30 exclus prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. a soluţionat greşit conflictul dintre normele cuprinse în diferite acte normative interne. Prin aplicarea legii care nu trebuia să fie aplicată se înţelege situaţia când instanţa a dat o calificare juridică incorectă raportului material litigios. Se atrage atenţia asupra faptului. 5. dispoziţia se emite în formă de încheiere.. sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii.

a fi în termen redactate şi restituite în instanţa de fond.28 din 26 decembrie 2000 "Cu privire la examinarea cauzelor civile în ordine de apel".15 41 . 3 octombrie 2005 nr. legea materială şi procedurală aplicate în cadrul judecării pricinii. deşi legiuitorul a prevăzut şi posibilitatea contestării ei cu recurs. atât timp cât dosarul se află la instanţa de apel. în caz de adoptare a dispozitivului deciziei. poate fi pusă în executare imediat după adoptarea ei. argumentele instanţei în caz de respingere a unor probe prezentate de participanţi ş. Se atenţionează instanţele de apel că dosarele urmează. 32. De asemenea. alte chestiuni ce au fost soluţionate în cadrul judecării pricinii. participanţii la proces au dreptul de a lua cunoştinţă de materialele dosarului. în mod obligatoriu.admiterea sau respingerea acţiunii. După adoptarea deciziei. Decizia instanţei de apel. instanţa de apel este obligată a le trimite copia deciziei adoptate în cel mult 7 zile de la emiterea deciziei motivate. În cazul în care apelul a fost judecat în absenţa unor participanţi la proces legal citaţi.a. instanţa de apel este obligată a întreprinde acţiunile legale pentru comunicarea deciziei integrale. 33. Chişinău. fiind definitivă. 31. inclusiv cu procesul-verbal al şedinţei. Se abrogă hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.

formulările din conţinutul deciziei trebuie să corespundă exigenţelor de: corectitudine.e). dar trebuie să corespundă tuturor normelor de drept. 2. concreteţe. adoptă o hotărâre sub formă de decizie sau încheiere. dar în prezenţa unor motive justificate. Decizia instanţei de apel sau de recurs trebuie să fie legală şi întemeiată.2008 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. iar hotărârile pronunţate în primă instanţă de curţile de apel pot fi atacate cu recurs. oficialitate şi pertinenţă.1984). Cu recurs pot fi atacate şi hotărârile pentru care legea nu prevede calea apelului.3 din 07.236 alin. descriptivă.07. consecutivitate.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul examinării pricinilor civile şi economice în ordine de apel şi de recurs nr.4-5. Hotărârile pronunţate în primă instanţă de judecătorii pot fi atacate cu apel.(1) CPC. lipsă de rezerve (necondiţionalitate). motivare şi dispozitiv.R (84) 5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcţionării justiţiei. certitudine. deliberarea şi pronunţarea pot fi amânate pe un termen de 10 zile. Decizia instanţei de apel sau de recurs trebuie să fie pe cât e posibil de concisă. deliberarea şi pronunţarea actelor de dispoziţie ale instanţelor de apel şi de recurs au loc în aceeaşi şedinţă.19 Întru asigurarea aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti de apel şi de recurs a normelor de procedură civilă la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 28. 2009.2. Deciziile instanţei de recurs devin irevocabile din momentul pronunţării.02. precum şi deciziile pronunţate de curţile de apel. fapt despre care se informează participanţii la proces. Astfel. Ea poate fi întocmită liber.6 al Recomandării nr. nr. să fie clară. recurent şi intimat (Principiul nr. pag. cu parcurgerea tuturor fazelor procesuale legal stabilite.2 lit. în baza art. deplinătate.16 lit. înţeleasă de părţile implicate în litigiu şi să răspundă în mod sigur şi expres la toate cererile şi obiecţiile formulate de apelant.17 Cod de procedură civilă. retrăgându-se în camera de deliberare. 3. Aceasta conţine patru părţi componente: introductivă. art. Decizia instanţei de apel sau de recurs trebuie să fie pronunţată la sfârşitul procesului. Instanţa de judecată. sobrietate. judecând apelul sau recursul. logică. elocvenţă. 3. EXPLICĂ: 1. după încheierea dezbaterilor judiciare şi ascultarea susţinerilor verbale. claritate. în conformitate cu art.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. cu judecarea pricinilor în aceste căi de atac. 3. De regulă.1. 42 .

În limitele apelului. urmează a fi indicate circumstanţele pricinii constatate de instanţe.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. fără a acorda părţii care a formulat o întrebare posibilitatea de a şti dacă acest mijloc de apărare a fost neglijat sau respins. după caz. Dreptul la un proces echitabil. precum şi cele care nu au fost stabilite. caracterul public sau secret al şedinţei.1. Protocoalelor nr. precum şi temeiurile de fapt şi de drept care au condus la adoptarea uneia din soluţiile prevăzute de art. instanţa verifică. În conformitate cu art. 427 şi 445 CPC. 5. Spre deosebire de partea introductivă a hotărârii pronunţate în primă instanţă.1994 pronunţată în cauza Hiro Balani împotriva Spaniei). în partea introductivă a deciziei instanţei de apel şi de recurs se expune succint hotărârea primei instanţe. În cazul respingerii apelului sau recursului. 6. calitatea lor procesuală. Partea introductivă a deciziei instanţei de apel sau de recurs cuprinde: locul şi data adoptării. probele pe care se întemeiază concluziile acestora.1. dar care au importanţă pentru soluţionarea pricinii. în limitele invocate în recurs.385. sunt în drept să se pronunţe în decizia adoptată asupra actelor procedurale care urmează a fi efectuate în primă instanţă la rejudecarea pricinii. numele sau denumirea apelantului sau recurentului. instanţele judecătoreşti naţionale sunt obligate să-şi motiveze deciziile iar toate întrebările care sunt importante pentru rezultatul procesului necesită un răspuns special în hotărâre. 43 . Partea descriptivă a deciziei instanţei de apel sau de recurs trebuie să cuprindă expunerea succintă a circumstanţelor pricinii.(1) şi (2) CPC. explicaţiile participanţilor la proces. iar în cazul casării integrale sau parţiale a hotărârii primei instanţe şi restituirii pricinii spre rejudecare în primă instanţă. în motivarea deciziilor instanţelor de apel şi de recurs. precum şi rezumatul soluţiei pronunţate de prima instanţă şi de instanţa de apel (în privinţa deciziei instanţei de recurs examinate în conformitate cu secţiunea a ll-a). În cazul în care instanţele de apel şi de recurs se abţin de a da un răspuns special şi explicit la cele mai importante întrebări. legalitatea hotărârii atacate. Astfel.12. în limitele cererii de apel. apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţa de apel de către participanţii la proces.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.2. fără a administra noi dovezi. jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 417. 5. legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă.1 din Convenţia Europeană (Hotărârea Curţii Europene din 09.3. acest fapt se va considera o încălcare a art. la judecarea recursului declarat împotriva deciziei date în apel. stabilite pe parcursul examinării ei. denumirea instanţei care a pronunţat decizia. prezumă dreptul la o hotărâre şi decizie motivate. instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe. 8 şi 22 ale Convenţiei. 5. fiind obligată să se pronunţe în decizie asupra tuturor motivelor invocate în recurs.4. Deci. la admiterea sau respingerea apelului sau recursului. temeiurile de fapt şi de drept care au condus. însă nu sunt în drept să prejudece în opiniile sale că o anumită probă ar inspira sau nu încredere. conform art. instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel. că unele probe ar fi mai temeinice decât altele şi nici să stabilească ce hotărâre ar urma să fie adoptată după rejudecarea pricinii. completul de judecată. 6. În conformitate cu art. pe baza actelor din dosar.373 alin.(5) CPC.442 alin. garantat de art. motivele care au determinat insatisfacţia apelantului sau recurentului 5. însă aceasta nu împiedică instanţa de apel să verifice. ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate. instanţele de apel şi de recurs sunt obligate să indice în decizie motivele respingerii.6 par.

7. 418 şi 445 alin. numele părţilor. instanţele de apel şi de recurs emit încheierile fără a se retrage în camera de deliberare. 8. deoarece în acest caz decizia apare ca nemotivată. Totodată. rămâne definitivă din momentul pronunţării. precum şi al unei cereri referitoare la darea unor explicaţii asupra dispozitivului deciziei (art. trebuie să corespundă exigenţelor stabilite de art. 389. însă poate fi atacată cu recurs şi supusă revizuirii în modul stabilit de Codul de procedură civilă.242 alin.(5) CPC. 387. dacă se constată incidenţa următoarelor temeiuri: a) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin. în măsura în care acestea nu contravin prevederilor procedurale specifice examinării pricinii în apel şi în recurs. sub aspectul cuprinsului acestora. b) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii. 11. nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente. Hotărârile (deciziile) instanţelor de apel şi de recurs mai pot forma obiectul unei cereri referitoare la corectarea greşelilor materiale strecurate în conţinutul ei. această parte a deciziei este analogică cu dispozitivul hotărârii primei instanţe. 10. recurentului şi concluzia instanţelor de apel şi de recurs în sensul admiterii sau respingerii apelului sau recursului.(1). se aplică inclusiv la emiterea încheierilor judecătoreşti de către instanţele de apel şi de recurs. Instanţele de apel şi de recurs aplică şi prevederile art. 388 şi 400 CPC). unde se indică dacă se admite sau nu acţiunea. acestea fiind consemnate în procesulverbal al şedinţei de judecată în cazul instanţelor de apel şi în cadrul unor încheieri separate în 44 .270 CPC. după caz.Dacă instanţele de apel şi de recurs. respectiv. de o lună de zile. 8. 9.1.386. expuse în hotărâre.(1) şi 413 alin. dar şi la aliniatul şi litera acestuia. pe care prima instanţă Ie-a considerat constatate. 251 CPC). În cazul adoptării unei noi hotărâri. urmând ca decizia să fie redactată în termen de 15 zile şi. la examinarea apelului sau recursului. Instanţele de apel şi de recurs sunt obligate să facă referire nu numai la articolul menţionat. Decizia instanţei de apel.(1) CPC. având autoritate de lucru judecat. sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. referindu-se la legea respectivă. În dispozitivul deciziei de apel sau de recurs.c) şi 394 CPC.254 alin. rezultă că prevederile cuprinse în Capitolul XX Titlul II din CPC.250 CPC. numele apelantului. Hotărârea dată în primă instanţă de judecătorii sau de o instanţă de apel va fi casată sau. instanţa este în drept să pronunţe dispozitivul deciziei sau al hotărârii. c) concluziile primei instanţe. pronunţând hotărâri suplimentare. modificată. iar dacă se admite – cum este soluţionată cauza (art. să motiveze din care considerente instanţa a ajuns la concluzia de a recunoaşte apelul sau recursul neîntemeiat.376 alin. obiectul litigiului. d) normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat (art.249. 13. care stabilesc cadrul procedural al încheierii primei instanţe. Din sensul art. în motivarea deciziei adoptate sunt obligate să-şi expună concluzia cu privire la toate argumentele invocate de apelant sau recurent şi.(1) lit. vor considera că hotărârea primei instanţe sau a instanţei de apel este legală şi temeinică.239-248 CPC). în conformitate cu art. în urma judecării apelului sau recursului. fiind susceptibilă de executare silită. în cazul soluţionării unor probleme simple. se va indica denumirea primei instanţe şi data adoptării hotărârii în primă instanţă. 12. Încheierile pronunţate de instanţele de apel sau de recurs. În conformitate cu art. Este inadmisibilă limitarea instanţelor de apel şi de recurs doar la reproducerea în decizie a hotărârii apelate sau recurate ori la constatarea netemeiniciei apelului sau recursului.

. 14. ce se conţin în hotărârile nr. Constituie încheieri ale instanţelor de apel şi de recurs care pot fi emise fără retragerea în camera de deliberare: cele de dispunere a examinării pricinii în lipsa părţii. a martorului etc. acestea sunt supuse recursului separat numai dacă legea prevede expres acest fapt. 421.3 din 27.(4) CPC).409. Exemple de acte judecătoreşti care nu se supun niciunei căi de atac constituie: decizia instanţei de apel sau de recurs prin care pricina se trimite la rejudecare şi încheierea de admitere a cererii de revizuire.13 din 25 aprilie 2000 "Cu privire la practica judiciară ce ţine de respectarea normelor de procedură civilă la întocmirea actelor judecătoreşti în cadrul judecării cauzelor în ordine de apel şi recurs". indiferent de modul de consemnare a încheierilor instanţelor de apel şi.a. Chişinău. Se abrogă hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. care rămân irevocabile din momentul pronunţării (art.2005 „Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel" şi nr. la întocmirea actelor judecătoreşti în cadrul examinării pricinilor civile în ordine de apel şi de recurs se vor lua în considerare unele explicaţii tangenţiale ale Plenului CSJ în materia respectivă. Astfel. consemnarea în procesul-verbal al încheierii instanţei de judecată nu condiţionează nesusceptibilitatea atacării cu recurs.3 45 . Se va distinge situaţia în care actul judecătoresc de dispoziţie nu se supune niciunei căi de atac de situaţia în care actul respectiv este irevocabil. 15. a încheierii respective. În subsidiar. precum şi în cazul în care încheierea face imposibilă examinarea în continuare a pricinii. de stabilire a ordinii cercetării judecătoreşti.15 din 03. după caz. 17.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs".03. Excepţie de la regulă constituie încheierea Curţii Supreme de Justiţie de restituire a recursului în ordinea stabilită de Secţiunea I sau de încetare a procesului. de soluţionare a cererilor şi a demersurilor părţilor şi participanţilor la proces ce se referă la chestiuni simple. Sunt irevocabile actele judecătoreşti de dispoziţie care pot fi supuse revizuirii şi nu se supun niciunei căi de atac actele judecătoreşti de dispoziţie care nu pot fi revizuite. în mod separat. Se atenţionează asupra faptului că. de recurs. 16. 445 alin.10. 7 iulie 2008 nr. inclusiv cea de anexare la dosar a unor noi înscrisuri ş.cazul instanţelor de recurs.

(5) CPC).170 alin.(4) CPC). . 46 .12 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. de respingere a cererii de repunere în termen (art. de fond sau de apel (exemple de astfel de încheieri: de strămutare a pricinii (art.a). 2006.(5) CPC) etc. conform Secţiunii a 2-a a aceluiaşi capitol. nr.e). conform competenţei jurisdicţionale stabilite de art.). f).128 alin. art. Reieşind din interpretarea incidenţă a articolului 170 alin. de respingere a examinării concomitente a acţiunii intervenientului principal şi a acţiunii iniţiale a reclamantului (art.99 CPC). h) şi i) CPC. .alte hotărâri pentru care legea nu prevede calea apelului (art. Recursul este calea ordinară de atac exercitată de către persoanele îndreptăţite împotriva actelor de dispoziţie ale instanţelor judecătoreşti. reieşind din rezultatele generalizării practicii judiciare.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs nr.(5) CPC. de respingere a cererii de asigurare a probelor (art. iar actele de dispoziţie pronunţate de către instanţele de apel (decizii).65 alin. în condiţiile legii.(5) CPC). pag. de refuz în primirea cererii de chemare în judecată (art.10 din 22. Plenul Curţii Supreme de Justiţie EXPLICĂ: 1. Actele de dispoziţie judecătoreşti (hotărâri şi încheieri) fără drept de apel sunt recurate conform Secţiunii 1 a capitolului XXXVIII CPC.169 alin.(1) CPC).17 Cod de procedură civilă.(3) CPC).116 alin. c) următoarele categorii de încheieri: .34 CPC.pronunţate în primă instanţă de curţile de apel. în baza art.429 alin.încheierile pronunţate în primă instanţă pentru care legea prevede în mod expres posibilitatea recurării.12. indiferent de instanţa care le pronunţă.(1) lit.2006 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.(2) CPC). se deduce nesusceptibilitatea de recurs a încheierilor de restituire a cererilor de chemare în judecata.2 lit.33 şi 36 CPC.2008 În scopul aplicării corecte şi unitare a normelor procedurale referitoare la examinarea pricinilor în cadrul căii de atac a recursului de către instanţele judecătoreşti competente. e). de restituire a cererii în temeiul alin. conform competenţei jurisdicţionale stabilite de art.11.3 din 27.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. inclusiv de cea economică.16 lit. b) deciziile pronunţate de curţile de apel în calitate de instanţă de apel (art. Sunt supuse recursului următoarele acte de dispoziţie judecătoreşti: a) hotărârile: . asupra cheltuielilor de judecată (art.(3) CPC). 2.(1) lit.43 alin. de respingere a cererii de admitere în calitate de coparticipant (art.pronunţate în primă instanţă de Curtea Supremă de Justiţie. pronunţate în baza art. b).62 alin. c) şi g) (art.397 CPC).03.170 alin.d).

În sens restrâns.(2). . 73 şi 74 CPC (art.(2). chiar dacă legea nu prevede expres posibilitatea atacării lor.33 alin. 3.încheierile care fac imposibilă examinarea pricinii în continuare.1993 "Cu privire la protecţia proprietăţii industriale în RM" (conform pct. apelant. raportat la art. pronunţate în cadrul procedurii de recurs de Curtea Supremă de Justiţie. sunt : a) părţile şi alţi participanţi la proces.deciziile de trimitere a cauzei la rejudecare.44 din Hotărârea Guvernului nominalizată. De exemplu. expres prevăzut de lege. pentru că numai aceştia.429 alin. 4. deoarece aceştia participă în numele altor persoane sau al statului.(3).ordonanţele judecătoreşti care dispun de un regim juridic special. conform art. cu respectarea exigenţelor legale. dacă este denumită "cerere de apel". "petiţie" etc.32 CPC.(4) etc.b) CPC. respectiv cadrul procesual ce rezultă din dosar permite deducţia susceptibilităţii de recurs a actului judecătoresc atacat (art. Calitatea procesuală din recurs nu este condiţionată de cea pe care au avut-o părţile la examinarea în fond sau în apel (reclamat.166 alin. Persoanele cu drept de sesizare a instanţei de recurs. precum şi alte persoane prevăzute la art. procurorul.. ci ca unică posibilitate de concretizare şi reliefare a principiului constituţional şi comunitar al accesului liber la justiţie.33 alin. pârât etc. 47 .încheierile prin care a fost admisă cererea de revizuire cu remiterea cauzei la rejudecare. adică persoana care depune cererea de recurs şi persoana împotriva căreia se depune recursul. art. şi nu o cale de atac procedurală. Nu pot fi atacate cu recurs: .(1) lit. în cazurile şi cu condiţiile legale stabilite.34 alin.456 din 26. Părţile în faţa instanţei de recurs poartă denumirea de recurent şi intimat. în cazul în care legea prevede această cale de atac pentru categoria respectivă de hotărâre (art.12. . ca instanţă de drept comun). "de contestare". În sens larg.35 alin. din Codul de executare nr. prin alţi participanţi la proces se înţeleg: intervenienţii şi succesorii în drepturi procesuale. .) nu constituie motiv de restituire a cererii. În acest context. În unele cazuri.hotărârile în a căror privinţă subiecţii recursului nu au utilizat calea apelului. hotărârile Comisiei de reexaminare a AGEPI. potrivit art. art. Formularea greşită a denumirii cererii de recurs (de exemplu.(4) CPC). în cadrul primei instanţe: încheierile emise de şeful oficiului de executare a deciziilor judecătoreşti.). competenţa de examinare a contestării aparţinând judecătoriei pe lângă care activează Direcţia de executare.2004. .55 CPC). exercită recursul în nume propriu.(6) CPC). vor fi înaintate şi examinate potrivit ordinii generale de examinare a acţiunilor. se explică că în cazurile respective noţiunea de "recurs" trebuie înţeleasă drept o cerere primară de adresare în instanţa de judecată competentă dea soluţiona litigiul. nu se supun recursului încheierile de încetare a procesului. ci numai odată cu fondul (art. reieşind din art.398 şi art. chiar dacă actele de dispoziţie nu provin de la o instanţă judecătorească.430 CPC. dacă întruneşte toate celelalte exigenţe legale.celelalte încheieri nu se supun recursului separat.07. inclusiv încheierile curţilor de apel prin care nu este soluţionat fondul. noţiunea de participanţi la proces include şi reprezentanţii. Reieşind din contextul relevat.443-XV din 24. conform Hotărârii Guvernului nr.423 CPC). Trebuie de menţionat că această cale de atac nu trebuie percepută ca "recurs" în sensul prevăzut de Codul de procedură civilă. instanţa competentă va fi curtea de apel. legea instituie calea recursului în instanţa de judecată.7 alin.

447 lit.45 CPC). expertul.(1) lit. dacă nu se înlătură neajunsul în termenul stabilit.b) martorul. Este necesar de a se distinge noţiunea de participant la proces de cea de persoană care nu a fost atrasă în proces. inclusiv ca instanţe de contencios administrativ. încheieri prin care nu se rezolvă fondul cauzei. . pentru că nu au parcurs gradele de jurisdicţie inferioare. În cazul în care acţiunea a fost înaintată de către procuror. în cazul exercitării recursului conform secţiunii 1 (art.433 lit. conform competenţei funcţionale. specialistul.b) CPC.438 alin. iar cererile persoanelor neantrenate se vor restitui ca fiind depuse de o persoană ce nu are dreptul să declare recurs. după caz. Persoanele neantrenate la examinarea cauzei în primă instanţă nu dispun de dreptul de a exercita recursul. respectiv. iar în cadrul secţiunii 2.c) CPC).81 CPC.curţile de apel examinează recursurile declarate împotriva hotărârilor fără drept de apel şi a încheierilor susceptibile de recurs.10 din 22. . recursul se va declara inadmisibil (art. inclusiv ale Curţii de Apel Economice.409 alin. principiul imutabilităţii competenţei jurisdicţionale fiind aplicabil şi pentru competenţa funcţională (graduală). la exercitarea căilor de atac. recursul se va restitui recurentului conform art. Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva hotărârilor şi încheierilor emise în primă instanţă de către curţile de apel de drept comun.(2) CPC.13 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. la cererea persoanei interesate conform art. în interes propriu). Potrivit art. ambele categorii pronunţate în primă instanţă de către judecătorii (conform secţiunii 1). Acest temei reiese din prevederile art. În cazul în care recursul este depus în aceeaşi pricină. dar care împiedică soluţionarea cauzei. Totodată.2008] 6. 424 şi 431 CPC. persoanele neparticipante la proces dispun de dreptul dea solicita revizuirea hotărârii rămase irevocabile. atât de persoanele participante la proces.(2) CPC.c) CPC). Curtea de Apel Economică. sau se va restitui fără stabilirea unui termen pentru înlăturarea neajunsului conform art.d) CPC şi art.71 alin. în caz contrar. sub aspectul posibilităţii de a deveni subiect al exercitării recursului. în acest caz. care se vor examina conform secţiunii a 2-a (deciziile) şi. cât şi de cele neantrenate. [Pct.Colegiul civil şi de contencios administrativ sau. secţiunii 1 (încheierile).(2) CPC. şi. procurorul fiind considerat valabil împuternicit pentru exercitarea recursului. atunci când recursul este declarat împotriva deciziilor instanţei de apel 5. interpretul şi reprezentantul (ultimul. cererile de recurs se vor examina de către următoarele instanţe: .12. în conformitate cu art. Procura generală nu conferă reprezentantului dreptul de a depune recurs.408 alin. fiind necesară stipulaţia specială şi expresă în conţinutul procurii de abilitare a reprezentantului cu dreptul de a depune recurs. respectiv.Colegiile lărgite ale CSJ dispun de competenţă exclusivă la examinarea recursurilor împotriva deciziilor şi încheierilor instanţelor de apel. inclusiv a recursului nu va fi necesară depunerea de către persoana respectivă a unei cereri repetate în acest scop. fiind susceptibil a fi invocat şi de către participanţii la proces sau din oficiu de către instanţa de recurs. 48 .400 alin. instanţa de recurs se va pronunţa numai asupra cererilor de recurs ale persoanelor participante. care au dreptul de a declara recurs numai în privinţa compensării cheltuielilor de judecată ce li se cuvin.(3) lit. Trebuie de menţionat faptul că instanţa ierarhic superioară celei abilitate cu prerogativa legală de a examina recursul nu este în drept să strămute din oficiu sau să preia pentru examinare în procedura sa o cerere de recurs (art. în mod concomitent.5 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.399. în sensul art. atunci când recursul este declarat împotriva hotărârilor şi încheierilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea apelului.

Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie se va desesiza în favoarea Plenului Curţii Supreme de Justiţie în următoarele situaţii. dar sunt constituite într-o categorie de litigii datorită frecvenţei lor în arealul dimensional al litigiilor civile. La explicarea acestui aspect trebuie de pornit de la premisa instituită de art. susceptibile de recurs. introdusă prin noul Cod civil). în complet din trei judecători (Secţiunea 1). c) soluţionarea pricinii prezintă un interes deosebit pentru practica judiciară şi pentru evaluarea dreptului. [Pct. recursul înaintat în baza secţiunii 1 nefiind susceptibil de a fi respins prin decizie ca inadmisibil. 8. juridice i-a fost dată o apreciere juridică diferită faţă de cea dată de către Curtea Supremă de Justiţie printr-o decizie într-o situaţie similară. Procedura de examinare a admisibilităţii recursului este aplicabilă numai cererilor de recurs incidente secţiunii a 2-a a capitolului XXXVIII.17 CPC. Pentru ca recursul să fie pasibil de examinare în Plen pe acest motiv este necesar ca această problemă să nu mai fi fost soluţionată printr-o hotărâre anterioară a Curţii. acesta prezintă un interes deosebit pentru practica judiciară şi evaluarea dreptului.recursurile declarate împotriva încheierilor emise în instanţele de apel.10 din 22.2008] 7. situaţie care în concret se reflectă în tălmăcirea înţelesului 49 . chiar dacă litigiul respectiv este unitar. Colegiul civil şi de contencios administrativ sau. De exemplu. este necesar ca litigiul respectiv să fi fost soluţionat în mod diferit de către instanţele judecătoreşti. Nu pot fi calificate la acest capitol problemele care. prin care unei situaţii.431 alin.10 din 22. adică cel al aplicării normei respective.(2) CPC). astfel că vor avea incidenţă la acest capitol recursurile în cauzele civile care nu se întâlnesc în mod unitar. În acelaşi context. .recursurile declarate împotriva hotărârilor şi încheierilor emise de curţile de apel în primă instanţă.442 alin. dacă implică aplicarea unor dispoziţii cu caracter novator pentru legislaţia ţării şi/sau sunt expuse într-un mod neclar în cadrul actului normativ (ex. dar şi deciziile Curţii Supreme de Justiţie.6 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. poate servi drept temei pentru reconsiderarea unei soluţii anterioare .[Pct. În acest context noţiunea de hotărâre trebuie interpretată extensiv.2008] 9. La examinarea recursurilor înaintate conform Secţiunii a 2-a.recursurile declarate admisibile împotriva deciziilor pronunţate de către curţile de apel. b) la soluţionarea recursului se ridică o importantă problemă de drept. după caz. . deşi suscită discuţii. şi/ sau această problemă trebuie să conţină o pondere importantă în cadrul soluţionării corecte a recursului respectiv.(3) CPC: a) soluţionarea cauzei poate conduce la o contradicţie faţă de o hotărâre anterioară a Curţii. stipulate în art. nu prezintă importanţă pentru soluţionarea în esenţă a recursului. Totodată. Referitor la interesul pentru evaluarea dreptului. în complet din trei judecători (Secţiunea 1). decât substratul practic. în complet format din 5 judecători (Secţiunea a 2-a). Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile după cum urmează: . adică practica să fie neunitară. adică să reprezinte o noutate. Admisibilitatea recursului se va decide de un complet format din 3 judecători desemnaţi de preşedintele colegiului respectiv al Curţii Supreme de Justiţie (art.: uzucapiunea. dar nu strict literal "hotărârile".pronunţarea unei hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.12. se cere de menţionat că acest aspect include mai mult substratul strict juridic al unor norme legale.12.

Pentru declararea recursului sunt aplicabile următoarele termene. determinând cazurile concrete în prezenţa cărora se consideră că normele de drept material şi procedural au fost încălcate sau eronat aplicate. 12. reieşind din prevederile art. Indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage inadmisibilitatea recursului (exercitat conform secţiunii a 2-a) sau restituirea lui (conform secţiunii 1).(1) CPC.5 alin.(3) CPC pentru secţiunea 1 şi art. dacă reieşind din esenţa scriptică se poate deduce un temei de recurs.(2) şi (3) CPC sunt identice atât pentru recursurile împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului.(2)-(3) pentru secţiunea a 2-a. dacă din conţinutul acesteia rezultă existenţa unuia din temeiurile legale de recurs. pentru recursurile incidente secţiunii 1 fiind aplicabile şi motivele prevăzute la art.general al unei norme juridice civile în raport cu principiile generale ale dreptului şi sensul legislaţiei civile (art.(2) CPC). cererea se va considera depusă numai în măsura în care nu depăşeşte temeiurile invocate de subiectul recursului.d) CPC.(2) şi (3) CPC au caracter de concretizare a motivului de recurs prevăzut la art. Dispoziţiile art. având loc o devoluţiune generală (în fapt şi în drept).400 alin. Simpla nemulţumire a părţilor de soluţia adoptată de instanţele inferioare nu poate constitui motiv de recurs. În cazul în care persoana alăturată a formulat şi alte temeiuri pe lângă cele invocate de persoana care a depus recursul. De asemenea. 10. dar nu şi temeinicia în fapt. Pentru recursurile înaintate în ordinea prevăzută de secţiunea 1 pot fi invocate de către părţi şi alţi participanţi la proces toate temeiurile prevăzute de art.400 alin. Temeiurile declarării recursului şi casării hotărârii prevăzute de art.401 alin.(2) CC).400 alin. 425 şi 434 CPC: 50 . care se încadrează în limitele art. însă neindicarea temeiurilor legate de încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural prevăzute la art. Motivele de recurs trebuie să fie invocate în mod expres de către subiecţii recursului. persoana alăturată este în drept să depună cerere de recurs după regulile generale. şi în acest caz pentru cererea de alăturare la recurs nu se plăteşte taxa de stat. cât şi temeinicia hotărârii. În cazul în care temeiurile invocate de persoana care se alătură nu coincid cu cele invocate de subiectul recursului. dacă poziţiile lor coincid în ceea ce priveşte temeiurile recursului.(4) CPC).400 CPC. neindicarea expresă a temeiurilor declarării recursului nu poate constitui motiv de inadmisibilitate sau de restituire a cererii de recurs. urmând soarta cererii principale. Astfel. cererea care se referă la alăturare. persoana care se alătură la recurs nu poate prezenta alte temeiuri în afara celor invocate de către subiectul care a depus recursul. verificându-se numai legalitatea deciziei. soluţia în cadrul acestei cereri fiind similară soluţiei pronunţate în cererea de recurs. Coreclamanţii. deoarece motivele enunţate pot fi invocate şi din oficiu de către instanţa de recurs (art. astfel că recursul exercitat conform secţiunii a 2-a are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material şi procedural. prin prezentarea unei cereri scrise. adică se va verifica atât legalitatea. 13. cât şi pentru recursurile împotriva deciziilor instanţei de apel.400 alin.400 alin.(1) .(1) lit. cu achitarea taxei de stat (art. prin adăugarea altor argumente în justificarea aceluiaşi temei. însă dispune de posibilitatea de a le dezvolta. dacă nu este invocat vreunul din temeiurile de recurs expres prevăzute de lege. conform principiului de drept "accesoriul urmează soarta principalului" şi în lipsa unei stipulaţii exprese.400 alin.402.(3) CPC nu va atrage restituirea cererii de recurs. 11. va fi examinată ca cerere accesorie cererii de recurs.400 alin. Totodată. copârâţii şi/sau intervenienţii care participă la proces de partea recurentului se pot alătura la recurs.400 alin.

suspendă executarea hotărârii. nefiind susceptibil de a fi restabilit în baza art. conform art.pentru recursurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.b) CPC de către Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie.în cazul în care se pronunţă decizia motivată a instanţei de apel. poate fi atacată în termen de 5 zile. Recursul exercitat în condiţiile secţiunii 1. după ce a fost calificat drept admisibil în mod eronat. în situaţia pronunţării integrale în şedinţă de judecată a actelor respective. prin încheierea instanţei de recurs.409 alin. şi recursul se examinează în fond. Din oficiu termenul nu poate fi restabilit. el se va examina ca fiind depus în cadrul termenului legal stabilit. Oricare ar fi temeiurile invocate de către părţi sau participanţii la proces. acesta se va restitui conform art. prin care se soluţionează excepţia de ilegalitate. vor fixa acest fapt în procesul-verbal al şedinţei sub semnătura părţilor.. această chestiune se examinează conform dispoziţiilor art. În cazul omiterii termenului de declarare a recursului (pentru secţiunea 1).(1) lit. conform art. În scopul asigurării certitudinii momentului de la care va curge termenul de recurs.116 CPC. precum şi împotriva încheierilor susceptibile de recurs -20 de zile de la data comunicării hotărârii sau încheierii motivate. termenul de atac este de 2 luni de la înştiinţarea scrisă a părţilor despre semnarea deciziei redactate.434 CPC. ca fiind depus cu omiterea termenului prevăzut la art. În situaţia în care recursul a fost depus cu respectarea termenului. poate fi declarat inadmisibil în baza art.13 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.434 CPC împotriva deciziilor instanţelor de apel (secţiunea a 2-a).13 alin. termenul de atac al acesteia este de 2 luni de la pronunţare. În unele cazuri.pentru recursurile împotriva deciziilor curţilor de apel . persoana interesată se repune în termen. . Dacă recurentul solicită repunerea în termen.68 din Codul electoral etc. 15. pentru prima situaţie mai sus enunţată (secţiunea 1). dacă legea nu prevede altfel. cu excepţia încheierii Curţii Supreme de Justiţie. Termenul de 2 luni este un termen de decădere. Termenul de 20 de zile.256 CPC) sau instanţa de fond a dispus executarea imediată (art. recursul declarat cu omiterea termenului prevăzut de art. iar în cazul în care se pronunţă dispozitivul acesteia.403. poate fi restabilit numai la cererea persoanelor care prezintă probe veridice ce confirmă imposibilitatea de a depune recursul. de regulă. hotărârea instanţei de contencios administrativ. încheierea de admitere a cererii de repunere în termen nu este susceptibilă de recurs.12.433 lit. hotărârea judecătorească privind confirmarea sau infirmarea alegerilor locale şi validarea mandatelor poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile de la pronunţare. În caz contrar. Aceste cazuri se referă la situaţiile în care hotărârea este "de jure" cu executare imediată (art. iar dacă se pronunţă numai dispozitivul. Încheierea prin care este respinsă cererea de repunere în termen şi încheierea de restituire a recursului. recursul declarat de către ei după expirarea termenului de 2 luni se consideră inadmisibil.2008] 14.116 CPC.(b) CPC. 51 . legea stabileşte termene mai scurte pentru exercitarea recursului (ex: conform art. dacă există dovada înştiinţării scrise a acestora despre semnarea hotărârii redactate. pot fi atacate cu recurs. instanţele ale căror acte de dispoziţie sunt recurabile.257 CPC). În cazul în care se constată că termenul de declarare a recursului a fost omis din motive întemeiate.) [Pct. recursul se restituie recurentului.(5) din Legea contenciosului administrativ. dar a fost restituit în mod greşit. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. hotărârea motivată se va înmâna participanţilor la proces sub semnătură de primire. Totodată.

. mărimea şi cu efectele prevăzute de art. 16. Depunerea cererii se va înregistra la Serviciul Grefă al Curţii Supreme de Justiţie.(1) şi art.alte cazuri expres prevăzute de lege. ori a dovezii de plată a taxei de stat. asupra necesităţii respectării termenului stabilit pentru transmiterea dosarului în instanţa de recurs (Secţiunea 1 -15 zile de la data expirării termenului de atac. Secţia Grefă remite recursul cancelariei colegiului respectiv. la cererea recurentului. Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată şi să cuprindă.435 alin.(2) CPC). dacă recursul se exercită prin reprezentant. la prezentarea certificatului privind depunerea cauţiunii. Cererea se depune în atâtea exemplare câţi participanţi la proces sunt. care va înregistra intentarea procedurii de recurs.435 alin.(3) Cod de executare. iar după verificarea îndeplinirii condiţiilor enunţate şi constatarea îndeplinirii lor.imediat ce s-a primit solicitarea). Cererea de recurs (secţiunea 1) se va depune la instanţa a cărei hotărâre sau încheiere se atacă. după expirarea termenului de recurs pentru toţi participanţii la proces. 52 . după caz. cu excepţia celora care au ca obiect: .strămutarea de hotare. în scopul asigurării respectării termenului rezonabil general de examinare a pricinii (art. în termen maxim de 5 zile de la depunere (art.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale). secţiunea a 2-a . printr-o adresă semnată de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului respectiv. Spre deosebire de secţiunea a 2-a. în mod obligatoriu.(1) CPC. . anexându-se: originalul chitanţei fiscale. în termen de 15 zile se expediază dosarul împreună cu recursul la instanţa competentă de a examina recursul (art. executorul judecătoresc este în drept să dispună suspendarea executării hotărârii judecătoreşti. înscrisurile prin care se confirmă achitarea taxei de stat. elementele stipulate la art. conform legii. recursurile se depun la Curtea Supremă de Justiţie. de regulă nu suspendă executarea hotărârii. instanţa restituind cererea. Lipsa oricăruia dintre elementele cererii sau a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului. nu se supun niciunei căi de atac.438 alin. ale căror acte de dispoziţie se atacă cu recurs. momentul sesizării instanţei de recurs nu coincide cu momentul intentării procedurii. Numai în cazul atacării deciziilor curţilor de apel (secţiunea a 2-a).405 alin.(2) CPC). Astfel.406 alin.437 alin. în alte cazuri decât cele stipulate la art. împuternicirile legale ale reprezentantului.75 alin. acordând recurentului un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor. pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie. Dacă în termenul indicat în încheiere nu au fost înlăturate neajunsurile stabilite. Se atenţionează instanţele judecătoreşti. de la achitarea acesteia.(2) CPC. instanţa de recurs va restitui cererea recurentului.Recursul exercitat în procedura stabilită de secţiunea a 2-a. În conformitate cu art. cu condiţia depunerii unei cauţiuni în modul. 17. instanţa va dispune prin încheiere să nu se dea curs cererii. în cazul neîndeplinirii condiţiilor enunţate în cadrul secţiunii 1.demolarea construcţiei şi altor bunuri imobile. dispoziţia de plată trezorerială. Încheierile de a nu se da curs cererii. În prima situaţie. să dispună suspendarea executării hotărârii atacate.(3)-(7) CPC. . Instanţa învestită cu examinarea recursului împotriva deciziilor curţilor de apel este în drept.distrugerea de plantaţii şi semănături. dacă recursul se exercită prin reprezentant. constituie motiv pentru restituirea cererii de recurs înaintate în conformitate cu secţiunea 2-a. cu excepţia cazurilor în care subiecţii sunt scutiţi.

374 şi. art. instanţa va verifica în limitele cerinţelor înaintate şi ale motivelor invocate. dar care nu au fost cercetate şi apreciate de către prima instanţă. Înscrisuri noi. reieşind din interpretarea extensiv-sistematică a acestui articol.19 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. conform art. iar recurentul nu a solicitat repunerea în termen. 21. se vor considera atât cele existente la dosar. în care nu există procedura examinării admisibilităţii recursului. precum şi a tranzacţiei încheiate între părţi (art. Spre deosebire de procedura premergătoare examinării cererii de recurs aferentă secţiunii 1. în cel mult 3 luni. 19. depunerea de înscrisuri noi nu este admisă.(1) CPC. Examinarea pricinii în recurs se va desfăşura conform dispoziţiilor procedurale aplicabile judecării apelului. această formă se extinde şi asupra acestui caz. în măsura în care aceste dispoziţii nu contravin capitolului ce reglementează calea de atac a recursului. completul de judecată instituit conform art. 18. este imposibilă numai dacă cererea a fost restituită pentru următoarele motive: . 412.409 alin. cât şi înscrisurile apărute după pronunţarea hotărârii. În caz de retragere a recursului.(2) CPC). ca şi în cazul apelului.2008] 20.375 CPC.(2) CPC).10 din 22. în instanţa de recurs fiind necesară întotdeauna o cerere scrisă. renunţarea la acţiune sau tranzacţia de împăcare nu poate fi exercitată şi în mod oral. Dacă se constată prezenţa vreunui temei din cele prevăzute de art. în sensul art. procedura încetează prin încheiere. 443 CPC).438 alin.439 alin.411. în afara termenului legal stabilit. cu respectarea condiţiei neexpirării termenului de 2 luni (art.recurentul a solicitat restituirea recursului până la dezbaterea în fond a recursului de către instanţa de recurs (art.440 alin. încadrarea în temeiurile legale a motivelor invocate şi va face un raport verbal în faţa completului de judecată asupra admisibilităţii recursului.410 alin.410 alin. cereri care se vor examina conform prevederilor art. În cazul restituirii recursului. Legea prevede.433 CPC. 53 . Judecătorul raportor va verifica. În cadrul examinării pricinii în recurs.cererea a fost depusă cu nerespectarea termenului legal pentru declararea recursului respectiv. [Pct.Depunerea repetată a recursului (în cadrul secţiunii 1). secţiunea 1. respectiv.443 nu prevede în mod expres forma scrisă pentru retragerea recursului în secţiunea a 2-a. în caz contrar recursul se va respinge ca inadmisibil printr-o decizie motivată irevocabilă. La examinarea recursului conform secţiunii a 2-a. în cadrul termenului stabilit. . posibilitatea retragerii recursului şi renunţării la recurs. este admisă depunerea repetată a acestuia în toate cazurile de restituire după înlăturarea neajunsurilor. depusă de către recurent sau mandatarul special. iniţial. cu condiţia că recursul a fost depus. în celelalte cazuri de restituire este permisă depunerea repetată a cererii de recurs.(3) CPC). fără citarea părţilor.(2) CPC va dispune admisibilitatea recursului. la această etapă în secţiunea a 2-a recursul se va examina sub aspectul admisibilităţii acestuia.130 CPC. legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe. în baza materialelor din dosar şi a noilor înscrisuri prezentate de către părţi. recursul având efect devolutiv şi în ceea ce priveşte persoanele care nu au declarat recurs (art.(1) CPC. Restituirea ilegală sau reţinerea restituirii recursului de către instanţa de judecată nu va atrage pierderea termenului de depunere a recursului.12. Cu toate că art. conform secţiunii a 2-a. Noile probe se vor administra cu respectarea principiului contradictorialităţii şi al egalităţii părţilor în proces şi se vor aprecia conform art. cu deosebirea ce constă în faptul că retragerea recursului.

cu respectarea principiului contradictorialităţii şi al egalităţii părţilor în proces. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a procedurii de citare (ex: lipsa în dosar a cotorului cu semnătura persoanei citate). alţi participanţi la proces sau reprezentanţii acestora vor fi citate pentru termenul stabilit al şedinţei de judecată. . pronunţându-se asupra lor numai după punerea acestora în discuţie. în modul prevăzut de art. instanţa de recurs va decide admiterea recursului şi/sau pentru alte motive decât cele invocate de către recurent.380 CPC. numai în măsura în care aceste motive se regăsesc în specificul procedurii de recurs. dacă instanţa de recurs constată că procedura de citare a fost legal îndeplinită (art.de a înainta pretenţii noi. precum şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a procedurii de comunicare a actelor procedurale (cererea de recurs şi noile înscrisuri) suscită amânarea examinării recursului. Tuturor participanţilor la proces prezenţi în şedinţă trebuie să li se ofere posibilitatea de a-şi exprima opinia faţă de cererea sau demersul respectiv. Examinarea cauzei în recurs poate fi amânată. nu constituie înscrisuri şi sunt inadmisibile la examinarea recursului: .(1) CPC). Imposibilitatea de a se prezenta în şedinţă se va aprecia ca motiv numai dacă este reală şi justificată (ex. Neprezentarea acestora în şedinţa de judecată nu constituie un impediment pentru examinarea recursului.principiu valabil numai pentru secţiunea 1. 24. în ordinea stabilită de art. la cererea părţilor şi a altor participanţi la proces. cu trimiterea la rejudecare a cauzei în instanţa de fond.de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii.416 alin. Este inadmisibil motivul necesităţii prezentării de noi înscrisuri în cadrul examinării recursului în secţiunea a 2-a. recurentul dispunând de dreptul de a înainta o nouă acţiune cu schimbarea temeiului. indiferent de faptul că sunt autentificate notarial. după deschiderea şedinţei de judecată. În particular. 25.descifrarea scrisă a unei convorbiri telefonice. o anumită stare de lucruri. cererile şi demersurile participanţilor la proces. a căror reclamare a fost respinsă de către prima instanţă . . obiectului acţiunii faţă de cele din acţiunea anterioară sau având ca obiect pretenţiile noi inadmisibile de recurs. cu indicarea motivelor amânării. cuprinzând mărturia unei persoane.încheierea de asigurare a unei probe. Potrivit art. nesusceptibilă de recurs. Respingerea ca inadmisibile a acestor cereri de recurs nu constituie autoritate de lucru judecat în privinţa soluţiei de fond în cadrul noului litigiu prezumat. recunoaşterea unui fapt sau a unui drept. 23. .414 alin.: caz de boală). Concomitent. instanţa de recurs dispune de dreptul de a amina din oficiu şedinţa de judecată. nu dispun de posibilitatea de a efectua următoarele acte procedurale: . dar nici instanţa din oficiu.415 CPC. pe motivele prevăzute la art. Amânarea judecării recursului se va dispune printr-o încheiere. Participanţii la proces vor putea solicita prezentarea unor noi înscrisuri. Dacă necesitatea schimbării calităţii părţilor rezultă din dezbateri. . Schimbarea temeiului. instanţa de recurs va soluţiona. Părţile. 54 . în cazul neprezentării în şedinţa de judecată a participantului la proces care nu a fost citat legal. formând obiectul juridic al unei alte acţiuni. opinia unui expert sau specialist.În instanţa de recurs.(1) CPC. nici părţile. deoarece se excede cadrul procedural stabilit. 22. obiectului acţiunii sau înaintarea unor pretenţii noi în instanţa de recurs sunt inadmisibile.declaraţiile scrise ale martorilor. Amânarea examinării pe motivul neprezentării reprezentantului părţii se poate efectua numai o singură dată. Noile înscrisuri administrate se vor corobora cu întregul material probator existent la dosar. în modul stabilit de capitolul VIII CPC.de a schimba calitatea părţilor în proces.208 CPC.

în cadrul luărilor de cuvânt.c) CPC)..(1) din Constituţia R.250 CPC. indiferent de faptul dacă aceasta va influenţa în consecinţă soluţia.(1) lit. devenite nule.concluziile expertului.444 alin. a pronunţat o altă soluţie ce nu corespunde celei adecvate.au devenit nule. În acest caz este vizată nerespectarea de către instanţa de fond a obligaţiei prevăzute la art.2 din 19. precum şi posibilitatea arbitrară a preşedintelui şedinţei de a limita pledoaria .1047/08. 28. după cum urmează: a) nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond (art. fără a exista vreunul din temeiurile degrevării de probaţiune. partea motivată a hotărârii cuprinde circumstanţele pricinii şi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei referitor la aceste circumstanţe.123 CPC. în mod separat. conform art.09.a) CPC).(5) CPC. se explică înţelesul lor.241 alin. fapt ce contravine Regulamentului cu privire la registrul de stat al transporturilor. care prevede ca mijloc de probaţiune unic al dreptului de proprietate asupra autoturismului înmatriculat .(3) CPC.400 alin. În scopul precizării sensului temeiurilor de casare şi a incidenţei acestora.02. referitor la necesitatea participării la judecarea recursului prin intermediul avocatului sau ai altui reprezentant licenţiat în drept. cu toate că elementele probatorii lipsesc sau acestea există.(1) CPC (ex. 55 .: instanţa a considerat ca fiind dovedit dreptul de proprietate asupra autoturismului. b) nu au fost dovedite circumstanţele considerate de către prima instanţă ca fiind stabilite (art. În alte cazuri explicaţiile participanţilor la proces nu pot fi limitate. se supune recursului hotărârea suplimentară a judecătoriei sau decizia suplimentară a instanţei de apel.2004 a fost adoptat un nou conţinut al art.M.(1) lit. Temeiul respectiv de casare este prezent în cazurile în care instanţa inferioară a considerat greşit că părţile sunt degrevate de sarcina probei reieşind din aprecierea greşită a faptului existenţei vreunei situaţii din cele prevăzute la art. care constă în determinarea definitivă a elementelor de fapt pentru soluţionarea justă a pricinii. pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces. Prin Legea nr.1999 (pct.444 alin.400 alin. 26.416 alin. sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii (art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dar nu corespund exigenţelor prevăzute de lege conform art. limitarea pledoariei la 30 de minute..(6) al aceluiaşi articol se relatează despre concluzia instanţei referitor la admiterea sau respingerea acţiunii. expuse în hotărâre. ce oferă posibilitate preşedintelui şedinţei de judecată de a atenţiona participanţii la proces în cazul în care aceştia.certificatul de înmatriculare). pentru care legea prevede necesitatea existenţei unui înscris). dar şi în privinţa oricărei părţi a actului judecătoresc de dispoziţie.: nu s-a constatat prezenţa prejudiciului în sumă de 2000 lei. De asemenea.(3) CPC. 27. Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti asupra faptului declarării neconstituţionalităţii dispoziţiilor cuprinse în art. însă instanţa. printre alte elemente.(1) lit. sunt relevante dispoziţiile art.140 alin. rezultante din circumstanţele respective. iar pe de altă parte în alin. prevederile menţionate. la momentul adoptării Hotărârii Curţii Constituţionale nr.(3) şi art.303-XV din 23. conform cărora. Sub acest aspect. Se explică că cererea de recurs poate fi declarată nu numai în privinţa actului de dispoziţie judecătoresc în întregime. c) concluziile primei instanţe. precum şi de la normele de drept material şi procedural aplicabile în cauză (ex.400 alin.(3). pronunţate în ordinea stabilită de art.b) CPC).44). Astfel. Se are în vedere situaţia în care instanţa inferioară a constatat toate circumstanţele pricinii şi din acestea rezultă o anumită soluţie. a considerat elementele faptice ca fiind probate. se abat de la expunerea problemelor de drept sau dacă argumentele expuse nu au legătură cu temeiurile invocate în cererea de recurs. în mod greşit. sau. reieşind din existenţa unei procuri care mandatează pe pretinsul proprietar de a vinde autoturismul.118 alin.11.122 alin.2004.

Reieşind din sensul acestor enunţuri.există o reglementare expresă a raportului juridic litigios. Temeiul este incident inclusiv atunci când: . încălcându-se principiile contradictorialităţii. soluţia sau concluzia pronunţată în dispozitiv depinde de concluziile asupra circumstanţelor din partea motivată.(1) lit. încheierea respectivă. . caz în care litigiul se va soluţiona conform principiilor generale şi sensului legislaţiei civile (art.400 alin.(3) CC.400 alin. Acest temei devine incident în cazul în care normei juridice aplicabile i s-a atribuit un mai mare grad de abstracţie sau aceasta suscită îndoieli la aplicare.motiv aplicabil în cazul în care instanţa inferioară nu a respectat dispoziţiile art.(2) lit. .5 alin.400 alin. la o ipoteză ce nu intra în aria de ipoteze acoperite de norma respectivă.instanţa care a soluţionat cererea de recuzare a respins-o în mod neîntemeiat. f) a interpretat eronat legea (art.400 alin. 56 .d) CPC).102-105 CPC. d) instanţa nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată (art.(2) lit.c) CPC).(2) lit. în instanţa de fond sau apel. deoarece.(3) lit.(2) lit. fiindcă nu există similitudini între cele două categorii de raporturi prin esenţa lor (art. al dreptului la apărare şi al unui proces echitabil. a extins norma juridică dincolo de ipotezele la care se aplică sau invers . contrar art.prevederea legală. este imposibilă de aplicat în cazul concret dedus judecăţii. iar instanţa a aplicat Codul civil nou). se constată caracterul extensiv al noţiunii de "concluzii".(5) CPC). .a exclus ipoteza concretă din aria de ipoteze pe care le acoperă norma juridică respectivă.400 alin.b) CPC). fără ca instanţa să aplice o altă lege în locul celei incidente.5 alin.5 alin. în recurs.400 alin.a) CPC). în final. alcătuind-o prin analogie. La acest temei pot apărea următoarele situaţii: .c) CPC cuprinde ambele înţelesuri relevate mai sus. De fapt. Aplicarea este eronată. În cazul în care soluţia este corectă în fond.: situaţia juridică s-a născut sub imperiul Codului civil vechi. recurată odată cu fondul (art. caz în care se va casa.53 alin. i) pricina a fost judecată în absenta unui participant la proces.b) CPC) . cu relevarea normei juridice aplicabile.judecătorul a participat repetat la judecarea aceleiaşi pricini. cu toate că instanţa nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată. data si ora şedinţei de judecată (art.instanţa a aplicat analogia. În acelaşi motiv se încadrează cazul în care hotărârea şi-a pierdut fundamentul juridic. aplicând norma respectivă. hotărârea va fi menţinută de instanţa de recurs. g) a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului (art. Acesta constituie un motiv de casare incident în cazul în care actul normativ aplicabil în litigiul dedus judecăţii nu şi-a găsit aplicarea în cadrul hotărârii. aspect care este în strânsă legătură cu principiul aplicării legii civile în timp (principiul neretroactivităţii) (de ex. şi ca rezultat participantul la proces a fost privat de dreptul participării la proces. caz în care analogia este eronat aplicată. Prin aplicare a analogiei dreptului se înţelege situaţia când legea nu prevede expres reglementarea raportului juridic respectiv. dar nici aplicarea analogiei legii nu este posibilă. Se reflectă în situaţia în care instanţa aplică o normă juridică care este străină de situaţia de fapt existentă în cazul dedus judecăţii.(2) CC).a) CPC). la care s-a raportat instanţa.400 alin. fapt prin care s-au limitat anumite drepturi civile sau s-a stabilit răspunderea civilă.(1) CC). h) pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la examinarea ei (art. însă instanţa greşit a aplicat analogia. căruia nu i s-a comunicat locul. noţiunea de "concluzii" de la art. iar instanţa.(3) lit. e) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată (art. dacă principiile şi sensul legislaţiei sunt aplicate neadecvat la ipoteza concretă dedusă judecăţii. Este suficient ca un singur judecător din cadrul completului să nu fi avut dreptul la participare pentru ca temeiul respectiv să fie aplicabil.

nu i s-a asigurat prezenţa interpretului pentru exprimarea în judecată.persoanei interesate. respectiv.(2) CPC (art. Dacă majoritatea participanţilor la proces cunosc o altă limbă decât cea de stat (ex.12 din 09. lipseşte de pe hotărâre. instanţa poate pronunţa una dintre soluţiile prevăzute la art.400 alin.(2) CPC. stabilite la capitolele III şi IV din Titlul I Temeiurile prevăzute la art. iar instanţa nu a emis hotărârea şi în limba de stat.c) CPC) în raport cu persoana respectivă.400 alin.12. contrar dispoziţiilor art. în general.(4) CPC. conform art. Temeiul enunţat are incidenţă în situaţia încălcării normelor procesuale cu privire la competenţă.(3) CPC se iau în considerare întotdeauna şi din oficiu de către instanţa de recurs.(3) lit. n) hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale.procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă.10 din 22.f) CPC).238 alin. De regulă. dar în prezenţa unor motive întemeiate (ex. caz în care se va proceda conform prevederilor art. astfel că la examinarea recursului se va verifica dacă nu este prezent vreunul din temeiurile procedurale de casare. m) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată (art. care cuprinde următoarele ipoteze: .d) CPC) .Dacă citaţia a fost expediată numai reprezentantului participantului la proces.(2) lit. i) la judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului (art.2 şi 10 din Hotărârea Plenului nr. .185 alin. La aprecierea temeiului de casare respectiv. deliberarea şi pronunţarea pot fi amânate pe un termen de 10 zile.(3) lit.427 şi.semnătura judecătorului. Se referă la lipsa procesului-verbal al şedinţei în care s-a pronunţat hotărârea. Temeiul respectiv comportă următoarele situaţii: . [Pct.242 alin.400 alin. la art. precum că acesta nu a fost citat personal.este cazul în care prin actul de dispoziţie al instanţei (hotărâre) a fost atinsă esenţa dreptului cel puţin a unei persoane. motivul invocat în casare.: complexitatea cauzei). 57 .1999 "Cu privire la respectarea legislaţiei despre utilizarea limbii în procedura judiciară".(1) CPC.e) CPC). iar acest fapt nu va constitui motiv de recurs. l) hotărârea nu este semnată de judecător sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre cu excepţia cazurilor prevăzute la art. care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat.(1) CPC.445 alin.(3) lit. . . cu excepţia situaţiei în care judecătorul a fost în imposibilitate de a semna hotărârea. k) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces (art.există o semnătură pe hotărâre. fără a fi expediată şi participantului.400 alin. va constitui temei al casării.236 alin. instanţa neîndeplinind una dintre sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri (art. indiferent că nu au fost indicate de recurenţi. pe cale incidentală.417 şi art. După examinarea recursului.2008] 29.04. soluţii ce devin irevocabile de la momentul pronunţării lor.c) CPC).(3) lit.procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă decât cea de stat. deliberarea şi pronunţarea actelor de dispoziţie ale instanţei de recurs au loc în aceeaşi şedinţă cu judecarea recursului. se vor lua în considerare explicaţiile pct.242 alin. aceasta nefiind acceptabilă pentru majoritatea participanţilor.400 alin. acest fapt nu va constitui motiv de casare.28 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. dar aceasta nu aparţine judecătorului care a participat la deliberarea hotărârii (judecătorul menţionat în partea introductivă a hotărârii).: rusa) şi procesul se desfăşoară în limba respectivă.

Instanţa care a admis recursul dispune de următoarele împuterniciri. eroarea constând. prin urmare. 31. la care se face referire în motivare. şi are devolutivitate asupra tuturor părţilor. Totodată. deşi în instanţa de fond s-au administrat probe.dacă instanţa de fond a soluţionat pricina în baza altui temei juridic decât cel invocat de parte. .(1) CPC) 30. urmând ca redactarea să se efectueze în termen de o lună pentru recursurile înaintate în baza secţiunii a 2-a (art.casarea cu rejudecare şi pronunţare a unei noi hotărâri va opera atunci. dacă motivele casării vizează doar unele aspecte de fapt şi/sau de drept ale pricinii sau numai pe una/unele dintre părţi. după casare: . dacă se referă la toate aspectele de fapt şi de drept. cererea ei nu a fost soluţionată în fond.parţială. deoarece.casarea cu trimitere la rejudecare va opera în cazurile în care eroarea nu poate fi remediată de către instanţa de recurs. Se relevă unele ipoteze practice sub aspectul enunţat mai sus: . această situaţie este echivalentă cu nerezolvarea fondului. 58 . din oficiu. Dacă instanţa de recurs ajunge la concluzia că cel puţin unul dintre temeiurile invocate este întemeiat sau constată. dar în dispozitiv acţiunea este respinsă ca neîntemeiată). În caz de casare a actului de dispoziţie contestat cu recurs. instanţa de recurs se va pronunţa în partea motivată a deciziei asupra încălcărilor comise de instanţele inferioare şi asupra actelor procedurale care sunt necesare de a fi efectuate la rejudecare. inclusiv în privinţa instanţei la care se va trimite pricina pentru rejudecare. aceasta nu s-a făcut în temeiul invocat de parte. instanţa de recurs nu va putea insera în decizie anumite sugestii cu privire la: . .eventuala soluţie necesară a fi pronunţată. după casare pricina se va trimite la rejudecare în instanţa de fond din considerentul parcurgerii tuturor gradelor de judecare aferente pricinii respective. ceea ce ar contraveni principiilor echităţii. fără a-l pune în discuţia părţilor (în dezbateri).aprecierea veridicităţii probelor administrate. .Instanţa de recurs este în drept să pronunţe dispozitivul deciziei sau al hotărârii. nefiind necesară verificarea suplimentară a dovezilor. . prezenţa vreunui motiv procedural de casare. în caz contrar fiind pasibilă eludarea cel puţin a unui grad de jurisdicţie pentru verificarea şi elucidarea unor circumstanţe sau pentru anumite persoane. de regulă. .dacă hotărârea este casată pentru nerespectarea normelor privind competenţa. circumstanţelor. şi nefiind necesar de a se reţine şi constata alte circumstanţe. va decide admiterea recursului cu casarea totală sau parţială a hotărârii(lor) instanţei(lor) inferioare: .445 alin. Distincţia dintre casarea totală şi parţială prezintă interes pentru determinarea limitelor rejudecării după casare. hotărârea se va casa cu rejudecarea şi pronunţarea unei noi hotărâri (ex. care au format obiectul examinării în instanţa de fond. fără a dispune de dreptul de a da indicaţii acestor instanţe. contradictorialităţii şi dreptului la apărare.totală. 32. când eroarea poate fi corectată de către instanţa de recurs. de regulă. în aplicarea eronată a normelor de drept material. însă în dispozitiv instanţa s-a oprit la soluţia contrară.când instanţa inferioară a soluţionat pricina fără cercetarea fondului. impunându-se casarea cu trimitere la rejudecare. .(5) CPC) şi de 15 zile pentru recursurile înaintate în baza secţiunii 1 (similar art.242 alin.în cazul în care soluţia din dispozitivul hotărârii este în contradicţie cu faptele corect stabilite în motivarea hotărârii. fiind aplicabilă în situaţia utilizării eronate a normelor procedurale. în sensul că din probele administrate rezultă o anumită soluţie.: din partea motivată rezultă că pretenţia este întemeiată. circumstanţele pricinii fiind corect constatate de instanţele inferioare. pricina se va trimite la instanţa competentă sau se va reţine pentru rejudecare în cazul în care se constată propria competenţă.

să acorde reclamantului o sumă mai mare prin pronunţarea unei noi hotărâri. În cazul în care instanţa de fond şi de apel nu s-au pronunţat asupra termenului de prescripţie. La depunerea cererii de recurs. termenul de prescripţie extinctivă se aplică numai la cererea persoanei în favoarea căreia a curs prescripţia. iar în cazul în care litigiul dedus judecăţii are caracter patrimonial. nu au incidenţă la depunerea cererii de recurs. dar contestată în recurs de către alt subiect. prevăzute de art. Reieşind din prevederile art.2 alin.3 alin.271 CC.85 alin. Conform art.10 din 22. invocat în condiţiile legii. achită nu mai puţin de 150 lei şi.419 CPC)..2008] 33. cuantumul va constitui 50% din taxa calculată raportată la suma contestată. în cazul în care una dintre părţile litigante contestă în cadrul cererii de recurs numai o parte a sumei sau a obiectivului material al litigiului.12. în original).437 alin.5% din taxa calculată raportată la suma contestată. ce constituie temei de înaintare a cererilor respective (de pronunţare a deciziilor suplimentare. Dacă reclamantul este scutit de către judecător numai la depunerea cererii de chemare în judecată. de explicare a hotărârii şi de corectare a greşelilor). în recurs acesta va achita 50% din cuantumul pe care acesta l-ar fi achitat dacă nu ar fi fost scutit.400 alin. 250 şi 251 fiind aplicabile în măsura în care situaţiile. taxa se va încasa raportată la cuantumul 59 . se înrăutăţeşte situaţia recurentului. acţiunea fiind înaintată de către un subiect. dispoziţiile art. cu excepţia cazurilor în care legea prevede scutirea de la plata taxei de stat. respectiv.k) din Legea sus-menţionată. [Pct.32 în redacţia Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. instanţa de recurs va pronunţa o decizie suplimentară sau o încheiere de corectare ori de explicare a deciziei.a) din Legea taxei de stat. amânarea şi eşalonarea plăţii taxei de stat.410 alin. de 15 salarii minime egale cu 270 lei).: persoana fizică şi persoana juridică. 34. conform art. iar scutirile de la art. Instanţa de recurs nu poate înrăutăţi situaţia părţii în propria cale de atac. .alte aspecte ce ar afecta intima convingere a instanţei la rejudecare (art. chiar dacă pârâtul care a făcut recurs nu s-a opus la discutarea pretenţiilor majorate. prescripţia poate fi opusă de către persoana îndreptăţită numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului. în recurs.prevalarea unor probe asupra altora.(1) lit. taxa achitată se va calcula în felul următor: 50% din 3% rezultă 1.(4) CPC. sunt compatibile cu dispoziţiile legale referitoare la recurs.404 alin.86. Totodată.(3) CPC). explicării hotărârii şi emiterii unei decizii suplimentare. astfel că. Dacă cuantumul taxei este diferit în raport de subiecţii impunerii (ex. în toate cele trei cazuri se va pronunţa o încheiere. chiar dacă ulterior.249.(2) CPC.(4) şi art. 35. cu excepţia situaţiilor când recurentul îşi exprimă acordul de voinţă în acest sens şi când hotărârea este atacată şi de alţi participanţi la proces (art.(3) CPC. instanţa de recurs dispune de posibilitatea corectării greşelilor. 36. luate în considerare din oficiu de către instanţa de recurs conform art. cuantumul taxei de stat constituie 50% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau altei cereri (plângeri). instanţa de recurs va casa hotărârea cu trimitere la rejudecare în instanţa de fond (prima instanţă).(1) din Legea taxei de stat. conform art.(1) lit.3 alin. prevederile referitoare la scutirea. se va anexa dovada achitării taxei de stat aferente (chitanţa sau dispoziţia de plată.85 alin. Nu constituie înrăutăţire a situaţiei în propriul recurs cazul în care hotărârea recurată este casată în baza temeiurilor prevăzute la art.(1) CPC au incidenţă numai în cazurile în care se stabileşte expres scutirea şi pentru contestarea hotărârilor. în urma rejudecării cauzei.(2) CPC şi art. După pronunţarea deciziei prin care se soluţionează cererea de recurs. În cazul admiterii acestor cereri. Conform art. de exemplu.400 alin. iar în cazul respingerii acestor cereri. instanţa de recurs nu este în drept să o anuleze sau să o modifice.

art. dar nu din suma de 270 lei). [Pct.2008.(1) lit.2000 "Cu privire la practica de examinare a cauzelor civile în ordine de recurs".pe care l-ar fi datorat subiectul care a înaintat acţiunea în primă instanţă (raportat la exemplul de mai sus şi presupunând că acţiunea a fost înaintată de către persoana fizică.37] 37. persoana juridică la depunerea recursului va achita 50% din suma de 150 lei. Cererile de recurs împotriva încheierilor sunt scutite de taxa de stat conform art.37 exclus prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Se explică că. în situaţia în care prin recurs se contestă numai suma taxei de stat. 27 martie 2006 nr. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.12.m) CPC.3 60 . taxa de stat nu se plăteşte.38 devine art. încasate prin hotărârea primei instanţe sau decizia instanţei de apel.29 din 26. mun.Chişinău.10 din 22.85 alin.12.

precum si cel de a acţiona in judecată în vederea apărării acestor drepturi în cazul în care acestea sunt lezate. de stimulare a formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic. delimitarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată de informaţia pasibilă furnizării.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale nr. rezultat din acte normative sau contracte.2007 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. lit. de aceste interese. datorită depăşirii termenului de furnizare a informaţiei sau furnizării informaţiei neadecvate. în particular. 2007. au fost depistate anumite erori în aplicarea şi interpretarea actelor normative incidente. a accesului cetăţenilor la informaţia de mediu.16 din Legea nr. acordă publicului posibilitatea de a-şi exprima îngrijorarea şi permite organelor statale să ţină cont. constatarea încălcării prevederilor legii enunţate.c).1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a art. drept.789-XIII din 26.2008] 61 . nr.e) art.10 din 22. cu dreptul de a participa la procesul adoptării deciziilor în domeniul respectiv.04.12. care au ca obiect reglementarea relaţiilor privind accesul la informaţiile oficiale. o modalitate de control asupra activităţii autorităţilor/instituţiilor publice. în particular. în special: confundarea dreptului de acces la informaţiile oficiale cu dreptul de acces la alte categorii de informaţii. gestionării banilor publici. a demonstrat că instanţele judecătoreşti aplică corect legislaţia.1 din 02. în modul cuvenit. pag. În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale şi în baza lit. calificarea incorectă a subiectelor Legii privind accesul la informaţii.17 CPC. Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale. Perfecţionarea facilitării accesului la informaţia ecologică şi. Noile realităţi existenţiale impun o conştientizare a importanţei imperioase. în majoritatea cazurilor. soluţionarea litigiilor legate de acreditarea mijloacelor de informare în masă etc.2008 Accesul la informaţiile oficiale constituie un drept fundamental al persoanei de a fi informat. la soluţionarea acestor categorii de cauze. contribuind la îmbunătăţirea informării publicului privind problemele ecologice.5. Noile realităţi juridice au oferit dezideratului liberului acces la informaţie protecţie constituţională şi convenţională.4 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. art.2. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova [Preambulul modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12.03. participarea publicului la procesul adoptării deciziilor asigură o mai bună calitate a acestor decizii şi a procesului realizării lor.10 din 22. Concomitent.

raportul juridic va intra sub incidenţa altei legi.05.8 alin.subiecte ale raportului juridic sunt solicitantul informaţiei şi furnizorul de informaţii.obiectul raportului juridic litigios ţine de furnizarea informaţiei solicitate cu varietăţile aferente (ex.32 şi 34 din Constituţie. se va verifica existenţa următoarelor elemente: . Concomitent.2000. faţă de Legea-cadru naţională.10 din 22.8 din Legea cu privire la petiţionare şi art. .16 din Lege. Sorgintea constituţională şi convenţională a dezideratului liberului acces la informaţie. expuse în Anexa la prezenta hotărâre.(1) din Lege.12. implică aplicabilitatea prioritară a acestor dispoziţii în cazul în care actele normative interne sunt insuficient de clare sau contravin acestora (art.conţinutul acestui raport implică existenţa dreptului solicitantului de acces la informaţia solicitată concretă şi a obligaţiei corelative a furnizorului de informaţie de a elibera informaţia solicitată.1999. este diferit în raport cu termenul de 30 de zile. [Pct.982-XIV din 11.1998 de la Aarhus.EXPLICĂ: 1. prevăzut de art. astfel fiind aplicabil termenul de 15 zile.2008] 2.346-XIV din 07. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului din 25. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii de aplicare corectă şi unitară a dispoziţiilor Legii privind accesul la informaţie nr.raportul respectiv se încadrează în una din literele art. deoarece nu face parte din categoria informaţiilor cu accesibilitate limitată stabilite la art. fapt ce rezultă din dispoziţiile art. în privinţa raportului juridic litigios.: nerespectarea termenului de furnizare).04. ce rezultă din stipulaţiile şi spiritul art. precum şi ale art.1 alin.1 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 3.17 din Legea contenciosului administrativ. în privinţa protecţiei accesului la informaţia ecologică. Reieşind din caracterul special al Legii privind accesul la informaţie faţă de Legea cu privire la petiţionare. informaţia ce ţine de mediu nu poate fi supusă niciunei restricţii în furnizare. pe lângă faptul că constituie o informaţie oficială susceptibilă furnizării.10 din Convenţie. inclusiv faţă de Legea contenciosului administrativ. al Convenţiei privind accesul la informaţie.: restituirea cererii 62 . în sensul Legii privind accesul la informaţie. în cadrul aplicării. precum şi a prevederilor altor acte normative tangenţiale cu tematica abordată. Moldova este Parte contractantă. Se atenţionează asupra caracterului subsidiar. . se explică că prevederile Legii speciale respective se vor completa.06. denumită în continuare "Convenţia". Dacă nu sunt întrunite elementele enunţate. Dreptul de acces liber la informaţiile oficiale constituie o varietate specifică a dreptului la petiţionare. ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. Pentru a se determina incidenţa Legii. . mecanism stabilit de acest act normativ internaţional la care R. Cu titlu de exemplu: termenul de 15 zile de furnizare a informaţiei. prin prisma Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. iar constatarea acestui fapt atrage consecinţele prevăzute de lege (ex. în măsura în care acestea nu contravin Legii speciale. Totodată.7 din lege.3 din Lege). soluţionarea cazurilor concrete se va efectua prin prisma jurisprudenţei CEDO. de dispoziţiile celor două acte legislative enunţate. prevăzut de art. iar sub aspectul procedural al examinării litigiilor.(4) din Legea cu privire la petiţionare. De menţionat existenţa unui mecanism supranaţional de soluţionare a diferendelor apărute la interpretarea şi aplicarea Convenţiei citate. denumită în continuare "Legea".

în privinţa instituţiei trebuie să existe cumulativ următoarele condiţii: acestea să fie fondate de stat în persoana autorităţilor publice. în afara informaţiilor oficiale.(2) din Lege. . social-culturale sau altor atribuţii cu caracter necomercial. cu excepţia situaţiei prevăzute la art.1231 Cod civil).1 alin. potenţialii solicitanţi şi furnizori de informaţii trebuie să se regăsească într-una din categoriile de subiecte ale Legii. autoritatea judecătorească (instanţele judecătoreşti.c) din Lege.(2) lit.). Astfel. iar furnizorii de informaţii . relevate din conţinutul art. însă constatarea faptului că informaţia se clasifică ca fiind cu accesibilitate limitată poate servi în calitate de motiv pentru refuzul de a furniza informaţia solicitată. 4. desfăşurată conform atribuţiilor acestora. b) instituţiile publice centrale şi locale. . să fie finanţate de la bugetul de stat. abilitarea de a gestiona aceste servicii rezidă din lege (ex.c) din Lege: persoanele respective gestionează servicii publice. organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere.: Universitatea de Stat din Moldova). agenţii. birouri. . CCCEC etc. În cadrul litigiilor deduse judecăţii.dintre solicitanţi şi furnizori. organele procuraturii). Curtea Constituţională. prevăzute de art.5 alin. solicitanţii de informaţii vor avea calitatea de reclamanţi. reieşind din esenţa prevederilor art.de chemare în judecată pe motiv că cererea urmează a fi judecată în instanţa de drept comun. prestări de servicii şi orice alte solicitări.).1 din Lege. Furnizori de informaţii oficiale sunt : a) Parlamentul. servicii.5 alin.privind accesul solicitanţilor de informaţie la informaţia deţinută de alţi solicitanţi.privind accesul furnizorilor de informaţie la informaţia deţinută de solicitanţii de informaţie. autorităţile administraţiei publice locale. dacă aceasta se referă la alte aprobări. nu constituie obiect al Legii activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de a răspunde la petiţii şi audienţe. autorizaţii. Pentru a dispune de legitimare procesuală activă sau pasivă. simpla constatare că raportul nu este reglementat de Lege nu poate fi considerată un motiv de refuz în furnizarea informaţiei. Banca Naţională a Moldovei. În pofida faptului că nu este stipulată expres în art. Nu prezintă importanţă faptul că instituţia este finanţată de la bugetul de stat în mod integral sau parţial (ex. Litigiile ce rezidă din raporturile menţionate la alineatul precedent vor fi examinate de către instanţele judecătoreşti în baza actelor normative care le sunt aplicabile (exemplu: cererea titularului de cont către bancă privind furnizarea informaţiei despre contabilitatea operaţiunilor va avea ca suport legal material art. scopul activităţii lor să fie efectuarea atribuţiilor de administrare. Pentru a dispune de legitimare procesuală pasivă. Nu intră sub incidenţa Legii raporturile care au legătură tangenţială cu raporturile enumerate la punctul precedent şi care pot fi regăsite în una din categoriile de raporturi prevăzute la alin. autorităţile publice autonome (Curtea de Conturi.privind accesul furnizorilor de informaţii la informaţia posedată de alţi furnizori de informaţie. c) persoanele fizice şi juridice dispun de legitimare procesuală pasivă dacă sunt de faţă următoarele condiţii.(2) lit. etc. CCA. instituţia privată nu poate fi furnizor de informaţii oficiale. dacă această furnizare este impusă în baza altui raport obligaţional. 5.(2) art. dar nu în instanţa de contencios administrativ). Consiliul Superior al Magistraturii.(2) lit.calitatea de pârâţi. Preşedintele Republicii Moldova.a)-d).1 alin. Se conchide excluderea din domeniul de reglementare al Legii. Guvernul.: 63 .5 din Lege. care au alt obiect decât cel al furnizării informaţiilor oficiale. Se atenţionează instanţele judecătoreşti de a nu confunda raporturile ce nu constituie obiect al Legii cu raporturile ce au ca obiect furnizarea informaţiilor cu accesibilitate limitată. Concomitent. a următoarelor categorii de raporturi: .

cazul de Haes şi Gijsels împotriva Belgiei). emisă. selectată. Nu prezintă importanţă faptul dacă solicitantul informaţiei a apelat sau nu anterior la serviciile persoanelor fizice sau juridice. pentru că furnizarea informaţiei nu este condiţionată de preexistenta vreunui raport juridic obligaţional.73 din Legea privind administraţia publică locală prevede serviciile publice de nivel raional. Nu poate fi refuzată cererea de furnizare a informaţiei pe motiv că aceasta este nedocumentată. De asemenea. prelucrată.(2) din Lege). nu poate constitui motiv de refuz de a furniza informaţia faptul că. Calificarea serviciului prestat de persoanele fizice sau juridice ca fiind public se va efectua conform părţii a doua a definiţiei legale. 7. prevăzute la art. stabilită de art. adică este posesor al acesteia. exigenţe care s-au cristalizat şi constituit într-o constantă cu reflectare juridică internă şi internaţională. 8. posedă. electronic etc. Limitarea accesului la informaţiile oficiale constituie o derogare cu totul excepţională de la principiul liberului acces la categoria respectivă de informaţii. aceasta figurând în calitate de parte componentă a eventualului raport litigios. a fost elaborată. cât şi din jurisprudenţa CEDO (ex. dispoziţiile nescrise ale administraţiei furnizorului cu privire la soluţionarea unor probleme incidente sferei de activitate a acestuia. de către alt subiect de drept. Informaţia susceptibilă de a fi furnizată poate fi: documentată sau nedocumentată. Acest fapt rezultă atât din interpretarea sistematică a Legii.54 din Constituţia R. dispoziţia căreia trebuie să fie accesibilă şi clară. se recomandă aprecierea informaţiei sub aspectul "oficialităţii" ei în conformitate cu art. Spre exemplu: art. indicaţiile verbale ale conducătorului furnizorului de informaţii date unui angajat etc. sistematizată etc.13-20 din Lege. Reieşind din prevederile art. restrângerea dreptului de acces liber la informaţiile oficiale poate avea loc doar dacă sunt întrunite următoarele exigenţe în privinţa acestei restrângeri."activitatea de interes public autorizată de o autoritate a administraţiei publice". în cadrul exercitării acestei abilitări. indiferent de provenienţa informaţiei.: Compania "Union Fenosa"). iar redactarea acesteia să nu permită interpretare extensivă.6 din Lege. Pot constitui exemple de informaţie nedocumentată: uzanţa aplicată în cadrul activităţii furnizorului de informaţii.1) din Lege.19 alin.6 alin. Este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la dispoziţia furnizorului de informaţii. Constituie informaţie documentată informaţia care este fixată pe un anumit purtător informaţional: scris. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra similitudinii noţiunilor de "informaţie oficială" si "informaţie de interes public". Este inadmisibil refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta. Constituie informaţie nedocumentată informaţia nefixată pe un suport informaţional.notarii) sau din contractul încheiat cu autoritatea sau instituţia publică (ex. Spre exemplu: hotărârea judecătorească este o informaţie documentată. În unele cazuri.10 paragraful 2 din Convenţie. colaborate cu prevederile art.: cazul Sârbu împotriva R. selectează.7 din Lege. Pentru consecvenţa.2 din Legea contenciosului administrativ . Orice restrângere poate fi impusă doar printr-o lege organică. Moldova şi art. 6. păstrează şi/sau dispune de informaţii oficiale. dar despre care furnizorul de informaţie are cunoştinţă. persoana fizică sau juridică culege. inclusiv de informaţii cu caracter personal. ambele noţiuni având semnificaţia prevăzută la art. 9. s-ar aduce atingere intereselor subiectului de drept de la care provine informaţia. Moldova. cu excepţia cazului când informaţia este clasificată ca fiind cu acces limitat. Informaţia nedocumentată este pasibilă de a fi furnizată în ordinea generală. denumită regula "triplului test": a) limitarea este prevăzută de lege. Restrângerea inserată în cadrul altor categorii de acte juridice 64 . cu toate că se află în posesia şi dispoziţia furnizorului. legislaţia concretizează aceste servicii. prin furnizare. cu distincţia că furnizorii nu vor fi obligaţi să prezinte probe ale inexistenţei informaţiilor nedocumentate (art.

Concluzia expusă constituie excepţia în materie.2000). iar în privinţa celei calificate "cu acces limitat" va refuza accesul. a ordinii publice. balanţa proporţionalităţii înclină în favoarea limitării dreptului vizat. balanţa proporţionalităţii a fost apreciată nu numai prin prisma cererii solicitantului de a se constata îngrădirea accesului la informaţie. Pentru a fi considerată necesară într-o societate democratică. pentru atingerea scopului protejării interesului legitim. cu obligarea furnizorului de a elibera informaţia.(1) din Lege). s-a subliniat că expresia "prevăzut de lege" nu se referă numai la prevederile legii naţionale.7 alin. Interesul legitim se relevă din scopul restricţiei (art. În jurisprudenţa CEDO.7 din Lege. soluţionat prin Hotărârea CEDO din 04. 11.(3) din Lege.(4) din Lege. cu toate că sunt prevăzute de legea internă. Reieşind din prevederile art.05. în cazul unor restrângeri arbitrare. întotdeauna când se pretinde că informaţia este cu accesibilitate limitată. care la nevoie poate apela la consultanţă specializată. pronunţată în cazul menţionat mai sus. pe motiv că nu a fost dovedit elementul "necesar într-o societate democratică". iar scopul urmărit să devanseze atingerea care se aduce dreptului de acces liber la informaţia oficială (testul proporţionalităţii). b) protejează un interes legitim. să îşi corecteze conduita (cazul Amann împotriva Elveţiei). 65 . se încadrează în categoriile de informaţii pasibile de a li se limita accesul şi protejează un interes legitim. În situaţia în care unele părţi ale documentului solicitat.7 alin. CEDO a considerat că anumite dispoziţii din legea internă a statului pârât nu îndeplinesc cerinţele unei "legi" prin faptul că le lipseşte caracterul previzibil (cazul Rotaru împotriva României. care trebuie să fie compatibilă cu principiul supremaţiei dreptului. Spre exemplu: dacă restricţia este prevăzută de lege. dar şi prin prisma cererii furnizorului de informaţii de constatare a nelegalităţii obligării sale. care constă în respectarea drepturilor şi reputaţiei altei persoane. Spre exemplu. furnizorul va proceda conform art. mai puţin restrictive. când aceasta are un caracter precis. care.55 din Hotărârea CEDO din 04. instanţele judecătoreşti. sunt inscripţionate ca fiind "cu acces limitat". cu motivaţia că restricţia este proporţională cu scopul legitim urmărit (cazul Goodwin împotriva Regatului Unit). se vor aplica stipulaţiile Convenţiei. se subliniază că orice limitare de acces la informaţiile oficiale este relativă şi orice limitare invocată se va aprecia prin prisma alin. contravin principiului supremaţiei dreptului. prin prisma regulii "triplului test". instanţa de judecată va hotărî admiterea cererii solicitantului. dar şi la calitatea acesteia. de către instanţa naţională. c) să fie necesară într-o societate democratică.se va considera contrară Constituţiei R. Concomitent. în acelaşi context. reieşind din raţionamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului (cazul Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). eliberând din document numai informaţia.(4) art. vor constata dacă sunt îndeplinite cele trei exigenţe enumerate şi vor pronunţa o soluţie favorabilă limitării dreptului de acces la informaţie numai în cazul în care interesul public de limitare depăşeşte necesitatea socială de a se oferi informaţia solicitată. La aprecierea circumstanţelor concrete ale cauzei civile deduse judecăţii. aceasta trebuie să fie indispensabilă şi convingătoare. la pct. furnizorul va fi obligat de a elibera informaţia. furnizarea căreia nu este restricţionată. Curtea a reamintit că o normă este redactată cu o suficientă previzibilitate numai atunci. protecţia securităţii naţionale. Altfel spus.2000.7 alin. a ocrotirii sănătăţii şi moralei societăţii.05. furnizorul de informaţii va trebui să probeze în instanţa de judecată întrunirea elementelor enunţate la punctul precedent în privinţa restricţiei aplicate. de a furniza informaţia. însă se dovedeşte că există posibilitatea adoptării altor măsuri. respectiv. Dacă furnizorul nu justifică toate elementele sau instanţa de judecată consideră că argumentele invocate sunt neconvingătoare ori impertinente. în aşa fel încât să permită oricărei persoane. dar nu întregul document. principiu menţionat expres în preambulul Convenţiei. Moldova. De asemenea. 10. astfel că. instanţa va aprecia circumstanţele concrete şi se va expune argumentat prin prisma textului de lege enunţat.

.informaţia să se refere la o persoană privată. dacă încălcările se referă la serviciile respective. neechivoc şi exprimat anume în privinţa informaţiei solicitate. pe motiv că. în cazul în care solicitantul nu a cerut eliberarea întregului document. acestea fiind informaţii oficiale de interes public. fiind pasibilă de a fi divulgată. care posedă informaţia personală.134 C. în urma excluderii din document a informaţiei cu acces limitat. Totodată.Furnizorul nu va fi degrevat de obligaţia furnizării părţilor din document. dar nu şi persoanelor juridice. care oferă datelor de identificare un caracter confidenţial (spre exemplu: secretul referitor la datele de identificare ale adoptatorilor. prenume. Furnizorul de informaţii. Dreptul la viaţă privată aparţine numai persoanelor fizice. Litigiile privind accesul la informaţia cu caracter personal se vor soluţiona cu aplicarea prevederilor art. nu pot fi categorisite ca informaţii cu accesibilitate limitată.dezvăluirea informaţiei să constituie o violare a intimităţii persoanei. În caz de litigiu. Această informaţie nu ţine exclusiv de identificare în cazul în care este însoţită de alte împrejurări.286/16. 66 . a fost pusă la dispoziţia publicului anterior datei solicitării. reprodus în vederea difuzării. comercializării sau împrumutului public. unde regăsim esenţa intrinsecă a noţiunii "publicare". Pentru ca informaţia să fie considerată cu caracter personal. informaţia generală conţinută în document şi-a pierdut sensul. Conform art.1 din Legea nr.Fam.: activitatea funcţionarului public).persoana la care se referă informaţia consimte divulgarea acesteia. este exclusă din acest criteriu informaţia despre activitatea publică a persoanelor fizice.(7) din Lege: . inclusiv în privinţa volumului acesteia. .8 şi 10 din Convenţie. dar numai a unei părţi a acestuia. fapt ce îi obligă pe posesorii acestor informaţii de a le proteja. Se consideră că persoana este identificabilă atunci când se cunosc datele de identificare ale acesteia (nume. Informaţia ce se referă strict la datele de identificare ale persoanei nu constituie informaţie confidenţială. este necesară existenţa următoarelor condiţii: . conform art. precum şi de către persoanele fizice şi juridice ce prestează servicii publice. adică de a nu le divulga. prin publicaţie se înţelege orice tip de purtător de informaţie textuală.1994 cu privire la biblioteci.8 alin.8 din Lege şi prin prisma art. . 13. 12. în privinţa cărora accesul nu este limitat. Se consideră identificabilă persoana în privinţa căreia există suficiente indicii pentru a fi identificată. dispune de dreptul de a furniza această informaţie către o altă persoană decât cea la care se referă numai în două cazuri expres şi limitativ prevăzute de art.) 14. Însă. audiovizuală etc. persoanele "publice" trebuie să accepte ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare măsură decât persoanele obişnuite. Consimţământul trebuie să fie clar. Întrunirea criteriilor enunţate califică informaţia ca fiind "informaţie confidenţială despre persoane". activitate care nu se încadrează în noţiunea de "viaţă privată" (ex. Concomitent. ce conţine informaţie cu acces limitat.. sarcina probaţiunii existenţei consimţământului persoanei vizate pentru eliberarea informaţiei incumbă furnizorului care a eliberat informaţia. furnizorul va refuza remiterea informaţiei. refuz susceptibil de a fi contestat în instanţa de judecată. Nu prezintă importanţă juridică mijlocul de informare în care a fost anterior publicată informaţia.11.informaţia solicitată. reieşind din raţionamentul CEDO.persoana privată să fie identificată sau identificabilă. în integritatea sa. important fiind faptul publicării acesteia conform legislaţiei (spre exemplu: informaţia a fost publicată într-un ziar raional). Informaţiile care deghizează sau favorizează încălcarea legislaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice. prin care se înţelege că divulgarea informaţiei deţinută de posesor ar fi în măsură să aducă atingere vieţii particulare şi de familie a persoanei fizice vizate. patronimic).

8 alin. adică se referă la ocrotirea sănătăţii populaţiei. titluri. cu excepţia situaţiei în care există o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens. la informaţiile cu privire la studii. CEDO a considerat proporţională măsura transmiterii detaliilor cu privire la starea sănătăţii reclamantei de către Serviciile 67 . legat direct de modul în care ei şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile. în primul rând. iar această preeminenţă este controlată de un organ independent (cazul Leander împotriva Suediei). Răspândirea acestor informaţii nu trebuie să aducă prejudicii inutile terţilor. în urma constatării preponderenţei interesului public faţă de necesitatea nedivulgării informaţiei cu caracter personal. Curtea Europeană a relevat că. o categorie aparte de informaţii care nu se referă direct la capacitatea propriu-zisă a persoanei de a exercita o funcţie publică. 15. care sunt modalităţi de realizare a acestui drept. acţiunea de furnizare a informaţiei va fi admisă. Spre exemplu: în cazul M. prin hotărâre. totuşi.13 din Legea nr.S. prin prisma "testului proporţionalităţii".8 alin. ci se referă la moralitatea persoanei vizate. serviciu militar. informaţia nu se va considera publicată. ca fiind o încălcare a art. de regulă. calificări. instanţa de judecată va permite. se va analiza balanţa dintre prejudiciul adus persoanei prin divulgare şi interesul public pentru informaţia respectivă. altele decât cele ce se referă la datele de identificare. Dacă persoana la care se referă informaţia cu caracter personal nu consimte divulgarea informaţiei. Totodată.8 alin.1264/2002). trebuie să se ţină cont de faptul că persoanele publice şi persoanele care exercită funcţii publice au dreptul la respectul vieţii lor private şi de familie. pot deveni informaţii de interes public în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice de către funcţionarul respectiv. informaţiile ce relevă conflictele de interese etc. nu poate fi limitat de către posesorul informaţiei. De asemenea. din punctul de vedere al opiniei publice. în caz contrar. Instanţa de judecată va admite cererea de furnizare numai dacă va stabili că divulgarea este în interes public.(8) din Lege. sancţiuni disciplinare etc.(5) din Lege. Dacă interesul public devansează prejudiciul adus persoanei. securitatea publică şi protecţia mediului înconjurător. În acest context. soluţia fiind respingerea acţiunii. Spre exemplu: CEDO a considerat limitarea accesului reclamantului la dosarul său. Informaţiile cu caracter personal ale unui funcţionar public. experienţă de muncă. poate fi informaţia despre antecedentele penale. Explicaţiile enunţate se referă. reieşind din sensul textului de lege enunţat. conform art. poate fi limitat în cazul în care interesul general este preeminent faţă de interesul personal de accesare a informaţiei.Dacă informaţia a fost inclusă pe un purtător de informaţie care nu este destinat difuzării sau comercializării. în cazul în care funcţionarul nu consimte divulgarea acestor informaţii. Oricărei persoane îi este asigurat dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine. Informaţiile despre viaţa privată a persoanelor publice şi a persoanelor care exercită funcţii publice pot fi dezvăluite dacă acestea constituie un subiect de interes public. al persoanei la care se referă informaţia. Dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine.(8) din Lege. Acest drept include posibilităţile stabilite de art. Astfel. furnizorii de informaţii nu dispun de dreptul de a elibera informaţia cu caracter personal. educaţiei şi antecedentelor sale. accesul la această informaţie poate fi permis doar prin hotărâre judecătorească. grade ştiinţifice. accesul la informaţia despre sine. împotriva Suediei. deoarece altă sursă de informaţie în privinţa trecutului şi a formării sale nu exista (cazul Gaskin împotriva Regatului Unit). accesul la aceste informaţii. 17. în acelaşi context. diplome. conform art. 16. declaraţiile privind veniturile şi bunurile deţinute în proprietate privată (art.8 din Convenţie. În alte cazuri. în care se conţineau precizări în privinţa copilăriei.

s-a hotărât în cazul Z. dar pentru o altă persoană. Furnizorul este obligat să desemneze o persoană responsabilă de furnizarea informaţiei. vor fi examinate şi prin prisma art. în cazul în care solicitantul cere informaţia în numele său. soluţionat prin Hotărârea CEDO din 25.medicale către Casa securităţii sociale.10 din Lege. Ar putea să constituie un motiv de refuz în acreditare sau de retragere a acreditării cazul în care jurnalistului i se impută fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu au legătură cu opiniile exprimate în presă de respectivul jurnalist. Litigiile referitoare la acreditarea reprezentanţilor mass-media.10 alin. inclusiv informaţia oficială cu accesibilitate limitată. 18. verificarea de către furnizor a împuternicirilor. se deduce că solicitantul poate cere informaţia atât pentru sine. Asigurarea accesului la informaţiile oficiale de către furnizorii de informaţii se efectuează din oficiu (informarea activă) sau la cerere (informarea pasivă). coroborate cu dispoziţiile enunţate în Lege.).(6) din Lege. Obligaţiile furnizorului. 68 . deşi nu cad sub incidenţa Legii privind accesul la informaţie în mod direct. în documentele ce conţin informaţia solicitată. 3 şi 23 din Legea presei nr. având ca suport material art.: "pentru prezentare la locul de muncă" etc. de a elibera informaţia referitoare la activitatea unui judecător.21 din Legea presei.11 din Lege. Solicitantul este degrevat de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru care solicită informaţia (spre exemplu: este nefondat refuzul instanţei de judecată. motivat pe faptul că solicitantului nu i s-au afectat drepturile prin activitatea acestui judecător.10. sub aspect juridic. solicitantul nu are interes în eliberarea acestei informaţii).243 din 26.(1) din Lege). numai în cazul în care se referă la informaţia cu caracter personal. Reieşind din acest fapt. Solicitantul informaţiei îşi poate exercita dreptul de acces la informaţie personal sau prin reprezentant. cât şi în numele său. dar pentru o altă persoană. Reieşind din principiile egalităţii în drepturi a jurnaliştilor. împotriva Finlandei. 20. în calitate de furnizor de informaţie.1997. respectiv. din oficiu sau la cerere. Solicitantul nu este obligat să dea explicaţii referitor la scopul utilizării ulterioare a informaţiei. prevăzute de art.1. deoarece detaliile respective erau pertinente pentru soluţionarea unei cereri de alocaţie a reclamantei depuse la Casa securităţii sociale. Prin urmare.1994.10 alin.02. 19. se conchide că furnizorii au obligaţia de a furniza informaţia oficială mijloacelor de informare în masă şi reprezentanţilor acestora fără discriminări. este inoportună indicarea scopului pentru care este eliberată (ex. aceasta fiind relevantă.: se află în concediu medical) nu justifică un eventual refuz de a furniza informaţia. Este pasibilă de solicitare orice informaţie. Dreptului persoanelor de a solicita informaţia oficială îi corespunde obligaţia corelativă a furnizorului de a-i remite informaţia solicitată. în mod similar. Astfel. iar furnizorul nu este în drept să ceară asemenea explicaţii. al libertăţii presei şi al prezentării operative a informaţiei oficiale către jurnalişti. în scopul informării cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă. 21. principii inserate în art. Refuzul de acreditare sau retragerea acreditării unui jurnalist constituie o posibilitate a furnizorilor cu totul excepţională. Refuzul sau retragerea acreditării jurnalistului nu privează mijlocul de informare în masă de dreptul de a obţine acreditarea pentru un alt jurnalist. este inoportună. constituie particularităţi sau mijloace de îndeplinire a obligaţiei generale de furnizare a informaţiei oficiale. împuternicit conform legislaţiei (art. iar absenţa fizică a acestei persoane (ex. în sensul art. Prin "justificare a interesului" se înţelege explicarea şi dovada scopului pentru care se cere informaţia. deoarece acreditarea reprezintă o formă de fluidizare şi de intermediere.

care trebuie să se încadreze în una din cele prevăzute de art. în care este inserată informaţia respectivă. 25.informaţia este indisponibilă momentan. dar poate constitui un temei de refuz în furnizarea informaţiei. Reieşind din sintagma prevăzută de art. Solicitantul de informaţii va oferi. cu excepţia situaţiilor în care: . 22.nu este posibil un răspuns pozitiv privind furnizarea informaţiei. Cererea scrisă de furnizare a informaţiei oficiale urmează să conţină modalitatea de furnizare a informaţiei.(2) lit. În cele două situaţii. detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate. telefon. e-mail şi alte mijloace similare se va considera. 23. Informaţia oficială poate fi solicitată prin două modalităţi. întinderea şi calitatea cerută (caz concretizat: se solicită informaţia despre salariul primit de către primarul unei localităţi.(4) din Lege). adică informaţia a fost deja publicată. se conchide faptul că furnizorul nu este limitat. conform art. după efectuarea unor investigaţii suplimentare. ambele modalităţi de informare fiind susceptibile de a provoca depunerea de acţiuni în instanţa de contencios administrativ competentă. solicitarea informaţiei prin fax."modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate". inclusiv proba cu martori. dar nu concretizat. fiind inadmisibil un răspuns evaziv.b) din Lege . În sensul art. de modalitatea aleasă de solicitant. iar Primăria răspunde că salariul primarului se calculează conform Legii despre salarizarea angajaţilor din sectorul bugetar). în cazul în care furnizorul este în imposibilitate obiectivă de a oferi informaţia în modul solicitat. aleasă de către solicitant. .Pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei de către instanţele judecătoreşti.12 alin. funcţionarul va explica solicitantului cauza refuzului. Pentru probarea refuzului neîntemeiat de înregistrare a cererii. în cadrul cererii scrise. 24. prezintă importanţă atât informarea activă. incomplet sau numai diriguitor.12 alin.(1) din Lege. solicitare scrisă sau verbală. Se va considera ilegal refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta este disponibilă în mod public. reieşind din elementele faptice necesare de dovedit. Această obligaţie nu include necesitatea specificării titlului şi/sau numărului de identificare al documentului. în pofida faptului că furnizorul posedă informaţia solicitată în forma. informaţia solicitată. Astfel. deoarece informaţia este nedeterminabilă.12 alin. astfel că cererea nu poate fi satisfăcută imediat. Se subliniază că răspunsul trebuie să fie concret şi să se refere nemijlocit la obiectul cererii. va fi admisibil orice mijloc legal de probă. în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior. Spre exemplu: dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere.13 din Lege. Suficienţa şi concludenta detaliilor oferite de către solicitant trebuie să permită furnizorului informaţiei posibilitatea de a identifica ca acţionând cu diligentă. este ilegal refuzul de înregistrare a cererii sau de furnizare a informaţiei după înregistrarea cererii motivat pe neindicarea în cerere a elementelor menţionate. concomitent cu refuzul de înregistrare a cererii. la alegerea solicitantului: cererea scrisă sau cererea verbală. Insuficienţa şi neconcludenţa detaliilor indicate în cerere nu poate constitui un motiv de refuz în înregistrarea cererii. precum şi posibilitatea depunerii unei cereri scrise (art. imprimările sonore etc. în mod absolut. Reprezentantul abilitat al furnizorului de informaţii nu este în drept de a refuza înregistrarea cererii verbale. după caz. în dependenţă de existenţa sau inexistenţa unei dovezi scriptice de depunere a cererii respective.12 din Lege. el este în drept să o furnizeze 69 . cât şi informarea pasivă.

rezultat în urma negocierii dintre părţi. iar instanţa. care să reflecte finalitatea asigurării dreptului de acces la informaţia respectivă (spre exemplu: solicitantul cere expedierea informaţiei prin poşta electronică. 28. 29. Dacă furnizarea informaţiei.09. cu excepţia cazului în care instanţa de judecată va aprecia că. care rezultă din soluţionarea cererii de acces la informaţiile oficiale. .într-o altă modalitate posibilă obiectiv. iar 70 .20 alin. având posibilitatea de a propune încheierea unui contract. informaţia solicitată nu comportă niciunul din cele trei aspecte enunţate. în rezultatul informaţiilor primite.12 alin. astfel că. care nu a mai fost publicat sau cunoscut anterior. iar furnizorul oferă posibilitatea consultării arhivei la sediul instituţiei). Astfel. aceasta va putea fi elaborată şi furnizată numai în baza unei obligaţii contractuale.inedită . baza executării obligaţiei de furnizare fiind numai acordul de voinţă. furnizarea informaţiei se va efectua în modalitatea solicitată numai după achitarea plăţii respective. Acesta nu este un contract de adeziune.15 alin. Dacă solicitantul a indicat în cerere o anumită adresă. la manifestarea voinţei de contractare din partea solicitantului. de sinteză sau inedit. însă furnizorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare. Acest răspuns nu va putea fi calificat ca refuz ilegal de furnizare a informaţiei. atunci furnizorul va putea expedia informaţia prin scrisoare poştală. . refuzul de a elibera o copie a traducerii autentificate se va considera ilegal. conform art. conform art. completează art. plăţile fiind stabilite conform art.de sinteză . Recepţionarea este un element care. furnizarea informaţiei se efectuează în baza obligaţiei legale a furnizorului.7 din Legea nr.(3) din Lege). în modalitatea selectată de solicitant. va obliga furnizorul să-i elibereze informaţia persoanei respective în limba solicitată. în mod sistematic şi indirect. este posibilă obiectiv.când furnizarea este precedată de o investigaţie care se bazează pe studiul sistematic al unor elemente.când furnizarea este precedată de o cercetare bazată pe trecerea de la particular la general. în cazul în care a ales modalitatea expedierii prin poştă. indiferent de faptul dacă necesitatea cunoaşterii informaţiei respective a existat înainte de primirea informaţiei precedente sau a apărut după aceasta. În cazul în care nu există un contract încheiat între părţi în situaţia prevăzută la alineatul precedent.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor. fapt din care rezultă necesitatea indicării în cadrul cererii a domiciliului sau adresei la care solicitantul doreşte să-i fie furnizată informaţia. în termenele stabilite de Lege. 27.când informaţia posedată este prelucrată în aşa mod. furnizorul nu va fi obligat să încheie contractul. solicitantul cere noi informaţii aflate în posesia furnizorului. Dacă. Orice decizie a furnizorului de informaţii.analitică . un text nou. dar implică cheltuieli pentru care sunt stabilite plăţi. iar refuzul furnizării informaţiei pentru neplata cheltuielilor suscitate de eventuala furnizare în modalitatea aleasă se va considera legal. 26.382/04. solicitarea va fi analizată ca o nouă cerere de furnizare a informaţiei.20 din Lege. furnizorul va elibera un răspuns la cererea de furnizare a informaţiei. va fi comunicată solicitantului într-un mod ce ar garanta recepţionarea şi conştientizarea acesteia (art. încât se elaborează o lucrare.(2) din Lege. Indiferent de modalitatea ei.(3) din Lege. furnizorul va explica necesitatea achitării acestei sume. adică numai în urma încheierii unui contract între solicitant şi furnizor. cu excepţia situaţiei în care informaţia solicitată are una din următoarele caracteristici: . Dacă informaţia solicitată se caracterizează prin una din particularităţile menţionate. solicitantul cere copii de pe toată arhiva instituţiei. Dacă informaţia a fost elaborată în limba de stat. explicând solicitantului faptul că informaţia are caracter analitic.

Aceasta se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii: . . prin următoarele modalităţi: .alte situaţii. . rezultă că vor fi inadmisibile în proces probele ce dovedesc indisponibilitatea anumitor persoane angajate ale furnizorilor de informaţii în perioada vizată. Funcţionarii responsabili sunt obligaţi să înregistreze cererile în aceeaşi zi cu primirea.16 alin. astfel că data primirii va fi data înregistrării. informaţia va fi furnizată. . . pe care s-ar sprijini pârâţii (furnizorii) pentru motivarea temeiniciei omiterii termenului de furnizare a informaţiei. furnizorul este obligat să răspundă prin aceea că nu este posesor al informaţiei solicitate. Indiferent de dificultăţile întâmpinate la furnizarea informaţiei solicitate. în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii cererii. Prezintă importanţă juridică data înregistrării cererii şi data înregistrării răspunsului la cerere. faptul contrar constituind o încălcare a dreptului de acces la informaţie. în care informaţia este furnizată.8 din Legea cu privire la petiţionare.furnizarea unei alte informaţii decât cea solicitată. Se subliniază necesitatea de a nu confunda termenele de furnizare a informaţiei cu termenele stabilite de art. cu privire la readresarea acesteia.(2) din Lege.readresarea se face doar către un alt furnizor de informaţii. Conform art. în cazul în care acesta nu conţine esenţa informaţiei solicitate. esenţă disponibilă şi care se află în posesia furnizorului. Concomitent. la individualizarea răspunderii civile a furnizorului pentru lezarea dreptului de acces la informaţie. aceasta fiind inadmisibilă în privinţa unei alte persoane fizice sau juridice care nu deţine statutul de furnizor de informaţii. 30. adică atunci când informaţia se va afla în posesia furnizorului şi va fi susceptibilă de a fi remisă solicitantului.furnizorul a expediat răspunsul la altă adresă. de regulă.readresarea se face numai cu acordul solicitantului de informaţii. Încălcarea termenelor sau nerespectarea procedurii de prelungire a termenului constituie o atingere a dreptului de acces la informaţiile oficiale. cu excepţia cazului în care se face proba contrară.3 din Legea presei.(1) din Lege. care nu asigură finalitatea exercitării dreptului de acces la informaţie. Se va considera furnizare necorespunzătoare a informaţiei cazul în care dreptul de liber acces la informaţie este lezat total sau parţial. în prezenţa cărora termenul poate fi prelungit în modul stabilit cu 5 zile lucrătoare. 71 . termenul maxim de furnizare a informaţiei este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Conform art. 32.informarea obligatorie a solicitantului de informaţie. se va ţine cont de mărimea perioadei de încălcare a termenului legal. . se va considera că dreptul de acces la informaţie a fost încălcat.eliberarea unui extras dintr-un document. Din natura juridică a termenelor de furnizare a informaţiei şi din principiul continuităţii serviciilor publice. Readresarea cererilor de solicitare a informaţiei oficiale se operează numai în privinţa celor întocmite în formă scrisă. astfel că acesta trebuie să fie prezentat într-o formă cât mai clară şi accesibilă. dar într-un mod neadecvat. conform modalităţii alese. Conştientizarea constă în înţelegerea de către solicitant a conţinutului răspunsului oferit de către furnizor. Dacă solicitantul nu este de acord cu readresarea. accesul mass-media la informaţiile oficiale trebuie să fie operativ. Claritatea şi accesibilitatea informaţiei oferite se va aprecia de către instanţa de judecată de la caz la caz. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.furnizarea numai a unei părţi din informaţia solicitată. data recepţionării informaţiei de către solicitant fiind insignifiantă.16 alin. în momentul în care aceasta va fi disponibilă. 31.

Astfel.17 din Lege: a) informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului. b) informaţia solicitată este deţinută.există o hotărâre judecătorească definitivă de respingere a cererii de acces la informaţie. prin achitarea unor plăţi în mărimi mai mari decât cele stabilite de organele reprezentative sau prin achitarea unor sume în cazurile în care. 35. Persoana care se consideră lezată de către furnizorul de informaţii într-un drept sau interes legitim al său. în privinţa aceleiaşi informaţii.a) CPC. Refuzul de a furniza informaţia deţinută este justificat în următoarele cazuri: . Refuzul de acces la informaţie trebuie să întrunească condiţiile de formă şi conţinut prevăzute la art.9 CC.22 alin.readresarea se face numai în două cazuri exhaustiv prevăzute de art. numai în anumite circumstanţe. iar interesul public nu depăşeşte interesul legitim protejat. prin sine.(3) din Lege. va constitui o atingere a dreptului de acces la informaţie faptul stabilirii şi imputării solicitantului de informaţie. prin care au fost stabilite plăţile.(1) lit. dispune de dreptul de a ataca acţiunile furnizorului. este pasibil de a fi anulat pe calea excepţiei de ilegalitate. 34. .informaţia este cu accesibilitate limitată. care ar satisface mai deplin interesul faţă de informaţie al solicitantului. Condiţionarea furnizării informaţiei solicitate. . Excepţie constituie situaţia prevăzută la art. într-una din formele prevăzute de art. cererea fiind adresată numai direct în instanţa de judecată. .(7) din Lege. a unor plăţi ce depăşesc mărimea cheltuielilor suportate pentru efectuarea copiilor de pe documente.furnizorul a oferit recent informaţia solicitată aceluiaşi solicitant. 72 . procedura extrajudiciară nu este obligatorie pentru această categorie de cauze. Refuzul de a furniza informaţia va putea fi exercitat.19 alin. fiind inaplicabil temeiul prevăzut de art. respectiv.(1) din Lege. în prezenţa căreia este imposibilă procedura extrajudiciară.8 alin. Este inadmisibilă invocarea altor motive pentru readresare. De asemenea.21 alin. conform art.20 din Lege. 33. Dacă mărimile plăţilor stabilite de organele reprezentative depăşesc mărimile cheltuielilor suportate de furnizor pentru eliberarea informaţiei. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. se va considera încălcare a dreptului de liber acces la informaţia oficială. atât pe cale extrajudiciară. concomitent.informaţia este cu caracter personal. când se poate presupune în mod rezonabil că recunoaşterea existenţei sau inexistenţei acestor informaţii. în raport cu care se va aprecia legalitatea şi temeinicia acestuia. . 36.alte cazuri.. potrivit art. poate constitui o dezvăluire periculoasă pentru interesele legitim protejate.13 din Legea contenciosului administrativ. cu consecinţele legal stabilite. iar solicitantul se adresează cu aceeaşi cerere. în scopul asigurării consecvenţei şi unicităţii acestora.(3) din Lege. însă într-o altă formă. în care se dovedeşte reaua-credinţă a solicitantului în sensul art. Deoarece există o multitudine de denumiri date acţiunilor ce rezidă din aplicarea Legii. în mod repetat. actul normativ. informaţia este pusă la dispoziţie fără plată. fără a se indica faptul dacă furnizorul deţine sau nu informaţia cu accesibilitate limitată. iar nerespectarea procedurii extrajudiciare nu va atrage restituirea cererii de chemare în judecată. acţiunile vizate se vor denumi "acţiuni cu privire la contestarea actului de furnizare sau nefurnizare a informaţiei oficiale". de către furnizor.170 alin. expedierea acestora solicitantului şi/sau pentru traducerea informaţiei ce se conţine în document la cererea solicitantului. legea instituind proceduri alternative de soluţionare a lor. şi de un alt furnizor. cât şi direct în instanţa de judecată.

. va reclama de la furnizor.(2) lit. în calitate de intervenient accesoriu. necesare de a fi anexate. la cererea reclamantului (solicitantul de informaţie). care nu este obligatorie în aceste litigii. 41. . va fi atras funcţionarul care.funcţionarul responsabil de furnizarea informaţiei poate fi atras în proces.11 alin. va îndeplini actele de pregătire specifice acestor cauze: va soluţiona problema atragerii în proces a funcţionarului responsabil de furnizarea informaţiei. În cadrul etapei de pregătire a cauzei pentru judecare. după caz. se subliniază următoarele: .: autorităţile publice centrale). a elaborat actul contestat de furnizare a informaţiei sau a refuzat accesul la informaţia oficială.: persoanele private ce prestează servicii publice) pârâţii vor fi obligaţi la plata taxei de stat în cazul admiterii acţiunii. reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat. coroborat cu alte probe.b) din Lege. În legătură cu aspectele de pregătire pentru judecarea cauzelor enunţate. de regulă. care vor judeca aceste pricini în calitate de instanţe de contencios administrativ. conform art. 40. figurează inclusiv cererea scrisă adresată furnizorului. 73 . eventual.171 CPC.20 din Legea contenciosului administrativ. la cererea sa.dacă furnizorul de informaţii nu a numit o persoană responsabilă pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiei oficiale. Aceasta nu constituie o dovadă a respectării procedurii prealabile extrajudiciare.(2) CPC.37.dacă cererea de furnizare a informaţiei a fost readresată. conform art. Totodată.(1) lit. în cazul în care se contestă actul de furnizare a informaţiei (dar nu de nefurnizare). a uneia din părţi sau din oficiu de către instanţă. dar constituie o probă la dosar. în mod nemijlocit. dovedeşte refuzul de a furniza informaţia. conform art. se va proceda conform art. judecătorul.calitatea procesuală de pârât.(2). de pârât. La cererea de chemare în judecată privind contestarea actului de furnizare sau nefurnizare a informaţiei oficiale.d) CPC. Din oficiu. instanţa va dispune atragerea în proces a funcţionarului dacă nu există o cerere în acest sens. .în calitate de copârât.67 alin. printre celelalte acte. calitatea de pârât va aparţine furnizorului căruia i-a fost readresată cererea. conform art.în litigiile respective. care. registrele de evidenţă a cererilor de furnizare a informaţiei. iar furnizorii . printre actele prevăzute de art. însă circumstanţele importante ale cauzei vor putea fi elucidate numai prin atragerea funcţionarului care a intrat în contact cu reclamantul în cadrul procedurii de furnizare a informaţiei.85 alin.32 alin. . Dispoziţiile procedurale prevăzute de Legea cu privire la petiţionare şi de Legea contenciosului administrativ se vor aplica în măsura în care nu contravin art. În legătură cu faptul că litigiile ce formează obiectul prezentei hotărâri sunt examinate în ordinea contenciosului administrativ.(3) CPC. după caz. Concomitent.167 CPC. 38. Dacă nu sunt anexate actele menţionate.21-24 din Lege. ultimele având caracter special faţa de primele sub aspectul enunţat. va atrage în calitate de intervenienţi persoanele ale căror interese ar putea fi lezate prin eventuala divulgare a informaţiei. Competenţa jurisdicţională de examinare a litigiilor ce rezultă din aplicarea Legii aparţine instanţelor judecătoreşti de grade diferite. 33 alin. funcţionarul va fi atras numai dacă cererea de chemare în judecată este formulată şi împotriva acestuia şi numai dacă au fost solicitate despăgubiri. în celelalte cazuri (ex. solicitantul de informaţii deţine calitatea de reclamant. 39. care va fi atras în calitate de intervenient accesoriu (în interesele furnizorului) sau în calitate de copârât (la cererea reclamantului). la cerere se va anexa şi actul respectiv. conform art. pârâţii (furnizorii de informaţii) sunt scutiţi de taxa de stat numai în cazurile expres prevăzute (ex. în calitate de intervenient sau.

de la data la care trebuia să-l primească. deoarece aceasta ar constitui o antepronunţare asupra fondului litigiului.a avut sau nu reclamantul acces real la informaţia solicitată.42. în privinţa cărora accesul limitat ar putea fi îndreptăţit. Cererea privind contestarea actului de refuz în furnizarea informaţiei nu va putea fi respinsă pe motiv că răspunsul furnizorului la cererea de eliberare a informaţiei are caracter explicativ.(1) lit. . conform art. 44. deoarece.21 alin. termenul curge din momentul în care a fost comunicat răspunsul conducerii furnizorului de informaţii şi/sau organului superior al acestuia. pentru a evita divulgarea informaţiilor. adică la expirarea a 8 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei (art. instanţa va cerceta şi se va expune asupra următoarelor circumstanţe: .23 alin. termenul va curge de la data primirii răspunsului de la furnizorul de informaţii sau. adică de la expirarea termenului de 15.corespunde răspunsul oferit de pârât cu informaţia solicitată de reclamant. în sensul explicaţiilor oferite de Plenul Curţii Supreme de Justiţie prin Hotărârea nr. 20 de zile lucrătoare. Caracterul închis al şedinţei de judecată se va dispune prin încheiere motivată. cu constatarea părţii în care informaţia este necorespunzătoare.50 alin. prevăzute de art. instanţa va hotărî anularea actului de furnizare necorespunzătoare sau de nefurnizare a informaţiei oficiale.alte circumstanţe care se impun a fi constatate pentru soluţionarea corectă a cauzei deduse judecăţii. În cazul admiterii cererii de chemare în judecată. iar momentul de la care curge diferă în dependenţă de faptul dacă reclamantul a parcurs sau nu procedura prejudiciară facultativă.(2) din Lege). 43. cu obligarea furnizorului de a elibera informaţia solicitată sau de a o furniza în modul corespunzător.preponderenţa interesului public pentru divulgarea informaţiei cu caracter limitat. dacă a expirat termenul în cadrul căruia furnizorul trebuia să remită informaţia. 74 .deţinerea informaţiei de către pârât sau inexistenţa informaţiei solicitate în posesia acestuia.21 alin.12.(1) şi (2) din Lege. .2001 "Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ". în caz că nu a primit răspuns. .d) CPC. acte susceptibile de a fi contestate.dacă informaţia se încadrează în categoriile de informaţii cu accesibilitate limitată. va putea dispune examinarea cauzei în şedinţă închisă.termenul în cadrul căruia s-a oferit răspunsul la cerere. 46.(5) din Lege coroborat cu art. 45. . în fond. respectiv.existenţa şi întinderea prejudiciului cauzat prin nefurnizarea sau furnizarea defectuoasă a informaţiei oficiale.(1)din Lege: a) dacă reclamantul a parcurs această procedură. b) dacă reclamantul a sesizat direct instanţa de judecată.dacă informaţia a ajuns la destinatar în termenul stabilit. instanţa de judecată. ceea ce nu înseamnă că instanţa se va expune asupra îndreptăţirii propriu-zise a accesului limitat la informaţie. . în particular în dependenţă de cerinţele înaintate. prevăzută de art. la examinarea cererilor privind contestarea actelor de furnizare sau nefurnizare a informaţiei. . iar dacă nu a primit răspuns .existenţa adresării reclamantului către pârât cu o cerere privind furnizarea informaţiei oficiale. răspunsul respectiv are ca finalitate furnizarea sau nefurnizarea informaţiei. care atrage recuzarea judecătorului. . Motivarea va consta în expunerea indiciilor care demonstrează eventualitatea îndreptăţirii limitării accesului la informaţia vizată. Termenul de sesizare a instanţei de contencios administrativ este de o lună. Pe parcursul examinării pricinii.16 alin.22 alin. de la data la care trebuia să-l primească.(3)-(5) CPC. . chiar dacă ar conţine anumite explicaţii.27 din 24. . Conform art.

acesta va putea fi obligat la plata acestora în mod solidar cu furnizorul de informaţii. la care poate fi atras funcţionarul conform alineatului precedent. figurează în proces în calitate de copârât. . .02.436 din 28. naţionale şi internaţionale. rezidă din pct. care i-a ordonat de a nu furniza sau de a furniza informaţia în modul calificat ca fiind "necorespunzător". ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. în legătură cu faptul furnizării informaţiei solicitate.Chişinău.(2) din Legea contenciosului administrativ). precum şi chestiunea compensării prejudiciului material şi moral cauzat prin nefurnizarea informaţiei oficiale în termenul legal stabilit.346-XIV din 07.1990.2000. în contextul furnizării informaţiei oficiale.1999. în cazul admiterii pretenţiei de încasare a despăgubirilor.1998 de la Aarhus. nu-l degrevează pe acesta de răspunderea administrativă. . .12. instanţa va dispune admiterea cererii. 48.Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului din 20. în cazul sus-menţionat.Convenţia privind accesul la informaţie. 47.11. aceasta va fi trasă la răspundere penală. mun.11. nu este privat de posibilitatea chemării în garanţie a superiorului său ierarhic. Cererile privind accesul la informaţiile ce se conţin în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti nu intră sub incidenţa Legii privind accesul la informaţie. 75 .94 CPC.793 din 10. CPC).1 Anexă la Hotărârea Plenului Relevanţa anexei. deoarece acest fapt semnifică recunoaşterea acţiunii de către pârât. coroborat cu celelalte probe care conduc spre concluzia temeiniciei cererii de chemare în judecată.01.2003.12.(2002)2 a CM al CE către statele membre privind accesul la documentele publice.Convenţia CE pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automată a datelor personale. la care poate fi tras conform art. Dacă funcţionarul public.Faptul furnizării informaţiei pe parcursul examinării cauzei nu va determina respingerea acţiunii ca neîntemeiată. .1 al prezentei hotărâri: . Funcţionarul public care a încălcat dispoziţiile legii. iar în cazul în care fapta persoanei responsabile întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.20 alin. ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. .20 alin.06. 2 aprilie 2007 nr. în ordinea prevăzută de Codul de procedură penală al RM.Legea contenciosului administrativ nr.880 din 22. precum şi alte recomandări "verticale". aceste informaţii fiind susceptibile de furnizare în modul stabilit de legea procesuală care este aplicabilă categoriei respective de pricini (CPP.408/12. va soluţiona problema repartizării cheltuielilor de judecată conform art.Convenţia ONU împotriva corupţiei.2006. .Recomandarea nr.1989.1992. Astfel.199/7 din CCA. care a refuzat eliberarea informaţiei sau a furnizat-o întrun mod necorespunzător. Faptul răspunderii civile.(3) din Legea contenciosului administrativ.Legea privind administraţia publică locală nr. la care este angajat funcţionarul respectiv (art. Moldova nr. anularea actului contestat.Legea privind Fondul Arhivistic al R. conform art. constituită din următoarele acte normative sau de recomandare. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului din 25. adoptată la New York la 31. va lua act că informaţia a fost deja furnizată şi va dispune neexecutarea hotărârii judecătoreşti în această parte.180 CP al RM.04.

2003. .10.12.Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM nr.1994.. .618 din 31. .07.05.1994 . .1458 din 28.1999.2001.173 din 06.05.Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.06.416 din 18.1995.Legea cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor.10.544 din 20.Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr.1995. [Anexa modificată prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2008] 76 .2003. a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal nr. . .Legea securităţii statului nr.Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate. aprobat prin Decretul Preşedintelui RM nr.171 din 06.Legea cu privire la combaterea terorismului nr.alte acte normative tangenţiale cu materia respectivă. . constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale nr.Legea cu privire la statutul judecătorului nr. învestite cu împuterniciri de a atribui informaţiile la secret de stat. .619 din 31.1994.07. .Legea cu privire la poliţie nr.753 din 23.12.1994.Legea cu privire la secretul de stat nr. .216 din 29.10 din 22.10.Legea privind organele securităţii statului nr.01.10. .1996. .106 din 17.Nomenclatorul persoanelor cu funcţii de răspundere.07.539 din 12.2000.12.11.1995.45 din 12.04.Legea privind activitatea operativă de investigaţii nr.12. . .Legea cu privire la expertiza judiciară.1990.1994.27din 14.467 din 21.02.Legea cu privire la avocaţii parlamentari 1349 din 17. adoptat prin Legea nr.1997. a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni nr.1998.Codul audiovizualului. .Legea privind Curtea de Conturi nr.1086 din 23.Legea cu privire la secretul comercial nr.312 din 08. . .260-XVI din 27 iulie 2006.

4-5.166 Cod de procedură civilă. care se caracterizează având ca obiect constatarea unor fapte cu condiţia că lipseşte un litigiu de drept. domiciliul ori sediul lui. dar şi de alte persoane şi autorităţi publice. de instituţiile de învăţământ. numele sau denumirea petiţionarului. Cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică sau privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată se depune de către persoana interesată în instanţa judecătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului şi trebuie să corespundă exigentelor stabilite la art. organizaţii. în condiţiile prevăzute de art. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. conform art. de unul din soţi. Pricinile privind constatarea faptelor care au valoare juridică se examinează de către instanţele judecătoreşti în baza cererilor persoanelor fizice şi juridice. . 2009. se indică: . dacă. În cererea privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. nr. pag.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. conform art. în temeiul art.e) şi art. să cuprindă denumirea instanţei judecătoreşti căreia îi este adresată.probele care confirmă faptul şi care adeveresc imposibilitatea obţinerii documentelor necesare sau reconstituirii pe cale extrajudiciară a documentelor pierdute. de grădiniţele de copii sau internate. se menţionează circumstanţele care ar dovedi absenţa ei sau 77 . în special. aceştia au dreptul să apere interesele altor persoane. În afară de cele menţionate. Pricinile privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.284 Cod de procedură civilă. 2. se examinează de către instanţele judecătoreşti în baza cererilor depuse de reprezentanţii copiilor minori. EXPLICĂ: 1. de organele publice.17 din Codul de procedură civilă. scopul constatării faptului care are valoare juridică sau declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată.07. în cererea privind constatarea faptului cu valoare juridică.2 lit. autorităţilor publice. organizaţiilor şi întreprinderilor. conform legii. Astfel de cereri pot fi depuse în instanţele judecătoreşti nu numai de persoanele menţionate.49 şi 52 Cod civil. procurori etc.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată nr. întreprinderi.cauza imposibilităţii de a obţine documentele cuvenite sau de a reconstitui cele pierdute. de copiii care au atins majoratul.4 din 07.2008 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.22 În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.298 Cod de procedură civilă.16 lit.

recunoaşterii ca invalid de război. 4. în virtutea legii. b). în cadrul examinării pricinii de constatare a unui fapt care are valoare juridică apare un litigiu de drept care nu ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti. în cerere se indică data încetării acestor acţiuni. Prin imposibilitatea de a primi documentul se înţelege şi cazul în care documentul care confirmă faptul în realitate există. nu sunt exhaustive. instanţa examinează cererea de constatare a acestui fapt în procedură specială.(2) lit. apartenenţei cetăţeanului a adeverinţei pentru ordin sau medalie. eliberate de către organele competente ale Republicii Moldova. să examineze cererile despre constatarea: vechimii de muncă pentru stabilirea pensiei. Instanţa judecătorească este obligată să primească cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică şi să examineze pricina în procedură specială dacă sunt respectate următoarele condiţii: aceasta generează. se restituie petiţionarului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs (art. 284 şi 298 Cod de procedură civilă. fie nerespectarea regulilor de înregistrare a faptului şi imposibilitatea de a recurge la el în condiţii concrete (de exemplu. vârstei cetăţenilor.care o ameninţau cu moartea. corectarea cărora este imposibilă. 167 alin. satisfacerii serviciului militar activ.171 CPC).a). absolvirii instituţiei de învăţământ. sau care dau temei de a prezuma că a decedat în urma unui accident. Numai dacă. comunicând petiţionarului faptul şi acordându-i un termen pentru lichidarea neajunsurilor. 5. organizaţiilor şi ale altor persoane. indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă. aflării pe front. c) şi e). graviditate şi naşterea copilului. aflării într-un detaşament de partizani. judecătorul emite. de care depinde apariţia. Prin imposibilitatea de a reconstitui documentul pierdut se înţelege că organul corespunzător este lipsit de posibilitatea de a elibera duplicatul documentului necesar în legătură cu pierderea sau nimicirea.281 alin. Faptele care au valoare juridică enumerate în art. care îl privează de semnificaţia probantă.m) Cod de procedură civilă. modificarea sau încetarea drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale persoanelor. petiţionarul nu are altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care ar certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită. în cel mult 7 zile de la depunerea cererii. 78 . Dacă persoana care a depus cererea nu îndeplineşte în termen cerinţele formulate în încheierea judecătorului. La primirea cererilor de constatare a faptelor care au valoare juridică. Referitor la militari sau la alte persoane care au dispărut în acţiuni militare. de asemenea. În cazul în care cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică sau declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată a fost depusă în instanţa judecătorească fără a se respecta condiţiile art. o încheiere pentru a nu da curs cererii. faptul decesului). cererea nu se consideră depusă şi. Prin imposibilitatea de a obţine sau primi documentele care confirmă faptul care are valoare juridică a cărui constatare o solicită petiţionarul se înţelege fie lipsa ordinii de înregistrare a faptului. însă în conţinutul lui au fost admise defecte sau inexactităţi. instanţele judecătoreşti vor solicita de la petiţionari prezentarea probelor (înscrisurilor) care confirmă imposibilitatea primirii sau reconstituirii documentelor care confirmă faptul concret. 3. Instanţele judecătoreşti sunt competente. împreună cu actele anexate.(1) lit. rănirii sau contuzionării în timpul luptei în perioada acţiunilor militare sau în timpul executării altor obligaţiuni ale serviciului militar. următoarele efecte juridice: apariţia. contestarea faptului nu este legată de soluţionarea unui litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţei judecătoreşti.166. modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau patrimoniale ale petiţionarului. 6.

de la ultimul domiciliu al persoanei. organizaţiile de asigurare. în special. În ea se indică instanţa la care sa depus cererea declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată. În cazul refuzului organelor respective de a satisface cerinţele menţionate. la persoanele interesate pot fi. nu poate fi primită cererea de constatare a faptului de rudenie. cetăţeniei altei ţări). judecătorul stabileşte care persoane pot depune date concrete despre persoana dispărută şi soluţionează chestiunea referitor la citarea lor în calitate de martori. organizaţii) drepturile cărora pot fi afectate în legătură cu constatarea unui fapt – alţi succesori (art. Dacă în cadrul examinării pricinii a apărut un litigiu de drept de competenţa instanţei judecătoreşti. solicitarea adresată persoanelor care deţin informaţii despre locul aflării celui dispărut de a le comunica instanţei. inundării. publicarea în ziarul local. cu respectarea prevederilor art. explicându-i petiţionarului şi altor persoane interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă în instanţa competentă. constatarea faptului este necesară petiţionarului pentru primirea certificatului de moştenitor sau pentru a perfecta un act privind dreptul la primirea indemnizaţiei în legătură cu pierderea întreţinătorului. instanţele judecătoreşti propun petiţionarului de a prezenta răspunsurile de la organele Ministerului Dezvoltării Informaţionale. printr-o încheiere.279 şi 280 Cod de procedură civilă. deoarece astfel de cereri se examinează de către instanţele judecătoreşti în conformitate cu prevederile art. dacă petiţionarul urmăreşte scopul de a confirma ulterior dreptul la spaţiul locativ sau la schimbul spaţiului locativ. În cazul în care legea prevede o altă ordine de constatare a faptului cu valoare juridică (extrajudiciară). 1450. În hotărârea cu privire la constatarea raportului de rudenie. din contul petiţionarului. 10. cutremurului. ultimul domiciliu şi loc de muncă ale acesteia. datele comisariatului militar şi ale căutării etc. Concomitent. 8. solicită date de la ultimul domiciliu şi serviciu al persoanei dispărute. instanţa judecătorească. în cadrul pregătirii pricinii privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.299 alin. Nu poate fi constatat raportul de rudenie în cazul în care adresarea petiţionarului în instanţa judecătorească se referă la faptul că actele de stare civilă conţin înscrisuri incorecte. atribuite: . 1515 Cod civil). . de la locurile de serviciu. conform art. reclamă organizaţiilor şi persoanelor fizice probele necesare. este în drept să dispună. în conformitate cu prevederile art.(1) lit. 9. persoana interesată poate să se adreseze în instanţa judecătorească în procedură contencioasă.7. aceasta este obligată să emită o încheiere de scoatere de pe rol a cererii. judecătorul. numele.persoanele (cetăţeni. a unei comunicări despre pornirea procesului. accidentului. În afară de cele menţionate. 79 . La pregătirea pricinii privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. persoanele obligate să recupereze dauna cauzată prin vătămarea sănătăţii sau moartea întreţinătorului etc.169 alin.1500. data şi locul de naştere. aflării presupuse. Ţinând cont de scopul pentru care este necesară constatarea faptului care are valoare juridică.(2) Cod de procedură civilă.organele şi instanţele în care petiţionarul are intenţie să folosească hotărârea instanţei judecătoreşti despre constatarea unui fapt – organele din domeniul muncii şi protecţiei sociale. domiciliul ori sediul lui. Raporturile de rudenie se constată în procedură judiciară numai în cazul în care gradul de rudenie generează direct consecinţe juridice (de exemplu.a) Cod de procedură civilă. refuză să primească cererea. 11. La primirea cererilor privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.167 şi 168 Cod de procedură civilă. alţi cetăţeni care au dreptul la pensie sau la recuperarea daunei în cazul morţii întreţinătorului. 1505. instanţa judecătorească este obligată să indice în ce grad de rudenie se află petiţionarul cu persoana corespunzătoare. numele sau denumirea petiţionarului. naşterii.

instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că acest fapt are valoare juridică. instanţele judecătoreşti vor clarifica. În cazul constatării faptului întreţinerii pentru stabilirea pensiei este necesar să se ţină cont de aceea că dreptul la pensie în cazul decesului întreţinătorului îl au membrii incapabili de muncă ai familiei defunctului. precum şi alte drepturi prevăzute de lege.a) Cod civil) sau pensie în legătură cu decesul întreţinătorului. Faptele de înregistrare a căsătoriei şi divorţului pot fi constatate de către instanţa judecătorească atât în cazul decesului unuia sau ambilor soţi.281 alin. instanţele judecătoreşti vor solicita de la petiţionari să prezinte probe. dacă ajutorul acordat din partea persoanei care asigura întreţinerea era o sursă permanentă şi esenţială de existenţă a petiţionarului. livretului militar. La examinarea pricinilor despre constatarea înregistrării naşterii. nu exclude posibilitatea constatării pe cale judiciară a faptului întreţinerii. instanţele judecătoreşti vor ţine cont că. şi nu au dreptul să refuze primirea unei asemenea cereri din motive că în urma constatării acestui fapt conform legii republicii nu vor interveni pentru petiţionar consecinţe juridice. precum şi să efectueze acţiuni pentru acumularea probelor suplimentare. potrivit datelor existente. Constatarea unui astfel de fapt este generat de apariţia la copil a drepturilor 80 . 13. Astfel de pricini se examinează de către instanţele judecătoreşti numai în cazul în care în organele de stare civilă şi în arhivele corespunzătoare nu s-au păstrat asemenea înscrisuri şi cererea de restabilire a acestora a fost refuzată. ce confirmă timpul şi evenimentul înregistrării actului de stare civilă. 15. instanţa va verifica data naşterii petiţionarului conform paşaportului. În asemenea cazuri. instanţa judecătorească se va călăuzi de art. dreptul la recuperarea daunei nu depinde nici de existenţa raporturilor de rudenie dintre întreţinut şi întreţinător. La examinarea pricinilor despre constatarea întreţinerii persoanei (art. carnetului de muncă şi altor documente care stabilesc identitatea persoanei şi va clarifica în baza căror date au fost efectuate înscrisurile în documentele menţionate.(2) lit.1419 Cod civil. divorţului şi decesului (art.1419 alin. iar în cazul morţii lor – persoanele pentru care aceste fapte generează consecinţe juridice. persoana nu a fost întreţinută de către defunct.1622 Cod civil. dacă ajutorul acordat constituia pentru petiţionar o sursă permanentă şi esenţială de existenţă. dacă el generează pentru petiţionar dreptul la despăgubire (art. cât şi în timpul vieţii lor.12. ci faptele înregistrării lor în organele respective. Faptul că persoana era întreţinută de către defunct va avea consecinţe juridice.281 alin. potrivit prevederilor art. 14. căsătoriei. constatând faptul de înregistrare a naşterii. Instanţele judecătoreşti sunt în drept să judece cererile despre constatarea faptului raporturilor de rudenie cu cei care au lăsat moştenire. În cazul în care petiţionarul avea salariu. nici de termenul întreţinerii acestuia. în scopul recuperării daunei pierderii întreţinătorului. dar locuiesc permanent peste hotarele Republicii Moldova. bursă sau avea alte venituri. care au fost întreţinuţi de către el.c) Cod de procedură civilă) este necesar să se ţină cont de faptul că instanţa judecătorească constată nu evenimentele care au avut loc. adopţiei. Existenţa unei divergenţe între organele de autoadministrare locală sau organizaţia de exploatare a locuinţelor despre aceea că. primea pensie. conform căruia relaţiile de succesiune sunt reglementate de legea ţării în care cel care a lăsat moştenirea a avut ultimul domiciliu permanent. Cu o cerere de constatare a acestor fapte au dreptul să se adreseze ambii sau unul dintre soţi.(2) lit. Faptul recunoaşterii paternităţii în privinţa copilului născut de la părinţi necăsătoriţi se constată de instanţa judecătorească numai în cazul în care tatăl presupus al copilului a decedat. Examinând pricinile privind constatarea faptelor menţionate.b) Cod de procedură civilă). În special.(1) lit. În cazul constatării faptului că o persoană a fost întreţinută.

nu este în drept să elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare. care se constată în cazul în care înscrisul respectiv a existat anterior.52 Cod civil şi art. 18. Hotărârea despre admiterea cererii de constatare a decesului trebuie să fie pronunţată în baza probelor veridice care confirmă decesul persoanei la o anumită dată şi în anumite împrejurări. cu condiţia că petiţionarul prezintă documentul referitor la refuzul organului de stare civilă de a înregistra decesul. Instanţele judecătoreşti constată posesiunea. folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprietate numai în cazul în care petiţionarul a avut un document care confirmă dreptul de posesiune asupra acestui imobil. În cazul în care documentele necesare au fost prezentate organului notarial. petiţionarul trebuie să prezinte probe despre imposibilitatea de a obţine documentul sau despre imposibilitatea restabilirii lui.f) Cod de procedură civilă) se examinează în procedură specială numai în cazul în care organul. precum şi în cazul în care procesul-verbal a fost întocmit. 19. 81 . petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea contenciosului administrativ. 16.281 alin. Instanţele judecătoreşti urmează să deosebească acest fapt de faptul înregistrării decesului.297301 Cod de procedură civilă. însă actul este pierdut şi restabilirea lui este imposibilă.e) Cod de procedură civilă) este primită în procedura judiciară şi se examinează numai în cazul în care faptul decesului nu a fost înregistrat. Asemenea pricini sunt examinate în ordinea jurisdicţiei contencioase. iar organele de stare civilă au refuzat să-l restabilească. necesare pentru confirmarea în procedură notarială a faptului de intrare (aderare) în posesiunea averii succesorale. Pronunţând hotărârea privind constatarea faptului despre acceptarea succesiunii şi locul de deschidere a succesiunii. dreptul copilului la numele şi patronimicul tatălui etc.).281 alin. însă eliberarea certificatului de moştenitor a fost refuzată. Cererea de a constata un astfel de fapt poate fi primită în procedura instanţei judecătoreşti numai în cazul în care procesul-verbal despre producerea accidentului nu a fost întocmit şi întocmirea acestuia la momentul adresării este imposibilă. Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere (art. instanţa judecătorească la examinarea unor asemenea cereri constată numai faptul existenţei documentelor care confirmă aparţinerea imobilului petiţionarului şi nu dreptul lui de proprietar. Concomitent. La examinarea pricinilor privind constatarea producerii unui accident (art. instanţele judecătoreşti se vor călăuzi de dispoziţiile art.14421443 Cod civil. 17.281 alin. care efectuează acţiuni notariale.g) Cod de procedură civilă).(2) lit. dar a fost pierdut.patrimoniale şi personale nepatrimoniale (succesiune. Instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să primească spre examinare în ordinea procedurii speciale cererile despre restabilirea termenelor de prescripţie sau prelungirea termenului depăşit pentru acceptarea succesiunii. însă ulterior a fost pierdut şi restabilirea In procedură extrajudiciară este imposibilă sau la întocmirea procesului-verbal a fost comisă o eroare care împiedică recunoaşterea faptului producerii accidentului. Declararea morţii unui cetăţean se face în modul prevăzut de art. instanţa judecătorească este In drept să constate un astfel de fapt numai în cazul în care posibilitatea de a-l constata în procedură extrajudiciară este exclusă. Totodată.(2) lit. Cererea de constatare a decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări (art.(2) lit. pensie în cazul pierderii întreţinătorului.

Nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale.1 din legea menţionată. 82 .i) Cod de procedură civilă). instanţele judecătoreşti sunt obligate să solicite de la petiţionari prezentarea probelor referitor la faptul că documentul care stabileşte un drept îi aparţine lui şi organul care l-a eliberat nu are posibilitate de a introduce modificările corespunzătoare. buletinul de identitate sau în paşaport (art.281 alin. de asemenea. buletinul de identitate sau în certificatul de naştere. care se aflau în concubinaj până la 8 iulie 1944 şi nu au avut posibilitatea de a înregistra căsătoria în organele de stare civilă în legătură cu decesul unuia din ei. numele sau prenumele căreia indicate în document nu coincid cu numele sau prenumele persoanei indicate în certificatul de naştere. La constatarea relaţiilor de căsătorie neînregistrată.Instanţa judecătorească nu are dreptul să constate faptul aflării în posesie a construcţiilor care nu sunt terminate sau nu sunt primite în exploatare. 21. De asemenea. care prezintă probe ce confirmă circumstanţele expuse în art.1225-XII din 08. Concubinajul nu poate fi constatat dacă el a încetat până la moartea uneia dintre părţi. instanţele judecătoreşti sunt în drept să constate faptele apartenenţei certificatelor de decorare cu ordine şi medalii persoanelor ale căror nume şi prenume indicate în ele nu coincid cu numele şi prenumele indicate în paşaport.5 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. inclusiv a unor acţiuni ordinare nominative.1992 (MO nr. aflate în aceste raporturi. folosinţă şi dispoziţie cu drept de proprietate a valorilor mobiliare. 23. 22. eliberate de către organele indicate în art. instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul că cetăţenilor. şi cererile despre constatarea faptului aflării în posesie a unei construcţii construite arbitrar sau a unei construcţii înregistrate anterior pe numele altei persoane sau procurate de către petiţionar conform unei tranzacţii nelegalizate. Hotărârea privind constatarea acestor fapte trebuie să se bazeze pe ansamblul de probe autentice care confirmă apartenenţa acestor documente petiţionarului. Instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să constate faptul apartenenţei persoanei concrete a documentelor militare. nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale cererile privind constatarea faptului de posesie. este necesar de a lua în consideraţie faptul că.12. buletinului de identitate.12/363 din 30. Faptul aflării cetăţeanului în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri) poate fi constatat pe cale judiciară. Ie-a fost acordat dreptul de a înainta cereri în instanţele judecătoreşti despre constatarea concubinajului. iar în caz de primire a cererii. în legătură cu desfiinţarea URSS şi a organelor ei.1992).(2) lit. Cererea privind constatarea faptului represiunii politice se primeşte şi se examinează de către instanţa judecătorească numai în cazul în care materialele de arhivă referitoare la represiunile politice nu s-au păstrat în urma expirării termenului de păstrare sau din alte cauze şi de către petiţionar au fost prezentate documente cu privire la refuzul de reabilitare. dacă o asemenea cerere a fost examinată în prealabil la comisia pentru stabilirea pensiei de pe lângă organele respective ale administraţiei locale şi petiţionarului i s-a refuzat satisfacerea acestei cereri. Concomitent. precum şi dacă căsătoria persoanei a fost înregistrată şi nu a fost desfăcută în modul stabilit. Pricinile din categoria dată sunt intentate conform cererilor persoanelor enumerate în art.2 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. deoarece asemenea construcţii nu urmează a fi înregistrate. paşaportului şi a certificatelor eliberate de organele de stare civilă. 20.12. La primirea cererilor despre constatarea apartenenţei documentelor constatatoare de drepturi ale persoanei. în cazul când există un litigiu de drept care urmează a fi examinat în procedura contencioasă. la pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare.

49 Cod civil). 28. Persoana poate fi declarată decedată prin hotărârea instanţei judecătoreşti în următoarele cazuri: . care confirmă aflarea persoanei în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri) într-un anumit timp. Pentru constatarea faptului respectiv. deoarece circumstanţele expuse în ele nu sunt verificate şi confirmate de biroul notarial.un militar sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare poate fi declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor militare. iar circumstanţe ce ar servi ca temei de a presupune decesul persoanei în urma unui accident se consideră: incendiile. conform art. Atât la constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări. În cazul imposibilităţii de a stabili ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut. poate fi declarată dispărută fără urmă dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei (art.Instanţa judecătorească nu este în drept să refuze primirea cererii dacă comisia a constatat că petiţionarul a fost deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri). Cererea privind constatarea faptului răspândirii informaţiei care lezează onoarea. în lipsa unui litigiu de drept. dacă. Persoana fizică. 83 . demnitatea şi reputaţia profesională se primeşte de către instanţa judecătorească numai în cazul în care autorul informaţiei nu este cunoscut. Prin împrejurări ce prezintă o primejdie de moarte se subînţeleg aşa calamităţi naturale ca: inundaţiile. însă consecinţele juridice în aceste două cazuri sunt analogice. organele de stare civilă au refuzat să corecteze înscrierea efectuată şi acest refuz a fost aprobat prin dispoziţia organului administraţiei locale. la cererea persoanei interesate. 26. care determină ordinea de constatare a inexactităţii actelor de stare civilă. Constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări înseamnă că evenimentul morţii într-adevăr există. dacă ele confirmă cu certitudine acest fapt. 27. .52 Cod civil) este o diferenţă esenţială.dacă timp de 3 ani la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni dacă a dispărut în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui anumit accident. iar în cazul imposibilităţii de a determina această lună. semnătura cărora este confirmată pe cale notarială. iar însăşi informaţia a fost răspândită prin demonstrarea unor panouri (pancarte). pierderea documentelor şi imposibilitatea restaurării lor). înscrisuri în locurile publice etc. accidentele pe calea ferată. se deschide moştenirea. 25. 24.(2) lit. care îi atribuie valoare juridică. accidentele rutiere. uraganele. cât şi la declararea persoanei decedată faptul se înregistrează în organele de stare civilă şi se eliberează certificatul de deces. Circumstanţele menţionate trebuie să fie confirmate prin probe veridice şi să fie în relaţie de cauză şi efect cu dispariţia persoanei. însă organele de stare civilă refuză să-l înregistreze (de exemplu. cutremurele. Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că între constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări (art. Se va lua în consideraţie că timpul aflării în lagărul de concentrare întră în obiectul de dovedire şi este o parte integrală a acestui fapt.281 alin. se desface căsătoria. Explicaţiile în scris ale persoanelor. dar timpul aflării lui acolo nu este nici confirmat şi nici indicat. inclusiv depoziţiile martorilor. copiii au dreptul la primirea indemnizaţiei etc. de la întâi ianuarie al următorului an. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că cererea privind constatarea inexactităţii actului de stare civilă se examinează nu pe calea constatării faptului care are valoare juridică. se consideră drept probe orice date reale. catastrofele aeriene. nu pot servi ca probe în cauză.67 al Legii cu privire la notariat. termenul pentru declararea dispariţiei fără urmă sau decesului va începe să curgă din prima zi a lunii următoare celei în care au fost primite ultimele informaţii despre dispărut.331-334 Cod de procedură civilă.e) Cod de procedură civilă) şi declararea persoanei decedată (art. dar în conformitate cu regulile prevăzute la art.

33. anularea hotărârii naşte următoarele consecinţe de drept: se restabileşte căsătoria încetată. Hotărârea instanţei judecătoreşti. 31. 34. Pricinile civile privind constatarea faptelor care au valoare juridică şi privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată se examinează de către instanţele judecătoreşti după regulile generale. instanţa judecătorească emite o încheiere de încetare a procesului (art. 35. . Scopurile solicitării declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată sunt următoarele: .265 lit.darea în exploatare a imobilului etc. anulează hotărârea privind declararea dispariţiei fără urmă sau decesului ei. cu care autoritatea tutelară încheie un contract de administrare fiduciară.desfacerea căsătoriei. . în măsura în care acestea nu contravin regulilor procedurii speciale. intrată în vigoare.primirea indemnizaţiei pentru întreţinerea copiilor minori. Persoana se consideră dispărută fără urmă sau decedată de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei judecătoreşti. În ea se indică faptul constatat de instanţă. Dacă persoana declarată dispărută fără urmă sau decedată apare sau sunt ştiri despre locul aflării ei. instanţa judecătorească poate numi un administrator şi înainte de expirarea unui an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării persoanei dispărute. 285 şi 300 Cod de procedură civilă. 84 . . . administrarea fiduciară a patrimoniului acesteia. iar petiţionarul a renunţat la cererea depusă. La cererea persoanei interesate. conform art.privatizarea imobilului. scopul constatării şi probele de constatare a faptului. Concomitent.241. Dacă este necesară administrarea permanentă a patrimoniului persoanei declarate dispărută fără urmă. În cazul în care la examinarea cauzei privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată s-a constatat cu date autentice locul aflării persoanei dispărute.c) Cod de procedură civilă). se încetează plata pensiei.întocmirea actelor. dar serveşte drept temei pentru obţinerea lor. 32. instanţa judecătorească este în drept să recunoască data decesului persoanei ca fiind data morţii ei prezumate în cazurile în care ea a dispărut fără urmă în legătură cu circumstanţele care ameninţau cu moartea sau care dau temei de a presupune că decesul putea avea loc în urma unui accident. Hotărârea privind constatarea faptului care are valoare juridică şi privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată trebuie să corespundă prevederilor art. Hotărârea instanţei judecătoreşti despre constatarea unui fapt care urmează a fi înregistrat în organele de stare civilă sau în alte organe nu substituie documentele eliberate de către aceste organe. cu condiţia că al doilea soţ nu a înregistrat o altă căsătorie. .52 Cod civil. 30. instanţa judecătorească. la cererea persoanei interesate. despre constatarea unui fapt care are valoare juridică este obligatorie pentru organele care înregistrează asemenea fapte sau care omologhează drepturile ce apar în legătură cu constatarea faptului de către instanţa judecătorească. Anulând hotărârea privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. instanţa judecătorească numeşte un administrator. după caz. Dispozitivul hotărârii trebuie pe deplin să cuprindă conţinutul faptului constatat. instanţa judecătorească desfiinţează. indemnizaţiei etc. Concomitent.ridicarea vizei de reşedinţă.29.

4 85 . Dacă bunurile persoanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat şi au fost vândute. „Cu privire la practica judiciară în cazurile despre constatarea faptelor ce au valoare juridică". persoanei i se restituie suma obţinută de la vânzarea bunurilor. poate cere de la orice altă persoană să-i restituie bunurile care s-au păstrat şi care au trecut cu titlu gratuit la aceasta după declararea decesului său. Dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să restituie bunurile dacă nu se dovedeşte că. se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. În legătură cu adoptarea prezentei hotărâri. în condiţiile prevăzute de art. Persoana declarată decedată. persoana declarată dispărută fără urmă poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat prin administrarea necorespunzătoare a patrimoniului său.15 din 20.38 din 20. la data dobândirii lor.52 Cod civil. 7 iulie 2008 nr.1993.La desfiinţarea administrării fiduciare a patrimoniului. Dacă bunurile nu s-au păstrat. independent de momentul apariţiei sale.12. după anularea hotărârii de declarare a decesului.12. După pronunţarea hotărârii prin care persoana a fost declarată dispărută fără urmă. persoana interesată nu este lipsită de dreptul de a depune cerere în instanţa judecătorească privind declararea. ştia că cel declarat decedat este în viaţă. a decesului persoanei declarate anterior dispărută fără urmă. dobânditorul de rea-credinţă este obligat să restituie valoarea lor. 36. 37. Chişinău.1999. cu modificările introduse prin Hotărârea Plenului nr.

Luând în consideraţie faptul că compensarea prejudiciului nepatrimonial (denumit şi daună morală) în domeniul relaţiilor civile este reglementat printr-un şir de acte legislative.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral nr.06.1545-XIII din 25.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. 329).90. • Legea nr.10.07.(3) lit.1997). dacă o astfel de răspundere există.9 din 09. pag.50-51/359 din 04.a. modificată prin Legea nr. în temeiul art.18-19 din 08.126-131/ 507 din 27.16 lit.02.10-11/117 din 13.2003 (MO nr. de asemenea. care au fost puse în funcţiune în diferite termene.01. În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei cu privire la reparaţia prejudiciului moral de către instanţele de judecată. atunci când a intrat în vigoare actul legislativ care prevede condiţiile şi regulile de compensare a prejudiciului. instanţa de judecată trebuie să ţină seama de faptul că chestiunile referitoare la compensarea prejudiciului moral. • Codul de procedură penală. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.1404.1995).03.2006 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.1998).1422 ş. permite legislaţia în vigoare posibilitatea de compensare a prejudiciului moral în aspectul dat al relaţiilor litigioase şi. 86 . în scopul asigurării aplicării uniforme şi corecte a legislaţiei la judecarea fiecărei pricini.53). La judecarea cererilor persoanelor vătămate privind compensarea suferinţelor psihice sau fizice suportate. • Codul familiei (art.02. instanţa de judecată trebuie să clarifice: caracterul relaţiilor părţilor sau ale altor participanţi la proces şi de care norme legislative sunt reglementate.05. sunt reglementate prin următoarele acte legislative: • Constituţia Republicii Moldova (art. • Legea privind protecţia consumatorilor (MO nr.206-XV din 29.1995).2000). • Codul civil (art.2003). • Codul muncii (art.06.17 din Codul de procedură civilă.2003). • Legea securităţii statului (MO nr.05.13/127 din 02. • Legea privind drepturile copilului (MO nr.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. • Legea presei (MO nr.44 alin.19 Practica judiciară confirmă faptul că instanţele de judecată aplică în mod diferit legislaţia ce reglementează repararea prejudiciului moral. în principal.b)). data comiterii acţiunilor care au dus la pricinuirea prejudiciului moral. dă următoarele explicaţii: 1. nr.2 lit. 2.57-58/375 din 18. • Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe (MO nr. 2007. • Legea cu privire la protecţia muncii nr.02. • Legea contenciosului administrativ (MO nr. • Codul audiovizualului al Republicii Moldova. Plenul Curţii Supreme de Justiţie.2/12 din 12.2.1991.625-XII din 02.e) şi art.).

). defăimări. . cât şi orice alte suferinţe psihice similare. • Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.34/373 din 22. Prin prejudicii aduse onoarei. sănătatea. anumite înlesniri etc. epuizarea emoţională.). prejudiciul moral poate fi reparat şi în lipsa vinovăţiei. . se repară de cel care l-a cauzat altuia printr-o faptă ilicită extracontractuală (art. folosirea energiei electrice. d) prejudicii cauzate persoanelor juridice (afirmaţii făcute în presă şi pe altă cale care se consideră neadevărate etc. faptei ilicite în următoarele cazuri expres prevăzute de lege: .06.1995). 3. prin fapte ce atentează la drepturile personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume. În categoria largă a prejudiciilor corporale intră durerile fizice cauzate unei persoane prin lovituri.07. • Legea ocrotirii sănătăţii (MO nr. . de provocarea unei boli.01. care cuprind suferinţele psihice determinate de pierderea sau de rănirea. atragere ilegală la răspundere penală.• Legea privind accesul la informaţie (MO nr. fiind o sancţiune prevăzută de o regulă generală.autorul faptei cauzatoare de prejudiciu să fi fost în culpă. Prejudiciul moral.88-90/664 din 28. de limitarea sau privarea temporară de anumite drepturi. viaţa privată. 6. născut din cauzarea de daune (răspunderea civilă delictuală). . aprecieri nefavorabile. mutilarea. a instalaţiilor. 4. efectuarea lucrărilor de construcţii etc.să se fi săvârşit o faptă cu caracter ilicit. cinstei.a fost cauzat prin condamnare ilicită. suferinţele psihice condiţionate de vătămările corporale. calomnii. prestigiului sau reputaţiei profesionale a unei persoane se înţeleg prejudiciile produse prin insulte. vătămări. pseudonumele etc. pierderea unor plăceri (ideea de confort. b) prejudicii cauzate personalităţii afective.autorul să fi avut capacitatea delictuală în momentul săvârşirii faptei. apartenenţa la un grup etnic socialmente mai defavorizat sau la o anumită minoritate sexuală. categorie în care intră suferinţele de categorie psihică. În cadrul răspunderii delictuale. demnităţii. care presupune: . c) prejudicii cauzate personalităţii sociale (cinstea.între fapta ilicită săvârşită şi prejudiciul cauzat altei persoane să existe o legătură directă de cauzalitate. • Legea instituţiilor financiare (MO nr. îngrijorarea pentru aceste efecte ulterioare. a substanţelor explozibile. Prejudiciile afective constau în suferinţe psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de afecţiune. mecanismelor.616 alin.1996).(2) CC şi art. răniri etc. dreptul de autor).2000). 87 .(1)59 din 01. numele. prejudiciile delictuale pot fi clasificate în felul următor: a) prejudicii cauzate personalităţii fizice. 5. onoarea.).(4) CPP).a fost cauzat de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor.219 alin. slăbirea rezistenţei fizice la boli sau de alte complicaţii. secretul de familie şi personal). demnitatea şi reputaţia profesională.). aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea. desfigurarea sau îmbolnăvirea gravă a persoanelor apropiate. 7. inclusiv cele privind reputaţia şi probitatea profesională. inviolabilitatea vieţii personale. Prin noţiunea de prejudiciu moral se înţeleg suferinţele psihice sau fizice cauzate prin acţiuni sau omisiuni care atentează la valorile nepatrimoniale ce aparţin persoanei din momentul naşterii sau la bunurile dobândite prin lege (viaţa. aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului şi în alte cazuri prevăzute de lege. demnitatea. de pierderea locului de muncă.. dezvăluirea secretului familial sau a secretului medical. După criteriul domeniului personalităţii umane încălcate.

eliberarea ilegală din funcţie. Obligaţia de reparaţie a prejudiciului moral cauzat consumatorului îi revine producătorului. 88 . cele de transport al persoanelor şi de valorificare a drepturilor de autor şi inventator. paguba morală va fi încasată de la persoana condamnată pentru săvârşirea infracţiunii şi nu de la proprietarul izvorului. Prejudiciul moral născut din litigiile de muncă se repară salariatului în următoarele cazuri: . 13. ştampilelor. . 12. aplicarea ilegală a amenzii. a banilor.219 alin. . Posesorul izvorului de pericol sporit nu răspunde pentru prejudiciul moral dacă demonstrează că izvorul de pericol sporit a ieşit din posesiunea lui ca urmare a acţiunilor ilicite ale unor terţi. dacă Codul muncii sau alte acte normative nu prevăd altfel.reţinerea ilegală.restabilirea la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat ilegal. Potrivit contractului de transport al persoanelor.(4) CPP. denumită.a fost cauzat în legătură cu lezarea onoarei.efectuarea măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei.efectuarea ilegală a percheziţiei. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti este reparabil în următoarele cazuri: . aplicarea ilegală a măsurii represive de ţinere sub arest. În măsura în care posesorul izvorului de pericol sporit este vinovat de faptul că izvorul a ieşit din posesiunea sa.supunerea ilegală la arest administrativ. pe lângă obligaţia expresă de a efectua transportul. În acest caz. În cazul admiterii acţiunii în contenciosul administrativ. el va răspunde pentru prejudiciu în mod solidar cu persoana care l-a dobândit în posesiune în mod ilicit.cauzarea prejudiciului salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci. sub aspectul că are incidenţă numai în ceea ce priveşte anumite contracte şi anumite obligaţii pe care aceste contracte le cuprind. precum şi de alte legi. vânzătorului.1398 Cod civil. 11. instanţa de contencios administrativ se pronunţă şi asupra reparaţiei prejudiciului moral cauzat prin actul administrativ ilegal sau prin neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile.. tragerea ilegală la răspundere penală. Legea instituţiilor financiare. . . ridicarea. 9. Prin prisma art. punerea ilegală sub sechestru a averii. 8. precum şi blocarea conturilor bancare. . prestatorului numai în cazul în care consumatorului i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea privind protecţia consumatorilor. însă numai în cazul în care există cererea persoanei vătămate. Obligaţia de reparaţie a prejudiciului moral cauzat de un izvor de pericol sporit îi revine persoanei care posedă izvorul de pericol sporit în baza dreptului de proprietate ori în alt temei legal sau persoanei care şi-a asumat paza izvorului de pericol sporit. .reducerea capacităţii de muncă sau decesul salariatului în urma accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale. ca obligaţie de rezultat. condamnarea ilegală. şi obligaţia implicită de a proteja viaţa şi integritatea corporală a călătorilor. răspunderea îi revine persoanei care a dobândit în mod ilicit izvorul de pericol sporit. obligaţie de securitate. . Prejudiciul moral cauzat în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală.ridicarea ilegală a documentelor contabile. în contractul de transport. transportatorul îşi asumă. demnităţii şi reputaţiei profesionale. 10. Se explică faptul că răspunderea contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale (morale) are o aplicare particulara.confiscarea ilegală a averii. Asemenea contracte sunt. mai ales. Prejudiciul cauzat posesorilor izvoarelor de pericol sporit ca rezultat al infracţiunii se repară potrivit dispoziţiilor art.

ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată. în termen de şase luni de la efectuarea unor astfel de măsuri. privind violarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. cererea de reparare a prejudiciului: . hotărârea de a intenta un dosar penal n-a fost luată sau a fost anulată.pronunţării sentinţei de achitare. la cererea autorului sau a titularului drepturilor conexe.38 alin.integral . persoana culpabilă de nimicirea premeditată sau de nimicirea prin neglijenţă a originalului operei de artă plastică. la încheierea căsătoriei. prin hotărârea instanţei de judecată. este în drept să ceară repararea prejudiciului moral numai în cazul în care.b) din Codul familiei. dar şi cel material. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti apare în cazul: . În afară de cele menţionate.(3) lit. înregistrarea originală). 18. cu condiţia că. demnităţii şi reputaţiei profesionale. a manuscrisului sau a variantei definitive a operei audiovizuale (negativul. este obligat să participe reprezentantul Ministerului Finanţelor sau al administraţiei publice locale.(4) lit. 20. după caz. privind consecinţele de declarare a nulităţii căsătoriei. Prejudiciul moral nu se repară în cazul când persoana vătămată a contribuit intenţionat şi benevol la producerea prejudiciului prin autodenunţ (art. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti se încasează din bugetul de stat sau. . autorul sau titularul drepturilor conexe are dreptul să ceară prin judecată recuperarea prejudiciului moral de la persoana care Ie-a violat. după repararea prejudiciului moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală.c) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. căsătoria a fost declarată nulă din motivul că alt soţ. privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală.adoptării de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a hotărârii cu privire la repararea prejudiciului sau realizării acordului amiabil dintre persoana vătămată şi reprezentantul Guvernului RM la aceste instituţii. era deja căsătorit.1405 alin. în rezultatul acestor acţiuni. autorităţile administraţiei publice locale. 19. sau nu a avut intenţia de a crea o familie (căsătorie fictivă). . din bugetul local.în baza şi în condiţiile stabilite de legislaţie. i-a cauzat soţului de bună-credinţă suferinţe psihice. privind răspunderea delictuală. 15. Prejudiciul moral cauzat în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală. 14. despre ce nu a indicat în declaraţia de căsătorie. 89 .efectuării măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei până la intentarea dosarului penal. . Direct în instanţa de judecată se înaintează cererea de reparare a prejudiciului moral în litigiile privind apărarea onoarei. .(2) Cod civil). conform art.în cazul când culpa persoanelor cu funcţii de răspundere este dovedită prin sentinţă definitivă. ca pârât la judecarea cererii de reparaţie a prejudiciului moral. 16.44 alin.scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare. iar în legătură cu acest fapt. indiferent de culpa persoanelor cu funcţii de răspundere din organele de urmărire penală. Statul. Dreptul la repararea prejudiciului moral cauzat în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. sunt în drept (obligate) să înainteze persoanelor culpabile. ale procuraturii şi din instanţele de judecată. În conformitate cu prevederile art. Soţul de bună-credinţă. . 17. este obligată să repare nu numai prejudiciul moral. în afară de reprezentantul organului de drept. pentru violarea drepturilor personale (morale). în ordine de regres.parţial . ori nu a informat soţul de bună-credinţă despre starea sănătăţii sale şi astfel.Prejudiciul moral se repară integral.adoptării de către instanţa de judecată a hotărârii cu privire la anularea arestului administrativ în legătură cu reabilitarea persoanei fizice.

în litigiile care decurg din acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. Prejudiciul moral se compensează prin echivalent bănesc (art.1422 alin. cât şi datele obiective care certifică acest fapt. către persoana vinovată de încălcarea acestor drepturi. . la determinarea mărimii prejudiciului moral în echivalent bănesc. către Ministerul Finanţelor şi organul republican de drept în sistemul căruia funcţionează autorul. în care ea se consideră lezată prin afirmaţiile neadevărate făcute în presă sau vătămată în drepturile sale.în litigiile care decurg din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. la pronunţarea hotărârii de admitere a cererii de încasare a prejudiciului moral. însă numai în cazurile expres prevăzute de lege. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.). .în litigiile care decurg din Legea contenciosului administrativ. la determinarea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral. în 90 .în litigiile de muncă. 23. pierderea sau limitarea capacităţii de muncă etc. nu este în drept să se refere la mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral solicitată de către persoana vătămată. Dacă informaţia care lezează onoarea. în lipsa conflictului şi la determinarea părţilor.în litigiile privind protecţia consumatorilor. . către autorul prejudiciului (persoană fizică sau juridică). Mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se determină de către instanţa de judecată (art. pricinuirea vătămării corporale. inviolabilitatea locuinţei. prestator. către autorităţile publice locale sau centrale. . 22. Instanţele judecătoreşti. sănătatea. legislaţia în vigoare prevede că. . 21.în litigiile privind apărarea onoarei.către acest organ şi organul financiar respectiv.privind restabilirea la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu. imprudenţa) persoanei care a cauzat prejudiciul. vânzător. dar şi persoana juridică. Instanţele judecătoreşti. 25. în cazul în care pentru repararea prejudiciului moral este necesară prezenţa ei. libertatea. printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat de a i se rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege.(2) Codul muncii). . . instanţa de judecată.). sunt în drept să la în considerare şi alte circumstanţe probatoare prin actele pricinii. 24. secretul personal şi familial.către autorul informaţiei şi mijlocul de informare în masă.importanţa vitală a drepturilor personale nepatrimoniale şi a bunurilor (viaţa.felul vinovăţiei (intenţia. demnităţii şi reputaţiei profesionale. către persoana care a răspândit informaţia.(1) Cod civil). onoarea. îndeosebi: . Astfel. prejudiciul moral poate fi reparat într-o altă formă materială (art. către producător.(1) Cod civil). trebuie neapărat să la în considerare atât aprecierea subiectivă privind gravitatea cauzării suferinţelor psihice sau fizice părţii vătămate. Se explică faptul că este în drept să depună cerere în instanţa de judecată referitor la repararea prejudiciului moral nu numai persoana fizică. demnitatea şi reputaţia profesională etc. Dacă prejudiciul moral este cauzat de un organ de stat republican sau local . Cererile de reparare a prejudiciului moral se înaintează: .1423 alin. . decesul persoanelor apropiate (rudelor).în litigiile delictuale.329 alin. recunoscute de lege. Concomitent.nivelul (gradul) suportării de către persoana vătămată a suferinţelor psihice sau fizice (lipsirea de libertate. către angajator. demnitatea sau reputaţia profesională este răspândită printr-un mijloc de informare în masă .

29. în ce circumstanţe şi în baza căror acţiuni (inacţiuni) i-au fost cauzate suferinţe morale (psihice) sau fizice. instanţa de judecată. şi nu în drept.219 alin. Obligaţia de a dovedi faptul pricinuirii prejudiciului moral (suferinţelor psihice sau fizice suportate) o exercită partea vătămată. instanţa de judecată trebuie să ţină cont de faptul că angajatorul este obligat. pe lângă criteriile generale.3 ani în litigiile delictuale. 26. 9 91 .3 ani .a) CM). .particular. La pronunţarea hotărârii prin care a fost admisă cererea de reparare a prejudiciului moral cauzat în legătură cu îndeplinirea de către salariat a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale a acestuia de posibilitatea de a munci. trebuie să ţină cont de faptul că mărimea acesteia nu poate fi mai mică decât un salariu mediu lunar al salariatului. În cazul în care cererea de reparare a prejudiciului moral a fost înaintată în instanţa de judecată către doi sau mai mulţi reclamaţi şi prin hotărârea pronunţată aceasta a fost admisă.(1) lit. 32. prejudiciul moral se încasează aparte şi nu solidar. 9 octombrie 2006 nr. Chişinău. 31. să repare prejudiciul moral. 27.3 ani de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau de la data expirării termenului prevăzut de Legea contenciosului administrativ pentru soluţionarea acesteia. . la determinarea mărimii compensaţiei pentru repararea prejudiciului moral. -1 an de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său (art. se vor lua în considerare criteriile specifice de evaluare a cuantumului acestor despăgubiri prevăzute la art. în cazul restabilirii la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu. 30.355 alin. cu condiţia ca prejudiciul moral să fie expres prevăzut de lege. cărora Ie-a fost cauzat. ce i se cuvin salariatului. Termenul în interiorul căruia persoana poate să sesizeze instanţa de judecată cu privire la repararea prejudiciului moral este de: . în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură.(4) CPP. În afară de cele menţionate.în cazul produselor pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau a duratei de funcţionare. Despăgubirile solicitate cu titlu de daune morale pot fi acordate sub forma unor sume băneşti concrete.3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului. 28. situaţia familială şi materială a persoanei care poartă răspundere pentru cauzarea prejudiciului moral părţii vătămate. prin ce se manifestă acestea. Prejudiciul moral poate fi reparat indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului material. La examinarea acţiunilor civile privind repararea prejudiciului moral rezultat din săvârşirea infracţiunilor înaintate de către persoanele fizice sau juridice. de aceea în cererea despre compensarea prejudiciului moral aceasta trebuie să indice de către cine. .

12. repartizării cheltuielilor între părţi.16 lit. altele decât sumele achitate cu titlu de taxă de stat.06.3-55 din 02.2004).2004 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. de înştiinţare şi chemare a părţilor în judecată. cheltuielile de transport şi de cazare suportate de părţi şi de alţi participanţi la proces în legătură cu prezentarea lor în instanţă. ale Codului de procedură civilă intrat în vigoare la 12. interpreţilor. şi se referă la: cheltuielile de efectuarea cercetărilor la faţa locului. specialiştilor. cuantificării acesteia.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a art. potrivit art.12. În mod concret. Taxa de stat reprezintă o sumă. a demonstrat că instanţele nu întotdeauna respectă prevederile legale privind cheltuielile de judecată. care se determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii . experţilor. suportate de instanţa de judecată şi de părţi sau participanţii la proces. 2004.în acţiunile patrimoniale. art.2003) şi a altor reglementări tangenţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată. În scopul eliminării deficienţelor din practica de încasare a cheltuielilor de judecată în cauzele civile. dacă tratatele la care Republica Moldova 92 .2003 (Monitorul Oficial.04.2008 Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale. Cheltuielile de judecare a pricinii constituie sumele băneşti cheltuite în legătură cu examinarea pricinii.2 lit. în baza art.. În cauzele civile cheltuielile de judecată sunt alcătuite din taxa de stat şi cheltuielile de judecare a pricinii.111-115 din 12.06.25 din 28. nr. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. nr. iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri stabilite de Legea taxei de stat. din aceste cheltuieli fac parte: sumele plătite martorilor.17 din Codul de procedură civilă. încasării cheltuielilor suportate de instanţele de judecată.1992 cu modificările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial.C. 2. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării conforme şi stricte a dispoziţiilor Legii taxei de stat nr.4 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. care au ca obiect reglementarea cheltuielilor de judecată în materie civilă.10 din 22.e).HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile nr. În unele cazuri se comit erori de esenţă în privinţa încasării taxei de stat.1216-XII din 30. se determină prin proporţiile fixe stabilite. pag. nr.P. de plată a cheltuielilor interpretului suportate de cetăţenii străini şi apatrizi. precum şi în legătură cu problemele legate de scutirea de la plata taxei de stat şi restituirea taxei de stat.06.10.90 C.

aceste persoane pot fi scutite de la plata taxei de stat.P. de declarare a insolvabilităţii. constituie obiect de încasare a taxei de stat următoarele cereri adresate instanţei: cererea iniţială de chemare în judecată. În cererea de scutire se vor expune circumstanţele care justifică solicitarea şi vor fi anexate actele confirmative ale acestor circumstanţe (avizul Comisiei pentru protecţie socială. Prin prisma art. cererea intervenientului principal. [Pct.C.P.250 pct. făcânduse o concluzie din ansamblul probelor prezentate. pensiei sau a altor venituri.19 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice etc.(4) C.P. cererea creditorului de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. certificat despre mărimea salariului.C.10 din 22. care practică activitatea de întreprinzător sub forma întreprinderii individuale sau a gospodăriei agricole.85 alin. cererea de eliberare repetată a copiilor de pe actele judecătoreşti. aplicate în mod coroborat.). compensaţiile pentru timpul de muncă pierdut. de efectuare a expertizei. de executare a actelor judecătoreşti şi alte cheltuieli suportate de către instanţă şi participanţii la proces. apreciindu-se în dependenţă de cerere şi de dovezile prezentate. În cadrul aprecierii situaţiei materiale se va lua în considerare: valoarea patrimoniului disponibil al persoanei. dar şi în alte texte de lege speciale (ex. conform art. Nu sunt supuse taxei de stat: cererile adresate instanţei în cursul desfăşurării procesului şi care nu modifică caracterul sau valoarea taxabilă a cererii iniţiale.este parte nu prevăd altfel.1 al Legii taxei de stat şi de art.P. cererea reconvenţională. Sunt exceptate de la plata taxei de stat unele categorii de acţiuni şi organe. cererea de recuzare. La cererea uneia sau a ambelor părţi şi ţinând cont de situaţia materială.P. cererea de strămutare a pricinii. cererea de adoptare a hotărârii suplimentare (art. valoarea acţiunii.) precum şi cererile prin care se exercită căile de atac împotriva hotărârilor suplimentare privind perceperea taxei de stat.). cererea de declarare a insolvabilităţii.2 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.353 din Codul Muncii.C.(1) al C. Nu se încadrează în noţiunea de cheltuieli de judecare a pricinii: sumele băneşti achitate experţilor sau interpreţilor pentru prestarea muncii care intră în atribuţiile lor de serviciu..12.C. Instanţa de judecată poate să scutească persoana fizică de plata taxei de stat.3 C. iar în cazuri temeinic justificate. cererea care vizează pricinile examinate în procedură specială. cererile de recurs împotriva încheierilor judecătoreşti etc.4 pct. obligaţiile care ar rezulta din anumite acte.90 C. Scutirea poate fi totală sau parţială.4 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. instanţa poate amâna sau eşalona plata taxei de 93 . În conformitate cu dispoziţiile art. în dependenţă de situaţia ei materială. apreciată în conformitate cu pct.26 Cod Civil. recurs şi revizuire.10 din 22.12. cererea iniţială de eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti. de asistenţă juridică. enumerate în mod exhaustiv de art..: art. 4. care nu a fost percepută prin hotărârea iniţială.85 alin. care nu se încadrează în criteriile stabilite de art. se va lua în considerare statutul special al persoanei fizice. [Pct. de căutare a pârâtului. art. cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale.C.2008] 5. cererile de apel.4 din prezenta hotărâre. existenţa la întreţinere a copiilor minori sau a altor persoane etc.2008] 3.84 C. despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut în cazul în care se dovedeşte reaua credinţă cu care a acţionat cealaltă parte intentând acţiunea în judecată şi alte sume care rezultă din anumite cauze.

când termenul acordat nu poate depăşi momentul de începere a examinării cauzei.P.(2) C.85 alin.). fixează un termen pentru lichidarea neajunsurilor şi comunică despre aceasta reclamantului (art.171 alin. pentru stabilirea situaţiei lor materiale se va aprecia: situaţia contului bancar la momentul depunerii cererii.C.86 C..P. În cazul când reclamantul care figurează greşit în proces este înlocuit prin acordul lui cu reclamantul corespunzător.C. instanţa emite o încheiere pentru a nu se da curs cererii. dacă pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată. cererea va fi scoasă de pe rol şi restituită acestuia.(1) C.(1) C.267 lit. situaţie asupra căreia dispoziţiile art. În cazul în care la cerere nu este anexată dovada de plată a taxei de stat. situaţie indicată mai sus. Este necesar de a se distinge situaţia de stabilire a unui termen pentru plată în condiţiile stabilite de art. valoarea acţiunii şi alte indicii.C.P.167 C. amânarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat sunt aplicabile atât de instanţele de fond.86 C.P. Dacă reclamantul nu a achitat taxa de stat în termenul stabilit de instanţă. acesta din urmă va achita taxa de stat conform principiilor 94 .C. cu excepţia cazurilor de la art. dar reclamantul a achitat o parte din sumă. nesusceptibilă de recurs. 9. la aprecierea instanţei. amânarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat. de cea prevăzută de art. La depunerea cererii de recurs împotriva deciziilor instanţelor de apel se va anexa dovada plăţii taxei de stat. iar în termenul stabilit nu s-a înlăturat acest neajuns. La cererile depuse de persoanele juridice privind amânarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat.86 C. preţul şi mărimea bunurilor disponibile.(1) şi (2) C.C. se va achita numai diferenţa rămasă neplătită.C.).a) şi b). se va constata existenţa dovezii de plată (chitanţă fiscală sau extras din transferul de la plătitor către instituţia bancară).P. se va emite o încheiere motivată pentru soluţionarea acestei probleme.168 alin. la depunerea repetată a cererii. cât şi de instanţele de apel şi recurs.C.P.2008] 8. Actele ce constituie dovadă de plată se prezintă în original şi ştampilate de instituţia emitentă. În partea motivată a încheierii de soluţionare a problemelor legate de taxa de stat se vor indica motivele de fapt şi de drept care au condus la respectiva soluţie.stat (art. Amânarea constă în suspendarea momentului plăţii.10 din 22.P. (2) C.99 C. 7. prin hotărârea pronunţată (art. cu excepţia judecării recursului prevăzut de Secţiunea II-a din Capitolul XXXVIII al C. de la depunerea cererii până la data stabilită de instanţă.P.C.P. nu au incidenţă.12. 6. iar la verificarea condiţiilor prevăzute de art.(4) şi art.P.).P. Termenul de amânare sau eşalonare a achitării taxei de stat nu poate depăşi momentul retragerii instanţei pentru deliberarea hotărârii. care este susceptibilă de recurs (art.C. beneficiile realizate sau pierderile suportate de persoana juridică în ultima perioadă. Taxa de stat pentru cererile adresate instanţei se plăteşte până la depunerea lor. în situaţiile prevăzute de lege. Este de menţionat faptul că în cazul scutirii reclamantului de la plata taxei de stat.).C..438 alin. taxa de stat se va încasa de la pârât. în cazul în care taxa nu a fost restituită şi se atestă prezenţa situaţiilor de la art. conform art.7 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. mărimea cărora poate fi diferită sau egală. cererea se va restitui reclamantului..98 alin. Eşalonarea constă în achitarea sumei taxei de stat în cel puţin două tranşe. În cazul în care cererea a fost scoasă de pe rol pentru nerespectarea termenului stabilit în urma amânării sau eşalonării taxei de stat. În cazul în care se constată că cererea a fost depusă fără anexarea dovezii de plată. Dispoziţiile privind scutirea.C. [Pct.85 alin. Subiect al amânării sau eşalonării poate fi atât persoana fizică cât şi cea juridică. În cazul în care reclamantul solicită scutirea parţială sau totală.

11. Proporţia respectivă nu trebuie privită ca o scutire parţială la depunerea cererii. În cazul înaintării unei cereri de chemare în judecată ce conţine pretenţii cu caracter patrimonial şi nepatrimonial. adică 50 la sută din taxa stabilită pentru cererea soluţionată în acţiuni le civile. prin care va dispune de a nu se da 95 . atât pentru pretenţiile patrimoniale cât şi pentru cele nepatrimoniale. dacă anterior nu a fost achitată taxa de stat pentru fiecare din ele. în temeiul ordonanţei judecătoreşti se va încasa taxa datorată de creditor la depunerea cererii.P.). Totodată.(4) C. În acelaşi mod se procedează şi la conexarea mai multor cereri cu caracter patrimonial. În situaţia în care judecătorul va separa una sau mai multe din capetele de cerere conexe. taxa de stat se consideră achitată. dar se va face o notă de constatare a achitării taxei de stat aferente.).P.a) şi b) C. Pentru procedura disjunsă. Dacă reclamantul iniţial este substituit de succesorul său în drepturi.C.87. alin. În situaţia în care se conexează mai multe acţiuni.P. iar dacă acţiunea este înaintată în mod repetat şi taxa de stat nu a fost restituită .generale. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se impune cu taxă de stat în cuantum de 50% din taxa de stat stabilită pentru cererea de chemare în judecată în regim general (art. taxa de stat se va percepe în cuantumul prevăzut de lege. nefiind expirat termenul de trei ani de la data transferului ei la buget.C. care necesită judecarea în procedură de acţiune civilă.(4) C.267 lit.P. 12.C. după scoaterea acesteia de pe rolul instanţei taxa de stat va fi achitată conform dispoziţiilor generale.P. taxa de stat nu se va achita din nou. Când cererea de chemare în judecată conţine mai multe pretenţii de sine stătătoare cu caracter patrimonial. taxa de stat va fi achitată de către succesor.C.13. 10.).3 pct.). Cererile examinate în procedură specială sunt impuse cu taxă de stat în cuantum de 500% din salariul minim stabilit în republică (art. În acelaşi sens se va proceda în situaţia anulării încheierii privind scoaterea cererii de pe rol.P.taxa de stat urmează a fi restituită. nesupusă recursului. se va proceda conform pct. 13.(1) lit. în acţiuni cu caracter nepersonal. În cazul depunerii cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti fără achitarea taxei de stat.C.C. excepţie fiind situaţia în care cele două persoane au procedat conform regulilor privitor la cesiunea de creanţă prevăzute de art.280 alin. În cazul în care cererea este scoasă de pe rol pe motivul constatării unui litigiu de drept. iar în cazul încasării taxei la buget de la debitor. judecătorul va emite o încheiere. pronunţată în temeiul art.se va anexa dovada achitării iniţiale a taxei. menţionându-se procedura în care se află actul ce confirmă achitarea taxei de stat.g) Legea taxei de stat).(2) C. iar reclamantul înaintează acţiunea civilă. calculate separat.346 alin. iar taxele de stat aferente acestora au fost achitate şi nu a intervenit vreo majorare a valorii pretenţiilor. iar taxa de stat a fost achitată în modul stabilit inclusiv pentru capetele de cerere disjunse. taxa de stat nu se va recalcula şi nu se va restitui. ci ca o valoare totală a cuantumului taxei de stat. 14. Dacă ordonanţa judecătorească a fost anulată.1 din lit.346 alin.k) C.).C. Dacă o acţiune este înaintată în mod repetat.f) şi g) C. dacă nu a fost achitată de către persoana succedată iar succesorul nu beneficiază de înlesniri.556-566 C. taxa de stat achitată în procedură specială se va lua în calcul la încasarea taxei şi la repartizarea cheltuielilor de judecare a litigiului în procedură de acţiune civilă (art. valoarea taxei de stat se va restitui acestuia. iar dacă înainte de restituire acesta înaintează acţiune civilă.267 lit. în legătură cu faptul că acţiunilor nu li s-a dat curs . În situaţia în care cererea creditorului nu a fost acceptată. taxa de stat se va calcula conform valorii fiecărei pretenţii aparte (art. taxa de stat achitată de creditor nu va forma obiect al restituirii (art. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (art.

instanţa va obliga pe pârât să compenseze acestuia toate cheltuielile de judecată. Dacă cererea a fost depusă înainte de modificările menţionate fără a se achita taxa de stat. iar reclamantul a fost scutit de plata taxei de stat. precum şi a modificării cotei procentuale sau a salariului minim din care ea se calculează.(1) C. Dacă reclamantul este scutit de plata taxei de stat şi i-a fost admisă parţial cererea de satisfacere a pretenţiilor cu caracter nepatrimonial.C. taxa de stat se va încasa de la pârât în mărimea cuantumului total.). la cererea reclamantului. Dacă reclamantul îşi retrage cererea de chemare în judecată sau renunţă la acţiune până la comunicarea către pârât a cererii. dacă ultimul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată. prin emiterea unui titlu executoriu în baza ordonanţei (art.C.P.(2) C. aferent acestui tip de pretenţii. iar în caz de neînlăturare a acestui neajuns.171 alin. iar în termenul stabilit de art. Dacă în interiorul termenului stabilit de către judecător.curs cererii şi va stabili un termen de achitare a taxei de stat (art. În caz de respingere completă a acţiunii examinate de instanţa de judecată.C.P. taxa de stat se va încasa de la debitor. cererea se va considera depusă la data prezentării iniţiale (art. 20.). aceasta se referă numai la depunerea cererii.P.10 din 22.6 al prezentei hotărâri. acesta nu beneficiază de compensarea cheltuielilor suportate. se va dispune restituirea cererii prin încheiere susceptibilă de recurs. În situaţia modificării modului de percepere a taxei de stat. 18.(3) C. aceasta se încasează la buget de la pârât în raport cu partea admisă a acţiunii.171 alin. În cazul în care reclamanţii atacă hotărârea. reclamantul nu a prezentat dovada achitării taxei de stat. Dacă creditorul a fost scutit de la plata taxei de stat.354 alin. inclusiv cheltuielile de asistenţă juridică în măsura în care acestea au fost reale.P. pentru pronunţarea căreia au fost scutiţi de la plata taxei de stat. aceasta se va încasa în mărime deplină de la reclamant în folosul statului. respectându-se principiul ne-retroactivităţii legii procesuale civile.P.. Indicaţiile de la punctele 18 şi 19 ale prezentei hotărâri sunt aplicabile şi în privinţa celorlalte cheltuieli de judecată suportate de către instanţa judecătorească. taxa de stat va fi încasată de la pârât în folosul statului. fără încasarea taxei de stat. nu şi la pârâţii din aceste acţiuni. 21. instanţa îi va restitui cererea şi actele anexate printr-o încheiere recurabilă. acestea se referă la reclamanţi.98 C. conform explicaţiilor de la pct. 15. iar scutirea din prima instanţă este inoperantă.).12. se va păstra situaţia existentă la depunerea cererii.P. Dacă reclamantul nu şi-a susţinut pretenţiile din cauza faptului că au fost satisfăcute benevol de către pârât după intentarea acţiunii. cererea va fi considerată depusă la data înregistrării ei iniţiale. 96 . Instanţele de judecată vor lua în considerare că atât în cazul scutirilor expres prevăzute de lege cât şi în situaţia de scutire facultativă. debitorul nu a înaintat obiecţii.C. iar dacă reclamantul a înlăturat acest neajuns în termenul fixat de instanţă.C. după depunerea acţiunii şi achitarea taxei de stat. după intervenţia schimbărilor taxa se va achita în conformitate cu acestea.C. iar partea rămasă din taxa de stat urmează a fi în casată de la reclamant.). conform art. [Pct.97 C. 19.P. 17. nefiind admisă fracţionarea acesteia.2008] 16.C. necesare şi rezonabile (art. neefectuându-se recalcularea taxei. conform art. În cazul satisfacerii acestor acţiuni. Dacă acţiunea a fost parţial admisă. iar în cazul scutirii de către instanţă.349 C.15 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. ei vor fi obligaţi la plata taxei de stat.352 C. Dacă în termenul stabilit taxa de stat va fi achitată.

e) pentru acţiunile cu privire la recunoaşterea nulităţii contractelor cu obiect patrimonial şi a testamentelor .240 alin. dar nu mai mult decât suma totală a plăţilor pe un an.C.12.C.C. în dependenţă de care urmează să fie stabilit cuantumul taxei: a) pentru acţiunile de încasare a pensiei de întreţinere .reieşind din suma acestor diferenţe. dacă preţul se determină în funcţie de greutatea bunului . adică conform concesiilor reciproce efectuate de părţi.). alte criterii care ar duce la o evaluare reală. În cazul încheierii unei tranzacţii de împăcare şi dacă nu s-a prevăzut ordinea repartizării cheltuielilor de judecată.. c) pentru acţiunile privitoare la plăţile fără termen şi la plata întreţinerii viagere. partea din taxa de stat. Conform art. Pentru stabilirea valorii bunului.P. dacă legea nu prevede altfel.87 alin. Dacă pârâtul nu lucrează sau locul lui de aflare nu este cunoscut.C.88 alin.reieşind din costul real al bunurilor contestate. nu se va restitui reclamantului.reieşind din suma cu care se micşorează sau se majorează. când acţiunea se va califica ca nepatrimonială şi se va încasa cuantumul de 500% din salariul minim. La stabilirea valorii acţiunii. încasată pentru fiecare copil. acesta va achita o taxă suplimentară pentru partea cu care acţiunea se majorează. dacă la momentul depunerii cererii este dificilă determinarea valorii acţiunii.P.2008] 22. Dacă lipsesc informaţii privind valoarea reală a obiectului în litigiu. instanţa poate obliga pe reclamant. b) pentru acţiunile cu privire la încasarea unei sume de bani ..P.greutatea netă este cea care în caz de îndoială determină valoarea lui. să-i compenseze cheltuielile suportate.reieşind din suma totală a obligaţiilor de plată pe un an. precum şi pentru plăţile pe un termen nu mai mic de trei ani reieşind din suma totală a plăţilor. reclamantul îşi majorează pretenţiile formulate anterior prin acţiune. la cererea pârâtului. cu excepţia situaţiei când suma de bani reprezintă mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral. instanţa va lua în considerare: preţul de circulaţie a bunului. majorarea sau micşorarea cuantumului pensiei de întreţinere . zona respectivă. instanţa va soluţiona această problemă în încheierea de aprobare a tranzacţiei în conformitate cu art. dar cu obligativitatea încasării cheltuielilor suportate de către instanţă.(2) C. cererea de majorare a pretenţiilor se va scoate de pe rol. 24. 95 şi 98 C. [Pct. taxa de stat se va achita cu aproximaţie. 97 . Pentru acţiunile privind scutirea. Aceasta se va stabili la soluţionarea în fond a pricinii.reieşind din suma solicitată.(1) C. Atunci când.10 din 22.88 alin. atunci când există asemenea informaţii.94. în cadrul examinării cauzei.Dacă s-a renunţat la acţiune după comunicarea cererii.(3) C. proporţională cu partea valorii pretenţiilor cu care s-a micşorat acţiunea.(1) C.C.. În cazul în care reclamantul îşi micşorează valoarea pretenţiilor din acţiune.21 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.. acesta va fi evaluat la preţul minim. urmând să se încaseze o taxă suplimentară în corespundere cu partea din valoarea acţiunii pentru care nu s-a achitat taxa de stat. iar în caz de neachitare (art. dar nu mai mult decât pe un an. cumulul acestor plăţi se determină din suma care constituie nu mai puţin de 25% din salariul minim pe republică. d) pentru acţiunile de majorare sau micşorare a sumelor pe o perioadă anumită a mărimii despăgubirilor pentru cauzarea de daune .art. instanţa de judecată va lua în considerare dispoziţiile art.P. În situaţia în care instanţa a depăşit limitele pretenţiilor formulate de reclamant conform art. 23.P. taxa de stat se va încasa de la pârât în folosul statului.

79 din Codul familiei).a) C. În cazurile în care instanţele judecătoreşti. pentru mijloacele de transport. 32. în acţiunile cu privire la revendicarea dreptului de proprietate asupra construcţiei. dar nu mai mult decât pe un an.(1) lit. taxa de stat se va stabili conform punctului 25. 28. în cadrul judecării cauzei privind recuperarea sumelor rezultate din daunele cauzate prin vătămarea integrităţii corporale sau altă vătămare a sănătăţii. 31. iar pârâţii vor fi obligaţi la plata taxei de stat. cu excepţia cazului când dauna s-a pricinuit prin infracţiune. În cauzele cu privire la încasarea sumei pentru întreţinerea soţiei în stare de graviditate şi după naştere. iar dacă aceste autorităţi figurează în calitate de pârâţi şi acţiunea reclamantului se admite. Curtea de Conturi şi structurile teritoriale ale acesteia. la momentul depunerii cererii. 26. 25. intentează acţiune pentru apărarea intereselor patrimoniale proprii. se pronunţă o hotărâre de încasare în folosul victimei a sumei ce constituie cheltuieli legate de îngrijire a acesteia de către o altă persoană. dar nu mai mic decât costul determinat de oficiul cadastral teritorial.i) CPC).. se determină în raport cu costul ei real. În situaţia în care reclamantul solicită.(1) lit. taxa de stat se va încasa de la ele atât prin hotărârea pronunţată. finanţate de la bugetul de stat. dacă aceasta nu are venit propriu suficient.f) pentru acţiunile despre partajarea bunurilor . taxa se calculează din suma totală a tuturor pretenţiilor. 27. adoptate asupra acestor acţiuni.2008] 98 .C.P. că autorităţile publice centrale. 30. dar nu mai mic decât costul de inventar al construcţiei la momentul depunerii cererii.10 din 22.e) C.85 alin. generate de diferite circumstanţe excepţionale (art. În toate cazurile în care taxa de stat se în casează de la pârât în folosul statului prin încheiere sau hotărâre a instanţei. art.85 alin. pentru care urmează a se plăti. sunt scutite de la plata taxei de sta indiferent de calitatea lor procesuală (art.12. cât şi la contestarea acestor hotărâri. dar nu mai mult decât pe 3 ani (art.C. indiferent dacă acţiunea se judecă direct în ordinea procedurii civile sau după ce a fost lăsată fără examinare de către instanţa penală. taxa de stat se stabileşte reieşind din costul real al bunului.87 aţin.32 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 alin. pentru care se va încasa taxa de stat în baza principiilor generale. [Pct. taxa de stat se determină reieşind din suma totală a plăţilor pentru întreaga perioadă. judecând litigiile cu privire la cheltuielile suplimentare. Se explică instanţelor judecătoreşti.reieşind din costul bunurilor supuse partajului. precum şi la depunerea cererilor de contestare a hotărârilor judecătoreşti. pe lângă plata sumei ce rezultă din dauna cauzată sănătăţii. în cazul intentării acţiunilor pentru apărarea intereselor statului. acestea vor achita taxa de stat în ordine generală. foi de odihnă recuperatorie etc. Dacă instituţiile sus-menţionate. În cazul în care construcţia aparţine unei persoane juridice.(1) lit. iar în intervalul de timp dintre momentul înaintării cererii de chemare în judecată şi cel al soluţionării ei valoarea reală a bunului s-a modificat. 29. organele administraţiei publice centrale. o sumă ce derivă dintr-o altă daună (ex. va obliga pe pârât şi la cheltuielile suplimentare viitoare.P. indiferent dacă ulterior va fi pronunţată o hotărâre despre încasarea de la pârât în folosul reclamantului a pensiei pentru întreţinerea copilului născut.). A atenţiona instanţele de judecată asupra faptului că în acţiunea de reparaţie a daunei materiale pricinuite prin infracţiune. cea de-a doua va fi considerată pretenţie de sine stătătoare.(13) din Legea taxei de stat.). reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat (art. Taxa de stat. se va dispune încasarea taxei de stat în cuantumul rezultant din valoarea reală de la momentul depunerii cererii.: deteriorarea bunurilor). Dacă.

specialişti. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova. iar specialiştilor o sumă cuprinsă între 1.29. instanţele de judecată vor ţine cont de explicaţiile oferite de p. iar în hotărârea instanţei se reţine faptul că în baza criteriilor enunţate la pct.9% şi 4. Este necesar de a atenţiona instanţele judecătoreşti că partea care cere citarea unei persoane în calitate de martor. 36. pedagogi. În situaţia în care sumele sus-menţionate nu au fost achitate în termenul stabilit de instanţă. în legătură cu citarea lor în organele de anchetă preliminară. plăteşte la BEM o sumă în mărime de 58.653 din 05. În privinţa modalităţii de achitare şi calculare a acestor cheltuieli. 34. Traducătorilor li se achită o sumă cuprinsă între 1.8% din salariul minim pe zi. părţile vătămate şi de reprezentanţii legitimi ai acestora. în instanţele de judecată şi în alte instituţii. În cazul în care partea care a avut câştig de cauză solicită instanţei de judecată să oblige partea care cu rea-credinţă a intentat o acţiune nefondată sau s-a opus insistent soluţionării juste şi rapide a cauzei. 37. existând o cerere în acest sens. chestiunea se va soluţiona conform art. instanţa va aprecia cuantumul acestor despăgubiri.2 la Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor.10 a Plenului Judecătoriei Supreme a R. taxa de stat se va încasa în mărime de 1000% din salariul minim. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Mărimea diurnelor se va determina în conformitate cu Anexa nr. prezentând în instanţă dovada de plată. Sumele datorate se vor achita conform Instrucţiunii amintite. în cazul în care reclamantul a fost scutit la depunerea cererii de plata taxei de stat. precum şi o recompensă rezultată din salariul mediu pe economie şi numărul de ore necesare pentru prezentare.8% din salariul minim pentru fiecare 1000 de semne tipărite (sau scrise de mână).P.06.4% din salariul minim pentru fiecare oră. se va proceda conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. persoana care a solicitat citarea martorului sau efectuarea lucrării este decăzută din dreptul de a mai solicita a doua oară efectuarea acestor acte. dar nu mai mult de 11. Moldova din 15. din contul de depozit al instanţei. Recompensa pentru sustragerea de la munca obişnuită constituie 1. experţilor.(2) C.8% din salariul minim pentru fiecare martor citat din altă localitate şi 11.1% din salariul minim pe oră.1993 "Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în pricinile de desfacere a căsătoriei". Aceste explicaţii nu se referă la cazul când persoanele sus-indicate efectuează lucrările încredinţate de instanţă în cadrul atribuţiilor de serviciu. remunerarea în profesia respectivă etc. Martorilor. interpreţilor şi specialiştilor li se compensează cheltuielile suportate în legătură cu prezentarea lor în instanţă. Recompensa acordată experţilor pentru efectuarea expertizei constituie o sumă între 2. numărul de ore pierdute în legătură cu participarea în proces.33. cu excepţia sumelor datorate expertului care se vor achita de la buget.P. traducători şi martori asistenţi.C. de experţi.C. în limite rezonabile şi în dependenţă de valoarea acţiunii.124 şi art.8% pentru fiecare martor citat din localitatea respectivă. În situaţia în care reclamantul a achitat taxa de stat la depunerea cererii. 30 ale Hotărârii nr. 99 .2002.94 C. Soluţionând problema încasării taxei de stat.836 din 24.11. În cazurile de desfacere a celei de-a doua căsătorii.92 alin.1992 (modificată şi completată) cu privire la adoptarea Instrucţiunii privind restituirea cheltuielilor suportate de martori. Decăderea se referă numai la procesul respectiv (art. diurnele.10.2% şi 1. 35.). după constatarea ca fiind dovedită reaua credinţă.8% şi 2. inclusiv cheltuielile de deplasare şi cazare.p. după îndeplinirea de către persoanele îndreptăţite pentru primirea lor a obligaţiunilor.8% din salariul minim pe oră.29 din Hotărârea sus-menţionată taxa de stat şi celelalte cheltuieli de judecată urmează a fi achitate de pârât.

89 alin.12.38. În cazul în care nu există divergenţe în legătură cu acestea. dacă cererea a fost depusă în termen de trei ani de la data transferării taxei la buget (art..40 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.38 din 20.12. 28 iunie 2004 nr.7 pct.2008] Chişinău.38 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Se va lua în considerare de către instanţele de judecată faptul că în cazurile de restituire a sumei taxei de stat achitată.89 C.(3) CPC).8 Legea taxei de stat). se va lua act de această situaţie. Se abrogă Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova "Cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile nr. [Pct. aceasta se va dispune prin încheiere judecătorească.2 din 27.10 din 22. [Pct.29 din 16.2002. prevăzută de art.03.1995".C.1999 şi nr. 40.25 100 .12. Restituirea efectivă se va face de către organele fiscale prin intermediul Trezoreriei Centrale.10 din 22. modificată prin Hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii (art.2008] 39. Instanţele se vor pronunţa întotdeauna asupra cheltuielilor de judecată în cadrul dispozitivului hotărârii judecătoreşti efectuând şi motivarea corespunzătoare a acestora.09.P.

iar legea nu dispune altfel. autentificat notarial.05.16 lit. contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor alte persoane interesate. Se emite ordonanţă în cazul în care pretenţia: a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial. nr.17 Cod de procedură civilă. Întrucât studierea practicii judiciare a depistat existenţa unor divergenţe la aplicarea procedurii în ordonanţă (procedurii simplificate). d) ţine de încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea paternităţii. inclusiv a celor economice.18 din 31.e).HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti nr. în scopul aplicării corecte şi unitare a legislaţiei. Aplicarea procedurii în ordonanţă se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Capitolului XXXV Cod de procedură civilă. concomitent cu procedura contencioasă. Competente de a examina astfel de pretenţii sunt atît instanţele de drept comun.6. cît şi judecătoriile economice. dată unipersonal de judecător.ce se finalizează cu emiterea ordonanţei judecătoreşti.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. f) este înaintată de organul de poliţie.12. e) urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate. dar neplătite salariatului.2003 a atribuit în competenţa instanţelor de judecată. neacceptarea sau nedatarea acceptului. examinarea cererilor de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.24 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22. a instituit o procedură suplimentară de examinare a cererilor privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea bunurilor de la debitor . art.345 CPC. de organul fiscal sau de organul de executare a actelor judecătoreşti privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pârâtului sau debitorului 101 . Drept criterii de delimitare a competenţei vor servi natura şi subiecţii pretenţiilor. 2. pag. 2004.2004 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu. în baza art. Plenul Curţii Supreme de Justiţie.procedura în ordonanţă . Lista pretenţiilor care pot fi examinate în procedura în ordonanţă este expusă exhaustiv în art.06.2 lit.2008 Codul de procedură civilă în vigoare din 12. Codul de procedură civilă. procedura contenciosului administrativ şi procedura specială. c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea. prin prezenta hotărâre oferă următoarele explicaţii: 1.

12. Creditorul (persoana fizică sau juridică) în baza unui act juridic încheiat printr-un înscris simplu (de ex. 4. termice. j) rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat.(1) art. 2) probe ce confirmă că debitorului i-au fost acordate serviciile în cauză. dacă creditorul nu s-a adresat în procedura în ordonanţă.1 introdus prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. [Pct. Procedura în ordonanţă nu este o cale prealabilă obligatorie şi nefolosirea procedurii în ordonanţă de către creditor nu are efecte juridice care ar îngrădi accesul la înaintarea acţiunii în instanţa de judecată. se bazează pe înscrisuri autentice care asigură celeritatea şi eficacitatea soluţionării cauzei. creditorul este în drept de a alege adresarea cu cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau înaintarea acţiunii în procedura contencioasă. contract de împrumut). [Pct. k) urmăreşte deposedarea şi vânzarea forţată a obiectului gajului (bun mobiliar sau imobiliar). Persoana care a încheiat un act juridic autentificat notarial. Concomitent se atenţionează că nu pot fi examinate în procedura în ordonanţă cererile de încasare a pensiei alimentare la întreţinerea copiilor minori în care se solicită încasarea sumelor fixe. Instanţa nu este în drept să refuze primirea cererii în procedura contencioasă. . 3.345 CPC. televiziune prin cablu. presupune achitarea redusă a taxei de stat. La înaintarea cererii privind eliberarea ordonanţei.2. Potrivit lit.1.b) alin. Beneficiarul cambiei. 2.2 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. urmează a fi anexate următoarele acte: 1) contractul încheiat în mod direct între prestator şi consumator.10 din 22. autentificat notarial.2008] 3. în cazul în care legea nu prevede altfel de soluţionare.ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Reieşind din principiul disponibilităţii. gazului.2008] 2. neacceptarea sau nedatarea acceptului. ordonanţa judecătorească poate fi emisă în temeiul pretenţiei ce rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu. Internet. g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri. Dreptul de a depune cerere privind eliberarea ordonanţei judecătoreşti îl au în particular: 1.10 din 22. Asemenea acţiuni se vor examina în procedură contencioasă. precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă. în baza contractelor menţionate. i) rezultă din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă de Fondul Social.contracte-tip încheiate în mod direct între furnizor şi consumator privind furnizarea energiei electrice. Drept înscrisuri simple pot servi: .12. ar fi mai raţional ca creditorul să recurgă mai întâi la această procedură şi nu la cea generală. Dat fiind că procedura în ordonanţă e simplificată. h) rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă.contracte de prestare a serviciilor de telefonie. a apei. în cazul în care pretenţia este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea. 102 .

Se explică judecătorilor că în cazul în care pretenţia rezultă din prevederile pct.12. judecătorul va emite o încheiere de restituire a cererii. 1/3. 5. creditorul va prezenta probe care vor confirma respectarea procedurii prealabile. inspectoratele fiscale teritoriale de stat şi primăriile în pretenţiile ce rezultă din restanţele la impozite. în cazul nerestituirii cărţilor împrumutate. care este susceptibilă de a fi atacată cu recurs. c). Drept dovadă de respectare a procedurii prealabile de către autoritatea fiscală va fi prezentarea următoarelor înscrisuri: . în cazurile prevăzute de lege. judecătorul nu dă curs cererii şi printr-o încheiere stabileşte un termen de lichidare a neajunsurilor. dar neachitate. iar în caz contrar instituţia în cadrul căreia funcţionează. autoritatea tutelară şi procurorul care acţionează în interesul minorului în cazul în care se solicită încasarea pensiei alimentare în mărimea prevăzută de lege (1/4. Vânzătorul care. În cazul depunerii cererii de către reprezentantul creditorului. deposedare şi vânzarea forţată a obiectului gajului. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Organul de poliţie.347 CPC ori nu s-a plătit taxa de stat. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti trebuie să fie întocmită în scris şi să corespundă cerinţelor art. 6.347 Cod de procedură civilă Dacă cererea nu corespunde prevederilor art.10 din 22. g). h) ale art. la cerere se anexează documentul care atestă împuternicirile reprezentantului.2008] 6. e). 103 . 10. Biblioteca care are statut de persoană juridică. expediat contribuabilului pe un formular tipizat până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale. a predat cumpărătorului mărfuri în credit. .345 CPC la cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti vor fi anexate copiile actelor juridice şi înscrisurile care confirmă faptul că debitorul nu-şi onorează obligaţiunile contractuale sau prevăzute de lege. Soţia sau soţul la întreţinerea căruia se află copilul minor. Dacă neajunsurile nu au fost lichidate în termenul stabilit. b). precum şi tutorele.4. În cazul în care legea prevede depunerea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti după respectarea procedurii prealabile. d). [Pct.5 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.hotărârea autorităţii de executare silită a obligaţiei fiscale în cazul neonorării benevole. precum şi cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă. conform contractului de vânzare-cumpărare. la cererea de eliberare a ordonanţei vor fi anexate înscrisuri care confirmă cheltuielile suportate. de organul fiscal sau de organul de executare a actelor judecătoreşti privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pârâtului sau debitorului ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. 5. 1/2).avizul despre necesitatea stingerii obligaţiei fiscale. autentificat în modul stabilit de lege. Agenţii economici în cazurile de urmărire. 11.a). 8. Dacă pretenţia va fi înaintată de organul de poliţie. 7. 9. .345 lit. Salariatul sau reprezentantul acestuia în cazurile urmăririi perceperii salariului sau unor alte drepturi calculate.dispoziţia incaso trezorerială remisă de instituţia financiară organului fiscal cu menţiunea despre lipsa totală sau parţială a mijloacelor pe contul bancar al contribuabilului (în cazul existenţei contului). organul fiscal şi organul de executare a actelor judecătoreşti în cazurile indicate în art. curatorul. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi direcţiile lui teritoriale în cazul încasării datoriilor la impozite.f) CPC.

fungibile şi consumptibile.346. cât şi la contractul ce reglementează obligaţia principală asigurată prin gaj.3 CPC. cantitatea şi calitatea lui. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că ordonanţa judecătorească se emite doar în cazul admiterii pretenţiilor creditorului. fondul căruia este nemijlocit legat de obiectul ordonanţei judecătoreşti. .omiterea de către creditor a termenelor de prescripţie. debitorul se află în afara jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova. la urmărirea lor prin ordonanţă se va indica genul bunului. examinează pretenţia în termen de 5 zile de la depunerea cererii. Astfel. judecătorul. .348. 351 CPC rezultă că judecătorul nu este în drept să refuze eliberarea ordonanţei. 7. .art. Dacă cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti corespunde cerinţelor legii.488 Cod civil. printr-o scrisoare recomandată cu recipisă.c) şi e) CPC şi ulterior solicitantul a lichidat aceste neajunsuri. De asemenea instanţa în mod obligatoriu se va pronunţa asupra evacuării silite a persoanelor şi bunurilor din imobil. În acest caz creditorii sunt în drept să înainteze în ordinea procedurii generale acţiune privind încasarea pagubei. În acest caz părţile nu vor fi citate pentru explicaţii.351 CPC. 104 . se constată existenţa unui litigiu de drept care nu poate fi soluţionat în temeiul documentelor depuse. 10. 350. i se restituie taxa de stat. se adoptă o încheiere de refuz în primirea cererii care nu este susceptibilă de atac. La urmărirea imobilului gajat. În cazul în care judecătorul consideră că pretenţia nu rezultă din art. Drept temeiuri pentru anularea ordonanţei judecătoreşti pot fi invocate următoarele: . 11. Instanţele judiciare urmează a ţine cont de faptul că uneori valoarea bunului gajat poate să nu acopere suma debitoare. ultimul îşi va înainta pretenţiile din nou prin procedura în ordonanţă. 8. Copia ordonanţei se trimite debitorului. nu s-a respectat procedura prealabilă cerută de lege.actul întocmit de către funcţionarul fiscal. lit.contestarea sumelor datorate.existenţa în procedură a unui litigiu. Ordonanţa judecătorească urmează să corespundă condiţiilor prevăzute de art. fără emiterea încheierii de intentare a procesului. În acest caz creditorului. indicând dreptul lui de a înainta obiecţii motivate în decurs de 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă. 9.. cu respectarea termenelor generale de prescripţie. în ordonanţă se va indica locul amplasării bunului. Dacă judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanţei din motivele consemnate la art. potrivit prevederilor art. . În cazul gajării bunurilor determinate generic. La urmărirea forţată a obiectului gajat prin procedura în ordonanţă respectarea procedurii prealabile se va considera notificarea exercitării dreptului de gaj şi înregistrarea preavizului în registrul de înscriere a gajului în corespundere cu prevederile art. cel târziu a doua zi. a penalităţilor care sunt solicitate de creditor şi care urmează a fi încasate în temeiul legii sau al contractului.345 CPC.346 pct. nu sunt prezentate documente care confirmă pretenţia creditorului.67 din Legea cu privire la gaj şi art. În ambele cazuri se va face referire atât la contractul de gaj (cu indicarea numărului şi datei întocmirii).necorespunderea actelor întocmite de către creditor cerinţelor legii. nu vor avea loc dezbateri judiciare şi nu se va încheia proces-verbal. valoarea lui.executarea benevolă a obligaţiei de către debitor până la înaintarea cererii şi altele. din esenţa art. prin care se confirmă că contribuabilul nu permite accesul în domiciliul sau reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile.

3 CPC). 353 alin. Asupra chestiunii întoarcerii executării instanţa se va pronunţa printr-o încheiere susceptibilă de atac.354 alin.156 din Codul de executare al RM.(2). cu excepţia cazurilor de executare imediată. creditorului fiindu-i remise şi toate materialele depuse.443-XV din 24.2008] 14.2008] 18. Ordonanţa judecătorească reprezintă un act executoriu care se îndeplineşte în modul stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti. În cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege.17 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. În cazul anulării ordonanţei deja executate deplin sau parţial şi neadresării creditorului cu acţiune în procedura generală. Conform art. Titlul executoriu se va elibera doar în cazul încasării la buget de la debitor a taxei de stat (art. 16. la cererea debitorului. judecătorul o anulează printr-o încheiere care nu se supune niciunei căi de atac. La această cerere va fi anexat documentul care confirmă executarea ordonanţei. salariului şi a altor drepturi ce decurg din raporturi de muncă urmează a fi executată imediat.352 CPC.12. se eliberează creditorului o copie a ordonanţei pentru a fi prezentată spre executare. În cel mult 3 zile de la data pronunţării încheierii de anulare a ordonanţei. copia acesteia se expediază părţilor. debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa cu cerere potrivit art. judecătorul este în drept.(2) CPC în această încheiere judecătorul doar lămureşte creditorului că pretenţia lui poate fi înaintată debitorului în procedura de examinare a acţiunii civile contencioasă. Dacă temeiurile expuse în cadrul obiecţiilor nu se referă la fondul cauzei.352 alin. debitorul înaintează obiecţii motivate împotriva ordonanţei judecătoreşti. 31 mai 2004 nr.353 alin.2004 referitor la întoarcerea executării. Dacă va fi anulată ordonanţa judecătorească neexecutată sau executată parţial. Chişinău.10 din 22.10 din 22. în acelaşi timp soluţionând chestiunea de restabilire a termenului pentru depunerea lor.12. 13. [Pct.13 în redacţia Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. judecătorul va emite o încheiere cu privire la refuzul anulării ordonanţei.18 105 . fără eliberarea ulterioară a titlului executoriu. Dacă debitorul este de acord cu pretenţiile creditorului sau obiecţiile lui au fost respinse de judecător. ordonanţa judecătorească poate fi eliberată repetat. executarea ordonanţei până la examinarea obiecţiilor. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile (art. 15. instanţa va dispune încetarea executării. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că în cazul în care pretenţia derivă dintr-un act juridic autentificat notarial sau rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu şi legea nu prevede altfel.256 CPC ordonanţa judecătorească prin care pârâtul este obligat la plata pensiei de întreţinere a copilului minor. dar pentru diferite perioade de timp. [Pct.(4) CPC). pretenţia fiind aceeaşi. adoptat prin Legea nr. să suspende.12. 17. Dacă în termenul stabilit la art. cu excepţia cazurilor când întoarcerea executării este limitată. Reieşind din prevederile art.12.

în anul 2009. În anul 2008 în secţiunea a II-a au fost examinate 2173 cauze. au fost folosite şi datele rapoartelor statistice privind judecarea cauzelor civile şi de contencios administrativ în ordine de recurs de către Curtea Supremă de Justiţie pe anii 2008-2009.18% .judecarea pricinilor cu încălcarea competenţei.38%). deciziile instanţelor de apel date în fiecare a 5-a pricina au fost casate cu restituirea spre rejudecare. Scopul prezentei generalizări este evidenţierea temeiurilor ce duc la restituirea de către instanţele de recurs a pricinilor spre rejudecare şi asigurarea aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei materiale şi procesuale de către instanţele judecătoreşti în procesul de înfăptuire a justiţiei. a crescut şi numărul dosarelor restituite spre rejudecare. în anul 2008 au fost examinate în ordine de recurs în secţiunea I – 1934 cauze. În comparaţie cu anul 2008. Pentru efectuarea generalizării respective au fost selectate şi studiate copiile deciziilor Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie prin care s-a dispus restituirea dosarelor spre rejudecare în urma examinării recursurilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul (secţiunea I din Codul de procedură civilă) şi recursurilor împotriva deciziilor instanţelor de apel (secţiunea a II-a din Codul de procedură civilă) adoptate pe parcursul anului 2009.34%). Reieşind din datele raportului statistic al Curţii Supreme de Justiţie. drept motiv de casare cu restituirea spre rejudecare a servit încălcarea sau aplicarea eronată normelor de drept material sau procedural. dintre care au fost restituite spre rejudecare 301 cauze sau 17.81%.1690 cauze. În anul 2009 au fost examinate în ordine de recurs în secţiunea I . în anul 2009 concomitent cu creşterea numărului dosarelor examinate în secţiunea a II-a. 106 . De asemenea. dintre care au fost restituite spre rejudecare 390 cauze sau 17. a crescut numărul pricinilor restituite spre rejudecare. în 36 de cauze sau 13.judecarea pricinii în lipsa părţii care n-a fost legal citată. dintre care au fost restituire spre rejudecare 434 cauze sau 19.judecarea cauzei în lipsa părţii care n-a fost legal citată. dintre care au fost restituite spre rejudecare 252 cauze sau 13%. în 4 cazuri sau 1. În comparaţie cu anul 2008. S-a constatat că.46% . drept motiv de casare cu restituirea pricinilor spre rejudecare a servit judecarea cauzelor fără a intra în cercetarea fondului. în 3 cauze sau 0.95%. În majoritatea cazurilor (233 sau 85. inclusiv în instanţa de apel 161 cauze şi în prima instanţa 273 cauze.NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND TEMEIURILE CE DUC LA RESTITUIREA DE CĂTRE INSTANŢA DE RECURS A PRICINILOR SPRE REJUDECARE Prezenta notă informativă a fost efectuată în conformitate cu planul de activitate a Curţii Supreme de Justiţie pe anul 2010. în 31 de cauze sau 10% . În majoritatea cazurilor (257 sau 85. În anul 2009 în secţiunea a II-a au fost examinate 2239 cauze. concomitent cu micşorarea numărului dosarelor examinate în ordine de recurs în secţiunea I.38%. inclusiv în instanţa de apel 174 cauze şi în prima instanţa 216 cauze.96% judecarea cauzei cu încălcarea competenţei.

2. după caz. Codul civil.2006. este în drept să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe. de fond sau de apel.1997. (1) CPC. pe baza actelor din dosar. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. 6. instanţa verifică. În conformitate cu prevederile art.2003. Instanţa de recurs. 400 alin (2) şi (3) CPC sunt identice atât pentru recursurile împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului. care a întrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12. este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei instanţe.03. De asemenea. 107 .2008. Codul de procedură civilă. În conformitate cu art. 429 al. fără a administra noi dovezi. pot fi atacate cu recurs încheierile pronunţate în primă instanţă pentru care legea prevede în mod expres posibilitatea recurării indiferent de instanţa care le pronunţă. restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă. 410 al. 3 din 07. în limitele recursului declarat.1950. d) CPC). Cu recurs pot fi atacate hotărârile pronunţate în prima instanţă de curţile de apel şi alte hotărâri pentru care legea nu prevede calea apelului (art.397 CPC). 429 CPC). după ce judecă recursul. legalitatea hotărârii atacate. Pentru efectuarea generalizării nominalizate a fost selectat şi studiat următorul cadru legislativ: 1. 4. în comparaţie cu anul 2008. adoptat prin Legea nr.07. în instanţa de apel. sau. restituind pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs (art. (1) şi art.07. 3. (1) lit. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti” nr. instanţa verifică. în condiţiile legii. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul examinării pricinilor civile şi economici în ordine de apel şi de recurs” nr.225 din 30.2008.05. (2) CPC). 417 al. Instanţa de recurs verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe în întregul ei şi în ceea ce priveşte persoanele care nu au declarat recurs. când eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs (art. adoptat prin Legea nr. Recursul este calea ordinară de atac exercitată de către persoanele îndreptăţite împotriva actelor de dispoziţie ale instanţelor judecătoreşti.11. 442 CPC judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel.1107 din 06.Analiza comparativă a acestor date ne permite să concluzionăm că. (1) şi (2) CPC la judecarea pricinii în recurs. c) CPC). pentru recursurile incidente secţiunii I fiind aplicabile şi motivele prevăzute la art. 2 din 07. 5. 445 al. instanţa de recurs. (1) lit. în limitele invocate în recurs. 3 din 27. Respectiv. precum şi în cazurile în care încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului (art. cât şi pentru recursurile împotriva deciziilor instanţei de apel. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs” nr. în anul 2009 a crescut numărul dosarelor restituite spre rejudecare de către Curtea Supremă de Justiţie. judecând recursul declarat împotriva deciziilor instanţei de apel. 400 al. în baza materialelor din dosar şi a noilor înscrisuri. 423 al. Temeiurile declarării recursului şi casării hotărârii prevăzute de art.09. încheiată la Roma la 04. corectitudinea aplicării şi interpretării de către prima instanţă a normelor de drept material şi procedural. precum şi deciziile pronunţate de curţile de apel (art.2002.06.

400 alin.. Recurentul trebuie să demonstreze numai existenţa lor. M.05.12. Chişinău din 25.2006.. (3) CPC.B. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun.2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui E.2008. M. cu restituirea cauzei spre rejudecare în aceeaşi instanţă.2008 acţiunea a fost admisă.03.. cu privire la evacuare fără acordarea altui spaţiu locativ şi retragerea vizei de reşedinţă.P.P.B..M. Chişinău fără acordarea altui spaţiu locativ.12. (2) CPC. Prin decizia Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 01.2006 acţiunea a fost admisă.05.T.P. N. în componenţa judecătorilor D.11. şi R.12. Prin decizia Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 20. şi menţinută hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. (3) CPC.P. decizia Curţii de 108 . vom începe analiza practicii judiciare cu elucidarea temeiurilor prevăzute de art. în caz contrar fiind pasibilă eludarea cel puţin a unui grad de jurisdicţie pentru verificarea şi elucidarea unor circumstanţe sau pentru anumite persoane.05.P.2006.. şi R.C. fapt ce urmează a fi considerat drept o eroare judiciară care nu poate fi corectată în instanţa de recurs şi temei de a restitui cauza la rejudecare.P.P..B. ceea ce ar contraveni principiilor echităţii. contradictorialităţii şi dreptului la apărare.Chişinău din 10.2009. în componenţa judecătorilor N. Chişinău din 25.. 1 din str.2009 a casat cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. fără a fi necesară dovedirea influenţei acestora asupra hotărârii atacate. judecătorul care a luat parte la judecarea pricinii în instanţa de apel nu mai poate participa la judecarea ei în prima instanţă. reclamanţii au depus cerere de chemare în judecată prin care au solicitat evacuarea lui V. A. din apartamentul nr. S-a stabilit că.. 400 al.P. în sensul legii. sunt temeiuri necondiţionate pentru casarea hotărârilor şi. decizia Curţii de Apel Chişinău din 20. a) pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la examinarea ei Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 16.05. 3 din 27. şi M.P. A. Încălcările procedurale enumerare în art. fiind aplicabilă în situaţia utilizării eronate a normelor procedurale. M.P. Astfel. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. şi V. la rejudecarea cauzei au fost admise încălcări ale normelor de drept procedural.11. 2ra-2192/09). b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul. împotriva lui V. Astfel. şi V. la judecarea cauzei a participat repetat judecătorul V..2009 a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. casarea cu trimitere la rejudecare va opera în cazurile în care eroarea nu poate fi remediată de către instanţa de recurs. (4) CPC se iau în considerare întotdeauna şi din oficiu de către instanţă.P. în conformitate cu art. a fost casată hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. de regulă. Chişinău din 10. Belinschi 73 mun. 400 alin. A. Prin urmare.P. A. repetat.Prin prisma pct. reieşind din cele expuse.. 31 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM nr. În conformitate cu art. şi R. data şi ora şedinţei de judecată Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie la 04.P. 49 al. a fost respins apelul declarat de către V.B.V. cu retragerea vizei de reşedinţă. în instanţa de apel şi nici în instanţa de recurs. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs”. se explică că.

199 CPC şi anume: de către preşedintele şedinţei nu a fost explicată interpretului obligaţia de a traduce explicaţiile. şi Întreprinderii Municipale „Direcţia de producţie a gospodăriei locativ comunală Edineţ” cu privire la înscrierea ca participant la privatizarea apartamentului. V. dispoziţiile preşedintelui şedinţei. Data înmânării citaţiei sau înştiinţării se înscrie pe citaţie sau înştiinţare în partea care se înmânează destinatarului. astfel fiind încălcat dreptul la un proces echitabil. precum şi obligaţia de a le traduce explicaţiile. citaţiile şi înştiinţările se înmânează participaţilor la proces. în primul rând a părţilor de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecăţii. depoziţiile martorilor conţinute în dosar. instanţa de recurs a conchis că. iar reieşind din prevederile art. 2ra-1611/09). înregistrările audio. (3) şi (4) CPC. care se restituie instanţei. C. precum şi de a dispune de drepturile procedurale. împotriva Primăriei satului Cojuşna raionul Străşeni şi Cooperativei de Producere şi Consum Cojuşna cu privire la înlăturarea impedimentelor în folosirea proprietăţii private. În conformitate cu art. din procesul-verbal al şedinţei de judecată a Curţii de Apel Bălţi din 24. fapt ce contravine prevederilor legale sus-menţionate. Din procesulverbal al şedinţei de judecată a primei instanţe reiese că. iar careva date referitor la recepţionarea înştiinţării lipsesc.2009 rezultă că.2009. împotriva N.02. (1) CPC. a casat cu restituirea spre rejudecare în instanţa de apel. În conformitate cu prevederile art.2008 în pricina civilă la cerere de chemare în judecată a lui V. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. încheierile judecătoreşti şi hotărârea judecătorească. în şedinţa de judecată a fost invitat interpretul care a participat pe parcursul judecării pricinii în prima instanţa. Astfel. la 02. prin care a fost menţinută hotărârea Judecătoriei Străşeni din 09.02. documentele cărora li s-a dat citire. instanţa de recurs a indicat că. interpreţilor astfel încât aceştia să se poată pregăti de proces şi să se prezinte la timp în faţa instanţei. ce se afirmă prin posibilitatea.. precum şi pe cotor. cauza dată a fost judecată în lipsa lui V.04. la fel şi hotărârea primei instanţe a fost tradusă în limba rusă. Deşi în procesul-verbal al şedinţei de judecată al instanţei de apel din 22. Instanţa de recurs a reţinut că. instanţa de apel a judecat cauza fără a asigura disponibilitatea în drepturi a participantului la proces. instanţa de apel n-a îndeplinit condiţiile prevăzute la art. despre examinarea pricinii pentru 24.D. 102 al. depoziţiile şi demersurile participanţilor la proces.2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui C.Apel Bălţi din 24. ultimul neagă faptul primirii de către el a acestei înştiinţări. citaţia şi înştiinţarea se trimit prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin persoana împuternicită de judecată. specialiştilor. Citaţia se înmânează părţii cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării. În motivarea deciziei. a fost în imposibilitatea de a se prezenta la judecarea apelului în instanţa de apel. 109 .2009 prin care a fost casată hotărârea Judecătoriei Edineţ din 27. deşi la materialele dosarului sunt anexate copiile înştiinţării lui V. concluziile experţilor. c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie.M. martorilor. 27 alin.12. 105 alin.M.M. consultaţiile şi explicaţiile specialiştilor. obligarea curăţirii canalului de evacuare a apelor freatice. După cum rezultă din materialele cauzei.02.M. (1) CPC. de a alege modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare.D. experţilor.Z.2009. dispoziţiile şi demersurile persoanelor care nu cunosc limba procesului.11.2009 este indicată prezenţa interpretului.04. repararea capitală a casei de locuit. nu posedă limba de stat. demolarea construcţiei şi repararea prejudiciului moral. care avea calitatea de intimat.2009. decizia Curţii de Apel Chişinău din 22.02.

prin decizia din 21. mun.C.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui G. SRL „Paradis” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎS „Cadastru” prin care a solicitat să fie recunoscut ilegal refuzul OCT Chişinău de a înregistra dreptul său de proprietate asupra încăperilor construite în arcul pietonal din bd. 83. Ştefan cel Mare. hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19. S-a constatat că. de lucrările dosarului şi să vorbească în judecată prin interpret. şi deoarece eroarea judiciară în cauză nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. Chişinău. 3r-26/09). Chişinău pe numele Primăriei mun. a casat cu restituirea pricinii spre judecare în prima instanţă. 94.2008 prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată SRL „Paradis” împotriva ÎS „Cadastru”. în conformitate cu art. la 11. se consideră că normele de drept procedural sunt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care hotărârea nu este semnată de 110 . or.02. împotriva Consiliului raional Căuşeni şi Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la încasarea valorii averii confiscate în urma represiunilor politice. 24 alin. Chişinău.01. În motivarea deciziei instanţa de recurs a indicat că hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 19. 2ra-2032/09) d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces Colegiul civil de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. persoanele interesate în soluţionarea pricinii care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească sunt în drept să la cunoştinţă de actele. în conformitate cu legislaţia penală. 400 alin.2009.09. a casat cu restituirea spre rejudecare în prima instanţa.2008 nu este semnată de judecătorul completului de judecată ce a judecat pricina în cauză. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. în caz de traducere intenţionat greşită şi nu a fost anexată la procesul-verbal declaraţia de avertizare. 95. e) CPC. de a casa integral hotărârea primei instanţe şi de a restitui pricina spre rejudecare în prima instanţă. (2) CPC care reglementează limba de procedură şi dreptul la interpret. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia de a admite recursul declarat de către Î.2009. 97. OCT Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ.05. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că. e) hotărârea nu este semnată de judecător sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. interpretul nu a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă. (3) lit.06. astfel. 98 şi 99 din bd. Ştefan cel Mare. 83 şi să fie obligat pârâtul să radieze din registrul bunurilor imobile înregistrarea încăperilor nr. s-a constatat că. semnată de acesta. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 96. fără că ea să fi fost antrenată în proces. anume că instanţa a soluţionat problema drepturilor Primăriei mun. decizia Curţii de Apel Bender din 30.2008 şi hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 19. Chişinău şi să înregistreze aceste încăperi pe numele SRL „Paradis”. nefiind respectate normele prescrise de lege. fiind proprietara imobilului litigios nu a fost atrasă în proces. „Cadastru”. Din materialele dosarului ce certitudine s-a constatat că Primăria mun.05. nr.S.La fel. În aceste condiţii este cert. că instanţa de apel a soluţionat cauza fără participarea interpretului. În conformitate cu art. s-a constatat încălcarea normelor de drept procedural.

Instanţa de recurs a considerat că examinarea cauzei în instanţa de apel s-a efectuat cu încălcarea normelor de drept procedural prevăzute de art. privind repararea prejudiciului material.M.M.06. Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ.2009 urmează că completul de judecată a fost compus din trei judecători: D.242 alin.2008 lipseşte.2008. P.11.06. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.2009 şi hotărârea Judecătoriei Comrat din 15.2009 Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. iar procesul-verbal din 10.2008 în pricină civilă la cererea de chemare în judecată depusă de G. 2ra-2317/09). în procesul-verbal este aplicată o altă semnătură. f) CPC.2009 prin care a fost menţinută hotărârea Judecătoriei Centru mun. greşeală care nu a fost corectată nici de instanţa de apel. 2ra-201/09).10. (3) lit.. împotriva Primăriei mun. 400 al.01. M.06. În aceste condiţii. 111 . 400 al. Din conţinutul procesul-verbal al şedinţei de judecată din 23. Procesul-verbal al şedinţei de judecată a fost întocmit cu data de 03.C.12. prima instanţă.judecător sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre. (3) lit. În acest context. filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la radierea înscrierii din Registrul bunurilor imobile.2009. prin nesemnarea hotărârii de către judecător. (3) lit.C. (preşedintele şedinţei). f) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 04. a admis încălcarea normelor de drept procedural. Chişinău din 12.03. repararea prejudiciului material şi moral cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui R.2009 a fost casată hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 10. instanţa de recurs a calificat această abatere drept o încălcare prevăzută de art. S. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. g) hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale Prin decizia din 07. f) Cod de procedură civilă. şi A.10. f) CPC .11.3r-461/09) Un alt exemplu. 2008. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. L. în locul semnăturii preşedintelui de şedinţă D.(2). U.în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată.2008 prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată a lui I.11. decizia Curţii de Apel Comrat din 13. a casat cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. şi Gh.11. şi E. care serveşte drept temei de admitere a recursului şi de casare a deciziei instanţei de apel. Instanţa de recurs a menţionat că. Curtea de Apel Chişinău a pronunţat hotărârea la 10. 400 alin. În şedinţa de judecată s-a constatat că. decizia Curţii de Apel Chişinău din 23. împotriva OCT Comrat. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Comrat ca instanţa de contencios administrativ.Ţ. instanţa de recurs a reţinut că. În conformitate cu art. la 16. părţile şi alţi participanţi la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care în dosar lipseşte procesulverbal al şedinţei de judecată şi aceasta constituie temei de casare a hotărârii judecătoreşti. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. împotriva lui T.Ţ.

efectuată la 27. Comrat după foştii soţi N. (1) al Legii contenciosului administrativ. municipiului. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.03. fapt care dictează casarea integrală a deciziei instanţei de apel şi hotărârii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare după competenţă la Curtea de Apel Comrat. (Camiliciu) şi Il. (3) CPC care prevede că instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. se subînţelege litigiul pasibil de soluţionare de către instanţa de contencios administrativ competentă. de către o autoritate publică..2008 adresată pârâtului. ale consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău. ce lezează drepturile. prin care au solicitat radierea din Registrul bunurilor imobile a înscrierii cu privire la dreptul de coproprietate asupra bunului imobil din str. din care considerente contestarea actelor emise de către acesta ţine de competenţa Curţii de Apel Comrat.2005 şi efectuarea menţiunii în Registrul bunurilor imobile cu privire la înregistrarea dreptului de proprietare după ei ca moştenitori legali asupra acestui bun. fie de nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri privind recunoaşterea unui drept recunoscut de lege. Fedico. curţile de apel examinează în prima instanţa litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sunt constituite şi activează pe teritoriul raionului. 2ra-1567/09). 8 alin. orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său. instanţa de recurs a relevat că pricina dată a fost judecată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale. În conformitate cu art. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 1 alin. Prin noţiunea de litigiu de contencios administrativ. 45 din 18.2008.07. (2) al Legii contenciosului administrativ. se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului. 84 mun. 33 alin. este o subdiviziune a Agenţiei Relaţii funciare şi Cadastru. În atare situaţie. ale funcţionarilor publici din cadrul acestora. Practica judiciară ne permite de a concluziona că pe parcursul desfăşurării procesului civil pot fi săvârşite şi alte încălcări ale normelor de drept procedural. care au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii şi care servesc drept temei pentru restituirea cauzei spre rejudecare. Comrat. fie generat de un act administrativ. unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale. Conform art. de funcţionarii publici din cadrul organelor menţionate. libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor.Instanţa de recurs a menţionat că.02. În cele mai frecvente cazuri casarea cu trimiterea la rejudecare se operează în situaţii când de către instanţele de judecată au fost încălcate prevederile art. care este o autoritate publică centrală ce activează pe teritoriul mun. în sensul Legii sus menţionate. curţile de apel examinează în prima instanţă litigiile de contencios administrativ privind contestările acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor administraţiei publice din municipii. 240 al. la cererea prealabilă din 28. (2) CPC. 112 . recurenţii au înaintat acţiunea în judecată în urma primirii răspunsului OCT Comrat.C. recunoscut de lege. recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.C. Oficiul Cadastral Teritorial Comrat. în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi. filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” nr. filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru”. Conform art.

str. S-a stabilit că. şi intervenienţilor accesorii.A.2009 au fost casate decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa.I. mun.2009 a casat hotărârile instanţelor judecătoreşti cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. 240 al.10. Aşadar. repararea prejudiciului material şi moral.1995.09.03. şi P. împreună cu pârâtul M.12. cu privire la obligarea efectuării lucrărilor de reparaţie.07. În luna august 2006 de la pârât a aflat că acesta a înstrăinat apartamentul procurat în timpul căsătoriei.04.1997 până la 08. 240 alin. s-au aflat în relaţii de căsătorie din 27.2002 de vânzare-cumpărare a apartamentului nr.02. contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului este ilegal. la examinarea pricinii în prima instanţă s-au admis încălcări de ordin procedural. a fost rezoluţionat cu aducerea părţilor în poziţia iniţială. Chişinăului. şi fiindu-i lezat dreptul de proprietate. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. mun. Nisporeni compus din 2 odăi.04. nr.I. Chişinău. (3) CPC.M.I. (3) CPC. deoarece a fost înstrăinat în lipsa acordului ei.008 din 04.Spre exemplu: G.2003 şi de la această căsătorie au fiica Ana-Maria. contractul nr. cu privire la obligarea efectuării lucrărilor de reparaţie. În afară de aceasta. Consideră că. a depăşit limitele pretenţiilor înaintate şi a rezoluţionat contractul de vânzare-cumpărare.A. 2ra-859/09) În practica judiciară se întâlnesc cazuri în care prima instanţa a depăşit limitele pretenţiilor invocate şi n-a stabilit corect calitatea procedurală a participanţilor la proces În speţă: B. Gh. este parte a contractului de vânzare-cumpărare. 27.A. contrar prevederilor art. str. nulitatea căruia a fost cerută de către B. cu privire la repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.Asachi 71/6. G. Prin hotărârea judecătoriei Centru mun. În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că. or. repararea prejudiciului material şi moral cauzat în urma inundaţiei apartamentului său.P.A.Chişinău. acţiunea a fost respinsă.05. 2 B. În şedinţă de judecată s-a constatat că G.A. 3. Gh. nu s-a pronunţat referitor la pretenţia reclamantului cu privire la obligarea efectuării reparaţiei.. B. Chişinăului. contrar prevederilor art. notarul privat T. încheiat între M. a înaintat pretenţia cu privire la anularea contractului de vânzarecumpărare. 2 B. iar sursa inundaţiei este apartamentul nr.10.2008.Asachi 71/6. or.M. ÎMGFL a constatat că la 26. Prin hotărârea judecătoriei Nisporeni din 24.2008. Nisporeni.2006 apartamentul reclamantului a fost inundat.. cu pârâtul M. str.M. str. intimata în cererea de chemare în judecată i-a indicat 113 .01.I. Chişinău din 18. În timpul căsătoriei. anularea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului şi încasarea cheltuielilor de judecată.2007.I. însă prima instanţă. deşi P.I. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui U. Colegiul Civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 08.I. Prima instanţa a respins acţiunea. însă. compensarea obiectelor defectate. compensarea obiectelor defectate. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui U. menţinută prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 02.11.2008. 27. este proprietarul ap. menţinută prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 25. Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 20. 2. născută la 24. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui M. care nu au fost corectare de către instanţa de apel. la 01.1997 au cumpărat apartamentul nr. şi P.

444 al. iar intervenientul accesoriu este persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane în cazul în care prin hotărâre judecătorească în viitor îi pot fi atinse drepturile şi interesele legitime. la 18. V. Pârât este partea dintr-un proces civil împotriva căreia este depusă acţiunea.1999. un contract de înstrăinare a apartamentului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Erorile primei instanţe nu au fost corectate de către instanţa de apel. Bălcescu. 50 situat în or. Până în aprilie 2002 pârâtul şi-a îndeplinit obligaţiunile contractuale doar prin transmiterea lunară a câte 250 lei. Bălcescu 5. În motivarea acţiunii a indicat că. Prin urmare.08. V. conform căruia ea a transmis pârâtului în proprietate apartamentul nr. refuzând în continuare să achite întreţinerea reclamantei din motiv că valoarea totală a întreţinerii prestate periodic a devenit echivalentă sau chiar a depăşit valoarea apartamentului în litigiu.V. Cahul.V. V. str.calitatea procedurală de intervenient accesoriu iar prima instanţa nu i-a cerut să stabilească corect calitatea procedurală a cumpărătorului. 114 . îngrijire şi ajutorul necesar. a depus cerere reconvenţională împotriva V.V. dacă necesitatea schimbării calităţii părţilor rezultă din dezbateri. şi anume sumei de 10700 lei plus 20 dolari SUA şi sumelor depozitate pe contul bancar deschis la SA „Banca de Economii”.03. cu trimiterea la rejudecare a cauzei în instanţa de fond. Aşadar. 50 situat în or.V.N. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. cu privire la rezilierea contractului de înstrăinare a apartamentului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. îmbrăcăminte. iar acesta s-a obligat să o întreţină pe tot parcursul vieţii. 413 al. 3 din 27. antrenând cumpărătorul P.1999 aceasta a încheiat cu pârâtul N. încheiat între J.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs” care explică că. a solicitat rezilierea contractului de înstrăinare a apartamentului nr. Iar din aprilie 2002 şi până în decembrie 2007 pârâtul a efectuat doar o singură plată în sumă de 50 lei. Cahul. 5. instanţa de recurs va decide admiterea recursului şi/sau pentru alte motive decât cele invocate de către recurent. a constatat că. prima instanţa a încălcat drepturile procedurale ale acestuia.V. examinând petiţia pensionarei J. căldura. Intervenientul accesoriu nu este partea împotriva căruia este depusă acţiunea şi drepturile procedurale ale acestuia diferă de drepturile procedurale ale părţii în proces. medicamente. în instanţa de recurs nu se poate schimba calitatea părţilor. Decizia instanţei de apel a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare deoarece cererea de apel a fost depusă de către persoana neîmputernicită. N.08.I. cu privire la încasarea sumelor băneşti care nu au fost prevăzute de contract. (1) CPC. aprovizionând-o cu hrană. 2ra-499/09). în proces în calitate de intervenient accesoriu şi rezoluţionând contractul de vânzare-cumpărare. împotriva lui N.J. şi N. Procurorul r-lui Cahul a depus o cerere de chemare în judecată în interesele pensionarei J. (2) şi art. temeiul sau obiectul acţiunii şi nici nu se pot înainta pretenţii noi. nr. cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Acest caz se încadrează sau poate fi referit vizavi de explicaţiile date în punctul 21 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 2492 din 18. erorile admise de către prima instanţă şi cea de apel nu sunt posibile de corectat în ordine de recurs. str. N. Procurorul r-l Cahul în interesele pensionarei J. În conformitate cu art.

V. încasarea salariului mediu pentru absenţa forţată de la lucru şi repararea prejudiciului moral.V.02. în beneficiul lui N. încasarea salariului restant.V. cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată. (1) CPC. d) CPC. faţă de J.11.Prin hotărârea Judecătoriei Cahul din 10.V. Astfel.2009 a admis recursul declarat de către N. libertăţilor şi intereselor legitime poate fi intentată de către procuror la cererea scrisă a persoanei interesate dacă aceasta nu se poate adresa în judecată personal din cauză de sănătate. Conform art.. având calitate de pârât în acţiunea iniţială şi calitatea de reclamant în acţiunea reconvenţională. de la 7000 lei până la 2000 lei. incapabilitate sau din alte motive întemeiate.J. datoria în sumă de 7000 lei. 71 alin. adică fiind depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel.2008 cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. şi modificată hotărârea primei instanţe. În şedinţa de judecată s-a constatat că. în cazul în care acţionează în calitate de reclamant din numele persoanei interesate. Decizia instanţei de apel a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că dispozitivul deciziei contravine părţii motivate Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie la 20. iar acţiunea reconvenţională a fost admisă parţial. a casat decizia Curţii de Apel Cahul din 25. care este în imposibilitate de sine stătător să se adreseze în instanţa de judecată din motive întemeiate. Curtea Supremă de Justiţie a considerat că. N.11. 72 alin. decizia Curţii de Apel Chişinău din 04. Din materialele dosarului rezultă că în pricina dată au fost depuse două acţiuni. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 20.05. procurorul poate săvârşi anumite acţiuni procesuale. (1) şi (2) CPC.05.2009 a casat cu restituirea spre rejudecare pricinii în instanţa de apel. 369 al. împotriva Societăţii pe Acţiuni „Armo-Beton” cu privire la anularea ordinului.2008 acţiunea iniţială a fost admisă integral. (1) lit. Procurorul raionului Cahul acţionând în interesele J. procurorul participă la judecarea pricinilor civile în prima instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuşi l-a pornit în condiţiile legii. instanţa de apel a încălcat normele de drept procedural.2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui V. dispunând de drepturi şi obligaţii. şi-a depăşit atribuţiile sale. restabilirea la lucru.V.V. dispozitivul hotărârii contestate conţine concluzii contradictorii faţă de partea motivată a acesteia. Acţiunea în apărarea drepturilor. deoarece în circumstanţele sus-menţionate aceasta urma să restituie cererea de apel depusă de Procurorul raionului Cahul în temeiul art. Potrivit art. atacând cu apel hotărârea primei instanţe în partea admiterii parţiale a cererii reconvenţionale. Legea nu prevede ca procurorul să acţioneze în judecată din numele pârâtului. nu a atacat cu apel hotărârea primei instanţe. vârstă înaintată. 2ra-870/09).09. împotriva deciziei instanţei de apel.V.C.2008 a fost admis apelul declarat de Procurorul r-l Cahul în interesele pensionarei V. Prima instanţă a admis integral acţiunea iniţială. Prin prisma prevederilor legale sus-citate rezultă că. A fost parţial admisă acţiunea reconvenţională fiind încasată din contul J. în beneficiul lui N.V. În rest hotărârea a fost menţinută. care avea calitatea de pârât. micşorându-se suma datoriei încasate de la J. 115 . Prin decizia Curţii de Apel Cahul din 25. procurorul care a înaintat o acţiune are drepturile şi obligaţiile procedurale de reclamant. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.

Ulterior. obligând Casa Naţională de Asigurări Sociale să recalculeze pensia lui I. Colegiul Civil consideră apelul declarat de societatea pe acţiuni „Armo-Beton” întemeiat şi care urmează a fi admis. hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 06. însă ulterior a depus un demers prin care a renunţat la aceste capete de cerere.P. ca funcţionar public din ziua stabilirii ei . După cum rezultă din actele cauzei. împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Curţii de Conturi cu privire la contestarea actului administrativ. în formă de hotărâre se emite dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează fondul pricinii. în cazul dat. această hotărâre este nemotivată şi are drept consecinţă nulitatea ei.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui I. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. În cazul în care o atare concordanţă nu există. dispozitivul cuprinzând o altă concluzie decât aceea pe care o impuneau motivele. şi de a emite în această parte o nouă hotărâre.Astfel.audiind părţile.08. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a conchis că. conform căreia s-a decis de a se admite apelul declarat de societatea pe acţiuni „Armo-Beton”. în motivarea deciziei instanţa de apel a indicat: „. 2ra-1022/09) Referitor la cazul dat se poate de concretizat că. Or. În rest hotărârea se menţine”.2008 „Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti” între dispozitiv şi motivare trebuie să existe concordanţă.2009 a fost casată. se casează hotărârea Judecătoriei Botanica municipiul Chişinău din 07 octombrie 2008 în partea încasării de la societatea pe acţiuni „Armo-Beton” în beneficiul lui V. repararea prejudiciului material în mărime de 2700 lei şi a cheltuielilor de judecată din contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Curţii de Conturi. 14 CPC nu constituie 116 .03. prin care a respinge capătul de cerere privind repararea prejudiciului moral.2008 a admis renunţul reclamantului la cerinţele privind încasarea prejudiciului material în mărime de 2700 lei şi a cheltuielilor de judecată din contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Curţii de Conturi şi a încetat procesul pe aceste capete de cereri şi a admis acţiunea reclamantului cu privire la recalcularea pensiei. În şedinţa de judecată s-a constatat că.11.C. prima instanţă prin hotărârea din 06. 14 al. a prejudiciului moral în mărime de 3000 lei. în formă de încheiere se emite dispoziţia primei instanţe prin care nu se soluţionează fondul pricinii.08. În rezultatul generalizării s-au depistat cazuri în care hotărârile instanţelor judecătoreşti au fost casate cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că au fost încălcate prevederile art.2005.. în conformitate cu prevederile punctului 21 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 14 CPC privind forma actului judiciar Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 04.. nu se admite încetarea procesului prin hotărâre instanţei de judecată.2006.P. cu restituirea spre rejudecare în prima instanţa. În conformitate cu art. cu casarea hotărârii primei instanţe şi restituirea pricinii la rejudecare în aceeaşi instanţă de judecată”. reclamantul a depus o cerere prin care a solicitat atragerea în proces a Curţii de Conturi în calitate de intervenient. examinând în cumul probele administrate la dosar.26. conform normei juridice citate. 2 din 07.11. Circumstanţele menţionate constituie temei incontestabil de casare a hotărârii contestate cu remiterea cauzei spre rejudecare. (2) şi (3) CPC. reclamantul s-a adresat în instanţa de judecată către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Curtea de Conturi cu acţiunea de recalculare pensiei de funcţionar public de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din ziua stabilirii ei . aplicarea eronată de către prima instanţă a prevederilor art.07.26. Această concluzie contravine dispozitivului deciziei.

2007 cererea de chemare în judecată depusă de M. nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate în apel C. (5) CPC. 14 CPC de a adopta în mod separat actul de dispoziţie judecătoresc respectiv.2007.12. care a solicitat încasarea de la SRL „Topograf” a sumei de 10000 lei suplimentar la cele încasate de prima instanţă pentru a avea posibilitatea de a repara automobilul.2007 încheierea din 20.2008 „Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti” care explică că instanţa de judecată este obligată prin prisma art.12.2007 a fost bolnav şi nu a avut posibilitate să se prezinte în şedinţa de judecată. Prin încheierea judecătoriei Floreşti din 04.M. încălcând prevederile art.5 CPC.2007. Prin hotărârea judecătoriei Floreşti din 18.06. 6 CEDO induce la ilegalitatea hotărârii primei instanţe.12. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 117 .12.09.2007 a fost anulată şi examinarea pricinii a fost fixată pentru 27.2007. cu privire la repararea prejudiciului material în mărime de 12 441 lei cauzat în urma accidentului rutier comis că către V. Contrar acestor prevederi imperative ale legii şi exceptând faptul că SRL „Topograf” a contestat cu apel şi încheierea din 04. Instanţa de apel nu s-a expus nici în privinţa acestei pretenţii suplimentare. prin care a fost casată încheierea din 20.08. Prin încheierea judecătoriei Floreşti din 20. Reclamantul a depus cerere prin care a solicitat anularea încheierii de scoatere a cererii de pe rol din motiv că la 20. 400 al.2007 de scoatere a cererii de pe rol. În motivarea deciziei instanţa de recurs a reţinut că. în privinţa fiecărei pretenţii invocate.06.2009 apelul declarat de SRL „Topograf” a fost respins şi menţinută hotărârea primei instanţe. instanţa de apel nu s-a expus în privinţa acestei pretenţii.N. 2 din 07. În lipsa unui răspuns clar şi explicit referitor la unul din argumentele esenţiale ale cererii de apel. a casat decizia instanţei de apel cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. În afară de această. şofer al societăţii cu răspundere limitată „Topograf”. 3r-540/09) Ca urmare a celor expuse mai sus ne vom referi la p.07. hotărârea judecătorească se consideră nemotivată. instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel. Casarea deciziei instanţei de apel din motivul că instanţa de apel. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. în dependenţă de rezultatul examinării ei. ci se încadrează în prevederile art.N. În conformitate cu prevederile art. în rezultatul căruia a fost deteriorat automobilul reclamantului.03. Nemotivarea hotărârii constituie o încălcare a dreptului la judecarea cauzei într-un mod echitabil prevăzut de art.o încălcare formală.07.C. care nu a fost examinată de prima instanţa. hotărârea primei instanţe a fost atacată cu apel şi de către reclamantul M. chiar dacă ele au fost expuse într-o singură cerere (cerere de chemare în judecată). a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Topograf” şi intervenientului accesoriu V. 373 al.2008 acţiunea a fost admisă.C.2009 a admis recursul declarat de către SRL „Topograf”. din cererea de apel depusă de SRL „Topograf” împotriva hotărârii primei instanţe rezultă că apelantul a solicitat casarea şi a încheierii din 04.06.. 2 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. (1) litera d) CPC. iar coroborat cu art. 373 al. a fost scoasă de pe rol. Prin decizia Curţii de Apel Bălţi din 10. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 26.

a casat decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. la examinarea pricinii s-au admis încălcări de ordin procedural şi eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanţa de recurs.2009 a admis recursul declarat de către T..E.07. nefiind legal citat. 388 al.2008 a fost admis apelul declarat de către E. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 17. d) CPC a servit temei pentru casarea hotărârilor pronunţate cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa T. 385 al. contrar prevederilor art. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 08. cu repunerea acestuia în termen.04. prin ce a admis încălcări ale normelor de drept procedural Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie la 21. interesele căreia se ating prin intentarea prezentei acţiuni în judecată. b) CPC. repararea prejudiciului material şi moral cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. c). Chişinău din 30. S-a stabilit că apelantul E. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr2ra-1512/09) Încălcarea de către instanţa de apel a prevederilor art. d) CPC.E. (1) lit. prin care acţiunea a fost respinsă. împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la contestarea actului administrativ. casată hotărârea primei instanţe cu emiterea unei noi hotărâri. a atacat-o cu apel.E. fără că apelantul E. prin ce şi-a depăşit împuternicirile delegate prin norma de drept enunţată. invocând motivul că pricina a fost examinată în lipsa sa.Iu. cu privire la recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiu locativ. 385 al. 388 al. să solicite aceasta. a judecat pricina în fond. 1977. fără a o restitui în primă instanţă.2009 a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 27.Gh. (1) lit.. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Gh. solicitând restituirea pricinii la rejudecare în prima instanţa. Conform art.E. restituind pricina spre rejudecare în prima instanţa dacă a constatat încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural specificate la art. Conform art. 388. La solicitarea participanţilor la proces. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. şi I. pricina a fost examinată fără antrenarea în proces a fiicei recurentei-reclamante S. în cazurile prevăzute la art.. hotărârea primei instanţe urmează a fi casată.Gh. după ce judecă apelul. Astfel.2008 acţiunea a fost admisă. Prin hotărârea Judecătoriei Botanica mun.n. Mai mult ca atât. instanţa de apel este în drept să judece pricina în fond. (1) lit. independent de argumentele cererii de apel. nefiind de acord cu hotărârea primei instanţe. dacă pricina a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul. b). 2ra-398/09) Instanţa de judecată nu s-a pronunţat prin încheiere asupra demersului de numire a expertizei şi asupra recuzării. (1) lit. instanţa de apel. e) şi f).01. Instanţa de apel. 118 ..Gh. d) CPC şi ignorând cerinţele indicate în cererea de apel privind remiterea pricinii spre rejudecare.E. (1) lit. data şi ora şedinţei de judecată. care se află la evidenţă în apartamentul litigios în calitate de membru al familiei.2008 prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată a lui P.Libertăţilor Fundamentale. instanţa de recurs a stabilit că.10. a.11. 385 al. este în drept să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei instanţe. care oblică judecătorii naţionali să motiveze deciziile pentru a nu lăsa părţile într-o stare de incertitudine şi a nu le crea impresia că nu au fost auziţi.

Prin demersul din 18. prin fideiusiune.C. mun. Executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate în baza contractului de credit a fost asigurată de V. meşteşugului artizanale şi din alte domenii. 87 din bd. 50 litera d) CPC.2004.3r-263/09) Instanţa de apel a examinat în fond un nou temei al acţiunii care nu a fost obiect al dezbaterilor în prima instanţă. prin gajarea lotului de pământ situat pe str. care cer cunoştinţe speciale. 372 al. indicând că în el lipsesc menţiunile privind soluţia instanţei de judecată referitor la demersul de numire a expertizei. Din cauza neexecutării de către SRL „Geta” a obligaţiunilor asumate..2008. iar în cazurile prevăzute de lege. BC „Comerţbank” a acordat SRL „Geta” un credit în sumă de 722 000 lei. exceptând faptul că P.2008 recurentul a depus cerere de recuzare a judecătorului Curţii de Apel Chişinău în temeiul art. a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Geta”.12. 53 CPC şi nu a decis asupra recuzării printr-o încheiere motivată. situat pe str.Chişinău din 25. în baza ordonanţei Judecătoriei Centru mun. Aşadar. Prin urmare. tehnicii. Moscova 12/2 mun. cu privire la încasarea sumei.2005. Asupra efectuării expertizei.C. din oficiu. cu suprafaţa de 0. V. Mai mult.2008 a înregistrat la Curtea de Apel Chişinău cererea de recuzare a judecătorului în temeiul art.08. Contrar acestor norme imperative ale legii. deşi aşa cerere este anexată la actele pricinii. care nu pot fi corectate de instanţa de recurs şi servesc ca temei de casare a hotărârii şi încheierii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare. În baza contractului de credit din 07.08.10. la 25. prima instanţă nu a respectat prevederile art. apărute în proces. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. Chişinău şi de B.1999 a devenit proprietarul terenului cu destinaţie locativă cu suprafaţa de 0. La 25. Chişinău. artei.07. În conformitate cu art. Prin cererea din 29.09.2008 P. care au fost respinse prin încheierea din 01. în încheierea de respingere a observaţiilor asupra procesului-verbal a motivat că la actele pricinii nu este o cerere de numire a expertizei contabilă-juridică.M. 50 litera d) CPC. 148 CPC asupra demersului de numire a expertizei. (3) CPC B. care nu poate fi atacată cu recurs. În motivarea acţiunii a indicat că. prima instanţă nu s-a pronunţat printr-o încheiere în conformitate cu art.045 ha..În şedinţa de judecată s-a constatat că reclamantul a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la contestarea actului administrativ şi recalcularea pensiei.045 ha. prin gajarea apartamentului nr.C. la examinarea pricinii prima instanţă a admis încălcări ale normelor de drept procedural. Mitropolit Gurie Grosu. concluzia primei instanţe expusă în încheierea de respingere a observaţiilor asupra procesului-verbal contravine circumstanţelor pricinii şi aceasta serveşte temei de casare a încheierii. În afară de aceasta.E. în baza contractului de vânzare-cumpărare din 03.. 148 CPC. a înaintat observaţii asupra procesului-verbal. prin ce a încălcat prevederile art. de M.C.05. Mitropolit Gurie Grosu. şi M. la cererea Băncii Comerciale 119 .2008 recurentul a solicitat numirea expertizei contabilă-juridică pentru stabilirea legalităţii calculării pensiei. la cererea părţii sau a unui alt participant la proces. pentru elucidarea unor aspecte din domeniul ştiinţei. judecătorul sau instanţa dispune efectuarea unei expertize.10. judecătorul sau instanţa se pronunţă printr-o încheiere.M.E.

argumenta şi dovedi poziţia în proces. Mitropolit Gurie Grosu mun. 530 Cod civil.„Comerţbank” a fost transmis în posesia ultimei lotul de pământ situat pe str. sumă care urmează a fi restituită de către SRL „Geta” şi V. art. B.M. Prin hotărârea Judecătoriei Râşcani mun. (3) CPC şi art.045 ha.2008 a examinat apelul declarat de către CA „Delta” SRL împotriva hotărârii Judecătoriei Soroca din 11. Din materialele dosarului rezultă că instanţa de apel la 05. iar creditorul poate pretinde fiecăruia din debitori executarea.1389. Prin răspunsul din 11. şi solicită încasarea de la pârâţi a acestei sume şi a cheltuielilor de judecată în sumă de 36975 lei. examinând în fond un nou temei al acţiunii care nu a fost obiect al dezbaterilor în prima instanţă.06. Chişinău din 08. În atare circumstanţe. 372 al. art. 1146 Cod civil.2008 a fost casată hotărârea primei instanţe şi emisă o nouă hotărâre.06. gratuit sau oneros obligaţia debitorului şi art.01. împotriva CA „Delta” SRL cu privire la repararea prejudiciului material şi moral. în cererea de chemare în judecată a invocat art.Chişinău cu suprafaţa de 0. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. prin care acţiunea a fost admisă parţial. De asemenea.12.M. 1393 Cod civil. la 30. În suport s-a indicat că.2009 a casat decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa.06.12.2009. Reclamantul consideră că în prezent preţul mijlociu a lotului de pământ constituie 1225000 lei.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui H. şi-a modificat temeiul acţiunii. În instanţa de apel apelantul B. la 28.M.2006 Banca Comercială „Comerţbank” a înstrăinat terenul dat. invocând încălcarea art. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. ce reglementează raportul juridic privind îmbogăţirea fără justă cauză. lipsindu-l pe intimat de dreptul de a-şi formula.10. care prevede că. atunci debitori sunt legaţi solidar. având în vedere faptul că dreptul de a determina limitele cererii de chemare în judecată îi aparţine reclamantului. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 22. de a-şi expune opinia asupra problemei de drept invocate şi a se apăra. 1392. dacă doi sau mai mulţi debitori datorează o prestaţie în aşa fel încât fiecare este dator să efectueze întreaga prestaţie. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 21.045 ha constituie 1110000-1340000 lei.2008 prin 120 . în aceeaşi pricină.2008 acţiunea a fost respinsă. Mitropolit Gurie Grosu.08. conform căruia o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă (creditor) să execute integral sau parţial. a casat cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţă de apel decizia Curţii de Apel Bălţi din 05. Circumstanţele menţionate constituie temei incontestabil de casare a deciziei atacate cu remiterea cauzei la rejudecare. instanţa de apel. Prima instanţă a examinat cauza în limitele pretenţiilor înaintate şi a ajuns la concluzia de a respinge acţiunea.C. 1156 Cod civil care reglementează răspunderea solidară a fidejusorului şi debitorului obligaţiei faţă de creditor. valoarea medie de piaţă a unui lot de pământ situat pe str. Astfel. a încălcat prevederile art. 2ra-991/09) Decizia instanţei de apel a fost casată cu restituirea spre rejudecare în instanţa de apel din motivul că s-a constatat existenţă a două decizii din aceeaşi dată.2007 eliberat de Bursa Imobiliară „Lara”. instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil. având dispozitivul cu conţinut diferit Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie.02. cu suprafaţa de 0.

casată hotărârea primei instanţe în partea admiterii acţiunii cu emiterea în această parte a unei noi hotărâri. într-un local din mun. cu privire la încasarea sumei. la examinarea pricinii. Colegul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 02.C.M.2009 a casat decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă. 2ra-47/09) Practica judiciară confirmă faptul că.06. prejudiciul cauzat autovehicului asigurat a fost evaluat în sumă de 2735 lei. acţiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. În timpul reţinerii. Însă. contradictoriu. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că. autentificată prin ştampila instanţei şi semnătura judecătorului raportor A. casată hotărârea primei instanţe în partea admiterii acţiunii cu pronunţare în această parte a unei noi hotărâri.05. Hotărârile instanţelor ierarhic inferioare au fost casate cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de fond din motivul că nu a fost aplicată legea care trebuia a fi aplicată (art. (1) CCA.2008 „DVS Service” SRL a încheiat cu CA „Moldasig” SRL un contract de asigurare facultativă Auto Casco nr.12. 167 al. în rest hotărârea primei instanţe a fost menţinută. fiind în stare de ebrietate. Această împrejurare impune necesitatea casării deciziei instanţei de apel şi remiterii pricinii la rejudecare în instanţa de apel.E. a) CPC). Prin hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 11. ACA/2008-168 prin care a asigurat autovehiculul de model „Dacia Logan” cu numărul de înmatriculare CMW 411.04. La 26. Instanţa de recurs a menţionat că s-a creat situaţia în care există două decizii din aceeaşi dată. la 18. cu restituirea pricinii la rejudecare.2008 întocmit de asigurătorul-reclamant. rezultă că a fost admis apelul declarat de către H. 121 . prin care acţiunea a fost respinsă.. în aceeaşi pricină. pârâtul a deteriorat uşa din spate a automobilului asigurat. 400 al.M.2008..05.2009.. prin care acţiunea a fost respinsă. Suma sus menţionată a fost achitată asiguratului cu titlu de despăgubire de asigurare în temeiul ordinului Directorului General a CA „Moldasig” SRL nr. 2 lit. ultima este în drept să caseze hotărârea adoptată. D/1809-02 din 17. a încălcat sau a aplicat eronat normele de drept material care nu pot fi corectate de către instanţa ierarhic superioară. ceea ce este inadmisibil. din copia dispozitivului deciziei Curţii de Apel Bălţi din 05. în rest hotărârea primei instanţe a fost menţinută. Reclamantul a solicitat încasarea de la pârât a sumei de 2735 lei în temeiul art. 1329 Cod Civil.2008.12. „Moldasig” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui S. menţinută de decizia Curţii de Apel Bender din 09.2008 S. În legătură cu acest incident pârâtul a fost sancţionat administrativ în temeiul art. prezentată ca anexă la recursul declarat de H. Conform procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la autovehicule nr. în cazul în care prima instanţă judecătorească.06.care acţiunea a fost admisă în parte şi a pronunţat decizia prin care apelul declarat de către CA „Delta” SRL a fost admis. având dispozitivul cu conţinut deferit.2008. ce stipulează dreptul la creanţă a asigurătorului faţă de terţul responsabil de producerea pagubei. D/CASCO/08-683 din 27.01. motiv pentru care a fost chemată poliţia.C. Chişinău a tulburat ordinea publică.

C. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. ceea ce constituie temei de casare prevăzut de art. 2ra-2158/09) Hotărârea primei instanţe a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în temeiul art.1994 a decedat tatăl pârâtului C. faptei ilicite. (1) CCA.08. La 30 iulie 2001. Ca urmare. 400 al. precum şi dispoziţiile generale cu privire la obligaţiile care nasc din cauzarea de daune prevăzute în art.M. raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. Temeiul de drept al acţiunii SRL „Moldasig” îl constituie dispoziţiile art.p. Instanţa de recurs a menţionat că. Concluziile primei instanţe au fost apreciate ca fiind întemeiate de către instanţa de apel. la rejudecare este necesar de a se constata prin dovezile prezentate de părţi existenţa prejudiciului invocat. Ceadâr-Lunga. (1) lit. în consecinţă. 167 al. 442 al. a) CPC. Il. constituită din casa de locuit amplasată în or. Or. În motivare acţiunii reclamanta a indicat că la 26. Examinând acţiunea. această sarcină îi va revine primei instanţe la rejudecare pricinii. str. cauzarea prejudiciului material nu reprezintă un element constitutiv sau circumstanţă agravantă a contravenţiei prevăzute de art. 1329 Cod Civil privind preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului.I. care reglementează preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului. în cazul în care se invocă cauzarea unui prejudiciu în baza temeiurilor răspunderii civile delictuale rezultate din contravenţia enunţată. cu o suprafaţă totală de 57.400 al. 167 al. cu privire la declararea nulităţii certificatului de moştenitor legal. 14. inclusiv în baza temeiurilor şi condiţiilor răspunderii delictuale. 1329 Cod Civil. art. în împrejurările reţinute decizia de sancţionare administrativă nu poate servi temei pentru respingerea acţiunii formulate în cadrul unui procesul civil. prima instanţă a respins acţiunea din motivul că.2 m. care nu pot constitui obiect de examinare în instanţa de recurs în virtutea art. (2) lit. S. Reclamanta a considerat că la eliberarea certificatului de moştenitor legal nu s-a luat în considerare faptul că. Ca urmare. (1) CCA pentru a fi reflectată în decizia de sancţionare administrativă. d) şi art. Instanţa de recurs a reţinut că. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui C. b) CPC C. 400 al. adică pentru apariţie în locurile publice în stare de ebrietate şi de către asigurător nu a fost prezentată nicio probă ce ar fi demonstrat cauzarea prejudiciului pretins de către intimat. respingerea acţiunii de către primă instanţă cu referire doar la inexistenţa menţiunii despre cauzarea prejudiciului material în decizia de sancţionare administrativă este vădit eronată şi echivalează cu nejudecarea fondului. la cererea de recurs recurentul a prezentat cu titlu de probe mai multe înscrisuri. Astfel.Arnaut i-a eliberat pârâtului certificat de moştenitor legal pentru întreagă avere rămasă după decesul acestuia. 1416 Cod Civil. conform procesului-verbal al contravenţiei administrative şi deciziei de aplicare a sancţiunii administrative. 1398. vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul. verificarea temeiniciei şi legalităţii acţiunii intentate urma a se efectua prin prisma dispoziţiilor legale sus menţionate. notarul A. În speţă sunt aplicabile dispoziţiile legale prevăzute la art. a fost sancţionat doar în temeiul art. Lermontov. (1) CPC.În motivarea deciziei instanţa de recurs a reţinut că instanţele de judecată n-au aplicat legea care trebuia să fie aplicată. (2) lit. gospodăria transmisă succesorului face parte din gospodăria de tip 122 .

certificat de moştenitor legal pentru întreaga avere rămasă după decesul acestuia. Ceadâr-Lunga. instanţele de judecată au decis anularea certificatului de moştenitor legal fără a stabili care a fost regimul juridic al proprietăţii rămase după decesul lui C. ce s-a manifestat prin aplicarea unei legi care nu trebuia să fie aplicată.C. fiul defunctului. precum şi copii lor.Arnaut lui Coltuclu I.1982 şi Irina. care la fel a fost membru de colhoz.04. Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 17. născută la 07. Instanţa de apel a indicat că s-a dat apreciere corectă circumstanţelor pricinii şi concluziile primei instanţe corespund prevederilor legii. A solicitat reclamanta declararea nulităţii certificatului de moştenitor legal nr. Despre existenţa certificatului de moştenitor legal reclamanta susţine că a aflat abia în luna mai 2006. a contestat legalitatea acestui certificat. 594 Cod Civil. când pârâtul le-a cerut să elibereze casa.06. Intimata M.. ea în calitate de soţie a pârâtului. concluziile instanţelor de judecată privind regimul juridic al bunurilor ce au constituit averea succesorală ca gospodărie de tip colhoznic sunt greşite.1994 a decedat C.Il. când pârâtul a legalizat moştenirea. rezultate din aplicarea eronată a legii.12. s-a stabilit că la 26. pentru bunurile rămase după decesul lui Coltuclu Ilie. Ultima a decedat la 19. în gospodăria de tip colhoz moştenirea se deschidea după decesul ultimului membru al acestei gospodării.Il. La 30. (2) lit.2006.1964). prin invocarea propriului drept asupra bunului în cauză.2009 au fost casate decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă. împreună au construit o bucătărie. erau în vigoare dispoziţiile Codului civil (în redacţia legii din 26. după decesului C. Reclamanta a menţionat că membri ai gospodăriei de tip colhoznic erau pârâtul.10. fără a prezenta dovezi admisibile în acest sens. După decesul tatălui pârâtului în această gospodărie a locuit soţia defunctului C.2001. menţinută prin decizia Curţii de Apel Comrat din 11. care deţineau o cotă din fosta gospodărie. Il.12. 4465 din 30. Lermontov.. 14.04. Astfel. o cantină şi o baie. Prin hotărârea Judecătoriei Ceadâr-Lunga din 30.2 m.11.I. Instanţa de recurs a considerat că la soluţionarea litigiului au fost aplicate eronat normele de drept material. instanţa de recurs a constatat că.1992. S-a mai menţionat că pârâtul a ascuns de notar că această gospodărie face parte din gospodăria de tip colhoznic şi că mama sa muncea şi primea pensie de la colhoz. str.2008 acţiunea a fost admisă.Arnaut i-a eliberat recurentului C.07. notarul A.E.2001 eliberat de notarul A. Prima instanţă şi-a întemeiat hotărârea de admitere a acţiunii pe faptul că în anul 2001. Instanţa de recurs a menţionat că. născut la 13. La fel.07.08. În plus. iar potrivit art. Astfel. menţinând hotărârea primei instanţe. cu o suprafaţă totală de 57.colhoznic şi succesiunea trebuia să fie deschisă numai după decesul ultimului membru a acestei gospodării. mama pârâtului. constituită din casa de locuit amplasată în or. Ivan. Reclamanta susţine că în perioada convieţuirii cu pârâtul.p. 123 . 400 al. b) CPC motiv pentru care se impune rejudecare cazului.2000. ceea ce constituie temei de casare prevăzut de art. instanţa de recurs a constatat că nu au fost stabilite nici toate circumstanţele care concură pentru soluţionarea justă a litigiului. reclamanta consideră că prin eliberarea certificatului de moştenitor legal pârâtului sunt lezate drepturile patrimoniale ale ei şi copiilor.

ea fiind concediată ilegal şi solicită anularea pct.12. precum şi de la normele de drept material aplicabil în cauză.Cotuclu. La caz.12. certificat care nu a fost cercetat în şedinţa de judecată. În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că prin pct. L.1964) sunt inaplicabile la caz.1991. Ceadâr-Lunga din 28. care nu reglementau un asemenea tip de proprietate. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 22. Reclamanta consideră că. restabilirea în funcţia deţinută. încasarea salariului pentru absenţa forţată de la lucru şi repararea prejudiciului moral. De asemenea. prima instanţa n-a constatat şi n-a elucidat integral circumstanţele care au importanţa pentru soluţionarea pricinii în fond. 1 lit.12. Ultimul a invocat acest temei în instanţa de apel solicitând rejudecare fondului de primă instanţă pentru a putea prezenta dovezi şi a-şi susţine poziţia.dreptul de a se apăra în cadrul unui proces desfăşurat pe principiul contradictorialităţii.2009 acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.07.2001. instanţele de judecată au omis faptul că acceptarea succesiunii poate avea loc atât prin depunerea unei cereri la notar. (3) CPC. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 15. 328-p din 15.03. a) CPC constituie temei pentru anularea hotărârii judecătoreşti. încasarea salariului pentru perioada absenţei forţate de la lucru. 400 al. care prin decizia de respingere a apelului. funcţia pe care ea a deţinut-o nu a fost redusă. a) CPC) R.2008 a fost concediată din funcţia de consultant superior al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană în temeiul art. instanţa de recurs a considerat că concluziile instanţelor de judecată sunt insuficiente pentru anularea certificatului de moştenitor legal. din certificatul de moştenitor legal s-a constatat că notarul a verificat dreptul de proprietate a defunctului asupra casei în litigiu cu referire la certificatul eliberat de Primăria or. însă solicitările enunţate au fost omise neîntemeiat de către instanţa de apel. 118 al. 1) lit. 1 al ordinului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. care constă în determinarea definitivă a elementelor de fapt pentru soluţionarea justă a pricinii. Prima instanţa n-a respectat obligaţia sa prevăzută de art.Or.01. odată ce la momentul decesului lui Cotuclu Ilie erau în vigoare deja dispoziţiile Legii cu privire la proprietate nr. 86 al. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 1 al ordinului de concediere nr. ceea ce în conformitate cu art. instanţa de recurs a constatat şi încălcarea normelor de drept procedural şi anume că. Având în vedere circumstanţele pricinii indicate. repararea prejudiciului moral în mărime de 21 000 lei şi a cheltuielilor de judecată. pornind de la pretenţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces. c) din Codul Muncii în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate.05.2009. 2ra-1056/09) Hotărârea a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa din motivul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond (temeiul prevăzut de art.2009 a casat hotărârea adoptată cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. 328-p din 15. restabilirea în funcţie. De asemenea. În suport s-a indicat că. a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Educaţiei şi Tineretului cu privire la contestarea actului administrativ. prevederile dispoziţiilor Codul civil (în redacţia legii din 26. cât şi prin intrarea în posesia averii succesorale. 124 . 459-XII din 22. (1) lit. 400 al. l-a lipsit de garanţiile unui proces echitabil . împrejurări care determină necesitatea rejudecării pricinii. în prima instanţa examinarea pricinii a avut loc în lipsa recurentului-pârât I.

nu este clar dacă într-adevăr a avut loc reducerea statelor de personal în cadrul Ministerului Educaţiei şi tineretului şi prima instanţă nu a verificat şi nu s-a expus asupra acestor circumstanţe. 3r-1351/09) Hotărârea primei instanţe a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că prima instanţa nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond şi n-au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite (art.L. de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului a fost respectată procedura de concediere şi careva încălcări în acest sens nu s-au stabilit. (1) lit. Moscovei. instanţa nu a verificat aceste motive pe deplin ele fiind în concordanţă cu actele cauzei.061 ha.R.2008 cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. Moscovei. 21/2194-p din 25. Astfel.2008 şi a fost obligat Consiliul mun. Chişinău.2008 la cererea sa prealabilă prin care a solicitat încheierea contractului de arendă a bunului imobil situat pe adresa mun. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.R. Chişinău nr.12. „Forart Plus” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului mun. Reclamantul a menţionat că.04. Moscovei. că la desfacerea contractului individual de muncă. 88 din Codul Muncii. 400 al. Chişinău pentru exploatarea parcării auto cu suprafaţa de 0.09. 6. conform planului geomertic de individualizarea terenului executat de S. Chişinău nr. nr. bd. 88 al.2008. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17. „Geoinfosistem”.10. 6 mun. Chişinău nr. respingând acţiunea a reţinut. angajatorul va propune salariatului un alt loc de muncă în unitatea respectivă. 6.L.11. a) şi b) CPC). 21/2194-p din 25.Rotaraş alte locuri de muncă în afara unităţii respective care nu au fost acceptate de către reclamanta pe motiv că în instituţie erau alte funcţii.L. c) Codului Muncii. prima instanţă urma să verifice şi să se expună asupra faptului dacă a fost respectată şi aplicată corect procedura de concediere a reclamantei în conformitate cu prevederile art. instanţa de recurs a considerat că. nr.11. „Forart Plus” a lotului de pământ din bd. Chişinău. construind pe acest teren un gard şi alte construcţii pentru deservirea parcării.R.Prima instanţa. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17.2008 acţiunea a fost admisă. Chişinău i s-a permis de a efectua lucrări de construire şi amenajare a parcării auto pe adresa mun. Prin urmare. Prin decizia din 23. prin Permisul nr. executarea lucrării fiind efectuată de la 01. conform art. (1) lit. angajatorul i-a propus L. 21/2194-p din 25. Instanţa de recurs a considerat că. După cum atestă materialele cauzei.2008 şi obligarea pârâtului de a încheia contractul de arendă a terenului destinat parcării auto din mun. A fost recunoscut nefondat refuzul Consiliului mun. nr. Instanţa de recurs a conchis că la examinarea cauzei prima instanţă nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond şi din 125 . În asemenea circumstanţe. Moscovei. Chişinău. în timp ce în cadrul Ministrului Educaţiei şi Tineretului au fost angajate alte persoane din afară. bd. S.11. Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ. nr. la 27.2009. odată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal. 6. Reclamantul a solicitat anularea refuzului Consiliului Mun.2008 până la 01. 1522 eliberat de Direcţia Generală Transport Public şi căi de Comunicaţie a Primăriei mun. Chişinău să emită decizia privind darea în arendă S. bul.12. destinat parcării auto.2008 a primit răspunsul Consiliului mun.11.

materialele cauzei rezultă că nu au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite. Colegiul civil şi de contencios administrativ a menţionat că, nu a fost dovedită circumstanţa considerată de prima instanţă ca fiind stabilită şi anume că terenul destinat parcării auto, pentru necesităţile SRL „Forart Plus”, este aferent imobilului pe care-l deţine. Din materialele cauzei rezultă că SRL „Forart Plus” deţine în folosinţă şi posesie temporară bunul imobil (spaţiu comercial) cu suprafaţa totală de 1070 m.p. situat pe bd. Moscovei, nr. 6, mun. Chişinău, în baza contractului de locaţiune din 07.06.2007 încheiat cu Foros Ludmila. Pe când, construcţia şi amenajarea parcării auto i-a fost permisă SRL „Forart Plus” prin Permisul Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei mun. Chişinău nr. 1522 pe adresa bd. Moscovei, nr. 6/2, mun. Chişinău. Din cele expuse rezultă că SRL „Forart Plus” deţine în folosinţă şi posesie temporară doar o parte a bunului imobil (spaţiu comercial cu suprafaţa totală de 1070 m.p.) situat pe bd. Moscovei, nr.6, mun. Chişinău, astfel acest imobil este proprietate comună pe cote-părţi. Din probele anexate la dosar nu rezultă că terenul situat pe bd. Moscovei, nr. 6/2, mun. Chişinău a fost atribuit ca teren aferent imobilului situat pe bd. Moscovei, nr. 6, mun. Chişinău, la fel, precum nu rezultă nici faptul că terenul în litigiu a fost atribuit ca teren aferent doar acelei cote-părţi din imobil pe care o deţine SRL „Forart Plus”. Or, în sensul prevederilor pct. 3 al Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, teren aferent se consideră suprafaţa de teren atribuită în modul stabilit de legislaţie obiectelor indicate în pct. 2 acestui Regulament. Prin urmare, concluzia primei instanţe că terenul destinat parcării auto situat pe bd. Moscovei, nr. 6/2, mun. Chişinău, este aferent imobilului situat pe bd. Moscovei, nr. 6, mun. Chişinău, instanţa de recurs a considerat neîntemeiată. Mai mult ca atât, această concluzie este în contradicţie cu răspunsul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului mun. Chişinău nr. 21/2194-p din 25.11.2008, care i-a fost adus la cunoştinţă SRL „Forart Plus”, din care rezultă că lotul de pământ din bd. Moscova, 6/2, amenajat provizoriu ca parcaj auto de uz public, conform schiţei de proiect avizate şi a permisului nr. 1522 eliberat de Direcţia generală transport public şi căii de comunicaţie, este terenul de uz public şi darea acestuia în arendă se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. Instanţa de recurs a reţinut că, o hotărâre judecătorească este legală şi întemeiată atunci când instanţa de judecată apreciază probele prezentate de părţi în corespundere cu prevederile art. 130 CPC, multiaspectual, complet, în ansamblul şi interconexiunea lor, prin indicarea în hotărâre atât a argumentelor de admitere a unor probe cât şi a argumentelor de respingere a altor probe. Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că nu au fost elucidate şi constatate toate circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii şi nu au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia de a casa integral hotărârea primei instanţe şi a restitui pricina spre rejudecare în primă instanţă. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 3r-661/09) În practica judiciară se întâlnesc şi cazuri în care instanţa de recurs a restituit pricina spre rejudecare în prima instanţa din motivul că concluziile primei instanţe, expuse în hotărâre, sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii (temeiul prevăzut de art. 400 al. (1) lit. c) CPC). Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 02.09.2009 a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25.05.2009 în pricina civilă la cerere de chemare în

126

judecată a lui B.V. împotriva Ministerului Dezvoltării Informaţionale cu privire la contestarea actului administrativ, restabilirea în funcţie, încasarea salariului pentru absenţa forţată de la serviciu şi repararea prejudiciului moral. Prima instanţa a respins acţiunea, ca fiind depusă cu omiterea termenului, motivând că B.V. a omis termenul de adresare în instanţa de judecată, fără a solicita repunerea în termenul de prescripţie şi fără a prezenta motive de omitere a termenului. Însă din susţinerile-verbale ale reprezentantului reclamantului depuse în cadrul şedinţei primei instanţe de la 25.05.2009 rezultă că ultimul a solicitat repunerea cererii de chemare în judecată în termen, indicând motivele omiterii acestuia, şi acest fapt se confirmă prin observaţiile la procesul-verbal al şedinţei de judecată, cu care judecătorul a fost de acord. Aşadar, concluzia primei instanţe expusă în hotărâre contravine circumstanţelor pricinii. În afară de această la examinarea pricinii s-au admis şi încălcări de ordin procedural. În conformitate cu art. 240 al. (3) CPC, instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. În conformitate cu art. 203 al. (1) CPC, cererile şi demersurile participanţilor la proces în problema judecării pricinii se soluţionează prin încheiere judecătorească, după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi la proces. Contrar acestor prevederi imperative ale legii şi necătând la faptul că în cadrul şedinţelor de judecată, reprezentantul lui B.V. a solicitat repunerea în termenul de adresare în instanţa de judecată, prima instanţa nu s-a expus în privinţa acestui demers. În lipsa unui răspuns clar şi explicit referitor la unul din argumentele esenţiale ale cererii, hotărârea judecătorească se consideră nemotivată. Nemotivarea hotărârii constituie o încălcare a dreptului la judecarea cauzei într-un mod echitabil prevăzut de art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, care obligă judecătorii naţionali să motiveze deciziile pentru a nu lăsa părţile într-o stare de incertitudine şi a nu le crea impresia că nu au fost auziţi. În conformitate cu art. 400 al. (1) lit. c) şi al. (3) CPC, în cazul în care concluziile primei instanţe, expuse în hotărâre, sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii şi încălcarea normelor de drept procedural constituie temeiuri de casare a hotărârii. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 3r-1695/09) Rezultatele generalizării practicii judiciare permit să concluzionăm următoarele: 1. În cele mai frecvente cazuri, deciziile instanţelor de apel şi hotărârile instanţelor de fond au fost casate cu restituirea pricinii spre rejudecare din considerentele că instanţele au încălcat sau aplicat eronat normele de drept procedural şi anume: - neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare procedurii de citare legală; - încălcarea normei procedurale cu privire la competenţa jurisdicţională; - soluţionarea problemei drepturilor unei persoane neantrenate în proces; - soluţionarea pricinii cu încălcarea normelor procedurale prevăzute de art. 240 al. (3) CPC; - nesoluţionarea prin actul de procedură corespunzătoare (încheiere) a cererilor şi demersurilor participanţilor la proces; - nepronunţarea de către instanţele de apel asupra tuturor motivelor invocate în cererea de apel. 2. Nu sunt rare cazurile când instanţa de recurs restituie pricinile spre rejudecare din motivul că: - pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la examinarea ei;

127

-

lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată sau procesul-verbal a fost semnat de alt judecător; - în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului; - hotărârea nu este semnată de judecător; - partea motivată a hotărârii sau deciziei vine în contradicţie cu dispozitivul acesteia; - instanţa de apel a depăşit împuternicirile delegate prin art.385 al. 1 lit. d) CPC. 3. Privitor la aplicarea de către instanţele de judecată a normelor de drept material, în cele mai dese cazuri când deciziile şi hotărârile instanţelor judecătoreşti se casează cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că instanţele nu au aplicat legea care trebuia să fie aplicată; a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată sau au interpretat eronat legea şi eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. 4. În ceea ce priveşte hotărârile pentru care legea nu prevede calea apelului, deseori aceste hotărâri se casează cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionare pricinii în fond, iar concluziile primei instanţe sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 5. În acelaşi rând, se întâlnesc cazuri de casare a deciziilor instanţelor de apel prin care se decide restituirea pricinilor spre rejudecare cu întemeierea lor pe temeiurile prevăzute de art. 400 al. 1 CPC cea ce contravine temeiurilor declarării recursului pentru secţiunea a II-a.

Având în vedere rezultatele generalizării se propune: 1. de a discuta prezenta nota informativă în cadrul şedinţei Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie; 2. de a expedia nota în adresa curţilor de apel întru luare de cunoştinţă; 3. de a plasa informaţia pe sit-ul Curţii Supreme de Justiţie. Judecător coordonator V.Clevadâ Executor: Consultantul superior N. Ciursina Secţia civilă şi de contencios administrativ a Direcţiei de generalizare a practicii judiciare şi analiza statisticii judiciare

128

PROCEDURA CONTENCIOASĂ

129

CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (ACŢIUNI)
Judecătoria ___ Reclamant: Ionescu Ion localitatea ___ strada ___ nr._ Pârâţi: 1. Ştefănescu Ştefan localitatea ___ strada ___ nr._ 2. Oficiul Cadastral Teritorial ___ localitatea ___ strada ___ nr._

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Eu, Ionescu Ion, sunt proprietarul terenului cu numărul cadastral ___ şi suprafaţa de 850 m.p. amplasat pe str. ___ nr._. Faptul dat se confirmă de titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. ___, eliberat pe numele meu şi înregistrat la OCT. La o parte din terenul ce îmi aparţine cu drept de proprietate pretinde Ştefănescu Ştefan, proprietarul casei vecine nr._ de pe str. ___. Pârâtul îşi motivează pretenţiile prin faptul că în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren pe care îl deţine, nr. ___, şi în planul sectorului menţionat în titlu, ar fi indicată şi partea de teren litigioasă. Drept temei al unor asemenea pretenţii pârâtul mai invocă şi faptul că anterior terenul aferent casei ce îmi aparţine cu drept de proprietate era de o suprafaţă de 760 m.p., iar actualmente suprafaţa acestuia constituie 850 m.p. Consider că titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat pârâtului în privinţa terenului cu numărul cadastral ___ urmează a fi declarat parţial nul în baza următoarelor argumente de fapt şi de drept. Terenul de lângă casa mea, cu numărul cadastral ___, s-a aflat în posesia mea şi a fostului meu soţ, iar din 1986, după decesul soţului, eu am devenit unica posesoare a terenului, pe care l-am privatizat în condiţiile Codului funciar din 25.12.1991. În componenţa acestui teren s-a aflat, şi se află până în prezent, şi porţiunea cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9”, porţiune, la care pretinde pârâtul. Hotarul existent, care delimitează terenurile noastre a fost stabilit până la adoptarea Codului funciar din 25.12.1991 şi nu a suferit modificări până în prezent, iar porţiunea menţionată de sector a făcut întotdeauna parte din terenul ce îmi aparţine mie cu drept de proprietate. Faptul dat este confirmat şi prin Actul de constatare pe teren la stabilirea hotarelor fixe din 02.032008. Actul a fost întocmit de specialistul pentru reglementarea regimului funciar la primăria locală, M.P., cu participarea consilierului J. A. Conform Planului cadastral al terenurilor proprietate privată aferente caselor de pe str. ___ nr._ şi nr._, anexat la act, suprafaţa la sol a terenurilor este de 850 m.p. şi, respectiv, de 570 m.p. Despre faptul că în componenţa sectorului de teren al pârâtului a fost greşit inclusă şi poţiunea cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9” din planul sectorului meu o confirmă şi primăria care, la 09.03 2008, s-a adresat cu demers către Oficiul Cadastral 130

Teritorial solicitând efectuarea modificării hotarului terenurilor cu numerele cadastrale ___ şi ___. Drept temei pentru demers a fost indicat faptul că hotarul comun al terenurilor respective, menţionat în planul cadastral, nu corespunde documentelor iniţiale, de care dispun oficiul cadastral şi proprietarii terenurilor. În documentele iniţiale privind posesia terenurilor adiacente caselor de pe str. ___ nr._ şi nr._, configuraţia acestor terenuri în planul schematic, şi hotarul dintre ele, coincid cu cele indicate în planul sectoarelor de teren anexat la Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat mie. Respectiv, porţiunea de sector cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9” este inclusă în componenţa terenului meu. Această porţiune a fost şi este parte din terenul aferent casei ce o deţin în proprietate (până şi după privatizarea pământului), şi permanent s-a aflat în posesia iar apoi în proprietatea mea, Ionescu I. Din ce considerente porţiunea de sector menţionată a fost inclusă şi drept parte componentă a terenului aferent pârâtului, eu nu sunt în cunoştinţă de cauză. Dar, eu nu am înstrăinat nici într-un fel această parte de sector. Nu există vreo hotărâre a autorităţii publice împuternicite prin care partea respectivă de sector ar fi fost retrasă din posesia/proprietatea mea şi transmisă în modul stabilit de lege pârâtului. Posesia mea neîntreruptă şi netulburată a porţiunii litigioase de teren se demonstrează şi prin faptul că gardul şi construcţiile existente la momentul actual, ce delimitează în calitate de hotar fix terenurile noastre există de mai multe zeci de ani. Faptul că suprafaţa terenului meu (850 m.p.) diferă de suprafaţa indicată în documentele de înregistrare a drepturilor de până la privatizarea terenului (760 m.p.) se explică prin următoarele circumstanţe. Măsurările terenurilor de până la privatizarea pământului se efectuau adeseori superficial, admiţându-se erori în partea majorării sau micşorării suprafeţei terenurilor respective. Şi numai la înregistrarea masivă în proprietate privată a terenurilor, aceste măsurări s-au efectuat cu mijloace tehnice performante, care au asigurat şi exactitatea corespunzătoare. În afară de aceasta, suprafaţa terenurilor aferente caselor ce îmi aparţin mie şi pârâtului s-a mărit în comparaţie cu suprafaţa lor indicată în documentele iniţiale şi datorită faptului că a fost îndreptat hotarul terenurilor aferente acestor case din partea lor de nord, din contul terenului liber spre malul râului care trece în apropiere. Este de remarcat şi faptul că, din considerentele indicate, şi suprafaţa terenului aferent casei pârâtului s-a mărit: de la 485 m.p. până la 570 m.p. (conform datelor din Planul cadastral anexat la Actul de constatare pe teren la stabilirea hotarelor fixe). Faptul că măsurările anterioare privatizării sufereau de inexactităţi poate fi demonstrat şi prin aceea că şi la alţi vecini suprafaţa terenurilor aferente caselor „s-a mărit” în comparaţie cu suprafaţa de până la privatizare cu circa 100-200 m.p. Prin includerea în Titlul deţinătorului de teren al vecinului a unei porţiuni din terenul ce îmi aparţine mie cu drept de proprietate au fost încălcate drepturile mele prevăzute de art.27 Cod funciar, art.315 şi art.316 Cod civil, şi este tulburată posesia mea asupra terenului, dat fiind faptul că pârâtul a declarat că intenţionează să demoleze hotarul existent, să ocupe porţiunea de teren la care pretinde şi pe care o consideră drept aparţinând lui, şi să stabilească un nou hotar în mod unilateral între terenuri. Conform art.11 Cod civil, apărarea dreptului civil poate fi făcută prin declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică, precum şi prin restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui. Potrivit art.504 alin.(1) Cod civil, când vreo înscriere din Registrul bunurilor imobile nu corespunde situaţiei juridice reale, se poate cere rectificarea înscrierii. Iar

131

potrivi art.505 alin.(2) din cod, în lipsa consimţământului titularului, rectificarea se va încuviinţa numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Conform art.38 alin.(3) din Legea cadastrului bunurilor imobile, greşelile din cadastru care nu au caracter tehnic (indicarea greşită a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componenţa bunului imobil, denaturarea mărimii cotelor în proprietatea comună, a coordonatelor hotarelor şi alte greşeli care lezează drepturile şi interesele legitime ale titularilor de drepturi sau ale altor persoane) se corectează cu consimţământul exprimat în scris al fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sunt atinse sau în temeiul hotărârii judecătoreşti irevocabile. Având în vedere că pârâtul nu-şi dă consimţământul pentru corectarea greşelii ce ţine de hotarul dintre terenurile cu numerele ___ şi ___, această corectare poate fi efectuată numai în temeiul hotărârii judecătoreşti. Astfel mi se va apăra şi dreptul meu la proprietate stabilit la art.46 din Constituţia Republicii Moldova şi art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Potrivit explicaţiilor din pct.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.03.1997 “Cu privire la practica aplicării legislaţiei funciare de către instanţele judiciare”, litigiile şi plângerile legate de chestiunile funciare, unde una din părţi este cetăţeanul, se examinează de către judecătoriile jurisdicţiei de drept comun. Pornind de la cele expuse, în temeiul art.11, 27 din Codul funciar, art.11, 315, 316, 504 şi 505 din Codul civil, art.38 din Legea cadastrului bunurilor imobile, art.166 şi 241 din Codul de procedură civilă, s o l i c i t: Să fie anulat Titlul ce confirmă drepturile deţinătorului de teren eliberat în privinţa terenului cu numărul cadastral ___ pe numele lui Ştefănescu Ş. în partea în care în titlu, pe lângă terenul aferent casei de pe str. ___ nr._, s-a inclus şi o suprafaţă suplimentară cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9” din terenul cu numărul cadastral ___ aferent casei _ de pe str. ___ nr._. Să fie obligat Oficiul Cadastral Teritorial ___să efectueze rectificarea hotarului dintre terenurile cu numerele cadastrale ___ şi ___, iar din planul sectorului de teren cu numărul ___ să fie exclusă suprafaţă cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9”, suprafaţă, care ţine de terenul ce-mi aparţine mie cu drept de proprietate. Anexă: ___ ___ ___ Data______________________ Semnătura __________________

132

Judecătoria sectorului _______________________ Reclamant: __________________ _____________________ (domiciliul) Pârâţi: 1. Consiliul sătesc ____________________ ___________________________________ (sediul) 2. _________________________________ __________________________________ (domiciliul)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Prin decizia Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___, familiei noastre i-a fost repartizat un teren în folosinţă fără termen cu suprafaţa de 0,065 ha pe str. ___ nr._ din s. ___ pentru construirea casei de locuit. Drept beneficiar al terenului conform deciziei am fost indicat eu, reclamantul ___. Eu am început activităţile ce ţin de construirea casei, însă, în legătură cu înrăutăţirea sănătăţii soţiei şi cu problemele de ordin financiar apărute în familie, nu am avut posibilitate să finalizez construcţia. Prin decizia nr. ___ din ___, Consiliul sătesc ___ a abrogat decizia nr. ___ din ___ privind repartizarea terenului menţionat în beneficiul familiei mele, iar terenul repartizat anterior mie, a fost atribuit pârâtului ___. Consider decizia Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___ de abrogare a deciziei anterioare ilegală şi pasibilă anulării în temeiul următoarelor circumstanţe. Terenul de pe str. ___ nr._ a fost repartizat familiei mele conform prevederilor art.11 alin.1 subalineatul 2 din Codul funciar care stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale atribuie familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva intravilanului până la epuizarea acesteia pentru construcţia caselor de locuit. Iar potrivit art.25 alin.2 din Codul funciar, retragerea din dreptul de posesiune a terenurilor, atribuite anterior de autoritatea administraţiei publice locale, poate fi efectuată exclusiv prin decizia instanţei judecătoreşti la cererea proprietarului funciar. Legea, în particular, art.10 din Codul funciar, nu prevede competenţa consiliilor locale săteşti de a retrage terenurile din folosinţa beneficiarilor. Astfel, adoptând decizia nr.__ din ___ privind abrogarea hotărârii de atribuire a terenului în posesia mea cu atribuirea terenului respectiv unei alte persoane, Consiliul sătesc ___ concomitent a şi retras, de fapt, terenul din posesia mea, depăşindu-şi competenţa stabilită prin lege. Drept rezultat, decizia dată a consiliului local contravine şi prevederilor art.6 din Constituţia Republicii Moldova care prevede că, la baza organizării şi funcţionării aparatului de stat, este pusă separaţia puterilor în legislativă, executivă şi judecătorească, acestea fiind separate, colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei. Prerogativa de retragere a terenului de la posesor îi revine, conform normei art.25 din Codul funciar, autorităţii judecătoreşti, care examinează cererile date potrivit principiilor art.114-120 din Constituţie şi a prevederilor altor legi adoptate în conformitate 133

cu aceste principii, cu garantarea pentru persoanele interesate a drepturilor şi libertăţilor acordate părţii în proces. Nicio altă putere, inclusiv autorităţile publice locale, nu sunt în drept să intervină în activitatea autorităţii judecătoreşti, să supună controlului hotărârile acesteia, precum şi să substituie instanţa judecătorească la examinarea cauzelor ce intră în competenţa ei, inclusiv în ceea ce priveşte retragerea terenurilor din posesie. Consiliul sătesc ___ a încălcat prevederile constituţionale la acest capitol, arogându-şi ilegal atribuţiile puterii judecătoreşti. Totodată, potrivit prevederilor art.7 din Constituţia Republicii Moldova niciun act juridic care contravine prevederilor Constituţiei, nu are putere juridică. Or, decizia consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___, contravenind art. 6, 114-120 din Constituţie, nu poate avea putere juridică. Respectiv, o asemenea decizie anticonstituţională nu poate da naştere la dreptul asupra terenului pentru pârâtul ___, precum şi nu poate servi drept temei pentru lipsirea mea de acest teren. Pe lângă acestea, având în vedere că terenul mi-a fost repartizat în folosinţă pe un termen nelimitat, eu mai având şi posibilitatea de a-l privatiza fără plată în condiţiile art.11 alin.1 subalineatul 1 din Codul funciar, dreptul meu asupra terenului reprezintă şi un bun în sensul art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului interpretează mai pe larg noţiunea de „bun” şi referă la această noţiune orice „drept privat care reprezintă valoare patrimonială şi, respectiv, bun în sensul art.1 al Protocolului 1” (Hotărârea Curţii Europene din 26.06.1986 în cauza V.Marl contra Olandei). Pornind de la conţinutul punctelor 32-35 ale Hotărârii Curţii Europene pentru Drepturile Omului „Stretch contra Regatului Unit” din 24 iunie 2003 bunuri, în sensul art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţie, se consideră şi aşteptarea întemeiată a procurării patrimoniului sau a dreptului patrimonial în baza contractului încheiat cu organul autorităţii publice. Iar potrivit art.1 al Protocolului nr.1 menţionat, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Şi deposedarea abuzivă a mea de teren este o încălcare flagrantă a acestui drept. În asemenea circumstanţe, eu sunt în drept să mă adresez cu cerere de anulare a deciziei ilegale şi anticonstituţionale a Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___ şi să revendic terenul de la persoana care l-a obţinut şi îl posedă în baza unui act ilegal. Potrivit prevederilor art.308 din Codul civil posesorul de bună-credinţă este în drept să revendice bunul aflat în posesiune nelegitimă a noului posesor. În acelaşi timp, pârâtul ___ nu poate fi considerat dobânditor şi/sau posesor de bună-credinţă, având în vedere că el ştia de faptul că terenul mi-a fost repartizat mie şi se află legal în posesia mea, dar a acceptat atribuirea terenului în folosinţa lui cu încălcarea normelor constituţionale şi legale menţionate. Potrivit explicaţiilor din pct.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.03.1997 “Cu privire la practica aplicării legislaţiei funciare de către instanţele judiciare”, litigiile şi plângerile legate de chestiunile funciare, unde una din părţi este cetăţeanul, se examinează de către judecătoriile jurisdicţiei de drept comun. În temeiul celor expuse, conform prevederilor art. 6 şi 7 din Constituţia Republicii Moldova, art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, art.10 şi 25 din Codul funciar, art.308 din Codul civil, art.166-167, 241 din Codul de procedură civilă,

134

s o l i c i t: Să fie declarată nulă decizia Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___ privind atribuirea în folosul lui ___ a terenului cu suprafaţa de 0,065 ha pe str. ___ nr._ din s. ___. Să fie obligat pârâtul ___ să elibereze terenul de pe str. ___ nr._ s. ___. Să fie încasate de la pârâţi în folosul meu cheltuielile de judecată. Pentru asigurarea acţiunii, solicit să fie pus sechestru pe terenul de pe str. ___ nr._ s. ___, precum şi să-i fie interzise pârâtului ___ acţiunile de efectuare a oricăror lucrări de construcţie pe acest teren. Anexă: Data_______________________ Semnătura__________________

135

Judecătoria sectorului _______________________ Reclamant: __________________ _____________________ (domiciliul) Pârâţi: 1. Consiliul sătesc ____________________ ___________________________________ (sediul) 2. _________________________________ __________________________________ (domiciliul)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Eu, reclamantul ___, sunt proprietarul apartamentului nr._ din casa nr._ de pe str._ mun.Chişinău constituit din 2 camere separate. Proprietar al apartamentului nr._, constituit din 2 camere, este pârâtul. Alte 2 camere din secţia dată a blocului - apartamentul nr._, se află în proprietatea lui ___, care la moment este plecat peste hotare. Coridorul, 2 încăperi de baie, 2 încăperi de veceu, o cămară, aflate la extremele coridorului, precum şi bucătăria sunt în proprietate şi folosinţă comună a locatarilor secţiei date. Pârâtul ___ şi-a însuşit o parte din suprafaţa coridorului aflată în folosinţă comună, de asemenea, încăperea băii şi a veceului de lângă apartamentul său, despărţind această parte prin instalarea unui perete cu uşă. În aşa mod el a închis accesul meu la această parte a coridorului şi la încăperile respective. Totodată, pârâtul şi membrii familiei sale au acces liber la altă parte a coridorului, la bucătărie, la altă baie şi alt veceu. Astfel, eu, fiind coproprietar al încăperilor izolate de către pârâtul ___, prin instalarea peretelui, nu pot deţine şi folosi încăperile respective, care au fost uzurpate în mod ilegal de către el. Prin aceasta se încalcă drepturile mele prevăzute de art.315 din Codul civil, care stabileşte că proprietarul are dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului. Pe lângă aceasta, construirea peretelui s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art.50, 55, 42 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi ale pct.4 din Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.360 din 18.04.97, prin care este stabilit că asemenea lucrări pot fi efectuate numai în baza autorizaţiei de construire, eliberată de autoritatea publică locală. Or, pârâtul ___ nu a dispus de o asemenea autorizaţie, peretele fiind instalat de el în mod samavolnic. Iar pentru intrarea în posesia Autorizaţiei de construire, conform prevederilor Instrucţiunii provizorii privind procedura de obţinere a actelor necesare pentru executarea construcţiilor, reconstrucţiilor, amenajărilor, aprobată de Primăria mun. Chişinău la 10.05.2001, mai era necesar ca pârâtul să solicite şi acordul autentificat notarial al vecinilor. Un asemenea acord nu a fost solicitat şi nu există. Pornind de la aceste circumstanţe, eu sunt în drept, conform prevederilor art.374 alin.(1) din Codul civil, să revendic cota-parte din bunul ce-mi aparţine din posesiunea nelegitimă a lui ___ prin obligarea părţii pârâte de a demola peretele construit neautorizat, 136

precum şi să solicit, potrivit prevederilor art.376 alin.(2) din Codul civil, ca pârâtul să fie obligat să nu-mi îngrădească pe viitor dreptul de folosinţă asupra încăperilor nominalizate. Cererea mea se încadrează şi în prevederile art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale care garantează oricărei persoane dreptul la respectarea bunurilor sale. În temeiul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.11 lit.b), 374 alin.(1), 376 alin.(2) din Codul civil, art.166, 241 din Codul de procedură civilă, S O L I C I T: Să fie obligat pârâtul ______ să efectueze din cont propriu demolarea peretelui construit neautorizat în coridorul aferent apartamentelor nr.___ din casa nr._ de pe str. ___ mun.Chişinău, precum şi să nu-mi îngrădească dreptul de folosinţă pe viitor asupra coridorului, camerei de baie şi veceului amplasate în partea de coridor de lângă apartamentul său nr._. Să fie încasate în folosul meu de la pârâtul ___ cheltuielile de judecată ce ţin de acordarea asistenţei juridice şi de plata taxei de stat, în total ___ lei. Anexe: 1. ___ 2. ___ Data__________________ Semnătura_______________

137

Anexe: 1. reclamantul modifică cerinţele expuse în cererea de chemare în judecată. • cheltuieli de asistenţă juridică – ____________lei. susţine că pârâtul refuză în continuare să-şi onoreze obligaţiunile prevăzute de Contractul nr. reclamantul declară că susţine integral temeiurile de fapt şi de drept invocate în cererea de chemare în judecată.Judecătoria Economică de circumscripţie Chişinău Reclamant: _________________ Pârât:______________ „___” ____________ ______ CERERE CU PRIVIRE LA MĂRIREA CUANTUMULUI PRETENŢIILOR DIN ACŢIUNE Prin prezenta. Aceste circumstanţe au condus la majorarea sumei datoriilor faţă de reclamant cu _____________________ lei. Semnătura reclamantului_____________________________ 138 . • penalităţi – _____________ lei. Luând ca bază cele expuse în virtutea calităţii de participant la proces care se bucură de drepturi procedurale speciale prevăzute în art. Calculele sumelor solicitate. Ordin de plată a taxei de stat. Suplimentar. _______ din ___ ____________ ______. 2.60 CPC al RM. prin majorarea sumelor solicitate spre încasare de la pârât şi solicită instanţei de judecată: a încasa de la pârât în folosul reclamantului • datoria pentru îndeplinirea lucrărilor cu populaţia – ___________ lei. • taxa de stat – ___________ lei.

oficialitate şi pertinenţă. claritate. modificarea hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie în privinţa admiterii cererii de bază şi respingerea cererii înaintate de recurent privind încasarea datoriei de la intimat ca nefondată. ceea ce. sobrietate. concreteţe. precum şi cele care nu au fost stabilite. în conformitate cu art. adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 28. Conform art. raportul de expertiză este examinat în şedinţa de judecată şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe. adică formulările din conţinutul deciziei trebuie să corespundă exigenţilor de: corectitudine. 400 (2) şi (3) CPC. Argumentele aduse de recurent în favoarea celor expuse sunt următoarele: 1. Conform art. De asemenea.158 (4) CPC. Recurentul luând act de decizia motivată a instanţei de apel a ajuns la concluzia că aceasta este nelegală şi pasibilă casării. deplinătate.2009. Curtea de Apel Economică a examinat cererea depusă de intimat la hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie. completă.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Recurent: ______________________ Intimat: _______________________ „____” ______________ ____ CERERE DE RECURS ASUPRA DECIZIEI CURŢII DE APEL ECONOMICE La 30. nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor. Conform art.09. serveşte drept temei de declarare a recursului. Astfel. atenţionăm că nu corespunde tuturor normelor de drept şi nu răspunde în mod sigur şi expres la toate obiecţiile formulate de recurent în procesul examinării cererii de apel. apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces. În rezultat.R(84)5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcţionării justiţiei. certitudine. să fie clară. instanţa de apel a dispus întoarcerea executării hotărârii judecătoreşti. deoarece nu corespunde exigenţilor enunţate anterior. În mod special. dar care au importanţă pentru soluţionarea pricinii.373 (2) CPC: în limitele apelului. lipsă de rezerve (necondiţionalitate).432. elocvenţă.1984. bazată pe cercetarea multiaspectuală. consecutivitate.6 al Recomandării nr. călăuzindu-se de lege. Potrivit Principiului nr. instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe. instanţa de apel a dispus admiterea parţială a apelului. înţeleasă de părţile implicate în litigiu şi să răspundă în mod sigur şi expres la toate cererile şi obiecţiile formulate de apelant şi intimat. 139 .02.130 (1) CPC: instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere. se conturează încălcarea normelor de drept material şi de drept procedural. logică. decizia instanţei de apel trebuie să corespundă tuturor normelor de drept.

persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi. încălcarea normelor de drept nominalizate este evidentă. care nu a fost examinat şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe din dosar. În acest sens. Conform art. dar şi în raport cu obiecţiile la raportul de expertiză prezentate de recurent în conformitate cu art. sunt trase la răspundere. Suplimentar. 3. în acest mod scăpând de răspundere contractuală.57 din Legea contabilităţii 140 . nu poate fi pusă în dependenţă de respectarea sau nerespectarea legii contabilităţii de către recurent. precum că „în evidenţa contabilă a intimatului nu sunt înregistrate datorii creditoare faţă de recurent pentru deservirea tehnică”. în procesul deservirii şi întreţinerii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.04. Este de menţionat că raportul nominalizat urma să fie apreciat de către instanţa de judecată nu numai în ansamblu cu celelalte probe din dosar.56 din Legea contabilităţii nr. expunem faptul că. În acest aspect au fost prezentate documente justificative suficiente. cărora instanţa de judecată le-a dat o apreciere greşită.1995. un raport de expertiză atât de ambiguu şi deplasat total de obiectul litigiului. care aplică incorect standardele şi alte acte normative privind contabilitatea. poate să nu înregistreze anumite operaţiuni economice în evidenţa sa contabilă. sesizăm că respingerea cerinţelor recurentului este bazată pe prevederile Legii contabilităţii nr. deoarece argumentele aduse de instanţa de judecată pentru justificarea soluţiilor sale au la bază numai o singură probă din dosar. Respectiv. după caz. precum şi cele care falsifică premeditat raportul financiar. care demonstrează cert faptul că pe perioada aprilie-septembrie 2006. remarcăm că recurentul nu solicită încasarea datoriilor pentru prestarea de servicii intimatului. expunem că debitorul nu poate fi exonerat de răspundere contractuală pe motivul că creditorul a ţinut evidenţa contabilă contrar legii contabilităţii. materială. conform art. experţii judiciari au verificat documentele prezentate de părţi sub aspectul înregistrării şi reflectării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice din sfera de prestare a serviciilor. care conţine nişte concluzii străine pricinii în cauză.1995. invocăm şi faptul că. cu referire la concluziile expuse de expert şi admise de instanţa de judecată ca argumente probate. plasând la bază acelaşi raport de expertiză. Drept argument instanţa de judecată inserează în motivarea hotărârii concluzia expusă de experţi în raportul de expertiză.În speţa dată.04. de avere. deoarece debitorul.426 din 04. recurentul a suportat cheltuieli în mărimea solicitată spre încasare de la intimat. În baza argumentelor invocate de instanţa de judecată în motivarea deciziei. 2. în procesul efectuării expertizei. Totodată. care se eschivează de la ţinerea contabilităţii. Nerespectarea legii contabilităţii nu se sancţionează cu negarea tuturor operaţiunilor economice ce nu au fost contabilizate în conformitate cu această lege. În continuare.426-XIII din 04. chiar intenţionat. Considerăm eronată concluzia dată.158 (5) CPC. menţionăm că acest lucru ar fi alogic. Mai mult ca atât. nici legislaţia civilă nu pune existenţa unei datorii contractuale în dependenţă de evidenţa contabilă a părţilor contractante. administrativă sau penală conform legislaţiei în vigoare. şi anume: raportul de expertiză. nu putea avea o forţă probatorie mai superioară decât celelalte probe din dosar. disciplinară. deoarece existenţa unei datorii apărută în baza unui contract încheiat în condiţii legale nu poate fi pusă în dependenţă de înregistrarea acesteia în evidenţa contabilă a debitorului. dar solicită restituirea cheltuielilor suportate la deservirea şi întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. În acest sens. Cele expuse ne determină să conchidem că executarea obligaţiilor apărute în baza contractului. care au fost neglijate de către instanţa de judecată.

154 (1) CPC.p. în conformitate cu pct.514 CC.2000 şi art. nu pot fi respinse pe motivul că sunt unilaterale. Astfel. fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii. 4. energie termică. Asupra speţei date are o deosebită relevanţă temeiul naşterii obligaţiei intimatului faţă de recurent.5. temei de naştere a obligaţiilor este contractul semnat de ambele părţi în condiţii legale şi care este în vigoare până în prezent. conchidem că Centrului Naţional de Expertize Judiciare nu-i este încredinţată funcţia de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei. care în practică sunt acceptate de către agenţii economici ca cereri de plată. 141 . „sumele cheltuielilor care necesită a fi compensate gestionarului pentru deservirea tehnică pot fi încasate de ultimul prin prezentarea cererii de plată”.117 (1) CPC). de suprafaţă totală a apartamentelor caselor de locuit.b) fin Legea cu privire la expertiza judiciară nr. Forma înscrisurilor nominalizate nici nu prevede întocmirea lor bilaterală. nu poate fi apreciată ca justă. din calculul câte 000 lei pentru un m. Mai mult ca atât.868 aprobat de organul de statistică). Considerăm neîntemeiată şi ilegală concluzia instanţei de apel că „Documentele prezentate la dosar sunt întocmite unilateral”.4 din contract „furnizorul plăteşte Asociaţiei cheltuielile lunare pentru deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare din interiorul caselor. care constituie 000000 m.6 din contract). în conformitate cu art. ca mai apoi să invoce acest fapt ca temei de exonerare de răspundere. dacă ele servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile părţii şi altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii (art. În acest sens.1086-XIV din 23. dar să nu prezinte nişte concluzii eronate şi cu depăşirea competenţei. atenţionăm instanţa de recurs că lunar recurentul prezenta intimatului facturi de plată (pe formularul nr. Suplimentar menţionăm că. respectiv nici nu înregistra aceste fapte economice în evidenţa sa contabilă.06. obligaţiile se nasc din contract.426-XIII din 04.5. iar decizia de caz urma să fie luată în baza probelor prezentate de recurent la materialele dosarului.04. expertul judiciar urma să renunţe la efectuarea expertizei judiciare şi să restituie materialele prezentate pentru expertiză (art. Astfel. poziţia intimatului de a refuza restituirea cheltuielilor suportate de recurent la deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare.11 lit. însă intimatul categoric şi neîntemeiat refuza să accepte aceste documente de evidenţă prezentate de recurent.06.p. 5. electrică şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în blocurile locative. legislaţia în vigoare admite reţinerea unor înscrisuri chiar dacă ele au fost întocmite unilateral.1086-XIV din 23. Înscrisurile date corespund acestor cerinţe.” (a fost folosit tariful de 1. Potrivit pct. dar ca o atitudine de rea-credinţă faţă de recurent..21 (4) din Legea cu privire la expertiza judiciară nr. Cele expuse ne determină să conchidem că raportul de expertiză nu poate fi reţinut ca probă în dosar. Ţinând cont de legislaţia privind activitatea în domeniul expertizei judiciare. Conform art. În cazul dat.2000). La aceste facturi era anexat şi Certificatul de îndeplinire a lucrărilor în baza contractului în care era indicată denumirea lucrărilor efectuate pe parcursul unei luni. funcţia de bază a acestuia fiind efectuarea expertizei judiciare şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice.1995 încheierea asupra corespunderii ţinerii contabilităţii standardelor aprobate şi altor acte normative sunt în drept să o facă numai organele cărora le sunt încredinţate funcţiile de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei.6 din Instrucţiunea privind modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe de către furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă.nr.89 lei în urma aplicării pct. respectiv.

3. faptul neexecutării obligaţiilor contractuale nu a fost negat de către intimat. care este implicită în ansamblul articolelor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale care constituie unul din elementele de bază ale statului de drept (cauza Beian vs România. 130 (1). nr. au fost aplicate norme de drept material care nu trebuiau să fie aplicate. Mai mult ca atât. 2. până la emiterea unei decizii irevocabile pe caz. art. Admiterea prezentei cereri de recurs. 513 (1). 158 (4) CPC. şi anume: art.În contextul clauzei menţionate. În asemenea circumstanţe. nu au fost aplicate normele de drept material care trebuiau să fie aplicate. pentru ca instanţele ierarhic superioare să verifice legalitatea hotărârilor emise pe caz.435 CPC. solicit instanţei de recurs: 1. neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar crea dificultăţi la executarea hotărârii judecătoreşti. în situaţii similare celor ce fac obiect de examinare în cazul dat. În cazul în care va surveni una din situaţiile descrise anterior. Luând în considerare aspectele enunţate. Anularea Deciziei Curţii de Apel Economice şi menţinerea în vigoare a Hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie. instanţele judecătoreşti.04. CEDO 2007). Suspendarea executării Deciziei Curţii de Apel Economice.30658/05. 514. Or. Decizia Curţii de Apel Economice este definitivă şi executorie.373 (2). ţinând cont de faptul că aplicarea legii şi realizarea jurisprudenţei trebuie să se facă în mod unitar. Semnătura recurentului_____________________________________ 142 . dar nu irevocabilă.512 (1). precum şi în temeiul art. în cazul dat recursul.86.1995. art.175. (3). au hotărât obligarea intimatului să-i restituie recurentului cheltuielile suportate pentru întreţinerea şi deservirea reţelelor de apă şi canalizare.426-XIII din 04. În baza celor expuse şi în conformitate cu normele de drept citate în tot conţinutul prezentei cereri. CEDO apreciază că practica judiciară neunitară este contrară principiului siguranţei publice. conchidem că temeiurile de bază ce impun admiterea prezentului recurs sunt următoarele: au fost încălcate normele de drept procedural. 19 Lega contabilităţii nr. art. art. şi anume: art. 6. şi anume: art. 668 CC. Caracterul definitiv presupune dreptul participanţilor la proces de a-şi exercita dreptul la celelalte căi de atac.432. Caracterul definitiv al hotărârii nu exclude posibilitatea ca hotărârea instanţei de apel să fie modificată sau anulată. executarea obligaţiilor contractuale nu a fost condiţionată de perfectarea anumitor acte sau documente contabile speciale.2 (2).(2).400 alin. Considerăm că toate aceste hotărâri urmează să fie luate în considerare în speţa dată. Suplimentar este de menţionat faptul că în anii 2001-2006. hotărârea instanţei de fond este legală şi întemeiată. 16.

art. În drept.04. reclamantul a înaintat pârâtului o reclamaţie prin care a solicitat achitarea datoriei în cauză.08. art. pentru perioada 01. În fapt. în conformitate cu prevederile contractului. Anexe (copii): 1.8 CC al RM pornind de la faptul că drept temei de apariţie a obligaţiilor pârâtului faţă de reclamant serveşte un contract. deşi a semnat toate Actele cu privire la îndeplinirea lucrului cu populaţia perfectate de către reclamant. executarea obligaţiilor. 29.2007. de asemenea. În mod tacit. Reclamaţia.2007. 96.06.2) lit. Cererea de chemare în judecată. reclamantul a încheiat cu pârâtul un contract privind livrarea apei şi recepţionarea apelor menajere. pârâtul a refuzat achitarea datoriilor faţă de reclamant. Conform prevederilor contactului pârâtul s-a obligat să-i achite reclamantului pentru îndeplinirea lucrărilor de marketing 2% din sumele plătite de consumatori pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate. reclamantul a fost pus în situaţia de a suporta cheltuieli suplimentare (plata taxei de stat. A încasa de la pârât în folosul reclamantului datoria pentru îndeplinirea lucrărilor conform contractului. La 06. 2. taxa de stat. Contractul. art. care solicită să fie încasate tot de la pârât. s-a format o datorie în sumă de ________ lei.5.9 CC al RM ce se referă la executarea obligaţiilor din partea pârâtului în acord cu contractul. penalităţi pentru neexecutarea contractului. cheltuieli de asistenţă juridică. prezenta cerere se bazează pe alin. reclamatul solicită instanţei de judecată: 1. 35. A admite prezenta cerere. 2. cheltuieli de asistenţă juridică). art. reclamantul a solicitat achitarea amenzii în mărime 20% din suma datoriei de bază. Din motive neîntemeiate pârâtul refuză să-şi onoreze benevol obligaţiile contractuale.2005 – 30. în calitate de creditor. 3. art.572 CC al RM. 166 CPC al RM. a acceptat şi facturile fiscale eliberate de reclamant. în calitate de debitor. care stipulează că temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii.512 CC al RM ce acordă dreptul reclamantului. De asemenea.a) art. Astfel. 143 . să pretindă de la părut.Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău Reclamant: _____________ Pârât:___________________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ CU PRIVIRE LA ÎNCASAREA DATORIILOR FORMATE ÎN BAZA CONTRACTULUI Prin prezenta. respectiv refuzând şi rezolvarea litigiului în cauză pe calea tratativelor.514 CC al RM ţinând cont de faptul că obligaţiile în cauză au luat naştere în baza unui contract. În aceste condiţii.

6. Dispoziţia de plată a taxei de stat.4. 5. Calculele sumelor solicitate. Actele cu privire la îndeplinirea lucrărilor cu populaţia. 7. Semnătura reclamantului_______________________ 144 . Facturi fiscale.

Conform art. expertul face o analiză a tuturor datoriilor părţilor dosarului. sunt probe suficiente ce denotă legalitatea şi temeinicia cerinţelor intimatului. ceea ce a servit drept temei ca acesta să refuze efectuarea expertizei judiciare în conformitate cu art. Referitor la răspunsul expertului la cea de a treia întrebare. În raportul de expertiză. Raportul de expertiză nominalizat nu elucidează problemele puse în discuţie în procesul examinării cauzei şi nu poate fi pus la baza unei hotărâri judecătoreşti prin care ar fi admise sau respinse cerinţele intimatului. În concluzie.Curtea de Apel Economică Intimat: _________________ Apelant: _________________ OBIECŢII ASUPRA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ Onorată instanţă! Intimatul îşi exprimă dezacordul cu Raportul de expertiză şi consideră că acesta nu poate fi admis ca probă în dosar. Astfel. de la executarea căruia nu te poţi eschiva pe motivul ţinerii evidenţei contabile contrar legii contabilităţii. în dosar. formate în baza contractului în litigiu. care constau în încasarea de la apelant a datoriei pentru deservirea reţelelor interne de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. la toate datoriile dintre aceşti doi agenţi economici.06. susţinem următoarele.2000 şi art.1086-XIV din 23. 154 (1) CPC şi să restituie materialele prezentate pentru expertiză fără efectuarea acesteia (art. În continuare. 426-XIII din 04. funcţia de bază a acestuia fiind efectuarea expertizei judiciare şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice. în general.04. Nerespectarea legii contabilităţii nu se sancţionează cu negarea tuturor 145 . concluziile la întrebarea 1şi 2 puse în faţa expertului sunt străine pricinii în cauză şi nu au tangenţă cu aceasta.1995. conchidem că Centrului Naţional de Expertize Judiciare nu-i este încredinţată funcţia de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei. Astfel. Ţinând cont de esenţa litigiului şi cerinţele din acţiunea intimatului. care sunt nişte datorii diferite de cele solicitate spre încasare de către intimat şi nu fac obiectul prezentului litigiu. încheierea asupra corespunderii ţinerii contabilităţii standardelor aprobate şi altor acte normative sunt în drept să o facă numai organele cărora le sunt încredinţate funcţiile de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei. susţinem faptul că.1086-XIV din 23.11 lit. care au la bază un contract încheiat în condiţii legale.2000). dar nu. reiterăm că raportul de expertiză nu poate fi reţinut ca probă pe dosar. b) din Legea cu privire la expertiza judiciară nr. Ţinând cont de legislaţia privind activitatea în domeniul expertizei judiciare. întrebarea a treia nu este de competenţa expertului judiciar.57 din Legea contabilităţii nr.06.21 (4) din Legea cu privire la expertiza judiciară nr. considerăm că expertul urma să se refere numai la existenţa şi mărimea datoriei pentru deservirea reţelelor interne de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.

care de fiecare dată a dat câştig de cauză asociaţiei. Data______________________ Semnătura_________________ 146 . considerăm că hotărârea primei instanţe este legală şi întemeiată şi urmează a fi menţinută în vigoare.4 din contract. privind modalitatea de restituire a cheltuielilor lunare pentru deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare. În asemenea circumstanţe.426-XIII din 04.04. materială. disciplinară. din cauza refuzului apelantului de a achita aceste sume. Suplimentar comunicăm faptul că. Ţinând cont de faptul că. Până în anul 2000. prin mai multe hotărâri judecătoreşti.1995. persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi. Conform art.56 din Legea contabilităţii nr. stabilită de ambele părţi contractante. Ulterior. încasarea lor a avut loc prin intermediul instanţelor judecătoreşti. care se eschivează de la ţinerea contabilităţii. de avere. apelantul achita sumele calculate în baza punctului 5. după caz. precum şi cele care falsifică premeditat raportul financiar. administrativă sau penală conform legislaţiei în vigoare. care aplică incorect standardele şi alte acte normative privind contabilitatea. a fost stabilită obligaţia contractuală a apelantului de a plăti lunar asociaţiei cheltuielile lunare pentru deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare în temeiul punctului 5.operaţiunilor economice ce nu au fost contabilizate în conformitate cu această lege sau cu exonerarea debitorilor de răspundere contractuală. conchidem despre prezenţa temeiurilor degrevării de probaţiune prevăzute la art. deoarece însuşi contractul nu prevede obligaţia părţilor de a perfecta anumite acte.123 (2) CPC.4 din contract prin intermediul IM „Infocom”. fără a-i solicita asociaţiei prezentarea suplimentară a anumitor documente. sunt trase la răspundere. în speţa dată. nu poate fi trecută cu vederea practica precedentă.

apelantul reclama aceste probe. Îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către intimat este confirmată prin Actele cu privire la îndeplinirea lucrului cu populaţia între apelant şi intimat şi Facturile fiscale perfectate de intimat pentru confirmarea operaţiunii economice ce a avut loc de fapt. în procesul examinării cauzei în prima instanţă. „Infocom”. deoarece se întemeiază numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţa de judecată şi pe probele cercetate în cadrul şedinţelor judiciare în strictă conformitate cu legea. informăm că intimatul deţine astfel de probe şi le anexează la prezenta referinţă. Obiecţiile au apărut mult mai târziu şi anume atunci când intimatul i-a solicitat apelantului. urmează să fie tras la răspundere fiecare locatar în parte. Este de menţionat că atât actele. intimatul comunică despre examinarea cererii de apel declarată de apelant la Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău şi. În concluzie.3. ceea ce denotă faptul că sunt formale şi nu pot pune la îndoială legalitatea hotărârii contestate. Motivele invocate de apelant în cererea de apel nu-şi găsesc confirmare. cât şi facturile au fost semnate de către apelant fără obiecţii. s-a stabilit cu certitudine că intimatul nu are datorii faţă de apelant. iar cele invocate de ultimul nu au fost confirmate prin probe veridice şi suficiente. Referitor la probele nominalizate de apelant în cererea de apel. Legalitatea şi temeinicia hotărârii instanţei de fond este evidentă. 147 . Concomitent. _____ REFERINŢĂ LA CEREREA DE APEL PRIVIND ATACAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI ECONOMICE DE CIRCUMSCRIPŢIE CHIŞINĂU Onorată instanţă! Prin prezenta. ele ar fi fost prezentate fără dificultăţi. s-a stabilit că calitatea de consumator în condiţiile contractului le revine membrilor asociaţiei şi nu asociaţiei nemijlocit.1 ale acordului adiţional la Contract”. susţinem că acestea nu pot avea o forţă probantă superioară înscrisurilor nominalizate anterior. susţinem faptul că apelantul. totodată. în acest mod. De asemenea. în baza datelor prezentate de către furnizor. În procesul examinării cauzei. îşi exprimă dezacordul cu aceasta.6 şi pct. cu menţiunea „probe care atestă nemijlocit executarea reală a obligaţiilor stipulate în pct. prin cerere de chemare în judecată. De asemenea. cererea de apel nu conţine temeiuri legale în baza cărora hotărârea instanţei de fond poate fi casată. ceea ce nu poate servi drept temei de sine stătător pentru casarea hotărârii. astfel că. ceea ce corespunde prevederilor art.M. şi-a exprimat numai nemulţumirea faţă de soluţia dată în instanţa de fond.CURTEA DE APEL ECONOMICĂ Apelant: ___________________ Intimat: ____________________ „____” _____________ 2009. iar dacă. încasarea sumelor incluse în aceste acte şi facturi. pentru datoriile formate în urma neachitării conturilor de plată perfectate de Î.239 CPC. nr.

În contextul celor expuse. 6.191 din 19. „Infocom” datele cu privire la volumul de apă consumat îi revine furnizorului şi nu asociaţiei. concluzionăm că apelantul îi impută intimatului nişte inacţiuni ce contravin prevederilor legale şi contractuale.2 din contract.1. care este determinat conform indicaţiilor contoarelor din apartamentele sau încăperile de locuit ale consumatorilor şi fixate în conturile (avizele de plată) Î. deoarece achitările anuale ale consumatorilor faţă de furnizor depăşesc volumul de apă consumat pe parcursul anului. contravine şi punctului 5.1 şi 1. 5. am ajuns la concluzia că datoriile invocate de apelant pentru calcularea prejudiciului solicitat spre încasare s-au format în urma divergenţelor apărute între contorul comun de la blocul locativ şi contoarele individuale ale locatarilor. Rezultatele muncii sunt evidente şi 148 . de asemenea. În drept. obligaţia intimatului în lucrul cu consumatorii se limitează la acele calcule pe care le prezintă Î. Pretenţiile formulate de apelant prin cererea reconvenţională sunt nefondate şi exprimă numai tendinţa apelantului de a-şi compensa cumva datoriile pe care le are faţă de intimat.9 al Hotărârii Guvernului RM nr. comunale şi necomunale pentru fondul locativ.2. ceea ce se datorează numai lucrului intens şi sistematic cu consumatorii. Potrivit acestor două norme. Deşi indică aceste norme juridice şi contractuale.M. propusă de apelant prin cererea de apel.3. astfel că aplicarea lor în sensul admiterii cererii reconvenţionale nu este justificată.”Infocom”. Adică a solicitat ceea ce i se cuvine conform contractului. Însă aceste surplusuri nu pot fi puse pe seama asociaţiei sau a membrilor asociaţiei.6. consumatorii achită Furnizorului volumul de apă potabilă şi caldă menajeră.M.În aceste circumstanţe. apelantul nu demonstrează în care măsură ele sunt aplicabile situaţiei în cauză şi cum denotă ele că. În aceste circumstanţe.2 din contract.2 din contract prin prisma art. Cât priveşte respingerea cererii reconvenţionale. deoarece nici contractul. obligaţia de a prezenta Î. ceea ce înseamnă că suplimentar la datoriile curente sunt achitate şi datoriile anilor precedenţi. 7. Modalitatea de evidenţă lunară a consumului de apă pentru membrii asociaţiei. fără abstracţie. contravine lit. pentru lucrul asiduu şi zilnic cu locatarii blocurilor pe care le gestionează. Acest fapt reiese şi din cererea de apel a apelantului. prin acţiunile sau inacţiunile sale. Prin probele anexate la dosar se demonstrează că în această parte intimatul îşi îndeplineşte cu bună-credinţă obligaţiunile. instanţa de fond a ajuns just la concluzia de a admite pretenţiile intimatului. Suplimentar remarcăm faptul că. deoarece în cazul încheierii contractului nominalizat institutul reprezentării a fost aplicat nemijlocit. ipotetic. timp de mai mulţi ani. În procesul examinării cauzei. „Infocom” în baza datelor prezentate de Furnizor. care au toate şansele reale de a fi calificate ca fapte ilicite. pct.a) pct.191 din 19. conform pct.2002. care au calitatea de consumator. în conformitate cu legea şi prevederile statutare. intimatul i-a cauzat prejudicii materiale apelantului. pct.2002.2.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pretenţiile sale apelantul şi le-a întemeiat pe art. Este de menţionat faptul că plăţile solicitate de intimat spre încasare au fost calculate în mărime procentuală de la sumele achitate de către consumatori la conturile furnizorului. deoarece astfel de acţiuni contravin normelor juridice ce reglementează modul de prestare şi achitare a serviciilor locative. care impun răspundere. Nu poate fi reţinut nici argumentul apelantului privind interpretarea eronată de către instanţa de judecată a punctelor 1.602 CC.5. Concluzia apelantului că „diferenţa nerepartizată spre achitare rămâne pe seama gestionarului” este neîntemeiată. nici legislaţia în vigoare nu prevede astfel de răspundere a gestionarului. susţinem că şi în acest caz soluţia instanţei de fond este legală şi întemeiată.02.02.242 CC.3 ale Contractului.M.

386 (2) CPC. ____________________ 2. solicit instanţei de apel să respingă apelul ca fiind neîntemeiat şi să menţină în vigoare Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău. Anexe (copii): 1.385. ____________________ Semnătura intimatului__________________________ 149 .demonstrate prin achitările efectuate de consumatori în contul furnizorului pentru serviciile prestate. În lumina celor relevate şi în conformitate cu art.

150 .(2) şi (3) CPC. verificându-se numai legalitatea deciziei. deoarece nu a fost invocat niciun motiv. dar nu şi temeinicia în fapt (pct. respectiv. denotă inadmisibilitatea cererii de recurs. nu rezultă existenţa unuia din temeiurile legale de recurs. fără a ţine cont de prevederile art. recursul exercitat. Toate argumentele invocate de recurent sunt similare argumentelor invocate de acesta în prima instanţă şi în instanţa de apel şi se referă la nereţinerea înscrisurilor probatorii şi neaprecierea argumentelor invocate în susţinerea cererii reconvenţionale. în temeiul art. 400 alin. potrivit căruia instanţa de recurs verifică numai legalitatea hotărârii atacate. După studierea cererii de recurs şi contrapunerea ei cu cererea de apel. Este de menţionat şi faptul că. din conţinutul cererii de recurs. neindicate expres de recurent în cerere. totodată.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Intimat: _________________________ Recurent: ________________________ REFERINŢĂ LA CEREREA DE RECURS Onorată instanţă! Prin prezenta. care ar demonstra existenţa acestei încălcări. intimatul a sesizat că acestea nu diferă esenţial după conţinut.442 (1) CPC. fiind astfel respectat principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în faţa legii şi justiţiei. exprimând numai nemulţumirea recurentului cu soluţiile adoptate de instanţele inferioare. reclamă probele prezentate de intimat pentru susţinerea cerinţelor sale din acţiune şi. instanţele de judecată inferioare au pus în discuţie şi examinat toate problemele ridicate de recurent. dar nu în procesul examinării cauzei în ordine de recurs. conform secţiunii a II-a. ele nu constituie temeiuri de casare a deciziei. nu se indică concret.a) CPC. au interpretat unilateral clauzele contractului puse la baza cerinţelor”. dar.10 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. deoarece.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs”). nu au determinat pe deplin circumstanţele litigiului.433 lit. intimatul solicită instanţei de recurs să considere inadmisibil recursul declarat de recurent la Decizia Curţii de Apel Economice. Cât priveşte temeiul invocat de recurent precum că instanţa de apel şi cea de fond au aplicat eronat actele normative. care nu denotă sub nicio formă ilegalitatea hotărârilor instanţelor anterioare.400 alin.03. De asemenea.(2) şi (3) CPC al RM. prin prisma art. înaintează obiecţii la referinţa înaintată de intimat în instanţa de apel. precum că „instanţa de apel şi instanţa de fond. În urma examinării cererii de recurs s-a ajuns la concluzia că aceasta nu este declarată în temeiurile consemnate la art. Consemnăm faptul că recurentul.3 din 27. respingerea cererii reconvenţionale. la judecarea pricinii. ceea ce era în drept să facă în procesul examinării cererii de apel. cu excepţia unor completări sau înlocuiri de expresii cu aceleaşi sens. are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material şi procedural. dar nu şi temeinicia ei în fapt. de asemenea. care sunt aceste înscrisuri şi argumente şi cum demonstrează ele ilegalitatea hotărârilor date în instanţa de fond şi de apel. în procesul examinării cauzei. Suplimentar remarcăm că. Argumentele invocate de recurent. nu cuprinde argumente ce se referă la ilegalitatea sau netemeinicia hotărârii Curţii de Apel Economice. or. expunem că acest argument este unul declarativ. au apreciat abstract probele anexate la dosar.

recurentul invocă faptul că contractul care stă la baza litigiului a fost perfectat de intimat din care considerente neclarităţile din condiţiile contractuale pot fi interpretate doar în defavoarea părţii care le-a formulat. contractul se interpretează în favoarea aderentului sau a consumatorului”. conform art. ba dimpotrivă. În final. adică în defavoarea intimatului. interpretarea dată de către instanţele de judecată clauzelor contractuale a fost efectuată în strictă conformitate cu legea. legalitatea şi temeinicia ei. Nici în prima instanţă. intimatul a prezentat înscrisuri probatorii care demonstrează faptul că nu are datorii faţă de recurent.732 (2) CC „în toate cazurile. iar cererea de recurs nu conţine temeiuri legale. Data_______________ Semnătura______________ 151 . În cazul nespecificării dreptului şi a normei juridice unde îşi are izvorul. În baza celor relevate. comunicăm faptul că recurentul nu a putut demonstra prin probe şi nu prin argumente declarative. iar lipsa datoriilor exclude posibilitatea calculării de prejudicii. acţiunea se consideră nelegală şi nu poate fi admisă.130 CPC şi care nu au fost combătute de către recurent. dar fără a indica expres care drept şi de care normă juridică este prevăzut şi protejat acest drept. nici în instanţa de apel recurentul nu a probat existenţa datoriilor intimatului faţă de el. Astfel. Scopul înaintării acestei cereri reconvenţionale a fost compensarea datoriilor pe care le are recurentul faţă de intimat. Recurentul motivează înaintarea cererii reconvenţionale pentru asigurarea drepturilor garantate de legislaţia civilă. ceea ce impune concluzia că recursul declarat de recurent este inadmisibil. dar reiese şi din cererea de recurs. la baza lor fiind plasate probe pertinente şi concludente. dar fără a ţine cont de faptul că. Cât priveşte cererea reconvenţională. care au fost apreciate de către instanţele judecătoreşti în conformitate cu art. conchidem că decizia instanţei de apel şi hotărârea instanţei de fond sunt întemeiate şi legale.Soluţiile instanţei de fond şi de apel sunt juste şi în conformitate cu legea. acest fapt a fost afirmat chiar de reprezentantul recurentului.

Totodată menţionăm că. Este de menţionat că legea admite revizuirea numai în cazuri strict determinate. respectiv. 152 .2005. în caz dacă se invocă temeiul prevăzut la lit. Cu referire la temeiul invocat de revizuent. cu nota că instanţele de judecată s-au limitat doar la o apreciere formală a acestora. chiar luate în formă autentică sau rapoarte de expertiză. care sunt enumerate exhaustiv în art. în apel şi în recurs.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Revizuent: ____________________ Intimat: _______________________ „___” _____________ _____ REFERINŢĂ LA CEREREA DE REVIZUIRE DEPUSĂ ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE Onorată instanţă! Prin prezenta. În continuare se menţionează: legea prevede. se va ţine seama numai de înscrisurile descoperite după pronunţarea hotărârii atacate pe calea revizuirii. revizuentul face trimitere la un şir de înscrisuri anexate la materialele dosarului pe parcursul examinării cauzei în instanţa de fond şi apel.449 CPC. mai este necesar şi să probezi acest fapt. respectiv.449 CPC. din motive ce nu au depins de voinţa revizuentului”. susţinem că acesta nu este confirmat prin probe. intimatul îşi expune dezacordul cu cererea de revizuire declarată de revizuent împotriva Deciziei Curţii Supreme de Justiţie.137 CPC. Pentru a proba faptul. Totodată. li s-a dat o apreciere. pentru admiterea cererii de revizuire. doar un singur mijloc de probă. adică aceste înscrisuri au fost descoperite cu mult timp înainte de pronunţarea deciziei contestate. Concomitent menţionează că aceasta nu cuprinde argumente ce ar justifica necesitatea desfiinţării Deciziei Curţii Supreme de Justiţie şi reînnoirea judecăţii. acela al înscrisurilor în sensul art.449 CPC.c) art. acestea au servit deja drept obiect de examinare şi apreciere în toate instanţele de judecată şi. de apel şi de recurs. astfel. „descoperirii înscrisurilor probatoare. în această privinţă. d) din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor civile în ordine de revizuire nr. Conform punctului 4 lit. nu este suficient numai să incluzi în conţinutul ei unul din temeiurile prevăzute în art. iar nu şi declaraţiile de martor.14 din 03. Toate înscrisurile nominalizate nu întrunesc condiţia de bază enunţată. în acest sens fiind pronunţată hotărârea instanţei de fond. menţionăm că obiecţiile în cauză au fost invocate şi anterior.10. care nu au putut fi prezentate instanţei de judecată în cadrul examinării cauzei în instanţa de fond.

c) CPC. În concluzie. urmând ca. Moldova. deoarece acestea nu se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii. În asemenea circumstanţe. respectiv. remarcăm că argumentele invocate de revizuent în cererea de revizuire denotă numai nemulţumirea acestuia vis-à-vis de faptul respingerii acestor probe în procesul examinării cauzei şi nicidecum nu denotă existenţa acelor motive legale ce ar impune rediscutarea soluţiei irevocabile pe caz. în acest sens. deoarece se referă la un alt raport juridic litigios dintre părţile prezentului proces.6 paragraful 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. soluţie ce nu va admite încălcarea principiului siguranţei raporturilor juridice. Ţinând cont de faptul că temeiul revizuirii nu a fost confirmat. O derogare de la acest principiu este justificată doar atunci când este necesară datorită unor circumstanţe esenţiale şi convingătoare (Hotărârea CEDO pe cauza Roşca v. Revizuirea nu trebuie considerată un apel camuflat. că nicio parte nu are dreptul să solicite revizuirea unei hotărâri irevocabile şi obligatorii doar cu scopul de a obţine o reexaminare şi o nouă determinare a cauzei. Semnătura intimatului_____________________ 153 . aceste două înscrisuri nu întrunesc condiţia esenţială prevăzută de art. susţinem faptul că probele anexate la cererea de revizuire nu confirmă temeiul invocat de revizuent. pe care încă nu a fost dată o soluţie irevocabilă.449 lit. iar simpla existenţă a două opinii diferite cu privire la aceeaşi chestiune nu constituie un temei de reexaminare. să se expună Curtea Supremă de Justiţie. Totodată. revizuentul face trimitere şi.În contextul celor expuse. Atenţionăm că raportul de expertiză nominalizat a fost prezentat de către revizuent la etapa examinării cauzei în recurs. examinat într-un alt proces judiciar. Competenţa instanţelor ierarhic superioare de revizuire trebuie exercitată pentru a corecta erorile judiciare şi omisiunile justiţiei. § 25). considerăm că acestea se referă la nişte împrejurări străine prezentei cauze. care este unul din elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului şi prevede. Suplimentar. În consecinţă. anexează la cerere Decizia Curţii de Apel Economice şi Raportul de expertiză. revizuentul a informat instanţa de recurs şi despre Decizia Curţii de Apel Economice. dar nu pentru a efectua o nouă examinare. Un alt motiv ce denotă nelegalitatea şi netemeincia cererii de revizuire constă în faptul că hotărârile instanţelor de judecată pronunţate în speţa dată nu sunt greşite în raport cu înscrisurile invocate şi prezentate de revizuent. încălcarea principiului nominalizat va conduce la încălcarea art. cererea de revizuire urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

5.3 art.2006.14 din 13.14 din 13. termenul de prescripţie în cazul dat a început să curgă la 20. 5. Un contract încheiat legal are forţă obligatorie pentru ambele părţi contractante. Astfel.1969. 5.2000.11.01.5 DIN CONTRACTUL NR. prin cererea reconvenţională.4.pârât: _____________ Pârât – reclamant: _____________ „_____” __________ ________ REFERINŢĂ LA CEREREA RECONVENŢIONALĂ CU PRIVIRE LA DECLARAREA NULĂ A PCT. Pornind de la motivele invocate de reclamant. Motivele invocate de reclamant se limitează la nişte interpretări eronate ale legislaţiei civile şi a clauzelor contractuale. Cererea reconvenţională a fost înaintată în instanţa de judecată la 20. conform cărora lucrările de întreţinere şi deservire tehnică a utilajului ingineresc al blocurilor locative sunt efectuate de către specialiştii serviciilor de exploatare. 154 . Reclamantul.1969.56 din Cod civil). clauză contractuală poate fi declarată nulă numai în temeiurile prevăzute de Codul civil. La momentul încheierii contractului.01. am ajuns la concluzia că aceasta este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.5 ale contractului nr. Contractul în litigiu a fost încheiat între părţi pe un termen nelimitat. Cererea înaintată de reclamant nu are la bază niciun temei din cele stipulate în art.1997. 5. şi anume: principiul legalităţii şi principiul libertăţii contractului. _ DIN _ În urma studierii cererii reconvenţionale.5. Respectarea principiilor nominalizate denotă faptul că contractul în litigiu a fost încheiat legal. 10.220-232 din Codul civil. au fost respectate principiile ce stau la baza legislaţiei civile în domeniul contractelor. şi anume. când a fost abrogată Hotărârea Sovietului Miniştrilor RSSM nr. După cum menţionează şi reclamantul. dar şi de Regulamentul privind modul de achitare de către populaţie a plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. Cererea în cauză a fost înaintată de către reclamant cu omiterea termenului general de prescripţie aplicabil acţiunilor privind declararea nulă a clauzelor contractuale.4.Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău Reclamant .____ din _________________.4.05.6 în contract a fost condiţionată de acţiunea Hotărârii Sovietului Miniştrilor RSSM nr.6.463 din 16.01. solicită a fi declarate nule pct. 10.6. se simte tendinţa reclamantului de a induce instanţa de judecată în eroare şi de a se eschiva sub orice formă de la executarea obligaţiilor contractuale cu bună-credinţă şi diligenţă. Alineatul 2 din articolul 216 al Codului civil stabileşte anumite condiţii privind declararea nulităţii unei clauze contractuale. Prin acţiunile sale reclamantul face abuz de drepturile sale procedurale de care este obligat să se folosească cu bună-credinţă (alin. includerea punctelor 5.

03. Pornind de la aceasta. prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 5.01.(1) din Anexa nr. prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. şi anume. Faptul că contractul ar fi un act juridic încheiat sub condiţie îl demonstrează prin interpretarea eronată a clauzei expuse în pct.1997.2000. Hotărârea în cauză a acţionat până la aprobarea.3 din contract. deoarece conform alin.1969. Astfel. la etajele tehnice. comunale şi necomunale pentru fondul locativ.234 din Codul civil. 191 din 19.2002.02. a fost abrogată Hotărârea Sovietului Miniştrilor RSSM nr.4.02.55 din 20. actul juridic se consideră încheiat sub condiţie când apariţia şi încetarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative depinde de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare. Reclamantul consideră că cheltuielile pentru deservirea reţelelor inginereşti interioare din blocul locativ urmează să le suporte proprietarii apartamentelor.1993. Normele juridice ce se conţin în Legea privatizării fondului de locuinţe nr. a Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative.729 din Codul civil. Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a echipamentelor tehnice includ lucrări de deservire a sistemelor: • de alimentare cu apă în subsoluri.191 din 10.191 din 19. dreptul pârâtului de a solicita achitarea cheltuielilor suportate şi obligaţia reclamantului de a achita aceste cheltuieli.3. Conform art. contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. Ulterior.05. Intrarea în vigoare a noului regulament nu a influenţat asupra modului de executare a contractului. În cazul de faţă. nu depind de producerea unui eveniment nesigur ca realizare. La rândul ei. deci. face trimitere la Legea privatizării fondului de locuinţe nr. clauzele contractului se interpretează în sensul în care pot produce efecte.02.2 al pct. prin includerea acestora în preţul de plată pentru apa consumată. La momentul încheierii contractului reclamantul livra apă şi recepţiona apele menajere de la pârât.1993 prevăd modul de suportare a cheltuielilor pentru deservirea reţelelor inginereşti. Un alt motiv invocat de reclamant se referă la faptul că contractul în litigiu ar fi un act juridic încheiat sub condiţie. în scopul asigurării unui cadru legislativ adecvat condiţiilor economiei de piaţă.2002 se referă la modul de achitare a acestor cheltuieli.1324XII din 10. 155 . 1.03. precum şi a coloanelor comune din apartamente/încăperile locuibile în cămine (lucrările se efectuează din contul furnizorilor).01. comunale şi necomunale pentru fondul locativ. • de evacuare a apei uzate (lucrările se efectuează din contul furnizorilor). contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. Hotărârea Guvernului nr. apariţia şi încetarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative nu depindeau de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare. Conform alin.463 din 16. părţile contractante îşi exercitau drepturile şi îşi onorau obligaţiile în conformitate cu clauzele contractuale şi actele normative nominalizate.(1) art.1324-XII din 10. reclamantul încearcă să dovedească nulitatea punctelor 5. dar nu în sensul în care nu ar produce niciun efect. rămânând în vigoare Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative.2002. Pentru susţinerea argumentului său. evenimentul în baza căruia a luat naştere contractul survenise deja.Astfel.14 din 13.

4 art. În contextul celor expuse. a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă. legea veche va continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor. formulate în acţiunea de bază. În aceste condiţii. Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău a emis o hotărâre în cazul dat prin care reclamantului i s-a refuzat satisfacerea cerinţelor din acţiune. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea. acestea fiind bazate pe prevederile unui contract încheiat legal şi urmează a fi admise integral. dacă legea nouă nu prevede altfel. cu uzanţele sau cu principiile echităţii. este eronată ideea că punctul 10. Cât priveşte cerinţele pârâtului.688 din Codul civil. conform căruia în cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi.11. reclamantul nu ţine cont de norma nominalizată şi încearcă să interpreteze aceste clauze în sensul în care ele nu ar produce niciun efect. precum şi orice alte efecte contractuale.1 al art. Semnătura reclamantului – pârâtului______________________________ 156 . în conformitate cu prevederile legislaţiei civile în vigoare. inclusiv a clauzelor contractuale contestate. Faptul că clauzele contractuale nu prevăd ordinea şi condiţiile achitării plăţilor solicitate de către pârât nu poate servi drept temei de refuz a executării obligaţiilor. solicit a nu admite cererea reconvenţională.6 din contract.6 din Codul civil.10. La 01.2001. Astfel. că reclamantul s-a adresat anterior în judecată cu o acţiune despre anularea contractului în discuţie. la momentul introducerii clauzelor nominalizate anterior.4. Conform alin. de aceea urmează să li se atribuie sensul în care acestea ar produce efecte juridice. Suplimentar comunicăm. contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres. Pornind de la natura contractului şi scopul urmărit de către părţi. unde ca pârât a fost tot respectivul pârât.5 din contract.3.5 din contract ar îngrădi accesul părţilor la normele juridice în vigoare. Anexe: Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 01. Astfel. există deja o hotărâre judecătorească care se referă la acelaşi obiect de litigiu între aceleaşi părţi. Reclamantul motivează exonerarea de executare a obligaţiunilor contractuale prin lipsa unui contract încheiat aparte referitor la deservirea tehnică a reţelelor de apă şi canalizare interioare şi compensarea cheltuielilor pentru întreţinerea lor. s-a vrut ca acestea să producă efecte juridice.În procesul interpretării punctelor 1. 5. le considerăm întemeiate.11. Executarea Contractului în litigiu nu poate fi pusă în dependenţă de un alt contract. Cât priveşte pct. acesta îşi găseşte suport juridic în alin. legalitatea contractului în întregime.2001. 5.

În temeiul art.5 luni. cu bună credinţă. Totodată. În acest sens. conform art.__________.___. obligaţiile se nasc din contract.R.____ al Contractului.L. urmând a fi transferată suma restantă în mărime de _________ lei.__________.666 din Codul civil al Republicii Moldova. potrivit art. nr. „ANTREPRENORUL” s-a obligat contractual la executarea în termen a obiectului asumat.___ c/f __________ PÂRÂT: Societatea comercială ”B” S.Chişinău. părţile neinvocându-şi revendicări vizând termenul de execuţie şi/sau calitatea lucrului prestat.___ al Contractului de antrepriză încheiat. a debitat la contul reclamantului suma de ________ lei. Circumstanţele enunţate sunt confirmate şi prin procesul-verbal de verificare a decontărilor reciproce la situaţia din _________. iar conform art. inclusiv TVA. prin Devizele locale şi procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate. în care părţile contractante SRL „B” şi SRL „A” au confirmat existenţa restanţei faţă de reclamant în sumă de ________ lei.___ c/f __________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI În fapt.. „BENEFICIARUL” şi-a asumat obligaţiunea de achitare a valorii contractului pentru executarea efectuată..___ RECLAMANT: Societatea comercială ”A” S. iar în corespundere cu dispoziţiile art. la locul şi în momentul stabilit.__________. acestuia fiindu-i aplicate normele de drept cu privire la actul juridic. 157 . mun. şi din orice alt act.R. se modifică sau se sting raporturi juridice. str. În data de _________. str. În temeiul art. durata de execuţie a lucrărilor. nr.. În vederea executării ireproşabile a obligaţiilor asumate. mun. str. „ANTREPRENORUL” SRL „A” a transmis „BENEFICIARULUI” SRL „B” serviciile prestate conform contractului de antrepriză. 514 din Codul civil al Republicii Moldova. fiind stabilită în perioadă de 1. contractul reprezintă un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc.susceptibil de a le produce în condiţiile Legii.___ al Contractului. termen ce începe a curge din momentul semnării de către părţi a contractului şi primirea ordinului de începere a execuţiei. în virtutea art.L.. nr.Chişinău. costul lucrărilor prestate (lucrări de construcţie şi montaj) a fost evaluat de părţi la suma de __________ lei. de către SRL „B” în vederea executării obligaţiei financiare de achitare a lucrărilor prestate.8. în data de ________. SRL „B” în calitate de „BENEFICIAR” şi SRL „A” având calitatea de „ANTREPRENOR” au fost semnat contractul de antrepriză având ca obiect de reglementare execuţia lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului flexibil şi de schimbare a ferestrelor clădirilor ce aparţin SRL „B” conform proiectului tehnic cu detaliile de execuţie aprobate.Chişinău.572 din Codul civil al Republicii Moldova obligaţia trebuie executată în modul corespunzător.JUDECĂTORIA _____________________ mun.

___ din ________. În acest sens.2 „contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel” (principiul relativităţii). însă iarăşi nu au parvenit reacţii din partea destinatarului. obligaţiilor pecuniare li se aplică dobânzi pe perioada întârzierii. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. În drept. conform calculului anexă la prezenta acţiune. 35. putem conchide că reclamatul SRL ”B” nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale. irevocabilitate şi relativitate. „B”. remisă SRL „B”.1. însă reacţii din partea reclamatului la Pretenţia formulată nu s-au manifestat.___ din __________. 946 din Codul civil al Republicii Moldova. în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul. prin decontarea la contul SRL „A” a valorii de ___________ lei.619 din Codul civil. 117.executarea obligaţiei determinând efectele actului juridic (contractului) prin obligativitate. potrivit art. 7. în conformitate cu art. Prin Nota extrajudiciară nr. ANEXĂ: Data_______ Semnătura ___________ 158 .585 din Codul civil al Republicii Moldova dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 666. A dispune încasarea din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de _______ lei. 572. De asemenea. 29.512-514. pe cele ale art. pentru întârzierea executării obligaţiilor pecuniare. Astfel. 5. A dispune recuperarea din contul reclamatului a cheltuielilor judiciare suportate de către reclamantul SRL „A” la depunerea acţiunii.946 din Codul civil al Republicii Moldova. uzanţele sau cu principiile echităţii” (principiul obligativităţii). or. alin. 84.3„contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel” (principiul irevocabilităţii). călăuzindu-ne de dispoziţiile art. SRL „A” a formulat extrajudiciar revendicări analogice Pretenţiei nr. în virtutea art. cu avertizarea reclamatului privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Aceste principii ce identifică efectele actului juridic se regăsesc şi sunt în mod expres reglementate de legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova. să achite o dobândă de întârziere în mărime de ________ lei. acumulând faţă de reclamant o datorie în sumă de ____________ lei. reclamantul a intervenit către destinatar cu solicitarea executării benevole extrajudiciare a plăţilor restante.668. Astfel în conformitate cu art. prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client). alin. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea.619 din Codul civil al Republicii Moldova. 619. cuantumul dobânzii de întârziere. reclamaţii urmează. iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit. constituind cuantumul de 9% peste rata dobânzii prevăzută la art.668 din Codul civil al Republicii Moldova „contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres.

. în data de ________.. se modifică sau se sting raporturi juridice. Totodată. str. nr.V.. costul lucrărilor prestate (lucrări de construcţie şi montaj) a fost evaluat de părţi la suma de __________ lei.__________. obligaţiile se nasc din contract. str.___ RECLAMANT: Societatea comercială ”A” SRL mun. potrivit art. fiind stabilită în perioadă de 1.___ c/f __________ PÂRÂT: Societatea comercială ”B” SRL mun. iar în corespundere cu dispoziţiile art.___ al Contractului. părţile neinvocându-şi revendicări vizând termenul de execuţie şi/sau calitatea lucrului prestat.Chişinău. „ANTREPRENORUL” SRL „A” a transmis „BENEFICIARULUI” SRL „B” serviciile prestate conform contractului de antrepriză.susceptibil de a le produce în condiţiile Legii. la locul şi în momentul stabilit. şi din orice alt act. urmând a fi transferată suma restantă în mărime de _________ lei. În temeiul art. nr.__________. a debitat la contul reclamantului suma de ________ lei.8. în virtutea art.. prin Devizele locale şi procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate. cu bună credinţă. 514 din Codul civil al Republicii Moldova. În acest sens.572 din Codul civil al Republicii Moldova obligaţia trebuie executată în modul corespunzător. termen ce începe a curge din momentul semnării de către părţi a contractului şi primirea ordinului de începere a execuţiei. În data de _________. SRL „B” în calitate de „BENEFICIAR” şi SRL „A” având calitatea de „ANTREPRENOR” au fost semnat contractul de antrepriză având ca obiect de reglementare execuţia lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului flexibil şi de schimbare a ferestrelor clădirilor ce aparţin SRL „B” conform proiectului tehnic cu detaliile de execuţie aprobate.___ c/f __________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI (2) În fapt.___. Circumstanţele enunţate sunt confirmate şi prin procesul-verbal de verificare a decontărilor reciproce la situaţia din _________. str.____ al Contractului.___ al Contractului de antrepriză încheiat. acestuia fiindu-i aplicate normele de drept cu privire la actul juridic. nr.5 luni. „BENEFICIARUL” şi-a asumat obligaţiunea de achitare a valorii contractului pentru executarea efectuată.JUDECĂTORIA ____________ mun. contractul reprezintă un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc.666 din Codul civil al Republicii Moldova. în care de către părţile contractante SRL ”B” şi SRL „A” s-a confirmat existenţa restanţei faţă de reclamant în sumă de ________ lei..Chişinău.A. durata de execuţie a lucrărilor conform art. În temeiul art. 159 . de către SRL „B” în vederea executării obligaţiei financiare de achitare a lucrărilor prestate.__________.Chişinău. În vederea executării ireproşabile a obligaţiilor asumate. „ANTREPRENORUL” s-a obligat contractual la executarea în termen a obiectului asumat. iar conform art. inclusiv T.

călăuzindu-ne de dispoziţiile art. 619.585 din Codul civil al Republicii Moldova dacă legea sau contractul nu prevede altfel.619 din Codul civil.2 „contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel” (principiul relativităţii). acumulând faţă de reclamant o datorie în sumă de ____________ lei. în virtutea art. Aceste principii ce identifică efectele actului juridic se regăsesc şi sunt în mod expres reglementate de legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova. prin decontarea la contul SRL ”A” a valorii de ___________ lei. în conformitate cu art. însă reacţii din partea reclamatului la Pretenţia formulată nu s-au manifestat. 35. reclamantul a intervenit către destinatar cu solicitarea executării benevole extrajudiciare a plăţilor restante. Prin Nota extrajudiciară nr. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea. prin Nota extrajudiciară nr. pentru întârzierea executării obligaţiilor pecuniare. însă iarăşi nu au parvenit reacţii din partea destinatarului.art.946 din Codul civil al Republicii Moldova. A dispune recuperarea din contul reclamatului a cheltuielilor judiciare suportate de către reclamantul SRL „A” la depunerea acţiunii. A dispune încasarea din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de _______ lei. putem conchide că reclamatul SRL ”B” nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale.___ din ________. 946 din Codul civil al Republicii Moldova. 5. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. În drept. reclamaţii urmează. în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul. iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit. 84. irevocabilitate şi relativitate. 29. conform calculului anexă la prezenta acţiune.668 din Codul civil al Republicii Moldova „contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres. ANEXĂ: Data______________________ Semnătura_________________ 160 . De asemenea. alin. or. 117. constituind cuantumul de 9% peste rata dobânzii prevăzută la art. uzanţele sau cu principiile echităţii” (principiul obligativităţii).619 din Codul civil al Republicii Moldova. În acest sens. potrivit art. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. remisă SRL ”B”. alin. obligaţiilor pecuniare li se aplică dobânzi pe perioada întârzierii.1. Astfel.executarea obligaţiei determinând efectele actului juridic (contractului) prin obligativitate.512-514. Astfel. Astfel în conformitate cu art. pe cele ale art.___ din __________. 666. 572. cuantumul dobânzii de întârziere. prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client). SRL „A” a formulat extrajudiciar revendicări analogice Pretenţiei nr. 7.___ din _________ adresată SRL „B”. 668. cu avertizarea reclamatului privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate.3 „contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel” (principiul irevocabilităţii). să achite o dobândă de întârziere în mărime de ________ lei.

prin caracterul său absolut şi perpetuu de către SRL „B”.________din _________ şi Decizia Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie nr. însă soldate fără soluţionare.____ RECLAMANT: Societatea comercială „” SRL mun.________. documentele executorii prezentate de SRL „A” au fost admise prin dispunerea intentării procedurii de executare. folosinţă şi dispoziţie) asigurat prin art. prin Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie nr. nr. lezare care până în prezent în contradicţie cu actele judecătoreşti ce constată restabilirea acestuia. menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr. SRL „A” a recepţionat spre păstrare de la Oficiul de Executare ________. nr.Chişinău.Chişinău.________.____ c/f ____________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA VENITULUI RATAT În fapt. rezident al Republicii Moldova.315. str. Prin Încheierea Oficiului de Executare ________din___________. Departamentul de Executare al Ministerului Justiţiei. bunurile mobile existente în încăperile ce aparţin creditorului SRL „A”. amplasat în mun. Departamentul de Executare al Ministerului Justiţiei. str. iar începând cu _________ până la ___________ în temeiul proceselor-verbale de transmitere-predare.___ şi evacuarea SRL „B” din imobilul nominalizat. inclusiv la solicitările SRL „B” privind acordarea termenelor suplimentare pentru executarea benevolă a actelor judecătoreşti sus-vizate.14 din Codul de Executare al Republicii Moldova.. Pornind de la considerentul că. executarea nu a avut loc. Totodată. art. 316 din Codul civil al Republicii Moldova. SRL „A” după mai multe solicitări de executare benevolă a actelor judecătoreşti definitive şi irevocabile înaintate în adresa reclamatului. asupra bunului legal dobândit. din culpa reclamatului (acţiune sau inacţiune) nu se înlătură şi care până în prezent este cauzatoare de prejudicii. hotărârea judecătorească se execută în modul stabilit de lege după ce rămâne definitivă.Chişinău._________din ___________. art.JUDECĂTORIA _____________ mun. 254-255 CPC al Republicii Moldova. acţiunea SRL „A” în contradictoriu cu SRL ”B” privind apărarea dreptului de proprietate a fost admisă.16. a depus cererea de intentare a procedurii de executare silită către Oficiul de Executare _______.Chişinău. La scadenţele termenelor fixate. nr. str.46 din Constituţia Republicii Moldova.p. Menţionăm faptul că SRL „A” reprezintă o societate comercială. str. stabilirea termenului de executare benevolă precum şi identificarea termenului de executare silită pentru cazul neexecutării în termenul stabilit a titlurilor executorii nr._________din _________. în temeiul art. temeiul depunerii acţiunii SRL „A” în instanţa de judecată l-a constituit îngrădirea dreptului de proprietate (posesie. dispunându-se înlăturarea obstacolelor create SRL „A” de către SRL „B” în realizarea dreptului său de proprietate asupra bunului imobil cu suprafaţa totală de _________ m.___________din _________.________. care şi-a propus drept scop de activitate comercializarea angro a articolelor destinate 161 . nr.__________.____ c/f ____________ PÂRÂT: Societatea comercială „B” SRL mun.

315-316. nr. scop prin care până în prezent s-a remarcat atât pe piaţa autohtonă cât şi cea internaţională.____” cu suprafaţa totală de ________ m. Prin Nota extrajudiciară aferentă acţiunii înaintate. suprafaţă care utilizată în activitatea de întreprinzător. fruct al dreptului considerându-se venitul şi beneficiile dobândite în urma folosirii acestui drept. În conformitate cu dispoziţia art. pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv). amplasată în mun. care.. Suplimentar.___. iar fruct al lucrului şi al dreptului considerându-se veniturile şi beneficiile pe care acest lucru sau drept le asigură prin intermediul raporturilor juridice. a adus întreprinderii un beneficiu (cu deducerile fiscale legale) în sumă de ____________ lei.p. _________-________. în temeiul art._________. Raportând calculele vizate la suprafaţa comercială ce aparţine SRL „A”. devenite definitive şi irevocabile. Prin urmare. remisă SRL ”B”.1. 29. pentru perioada _________. str. direct cauzându-ne un prejudiciu sub forma venitului ratat. prejudiciu considerându-se cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat. 117. în perioada __________________. ceea ce constituie un venit de _________lei pentru un metru pătrat. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. însă reclamatul nu a formulat nici manifestat reacţii la pretenţia. În drept. în virtutea art. în data de __________ SRL „A” a participat la licitaţia bunurilor sechestrate şi a procurat de la INSPECTORATUL FISCAL DE STAT _________________încăperile din clădirea nr. 5. precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat). călăuzindu-ne de art14. Remarcăm faptul că.________ din _______ şi Decizia Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie nr. însă care nu poate fi valorificată din culpa directă a SRL „B” prin neexecutarea actelor judecătoreşti. 162 .6 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. ________-_________. 299 din Codul civil al Republicii Moldova. venitul ratat îl constituie suma de _________ lei (calculul sumei se anexează). persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel. garantează dreptul la un proces echitabil şi la executarea actelor judecătoreşti irevocabile drept o condiţie indispensabilă a actului de justiţie echitabil. reclamantul a intervenit către destinatar cu solicitarea executării benevole extrajudiciare a plăţilor revendicate prin decontarea la contul SRL „A” a valorii de _____________ lei cu avertizarea reclamatului privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate. vine în contradicţie cu jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr.Chişinău. având deja un nume bine determinat ca un garant al calităţii activităţii prestate şi al produselor comercializate. 7. art. sumă ce solicităm să fie încasată din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A”. adică perioada analogică existenţei hotărârilor judecătoreşti definitive şi respectiv executorii. În acest context. prin neexecutarea Hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie __________ din _________. SRL ”B” creează obstacole directe SRL ”A” la obţinerea fructului bunului imobil sau generarea valorificării acestuia. Anume în acest scop. 84._________din ___________.299 din Codul civil al Republicii Moldova. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. sporul şi productele pe care le dă acest lucru..sistemelor _________________. 35.14 din Codul civil al Republicii Moldova. reiterăm că neexecutarea continuă şi iresponsabilă din partea SRL „B”. fruct al lucrului se consideră venitul.__________. în prezent SRL ”A” deţine în proprietate suprafaţă comercială în mărime de ______ m.p.

A dispune încasarea din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de __________lei. A dispune recuperarea din contul reclamatului în beneficul reclamantului a cheltuielilor judiciare suportate la depunerea acţiunii. ANEXĂ: Data_________________ Semnătura________________ 163 .

astfel fiind decontate în total _______euro.____ RECLAMANT: Societatea comercială „P” SRL mun. str. str. nr. prin punctul ___ fiind stipulat în mod expres că în cazul în care „viitorul vânzător”. Capitolului __. punctul ___ al antecontractului. punctul _____. Potrivit antecontractului din ________.p. inclusiv TVA pentru un metru pătrat. la _______ între SRL „V” şi SRL „P” a fost semnat un antecontract de vânzarecumpărare a bunului imobil. punctul ____. răspunderea contractuală (sancţiuni contractuale) în cazul neexecutării obligaţiilor juridice asumate sau în cazul executării necorespunzătoare a acestora. mijloacele financiare transferate de către SRL „P” în vederea executării ireproşabile a antecontractului din ___________. punctul ___._____________. cu destinaţia plăţii conform antecontractului din ________. având ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei SRL „V” în calitate de „viitor vânzător” să încheie cu SRL „P” în calitate de „viitor cumpărător”. nr.A. urma a fi vândut S. aceleaşi reglementări fiind prescrise şi de Capitolul ___. şi-a asumat obligaţia de a încheia contractul de vânzare-cumpărare până la data de ________. în temeiul căruia SRL ”P” s-a obligat în condiţiile punctului ____ să execute obligaţiile financiare asumate. SRL „P” efectuează decontarea în favoarea SRL „V” a sumei de ______lei (echivalentul sumei de ______ euro).SRL „V” în mod unilateral refuză de la 164 .___ MD ______ c/f ______________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PENALITĂŢII A.Chişinău.. în virtutea Capitolului __. Capitolului __. În data de ________ şi respectiv la _________. În vederea executării incontestabile a obligaţiilor asumate prin antecontractul din _________._____________. bunul imobil nominalizat. Potrivit. str.cadastral __________. „P” la suma convenită de _____euro.____. „viitorul vânzător”. nr.___________. de către SRL „V” se returnează cu motivaţia susţinută în nota de însoţire a plăţii de refuz unilateral al SRL „V” în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare.___ MD ______ c/f ______________ PÂRÂT: Societatea comercială „V” SRL mun. punctul ____. iar în data de ___________ prin ordinul de plată nr. obligaţie similară fiind asumată şi de „viitorul cumpărător” prin Capitolul ___. str. Totodată._____.____. Capitolul ___.Chişinău.Chişinău. identificate cu nr. în data de _________ prin ordinul de plată nr. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI În fapt. contractul de vânzare-cumpărare a încăperilor comerciale separate cu suprafaţa totală de ______m._____________.JUDECĂTORIA ____________ mun. prima tranşă până la data de __________-_______ euro şi a doua tranşă până la data de _________-_______ euro. nr. în condiţiile antecontractului. valoarea indicată urmând a fi achitată la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data decontării în două tranşe. SRL „P” efectuează la contul SRL „V” debitarea sumei suplimentare de __________lei (echivalentul sumei de _______ euro) cu destinaţia analogică a plăţii conform antecontractului din ________. părţile au stipulat în mod expres.Chişinău. amplasate în mun.

şi/sau art. ANALIZA JURIDICĂ A RAPORTULUI LITIGIOS În temeiul art. cu bună credinţă. însă careva reacţii din partea reclamatului la Pretenţia formulată nu s-au manifestat. se modifică sau se sting raporturi juridice. obligaţiile se nasc din contract. Prin nota extrajudiciară nr. B. aliis neque nocere. iar în cazul imposibilităţii atingerii unor concilieri.1 „că contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres. 514 din Codul civil al Republicii Moldova. Reglementări similare sunt stipulate de art. executarea acestora determinând efectele actului juridic (contractului) prin obligativitate (prin adagiul pacta sunt servanada). Forma stabilită pentru contract se aplică şi pentru antecontract”.2 „contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel” (principiul relativităţii).____din ________ remisă SRL „V”. toate litigiile survenite în legătură cu contractul încheiat se vor soluţiona pe cale amiabilă.neque prodesse potest).679 din Codul civil al Republicii Moldova „prin contract se poate naşte obligaţia de a se încheia un contract. De asemenea. Totodată. la locul şi în momentul stabilit. obligaţiile urmând a fi executate în modul corespunzător. irevocabilitate şi relativitate (prin adagiul res inter alios acta. 572 din Codul civil al Republicii Moldova temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii. acesta este obligat să restituie „viitorului cumpărător” .susceptibil de a le produce în condiţiile Legii. potrivit art. reclamantul a intervenit către destinatar în ordinea punctului ____ al precontractului.668 definit „forţa obligatorie a contractului” care reglementează prin alin. cu excepţia cazurilor când obligaţia de a contracta este prevăzută de prezentul cod.8. prin decontarea la contul SRL „P” a valorii de ________ euro (__________ lei Republica Moldova.(2) din Codul civil al Republicii Moldova care reiterează că „obligarea la încheierea unui contract este interzisă. şi din orice alt act.. ce constituie valoarea dublă neachitată). Astfel în conformitate cu art.667 alin. alin.. şi se supune după normele de conduită forţei imperative ale contractului şi a normelor de drept ce îl reglementează. Aceste principii ce identifică efectele actului juridic se regăsesc şi sunt în mod expres reglementate de legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova. acestuia fiindu-i aplicate normele de drept cu privire la actul juridic. litigiile se vor soluţiona pe cale judiciară în instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova.3 „contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel” (principiul irevocabilităţii). alin. stingerea raporturilor juridice cât şi răspunderea contractuală pentru neexecutarea obligaţiilor instituite prin antecontract se impun imperativ efectelor actelor juridice şi nu vizează drepturi subiective contrare efectelor obligaţiilor benevol asumate. 165 . Deci.666 din Codul civil al Republicii Moldova. uzanţele sau cu principiile echităţii” (principiul obligativităţii).. potrivit art.SRL „P” dublul sumelor primite. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea. întinderea. atât naşterea. cu avertizarea SRL „V” privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate.. cu solicitarea executării benevole a sancţiunilor pecuniare asumate. contractul reprezintă un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc. prin refuzul unilateral de la executarea acestuia fără intervenţia răspunderii civile.executarea obligaţiilor contractuale –încheierea contractului de vânzare-cumpărare. În temeiul punctului___ al antecontractului din ___________. de lege sau dacă reiese dintr-o obligaţie asumată benevol” În acest context antecontractul reprezintă un act juridic sinalagmatic ce operează obligaţia de a se contracta.

Această ipoteză SRL „P” o apreciază ca fiind fără suport juridic. producea efecte juridice obligatorii pentru părţi. Totodată. acesta este obligat să restituie „viitorului cumpărător” – SRL „P” dublul sumelor primite.668 din Codul civil al Republicii Moldova contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel. potrivit Capitolului ___. completat sau reziliat doar cu acordul comun al părţilor contractante. SRL „V” reiterează ipoteza potrivit căreia antecontractul din _______. De asemenea. punctul ___. Astfel. oneros având ca obiect asumarea obligaţiei de a se încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil specificat. Deci. reieşind din cumulul următoarelor motive şi reglementări: În conformitate cu art. prin Capitolul ____. şi respectiv urmează a fi aplicate în strictă corespundere cu Legea. acordul părţilor chiar şi conform art. pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a căruia survin consecinţele juridice reglementate de contract (răspundere contractuală) şi/sau prevăzute de legislaţia civilă în vigoare. nu era desfiinţat. Reglementări similare sunt statuate în Capitolul ___ al antecontractului. irevocabil şi relativ impus părţilor. care la data achitării era în vigoare. reziliat sau revocat decât în temeiuri prevăzute de Lege sau prin acordul părţilor. comutativ. între părţile contractante SRL „P” şi SRL „V” a fost semnat un antecontract identificat ca contract sinalagmatic. contractul nominalizat fiind supus condiţiei de formă obligatorie sub autentificare notarială imperativ dispus prin art.SRL „V” în mod unilateral refuză de la executarea obligaţiilor contractuale –încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Urmează să atenţionăm asupra faptului că sumele revendicate de către S.R. în temeiul punctului ____ al antecontractului din _______ în cazul în care „viitorul vânzător”. C. părţile în mod benevol au stabilit sancţiuni contractuale (răspunderea contractuală ca formă a răspunderii civile) pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate. acesta poate fi modificat. este mai mult decât evident faptul că sancţiunile contractuale instituite de către părţi prin antecontractul din ________.733 din Codul civil al Republicii Moldova contractul nu poate fi altfel rezolvit.La situaţia litigioasă. Totodată. se consideră desfiinţat de drept din momentul informării reclamantului privind refuzul unilateral al SRL „V” de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. cu includerea tuturor clauzelor esenţiale ale contractului de vânzare-cumpărare. bazată pe neaplicarea Legii vizând temeiurile încetării raporturilor contractuale. rezultată din aprecierea subiectivă şi defectuoasă a efectelor imperative generate de acte juridice sinalagmatice. prin încheierea unui act adiţional în formă scrisă şi autentificat notarial.679-680 din Codul civil al Republicii Moldova. În concluzie. obligatoriu. potrivit art.734 (2) din Codul civil al Republicii Moldova dar în mod 166 . completat sau reziliat doar cu acordul comun al părţilor contractante. care prescrie caracterul obligatoriu a obligaţiilor asumate de către părţi printr-un act juridic bilateral. din partea SRL „P” ducea inevitabil către neexecutarea contractului din partea sa şi implicit la survenirea consecinţelor juridice ce se impun acestei neexecutări. potrivit căruia antecontractul poate fi modificat.L „P” au fost decontate la contul SRL „V” în cadrul executării obligaţiilor asumate prin antecontractul vizat. INCONSISTENŢA ARGUMENTELOR SRL „U” EXPUSE ÎN NOTA DIN ______ Potrivit Notei prealabile din _______. punctele ______ ale antecontractului. or neachitarea acestora în cadrul unui raport contractual valabil. alte temeiuri de încetare a contractului părţile lăsându-le reglementărilor legislaţiei civile în vigoare. prin încheierea unui act adiţional în formă scrisă şi autentificat notarial. ce însoţea returnarea mijloacelor financiare decontate de către SRL „P”. reiterăm faptul că antecontractul din _________ încheiat între SRL „P” şi SRL „V” reprezintă un contract bilateral. pasibilă aprecierii negative. au survenit.

urmând a fi încheiat în forma cerută pentru contract dacă din lege. contract sau uzanţe nu rezultă altfel. 709. SRL „P” a dispus de un temei legal. în modul prevăzut de contract şi lege. 84. identificat în reglementările antecontractului din __________ care era în vigoare. şi respectiv urmează a fi aplicate în strictă corespundere cu Legea. 5. călăuzindu-ne de dispoziţiile art. Reiterăm şi asupra faptului că rezilierea chiar şi ca definiţie reprezintă o formă a desfiinţării unui contract care intervine doar în consecinţa neexecutării unui contract şi nu vizează dreptul părţii la încetarea contractului prin nedorinţă (alte temeiuri decât neexecutarea) care însă poate fi acoperită prin acordul comun al părţilor contractante la încetare. 735 din Codul civil al Republicii Moldova este justificată de neexecutarea obligaţiei corelative asumată de către parte. 7. A dispune încasarea din contul SRL „V” (c/f ____________) în beneficiul SRL „P” (c/f ____________) a sumei de ___________ lei (echivalent al sumei de ______ euro).512-514. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. 35. 668 din Codul civil al Republicii Moldova. Din aceste considerente este evident faptul că sancţiunile contractuale instituite de către părţi prin antecontractul din ________. 29. ceea ce în situaţia litigioasă nu a fost realizat. 117. 666. urmează a reţine faptul că operarea rezilierii în sensul legislaţiei în vigoare –art. Dacă e să ne referim la cazurile de reziliere reglementate de lege. În drept.1. care prescrie caracterul obligatoriu a obligaţiilor asumate de către părţi printr-un act juridic bilateral. la datele efectuării decontărilor sumei de________euro. 711. şi de dispoziţiile contractului anterior din _______ . ceea ce semnifică inopozabilitatea acestor temeiuri SRL „P” care în aceste raporturi contractuale a executat în termenii şi modul prevăzut toate obligaţiile asumate. punctul _____. Prin urmare. acordul părţilor contractante la desfiinţarea contractului.602.similar prevederilor antecontractului. producea efecte juridice imperative şi era obligatoriu părţilor şi deci SRL „P” era obligată să execute contractul şi să se conformeze obligaţiilor asumate. nu a fost realizat şi implicit referinţa la încetarea unilaterală a contractului din partea SRL „V” este inopozabilă atât SRL „V” cât şi SRL „P”. ANEXĂ: Data_______ Semnătura________________ 167 . 572. ale art. au survenit. Deci.

o parte (vânzător) se obligă să predea un bun în proprietatea celeilalte părţi (cumpărător). Chişinău. str. Chişinău. Odată cu achiziţionarea bunului.____ din _________. __ având ca obiect de reglementare vânzarea-cumpărarea automobilului (autospecialei) de foraj de model ______.___.____ din ________ şi nr. SRL „B” a preluat automobilul. str. considerându-se fără vicii materiale bunul care.753 alin. s-a obligat să preia automobilul şi să plătească preţul în mărime de _______ Euro (___________lei). nr. însă din lipsa unor însuşiri inerente.___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL mun. iar în cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor. la rândul său. iar în baza Actului de primire-predare din ____ şi a facturii fiscale Seria ____ din _______.JUDECĂTORIA_____________ mun. Conform art. în cazul în care bunul nu corespunde caracteristicilor contractate. Astfel. la data de ___________.763 din Codul civil al Republicii Moldova. După primirea scrisorii de remediere şi constatarea de către ambele părţi contractante că automobilul ce a constituit obiectul convenţiei este viciat. SRL „A” . În vederea executării ireproşabile a obligaţiilor contractuale. în temeiul ordinelor de plată nr.768 din Codul civil al Republicii Moldova care-i oferă cumpărătorului dreptul de a cere remedierea şi înlăturarea viciilor. automobilul s-a defectat şi nu a mai funcţionat.1) al Codului civil al Republicii Moldova. În baza dispoziţiilor art. bunul se consideră fără vicii dacă corespunde destinaţiei stabilite în contract. ________. la _________. prin contractul de vânzare-cumpărare. i-a solicitat vânzătorului SRL „B” remedierea automobilului şi înlăturarea viciului.___ din ______. care îl făceau impropriu destinaţiei şi folosirii normale. pentru remedierea defecţiunilor şi înlăturarea viciilor. intenţiile cumpărătorului de a repara automobilul nu s-au soldat cu succes.prin scrisoarea nr. ________. nr. contrar caracteristicii şi destinaţiei sale. 168 . SRL „B” s-a obligat să predea automobilul de foraj de modelul _____ în proprietatea SRL „A”.________.___ c/f _____________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REZOLVIREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE În fapt. nr. corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri de acelaşi fel şi pe care cumpărătorul le poate aştepta ţinând cont de felul bunului. De nenumărate ori SRL „A” a încercat cu forţele proprii să repare automobilul.___ c/f _____________ RECLAMAT: Societatea comercială „B” SRL mun. iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit. însă din prima zi de lucru. la transferarea riscurilor are caracteristicile convenite. a preluat în proprietate obiectul contractual de la vânzătorul SRL ”B”. SRL „A” a plasat automobilul procurat în procesul activităţii sale.SRL „A” a achitat preţul convenit. Potrivit art. str. între SRL „B” având calitatea de „vânzător” şi SRL „A” având calitatea de „cumpărător” a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. Chişinău. iar acesta. în temeiul punctului ___ al contractului de vânzare-cumpărare nr. cumpărătorul este obligat să predea bunul fără vicii materiale.

ceea ce a dus la neexecutarea obligaţiei stabilite de dispoziţia art. b) executarea în tocmai a obligaţiilor contractuale ţine de esenţa obligaţiei. cealaltă parte poate. Conform prevederilor dispoziţiei art. Potrivit dispoziţiei art. în afara de cazurile prevăzute de art. Raportând reglementările legale la circumstanţele faptice confirmate documentar. Neexecutarea este neesenţială în cazul în care: a) prin neexecutare creditorul a fost lipsit de posibilitatea de a obţine ceea ce aştepta în urma contractului. 169 . SRL „A” a operat rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.735 al Codului civil.763 din Codul civil de predare a bunului fără vicii materiale şi a obligaţiei de a se comporta cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii. să rezoluţioneze contractul. În conformitate cu art.617 al Legii menţionate. c) neexecutarea este intenţionată sau din culpă gravă. dacă una dintre părţi nu execută sau execută în mod necorespunzător o prestaţie scadentă decurgând dintr-un contract sinalagmatic. Astfel.513 din Codul civil). în pofida prevederilor art. Cu regret. cu propunerea acestuia de a înstrăina bunul procurat unei terţe persoane. iar vânzătorul SRL „B”. la încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. ca urmare a neonorării de către SRL „B” a obligaţiei de predare a automobilului vândut fără vicii materiale. la momentul executării şi stingerii obligaţiei (art. incontestabil se denotă că SRL „A” a procurat un automobil viciat. Potrivit art.14 din Codul civil persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel. pentru operarea rezoluţiunii şi repararea prejudiciului nu este necesară stabilirea unui termen când vânzătorul a respins remedierea viciilor sau când o modalitate de remediere nu a reuşit sau nu i se poate pretinde cumpărătorului. fiind conştient de viciile automobilului înstrăinat.735 al Codului civil. o parte poate rezolvi contractul dacă există o neexecutare esenţială din partea celeilalte părţi.765 alin. în situaţia în care cumpărătorul ar fi ştiut de existenţa viciilor. pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv). considerându-se prejudiciu cheltuielile pe care o persoană lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat. precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat). d) neexecutarea dă temei creditorului să presupună că nu poate conta pe executare în viitor a contractului. a trecut sub tăcere viciile constatate. nu ar fi cumpărat bunul.737 din Codul civil şi în temeiurile art. reclamatul refuzând restituirea preţului automobilului achitat.___ din ________ refuză remedierea automobilului şi înlăturarea viciilor.769 din Codul civil. pe durata existenţei. SRL „A” nu a putut utiliza automobilul în activitatea sa de antreprenoriat ceea ce a dus la imposibilitatea onorării în termenele prevăzute a obligaţiilor contractuale asumate prin contractul de antrepriză nr. după expirarea fără rezultat a unui termen rezonabil pe care l-a stabilit pentru prestaţie sau remediere. prin declaraţia din ______ adresată SRL „B”.___ din ________ încheiat cu SRL „C” şi parvenirea unei reclamaţii de neexecutare a obligaţiilor asumate din partea beneficiarului. Astfel. efectele rezoluţiunii operate de către SRL ”A” prin Notificarea remisă SRL „B” nu au fost executate. în conformitate cu art. SRL „B” prin scrisoarea nr.709 din Codul civil.În urma încercărilor fără succes ale vânzătorului de remediere a automobilului vândut şi de înlăturare a viciilor din cont propriu.5) al Codului civil. or.____din _________ cu informarea destinatarului despre necesitatea restituirii prestaţiilor executate prin preluarea de către vânzător a automobilului de foraj de model _______ şi restituirea preţului primit.____ din ________. vicii care fac imposibilă exploatarea acestuia conform destinaţiei sale aşa cum s-a aşteptat cumpărătorul. potrivit căruia vânzătorul nu poate invoca o înţelegere prin care drepturile cumpărătorului sunt excluse sau limitate ca urmare a unui viciu dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv un viciu sau a preluat o garanţie pentru existenţa unei caracteristici.

SOLICITĂM: A admite prezenta cerere. A dispune încasarea din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată suportate de către reclamantul SRL „A” la depunerea acţiunii. despăgubirea pe care o datorează debitorul pentru neexecutare cuprinde atât prejudiciul efectiv cauzat creditorului. 763. Astfel. ____ din ______ şi a prejudiciului material în sumă de ________lei. debitorul este ţinut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel. În drept. în urma neexecutării corespunzătoare a obligaţiilor legale de predare a automobilului vândut de model __________ fără vicii materiale. 709. inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă.610 din Codul civil.___ din ________.602 din Codul civil. neexecutarea obligaţiei în accepţiunea normei citate incluzând orice încălcare a obligaţiilor. reparabile fiind doar daunele care reprezintă efectul nemijlocit (direct) al neexecutării. 166 – 167 din Codul de procedură civilă. A încasa din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de __________lei. 740. 602.Întru evitarea survenirii unor consecinţe grave. în legătură cu neexecutarea contractului de antrepriză nr. or în urma neexecutării obligaţiilor de predare a automobilului fără vicii materiale. conform art. astfel fiind cauzat un prejudiciu material în sumă de __________ lei. 610. ANEXĂ: Data___________ Semnătura________________ 170 . SRL „B” a lezat în drepturi SRL „A” reieşind din obligaţia reclamantului la onorarea contractului de subantrepriză.10. 769 din Codul civil. În cazul în care nu execută obligaţia. În baza contractului de subantrepriză din _______ SRL „D” a efectuat lucrări în sumă de __________lei. iar SRL „A” s-a obligat la achitarea preţului în sumă de _____lei pentru prestaţiile efectuate. 734. 704. în conformitate cu art. sinteza reglementărilor legale şi circumstanţelor faptice confirmate documentar denotă faptul că. ratat considerându-se venitul care ar fi fost posibil în condiţiile unui comportament normal din partea autorului prejudiciului în împrejurări normale. 35. Prin urmare. inclusiv preţul automobilului în sumă de ________ lei ca urmare a operării rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare nr. 739. 735. călăuzindu-ne de prevederile art. 11. pârâtul i-a cauzat reclamantului un prejudiciu material direct în valoare de ___________ lei. SRL „A” a încheiat un contract de subantrepriză cu nr. 738. 753. 14. cât şi venitul ratat.______ din _________cu SRL „D” prin care ultimul s-a obligat să efectuează lucrări în favoarea beneficiarului SRL ”C”. lucrări efectuate cu un automobil similar celui procurat de la SRL „B”. de cele conţinute în art.29. 60.

240 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26. obiectul contractual îl reprezintă proprietatea SRL „A” conform documentelor de constituire ale Societăţii. contractul se consideră încheiat. iar în cazul unei convenţii nule fiecare parte este obligată să restituie celeilalte părţi tot ce a primit în baza convenţiei.09. adică manifestarea neviciată şi în strictă corespundere cu Legea consimţământului. str. autentificare după cum rezultă din parafa legalizării realizată la Biroul Notarului “____________”. Totodată.220 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr. prin restituire bilaterală. reglementări similare fiind prevăzute şi de art.JUDECĂTORIA ____________ mun.12.12.___ MD ______ c/f ______________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE În fapt.Chişinău. pasibil recunoaşterii nulităţii. Prin prezenta acţiune._____ (mun.06. ca fiind drept ilicit. Contractul vizat. iar înstrăinarea acestuia se efectuează la preţul de ________ lei. de componenţa exclusivă 171 .___________.Chişinău. punctul 83. str. la data de __________. în virtutea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.p.Chişinău._________. în corespundere cu dispoziţiile art. ___ din ________. la nr. art.__. în vigoare la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. reieşind din ansamblul următoarelor circumstanţe şi motive: În temeiul art. care se identifică ca normă de drept imperativ. cu privire la toate punctele esenţiale ale lui.cadastral ______________. nr.amplasat în mun. între SRL „A” în calitate de „VÂNZĂTOR” şi SRL „B” în calitate de „CUMPĂRĂTOR” a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil identificat cu nr.1107-XV din 06. Potrivit clauzelor contractuale stipulate de punctele _______. este nulă convenţia care nu corespunde prevederilor Legii.____ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL mun.500 din 10. nr. SRL „A” consideră contractul de vânzare-cumpărare nr.2002) în temeiul căruia actul juridic care contravine normelor imperative se consideră nul. nr.__). În corespundere cu dispoziţia art.157 din Codul civil al Republicii Moldova._____________. cu suprafaţa totală de _____ m.61 al Codului stipulând că convenţia declarată nulă se consideră nulă din momentul încheierii ei._____________. nr. bazat pe aplicarea incorectă şi contrară a normelor imperative de drept material.91 „despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”._____________.Chişinău. care urmează a fi debitat de către SRL „B” la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.___ MD ______ c/f ______________ PÎRÎT: Societatea comercială „B” SRL mun. a fost supus condiţiei de formă obligatorie sub autentificare notarială. în forma cerută pentru cazurile respective. având o cauză ilicită şi un consimţământ viciat. str.50 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26. nr.1964). când părţile au căzut de acord.1964). str.Chişinău. str.

manifestarea şi/sau exteriorizarea acestuia a fost grav viciată. Concluzionând. 29. administrarea acestei proprietăţi comune pe cote-părţi urmează a fi realizată doar cu acordul coproprietarilor. 117. 157. art. str. 99 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1964). dintre care _______ lei reprezintă cota asociatului __________________.09.12. 84. cu ordinea de zi vizând încheierea contractului de vânzare-cumpărare nu a fost organizată şi nicio Hotărâre în acest sens nu a fost emisă. Totodată. potrivit punctului 76 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. deţinătorii certificatelor cotelor de participare sunt proprietari ai averii Societăţii cu răspundere limitată şi. tranzacţia vizată având preţul de _______ lei.91 „Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”. ceea ce depăşeşte în mod evident limita admisibilă încheierii actelor juridice fără acordul coasociaţilor. 61.p. un asemenea acord din partea fondatorilor. În drept.91 „Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova” la situaţia litigioasă. ceea ce constituie __% iar ________ lei. 83.09.1991 ”Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”. ceea ce constituie __%. punctele 76. călăuzindu-ne de dispoziţiile art. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova S O L I C I T Ă M: A admite prezenta acţiune.____ din _________ încheiat între SRL „A” şi SRL „B” cu bunul imobil identificat cu nr. nu a fost efectuat şi nici Biroului Notarial nu i-a fost prezentat. urma a fi aprobată de către organul de conducere a SRL „A”.500 din 10. nr. or. la semnarea contractului de vânzare-cumpărare din __________. Din documentele de constituire ale reclamantului prezentate la semnarea contractului de vânzare-cumpărare contestat. fiind constituită de fondatorii __________________ şi _________________.cadastral ______________. Raportând reglementările prevăzute de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.09. rezultă că Societatea SRL „A” a fost fondată la __________ şi supusă înregistrării în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor în data de __________. 5. cota asociatului ___________________. cu certitudine contractul de vânzare-cumpărare din ________ dispune de un consimţământ nematerializat conform rigorilor stabilite de Lege. or.50.500 din 10. Astfel. materializat prin emiterea unei Hotărâri a Adunării Generale a Fondatorilor SRL „A”. 35. ceea ce afectează condiţia obligatorie de validitate a unui act juridic bilateral. cu suprafaţa totală de _____ m. 238 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26. deci. valoarea cărora depăşeşte o pătrime din fondul statutar. rezultă că tranzacţia ce depăşeşte suma de ¼ din capitalul statutar.___________. Din materialele prezentate la perfectarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare rezultă că o asemenea Adunare Generală.amplasat în mun. în mod obligatoriu urmează a fi aprobată de Adunarea Generală a asociaţilor şi. A recunoaşte ilegalitatea şi nulitatea contractului de vânzare-cumpărare nr. în această situaţie fiind lezate grav drepturile asociaţilor SRL „A”.Chişinău.__.1.500 din 10. capitalul statutar al Întreprinderii constituie suma de ________ lei. ANEXĂ: Data_________________ Semnătura _________________ 172 .a adunării generale ţine acceptarea contractelor. deci. 7.

V. conducând motocicleta „Voshod” cu numărul de înmatriculare MDM 1970.I.17 lei pentru compensarea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C.. l-a accidentat pe C.2007.96 lei (8801. prestaţii periodice lui C. Acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare.E.11. soţul reclamantei.21). satul ____ Pârât: L. a fost internat la IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” cu diagnoza: „Traumatism cranio-cerebral acut deschis grav.2006 – 13.96 lei pentru recuperarea cheltuielilor pe care le-am suportat în legătură cu spitalizarea în perioada 28. satul _______ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI Subsemnaţii C. 173 .01.. solicităm încasarea de la L.. La 16. şi C.12.00 lei pentru recuperarea cheltuielilor de înmormântare a lui C..2006.W.W. 5. 2.W.. pentru a fi examinată în procedura civilă. Suma solicitată este alcătuită din următoarele sume: 1.28 lei serviciile medicale prestate de spital şi 1537.2006.91 lei pe lună (total 16954.W. tatăl reclamantului. în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.M. pentru perioada 13. raionul ____.2009.2006 – 13. a decedat. de unde.V. Judecătoria raionului ______ (judecător D..JUDECĂTORIA __________ Reclamanţi : C. C. raionul _____.12. 4. În perioada 28.W.2006. La 13.2006 – 30.(3) lit.2006. în beneficiul nostru.12. 5000. Contuzie hemoragică cerebrală frontal bilateral.E. Comă II” Pentru acoperirea cheltuielilor de spitalizare şi tratament am cheltuit 10338. 546.I. pârâtul L.W.12. la 28. 100000.2007. Victima a fost transportată la Spitalul Raional ______. la 27. C. C. b) CP.V. 3. 10338.I.264 alin.00 lei pentru recuperarea prejudiciului moral cauzat nouă prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C. 12630. a sumei de 144923.06.W.11. tratamentul şi cheltuielile aferente tratamentului lui C. Motivele cererii sunt următoarele: În fapt.I. a fost transportat la IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” din Chişinău. despăgubiri pentru diferenţa dintre pensia de urmaşi şi valoarea întreţinerii acordate de decedatul C.11.) a emis o sentinţă prin care l-a recunoscut vinovat pe L. şi.00 lei – cheltuieli pentru asistenţa juridică..W.68 lei şi pentru medicamente şi articole parafarmaceutice procurate din afara spitalului). Fractura bazei craniului. respectiv.11.

este de 5000. ţinând cont de statutul social al defunctului şi obiceiurile locale. în conformitate cu obiceiurile locale. în grija bunicii.2007. Copia buletinului de identitate al lui C.W.V. fiecăruia dintre membrii familiei noastre îi revenea câte 1/3 din acest salariul întreţinătorului.96 lei. ci constituie doar strictul necesar. Copia sentinţei din 16. Deoarece ne-a fost răpit cel mai drag şi iubit om. Costul serviciilor juridice prestate. este de la 13.2006 a fost înmormântat.W.V.V. C. În sprijinul acţiunii propunem următoarele probe: 1. masa de pomenire au fost făcute de la piaţă.2006 data decesului lui C.09.1418.I. tatălui meu.00 lei din suma cheltuit şi ne-a transmis produse alimentare în sumă de 500 de lei. a fost nevoită să plece la muncă în Italia.W. În legătură cu decesul tatălui.. În legătură cu înmormântarea. Familia noastră era alcătuită din 3 persoane (C. ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. fiul decedatului C.00 lei. la acel moment.06. a decedat şi la 16. 2. primită de C. Alin.05 lei pe lună. bisericeşti.La 13. Pârâtul. art. la 26. leziunile corporale au fost prea grave. conform acestui contract. iar şi iar. data încheierii studiilor la Colegiul Naţional de Coregrafie. şi valoarea întreţinerii ce era prestată de decedatul C.E.W. În fiecare noapte. era în spital în comă şi medicii făceau tot posibilul pentru a-l salva. dar marea majoritate din cumpărăturile legate de serviciile rituale. am încheiat. cauzată de decesul tatălui. a tatălui meu. Salariul mediu al decedatului C. un contract de asistenţă juridică cu avocatul Oleg Palii. au fost enorme atunci când C. dar unde nu se eliberează bonuri de casă. 4. – fiul. Coreclamanta C. este elev la Colegiul Naţional de Coregrafie. Pentru o parte din această sumă dispunem de bonuri. din păcate. 1419. Feciorul creşte fără tată şi la distanţă de mii de kilometri de mamă. Suferinţele morale ne urmăresc până în prezent şi vor fi cu noi încă mult timp. respectiv.12. În drept.88 lei. ne-au fost cauzate suferinţe morale enorme. Durerea noastră nu avea margini când am aflat despre moartea soţului şi. lăsându-l pe fiul V. Perioada. şi C.. unde produsele şi mărfurile sunt mai ieftine. respectiv.W.E. 3.W. Copia extrasului de pe actul de căsătorie al lui C.soţul. i-a fost stabilită pensie de urmaş în mărime de 160.12. În scopul colectării probelor pentru înaintarea prezentei cereri.W. Cheltuielile pe care le-am suportat în legătură cu înmormântarea nu au fost cheltuieli exagerate. Copia certificatului de deces al lui C.01. Studiile vor fi încheiate la 30. În urma accidentului în care i-au fost cauzate leziuni corporale grave soţului şi. .W.06. în urma spitalizării şi apoi a decesului acestuia.12. pentru care urmează a fi încasată această sumă. am cheltuit 16430. 167 din Codul de procedură civilă.2006. 4 al art. 174 . este de 546.E. Despărţirea mamei de fiu. Diferenţa dintre pensia de urmaş.91 lei pe lună. Suferinţele noastre morale au fost enorme atunci când am aflat de accident. Deoarece defunctul era unicul întreţinător al familiei. era de 2120. lui C. adică – 706. ne-a recuperat 3300. C.00 lei.W.. dar.2009.1419 din CC stabileşte că persoana obligată să repare prejudiciul. numai a agravat suferinţele noastre morale. 1422 din Codul civil. întocmirii cererii de chemare în judecată şi reprezentării intereselor noastre în faţa instanţelor judiciare. – soţia. 5. Coreclamantul C. Copia buletinului de identitate al reclamantei C.E. visăm tot calvarul prin care am fost nevoiţi să trecem în urma crimei comise de L.166.2009.). până la 30. C.2007 emisă de Judecătoria ________ în dosarul (1-29/07).V.W. urmează să compenseze cheltuielile de înmormântare.

„Apă-Canal Chişinău” S. Copia adeverinţei nr.2006 de S. şi S.2007 eliberate de Colegiul Naţional de Coregrafie. _________________ 175 . Arhanghel Mihail şi Gavriil” privind taxa de înmormântare.C. este elev al acestei instituţii. 13.W.003107 din 13. Chişinău.2954-05 din 25.E. 17.10.2007 de la Parohia „Sf. 9.09.2006 şi bonul fiscal eliberat de Combinatul servicii Funerare al Primăriei mun. „Funeral Service” S.2007 eliberate de C. Copia formularului de comandă şi a chitanţei de plată eliberate la 13.5 din 26. despre mărimea salariului mediu al decedatului C.12. __________________ (Reprezentată prin procură de C. de a recupera cheltuielile de înmormântare. Copia contractului de asistenţă juridică nr. 15.01-08/679 din 02.2007 eliberate de Primăria satului____.07. 12.12.V. Copia informaţiei nr.R. despre componenţa familiei lui C. Anexe: 1.2007. Copia cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor anexate (22 foi).2007 eliberate de IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” (2 foi).V.L. Copia adeverinţei nr.V.C.09.C.A. Copia informaţiei nr. Copia obligaţiei familiei L.2006 eliberat de Centrul de Medicină Legală.109 din 07. Copia adeverinţei nr.C. despre faptul că C.Service” S.S.L. 14. Copia bonului nr.12. 11. „Vladalina” S.R.T.6. Copii de pe bonurile fiscale pentru procurarea medicamentelor şi a articolelor parafarmaceutice (4 foi).2007 eliberate de S.R.L.A. 18.07.11.243 din 01.131 din 20.V. Data ________________ Semnături: C.08. 7. 10. despre pensia de urmaş stabilită lui C.01/07 din 27. _________.) C.V. Copiile bonurilor de plată eliberate de S. 8. „Amadis . 16. Copia informaţiei nr. Copia talonului de plată la raportul 2542 din 14.

.E. despre recuperarea prejudiciului. x .JUDECĂTORIA _____________ De la: C.17 lei. x 65 lei = 455 lei Pled – 5 buc. x 30 lei= 180 lei Masa: 1 buc. către L. şi C.5 lei = 75 lei Pantofi: 1 per. x 12 lei = 360 lei 6 buc.I. x 250 lei = 1250 lei Plapumă – 1 buc. x 50 lei Căldare: 3 buc.00 lei cheltuieli de înmormântare a lui C. x 16 lei = 320 lei 30 buc. În acţiune am solicitat încasarea de la pârât a sumei de 144923. x 600 lei Scaun: 4 buc. = 60 lei Ştergar: 20 buc. x 8.E. x 120 lei = 720 lei 176 . x 25 lei = 75 lei Halat: 6 buc.700 lei Faţă de masă: 1 buc. x 280 lei = 280 lei Pernă – 1 buc.5 lei = 150 lei 12 buc.V. x 2. x 11 lei = 132 lei 12 buc. despre repararea prejudiciului” CERERE PENTRU COMPLETAREA TEMEIULUI ACŢIUNII Judecătoria _______ are pe rol cererea de chemare în judecată. În completarea celor enunţate în cererea de chemare în judecată.V. x 60 lei = 240 lei Urcior: 10 buc.W. Pentru înmormântare au fost procurate următoarele mărfuri pentru pomeni.00 lei Cuvertură – 7 buc. produse alimentare pentru masa de pomenire. x 180 lei = 1260 lei Cămaşă bărbătească – 7 buc. x 140 lei Costum: 1 buc. x 12. înaintată de mine şi C.5 lei = 102 lei 6 buc.I. x 18 lei = 180 lei Farfurie: 12 buc. alte cheltuieli de înmormântare şi.: Pomeni: 8586. declar următoarele. x 25 lei Lampă de masă: 1 buc. inclusiv 12630. evident. x 10 lei = 120 lei Furculiţă: 12 buc x 10 lei = 120 lei Pahar: 30 buc. x 180 lei Chipiu:1 buc.. Reclamant în cauza civilă „C. către L. x 12 lei = 72 lei Lingură: 12 buc.

x 36 lei 250 buc.00 lei Castraveţi: 20 kg x 20 lei = 400 lei Roşii: 20 kg x 15 lei = 300 lei Peşte congelat: 20 kg x 29 lei = 580 lei Peste sărat: 9 kg x 21 lei = 190 lei Peşte viu: 20 kg x 10 lei = 200 lei Ciuperci conservate: 10 kg x 30 lei = 300 lei Maioneză: 3 borcane x 50 lei = 150 lei Orez: 15 kg x11 lei = 155 lei Bomboane: 7 kg x 25 lei = 175 lei Covrigi: 10 kg x 12 lei = 120 lei Ciocolate: 5 kg x 45 lei = 225 lei Colaci: total: 816 lei 7 buc. Centrul de medicină legală – 480 lei. Sicriu – 766 lei. x 2. x 20 lei Produse alimentare: 5656.1 lei = 30 lei Ceară: 1 kg x 150 lei Icoană: 1 buc. x 12 lei 2 buc.5 lei = 225 lei Porumb dulce conservat: 15 borcane x 7 lei = 105 lei Măsline: 5 kg x 75 lei = 370 lei Şprote: 20 cutii x 7.5 lei = 150 lei Mazăre: 5 borcane x 8 lei = 40 lei Varză: 10 kg x 5 lei = 50 lei Varză murată: 20 Kg x 5 lei = 100 lei Farş de peşte: 10 kg x 27 lei = 270 lei Stafide: 2 kg x 30 lei = 60 kg Ceapă verde: 20 leg. Cruce şi placa de pe cruce – 320 lei. x 20 lei Oglindă: 1 buc. x 0. 00 lei 177 . Total cheltuieli de înmormântare – 16708. x 2 lei Fructe uscate: 6 kg x 30 lei = 180 lei Biscuiţi: 10 kg x 16 lei = 160 lei Zahăr: 10 kg x 10 lei = 100 lei Crabi: 30 pachete x 7. x 500 lei Lumânare: 300 buc. Taxa de înmormântare – 200 lei.Covor: 1 buc.5 lei 30 buc. x 2 lei = 40 lei Ulei: 5 kg x 11 lei = 55 lei Morcov: 10 kg x 5 lei = 50 lei Mandarine: 5 kg x 18 lei = 90 lei Cheltuieli de transport – 700 lei. x 20 lei Candelă: 1 buc.

V. în total 3800 lei.60 alin(3) din Codul de procedură penală. Data__________________ Semnătura_________________ C. __________________ (Reprezentat prin procură de Palii Oleg) 178 . Îmi întemeiez prezenta cerere pe prevederile art.Familia pârâtului ne-a transmis 3300 de lei şi produse alimentare în sumă de 500 lei.

s-a produs un accident rutier în urma căruia a fost deteriorat automobilul meu de marca .Chişinău. efectuat de către Centrul Naţional de Expertize Judiciare. Intervenient principal: C. A încasa de la Compania Internaţională de Asigurări .2008 până la 20.2008 constituie _________ lei.03.2382 din 13. în folosul meu. În baza Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1398... la intersecţia străzilor M.09. care se afla la volanul automobilului .Judecătoria Râşcani mun.124 alin. suma de ___________ lei.VW Passat” cu numărul de înmatriculare CNN 123. până la acest moment.ASITO” SA. 1410 CC. domiciliat _______________. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PREJUDICIULUI MATERIAL PRODUS ÎN URMA ACCIDENTULUI RUTIER La data de 28..VW Passat” cu numărul de înmatriculare CNN 123. 28 din Legea RM cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. domiciliat _____________________.Mitsubishi” cu numărul de înmatriculare COM 117.2009.23 din 29. a fost recunoscut vinovat de săvârşirea contravenţiei administrative prevăzute de art. cauzat mie în urma 179 . Dat fiind faptul că. Mitropolit Bănulescu-Bodoni.C.2010.09. C. în jurul orei 10.2008 şi a deciziei Curţii de Apel Chişinău nr.S.Kogălniceanu şi Bulgară din mun.Chişinău Reclamant: D.ASITO” SA.03.C.10.01.15.09.. a confirmat faptul că automobilul de model . şi art.. Din răspunsul la interpelarea nr.2008.ASITO” SA. sediul or.2 CCA (redacţia din 1985). a fost asigurat de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto de către compania nominalizată în baza poliţei de asigurare seria AB nr.166-167 CPC. Pârât: Compania Internaţională de Asigurări . cu titlu de prejudiciu material. Compania Internaţională de Asigurări . str.. sunt nevoit să mă adresez cu prezenta acţiune în instanţa de judecată.1932101.. 1315. în urma accidentului rutier din 28. 1304 alin. Conform schemei şi procesului-verbal al examinării locului accidentului rutier din 28.(2).C.Chişinău. 57/1.01. s-a stabilit cu certitudine faptul că suma prejudiciului material cauzat automobilului meu ..Mitsubishi” cu numărul de înmatriculare COM 123. cu termen de valabilitate de la 21.2010.2009.1301.4r-107/10 din 10. art. 22.. în urma prejudiciul cauzat nu mi-a fost restituită paguba pricinuită. întemeindu-mi pretenţiile pe prevederile art. de către intervenientul C. Solicit: A admite prezenta acţiune.

copia tabelului fotografic la procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 28. copia răspunsului la interpelarea nr.09.2008.accidentului rutier din 28.2010.09. şi din cauză că am fost nevoit să apelez la avocat pentru a-mi acorda asistenţă juridică (suma de ___________ lei). Data _________________________ Semnătura ____________________ 180 . copia răspunsului la reclamaţia din 31.10.09. Anexă: copia acţiunii.4r-107/10 din 10. copia contractului de asistenţă juridică.04MTH 451163. copia Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.23 din 29.2010.2009.03. copia deciziei Curţii de Apel Chişinău nr. copia certificatului de înmatriculare nr. copia schemei ataşate la procesul-verbal al examinării locului accidentului rutier din 28.2010. copia reclamaţiei din 31.2008.05.2382 din 13.03.2010.2008.05.

1997. am încheiat căsătoria la data de 11.02.G.25-26 din Codul familiei şi cu cele ale art. Avem în comun un copil minor – fiica I.________? 2.________.11 din or.____________. un garaj din aceeaşi localitate. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND PARTAJUL AVERII COMUNE Cu reclamatul C.11 din or. solicit.18 al Cooperativei de construcţie a garajelor nr. A numi o expertiză la Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni şi a pune în faţa specialiştilor următoarele întrebări: 1. nu am reuşit să partajăm averea comună pe cale amiabilă din motiv că reclamatul refuză partajarea averii. Solicit: În scopul asigurării acţiunii.11 de pe str._____.______________.G. sunt nevoit să mă adresez cu prezenta cerere în instanţa de judecată. şi pe garajul nr._______.2-111/07 din 09. mobilă şi alte bunuri casnice. peste o perioadă de timp. este la întreţinerea şi educaţia mea.85 alin. Deoarece.___________ r.. căsătorie care fost înregistrată de Primăria s. În timpul vieţii în comun am acumulat avere.___________? 3.________________.11 de pe str. Dat fiind faptul că. eliberarea parţială de plata taxei de stat. prin hotărârea Judecătoriei ______ nr. ap. viaţa în comun nu a mai fost posibilă. str. str.2007.G.01._____.11 de pe str. În legătură cu faptul că fiica mea minoră I.___________. după desfacerea căsătoriei._________ din or.______. şi anume: apartamentul nr.11 de pe str. nu-i acordă ajutor material.. iar reclamatul.G.______ din or. 174-175 din CPC RM.Judecătoria _____________ Reclamant: A.166-167. ap.G.06. În conformitate cu prevederile art..11 din or. până la moment. căsătoria noastră a fost desfăcută.1997. Care este costul de piaţă şi modul (variantele posibile) de partajare a apartamentului nr.4 din CPC RM. domiciliat or. 181 .____________________ din or. şi garajul nr. aplicarea sechestrului pe apartamentul nr. atribuindu-mi din averea comună ½ din apartamentul nominalizat şi din costul garajului – proprietate comună în devălmăşie.__________________. A partaja apartamentul nr.________. Reclamat: C.1995. născută la 01.G. în conformitate cu prevederile art.______________. născută la 01. domiciliat or._________ din or.18 al Cooperativei de construcţie a garajelor nr.01. care sunt înregistrate pe numele lui C. Care este valoarea şi costul de piaţă a garajului nr.18 al Cooperativei de construcţie a garajelor nr.

copia pag.4-5 din paşaportul străin. seria A 2740162. copia hotărârii judecătoreşti de desfacere a căsătoriei din 09.2007. Data ________________________ Semnătura reclamantei _________________________ 182 .Anexă: copia acţiunii. bonul de plată a taxei de stat.06. copia extrasului din Registrul bunurilor imobile. copia procurii.

2001. În conformitate cu prevederile art.P. domiciliat s.P.P. Pe fiul minor – C. _______________. încheiată la data de 21. domiciliat s.bonul de plată a taxei de stat. Din cauza divergenţilor care apar în soluţionarea problemelor de familie.certificatul de căsătorie. noi adesea ne certăm. Toate încercările mele de a păstra relaţiile de familie nu s-au încununat de succes.Judecătoria _____________ Reclamant: N. situaţie care se răsfrânge negativ asupra educaţiei fiului minor. cauză din care sunt nevoit să mă adresez cu prezenta cerere în instanţa de judecată. r.02.copia acţiunii.. –.2000. _______________.2000 şi înregistrată de către Primăria s. am înregistrat actul de căsătorie la data de 21. Anexă: . – rog sa-l lăsaţi în grija mea. . Data _____________________________ Semnătura reclamantului _________________ 183 .P.01.. Am ajuns la concluzia că nu mai este posibil să păstrăm familia. În comun avem un copil minor – C. născut la data de 05. ______________________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI Cu reclamatul A. _______________ sub № 13. A desface căsătoria dintre mine şi A. ________________ r. Solicit: 1. .P.37-38 din Codul familiei.P.. de mai mult timp nu mai convieţuim împreună. De termen de împăcare nu mai avem nevoie.01.copia certificatului de naştere a copilului. . deoarece toate încercările mele de a păstra relaţiile de căsătorie nu au dat efectul scontat. 2. r. _________________ Reclamat: A.

în cazul apariţiei unui litigiu dintre părţi..2008 care este parte integrantă a contractului din 12. După executarea de către cărăuş a obligaţiilor asumate. Din această cauză suntem nevoiţi să ne adresăm cu prezenta cerere în instanţa de judecată şi. În baza contractului nominalizat şi a comenzii nr.TRC” SRL şi OOO .71-11 din 12.09.2008. ________________.2008 184 . str.11.2008 încheiat între . în baza art.09. A încasa de la OOO . SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune.1 din contractul nr.619.11.5.2008 în sumă de 1200 dolari SUA şi dobânda de întârziere din suma datorată pentru perioada de întârziere. Suma dată..AAA”.___ Tel..09. conform pct.71 din 12.Chişinău Reclamant: . a transportat la locul de destinaţie încărcătura comandată.______.AAA”.71 din 12. iar beneficiarul urma să achite cărăuşului suma de 1200 (una mie două sute) dolari SUA. urma să fie achitată de către beneficiar în termen de 10 (zece) zile după prezentarea documentelor în original. suma datoriei conform contractului-comandă nr. în folosul .2008.2008./fax: /_____________ _____________ Pârât: OOO . Anexă: Copia cererii de chemare în judecată Copia contractului şi a comenzii nr. fapt ce se confirmă prin actul de îndeplinire a lucrărilor din 21. of. pe lângă suma datorată. 1017 din CC al RM. adică .2008. Ucraina.. solicităm să fie încasată şi dobânda de întârziere din suma datorată pentru perioada de întârziere. după cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data devamării încărcăturii.166-167 din CPC al RM.11.619.11.AAA” cu sediul Ucraina or. i-am solicitat pârâtului achitarea benevolă a sumei datorate. 994-995. or. 984.11._____ în Ucraina or. s-a convenit ca instanţă competentă în soluţionarea acestui litigiu va fi Judecătoria Economică a Republicii Moldova. s-a convenit transportarea de către reclamant din Republica Moldova or. sediul or.2008. 1017 din CC al RM şi în conformitate cu art. Conform prevederilor art. cărăuşul. însă nu am primit niciun fel de răspuns la solicitarea noastră.Judecătoriei Economice mun. 980.___________ a unei încărcături. pârâtul refuză să achite suma pentru transportul mărfii.71 din 12.11 din contractul-comandă nr. 03110._______.TRC” SRL.TRC” SRL. Conform pct.______________.TRC” SRL.71-11 din 12.12.. care este semnat de către părţile contractante. str.71 din 12.. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI Conform prevederilor contractului nr._______________. Prin scrisoarea din 22..

Copia actului de îndeplinire a lucrărilor Calculul sumei dobânzii de întârziere Data________________________________ Semnătura reclamantului______________________I 185 .

subsemnatul.11. solicit aplicarea sechestru pe contul bancar.05.27 lei . îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art.N. 186 .02.P.08. deoarece noi suntem convinşi de faptul că debitorul se va confrunta cu mari dificultăţi la executarea Hotărârii judecătoreşti. administrator-reclamant (F.27 lei. pârâtul. Reclamantul a executat condiţiile stipulate în contract în termenele stabilite de părţi. în termenele stabilite de părţi. 106 din 11. Conform condiţiilor acceptate de părţi. în baza contractelor nr. Admiterea acţiunii civile de asigurare. se eschivează şi nu-şi onorează obligaţiunile asumate. reclamantul şi-a onorat obligaţiunile asumate conform condiţiilor şi angajamentelor prevăzute de părţi cu referire la prestarea serviciilor poligrafice. La fel. În fapt. nr. 25. se confruntă cu diverse probleme de ordin economic.2008 negociate şi consemnate de părţi. prin prezenta acţiune civilă. bunurile mobile şi imobile ale pârâtului în mărimea sumei restanţei debitoriale ce îi aparţin cu drept de proprietate pârâtului. conform datelor contabile această restanţă constituie suma de 1047706.03.2005. Asigurarea acţiunii este necesară. Serviciile poligrafice oferite de către reclamant au fost executate din surse materiale şi financiare proprii.2007. solicităm admiterea cererii de asigurare. Ţinând cont de faptul că debitorul pârât.2007.2010. La 29. Motivele cererii sunt următoarele: În procedura Judecătoriei Economice de Circumscripţie se află pe rol acţiunea civilă la cererea reclamantului cu privire la încasarea datoriei debitoriale din contul pârâtului în beneficiul reclamantului în sumă de1047706. până în prezent. pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. pârâtul şi-a asumat obligaţiunea ca.). nu a achitat restanţa debitorială faţă de reclamant în mărime de 1047706.2008. Din motive necunoscute. reclamantul şi-a onorat obligaţiunile asumate. 2.12. solicit: 1.27 lei.106 din 13. să achite plata pentru aceste servicii. 03.Judecătoria Economică de Circumscripţie______________ Adresa: ___________________________ Judecătorului: ____________________ Reclamant: Numele: _______________________________ Codul poştal şi rechizitele persoanei juridice: _____________________ Pârât: Numele: _____________________________________ Codul poştal şi rechizitele persoanei juridice: _____________________ CERERE CU PRIVIRE LA LUAREA MĂSURILOR DE ASIGURARE A ACŢIUNII CIVILE Eu. În scopul asigurării acţiunii. În drept. 27.174-176 CPC RM. a demonstrat un comportament de reacredinţă la executarea obligaţiunilor contractuale.

Semnătura___________________ Data_______________________ 187 .Anexă: Copia cererii. Copile documentelor ce confirm oferirea serviciilor. facturilor de expediţie etc.

Din esenţa normei de drept conţinută în art.4 m.7 m. construcţie accesorie lit.„03” cu suprafaţa de 103.p. Şi. construcţie accesorie lit. evaluat la acel moment de OCT __________.„02” cu suprafaţa de 105. din proprietate de stat.. reclamantul a invocat existenţa unei convenţii de vânzare-cumpărare. Consider că procesul civil urmează a fi încetat.3 m. nu se indică expres că bunurile aflate în proprietatea Staţiei __________________. vânzătorul se obligă să remită cumpărătorului proprietatea unui bun. garaj lit. asociaţia obştească _____________ a depus o cerere de chemare în judecată împotriva primăriei or. 1964 care reglementa raporturile juridice la acel moment). în hotărârea Comitetului Executiv raional _________nr.„05" cu suprafaţa de 135. se transmit reclamantului apelant (societate obştească) cu drept de proprietate.. cât şi dispoziţia de plată nr. Instanţa de judecată a menţionat: ”.2010. ____________. Astfel. a fost respinsă acţiunea Asociaţiei Obşteşti __________________către primăria or.8 m.p. instanţa de apel consideră că nu se poate trage concluzia că în asemenea mod s-a schimbat forma de proprietate asupra acestor bunuri şi că ele..238 CC RM (în red.În temeiul art.p. ____________.. or. _ d i n ________. În motivarea acţiunii..„07" cu suprafaţa de 6.L. clădirea administrativă lit. __ din _____________.Judecătoria ______________________ Avocatul __________________ în interesele dnei __________________ CERERE PRIVIND ÎNCETAREA PROCESULUI ÎN PRICINA CIVILĂ La 03.. conform căreia reclamantul a achitat costul acestor bunuri în sumă totală de ____________ ruble. care era la acel moment o întreprindere de stat. __________________şi ÎS „Cadastru” privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra imobilului indicat supra. la fel. 188 .p. m. ea dobândeşte dreptul de administrare operativă a bunurilor. garaj lit. deoarece ambele cerinţe invocate în cererea de chemare în judecată au constituit obiectul de examinare în instanţele de judecată. nu se poate trage concluzia că aceste bunuri au trecut în proprietatea reclamantului. reprezentantul reclamantului a indicat faptul că a procurat de la ___________________ imobilul: depozitul lit...08. amplasate pe un teren cu suprafaţa de 0. în baza contractului de vânzare-cumpărare. prin decizia Curţii de Apel Economică din __________________. actul de predareprimire a bunurilor din __________________.„08” cu suprafaţa de 18 m. ______________ şi C. Dacă cumpărătorul este o organizaţie de stat sau o altă organizaţie.238 CC RM (în red.„04” cu suprafaţa de 166. Drept temei al cerinţelor sale de recunoaştere a dreptului de proprietate. menţionată în articolul 90/1.1717 ha situat pe str. au trecut în proprietate obştească. poartă metalică şi gard din piatră. privind constatarea faptului cu valoare juridică şi recunoaşterea dreptului de proprietate. 1964) şi luând în considerare faptul că.p. filială la acel moment a OCT ____________.p. iar cumpărătorul se obligă să primească bunul şi să plătească pentru el o anumită sumă de bani.

1000 d i n 16. Convenţia de vânzare-cumpărare la care face trimitere reclamantul apelant nu a fost î n c h e i a t ă în forma stabilită de lege la acel moment. Din motivele de fapt şi de drept invocate şi stabilite de prima instanţă. cooperatiste şi alte organizaţii obşteşti încheiate între ele.332 CC (anul 2002) prin uzucapiune. Actul j u r i d i c sau clauza care contravine normelor imperative este nulă dacă legea nu prevede altfel. Nulitatea absolută a actului juridic poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual. nici în temeiul art. __________________or.10. a stabilit forma scrisă pentru toate convenţiile încheiate între „organizaţiile de stat.240/2 CC. Reclamantul apelant în pricina dată nu a contestat hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din __________________ (dosarul __________________) neexprimându-şi dezacordul cu conţinutul ei. __________________. 1964. __________________or.96 a art. În temeiul celor relatate. prin care a fost respinsă cererea Primăriei de încasare a plăţii de folosinţă a terenului aferent proprietăţii private.96).1717 ha din str.” Această decizie a Curţii de Apel Economică este definitivă şi irevocabilă. __________________ se confirmă şi prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din __________________ (dosarul __________________). (a doua decizie). prin legea nr.10..Legislaţia în vigoare la acel moment. instanţa de apel consideră necesară respingerea apelului ca fiind nefondat şi menţinerea în vigoare a hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din __________________. Nici mai târziu. instanţa economică s-a expus anterior şi a constatat că Asociaţia obştească __________________nu are bunuri imobile pe terenul cu suprafaţa de 0. Prin urmare.1717 ha din str. a modificărilor. Iar contractul de înstrăinare a imobilului proprietate a persoanelor fizice şi juridice trebuia să fie autentificat pe cale notarială şi înregistrat în decurs de trei luni la Biroul Teritorial de Inventariere Tehnică (art. după introducerea. . la care face trimitere reclamantul şi în temeiul căruia apelantul se consideră proprietar este nulă şi din aceste motive se respinge argumentul apelantului reclamant precum că el este proprietarul bunurilor în litigiu în temeiul convenţiei de vânzare-cumpărare.. Instanţa de judecată o invocă din oficiu. Faptul că reclamantul apelant nu deţine imobile cu drept de proprietate amplasate pe terenul cu suprafaţa de 0. Faptele s t a b i l i t e printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţa de drept comun sau în instanţa specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane.1000 din 16. reclamantul apelant nu a luat măsuri pentru a-i da convenţiei forma stabilită. Curtea Supremă de Justiţie a declarat recursul declarat de AO __________________ inadmisibil (se anexează).240/2 CC. şi anume art. introdus prin legea nr. instanţa de judecată consideră că convenţia de vânzarecumpărare a bunurilor Staţiei __________________. Nerespectarea în aceste cazuri a formei scrise şi notariale atrage nulitatea convenţiei.Nu poate fi considerat reclamantul apelant proprietar al bunurilor în litigiu. deoarece circumstanţele de fapt invocate de reclamant nu întrunesc condiţiile dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.46 CC. 189 .

Filiala __________________nr.„02" cu suprafaţa de 105. __________________. Conform dosarului de inventariere tehnică se atestă faptul că imobilul din str.2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativteritoriale şi ale Statului”.Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din __________________. __________________a fost înregistrată la OCT filiala __________________ cu drept de proprietate publică. oficiul Cadastral Teritorial Orhei.__ de vânzarecumpărare a bunului imobil prin negocieri directe din __________________a fost înstrăinat lui L. au fost stabilite de către prima instanţă.” Astfel. în materialele cauzei nu se conţin probe incontestabile pentru susţinerea pretenţiilor reclamantei __________________şi __________________în deţinerea dreptului de proprietate asupra imobilului din str.. prin Actul de inventariere a clădirilor şi Lista bunurilor imobile proprietate a primăriei or. aprobat prin Decizia __________________din __________________a Consiliului orăşenesc __________________. __________________din motivul că Societatea __________________ nu deţine dreptul de proprietate asupra imobilului şi în Registrul de Stat al Camerei Înregistrării de Stat adresa Societatea __________________ figurează în mun.3 m. garaj lit..(1) CPC RM.” Hotărârile enunţate confirmă faptul că litigiul între reclamant şi primărie ce ţine de aşanumitul contract de cumpărare-vânzare a imobilului: depozitul lit.n. prin care recursul Societăţii __________________împotriva Consiliului orăşenesc __________________şi a Consiliului raional __________________cu privire la anularea parţială a deciziilor Consiliului orăşenesc __________________ nr. Colegiul Civil ajunge la concluzia: a admite recursul. definitivă (a treia la număr – n.02..3/11 din 08. __________________din __________________a Consiliului orăşenesc __________________ şi Decizia nr.„04" cu suprafaţa de 166.1 şi 2.7 m. Conform hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 19 aprilie 2006. Conform art. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. însă normele de drept material au fost aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a anumitor dovezi.162 din 19.p.2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Statului” au fost aprobate actele de inventariere şi listele de bunuri imobile ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale statului conform anexelor cu nr. m. __________________ a aparţinut anterior întreprinderii __________________din ___________.) s-a constatat.p.__din __________________a Consiliului raional __________________ clădirea din str. iar prin Decizia nr. __________________ către Societatea __________________privind încasarea forţată a plăţii restante pentru folosirea terenului aferent situat în or. din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că circumstanţele pricinii.C.02. 118 alin. a casa hotărârea primei instanţe şi a emite o nouă hotărâre. … «că.06. decizie neanulată. clădirea „fostului comisariat militar” a fost inclusă sub nr. Prin decizia Consiliului orăşenesc __________________imobilul din str. Contrar normei menţionate.__ din __________.__ din __________________urmează a fi respins. __________________. rezultă că după Societatea Obştească __________________nu este înregistrat niciun bun imobil. 190 . garaj lit. __________________a fost expus la licitaţie şi în baza contractului nr.58 . Chişinău. decizia nr.162 din 19.p.„03" cu suprafaţa de 103.2004 a Consiliului raional __________________ „cu privire la executarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. __________________. Din informaţia Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a RM. str. fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. __ din __________________şi Consiliului raional __________________nr. a fost respinsă acţiunea Primăriei or.

_ al licitaţiei din __________________. poartă metalică şi gard din piatră.b).„05" cu suprafaţa de 135.M.L. amplasate pe un teren cu suprafaţa de 0.„05" cu suprafaţa de 135.. _________.„07" cu suprafaţa de 6. or.„07" cu suprafaţa de 6..C. cu privire la constatarea faptului încheierii tranzacţiei de vânzare-cumpărare şi recunoaşterii dreptului de proprietate asupra imobilului: depozitul lit. __________________..p. legalitatea procurării de către C. garaj lit.p.„02" cu suprafaţa de 105 m. a bunului scos la licitaţie.„03" cu suprafaţa de 103. au fost recunoscute ca fiind legale hotărârile Consiliului orăşenesc __________________ prin care a fost scoasă la licitaţie clădirea fostului comisariat militar. -Decizia Curţii de Apel Economice din __________________. __________________. construcţie accesorie lit. inclusiv a procesul-verbal nr.cererea privind recunoaşterea calităţii de victimă şi parte civilă.265 lit.p. Sunt de menţionat şi sentinţele de achitare în privinţa fostului primar al or. căruia. __________________. poartă metalică şi gard din piatră.L.p.p. __________________. La cererea de chemare în judecată. printre episoadele de învinuire a figurat şi scoaterea la licitaţie şi vânzarea clădirii fostului comisariat militar amplasat pe str. construcţie accesorie lit. garaj lit. şi prin sentinţele de achitare în privinţa lui M.. solicit: A înceta procesul în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Asociaţiei __________________împotriva Primăriei or. Prin urmare. În dosarul penal menţionat Societatea __________________a fost recunoscută drept parte vătămată.p.. clădirea administrativă lit. construcţie accesorie lit.„04" cu suprafaţa de 166.L.269-270 CPC.8 m. reclamantul a anexat decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău din __________________prin care a fost respins recursul procurorului raionului ______________ cu privire la recunoaşterea nulităţii proceselor-verbale ale licitaţiilor. -Scrisoarea Curţii Supreme de Justiţie din __________________. amplasată pe __________________or. au fost apreciate de către instanţele de judecată şi probele invocate de reprezentantul reclamantului. art. dl C. amplasate pe un teren cu suprafaţa de 0.p. procurat de C.L.4 m...1717 ha situat pe str. prin care C. __________________ a fost deja soluţionat. a procurat clădirea fostului comisariat militar amplasat pe strada __________________.3 m.1717 ha situat pe str. construcţie accesorie lit.. Data __________________ Semnătura avocatului __________________ 191 .„08" cu suprafaţa de 18 m. or.266.4 m.p.„08" cu suprafaţa de 18 m.7 m. __________________.p. __________________ şi C. art. Mai mult ca atât. În conformitate cu art.clădirea administrativă lit.8 m.I.. Anexă: . obiect al cererii de chemare în judecată în acest proces civil. Instanţele de judecată s-au expus şi asupra hotărârii Consiliului orăşenesc _________ cu privire la scoaterea la licitaţie a imobilului în litigiu.

lit. în SUA. fiind în vizită în Republica Moldova. Direcţia Documentare a populaţiei. am obţinut cetăţenia acestui stat.______ str. SOLICIT constatarea faptului că Ţ. În certificatul meu de naştere este înscris numele Ţ.N. aşa după cum prevede procedura. născut la 22. Funscţionarii Serviciului municipal de Stare Civilă din Chişinău ne-au explicat faptul că problema dată nu este de competenţa acestei instituţii (răspunsul la demersul nostru se anexează).V.i) din Codul de procedură civilă – Pricinile de constatare a faptelor care au valoare juridică – din Capitolul XXIV: CONSTATAREA FAPTELOR CARE AU VALOARE JURIDICĂ./ Ts. a fost transliterat Nic. m-am căsătorit cu doamna C. Între timp..N. La faza de perfectare a actelor româneşti de stare civilă. Numele meu în permis este fixat Ts./ Ts. (copia permisului se anexează). Cetăţenia română i-a fost acordată prin redobândire.N. în baza art. în procedură legală. am emigrat în Statele Unite ale Americii. soţia mea a depus cerere de obţinere a cetăţeniei române. Evident. soţia mea urmează să prezinte Ambasadei României din Chişinău un set de documente. mi-au fost perfectate toate actele constatatoare de drepturi..I. Ţ. aşa precum era scris în paşaportul meu pentru străinătate (copia se anexează). acte în care numele meu a fost transliterat Ts. eu.N. cu acelaşi număr personal de identificare şi că modificarea numelui meu este efectul transliterării acestuia din limba română în limba engleză. sunt în imposibilitate juridică să-mi exercit drepturile şi obligaţiile pe teritoriul republicii din următoarele cauze: În 1990. ap.N. În anul 2010. iar în toate celelalte acte ale mele – Ts.N..__ CERERE PRIVIND APARTENENŢA DOCUMENTELOR CONSTATATOARE DE DREPTURI În fapt. eu. soţul doamnei C. iar prenumele N.A. eliberat de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale. _______. printre care şi certificatul meu de naştere.. Căsătoria (certificatul de căsătorie se anexează) a fost înregistrată în baza permisului de şedere.I. fiind una şi aceeaşi persoană cu 2 nume.1949 în municipiul ___. ___. unde. fapt dovedit prin certificatul eliberat de 192 . şi prenumele N.N. fapt nerecunoscut de Consulatul Român din Chişinău. şi Ts.10. mun.N. inclusiv buletinul de identitate.I. Republica Moldova.281.Judecătoria Buiucani din municipiul Chişinău Petiţionar: Ţ. În drept.. este una şi aceeaşi persoană.

12. • Copia buletinului de străinătate OM-XIX nr.Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. • Copia certificatului de căsătorie nr.___. ___ din __. Data ______________________ Semnătura _________________ 193 . • Copia legalizată şi tradusă în limba engleză a certificatului de naştere NA-VI nr. eliberat de autorităţile Uniunii Sovietice la ____. • Răspunsul Serviciului municipal de Stare Civilă Chişinău la demersul meu. eliberat de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.____ din ___. Comisia pentru reglementare a onomasticii şi terminologiei naţionale din 28. 62 CS-V nr. Comisia pentru reglementare a onomasticii şi terminologiei naţionale (se anexează). • Copia certificatului de identificare a numelui/ prenumelui. ____din __. Anexe: • Copia legalizată a certificatului de naştere în limba română NA-VI nr.2010. • Copia permisului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetăţenii străini CR___ eliberat la ____.

pârâtul L.264 alin.12. cu încasarea de la intimat în beneficiul nostru a sumei de 100000 lei – repararea prejudiciului moral cauzat nouă prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C.2007.) a emis o sentinţă prin care l-a recunoscut vinovat pe L. în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.I. instanţa a încasat doar 1000 lei. Nu suntem de acord cu încasarea doar a sumei de 1000 lei destinaţi pentru repararea prejudiciului moral.V.. respectiv. leziunile corporale au fost prea grave. solicităm admiterea prezentului apel şi modificarea hotărârii primei instanţe în partea încasării reparaţiei pentru prejudiciul moral. raionul _____.E. la 27.2008.APELURI Curtea de Apel _______ Apelanţi : C. era în spital în comă şi medicii făceau tot posibilul pentru a-l salva. dar. tatălui meu. în urma accidentului în care i-au fost cauzate leziuni corporale grave soţului mamei şi. Durerea noastră nu avea margini când am aflat de moartea întreţinătorului nostru.W.01. şi C.(3) lit.I.. Motivele apelului sunt următoarele: În fapt. Suferinţele noastre morale au fost enorme atunci când am aflat de accident. C.. conducând motocicleta „Voshod” cu numărul de înmatriculare MDM 1970. raionul _____. pentru repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C. Din 100000 lei solicitaţi de noi pentru repararea prejudiciului moral.11.I..W.V. Judecătoria _____ a examinat acţiunea civilă înaintată de noi către L.M.) Subsemnaţii. La 27.11. Victima a fost transportată la Spitalul Raional ______.M. În fiecare 194 .I. La 13. dar a admis doar parţial pretenţiile de reparare a prejudiciului moral cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C. deoarece. a decedat. La 16. respectiv.W.02.E. Judecătoria raionului _____ (judecător D. au fost enorme atunci când C.2006.W. satul _____ Intimat: L. C. l-a accidentat pe C. C. în urma spitalizării şi apoi a decesului acestuia ne-au fost cauzate suferinţe morale enorme. la 28.. Acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare.2007. tatăl apelantului. Instanţa a admis integral pretenţiile de recuperare a pagubei materiale. a fost transportată la IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” din Chişinău.W.02..2008 A JUDECĂTORIEI ________ (JUDECĂTOR D.W.b) CP. din păcate. satul _____ CERERE DE APEL ASUPRA HOTĂRÂRII DIN 27. de unde. soţul apelantei şi.2006. pentru a fi examinată în procedura civilă.

Despărţirea mamei de fiu. ne întemeiem apelul pe dispoziţiile art.1422 din Codul civil. 358. iar şi iar. V. 385 din Codul de procedură civilă.E.noapte.) C. visăm tot calvarul prin care am fost nevoiţi să trecem în urma crimei comise de L.. Coapelanta. Feciorul creşte fără tată şi la o distanţă de mii de kilometri de mamă. C. numai a agravat suferinţele noastre morale. art. în grija bunicii.. cauzată de decesul tatălui.V. Data______________ Semnături ______________ C. _________________ 195 .E. Suferinţele morale ne urmăresc până în prezent şi vor fi cu noi încă mult timp. În drept. lăsându-l pe fiul ei. a fost nevoită să plece la muncă în Italia. deoarece ne-a fost răpit cel mai drag şi iubit om.V. __________________ (Reprezentată prin procură de C.I.357.

______.11/22 este din 04.________.116. şi care.2009.2008.. domiciliată ______________. nefiind proprietara apartamentului.2009. eu. ap.04._____________. Intimat: E. la moment.2008.2-14/10 din 10. Pornind de la aceste circumstanţe. iar concluziile instanţei expuse în 196 .2010 Prin hotărârea Judecătoriei _______mun.2009. însă instanţa de fond. din motive necunoscute. segment care este dosit în peretele interior comun.I. care a fost proprietarul anterior al imobilului aflat în litigiu. proprietar al apartamentului dat era altă persoană. Cu hotărârea nominalizată nu sunt de acord din următoarele considerente: În baza contractului de vânzare-cumpărare din 09.2-14/10 DIN 10.09.11/22 – materialele se conţin în dosarul cauzei – confirmă faptul că peretele din odaia care aparţine reclamantei este umed. sunt deteriorate tapetele. de apartamentul nr. imobil pe care l-am procurat de la I. mun.____.____ situat pe str.1398-1399 din CC RM. din contul meu.Curtea de Apel Chişinău Apelant: F. Cu atât mai mult. instanţa de fond a constatat greşit că paguba urmează a fi încasată de la mine.T. la acel moment. l-a atras în calitate de copârât.04. ignorând faptul că eu nu eram proprietară la momentul constatării producerii inundaţiei în apartament şi nu a fost stabilită vina mea în conformitate cu prevederile art. 14. la 25.04._____. Astfel. Iar prin raportul de expertiză nr. însă.____ aflat pe str. proprietara apartamentului nr.N.______.T. prin actul nr. iar actul de constatare nr. nu port răspundere pentru prejudiciul cauzat dat fiind faptul că. str. prejudiciul a fost încasat de la mine.T.Chişinău nr. s-a stabilit că scurgerea apelor reziduale din sistemul de canalizare pe peretele interior comun care separă apartamentul reclamantei E.29 lei?.92 confirmat de către preşedintele APLP nr. Prin urmare.22 din 04. către mine şi E.116.06.T. La examinarea cauzei în fond.T.2009.. adică peste opt luni.2010. înregistrat ulterior la OCT Chişinău la data de 25. este provocată de fisurarea ţevii de canalizare pe segmentul ce uneşte blocul sanitar cu bucătăria apartamentului nr. am solicitat să fie atras în calitate de copârât fostul proprietar I.1423 din 29. deoarece proprietar al apartamentului nr.04. CERERE DE APEL ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI _______ MUN. iar raportul de expertiză nr. instanţa de judecată reţine faptul că E.______. domiciliat _____________________. 14.. confirmat de către preşedintele APLP nr..CHIŞINĂU NR.1423 a fost efectuat doar la 29. privind încasarea.2009. a prejudiciului cauzat în mărime de 8559.T.T. nu are nicio atribuţie cu litigiul în cauză. str. ap. instanţa de judecată l-a atras în calitate de copârât pe E.116 am devenit. pe E..06. tencuiala şi duşumeaua._______________. În cadrul şedinţei judiciare. din mun. consider că instanţa de fond nu a constatat toate circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii. a fost admisă acţiunea lui E. eu am devenit proprietara apartamentului nr.I.04.09.

357-365. 386 alin.2010.1 lit.2-14/10 din 10.04. Data _______________________________ Semnătura apelantului ________________ 197 . Solicit: Admiterea prezentului apel.a) şi c) din CPC RM.386 alin. fapt ce serveşte ca temei de casare a hotărârii în conformitate cu prevederile art. Anexă: copia cererii de apel.Chişinău din 10. Casarea hotărârii Judecătoriei _______mun. copia hotărârii nr. În conformitate cu art.04. bonul de plată a taxei de stat.2010.hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. cu remiterea cauzei la rejudecare într-un alt complet de judecată.a) şi c) CPC RM.1 lit.

2007.02 din 09. Data______________ Semnătura______________ 198 . eliberat de S.I. Prin prezenta. • Ordinele de încasare nr.56 alin.L. „Şx” S.V..2007 şi nr.V.2006.V. către L. la 15.00 şi 3500. despre repararea prejudiciului” CERERE PENTRU ANEXAREA ÎNSCRISURILOR LA MATERIALELE CAUZEI Judecătoria ______ are pe rol cererea de chemare în judecată. prin care este confirmată achitarea de către C. 4 din 03. Întemeiez prezenta cerere pe prevederile art.05 din 26.09.3017.E. către L. Reclamant în cauza civilă „C. a sumelor de 1500..(1) din Codul de procedură civilă. procurată pentru masa de pomenire.10. prin care este confirmată achitarea de către C.I. înaintată de mine şi C.11.C.12.00 lei) pentru asistenţa juridică conform contractului nr.R.ALTE CERERI JUDECĂTORIA ________ De la: C. despre recuperarea prejudiciului. a sumei de 875. solicit anexarea la materialele cauzei a următoarelor înscrisuri (copii legalizate): • Bonul de plată nr.2007 eliberate de „Mobiasbancă” S.E.00 lei pentru pâine (colaci). şi C.A.E.00 lei (total 5000.

Starea generală . la momentul întocmirii testamentului dispunea sau nu de discernământ. i s-a adus la cunoştinţă faptul de existenţă a testamentului ei.Vl.II. Ţinem să menţionăm faptul că starea de sănătate a dnei B. prin certificatul de căsătorie _____________. În contextul litigiului privind contestarea legalităţii testamentului este necesar a stabili dacă dna B.. Specificul bolii de care suferea dna B.V.. mun. III B.Vl. Este necesar a stabili. Considerăm că starea depresivă 199 .2010. Barbăneagră în interesele lui B. a fost viciat discernământul dnei B.. fapt atestat prin certificatul de deces nr. În Spitalul Direcţiei nr. cu numărul __________. Căsătoria a fost înregistrată la OSC ___________. Chişinău. actelor notariale şi a debitorilor. În cazul de faţa. Acest fapt este confirmat prin extrasul privind testamentele eliberate de Centrul de evidenţă a gajului. ea neconştientizându-şi acţiunile. era deosebit de gravă. la data de 25 martie 2001.Vl. dna B. să altereze discernământul unei persoane în asemenea mod încât să nu fie pe deplin conştientă de faptele sale. Din _____________ s-a observat creşterea abdomenului în volum. – cancer în faza terminală – este că bolnavii au. _____________ CERERE PRIVIND EFECTUAREA EXPERTIZEI PSIHIATRICE În fapt. Soţii nu au avut copii în această căsătorie. a înregistrat căsătoria cu cet. Intraoperator tumoarea în duoden cu concreşterea pancreasului s-a efectuat rezecţie pancarto-duodenală. la momentul întocmirii testamentului. B. dna B. B. Chişinău.. dacă pot aceste medicamente prin efectul pe care îl au. Hydronreteoneroza gr.04. nu se poate accepta existenta consimţământului valabil ca expresie a libertăţii de voinţă. Pacientei i s-a efectuat la _______ mastectomie radicală cu tratament complex la fel şi histologic confirmat (N ___________) stadiul avansat al maladiei glandei mamare T4N2MX st. bolnavă de cancer (la ficat) în faza terminală.V. în cererea de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei.Judecătoria sectorului _______. a decedat. După decesul soţiei. Vizualizarea organelor abdominale şi ale bazinului mic nu este posibilă din cauza formaţiunii gigantice tip mixta. Din aceste motive. Mă simt foarte rău şi nu am surse financiare pentru leacuri şi trai”. __________din __________.gravă ”. De la avocatul A. mun. În cazul dovedirii lipsei discernământului părţii la data întocmirii testamentului din cauză de boală. de obicei.V. Acest fapt se confirmă prin actul de examinare primară din __________. ea suferind de cancer în fază terminală şi fiind invalid de gradul I. lui B. indică faptul că „În prezent sunt bolnavă de cancer în ultima fază. str. este vorba de o persoană care a încheiat anumite acte juridice (cu câteva luni înainte de propriul deces) în timpul ce i se administra tratament cu citostatice. str. considerăm că. De asemenea. în care se indică: „În 2008 s-a depistat tumoare cefalo-pancreatică. depresie severă şi alterare a conştiinţei ca urmare a medicaţiei administrate. 4 s-a efectuat laparotomie.Vl. În extras este indicat faptul că testamentul a fost înregistrat la data de ____________. La 05.

în calitatea sa de soţ. 3. Data ______________ Avocatul______________ 200 . 263. În contextul argumentelor invocate. Chişinău. pune în gardă faptul că dl B. mai mult ca atât. III B . la ____________ când s-a încercat a efectua examinarea prin ultrasonografie a organelor abdominale. 148. Pacienta din momentul internării (_________) se afla în sare de proces tumoral avansat. respectiv.181) presupun că pacienta Vl. suferea de o tulburare psihică pe fundal somatogen agravat de intoxicaţie canceroasă gravă. 1997. 153. după decesul persoanei.. nu a ştiut de existenţa testamentului. testamentul a fost încheiat întrun moment în care ea nu putea să-şi conştientizeze acţiunile sale ori să le dirijeze. SOLICITĂM: A dispune expertiza medico-legală psihiatrică în baza documentelor anexate la dosar. care se afla în stare gravă de intoxicaţie endogenă administrându-i-se preparate tranchilizante. i s-au administrat preparate tranchilizante (Sol. Starea gravă a pacientei se confirmă prin faptul că. 269 – 270 CPC. Din fişa de examinare staţionară se constată cu certitudine faptul că din momentul internării pacienta se afla într-o stare gravă.? A încredinţa efectuarea expertizei psihiatrice Spitalului Clinic de Psihiatrie al Ministerului Sănătăţii.din cauza formaţiunii gigantice” . pag. a sferei emoţional volitive? 2.şi anxietatea de care suferea i-au alterat conştiinţa. Din fişa de observaţie se confirmă administrarea sistematică a preparatelor tranchilizante.B. ascită. 2. Pornind de la faptul că: 1.. cum acţionează acestea asupra stării psihice a pacientului. Diasepam) şi.B. ulterior. nu a ştiut despre intenţia soţiei de a perfecta acest act şi. B. înaintând următoarele întrebări: 1. se confirmă clinic faptul de intoxicaţie endogenică. precum şi confirmate clinic. să fie responsabilă de acţiunile sale la momentul întocmirii testamentului la data de ______________? 4. Putea oare pacienta Vl. De asemenea. Cele expuse.V. Toate aceste stări au impact şi asupra stării psihice a pacientului? Dacă da – în ce măsura? 3. Nacu An. care era discernământul critic al pacientei Vl. intoxicaţie endogenă. în temeiul art.B. Pacientei Vl. confirmată histologic (N__________________). i s-a efectuat la ___________ mastectomie radicală cu tratament complex la fel şi histologic confirmat (N ___________) stadiul avansat al maladiei glandei mamare T4N2MX st. 4. În august 2008 se depistează maladie tumorală a tractului digestiv şi anume leiomiosarcom cu focare de malignizare.. aceasta fiind imposibilă . la fel şi sursele bibliografice de specialitate (Nacu Al. care conduc la slăbirea sferei emoţionalvolitive. 261. Luând în considerare starea gravă a pacientei pe fond de intoxicaţie endogenă. Manual de psihiatrie judiciară.

Chişinău. acţiunile cu privire la dreptul asupra terenurilor. iar apartamentul nr. încăperi. V. privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra apartamentului nr.40 din CPC RM. Dat fiind faptul că. altor obiective fixate de pământ se intentează în instanţa de la locul aflării acestor bunuri.25 situat pe str. construcţii.25 situat pe str.Chişinău. mun. subsolurilor.S.L. 11. asupra unor case.Chişinău se află cauza civilă după acţiunea lui C. în bază de procură.C. resurselor acvatice izolate. se află în sectorul Botanica mun. Data ___________________________ Semnătura reprezentantului conform procurii _____________________ 201 .Chişinău. fâşiilor forestiere. CERERE DE STRĂMUTARE În procedura Judecătoriei _____mun.______________11.Judecătoria sectorului _____ Judecătorului A. de la reprezentantul lui L.Chişinău. către C.A. SOLICIT: în conformitate cu art.A. rog să dispuneţi strămutarea pricinii spre judecare cu respectarea normelor de competenţă excepţională în Judecătoria Botanica mun.43 din CPC RM. plantaţiilor perene. în conformitate cu prevederile art._____________. mun.

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 202 .

cu caracter normativ sau individual. adoptat sau emis de către o autoritate publică sau de o persoană privată împuternicită prin lege sau printr-un act administrativ. activitatea funcţionarilor publici care rezultă din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora. Noţiunea "act administrativ" este reglementată atât în art. Prin art. de către o autoritate publică.2 din Lege. pentru naşterea. pag. dacă legea nu prevede altfel. contractul administrativ este asimilat actului administrativ.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.10 din 30.2 lit. în conformitate cu art. adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 28 septembrie 1997.3 din Lege.contractul administrativ.e) şi art.2009 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. 2010. .17 din Codul de procedură civilă.4 În scopul aplicării corecte şi uniforme a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ.nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege .refuzul autorităţii publice de a primi cererea persoanei sau faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. recunoscut de lege. orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său. nr.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. executarea lucrărilor de interes public. prestarea de servicii publice.16 lit. obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie: . în mod unilateral. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ pentru a obţine anularea actului. cât şi în Rezoluţia (77) 31 "Cu privire la protecţia individului faţă de actele autorităţilor administrative". . având ca obiect administrarea şi gestionarea bunurilor proprietate publică. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Ţinând cont de prevederile legale menţionate şi de prevedere art. 2. Conform art.7-8. în virtutea prerogativelor de putere publică. modificarea sau stingerea unor raporturi juridice de drept administrativ.10.2 din Lege.actul administrativ cu caracter normativ sau individual.1 alin. 203 .2 şi art. în baza şi în vederea exercitării legii. fiind definit de lege ca un contract încheiat de o autoritate publică. art.793-XIV din 10 februarie 2000 (în continuare Lege). actul administrativ poate fi definit ca fiind un act unilateral. recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost pricinuită. Ţinând seama de prevederile menţionate. EXPLICĂ: 1.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. Repararea prejudiciului cauzat prin actul administrativ nu poate constitui separat obiect al acţiunii în contenciosul administrativ. 3.

5.(2) din Lege.contractul administrativ se încheie în formă scrisă. Contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale constituie contracte administrative. Prin art.2 al Legii. . cu trecerea lui din domeniul public în domeniul privat. de administrare a domeniului public. o adeverinţă sau un oricare alt înscris. dacă. . contractelor administrative sunt asimilate şi contractele încheiate între autorităţile publice şi funcţionarii publici. precum şi refuzul de a furniza o informaţie sau de a asigura accesul liber la registrele publice aflate la dispoziţia furnizorului de informaţie etc. după caz. funcţionarii publici cu statut special din serviciile diplomatice. 4.respectarea procedurilor pentru încheierea contractului administrativ etc. Refuzul de a elibera un certificat. de administrare a fondului locativ public. prin hotărâre de Guvern. Conform art. . al gazelor naturale. sau. . reglementate prin Legea privind achiziţiile publice. transferarea. dacă prin lege nu este prevăzut alt termen de soluţionare a cererii. până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. în instanţa de contencios administrativ. are dreptul de a modifica şi rezilia contractul unilateral. din organele apărării securităţii naţionale şi ordinii publice şi alte categorii stabilite prin lege pot înainta.1 şi art. prin hotărâre a administraţiei publice locale. printr-o hotărâre judecătorească. funcţionarii publici. de asemenea. alte contracte de prestări servicii de interes public sau de executare a lucrărilor de interes public naţional sau local.3 alin. actul administrativ a fost anulat sau modificat sau autoritatea a fost obligată să 204 . Astfel. în baza legii. Astfel. apei potabile şi menajere pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. dacă acţiunea în despăgubiri se va înainta concomitent cu cererea iniţială sau prin înaintarea unei cereri suplimentare. Procesele verbale privind consumul fraudulos al energiei electrice şi termice. sunt asimilate actului administrativ. în condiţiile Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi ale legislaţiei privind proprietatea publică. Prin urmare. de salubrizare. nu a fost schimbat regimul juridic al bunului respectiv. poate supraveghea condiţiile executării contractului şi aplica sancţiuni pecuniare pentru neexecutarea contractului. Conform art. administraţia publică. reglementate prin Legea serviciilor publice de gospodărie comunală. obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl poate constitui şi repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate printr-un act ilegal sau prin nesoluţionarea unei cereri în termenul legal.Contractele administrative au următoarele caractere juridice: .contractul administrativ are ca obiect prestarea unui serviciu public sau gestionarea bunurilor din domeniul public. acţiuni cu privire la numirea. din serviciul vamal.18 din Lege. inclusiv aplicarea sancţiunilor disciplinare. în calitate de purtătoare a prerogativelor de putere publică. reglementate prin Legea cu privire la concesiuni. având dreptul de a negocia unele clauze. Din categoria contractelor administrative fac parte contractele de concesiune. obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege. dacă aceasta a fost înaintată ulterior.inegalitatea de poziţii ale părţilor. detaşarea. contractele de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală.părţile au obligaţia de a accepta anumite clauze stabilite prin lege sau.. de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale. suspendarea sau eliberarea din funcţie. În cazul în care acţiunea în despăgubiri este înaintată după ce. cum ar fi: de alimentare cu apă potabilă şi menajeră. de furnizare a energiei termice şi electrice. contractele de achiziţii publice. se consideră nesoluţionare în termen legal a unei cereri refuzul nejustificat al unei autorităţi publice de a primi o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege sau faptul de a nu răspunde persoanei în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de către autoritatea publică.

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea. Comisia Electorală Centrală. Se atenţionează că autoritatea publică şi persoanele menţionate pot fi degrevate de obligaţia de a repara prejudiciul în măsura în care cel prejudiciat a omis. Conform prevederilor art. În acest caz. în temeiul art. 7. şi subdiviziunile lor. agenţiile. acesta fiind introdus în proces în calitate de pârât.1424 din Codul civil). municipiului Chişinău. care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei).1404 alin. oraşului (municipiului). .3 din Lege. funcţionarul public poate fi obligat să plătească despăgubiri solidar cu autoritatea respectivă (art.20 alin.autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi. actele administrative pot fi emise de: a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul Legii.1404 din Codul civil). acţiunea în despăgubiri poate fi înaintată şi împotriva consilierilor care au adoptat actul administrativ. poate chema în garanţie superiorul său ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ sau să refuze soluţionarea cererii. . Comisia pentru Piaţa Hârtiilor de Valoare.267 şi art. Funcţionarul public. a fost anulat de către autoritatea emitentă sau ierarhic superioară. având toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţii în proces. care include toate instanţele judecătoreşti.(3) din Codul civil). intenţionat sau din culpă gravă. fapta ilicită prejudiciabilă (art.Guvernul. Din categoria autorităţilor publice fac parte: . .23 din Legea privind administraţia publică locală. birourile. Consiliul Superior al Magistraturii şi Procuratura. De asemenea. dacă au votat pentru adoptarea acestui act. b) subdiviziunile autorităţilor publice. unităţii teritoriale cu statut juridic special. Din categoria autorităţilor publice centrale autonome fac parte Curtea Constituţională.autoritatea judecătorească. Prin autoritate publică se înţelege orice organ de stat al unităţilor administrative instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ.(2) din Lege). În cazul în care se admite acţiunea. Curtea de Conturi. . serviciile.a) şi b). Banca Naţională a Moldovei etc. c) funcţionarii din structurile specificate la lit. să înlăture prejudiciul prin mijloace legale (art. Conform art.(3) din Lege. Acţiunea în repararea prejudiciului material şi moral se prescrie în termen de 3 ani (art. 205 .soluţioneze cererea sau să emită actul administrativ. cu intenţie ori din culpă gravă.Parlamentul Republicii Moldova. consilierii răspund solidar cu autoritatea.organele administraţiei publice centrale (ministerele.20 alin. dacă se va dovedi că el a săvârşit. ea se înaintează în instanţa de drept comun. 6. care acţionează în regim de putere publică pentru realizarea unui interes public.Preşedintele Republicii Moldova. Funcţionarul public introdus în proces are calitatea procesuală de sine stătătoare de pârât în litigiu. care sunt constituite pe teritoriul raionului. Acţiunea în reparare a prejudiciului moral şi material poate fi înaintată şi împotriva funcţionarului public al autorităţii publice pârâte care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în care se solicită despăgubiri. . . în baza principiului solidarităţii. alte autorităţi administrative) şi subdiviziunile lor teritoriale. ulterior. se va înainta în instanţa de drept comun acţiunea cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea actului administrativ care.

În cazul în care autoritatea publică nu a răspuns la toate solicitările petiţionarului. după dorinţa personală. să se pronunţe şi asupra legalităţii acestor acte sau operaţiuni. Petiţia poate fi readresată organului competent fără acordul petiţionarului. cvorumul prevăzut de lege. actul administrativ nu poate fi adoptat sau emis. deoarece răspunsul în cauză nu produce niciun efect juridic faţă de persoana care l-a solicitat. în temeiul art.17 lit.) sau prin lege este prevăzută contestarea actului pregătitor.) În cazul în care organul administraţiei publice refuză întocmirea sau eliberarea actului administrativ pregătitor (avizului. (Spre exemplu. etc. acesta este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu o cerere privind obligarea autorităţii publice de a-i răspunde la toate solicitările.25 alin. iar dacă ar fi emis sau adoptat. care sunt asimilate actului administrativ. acordului. este în drept. dacă aceste persoane exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul public. persoana poate contesta în instanţă de contencios administrativ actul pregătitor sau poate solicita obligarea organului respectiv la întocmirea sau eliberarea actului pregătitor. Răspunsul unei autorităţi publice care cuprinde punctul de vedere cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ nu poate fi considerat drept un act administrativ. cu excepţia cazurilor stabilite în art. dacă actul este semnat de către conducătorul organului colegial. Actele pregătitoare sau operaţiunile administrative şi tehnico-materiale care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat nu pot constitui de sine stătător obiect al acţiunii în contenciosul administrativ. nu ar produce efecte juridice. de asemenea. concomitent. Totodată. instanţa nu poate discuta conţinutul unui răspuns la o cerere adresată unei autorităţi publice. în lipsa actului pregătitor sau exercitării unor operaţiuni tehnicomateriale. informează petiţionarul despre aceasta. persoana poate contesta inacţiunile autorităţii publice. Dacă autoritatea publică. stabilirea răspunsului fiind atributul exclusiv al autorităţii publice competente. în temeiul Legii. deoarece nu produce pentru petiţionar efecte juridice. precum şi în cazul în care cererea nu este examinată în termenul legal.982-XIV din 11.a) şi b) din Legea nr. Adresa. concluziei etc. Nu pot fi contestate în contenciosul administrativ actele emise de organizaţiile cooperatiste.2000 privind accesul la informaţie. Prin urmare. deoarece petiţionarul nu poate să pretindă ca răspunsul la cerere să fie dat conform propriei sale formulări sau într-un anumit sens. deoarece nu produc efecte juridice prin ele insele. instanţa din oficiu este în drept să verifice legalitatea avizelor. obşteşti sau agenţii economici şi persoanele juridice cu scop lucrativ. instanţa de contencios administrativ.Persoanele private (fizice sau juridice) pot fi asimilate autorităţilor publice în sensul Legii. 9. din oficiu sau la cerere. verificând legalitatea actului. care au stat la baza emiterii actului administrativ. fiind împuternicite prin lege sau printr-un act administrativ de autoritate să presteze un serviciu de interes public sau să exercite funcţii publice întru executarea actelor legislative sau normative ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. se atenţionează că. iar în cazurile prevăzute de lege . Răspunsul autorităţii publice care atestă date existente în evidenţa unei autorităţi publice. nu constituie un act administrativ producător de efecte juridice. actele emise de persoanele private întru realizarea acestor prerogative pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. Dat fiind faptul că. nu constituie act administrativ. prin care autoritatea publică expediază cererea petiţionarului organului competent pentru examinare şi.05.(2) din Lege. printr-o adresă. refuză emiterea unui act administrativ sau eliberarea unor acte.contrasemnat. 8. 206 .

prin urmare este producător de efecte juridice şi poate fi contestat în ordinea contenciosului administrativ (art. Refuzul procurorului de a emite un act administrativ în sensul Legii sau tăcerea organului procuraturii la petiţia persoanei pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ. Procesul verbal de recepţie finală a construcţiei constituie temei de înregistrare a dreptului de proprietate asupra imobilului construit. mijloacelor speciale şi armei de foc. referitoare la contestarea sancţiunilor disciplinare aplicate deţinuţilor. a cărei procedură este reglementată de legislaţia procesuală penală şi de executare. demersurile privind soluţionarea chestiunilor statuate în art. Acţiunile privind obligarea procurorului de a porni un proces penal. acţiunile privind transferarea deţinuţilor. 12. emisă de autoritatea publică. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. Sunt exceptate de la controlul legalităţii în ordinea contenciosului administrativ actele organelor sistemului penitenciar ce ţin de executarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare şi art. deoarece obiectul acţiunii poartă un caracter patrimonial. care poate fi contestat pe calea contenciosului administrativ. 13. privind contestarea altor acte procesuale dintr-un proces penal nu sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ. ea poate cere organului de urmărire penală sau instanţei de drept comun să scoată bunurile de sub sechestru.404 din Legea cadastrului bunurilor imobile).187 Cod de procedură penală.274 Cod de executare. Dacă procurorul refuză să satisfacă rugămintea sau nu comunică persoanei respective despre soluţionarea cererii în decurs de 10 zile din momentul primirii ei. dat fiind faptul că ele se examinează în ordinea procedurii stabilite de cartea întâi.(2) CPP. 14. De asemenea. însă. 10.02. deoarece actele emise de procuror.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. privind anularea ordonanţei de clasare a procesului.209 alin. titlul IV din Codul de executare. 207 . de către instanţele de drept comun. parte într-un raport juridic de drept public.1545-XIII din 25. În cazul în care terţa persoană consideră că organul de urmărire penală a aplicat ilegal sechestrul pe bunurile ce-i aparţin.469 Cod de procedură penală şi art. în cazul în care prin aceste acte se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor. fiind solicitată despăgubirea de la stat în baza Legii nr. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi subdiviziunile lor teritoriale). Se atenţionează că procesele verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii. deoarece ele provin de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale unilaterală o obligaţie în sarcina unui subiect de drept. actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.Circulara cu caracter obligatoriu. în temeiul art. atunci. deoarece acţiunile organelor sistemului penitenciar vizează executarea unor hotărâri penale. 11. persoana este în drept să înainteze o cerere de scoatere a bunurilor de sub sechestru în instanţa de drept comun. Pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ actele de sancţionare economică şi fiscală. stabilirea regimului special în penitenciare. poartă caracterul unor acte de procedură şi pot fi contestate în ordinea prevăzută de legislaţia procesuală penală. care pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ concomitent cu decizia autorităţii publice. întocmite de organele abilitate (Serviciul Fiscal de Stat. constituie în sine un act administrativ producător de efecte juridice. în acest caz. Cererea pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu este de competenţa instanţei de contencios administrativ. nu sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ acţiunile privind contestarea încheierilor şi actelor executorului judecătoresc legate de executarea hotărârilor cu caracter civil. aplicarea forţei fizice.

înstrăinare.121-XVI din 04 mai 2007). hotărârile şi deciziile organelor menţionate.(4) din Constituţie. art.2 şi 10 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. Conform art.. darea în administrare fiduciară etc.127 alin.42-45.1 şi 2 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor etc. art. Din domeniul public al statului fac parte: . c) vânzare prin concurs investiţional sau comercial. 47 din Legea nr. a bunurilor din domeniul public se face prin licitaţie publică în baza hotărârii Guvernului.67 alin.10 din Legea nr. bunurile imobile şi alte bunuri proprietate publică se înregistrează în cadastrul bunurilor imobile sau în alt registru de stat.În cazul în care prin actul de control sau procesul verbal s-a constatat o contravenţie. deciziei Consiliului raional. după caz.296 din Codul civil). comunal).121-XVl din 04 mai 2007). transmitere de acţiuni cu titlu gratuit.23 alin. Prin urmare.(3) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. locaţiunea. Privatizarea poate fi admisă şi prin vânzare la licitaţie cu reducere. precum şi contractele de gestionare şi administrare.(4) din Codul civil.(1) şi (2) din Legea nr. art. art.bunurile stabilite de lege. b) vânzare la licitaţie cu strigare. fiind aplicată o sancţiune contravenţională. sătesc. după caz. actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de legislaţia contravenţională. consiliului orăşenesc (municipal. pentru a determina regimul juridic al bunurilor.296 din Codul civil. instanţele sunt obligate să solicite extrasul din registrul cadastral sau din alt registru de stat.(3) din Constituţie. termenul de prescripţie pentru înaintarea în instanţă de judecată a acţiunii care a luat naştere din litigii de privatizare este de 3 ani. Pot constitui obiect al privatizării bunurile proprietate publică enumerate la art.2 din Legea nr. vânzare la licitaţie fără anunţarea preţului iniţial. Concesionarea. proprietatea publică constituie totalitatea bunurilor domeniului public şi privat al statului. Se explică faptul că. privatizare sau dobândire în alt mod de către terţi a 208 . statul şi unităţile administrativ-teritoriale dispun de proprietate publică. nu pot constitui obiect al gajului şi nici nu pot fi înstrăinate (art. inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. potrivit prevederilor art. Concomitent. cât şi a contractului de vânzare-cumpărare. după caz.91-XVI din 05 aprilie 2007). Se explică faptul că.23.121-XVI din 04 mai 2007. .296 alin. Dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândit de terţi prin uzucapiune. acestea nu pot fi supuse urmăririi silite. transmitere de acţiuni întru onorarea datoriilor certe ale statului (art. . persoanele juridice în a căror gestiune se află bunurile din domeniul public sunt obligate să ducă evidenţa contabilă a acestor bunuri în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. Astfel. Privatizarea bunurilor din domeniul public cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage nulitatea absolută atât a deciziei autorităţii publice de privatizare a bunurilor. Evidenţa întregului patrimoniu public se ţine în registrul patrimoniului public. potrivit prevederilor art. iar ţinând cont de sensul art. Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome a Găgăuziei. Se atenţionează că privatizarea bunurilor proprietate publică poate fi efectuată prin următoarele modalităţi: a) vânzare la Bursa de Valori.121-XVI din 04 mai 2007.bunurile stabilite prin art. al unităţilor administrativ-teritoriale.22 şi 27 din Legea nr. 15.bunurile de uz sau de interes public (art. inclusiv în bază de proiecte individuale (art. art. arendarea.127 alin.11 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 17. 16.

locaţiune. constituie acte administrative şi pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ. de dare în administrare fiduciară etc. fiind transferate în domeniul privat al statului sau al unităţilor teritorialadministrative. Prelungirea contractului de locaţiune. adoptând acte procesuale care pot fi contestate pe căile de atac stabilite de legislaţia procesuală în vigoare. actele administrative de gestiune şi administrare a bunurilor din domeniul privat al statului şi al unităţilor teritorial-administrative. pot fi contestate în instanţă de drept comun sau. Litigiile privind contestarea hotărârilor administraţiei publice referitoare la atribuirea cotelor de teren echivalent.(1) din Codul civil). dat fiind faptul că instanţele de judecată. activitatea instanţelor de judecată de exercitare a justiţiei nu poate fi controlată pe calea contenciosului administrativ. 20. inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. arendare. prin Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.4 lit. de contencios administrativ sau penal. după caz. modalităţile de administrare şi privatizare a acestor bunuri. Prin urmare.(1). Prin urmare. alte terenuri care aparţin statului conform cadastrului funciar sau terenurile dobândite de stat care nu fac parte din domeniul public. Însă. adică le-a fost schimbat regimul juridic. inclusiv contractele civile. Se atenţionează că. de înstrăinare. sunt exceptate de la controlul legalităţii pe calea contenciosului administrativ. dacă arendaşul (beneficiarul) se bucură de dreptul de preemţiune. care nu au fost trecute în domeniul privat în modul stabilit de lege. administrare fiduciară. judecă cauzele în conformitate cu legislaţia procesuală.29 alin. atunci actele administrative şi contractele civile încheiate între autorităţile publice şi particulari vor fi de competenţa judecătoriilor economice sau a instanţelor de drept comun.4 alin. 209 . 18. Conform art. iar Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice reglementează regimul juridic al bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat.90.32 alin. 91 din Codul funciar).bunurilor din domeniul public. actele de gestiune emise de autoritatea publică în calitate de persoană juridică. privatizare.g) din Lege. fac parte bunurile care nu au fost atribuite. art. după caz. Acţiunile preşedintelui instanţei de judecată. se admite fără efectuarea licitaţiei publice. în cazul în care instanţa refuză să elibereze unei persoane copiile unor hotărâri judecătoreşti.(2) din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.d) CPC).296 alin.(1) lit. dat fiind faptul că ele săvârşesc doar acte de procedură care sunt supuse controlului ierarhic superior. în persoana judecătorilor. prin lege sau în modul stabilit de lege. persoana respectivă poate contesta aceste acţiuni (inacţiuni) în instanţă de contencios administrativ. de domeniul privat al statului ţin terenurile aferente întreprinderilor de stat. după caz (art. precum şi ale judecătorilor legate de organizarea judecării unui proces civil.. litigiile dintre proprietarii terenurilor şi administraţia publică. inclusiv întârzierea soluţionării cauzei sau eliberării actelor de procedură etc. Conform art. economice (art. Se explică faptul că din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale. domeniului public (art. 19. în instanţă economică. o informaţie cu privire la numărul de dosare examinate sau de hotărâri anulate sau altă informaţie de interes public sau cu caracter personal. precum şi litigiile privind contestarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sunt de competenţa instanţei de drept comun sau. nu pot fi verificate pe calea contenciosului administrativ. Dacă bunurile din domeniul public au intrat în circuitul civil. sunt delimitate terenurile din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativteritoriale.

Conform art.130 CPC). actele menţionate nu sunt supuse controlului legalităţii pe calea contenciosului administrativ.2 al Legii contenciosului administrativ. cu personalitate juridică. utilizate în cadrul procesului civil constituie. 25. avocatului i se încalcă un drept recunoscut prin art. Centrul pentru Drepturile Omului este o instituţie independentă. finanţată din bugetul de stat. deoarece. de revizie. o informaţie din actele de evidenţă sau alte înscrisuri necesare pentru înaintarea unei acţiuni în justiţie în cadrul acordării asistenţei juridice.121 CPC). 26.4 lit.a) din Lege. de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern.45 alin.37 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. se atenţionează că instanţa de contencios administrativ poate invoca excepţia de neconstituţionalitate a unei legi doar dacă. în acest caz. Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi pe calea unei acţiuni directe nu este de competenţa instanţei de contencios administrativ. deoarece dreptul de sesizare este un drept exclusiv al fiecărui subiect cu drept de sesizare. de Preşedintele Republicii 210 . va înceta procesul. sunt exceptate de la controlul judecătoresc actele exclusiv politice ale Parlamentului. avocatul este subiect cu drept de sesizare în temeiul art. instanţa de contencios administrativ poate stabili dacă actul administrativ este emis în conformitate cu legea. art. prin acest refuz. potrivit prevederilor Legii. care pot fi combătute cu mijloace procesuale corespunzătoare şi apreciate de către instanţa judecătorească după intima ei convingere (art. fiind o autoritate publică în sensul art. va înainta instanţei.(3). de fapt. 23. este în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova (art. dat fiind faptul că. 22.(1) lit. în procesul judecării unei pricini. Prin urmare. Concomitent. va constata că actul legislativ sau actul administrativ normativ supus controlului constituţionalităţii.d) din Legea cu privire la avocatură. o reclamaţie pentru obţinerea actelor necesare. Prin urmare. instanţa de contencios administrativ este în drept să examineze litigiile privind legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament.21. nu se poate cere nici anularea unor acte pretinse a fi false.227 CPC. dar nu şi dacă un act legislativ este emis cu încălcarea Constituţiei.f) din Lege. care nu depinde de voinţa altor persoane. precum şi actele administrative cu caracter individual. În sensul Legii. actele administrative ale Centrului sunt susceptibile de contestare în instanţă de contencios administrativ. el poate înainta o acţiune în instanţă de contencios administrativ cu privire la obligarea organului respectiv de a elibera documentele solicitate.1349 din 17. inclusiv înscrisurile destinate să servească drept probă într-un proces civil şi care întrunesc caracteristicile mijloacelor de probă. care urmează a fi aplicat sau a fost deja aplicat. după caz. să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii unui act legislativ. În cazul în care autoritatea publică refuză să-i elibereze avocatului un certificat. în a cărei procedură se află cauza. ce desfăşoară o activitate publică.119 CPC. Conform art. separat. anexând solicitarea de a i se elibera actul respectiv şi/sau refuzul de a i se elibera actul solicitat.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională. prevăzuţi la art. În consecinţă. rapoartele scrise ale specialistului sau alt document consultativ de specialitate.5 lit. cererea de declarare a probelor ca fiind false se examinează în cadrul procedurii în care se examinează acţiunea principală. emise de Parlament. instanţa va refuza primirea cererii de chemare în judecată sau. Pe calea contenciosului administrativ. Instanţa de contencios administrativ nu poate obliga subiecţii cu drept de sesizare.1997. dat fiind faptul că. nişte acte pregătitoare ale hotărârii judecătoreşti.10. în temeiul art. acesta. Dacă avocatul solicită informaţia sau înscrisul necesare pentru a le prezenta în calitate de mijloc de probă în cadrul examinării cauzei. Actele de expertiză. în temeiul art.11 alin. Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului. 24.

în cabinetul persoanelor ce exercită funcţii de demnitate publică. care nu desfăşoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică. litigiile legate de exercitarea drepturilor părinteşti în cazul în care părinţii locuiesc separat se soluţionează de către autoritatea tutelară. numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat.personalului din autorităţile publice care desfăşoară activităţi auxiliare de secretariat. întreţinere-reparaţii. de administrare a sistemelor informaţionale. constituie funcţii publice exponente ale unui interes politic sau public deosebit funcţiile de demnitate publică. gospodărire şi deservire). care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ. Conform prevederilor art. Se explică faptul că pot fi asistaţi de un cabinet propriu Preşedintele şi vicepreşedintele Parlamentului. prin hotărâri definitive.25 alin. 29.Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale sau legislative.67-69 din Legea nr. 78-81 CPC). în cazul în care consiliul local de nivelul întâi adoptă în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie. de aplicare a sancţiunilor disciplinare în privinţa: . în ordinea contenciosului administrativ. de către instanţa de drept comun. în ordine contencioasă. .(4) din Legea privind administraţia publică locală. Prim-ministrul. Nu se admite înaintarea acţiunii în contenciosul administrativ în interesele altor persoane. întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare.57. în cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală. Conform art. protocol şi administrativ (pază. actele administrative de numire sau eliberare din funcţie. inclusiv de introducere şi prelucrare a informaţiei. În cazul în care între persoanele interesate apare un litigiu de drept ce decurge dintr-un act juridic notarial autentificat. dat fiind faptul că notarii prestează servicii de interes public. celălalt părinte este în drept să înainteze în instanţă de drept comun o acţiune privind transmiterea copilului la întreţinerea sa sau de altă natură. primarul. Ţinând cont de prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Preşedintele Republicii Moldova. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau. 28. poate sesiza oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.2 din legea menţionată.64 din Codul familiei. miniştrii şi directorii generali ai autorităţilor publice. iar decizia acesteia poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ. exponente ale unui interes politic sau public deosebit. de a primi o cerere sau alte acţiuni ale notarului pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. prim-viceprim-ministrul. 27.personalului încadrat. sunt în drept să se adreseze în instanţa de contencios administrativ cu cerere pentru constatarea circumstanţelor menţionate (art. Sunt exceptate de la controlul de legalitate. în vigoare din 09 martie 2007. ce asigură funcţionarea autorităţii publice. cu excepţia cazurilor în care persoana este împuternicită de drept să reprezinte în justiţie interesele altor persoane sau dacă subiectul de drept al raportului de drept administrativ împuterniceşte prin mandat o altă persoană să-i reprezinte interesele în justiţie (art.altor categorii de personal. . din oficiu sau la cererea persoanelor vătămate. primarul ori Guvernul. cu respectarea termenelor şi procedurii stabilite de art. 30.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală. după caz. În cazul în care decizia autorităţii tutelare nu se execută de către părintele la care se află copilul la întreţinere.(2) din Legea privind administraţia publică locală). 211 . litigiul se examinează.(1) lit. pe baza încrederii personale. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate contesta actele administrative emise de autorităţile publice locale. 76. enumerate în anexa nr.a) şi alin. viceprim-miniştri. ce ţin de alegerea.20 alin. preşedinţii fracţiunilor parlamentare. Refuzul de a autentifica anumite acte.

a) şi afin. competenţa actuală a judecătoriilor şi curţilor de apel în materie de contencios administrativ este mai extinsă în comparaţie cu prevederile Legii. confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor locale. 32. 35. precum şi ale funcţionarilor publici din cadrul acestora.(1) lit. Judecătoriile.(2) CPC. nu sunt exceptate de la controlul legalităţii în contenciosul administrativ. dar nu în funcţie de organul care ar fi fost competent să îl emită. curţile de apel sunt competente să constate circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliilor locale de nivelul al doilea. de funcţionarii publici din cadrul acestora. 34. sunt caduce.244-XVI din 21 iulie 2006.(2) lit.a) CPC.Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi Guvernul. prin lege. În conformitate cu art. cât şi de o instituţie de învăţământ privată superioară.32 alin.(3) lit. întrucât altfel s-ar deregla ordinea firească. ca instanţe de contencios administrativ. dacă acestea exercită atribuţii de putere publică sau prestează servicii de interes public. pot fi date şi alte litigii.225-XV din 30 mai 2003. judecătoriile sunt competente să examineze litigiile privind legalitatea actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice din sate (comune). Judecătoriile. cu excepţia Consiliului municipiului Chişinău. Se atenţionează că. ca instanţe de contencios administrativ. cu modificările efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă nr. Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament. instanţa urmând să cerceteze întâi fondul. 31.32 alin. de competenţa curţilor de apel. de asemenea. de asemenea. În conformitate cu prevederile art. cuprinse în art. în conformitate cu prevederile art. Articolul 32 alin. 33. sunt competente să verifice legalitatea actelor subdiviziunilor consiliilor municipale. prin lege. dacă.48 alin. judecătoriile. precum şi a referendumului local din unităţile teritorial-administrative de nivelul întâi. Curţile de apel. Astfel. competenţa materială se determină în funcţie de organul care a emis actul. Conform noilor reglementări. oraşe (municipii). Se explică faptul că reglementările procesuale referitoare la competenţa materială.6-9 din Lege. în conformitate cu prevederile art. ţine verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice din municipii. constată doar circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întâi.(2) CPC stabileşte competenţa materială a judecătoriilor ca instanţe de contencios administrativ. 212 . verifică legalitatea actelor administrative ale consiliilor electorale de circumscripţie de orice nivel şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare. pot solicita constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea consiliului raional (art.33 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală).a) CPC. Dat fiind faptul că. în competenţa curţilor de apel. competenţa materială a instanţelor de judecată ca instanţe de contencios administrativ fiind stabilită în Codul de procedură civilă nr. ca instanţe de contencios administrativ. examinează cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întâi. de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern. pentru a decide dacă este competentă.(2) CPC. acestea fiind consiliile locale din sate (comune). oraşe şi raioane. ca instanţe de contencios administrativ. iar Curtea Supremă de Justiţie nu are competenţa de a examina în primă instanţă litigii de contencios administrativ. Sunt date în competenţa exclusivă a judecătoriilor litigiile privind verificarea legalităţii actelor administrative emise de persoanele de drept privat de orice nivel. judecătoriile sunt competente să verifice legalitatea actelor administrative emise atât de o instituţie de învăţământ privată primară. Spre exemplu.33 alin.

37. este reglementată în ansamblu competenţa instanţelor de drept comun şi a instanţelor de contencios administrativ.17.17 din Legea nr. pretenţiile urmează a fi conexate 213 . Prin urmare.31 alin.d) CPC). toate pretenţiile se examinează de către instanţa de drept comun. departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale şi anexei nr. unele dintre care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. persoana poate contesta decizia de secretizare direct în instanţa de contencios administrativ. Se explică faptul că.În conformitate cu prevederile art. departamentele şi alte organe centrale pot avea în subordinea sa organe de specialitate. După cum rezultă din conţinutul art. Decizia privind refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stal.b) CPC. în cazul conexiunii mai multor pretenţii. fără respectarea procedurii prealabile.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat. În conformitate cu art. de preturile Consiliului municipal Chişinău şi de alte autorităţi publice stabilite prin lege. iar altele de competenţa unei instanţe specializate. departamente şi alte organe centrale. cu respectarea regulilor de procedură. instanţele judecătoreşti economice. de Consiliul Superior al Magistraturii.8 din Lege. Ţinând cont de faptul că. care. cu excepţia litigiilor privind legalitatea actelor administrative cu caracter normativ. Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea actelor administrative emise de Comisia Electorală Centrală. cauzele în cadrul cărora sunt prezentate informaţii atribuite la secret de stat se examinează în şedinţă închisă. în cazul în care mai multe pretenţii legate între ele sunt de competenţa mai multor instanţe de acelaşi grad. sunt învestite cu competenţă în materie de contencios administrativ. inclusiv din autorităţi administrative autonome.(2) CPC.33 alin. administraţia publică centrală este constituită din ministere. cu excepţia litigiilor privind legalitatea actelor administrative cu caracter normativ (art. sunt aplicabile instanţelor de contencios administrativ şi regulile de competenţă în cazul revendicărilor conexe. Conform Hotărârii Guvernului RM nr.1. unele dintre care sunt de competenţa instanţei economice.735 din 16 iunie 2003 cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor desconcentrate ale ministerelor. în conformitate cu art. de asemenea. 36.(4) CPC. denumite servicii publice desconcentrate. În cazul conexiunii mai multor revendicări.37 alin. legalitatea cetelor administrative emise de organele centrale ale serviciilor desconcentrate se verifică de către Curtea de Apel Chişinău. În conformitate cu art. iar a celor emise de subdiviziunile teritoriale . Ministerele.33 alin. toate pretenţiile se examinează de către instanţa economică. Litigiile cu privire la secretul de stat sunt de competenţa Curţii de Apel Chişinău (art. După cum s-a menţionat.(3) lit. 27 din Legea nr. decizia de secretizare a informaţiilor poate fi contestată la organul sau persoana cu funcţie de răspundere ierarhic superioară. astfel.31 alin.(3) lit.(1) CPC).33 alin. prin noul Cod de procedură civilă. la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat sau în instanţa de contencios administrativ. examinează litigiile privind legalitatea actelor administrative emise de autorităţile publice ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Conform art. precum şi a prevederilor Legii cu privire la secretul de stat. serviciile publice desconcentrate sunt constituite din organe centrale şi subdiviziuni teritoriale.de către judecătorii. Cu o competenţă specială este învestită şi Curtea de Apel Comrat. iar altele de competenţa instanţei de contencios administrativ. Curtea de Apel Chişinău verifică şi legalitatea actelor emise de organele centrale ale administraţiei publice. precum şi decizia privind suspendarea sau încetarea dreptului de acces la secretul de stat pot fi atacate la organul ierarhic superior sau în instanţa de contencios administrativ (art.(1) CPC.245-XVl din 27 noiembrie 2008).

fie organului ierarhic superior. termenul fiind de 30 de zile de la data când procurorul a luat cunoştinţă de actul administrativ. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal (art. avocaţii parlamentari pot înainta acţiuni în apărarea intereselor petiţionarului ale cărui drepturi şi libertăţi au fost încălcate printr-un act administrativ emis de o autoritate publică. 39. pretenţiile urmează a fi conexate şi examinate de instanţa ierarhic superioară. de asemenea. precum şi în cazurile expres prevăzute de lege. iar acţiunea în judecată se va înainta în acelaşi termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului la recurs. iar în caz de respingere sau de neexaminare a recursului. însă.68 din Legea privind administraţia publică locală. procurorul este în drept să conteste actul administrativ în instanţă de contencios administrativ.14 din Lege. În mod analogic se va proceda în cazul litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Apel Comrat. ea nu va contesta ultimul act administrativ cu cerere prealabilă.14 din Lege. a revocat actul contestat şi a adoptat o nouă hotărâre. Din prevederile menţionate rezultă că. Termenul de depunere a recursului nu este stabilit prin Legea cu privire la Procuratură astfel. cu respectarea procedurii stabilite în legea indicată.şi examinate de instanţa sesizată mai întâi. persoana care se consideră lezată în drepturile sale. în scopul prevenirii unei pagube iminente. printr-un act administrativ este obligată să se adreseze cu o cerere prealabilă organului emitent. acţiunile din aceste categorii de litigii se vor înainta numai la Curtea de Apel Chişinău. la alegere. Termenul de 30 de zile de înaintare a acţiunii începe să curgă de la data primirii răspunsului la aviz sau de la data expirării termenului de 30 de zile pentru examinarea avizului (art. Potrivit art. sunt aplicabile prevederile art. se consideră lezată într-un drept al său. acţiunile de contencios administrativ pot fi înaintate în judecătoriile sau curţile de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul sau îşi are sediul pârâtul. iar în cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior. 40. în acest caz.19 din Legea cu privire la Procuratură. de regulă. în cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave. cererea prealabilă poate fi înaintată. în baza cererii prealabile. fiind obligată să probeze că actul administrativ este de natură să producă pagube iminente. 38. iar dacă nu a fost primit răspuns. procurorul urmează să respecte procedura prealabilă. Conform art. dacă legea nu prevede altfel. recunoscute de lege. iar dacă sunt de competenţa unor instanţe de diferite grade. Conform art. În cazul în care organul emitent.69 din Legea privind administraţia publică locală). Dat fiind faptul că doar de competenţa Curţii de Apel Chişinău sunt litigiile enumerate în art. este obligat să respecte procedura prealabilă. prin înaintarea cererii prealabile sub formă de recurs. stabilită la art. Probarea acestui fapt este necesară şi pentru a se putea lua măsuri de suspendare a actului contestat. dacă procurorul a depistat că actul administrativ încalcă drepturile şi libertăţile cetăţeanului. dar se va adresa direct în instanţă de contencios administrativ.(3) CPC. fie organului emitent. 28 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari şi art. În conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari. Nu este necesară respectarea procedurii prealabile în cazul în care autoritatea publică nu a soluţionat în termenul stabilit de lege petiţia solicitantului sau a refuzat primirea ei.33 alin. termenul va începe să curgă de la data expirării termenului de examinare a recursului stabilit de art. prin care persoana. Se atenţionează că Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.19 din Legea cu privire la Procuratură. pentru contestarea actului administrativ.27.11 din Lege. el este în drept să-l conteste cu recurs. 214 .17 din Lege).

instanţa. chiar şi în cazul în care organul emitent sau ierarhic superior a refuzat examinarea cererii prealabile pe acest motiv. instanţa. iar dacă cererea a fost primită. a persoanelor cu statut militar. instanţa refuză primirea cererii de chemare în judecată în 215 . acţiunea poate fi înaintată în judecată împotriva succesorului în drepturi al acesteia. Instanţa de contencios administrativ nu poate refuza primirea cererii de chemare în judecată pe motiv că a fost omis termenul de depunere a cererii prealabile.267 lit. iar dacă se va constata că organul emitent a refuzat să-i înmâneze reclamantului actul administrativ. iar actele cu caracter individual pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii procedurii prealabile administrative (art.170 alin. a cererii de chemare în judecată.166 CPC sau reclamantul nu a anexat ta cerere dovada de expediere la organul respectiv sau de primire de către organul respectiv a cererii prealabile. înscrisurile sau alte date pe care instanţa Ie consideră necesare în judecarea pricinii. Acţiunea în contestarea actelor administrative cu caracter normativ este imprescriptibilă. răspunsul autorităţii publice sau avizul de respingere a cererii prealabile. 42.265 lit. Cererea de repunere în termen se depune şi se examinează în condiţiile prevăzute la art. Nerespectarea procedurii prealabile de contestare a actului administrativ constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată (art. iar dacă funcţionarul public care a emis actul administrativ nu activează în funcţia respectivă. în privinţa pretenţiilor pentru care nu a fost respectată procedura prealabilă. detaşare sau eliberare din funcţie.(1) lit. inclusiv de aplicare a sancţiunilor disciplinare în privinţa funcţionarului public. va solicita de la pârât actul administrativ contestat şi actele care au stat la baza emiterii acestuia. În cazul în care cererea este depusă cu încălcarea prevederilor art. la cererea reclamantului. instanţa. fiind respectată procedura prealabilă doar în privinţa unui act administrativ. 44. se contestă direct în instanţă de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data când persoana a luat cunoştinţă de acest act sub semnătură sau i-a fost înmânat actul. în temeiul art. în temeiul art. În cazul în care reclamantul contestă două sau mai multe acte administrative.171 CPC. instanţa va pune cererea pe rol şi. iar în cazul în care autoritatea publică care a emis actul administrativ este lichidată.41. conform procedurii stabilite la art. 43. persoana nu poate contesta în contenciosul administrativ actul administrativ care nu se află în fiinţă. după caz. Dacă actul administrativ este exceptat de la controlul legalităţii pe calea contenciosului administrativ. instanţa refuză primirea cererii. dacă legea nu prevede altfel. Actele de numire. conform prevederilor art. Instanţa. actul administrativ contestat ori. inclusiv a militarilor. transferare. acţiunea se înaintează împotriva organului abilitat să restabilească dreptul încălcat.a) CPC). 45. scoate cererea de pe rol. Faptul că reclamantul a omis termenul de înaintare a acţiunii în judecată pe motiv că a contestat actul cu cerere prealabilă nu poate constitui temei de repunere în termen.22 din Lege.a) CPC. Dacă autoritatea publică admite cererea prealabilă şi anulează actul contestat. ea poate solicita doar despăgubiri.17 din Lege). va dispune încetarea procesului. după caz. În acest caz.116 CPC. iar dacă cererea a fost primită. Se atenţionează că. în ordinea procedurii contencioase (de drept comun). în cazul în care autoritatea publică a cărei act se contestă a fost reorganizată. instanţa va acorda reclamantului un termen pentru înlăturarea neajunsurilor. va restitui cererea de chemare în judecată. a funcţionarului public cu statut special.g) CPC. Instanţa nu poate din oficiu să respingă acţiunea ca prescrisă. este obligată să soluţioneze chestiunea cu privire la repunerea în termen a cererii prealabile sau.

i) CPC). Măsurile de asigurare se dispun pentru o anumită perioadă.a) CPC.267 lit. în sensul Legii. legitimare procesuală. sau dacă vor exista temeiuri vădite privind ilegalitatea actului. şi primarii. Prin urmare. prevederile art. Instanţa nu poate dispune suspendarea actului administrativ dacă acesta a fost executat.24 alin. reclamantul este scutit de plata taxei de stat atât la înaintarea unor asemenea pretenţii în contenciosul administrativ. 48. În temeiul art. din oficiu sau la cererea părţilor.265 lit. 51. Conform art.(1) din Legea privind administraţia publică locală. total sau parţial. instanţa sesizată cu cerere de chemare în judecată cu privire la contestarea unui act administrativ este în drept să suspende. oraşe (municipii) sunt consiliile locale. instanţa de contencios administrativ poate examina cererea de chemare în judecată în lipsa părţilor şi/sau a reprezentanţilor lor în cazul neprezentării lor la şedinţa de judecată fără motive temeinic justificate.a) CPC. adică autoritatea administrativă emitentă a actului administrativ contestat. pot fi supuse unor anumite condiţii şi pot fi revăzute (art. Se atenţionează că legislatorul.16 alin.180 CPC). atunci instanţa va examina fondul cauzei şi va emite o hotărâre de admitere a acţiunii. cât şi la depunerea recursului împotriva hotărârii judecătoreşti. după caz. prin art. consiliul local.(2) din Lege. instanţa.temeiul art.(1) lit.24 alin. Dat fiind faptul că pretenţiile cu privire la plata daunelor materiale şi morale derivă din actul administrativ contestat.încetează procesul în temeiul art. iar reclamantul nu renunţă la acţiune.85 alin.(3) din Lege. actul administrativ sau să la măsuri de asigurare a acţiunii prevăzute la art. conform căreia. în acţiunile privind anularea actului administrativ.169 alin. 46.(3) din Lege. 52.(1) lit. 49. indicând în dispozitivul hotărârii că hotărârea nu se pune în executare. iar dacă cererea a fost primită . Noţiunea de pagubă iminentă. ca autorităţi deliberative. ca autorităţi executive.175 CPC. calitatea procesuală de pârât o poate avea primarul sau. poate viza potenţialitatea perturbării funcţionării unei instituţii sau a unui serviciu public ori afectării grave a altui interes public sau privat. 216 . autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate (comune). a stabilit o excepţie de la regulile generale de judecare a pricinilor de contencios administrativ. La soluţionarea chestiunii cu privire la suspendarea actului administrativ. La solicitarea reclamantului sau din oficiu. deci. atrage în proces aceste persoane în calitate de intervenienţi accesorii. sarcina probaţiunii este pusă pe seama pârâtului. care le conferă capacitate administrativă proprie şi. 50. cât şi în cazul înaintării unei acţiuni de sine stătătoare în ordinea procedurii de drept comun. reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat atât la depunerea cererii de chemare în judecată. De plata taxei de stat la înaintarea acţiunilor şi contestarea hotărârilor judecătoreşti sunt scutite autorităţile publice centrale şi locale şi subdiviziunile lor teritoriale (art.5 alin. cu atribuţii şi competenţe diferite.f) şi g) CPC fiind aplicabile doar în cazul în care examinarea litigiului în lipsa reclamantului şi/sau a reprezentantului lui este imposibilă. În cazul în care prin actul administrativ contestat se ating interesele unor terţe persoane. Conform art. 47. instanţa va lua în consideraţie toţi factorii şi interesele relevante şi va dispune suspendarea lui numai dacă va constata că actul este susceptibil de a cauza un prejudiciu iminent. Dacă pârâtul a satisfăcut acţiunea reclamantului în cadrul soluţionării cauzei. ce ar putea fi ireparabil.

Prin urmare, neprezentarea de către pârât a probelor ce confirmă legalitatea actului emis constituie temei de anulare a acestuia, cu excepţia cazurilor când înscrisurile sau alte probe ce au servit ca temei pentru emiterea actului administrativ se află la reclamant. 53. La examinarea litigiilor privind contestarea legalităţii actelor administrative privind eliberarea din funcţie a colaboratorilor de poliţie, a militarilor sau aplicarea sancţiunilor disciplinare şi a altor acte administrative referitoare la această categorie de persoane, urmează a fi aplicate prevederile Legii cu privire la poliţie nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu modificările ulterioare, ale Legii cu privire la statutul militarilor nr.162-XVI din 22 iulie 2005, ale Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.2 din 04 ianuarie 1996, ale Codului de etică şi deontologia al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.481 din 10 mai 2006, etc. Se explică faptul că în baza Legii nu pot fi contestate separat procesul verbal al comisiei de reîncadrare în serviciu, încheierea cu privire la ancheta de serviciu, procesul verbal al Comisiei de atestare, dat fiind făptui că acestea constituie acte preparatorii ce servesc drept temei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare sau concedierii, după caz. Lipsa antecedentelor penale este o condiţie obligatorie pentru colaboratorii organelor afacerilor interne. Faptul condamnării unei rude a colaboratorului de poliţie nu constituie temei pentru concedierea acestuia (pct.3 al Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.334 din 08 iulie 1991). La eliberarea din serviciul militar prin contract în cazurile prevăzute de art.35 alin.3 lit.e)-g), i)-k) şi m)-o) din Legea cu privire la statutul militarilor, inclusiv în cazul demisionării, militarii cu vechimea în serviciul militar mai mică de 5 ani, după absolvirea instituţiilor de învăţământ militar sau după încheierea tuturor tipurilor de instruire, indiferent de sursa de finanţare, sunt obligaţi să recupereze cheltuielile pentru instruire în mărimea calculată prin împărţirea sumei cheltuielilor generale la perioada aflării în serviciul militar. 54. Funcţionarii publici, inclusiv funcţionarii publici cu statut special (militarii, colaboratorii serviciilor diplomatice, ai serviciului vamal, ai organelor apărării, ai securităţii naţionale şi ordinii publice), nu au dreptul să intervină, făcând uz de situaţia sa de serviciu, de autoritatea şi de legăturile generate de această situaţie, în activitatea altor organe de stat şi nestatale, dacă faptul nu ţine de îndatoririle sale de serviciu. Nerespectarea acestor condiţii constituie încălcări grave ale obligaţiunilor de serviciu şi poate atrage răspunderea prevăzută de art.16 şi 17 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90 din 25 aprilie 2008, de pct.4 al Codului de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.481 din 10 mai 2006, etc. Se atenţionează că, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, consilierii, ajutorii, funcţionarii serviciilor de presă şi secretarii din cadrul aparatelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi organelor din subordinea acestora, care activau la momentul punerii în aplicare a acestei legi, îşi vor păstra funcţiile deţinute, aplicându-li-se prevederile acestei legi, până la momentul demisionării în legătură cu intrarea în funcţie a conducătorilor noi ai autorităţilor publice menţionate sau eliberării din funcţiile respective. 55. Instanţa de contencios administrativ adoptă hotărârea în conformitate cu prevederile art.238-241 CPC. în cazul în care instanţa anulează actul administrativ ca ilegal, iar intrarea în vigoare a acestui act a fost condiţionată de publicarea Iui în sursa oficială, conform prevederilor art.28 din Lege, instanţa va dispune publicarea hotărârii în aceeaşi sursă sau într-o altă publicaţie. Hotărârile judecătoreşti prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ au putere numai pentru viitor.

217

Hotărârile judecătoreşti irevocabile date în contenciosul administrativ, cu excepţia dispoziţiilor de recuperare a prejudiciului cauzat şi a cheltuielilor de judecată, constituie titluri executorii. 56. Spre deosebire de litigiile de drept comun, pentru litigiile de contencios administrativ este prevăzută o singură cale ordinară de atac - recursul, care, conform art.30 din Lege, suspendă executarea hotărârii, cu excepţia cazurilor de executare imediată. Articolul 30 alin.(1) din Lege statuează că hotărârea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărârii integrale în cazul în care acţiunea este judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel, iar art.402 alin.(1) CPC, în redacţia Legii nr.244 din 21 iulie 2006, stipulează că recursul se declară, în condiţiile capitolului XXXVIII din Cod, în termen de 20 de zile de la data comunicării hotărârii sau deciziei motivate, dacă legea nu dispune altfel. În sensul prevederilor art.24 alin.(1) şi art.30 alin.(1) din Lege, dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică cu excepţiile prevăzute de Lege. Astfel, ţinând cont de faptul că termenul de declarare a recursului este prevăzut în Lege, hotărârile judecătoreşti date în contenciosul administrativ se contestă în termen de 15 zile, care curge de la data pronunţării hotărârii integrale sau de la data comunicării hotărârii integrale, în cazul în care acţiunea a fost examinată în lipsa părţii. În cazul în care a fost pronunţat doar dispozitivul hotărârii, termenul de depunere a recursului va curge din ziua când partea a primit hotărârea integrală, iar dacă nu i-a fost expediată - din ziua când a luat cunoştinţă cu hotărârea integrală. Încălcarea de către judecător a termenului de redactare a hotărârii nu atrage micşorarea termenului de 15 zile pentru depunerea recursului. Persoana care a omis termenul de depunere a recursului poate solicita repunerea în termen în condiţiile art.116 CPC. Dacă recurentul care a omis termenul de declarare a recursului nu solicită repunerea în termen, instanţa de recurs, în temeiul art.409 alin.(1) lit.b) CPC, restituie cererea de recurs. Se atenţionează că, în cazul în care încheierea judecătorească nu poate fi contestată cu recurs, instanţa restituie cererea de recurs în temeiul art.409 alin.(1) lit.e) CPC. 57. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.27 din 24 decembrie 2001 "Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ", modificată prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.14 din 25 martie 2002. Chişinău, 30 octombrie 2009 nr.10

218

CERERI PREALABILE
Întreprinderea de stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” Direcţia de documentare a populaţiei Mun. Chişinău, str. Puşkin, 42

CERERE PREALABILĂ
Prin Certificatul de refuz nr.10520 din 1.07.2010, am fost informat că m-i s-a refuzat perfectarea paşaportului cetăţeanului RM din motivul atragerii la răspundere penală (d.p. 2006036390, art.195 alin.(2) CP). Refuzul a fost bazat pe prevederile art.8 lit.c) din Legea nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (în continuare – Legea nr.269). Consider că refuzul în eliberarea paşaportului este unul ilegal, situaţie care îmi cauzează prejudicii considerabile de ordin moral şi material. Ţin să-mi exprim dezacordul cu interpretarea şi invocarea eronată a normei aplicate ca fiind unicul motiv al refuzului a constituit art.8 lit.c) din Legea nr.269. Prin art.8 lit.c) din Legea nr.269 este stabilit că, în cazul în care, persoana este trasă la răspundere penală, acesteia i se refuză eliberarea paşaportului şi a documentelor de călătorie. Această normă urmează a fi interpretată şi aplicată în conformitate cu Hotărârea Curţii Constituţionale nr.15 din 30.09.2008 (M.O. 183-185/11 din 10.10.2008). Astfel, Curtea Constituţională a stipulat că restrângerea exerciţiului dreptului la libera circulaţie urmează a fi raportată la condiţiile specificate în art.54 din Constituţie. Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât cele prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, în scopul prevenirii tulburărilor în masă, infracţiunilor etc. Prin urmare, restrângerea exerciţiului dreptului poate avea loc doar cu respectarea anumitor condiţii: - ingerinţa trebuie să fie prevăzută de lege; - ingerinţa corespunde normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional; - ingerinţa constituie o măsură necesară într-o societate democratică; - ingerinţa trebuie să fie proporţională scopului urmărit. Refuzul pe care îl contest nu corespunde acestor condiţii. Legea nr.269 este doar unul din actele normative care garantează cetăţenilor dreptul de ieşire şi intrare în RM, stabileşte restricţii temporare în exercitarea acestui drept. Aceeaşi lege urmează a fi aplicată în coroborare cu alte acte normative. Astfel, în aceeaşi Hotărâre, Curtea Constituţională a reiterat că sintagma este tras la răspundere penală din art.8 lit.c) din Legea nr.269 se referă, în primul rând, la una din părţile apărării în procesul penal – bănuitul. Noi admitem că această sintagmă se referă atât la învinuit, cât şi la inculpat în cadrul procesului penal. Aceasta cu o singură condiţie - persoana are statutul respectiv (învinuit, inculpat) şi i-a fost aplicată măsura preventivă prevăzută de normele de drept procedural penal. Prin urmare, prin prisma cadrului legal existent, în baza art.8 lit.c) din Legea nr.269, se poate refuza eliberarea paşaportului în condiţiile expuse în Hotărârea Curţii Constituţionale nr.15 din 30.09.2008, şi doar persoanei care are statut de bănuit în procesul penal. 219

Eu – N.N. – nu am statut de bănuit în procesul penal. Mai mult, la moment, în privinţa mea nu este aplicată nicio măsură preventivă în sensul normelor de drept procedural penal (art.175; 176; 177; 178 (în special alin.(3) CPP). Măsura preventivă aplicată anterior a încetat, conform art.195 alin.(5) CPP. În orice caz, Direcţia de documentare a populaţiei nu are de unde să dispună de anumite acte sau informaţii care ar justifica aplicarea art.8 lit.c) din Legea nr.269 (în privinţa mea). Prin urmare, cu mare regret, constat că mi se refuză vădit ilegal perfectarea paşaportului. În baza celor enunţate, a normelor de drept invocate, solicit respectuos anularea refuzului şi admiterea cererii privind eliberarea paşaportului. În situaţia în care, cererea prealabilă nu va fi admisă, voi fi nevoit să depun o cerere în instanţa de judecată cu solicitarea de a fi încasată şi valoarea prejudiciilor cauzate. Data _____________________ Semnătura________________________

220

CERERI
Curtea de Apel Chişinău Reclamant: Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană” mun.Chişinău str.Calea Ieşilor nr.6, of.4 Pârât: Comisia Electorală Centrală mun.Chişinău str.V.Alecsandri, 119

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2132 din 12 februarie 2009 „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”, s-a decis că, la scrutinul din 5 aprilie 2009 pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, birourile electorale ale secţiilor de votare vor marca actele de identitate ale alegătorilor, care vor participa la votare, cu o ştampila specială, având imprimată inscripţia „ALEGERI 05.04.09”, conform unei Instrucţiuni aprobate de Comisia Electorală Centrală. Drept temei pentru emiterea hotărârii se invocă faptul că, la momentul desfăşurării alegerilor, nu este posibilă verificarea electronică a participării la votare, existând riscul votului multiplu; lipsa unui mecanism eficient de prevenire a fraudării alegerilor, precum şi recomandările experţilor internaţionali (IFES, PNUD) aflaţi în Republica Moldova pentru monitorizarea campaniei electorale, ale Coaliţiei Civice pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009”, şi prevederile art.18, 22 lit. q), 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997. Considerăm că hotărârea menţionată a Comisiei Electorale Centrale contravine mai multor norme constituţionale şi legale, şi urmează a fi anulată. Adoptând hotărârea nr.2132 din 12 februarie 2009, Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile stabilite prin lege şi a încălcat principiul constituţional de separaţie a puterilor în stat prevăzut de art.6 din Constituţie. Astfel, conform art.61 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, „modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică”. Art.72 alin.(3) lit.a) din Constituţie prevede că sistemul electoral în Republica Moldova se reglementează prin lege organică. Iar potrivit art.60 alin.(1) din Constituţie „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.” Însăşi noţiunea de „sistem electoral” cuprinde: 1) principiile şi condiţiile de participare la constituirea organelor reprezentative; organizarea şi reglementarea alegerilor; 2) modul de atribuire a mandatelor în autorităţile reprezentative după stabilirea rezultatelor votării. Art.53 alin.(1) din Codul electoral, adoptat de Parlament conform stipulărilor constituţionale menţionate, reglementând procedura de efectuare a votării, stabileşte că ”biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui.” Deci, legiuitorul, în legea organică, nu a prevăzut marcarea cu ştampilă specială a actelor de identitate ale alegătorilor care vor participa la votare. Şi nicio altă autoritate din stat nu poate „completa” (depăşi) la discreţia sa norma legii organice, inclusiv prin emiterea deciziilor, hotărârilor etc. Pentru a fi mai expliciţi, putem modela o situaţie similară celei 221

create de Comisia Electorală Centrală în cazul dat. Şi anume, că o oarecare autoritate publică din stat sau autoritate centrală de specialitate, cu excepţia Parlamentului, a emis o hotărâre, prin care a „completat” sau „corectat” o prevedere a unor legi organice menţionate în art.72 alin.(3) din Constituţie, spre exemplu, în Codul penal - lit.n) a art.72 sau în Codul civil – lit.i) a art.72, sau în Regulamentul Parlamentului – lit.c) a art.72. Este de la sine înţeles că instanţele judecătoreşti nu vor judeca cauzele penale sau civile în conformitate cu aceste „îmbunătăţiri” făcute legilor organice din simplul motiv că ele contravin flagrant Constituţiei. Asemenea „îmbunătăţiri” vor fi neglijate chiar şi atunci, când ele ar fi fost efectuate la recomandările din afara sau din interiorul autorităţii care le-a emis. Totodată, Codul electoral nu este o lege organică mai inferioară decât alte legi organice, pentru a putea fi „ajustat” la anumite împrejurări, de alte autorităţi, pe lângă cea reprezentativă, inclusiv de către Comisia Electorală Centrală. Iar drepturile, libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor stabilite prin Codul electoral nu pot fi revăzute sau revizuite de un alt organ, decât Parlamentul. Or, prin hotărârea contestată se încalcă în mod direct drepturile şi libertăţile prevăzute de cod ale tuturor cetăţenilor cu drept de vot, deoarece Comisia Electorală Centrală, de fapt, a creat o normă primară (nouă) ce nu este prevăzută de Codul electoral prin care se reglementează raporturile ce ţin de sistemul electoral. În această ordine de idei, este relevantă Hotărârea Curţii Constituţionale nr.61 din 16.11.1999 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999 „Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral”. În hotărârea menţionată a Parlamentului au fost interpretate dispoziţiile art.91, 114, 136 şi 199 din Codul electoral privind valabilitatea alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale şi a referendumului local. Curtea Constituţională, examinând sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind neconstituţionalitatea hotărârii date a Parlamentului, a menţionat: „… Curtea relevă că Parlamentul, prin art.1 al Hotărârii în cauză, a expus art.171 din Codul electoral într-o nouă redacţie şi astfel a încălcat dispoziţiile art.72 şi 74 din Constituţie. Curtea reiterează că Parlamentul este în drept să opereze modificări şi completări în legislaţia în vigoare numai prin lege. Parlamentul a atribuit Hotărârii nr.432-XIV caracter normativ de drept şi putere juridică similară prevederilor Codului electoral supuse interpretării. Interpretarea oficială de către organul legislativ a unei legi se efectuează numai prin lege, care trebuie să urmeze aceeaşi procedură de adoptare, semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. Interpretarea unei legi prin hotărâre a Parlamentului este inadmisibilă şi contravine dispoziţiilor art.72, 74, 76 şi 93 din Constituţie şi nu poate fi recunoscută drept interpretare oficială a legii. Aşadar, având în vedere obiectul Hotărârii Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999, este necesar să se menţioneze că, atât sub aspect formal, cât şi sub aspectul separării atribuţiilor puterilor în stat, statuată de Constituţie, ea contravine art.6, 72, 74, 76 şi 94 din Constituţie.” În baza argumentelor expuse, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999. Sau, în Hotărârea Curţii Constituţionale nr.18 din 21.10.2008 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1322 din 29 noiembrie 2007, de asemenea, sunt operate concluzii de principiu la acest capitol. În particular, Curtea a relevat faptul că unul din principiile fundamentale ale statului de drept este cel al separării şi

222

colaborării puterilor în stat, principiu consacrat expres în art.6 din Legea Supremă. Curtea a menţionat că, potrivit art.102 alin.(2) din Constituţie, art.30 alin.(1) din Legea cu privire la Guvern, art.11 alin.(1) din Legea nr.317 din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor. Adoptate în baza şi în executarea legii, hotărârile Guvernului au forţă juridică inferioară legii şi nu o pot contrazice sau depăşi. În jurisprudenţa sa anterioară Curtea Constituţională a statuat constant că hotărârile Guvernului sunt acte subsecvente legii, se emit în scopul concretizării, executării corecte şi efective a acesteia, normele cuprinse în hotărâri nu pot avea caracter primar, nu pot modifica cadrul stabilit prin actul legislativ, executivul neavând competenţă normativă primară (Monitorul Oficial nr.195-196/12 din 31.10.2008). În cazul hotărârii nr.2132 din 12 februarie 2009, Comisia Electorală Centrală a completat norma art.53 din cod, arogându-şi o competenţă normativă primară, exceptând procedura de adoptare, semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale de a marca actele de identitate ale alegătorilor care vor participa la votare cu ştampila specială se intervine şi în raporturile reglementate de Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte şi se încalcă dreptul cetăţenilor la alegeri libere prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat (art.38 alin.(1) din Constituţie). La acest capitol menţionăm următoarele. Până în anul 2005, în republică a existat practica aplicării ştampilei „Votat” în actele de identitate ale alegătorilor în temeiul Hotărârii Comisiei Electorale Centrale. Şi din această cauză mai mulţi cetăţeni nu au participat la alegeri, nedorind ca în actele lor de identitate să se conţină o menţiune improprie actelor ca atare, şi din această cauză nefiindu-le eliberate buletine de vot. În acest context, este relevantă o altă hotărâre a Curţii Constituţionale – nr.16 din 19.05.1997 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul „Cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte”. Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.376 din 06.06.1995. Curtea a recunoscut drept neconstituţional pct.10 din Regulament şi, în particular, a menţionat următoarele: „… Actele de identitate, conform Legii nr.273-XIII (pentru paşapoarte - art. 2 alin.(5), buletinele de identitate, permisul de şedere - art. 3 alin. (4) şi (10), nu cuprind date despre „viza de reşedinţă” sau „viza de domiciliu”. … De aceea includerea în textul Regulamentului a unor dispoziţii ce conţin obligativitatea obţinerii „vizei de reşedinţă” (sau a „vizei de domiciliu”) este în contradicţie cu principiul enunţat în „Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte” nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 şi este neconstituţională în baza art. 27 alin. (2) din Constituţie.” Referitor la cazul actual, concluzia Curţii Constituţionale poate fi extrapolată în felul următor: “actele de identitate nu cuprind date despre consemnarea sau marcarea participării alegătorilor la votare cu o ştampila specială. De aceea, Hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind obligativitatea unei asemenea marcări este în contradicţie cu Legea privind actele de identitate în sistemul naţional de paşapoarte şi este ilegală şi neconstituţională în baza art.38 alin.(1) din Constituţie care prevede alegeri libere prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.” Noţiunea de „secret” se referă în mod firesc şi la dreptul cetăţeanului de a nu fi divulgată participarea sa la alegeri prin consemnare în actele de identitate.

223

Totodată, prin decizia sa, Comisia Electorală Centrală, din start, pune toţi cetăţenii ce participă la scrutin sub bănuiala că ar avea intenţia să încalce cu orice preţ legea şi să voteze de mai multe ori, profitând de anumite „neajunsuri” ale legii. Această atitudine a comisiei de diferire la categoria potenţialilor “contravenienţi” a tuturor cetăţenilor cu drept de vot este nefondată şi afectează demnitatea alegătorilor din republică. Pe de altă parte, aceste măsuri de vigilenţă exagerată ale comisiei nici nu au vreun sens practic. Legislatorul, în Codul electoral, a stabilit că alegătorii votează la secţiile de votare în baza listelor întocmite din timp ale cetăţenilor care locuiesc în raza secţiilor respective. Iar prezentarea documentului de identitate se efectuează numai pentru a se verifica dacă votează anume persoana introdusă în listă. Evident, semnând în listă, cetăţeanul nu va mai putea vota repetat indiferent de faptul dacă a fost marcat sau nu documentul de identitate. Invocarea în Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a art.18, 22 lit.q) şi 26 din Codul electoral drept temei al împuternicirilor comisiei de a stabili “marcarea” în actele de identitate este o eroare, pornind de la prevederile normelor constituţionale indicate deja. Totodată, o lectură cât de cât atentă şi profesională a normelor citate din Codul electoral, denotă că legea nu împuterniceşte Comisia Electorală Centrală cu asemenea atribuţii. Astfel, art.18 (şedinţele şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale) reglementează proceduri organizatorice de activitate a comisiei şi stipulează că hotărârile “adoptate în limitele competenţei acesteia, sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii socialpolitice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii”. Din conţinutul normei se deduce clar faptul că, dacă hotărârile nu-s în limitele competenţei, ele nici nu sunt executorii. Şi norma art.22 (atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale) care stabileşte că „în perioada electorală, Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii: … q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi la măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală” nici pe departe nu seamănă cu învestirea comisiei cu atribuţii de legiuitor. De „măsuri pentru prevenire” ţin activităţile organizatorice, şi nicidecum cele de recroire a Codului electoral. Art.26 din Cod (atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală), de asemenea, nu investeşte comisia cu atribuţiile ce şi le-a arogat prin hotărârea contestată. Afirmaţia rezultă şi din prevederile directe ale altor norme din Codul electoral: art.1 – „Comisia Electorală Centrală - comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor, care activează continuu în condiţiile prezentului cod”; art.16 alin.(1) – „Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.” Pe de altă parte, în virtutea principiilor constituţionale stabilite de art.6, 60, 66, 72 din Constituţie, Codul electoral nici nu poate să prevadă asemenea atribuţii ale Comisiei Electorale Centrale, dat fiind faptul că aceste raporturi de drept urmează a fi reglementate numai prin lege organică adoptată de organul reprezentativ ales de popor conform prevederilor art.38 alin.(1) din Constituţie. Numai acest organ este în drept să instituie restricţii pentru alegători, şi nu altcineva. Or, hotărârea nr.2132 din 12 februarie 2009, fiind adoptată cu încălcarea prevederilor legale, inclusiv a celor constituţionale, lezează direct dreptul cetăţenilor de a participa la alegeri, îngrădind aceste drepturi prin crearea unui obstacol pentru acele persoane care nu vor fi de acord cu marcarea actelor de identitate cu o menţiune improprie. Poate anume din aceste considerente Parlamentul, stabilind prin Legea nr.176 din 22.07.2005 pentru modificarea şi completarea Codului electoral în art.53 prevederea despre aplicarea în fişa de însoţire a

224

buletinului de identitate al alegătorului a ştampilei „Votat”, prin Legea nr.248 din 21.07.2006 a exclus norma respectivă. În consecinţă, prin hotărârea contestată sunt încălcate şi prevederile art.54 alin.(2) din Constituţie care stabileşte că „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.” Totodată, marcarea actelor de identitate ale alegătorilor cu ştampila specială, contribuind la înlăturarea de la alegeri a cetăţenilor ce nu-s de acord cu „marcarea” (mulţi dintre care au motive întemeiate pentru asta) poate influenţa direct şi asupra rezultatelor alegerilor. Este regretabil faptul că, având sarcina de a asigura buna desfăşurare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală prejudiciază din start această desfăşurare, chiar până la începerea scrutinului, prin emiterea unui act ilegal şi anticonstituţional, prin care se încalcă drepturile alegătorilor din republică. La adoptarea hotărârii contestate, prin care s-a introdus restricţia pentru participanţii la votare, nu s-a ţinut cont şi de prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în care declară dreptul la alegeri libere şi, în scopul realizării acestui drept, stabileşte obligaţia statului să desfăşoare alegeri libere prin vot secret şi condiţii, care asigură exprimarea liberă a voinţei poporului la alegerea puterii legislative (art.3 al Protocolului adiţional nr.1 la Convenţie). Anularea hotărârii contestate va scuti bugetul şi de cheltuieli materiale considerabile, cheltuieli, ce urmează a fi făcute pentru confecţionarea a 8000 de ştampile speciale. În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.7-9 din Legea contenciosului administrativ, art.65 alin.(1), 66 alin.(1) şi (3), 67 alin.(1), 68 alin.(1) din Codul electoral, art.166, 277-278 din Codul de procedură civilă, SOLICIT: Să fie anulată Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2132 din 12 februarie 2009 „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”, ca fiind ilegală. Să fie încasate în folosul reclamantului cheltuielile de judecată. Anexă: Copia cererii Copia Hotărârii nr.____ din 12 februarie 2009. Data______________ Semnătura___________

225

JUDECĂTORIA_________ or._________, str.________,nr.___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL or._________, str._______, ____ PÂRÂT: CONSILIUL ORAŞULUI________ or._________, str.________, nr.___ INTERVENIENT ACCESORIU: Societatea comercială „B” SRL or.________, str. ___________, nr.___

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV
În fapt, în data de _____________, prin Decizia Consiliului oraşului _______ nr.________„Cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str._________, nr.____ SRL „B”, SRL „B” a devenit beneficiară prin autentificare a dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ nr.1 cu suprafaţa de ______ ha şi nr.2 cu suprafaţa de _____ha, amplasate în or.__________, str.________, nr._____în vederea exploatării şi deservirii imobilelor conform planurilor construcţiilor anexate. Despre emiterea Deciziei vizate, SRL „A” a aflat în cadrul procedurii judiciare în care Societatea a fost atrasă în calitate de intervenient accesoriu din oficiul instanţei de judecată, la prima şedinţă judiciară fixată pentru ___________, la acţiunea în contencios administrativ a reclamantului SRL „B” în contradictoriu cu Oficiul Cadastral Teritorial __________ privind recunoaşterea refuzului ilegal, declararea nulităţii actului administrativ şi obligarea înregistrării dreptului de folosinţă. Prin prezenta cerere, SRL „A” consideră Decizia Consiliului oraşului __________ nr._________ din _________ „cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str.__________, nr._____ SRL „B” parţial ilegală în partea autentificării dreptului de folosinţă beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de ______ha amplasat în or.____________, str. _________, nr.____ ce afectează grav dreptul de proprietate al SRL „A”, pasibilă nulităţii, pornind de la ansamblul următoarelor circumstanţe şi motive: Potrivit Legii nr.793-XIV din 10.02.2000 „contenciosului administrativ”, actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. Astfel, în baza Notei Informative din ___________, emisă de Comisia Republicană Permanentă pentru Organizarea Expertizei, Evaluării şi Comercializării Bunurilor Sechestrate, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr._____din __________, cu privire la petrecerea licitaţiilor republicane „cu strigare”, a fost aprobat spre comercializare lotul cu nr._____ având suprafaţa totală de _______ m.p., amplasat în or.__________, str.__________, nr.___ ce aparţinea S.A.”C”, amplasat pe lotul de teren cu suprafaţa totală de _______ ha la preţul iniţial în mărime de _______lei. Potrivit procesului-verbal Seria ____ nr.______ din _________”cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare”, SRL „A” a fost înscris în calitate de participant la licitaţia 226

publică şi a fost desemnat drept câştigător al licitaţiei asupra setului cu nr.____ la preţul final de _______ lei, obligându-se conform procesului-verbal nominalizat să achite suma contractuală, să semneze contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu înregistrarea lui cadastrală ulterioară. În temeiul contractului de vânzare-cumpărare la licitaţie a bunurilor sechestrate nr.___ din __________, SRL „A” în calitate de „CUMPĂRĂTOR” a procurat ca urmare a licitaţiei petrecute, în conformitate cu Legea nr.633-XIII din 10.11.1995 „Cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 23.07.1997 „cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de sechestrare şi comercializare a bunurilor” şi procesul-verbal, seria ___________ din _________ cu privire la rezultatele licitării la licitaţia „cu strigare” setul expus la vânzare nr.___ cu suprafaţa totală de ______ m.p., amplasat în or.________, str.___________, nr.___. Prin Actul de ridicare a bunurilor nr.________din _________, bunurile procurate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare la licitaţie a bunurilor sechestrate din ________ au fost ridicate de către „VÂNZĂTOR” şi transmise „CUMPĂRĂTORULUI”, SRL „A” . În data de 04.10.2001, conform art.240 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.12.1964) art.214; 290; 755 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.1107-XV din 06.06.2002) contractul de vânzare-cumpărare a fost supus înregistrării cadastrale obligatorii conform legislaţiei în vigoare la momentul semnării contractului, la nr._______, ceea ce în corespundere cu dispoziţiile alin.2 art.132 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.12.1964) şi art.321 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.1107-XV din 06.06.2002) care stipulează că în cazul bunurilor imobile dobândirea dreptului de proprietate se efectuează de la data înscrierii în Registrul bunurilor Imobile, semnifică naşterea dreptului de proprietate privată a SRL „A” asupra bunurilor imobile procurate, fiind protejat drept autentic proprietar în conformitate cu legislaţia în vigoare. În asemenea mod, Decizia contestată încalcă grav dreptul SRL ”A” la proprietate asigurat prin art.46 Constituţia Republicii Moldova, art.315,316 din Codul civil al Republicii Moldova, Protocolul Adiţional nr.1 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, or proprietarul dispune de posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunului, posesia şi folosinţa urmând să determine posibilitatea reală şi fără impedimente a exploatării bunului, element ce în situaţia descrisă prin grevarea dreptului de folosinţă asupra terenului pe care este amplasată proprietatea S.R.L „A” către SRL „B” este ilegală şi afectează dreptul de proprietate al reclamantului SRL „A” la exploatarea (deservirea) bunului ce-i aparţine cu titlu de proprietate privată. Mai mult decât atât, dreptul de proprietate al SRL „A” asupra imobilului sus-vizat este confirmat şi prin Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie nr. ______ din _______, menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr.__________ din ________, prin care acţiunea SRL „A” privind înlăturarea obstacolelor în folosirea dreptului de proprietate şi evacuare a fost admisă, dispunându-se înlăturarea obstacolelor create SRL „A” de către SRL „B” în realizarea dreptului său de proprietate asupra bunului imobil. În acest context, potrivit art.123 CPC al Republicii Moldova, faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane. Reglementări absolut similare, însă care completează temeinicia degrevării părţilor şi participanţilor la proces de probaţiunea suplimentară a faptelor inserate într-o Hotărâre judecătorească irevocabilă, se menţionează şi în dispoziţia art.254(3) CPC al Republicii Moldova potrivit căreia după ce hotărârea rămâne irevocabilă, părţile şi ceilalţi participanţi la proces, precum şi succesorii lor în drepturi, nu pot înainta o nouă cerere de chemare în judecată

227

cu aceleaşi pretenţii şi în acelaşi temei, nici să conteste în alt proces faptele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea judecătorească irevocabilă. Prin urmare, conform Hotărârii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente” nr.562 din 23.10.1996, p.7 în calitate de cumpărător al terenului aferent poate fi doar proprietarul obiectivului privat, drept afectat, în situaţia descrisă, prin Decizia Consiliului or._________ nr._____ din _________, iar p.2 al Hotărârii enunţate stipulează expres că la categoria obiectelor faţă de care se instituie dreptul la vânzarecumpărare a terenurilor aferente îl constituie inclusiv construcţiile capitale. Aceeaşi reglementare, în concept analogic, o prevede şi Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, art.9 alin.(3), potrivit căruia “terenurile proprietate publice pe care sunt amplasate obiective proprietate de stat, se vând, după privatizarea obiectivelor menţionate, persoanelor fizice şi juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri”. Prin cererea prealabilă nr.________ din ______, SRL „A” a intervenit conform art.3, 5, 14 din Legea contenciosului administrativ către Consiliul or.__________, cu solicitarea recunoaşterii ilegalităţii şi nulităţii Deciziei Consiliului or.__________ nr._____ din ________„cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str._________, nr.____ SRL „B” ”… în partea autentificării dreptului de folosinţă al beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de ______ ha, amplasat în or._________, str.__________, ____, însă până la data depunerii prezentei acţiuni, adică peste termenul stabilit de Legea nr.793-XIV din 10.02.2000, răspunsuri la cererea adresată nu au parvenit. În drept, călăuzindu-ne de dispoziţiile art.3, 5, 14, 16, 25, 26 din Legea contenciosului administrativ, art.1, 4, 5, 28, 33, 55, 56, 117, 166, 167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova SOLICITĂM: A admite prezenta cerere. A recunoaşte ilegalitatea şi nulitatea Deciziei Consiliului oraşului __________ nr.___ din ___________ „cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str.__________, nr.___ SRL „B” „...în partea autentificării dreptului de folosinţă beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de _______ ha, amplasat în or._________, str._________, nr.___. ANEXĂ: Data___________ Semnătura______________

228

a efectuat un control fiscal prin contrapunere la SRL „A”. Inspectorul Fiscal Principal al Inspectoratului fiscal din raionul _________. SRL „A”._______. nefondată.___ PÂRÂT: INSPECTORATUL FISCAL DE STAT _________________________ or. Prin Decizia nr. str. indicată în declaraţia vamală de export. manifestată prin înregistrarea operaţiunii de export în evidenţa contabilă în sumă de ______ lei. în temeiul art. destinatar „Q” (firmă străină). ___ din ________. 216 alin. În conformitate cu art. 26 alin.________.(3) al aceleiaşi legi. nr.________. anexând documentele de rigoare. Inspectoratul Fiscal din raionul ________ în persoana şefului __________.a adoptat Decizia nr. precum şi prezumata diminuare a venitului impozabil în sumă de ______ lei.___ din ________ emisă de Inspectoratul Fiscal din raionul ________ ca fiind drept eronată. mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe exprimată prin nerepatrierea mijloacelor băneşti provenite din operaţiunile de export în valoare de ________ lei efectuate la data de ________ către „K” (firmă străină). actul administrativ poate fi anulat. ___ din _________ a Inspectoratului fiscal din raionul _________. a prezentat în scris argumentarea dezacordului. La data de _________. 229 . În urma controlului efectuat s-a întocmit Actul de control nr. a sancţionat-o cu amendă în mărime de ______ lei. a probelor puse la baza emiterii actului administrativ. este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite. s-a dispus încasarea impozitului pe venit diminuat pentru anul ____ în sumă de _____ lei. în tot sau în parte. în baza autorizaţiei nr. rezultată din aprecierea subiectivă şi incompletă a legislaţiei. nefiind de acord cu concluziile actului de control. în baza Actului de control nr. SRL „A” consideră Decizia nr._____ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REVOCAREA ACTULUI ADMINISTRATIV În fapt. ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei. nr. SRL „A” a fost recunoscută culpabilă de încălcarea art.________. ___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL or. _______.________.8) al Codului fiscal al Republicii Moldova. iar nu suma de ______ lei. în termen de 7 zile calendaristice. str. str.JUDECĂTORIA ______________ or.(1) al Legii contenciosului administrativ. în care autoritatea de control indică prezumata încălcare de către SRL „A” a Legii cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti. urmând a fi anulată în totalitate în baza cumulului următoarelor argumente. ______ din ________.2 şi 3 (a) ale Legii cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti. din ________. şi. nr. în conformitate cu art.___ asupra cazului de încălcare fiscală comisă de SRL „A”.________. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. în persoana __________. în cazul în care este: ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. majorare de întârziere în sumă de _____ lei şi amendă în sumă de _____ lei pentru diminuarea prezumată a impozitului pe venit. 5 alin.

247 al Codului fiscal. ___ din ________. ___ din ________. La examinarea cazului de încălcare fiscală Inspectoratului fiscal din raionul ____________. transferând către SRL „C” toate drepturile. Efectele enumerate sunt recunoscute şi de dispoziţia art. Executarea de către părţi a obligaţiilor cesiunii de creanţă este confirmată prin Actul de primire-predare a creanţei în conformitate cu prevederile contractului de cesiune din ______. Întru confirmarea creanţei şi a dreptului de a cere executarea ei. • există alte circumstanţe pentru soluţionarea justă a cazului.____. s-a stabilit că SRL „C” dobândeşte dreptul de a cere. Efectele legale produse de cesiunea de creanţă sunt materializate în art. în urma încheierii contractului de cesiune a creanţei între SRL „A” şi SRL „C”. Prin urmare. asupra cesionarului trec garanţiile şi alte drepturi accesorii. ______ din ______ . în baza Contractului nr. Potrivit prevederilor art. trebuie să fie trasă la răspundere. În conformitate cu contractul nr. iar SRL „C” dobândeşte creanţa în sumă de _______ lei şi devine noul creditor al societăţii „K”. 556 alin. ___ din ________ şi a facturilor fiscale. în locul SRL „A”. Prevederile art. ___ al contractului de cesiune din ________. SRL „A” a pierdut dreptul de a cere executarea creanţei. Astfel.556 – 566 din Codul civil.L „A” a fost substituit de SRL „C” din momentul încheierii contractului de cesiune din ________. în raporturile apărute cu firma „K”. în conformitate cu art.Potrivit art.R. o încălcare fiscală. ___ al contractului de cesiune. s-a schimbat creditorul ca element al raportului obligaţional apărut cu „K”. Astfel. la data de _________ SRL „A” vinde bunurile cumpărate. art. SRL „A” a remis SRL „C” toate actele aferente creanţei. ___ care precizează că „K” se va achita cu noul creditor – SRL „C”. la data de ________ SRL „A” a încheiat cu SRL „C” un contract de cesiune de creanţă. Ulterior.1) al Codului civil al Republicii Moldova în temeiul cărora cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă din momentul încheierii contractului de cesiune. Potrivit dispoziţiilor convenţiei vizate. contra sumei de ______ lei firmei „ K” din Republica _________. de la nerezidentul „K” executarea obligaţiilor de plată a datoriei creditoare în sumă de ______ lei.556 alin. Odată cu cesiunea creanţei. care stabileşte că odată cu semnarea prezentului contract se anulează datoriile „K” în sumă de _____ lei faţă de SRL „A” şi apare datoria „K” în sumă de ______ lei faţă de SRL „C”. nu a clarificat dacă SRL „A” a comis. persoana care examinează cazul de încălcare fiscală este obligată să clarifice dacă: • a avut loc într-adevăr o încălcare fiscală. ca efect. SRL „A” a procurat de la SRL „B” mărfuri identificate ca____________în sumă de ______ lei. – noul creditor fiind SRL „C”. • trebuie să fie trasă la răspundere persoana respectivă pentru săvârşirea de încălcare fiscală. inclusiv şi drepturile accesorii pe care le avea faţă de „K”. S. în baza contractului de vânzarecumpărare nr.(3) din Codul civil şi art. din momentul semnării contractului SRL „A” cedează. ____ al contractului de cesiune din ________. într-adevăr. precum şi nu a clarificat şi alte circumstanţe pentru soluţionarea justă a cazului. Seria ____ şi Seria _____ din _________. cu respectarea art. 558 al Codului civil al Republicii Moldova potrivit căreia drepturile de creanţă se transmit cesionarului aşa cum există la momentul transmiterii. operaţiunea fiind justificată prin declaraţia vamală de export nr. ___al convenţiei vizate sunt confirmate şi prin art. iar. 230 . Reglementări similare sunt prescrise şi de art. destinatar fiind compania „Q”.

şi în lipsa dreptului de a încasa mijloacele băneşti aferente exporturilor de mărfuri efectuate. prestării de servicii în străinătate. ANEXĂ: Data ____________________________ Semnătura _____________________________ 231 .___ din _________ a Inspectoratului Fiscal din raionul _______.14 din Legea contenciosului administrativ. precum şi a altor operaţiuni şi tranzacţii externe în conturi deschise la băncile autorizate în Republica Moldova. în temeiul art. în condiţiile legale şi convenţionale. ceea ce denotă că SRL „A” nu este responsabil de repatrierea mijloacelor băneşti şi. 8. Raportând reglementările vizate la circumstanţele faptice probate documentar.28. art. se confirmă incontestabil că SRL „A” nu este creditorul firmei „K”.Conform art. În drept. care a rămas fără răspuns. volumul mijloacelor fiind indicat în declaraţia vamală. repatrierea mijloacelor băneşti – este încasarea de la nerezident. 5. a mijloacelor băneşti aferente exportului de mărfuri.__ din _______ a Inspectoratului Fiscal din raionul _________ prin care SRL „A” este recunoscută culpabilă de încălcarea termenului de repatriere a mijloacelor băneşti provenite din tranzacţiile economice externe şi sancţionată cu amendă în mărime de ______ lei. din momentul încheierii contractului de cesiune nu mai este subiect al obligaţiei. În conformitate cu art. ___ din _________ emisă de Inspectoratul Fiscal din raionul _________. Prin urmare. în termenul stabilit. dreptul de a încasa mijloacele băneşti aferente exportului efectuat a fost cedat şi aparţine SRL „C”. nu poate fi calificat drept subiect al obligaţiei fiscale. în care a activat SRL „A”. 167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. 21. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. iar costul serviciilor prestate – în documentele confirmative. 166. SRL „A” a solicitat revocarea în totalitate a Deciziei nr. 16. 32. A recunoaşte ilegalitatea şi a anula Decizia nr. respectiv. 25.3. este ilegală Decizia nr. prin cererea prealabilă din ________. 17. 26 din Legea contenciosului administrativ SOLICITĂM: A admite acţiunea.2 din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti.

SRL „A” îşi manifestă dezacordul şi contestă Actul constatator nr. care constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova pentru activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 de lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an. str. precum rezultă din materialele cauzei. a importat în Republica Moldova trei unităţi de transport în vederea introducerii acestora în capitalul statutar al Societăţii. str. prin Actul constatator nr. în temeiul facturii fiscale Seria nr._______ din __________.__________. rezultat din aprecierea subiectivă şi incompletă a legislaţiei în vigoare şi a probelor puse la baza emiterii actului. iar la data de _______. servicii efectuate de către subiecţii impozabili.__________. BIROUL VAMAL ________ reţine că SRL „A”. în data de _______. nr.____ din _______. SRL „A” a importat pe teritoriul Republicii Moldova trei unităţi de transport. în baza declaraţiilor vamale nr. în baza declaraţiilor vamale nr.________. nr. diferenţele totale încasate în baza Actului constatator privind drepturile de import constituind suma de ____ lei. Deciziei Camerei Înregistrării de Stat din ________ privind operarea modificărilor în actele de constituire a SRL „A” şi a Certificatului constatator emis în acest sens. fabricat în anul ______. În vederea motivării juridice a Actului constatator._____ -_____.__ din _______ „privind calculul drepturilor de import/export” emis de BIROUL VAMAL _________._____ privind majorarea aportului social din ________. lipsit de suport normativ şi faptic.___ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV În fapt.________. şi un camion de modelul ______. în temeiul procesului-verbal al asociaţilor nr.___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL or.______ .103 din Codul fiscal al Republicii Moldova. ca fiind eronat. ____lei taxă vamală (codul tipului drepturilor de import 020).CURTEA DE APEL ____________ or. SRL „A” a fost recunoscută culpabilă de încălcarea dispoziţiei art. destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.___ PÂRÂT: BIROUL VAMAL _____________ or. iar în total _____ lei. serviciilor şi pentru livrările de mărfuri. aceste unităţi de transport au fost înstrăinate SRL „B”. fabricate în anul ____. nefondat. în baza cumulului următoarelor circumstanţe şi motive: Astfel. la data de ________.________. 232 . TVA nu se aplică la importul mărfurilor. Potrivit art. concluzionând neachitarea drepturilor aferente importului mijloacelor de transport în suma calculată şi încasată în baza actului administrativ contestat. Prin prezenta acţiune. urmând a fi revocat în totalitate. pentru a fi introduse în capitalul statutar al SRL „A” cu suma de ________ lei.__________.28 al Codului vamal al Republicii Moldova. pentru încălcările imputate fiind aplicate penalităţi în sumă totală de _____ lei. nr. str.__ din __ „privind calculul drepturilor de import/export” emis de BIROUL VAMAL ________. ____ lei taxă proceduri vamale (codul drepturilor de import 010). două unităţi de modelul ______. fiind calculate şi încasate drepturi de import în cuantum de _____ lei TVA (codul tipului drepturilor de import 030).

În conformitate cu art.1 la Legea nr.1997 „Cu privire la tariful vamal”. în mărime de ________ lei. reprezintă obiect impozabil cu TVA reprezentând rezultatul activităţii acesteia de întreprinzător. şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală. poartă un caracter nefondat. obiectul impozabil al SRL „A” cu TVA din livrarea efectuată a fost calculată. Inspectoratului Fiscal de Stat ________.11. Seria nr.4. ______ .118 din Codul fiscal al Republicii Moldova. iar la data importului 233 . livrarea realizată de către SRL „A”. TVA calculată din vânzările perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea constituie suma de ________lei. în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. or. serviciilor (inclusiv TVA la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă. suma TVA. la data de ________. cu termenul de exploatare de până la 7 ani.1997 stipulează în mod expres. Nota de aplicare a Anexei nr. subiecţii impozabili stipulaţi la art. în data de _______. ceea ce denotă incontestabil achitarea TVA şi lipsa restanţelor la acest impozit faţă de bugetul de stat. la cota stabilită de art.101 din Codul fiscal al Republicii Moldova. calcularea şi încasarea de către BIROUL VAMAL _______ a TVA. prin punctul 2 al acesteia. ţinându-se cont de dreptul de trecere în cont conform art.102. în calitate de vânzător.118 Din Codul vamal al Republicii Moldova statuând că mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii nr. În corespundere cu art. contribuabilul SRL „A” la importul unităţilor de transport destinate introducerii în capitalul statutar al întreprinderii nu a operat trecerea în cont a TVA la importul mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova în corespundere cu dispoziţiile art. 1380-XIII din 20. art. ca drept de import taxa vamală. Totodată. conform art. respectiv. declarată şi achitată ţinând cont de dreptul reclamantului la trecerea în cont a TVA pe procurările efectuate în perioada de referinţă. SRL „A”.a) sunt obligaţi să declare. incontestabil se probează declararea şi achitarea TVA aferentă livrării impozabile realizate.114. ca subiect impozabil. serviciile livrate lor şi sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale.____ din __________ în sumă de _______ lei. Totodată. această livrare a fost supusă înregistrării în Registrul de evidenţă a vânzărilor conform art.______. conform căruia taxele vamale se aplică în baza anexei nr. care a fost stinsă reieşind din procurările avute de către SRL „A” conform anexei la Declaraţia TVA.96 din Codul fiscal al Republicii Moldova. art. precum rezultă din Declaraţia privind TVA depusă de SRL „A”.1.11.94 lit. Conform Declaraţiilor vamale nr. înstrăinează autoturismele menţionate către SRL „B” la suma de ______ lei.117 din Codul vamal al Republicii Moldova._______ din _________. în baza facturii fiscale. se percepe. inconsistent şi vizează încasarea repetată (dublă) a TVA. care face parte integrantă la Legea vizată. Astfel. conform Actului constatator nr. inclusiv TVA în sumă de ________ lei._______ din _______ şi din conţinutului Actului constatator nr. aferente importului.95 din Codul fiscal al Republicii Moldova.101-102 din Codul fiscal al Republicii Moldova pe motivul scutirii de TVA la importul activelor litigioase introduse în capitalul statutar. conform art. se recunoaşte în mod expres că poziţia tarifară a mărfurilor importate de către SRL „A” conform Nomenclatorului mărfurilor din Republica Moldova constituie 8704.1380-XIII din 20.115. care se determină ca diferenţă dintre sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate de către consumatori pentru mărfurile. stabilită. fapt consumat prin calcularea TVA aferentă livrării. că taxa vamală nu se percepe la importul autovehiculelor specificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8704. În contextul enunţat. Prin urmare. pornind de la considerentul că anii producerii autocamioanelor introduse pe teritoriul Republicii Moldova sunt _____ şi ______. şi a penalităţii pentru întârzierea achitării acesteia.Respectiv. Potrivit art.

De asemenea. în corespundere cu art. iar impunerea acestora de către autoritatea vamală implică manifestarea unei diligenţe insuficiente pentru aplicarea corectă a cadrului normativ în vigoare. dar nu mai mult de 1800 de euro. conform anexei nr. denotă faptul că BIROUL VAMAL __________ a depăşit cadrul legal la calcularea taxelor vamale pentru importul efectuat.(anul____) autocamioanele nu depăşeau termenul de exploatare de 7 ani. 167 din Codul de procedură civilă.4 al Legii cu privire la tariful vamal. la data depunerii acţiunii în instanţa de judecată. SOLICITĂM: A admite prezenta cerere. or. baza de calculare a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe. SRL „A” a solicitat revocarea în totalitate a Actului constatator nr. ___ din __________ „privind calcularea (recalcularea) drepturilor de import/export” emis de BIROUL VAMAL ___________ prin care SRL „A” i-au fost calculate drepturi de import în sumă totală de _______ lei. taxa pentru proceduri vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale.14 al Legii contenciosului administrativ. suma de _______ lei. În drept. calcul ce probează achitarea corectă de către reclamant a taxei proceduri vamale. călăuzindu-ne de dispoziţiile art.2 – parte integrantă la Legea nominalizată care prevede că. 5. ANEXĂ: Data_________________ Semnătura_____________ 234 . 16. înaintată în conformitate cu art. însă cererile. Prin cererea prealabilă din ______. conform art. Astfel. stabilite de legislaţie. taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep. A recunoaşte ilegalitatea şi a dispune revocarea Actului constatator nr. 25. şi cererea suplimentară din __________. art166. au rămas fără răspuns. la vămuirea mărfurilor de import. cu privire la tariful vamal în situaţia descrisă. inclusiv penalităţile de ________ lei. taxa pentru proceduri vamale o constituie la mărfurile de peste 1000 de euro cuantumul procentual de 0. ceea ce constituie reieşind din valoarea indicată în Actul constatator contestat a mărfurilor (________ lei). „____” din „__________” „privind calcularea (recalcularea) drepturilor de import/export”.3. 14.121 din Codul vamal al Republicii Moldova. exceptează imperativ SRL „A” la calcularea şi achitarea taxei vamale contestate în mărime totală.4% din valoare în vamă. în temeiul art.122 din Codul vamal al Republicii Moldova. 26 ale Legii contenciosului administrativ. iar.

Încadrarea tarifară a avut loc conform caracteristicilor descriptive ale mărfii. Pârât: Biroul Vamal Chişinău mun. pentru marfa încadrată conform Nomenclatorului mărfurilor la Codul – 73089099. Prin urmare. ale documentelor de însoţire care conţineau încadrarea oficială atribuită de autoritatea vamală a unui stat membru al UE: declaraţia 235 - . În susţinerea pretenţiilor.Curtea de Apel ________ Colegiul de contencios administrativ Reclamant: SRL „ CT” reprezentată în baza procurii de avocatul V. se impune anularea actului contestat.2007. 73182200. care conţineau încadrarea oficială atribuită de autoritatea vamală a unui stat membru al UE: declaraţia vamală de export nr. Circumstanţele relevante importului de mărfuri În luna decembrie 2007. 3019I23634.12. Încadrarea tarifară a avut loc conform caracteristicilor descriptive ale mărfii. 167 241 – 14 din 18. bd.2007.75 ca dovadă a apariţiei obligaţiei vamale pentru SRL „CT”. colaboratorii Biroului Vamal Chişinău au întocmit Actul constatator nr.N. acesta fiind emis contrar procedurii stabilite de legislaţie. poartă un caracter vădit ilegal în fond.2007. 73089099. Chişinău. reclamantul a importat în RM trei loturi de marfă. Dacia.c) din Legea contenciosului administrativ.12. pentru marfa încadrată conform Nomenclatorului mărfurilor la Codul – 73181590. Iniţial. în urma unui control.2008. ale documentelor de însoţire. la data de 21.(1) lit. declarândule în termen.12.12. a fost perfectată declaraţia vamală primară nr.68 lei. drepturi de import în sumă de 178811.a) şi lit. 3019I23690.03. invocăm următoarele circumstanţe de fapt şi de drept: A.26 alin. 49/6 CERERE DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV (PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ŞI ÎNCASAREA PREJUDICIULUI CAUZAT) La 04. Actul administrativ relatat anterior. Prin actul contestat şi care se pretinde a fi cu putere juridică. 73181630. reclamantul a fost obligat să achite la contul trezoreriei Biroului Vamal Chişinău.07ROBU1400E0017490 din 19. au fost perfectate declaraţiile vamale primare: la data de 20. a fost perfectată declaraţia vamală primară nr.2007 şi INVOICE nr. în conformitate cu prevederile art. similară declaraţiei vamale.

potrivit art.12.12. 127/2 alin. (2) CV.1140 din 2. 07ROBU1400E0017802 şi INVOICE nr.1983. potrivit art. 73181499. B. În conformitate cu prevederile art.(1) lit. în esenţă. s-a încheiat în momentul punerii în circulaţie a mărfurilor. 73182200. Actul constatator a fost emis contrar procedurii stabilite. în lipsă de competenţă 1. 76072091.2005. 167241 – 13 din 18. termenelor legale. a fost perfectată declaraţia vamală primară nr.128 alin. extinderea de către autorităţile statului. a competenţei. (1) lit.2004. la 14. Astfel.12. 169685 – 15 din 21. În toate aceste trei cazuri de import. s-au stins datorită achitării plăţii.(4) CV. 07ROBU1400E0018494 din 21. 3019I23932 pentru marfa încadrată conform Nomenclatorului mărfurilor la Codul – 73012000. iar mărfurile importate au primit liber de vamă. conform Nomenclatorului mărfurilor a avut loc inclusiv şi la perfectarea declaraţiilor vamale complementare şi a declaraţiilor privind valoarea în vamă a mărfurilor.1 Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale. organul vamal urma să aibă la dispoziţie şi să se bazeze pe circumstanţe excepţionale şi pe unul din temeiurile limitative prevăzute de lege.04. 82041100. precum şi descoperirea fraudelor vamale. conform Nomenclatorului mărfurilor. În speţă. 39211310.2006. Potrivit p. Din circumstanţele de fapt şi de drept. 72107090. şi achitarea drepturilor de import. fiind incluse şi în circuitul civil pe teritoriul RM.(1) CV.2007 şi INVOICE nr.127 alin.2007. reclamantul a calculat cuantumul drepturilor de import bazându-se pe elementele de taxare stabilite la data apariţiei obligaţiei vamale. 73181590. Încadrarea corespunzătoare a mărfurilor.vamală de export nr. au luat naştere la data înregistrării declaraţiei vamale de import.197 alin. reflectate anterior. 73269060. este important să se reţină că. peste perioada reglementată prin lege. încheiată la Bruxelles. încadrarea mărfurilor a avut loc conform Convenţiei Internaţionale privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor. a) şi alin. În conformitate cu prevederile art. obligaţiile vamale în raport cu marfa importată în luna decembrie 2007. 70193900. Pentru a se reveni asupra „situaţiei de fapt” şi pentru a efectua un control vamal suplimentar după „acordarea liber de vamă” şi plasarea mărfii în circulaţie. prin „acordarea liber de vamă” organul vamal a confirmat legalitatea vămuirii mărfii. controlul vamal are drept scop prevenirea încălcării reglementărilor vamale.11. ale documentelor de însoţire care conţineau încadrarea oficială atribuită de autoritatea vamală a unui stat membru al UE: declaraţie vamală de export nr. este important să se reţină că reclamantul a achitat toate drepturile de import. încadrarea corespunzătoare.01.2007. constituie un abuz care. se echivalează cu o încălcare a drepturilor garantate prin art.2007.12. controlul vamal vis-à-vis de importul efectuat de reclamant. 39201026. rezultă că. în vigoare pentru Republica Moldova din 01. În cadrul controlului vamal a fost verificată schema tehnologică de prelucrare a declaraţiei vamale. pentru efectuarea controlului.a) CV.06. datorită Legii de aderare nr. respectarea condiţiilor. la data de 24. Prin urmare.30 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM (în continuare CV). 73181630. 112 – XV din 22. Or. Încadrarea tarifară a avut loc conform caracteristicilor descriptive ale mărfii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. articolul respectiv din Convenţie are menirea să protejeze 236 . care.

nr. au fost „controlate” nu numai importurile ce rezultă din actul constatator.02.1140 din 02.225. după caz. Din alin. în „cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheierii din oficiu. pentru a se putea elucida în ce măsură a fost respectat „principiul preeminenţei” dreptului în activitatea reprezentanţilor statului. Or. b) mărfurile şi bunurile aflate în regim suspensiv. Prin Actul de control nr. pe baza preeminenţei şi supremaţiei „DREPTULUI”. ca acestea să fie aplicate în mod efectiv şi concret. Relevant este faptul că. În acest sens. (5) art. fără declaraţie vamală. afirmăm că organul vamal a interpretat şi a aplicat incorect prevederile art. Or.2008. este relevant că „controlorii” au supus „auditului postvămuire” o perioadă nelimitată de timp.127 din Codul vamal. în interiorul căruia putea fi efectuat controlul vamal.drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţie. pe timpul staţionării în apele teritoriale sau în porturi şi. până la etapa „supravegherii vamale”. 03 din 05. mijloacele de transport şi bunurile nevămuite la intrarea în ţară. 191 CV. c) navele sub pavilion străin şi aeronavele străine. Excepţia de la această regulă se conţine la alin. în Actul constatator nr.(1) CV. care.02. 2 alin. atribuţiile respective rezultă din „activitatea vamală”. 127 CV. potrivit art. 191 CV şi a ordinului de control nr. 71-73/253 din 20.04. în conformitate cu principiile unei societăţi democratice. a unui 237 . după caz. în perioada 05. (6) art. Acest act a fost întocmit prin depăşirea atribuţiilor acordate organului vamal vis-à-vis de activitatea SC „CT” SRL. În conformitate cu prevederile p. În asemenea mod. 75 din 04. Ordinul cu privire la aprobarea actului constatator întocmit de organul vamal.2005 (MO.2008.2008. Prin urmare. întocmit la 26.2008. sunt supuse „supravegherii vamale”: a) mărfurile. În speţă. 46 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM. implică încălcarea procedurii de emitere a actului contestat. În speţă. au efectuat controlul activităţii economico. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. În situaţia creată ne rămâne să presupunem că „controlul” a fost efectuat avându-se la bază art. Prin urmare. Aceasta este foarte important. 127 CV.02.financiare a SC „ CT” SRL. 92-0 din 27.2008 – 26. colaboratorii Biroului Vamal Chişinău insistă că. îşi are limitele sale şi pot fi realizate.05. În acest sens. cu valorile organizării sociale comune statelor membre ale Consiliului Europei. Controlul efectuat de Biroul Vamal Chişinău. constituie o imixtiune ilegală a autorităţilor statului în activitatea unui agent economic.2005) a fost emis anume în baza art. 127 CV rezultă că plătitorul vamal la cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de către organul vamal. se evidenţiază faptul că nu au existat temeiurile prevăzute de art. nu a existat niciunul din temeiurile reglementate prin actele normative pentru a se considera că mărfurile importate de reclamant s-au aflat în perioada efectuării controlului sub „supraveghere vamală”. 127 CV (!!!). 127 CV şi constă în faptul că. pe aeroporturi. dar şi multe altele. nu numai că a expirat termenul. nu se conţin date visà-vis de norma de drept care le-a permis colaboratorilor vamali să intervină cu un aşa-numit „control” şi ce fel de control a fost efectuat.03. Din act mai rezultă că acest control a fost efectuat în baza art. 0001735. pentru efectuarea controlului. dar lipsesc şi temeiurile care ar fi permis efectuarea unui control cu întocmirea actului constatator.02.11. este logic să conchidem că lipsa temeiurilor prevăzute de art.

2. implică lipsa competenţei organului vamal de a efectua „controlul” propriu-zis. Să admitem. pentru moment. 238 . poate fi întocmit. 191 CV. Acest lucru este firesc. 127 CV. a activităţii economico-financiare. În speţă. rezultă că un act constatator poate fi întocmit doar în baza art. emis doar în temeiul art. 127 CV a fost confirmată şi de pârât prin răspunsul primit la cererea prealabilă. În acest caz. potrivit art. (1) CV.75 din 04. organul vamal este în drept să efectueze controale. administrativă. generează răspunderea juridică (contravenţional-vamală.191 CV. Lipsa competenţei de a întocmi actul constatator contestat prin prisma absenţei temeiurilor prevăzute de art. vis-a-vis de faptul că nu au existat temeiuri de a se considera că reclamantul nu a respectat legislaţia naţională sau acordurile internaţionale. Reamintim că.regim vamal suspensiv. întocmit la 26. 191 CV.1401 datată cu 07. penală) a persoanei vinovate. Actul constatator. Or.2005.2008 a fost întocmit în baza art. în cazul importului de mărfuri din luna decembrie 2007. Afirmăm. aprobat prin Ordinul Directorului General al Serviciului Vamal nr. organul vamal nu a fost în drept să emită actul constatator în situaţia prevăzută de art. Din conţinutul art. Astfel. 29 alin. În speţă.04.02. ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau export. 191 CV. plătitorul vamal la cunoştinţă de noua obligaţie vamală pe baza actului constatator întocmit de organul vamal”. ”în limita competenţei sale”. reflectată anterior şi care şi-a găsit originea în răspunsul la cererea prealabilă. din scrisoarea nr. se impune o întrebare firească: care au fost temeiurile? Potrivit alin. 127 CV. pretinsele încălcări ale legislaţiei naţionale sau ale tratatelor internaţionale la care RM este parte. Prin urmare. nu poate fi vorba de alt ceva decât „plasarea mărfii în circulaţie liberă”. Prin conţinutul aceluiaşi Act de control se poate constata că. remarcăm următoarele. Din Actul de control nr. 3. până la iniţierea propriu-zisă a controlului nu au existat indici care ar fi întruchipat forma „temeiurilor rezonabile. se constată încălcarea acordurilor internaţionale de către pârât şi nu de către SRL „CT”.” de a se presupune cel puţin că reclamantul nu a respectat legislaţia naţională sau acordurile internaţionale.2008 rezultă caracterul abuziv al „controlului”. Din această excepţie.04. 191 CV.08 rezultă că Actul constatator nr. că pârâtul a avut totuşi dreptul să întocmească actul constatator reieşind din temeiurile prevăzute în art. Prin urmare. Pentru a aprecia critic poziţia pârâtului. a persoanelor care trec mărfuri peste frontiera vamală în situaţia în care „există temeiuri de a se considera că. lipsa temeiurilor prevăzute de alin.03. regimurile vamale suspensive sunt operaţiuni cu titlu temporar.(1) art. Acest fapt rezultă din conţinutul preambulului Ordinului respectiv şi chiar din conţinutul art. 127 CV. 92-0 din 27. şi aşteptăm să se demonstreze contrariul. 0001735.191 CV. (1) art. nu rezultă că „controlul activităţii economico-financiare” a întreprinderii se poate finaliza cu emiterea unui act constatator. legislaţia RM sau acordurile internaţionale la care acesta este parte nu sunt respectate sau sunt respectate parţial”.

În situaţia în care autoritatea vamală a RM nu acceptă încadrarea respectivă urmează să se iniţieze procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută de art. Prin urmare.04. În acest sens.2 alin. 10 Convenţie. şi statisticile de producţie. 239 . ţară membră a UE. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale. Astfel. inclusiv „având în vedere faptul că.să aplice normele generale de interpretare a sistemului armonizat. organele vamale ale RM nu au fost în drept să modifice încadrarea codurilor numerice a mărfii care. urma a fi încadrată doar la un singur cod – 9406000. Republica Moldova are nu numai dreptul dar şi obligaţia să se conforme normelor şi practicii internaţionale în domeniul activităţii vamale. face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. poziţiilor şi subpoziţiilor sistemului armonizat. precum şi toate notele de la secţiuni. fiecare din 8 cifre.2006. aşadar. s-a dovedit a fi un instrument eficient în atingerea unora dintre aceste obiective.03.2 din Convenţie. în susţinerea poziţiei sale. Marfa a fost însoţită de documente cu putere juridică internaţională. fără completări sau modificări. La elaborarea Convenţiei (vezi preambulul) „s-a avut în vedere că este important să se dispună de date exacte şi comparabile în scopul negocierilor comerciale internaţionale” precum şi că „Sistemul armonizat este destinat să favorizeze stabilirea unei corelaţii cât mai strânse între statisticile comerciale de import şi de export. în special a celor privind comerţul internaţional”. menţionată anterior. orice litigiu între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea Convenţiei se soluţionează. pe de altă parte”. (2) al art. În conformitate cu alin. în faţa Comitetului Sistemului armonizat. Pârâtul. în mod oficial. reamintim că SRL „ CT” a importat. este de prisos a demonstra că. format din 6 cifre. la soluţionarea litigiului. 10 Convenţie.54 din 26. 3 (obligaţiile părţii contractante) p. .să utilizeze toate poziţiile şi subpoziţiile sistemului armonizat. în luna decembrie 2007. loturi de marfă din România. a avut loc conform Sistemului armonizat prin intermediul autorităţii vamale a unui stat membru a UE. colectării. Conţinutul preambulului Convenţiei prevede condiţiile şi scopurile care au determinat părţile contractante la semnarea Acordului. Convenţia fiind ratificată prin Legea de aderare nr. în data de 14. potrivit art.2008. potrivit cărora Republica Moldova s-a obligat: .2004. prin care. în vigoare din 01. Printre acestea fiind şi „dorinţa facilitării.(2) CV. comparării şi analizei statisticilor. se aplică acordul internaţional. capitolelor. 10 din Convenţie. a avut loc încadrarea mărfii conform Convenţiei internaţionale privind sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor. orice litigiu care nu se soluţionează astfel se aduce. Ne confruntăm. 75 din 04. activitatea vamală urmează să se desfăşoare în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. capitole şi subpoziţii şi să nu modifice domeniul de aplicare a secţiunilor. cu situaţia prevăzută de art. urmează să se ţină cont că. prin negocieri directe între părţile respective.06. Prin prisma acordurilor internaţionale pe care le-a încheiat.2003. care îl examinează şi care face recomandări în vederea soluţionării acestuia.2004. precum şi codurile numerice aferente acestora.01. În viziunea noastră. cel mai bun mijloc de a ajunge la rezultatele dorite”. pe cât e posibil. în cazul în care Convenţia privind Nomenclatura. se insistă că marfa care a fost importată şi încadrată la 15 coduri numerice conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare.1 şi p.Reamintim că.112-XV din 22. potrivit alin. pe de o parte. (1) art.01. de către părţile în litigiu. adoptată la Bruxelles. Prin Actul corespunzător nr.

” a haosului în ceea ce priveşte „corelaţia între statisticile comerciale de import şi de export. urmează a se ţine cont că. unul dintre principiile fundamentale ale unei societăţi democratice (Hotărârea CEDO din 25. este inadmisibilă aplicarea neuniformă a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor.1996. şi statisticile de producţie. după caz. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie. Partea a doua a art. punând piedici în onorarea obligaţiilor pe care RM şi le-a asumat odată cu ratificarea Convenţiei respective. precise şi previzibile (Hotărârea CEDO din 30.04. 16 al Acordului dintre Guvernul RM şi Guvernul României din 24. cazul Carbonara Ventura v.04. Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României au încheiat un acord de cooperare vamală. Or. a litigiului. conform art. „Pentru asigurarea aplicării corecte a legislaţiei vamale”. pentru a justifica privarea de proprietate. în special Recomandarea privind asistenţa reciprocă din 05. acelaşi reclamant nu a fost în drept să schimbe încadrarea tarifară care a dobândit un caracter oficial cu aportul autorităţii vamale a României. Or. 240 .05. la soluţionarea neînţelegerilor.2000. Prima condiţie impune nu numai simpla existenţă a unor norme pentru a justifica o privare de proprietate. dacă se insistă asupra haosului în „sistemele comerciale de denumiri şi de codificare a mărfii.200. Altfel spus. Prin actul constatator contestat şi punerea acestuia în executare a fost violat grav dreptul garantat prin art. Acest acord a fost încheiat în baza instrumentelor relevante ale Consiliului de Cooperare Vamală.1 înscrie condiţiile în care privarea de un bun nu reprezintă o încălcare a dreptului titularului. dar şi ca ele să fie accesibile. pe de o parte.06. enunţă principiul general al necesităţii respectării dreptului de proprietate: „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”. Mijloacele financiare ridicate de la contul reclamantului constituie „o valoare patrimonială” în sensul art. Amuur vs Franţa). Cu referire la aceleaşi „condiţii” Curtea Europeană a evidenţiat că. cu atât mai mult că ambele state au ratificat Convenţia de la Bruxelles. atribuită de autoritatea vamală a României urma să se procedeze.12. C.1953. este relevant faptul că problema ce ţine de aplicarea Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfii nu poate fi pusă în sarcina reclamantului. Astfel. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie. urmează să fie respectată preeminenţa normelor de drept. La soluţionarea litigiului. Respectiv. pârâtul încearcă să se distanţeze de standardele comunităţii internaţionale. pe de o altă parte” această atitudine poate pune la îndoială calitatea RM de membru al multor alte organisme internaţionale. diferendului.2000. Prima normă de ordin general. impune obligaţia statelor contractante de a respecta dreptul de proprietate al persoanelor fizice şi juridice. de către statele semnatare a acordului. În situaţia în care autorităţile RM nu sunt de acord cu încadrarea tarifară oficială.Prin actul constatator.1 din Protocolul nr. la 24. prevăzută în primul alineat al articolului menţionat. această normă a textului Convenţiei. Italia). potrivit modului stabilit.

A încasa cheltuielile de judecată.03.03. inclusiv ale art. SOLICIT: 1.e) din Legea contenciosului administrativ.Din cele relatate anterior.75 din 04. 1. 26 alin. 5. încasată în baza actului administrativ contestat. A obliga pârâtul să restituie suma de 178 811.b). 2. 5. 25 alin. Admiterea acţiunii.68 lei. 21. a prevederilor normelor de drept invocate. (1) lit. 8. Data_____________ Semnătura__________________ 241 . rezultă că pârâtul – autoritate a statului – a violat dreptul de proprietate pe care îl deţine reclamantul prin depăşirea condiţiilor care ar justifica privarea de proprietate. Anularea Actului constatator nr. A suspenda executarea Actului constatator nr.2008. 3. (1) lit.2008 ca fiind emis contrar prevederilor legii şi cu încălcarea procedurii stabilite. În baza celor relatate. 4. 3. a) şi lit.75 din 04.

Astfel. fără autorizarea trupelor de grăniceri sau a organelor vamale şi evitând controlul Secţiei Control de Frontieră Leuşeni a Serviciului Grăniceri. Consider ordonanţa contestată ca parţial ilegală şi care urmează a fi modificată din următoarele considerente. dinspre România. potrivit art.9 alin. 275 (3) din Codul de procedura penală al RM.procesul-verbal de control corporal din ____. însă şoferul care-i transporta în tir le-a schimbat traseul. conform art. a trecut ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova prin Biroul Vamal _____________. circumstanţă. nu 242 . ____________________ a recunoscut vina în săvârşirea infracţiunii incriminate. 58 din Codul penal. vinovăţia sa se dovedeşte şi prin: . S-a stabilit ca. fund ajutat de o persoană necunoscută de origine turcă.procesul-verbal de cercetare la faţa locului din ____. fără a dispune de paşaportul stabilit. 313 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ) Prin ordonanţa din ________ emisă de procurorul ________________ a fost dispusă încetarea urmăririi penale în privinţa lui _________________ în baza art. Nu a ştiut că pentru trecerea ilegală de frontieră survine răspunderea penală.362 alin. însă acesta urmează a fi liberat de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei.58 CP. Ordonanţa dată am primit-o prin poştă la ____________________. (1) CP. _______________. _______________ a depus cerere de acordare a azilului în Republica Moldova. cetăţeanul Irakului. la __________.schema locului reţinerii. . dar a conştientizat caracterul ilegal al acţiunilor sale. exclude prelungirea procedurii de urmărire penală".(2) din Legea nr. declarând că. În ordonanţa dată se menţionează : „că urmărirea penală în cauza dată a fost pornită la ______.270 din 18.actul de primire-predare nr. a avut intenţia să ajungă în mod ilegal în una dintre ţările Europei Occidentale. _____. care.62 (1) CP.2008. una din circumstanţele care exclude urmărirea este cazul în care fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. la data de _______________. Conform art. în baza art.Procuratura Republicii Moldova Dlui_____________ În interesele lui ________________ De la: avocatul ______________ PLÂNGERE (ÎN ORDINEA ART. . În speţă. Fiind recunoscut şi audiat în calitate de învinuit. . pe faptul trecerii ilegale a frontierei de stat de către ______________________. conchid că _____________ a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. Chiar dacă învinuitul ___________ şi-a recunoscut deplin vina în săvârşirea faptei incriminate.12. între orele 2-3. Consider că temeiurile de drept care au fost invocate în ordonanţa contestată nu corespund cadrului normativ-juridic ce se referă la statutul juridic al solicitanţilor de azil. Analizând în cumul materialele cauzei penale.

” Organul de urmărire penală nu a luat în considerare nici prevederile alin.270 din 18." De asemenea. precum şi temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se dispune încetarea. în vigoare pentru Republica Moldova din 2001.362 CP al RM.31 al Convenţiei privind statutul refugiaţilor.12.9 al Legii privind azilul în Republica Moldova. Avocatul Data_________________ _________________ 243 . fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie. deci." Această prevedere – a unei legi speciale – trebuia să fie aplicată în cazul dat. articolul 31 p. sub rezerva prezentării lor fără întârziere la autorităţi pentru a le expune motivele. solicitantul cade sub incidenţa art. şi în baza art. 285(5) şi 313 din Codul de procedură penală al RM.(5) art.285 ordonanţa de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă. refugiaţilor care.există latura obiectivă şi cea subiectivă ale infracţiunii prevăzute de art. date privind persoana şi fapta la care se referă încetarea. pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova. pe motivul intrarii sau şederii lor ilegale.(4) al art. În conformitate cu prevederile alin.1.275 (3). Tratamentul aplicat acestor persoane se va conforma standardelor internaţionale referitoare la drepturile omului şi prevederilor prezentei legi. sosind direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea lor erau ameninţate în sensul prevăzut de art.9 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr.255. 2. ale intrării sau prezenţei lor ilegale.2008 stipulează imperativ că "Solicitanţii de azil nu vor fi sancţionaţi pentru intrare sau şedere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. nu poate fi reţinut nici caracterul ilegal al trecerii frontierei de către ________________pentru că acesta la data de ______________a solicitat azil depunând o cerere la Direcţia Refugiaţi a Biroului Migraţie şi Azil din cadrul MAI.362 (4) CP al RM. Admiterea plângerii. recunoscute ca valabile. Modificarea ordonanţei procurorului din ________ în privinţa lui ____________________ şi încetarea urmăririi penale în privinţa lui din motivul lipsei elementelor componenţei de infracţiune.362(4) din Codul penal al RM.1 al Convenţiei privind statutul refugiaţilor. Pornind de la specificul tratării solicitanţilor de azil. art. care stabilesc că "Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova. pe lângă elementele prevăzute în art. Din considerentele menţionate supra. art.(2) al art. temeiurile de drept în acest caz nu au fost stabilite corect. stipulează că „Statele contractante nu vor aplica sancţiuni penale. SOLICITĂM: 1. intră sau se găsesc pe teritoriul lor fără autorizaţie. Alin.9 din Legea privind azilul în Republica Moldova şi art.

Atragem atenţia asupra faptului că. în România. se menţionează că «Procurorul a pus concluzii de admitere a ambelor recursuri şi de casare a deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel. în privinţa dlui ______________ au fost intentate mai multe dosare penale. Din considerentele expuse şi pentru a asigura judecarea justă a cauzei. Faptul că acţiunile intentate împotriva dlui _____________au fost anulate şi desfiinţate în instanţe superioare în urma atacării sentinţelor de condamnare ne permite să concluzionăm că în deciziile de condamnare emise în privinţa dlui _____________există o anumită imparţialitate şi părtinire. ulterior graţiat de preşedintele României. În Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Solicităm amânarea procesului în legătură cu faptul că. Această concluzie relevă faptul că chiar procurorul care instrumenta cauza avea dubii în privinţa legalităţii acuzaţiilor înaintate dlui _____________. solicitant de azil. în procedura Parchetului de pe lîngă Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie din România. totodată. către Direcţia Refugiaţi privind anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi ca fiind neîntemeiată şi acordarea protecţiei umanitare în Republica Moldova. considerăm că este oportună amânarea procesului până la obţinerea unei soluţii pe marginea cazului dlui ____________________. prin care dl __________ a fost condamnat la 14 ani privaţiune de libertate.Curtea de Apel Chişinău Avocatul_____________________ în interesele lui_______________ CERERE PRIVIND AMÂNAREA PROCESULUI ÎN CONFORMITATE CU ART. se află în curs de desfăşurare o acţiune intentată de dl _________________în vederea efectuării unui control al măsurilor dispuse de procuror în cursul urmăriri penale şi al soluţiilor adoptate.208 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova. în care acesta a fost achitat. solicitant de azil.208 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ În procedura Curţii de Apel se află cauza intentată de ____________________. pentru a-şi întemeia în drept soluţia». către Direcţia Refugiaţi privind anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi ca fiind neîntemeiată şi acordarea protecţiei umanitare în Republica Moldova până la soluţionarea acţiunii intentate de către de către instanţa română. pentru ca aceasta să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate de apelanţi şi. Data________________ Semnătura_______________ 244 . CEREM: Amânarea procesului în cauza intentată de _________. achitat pe motiv de eroare judiciară iar alte mandate de arestare emise în privinţa dânsului au fost anulate. Dat fiind faptul că soluţia ce urmează a fi dată de instanţa română este de o importanţă fundamentală pentru justa soluţionare a prezentei cereri şi pentru a releva noi circumstanţe ce pot influenţa decizia de acordare a cererii de azil. Ne întemeiem cererea pe prevederile art.

nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări. nedeţinând nicio cetăţenie şi 245 . arestat. Nu pot obţine acest document deoarece tatăl meu a fost expulzat în anul 1967 din Palestina în Iordania de către armata israeliană pe motiv că era înrolat în armata palestiniană care se afla sub conducerea Egiptului. nr. străinului care. judecat sau condamnat şi nu am avut probleme cu autorităţile de stat din Palestina. sunt de naţionalitate palestinian şi de religie musulman. adeverinţa de imigrant eliberată la _________ de către Serviciul de Stat Migraţiune al Republicii Moldova. naţionalitate. sau care. 2. mi s-a acordat protecţie umanitară. prin decizia nr. datorită acestei temeri. Reclamant : _______________ deţinător al protecţiei umanitare. solicit: 1. _______________-.17. apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică. --------------------din --------------------. care a fost prelungit până în _________. ____________________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA DECIZIEI NR. la data de _________. Anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi. M-am născut la data de _________ în Palestina. În susţinerea identităţii mele. valabil fiind până la _________. Motivele cererii sunt următoarele: În fapt. __DIN _____ A DIRECŢIEI REFUGIAŢI ŞI ACORDAREA STATUTULUI DE REFUGIAT Subsemntul. alin. am studii superioare neterminate din motive de boală. Decizia mi-a fost comunicată la data de _________. am venit în _________ pentru a-mi continua studiile în baza invitaţiei. ___ a directorului Direcţiei Refugiaţi. Consider decizia dată ca fiind neîntemeiată şi pasibilă anulării cu emiterea unei noi decizii prin care mi s-ar acorda statutul de refugiat. __________________ Pârât : Direcţia Refugiaţi Chişinău. formaţiune socială. Sectorul Gaza. religioasă sau militară. religie. precum şi din motivul nedeţinerii buletinului de identitate eliberat de către autorităţile israeliene. Întoarcerea mea în ţara de origine este imposibilă din motivul existenţei conflictului armat care este în curs de desfăşurare în Sectorul Gaza. Chişinău. se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate sau. Nu am fost niciodată deţinut. în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă. am prezentat paşaportul seria _________ emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Iordaniei la data de _________. prin prezenta.Curtea de Apel Chişinău. nu am fost membru al niciunui partid politic. la solicitare.(1) al Legii privind azilul. a fost respinsă cererea mea de acordare a statutului de refugiat. „Statutul de refugiat se recunoaşte. În Moldova. Acordarea statutului de refugiat. Prin aceeaşi decizie. Potrivt art.

adică mă aflu în afara ţării de origine.hrw. (Disponibil la http://www. mai mult de o treime dintre ei fiind civili.. Ban Ki-moon de a înceta imediat ostilităţile. datorită respectivei temeri. ci şi viaţa. nu reuşesc să abordeze serios crimele înfăptuite de forţele de securitate comise în timpul şi după atacurile întreprinse de Israel.. Antуnio Guterres. de a înceta focul”. dar autorităţile Hamas. este tot mai mare (. Surse credibile relevă faptul că oricine poate fi ţinta unui atac pe teritoriul Fâşiei Gaza. pentru a preveni viitoarele atacuri ilegale şi alte încălcări ale dreptului internaţional. Hamas a întreprins acţiuni violente împotriva oponenţilor săi politici şi asupra presupuşilor colaboratori ai forţelor israeliene”..” Consider că.org/news/NEWS/496355082. ceea ce îmi pune în pericol nu doar integritatea corporală. Hamas şi alte grupări palestiniene armate continuă lansarea haotică a rachetelor asupra regiunilor civile din Israel. au întreprins aresturi arbitrarii ale simpatizanţilor celeilalte şi au supus deţinuţii la tortură şi reletratamente. în cazul meu. inclusiv aproximativ 200 de copii palestinieni – iar numărul de muniţii americane. care supun persoanele civile unui risc inacceptabil atunci când sunt folosite în regiunile dens populate. deoarece nu exisă pur şi simplu un risc serios la care voi vi supus la întoarcerea în ţara mea de origine. Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi. Violările drepturilor omului s-au micşorat moderat în aprilie. consider că protecţia umanitară nu e aplicabilă în cazul meu. Numeroase surse reflectă situaţia din Palestina ca fiind extrem de periculoasă.” Violenţele politice interne în Gaza şi în Coasta de Apus nu sunt o noutate.org/ en/news/2009/04/20/gaza-hamas-should-end-killings-torture) Nu contest informaţia prezentată de Direcţia Refugiaţi referitoare la situaţia din ţara de origine. în contextul creşterii numărului de civili ucişi în Gaza. este prezentă şi noţiunea de temere bine întemeiată de a fi persecutat de către forţele armate care participă la conflictul armat din Palestina. în timp ce rachetele şi echipamentul de fabricare al rachetelor introduse prin contrabandă în 246 . a declarat Malcolm Smart. care sunt în drum spre regiune.unhcr. forţele Israeliene întreprind atacuri nelegitime. „Forţele Israelului continuă să realizeze atacuri nelegitime. nu poate sau. folosind arme străine şi alte echipamente militare furnizate. El s-a alăturat apelului lansat de secretarul general al ONU. inclusiv atacuri neproporţionate şi sunt acuzate de folosirea unor arme precum fosforul alb. Între timp. „Arestările ilegale. Raportorii organizaţiei Human Rights Watch au notat că „Pe perioada atacului Israelului asupra Gazei. Pe parcursul ultimilor trei ani. deoarece în condiţii de război pot fi în orice moment victima unui atac cu caracter discriminatoriu. totuşi. (disponibil la http://www.găsindu-se în afara ţării în care îşi avea domiciliul legal şi obişnuit. aceste cerinţe legale sunt întrunite. ca urmare a unor astfel de evenimente.. de către SUA. Hamas şi principalul său rival – Fatah.html) Potrivit unui comunicat de presă difuzat de Amnesty International „Este necesară impunerea de urgenţă a unui embargo de arme deplin asupra tuturor părţilor implicate în conflictul din Gaza. De asemenea. (. nu doreşte să se reîntoarcă. Oficiali din cadrul ONU şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situaţia critică din Fâşia Gaza. cel puţin 900 de palestinieni au fost omorâţi. inclusiv ai copiilor.) Situaţia civililor din Gaza a devenit tot mai disperată pe parcursul celor şase zile care s-au scurs din momentul în care Consiliul de Securitate a emis apelul aproape unanim. în principal. dar şi de alte ţări. dar ignorat. şi şi-a exprimat tristeţea şi regretul faţă de suferinţă şi pierderea de vieţi omeneşti. notează Human Rights Watch. director general al Departamentului pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord al Human Rights Watch. a afirmat Joe Stork.) În afară de armele produse la nivel local. tortura şi omorurile în perioada detenţiunii au continuat şi după ce luptele au încetat. Până acum. ridiculizând apelurile făcute de Hamas de a respecta legea. a afirmat că este profund îngrijorat de povara grea a conflictului ce cade pe umerii populaţiei civile. care controlează Coasta de Apus. ci mai curând există certitudinea că voi fi persecutat.

este necesar să se stabilească dacă el/ea cad sub incidenţa paragrafului 1 ori a paragrafului 2 al acestui articol. Direcţia Refugiaţi a ajuns la concluzia că eu îndeplinesc condiţiile necesare pentru acordarea protecţiei umanitare conform art. Cu toate acestea ar putea să existe motive pentru care persoana să nu poată fi returnată în zona operaţiunilor UNRWA. Potrivit acestei Note. de regimul prevăzut de această Convenţie”. Dacă persoana în cauză se află în interiorul ariei de operaţiuni a Agenţiei Naţiunilor Unite de Ajutor şi Lucrări (UNRWA) şi este înregistrată. (disponibil la http://www. în conformitate cu rezoluţiile pertinente adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.” De asemenea.19 din Legea privind azilul nr.” În conformitate cu Fişa de înregistrare nr. Aceasta va fi valabil şi în cazul în care persoana nu a locuit niciodată în interiorul ariei operaţiunilor UNRWA. din octombrie 2002. ori este eligibilă de a fi înregistrată la UNRWA. ori (ii) El ori ea ar putea să nu fie în stare să se întoarcă pe acel teritoriu. ori din cauza altor probleme serioase ce ţin de protecţie. Conform Articolului 1D. Consider că Direcţia nu a elucidat pe deplin circumstanţele cazului şi nu a ţinut cont de reglementările speciale care există şi care se referă la specificul recunoaşterii calităţii de refugiaţi pentru palestinieni. aceste persoane vor beneficia.12. Un document relevant referitor la determinarea statutului juridic al refugiaţilor palestinieni este Nota UNHCR cu privire la aplicarea articolului 1D al Convenţiei privind statutul refugiaţilor asupra refugiaţilor palestinieni. în acest caz.270 din 18. cu condiţia neaplicabilităţii articolului 1C. persoana este în afara ariei de operaţiuni a UNRWA. este exclus de la beneficiile Convenţiei din 1951 şi de protecţia şi asistenţa oferită de ICNUR. 1E şi 1F.2008. (2) Atunci cînd această protecţie sau asistenţă va înceta pentru un motiv oarecare. alta decît Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. respectiv.Gaza din Egipt sunt folosite împotriva populaţiei civile din sudul Israelului”. Astfel.amnesty. în notă se mai specifică şi „Faptul că o astfel de persoană cade sub incidenţa paragrafului 2 al articolului 1D nu înseamnă în mod necesar că el ori ea poate fi întoarsă pe teritoriul de operaţiuni ale UNRWA. deoarece. O astfel de persoană automat este îndrituită să beneficieze de prevederile Convenţiei din 1951 şi este în atenţia ICNUR. ipso facto. eu sunt recunoscut ca beneficiar al protecţiei oferite de mandatul acestei Agenţii. fără ca situaţia acestor persoane să fi fost reglementată în mod definitiv. odată întoarsă. Articolul 1D al Convenţiei din 1951 se refră anume la aplicabilitatea Convenţiei asupra refugiaţilor palestinieni. ea va trebui considerată ca primind protecţie ori asistenţă în sensul paragrafului 1 al articolului 1D şi. Dacă însă.___ emisă de UNRWA. persoana va cădea sub incidenţa paragrafului 1 al articolului 1D şi drept urmare va înceta să beneficieze de prevederile Convenţiei din 1951.md). spre exemplu. „(1) Această Convenţie nu va fi aplicabilă persoanelor care beneficiază în prezent de o protecţie sau asistenţă sau de o asistenţă din partea unui organism sau a unei alte instituţii a Naţiunilor Unite. În particular: (i) El ori ea ar putea să nu dorească să se întoarcă pe acel teritoriu pe motiv că siguranţa sa fizică ori libertatea îi sunt ameninţate. autorităţile ţării în cauză refuză readmiterea lui/ei ori reînnoirea documentului de călătorie al lui/ei. Dat fiind faptul că mă aflu în afara zonei de operabilitate UNRWA şi nu mă pot întoarce acolo fiindcă nu dispun de niciun 247 . el/ea nu se mai bucură de protecţia ori asistenţa acordată de UNRWA cazând astfel sub incidenţa paragrafului 2 al articolului 1D. „Dacă s-a stabilit că un refugiat palestinian cade sub incidenţa articolului 1D al Convenţiei din 1951.

2. 277. 16. 32. 5.270 din 18. Ţin să atrag atenţia instanţei că au mai existat speţe similare în care Direcţia Refugiaţi a decis să nu acorde statutul de refugiat solicitanţilor de origine palestiniană.166. 33 din Convenţia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor. eliberată de UNRWA. 9 şi 14 ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi libertăţilor Fundamentale. 3.17. art. Informaţii din ţara de origine pe __ file. Copia Fişei de înregistrare nr.___ din__________. 20.2008. Anexă: 1. 60 din Legea privind azilul nr.document de călătorie valabil. 16. Astfel. 1E şi 1F nu sunt aplicabile (clauze de excludere). 28. decizii care au fost ulterior anulate iar solicitanţilor le-a fost acordat statutul de refugiat. 5. 19. Copia Deciziei Direcţiei Refugiaţi nr. examinând cererea mea de azil în raport cu articolul 1A al Convenţiei din 1951. Data________________ Semnătura_____________ 248 . pe când ar fi trebuit să aplice paragraful 2 al articolului 1D şi să-mi acorde statutul de refugiat. îmi întemeiez afirmaţiile pe prevederile art. anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi. nr. 278 CPC. art. 3. 4.1 alin.2 al Protocolului de la New York din 1967 şi art. SOLICIT: Admiterea apelului. Iar cererile de azil în aceste situaţii nu mai pot fi analizate în continuare potrivit articolului 1A (2) al Convenţiei din 1951. art. dat fiind faptul că articolele 1C.12. Nota UNHCR cu privire la aplicarea articolului 1D al Convenţiei privind statutul refugiaţilor asupra refugiaţilor palestinieni. care operează ca clauză de includere.19. art.1. Circumstanţele expuse de mine relevă faptul că Direcţia Refugiaţi nu a aplicat prevederile relevante şi necesare. ___-.___ din__________şi adoptarea unei decizii prin care mi s-ar acorda statutul de refugiat. 25 din Legea contenciosului administrativ. eu sunt în mod automat îndrituit la protecţia şi beneficiile Convenţiei din 1951. În drept. Copia cererii de chemare în judecată.2. rezultă că devin aplicabile prevederile paragrafului 2 al articolului 1D al Convenţiei din 1951.

am primit scrisoarea nr. 2. Î. La ____________. La ______________. str. către examinare în fond la Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. mun. ______________ Pârât: 1. La _____________. beneficiar de protecţie umanitară. la _________________.S. prin care am fost anunţat că eu nu întrunesc condiţiile legale pentru obţinerea cetăţeniei. 02/------9 emisă de Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î. 249 . „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU” CERERE PRIVIND CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV În fapt.S. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Telecomunicaţiilor al Republicii Moldova. Teilor.Curtea de Apel Chişinău. Chişinău str. deşi sunt în căsătorie cu o cetăţeancă a RM mai mult de trei ani. Chişinău. am încercat să depun dosarul cu documentele necesare pentru obţinerea cetăţeniei la Secţia Documentare a cetăţenilor străini şi probleme de cetăţenie din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. mun. am adresat Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Telecomunicaţiilor al Republicii Moldova o cerere prealabilă privind revocarea actului administrativ în conformitate cu art.S. prin care am solicitat ca dosarul meu cu documente pentru obţinerea cetăţeniei să fie înregistrat şi transmis după competenţă către Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. am adresat o petiţie către Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î. Mi s-a spus că dosarul meu nu poate fi înregistrat pentru ca este incomplet şi s-a solicitat suplimentar cazierul din ţara de origine – ___________ – şi dovada renunţării la cetăţenia anterioară. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. prin care am solicitat transmiterea petiţiei mele privind dobândirea cetăţeniei. dar am fost refuzat. cu actele anexate. Puşkin. În această scrisoare este indicat faptul că. 42. nu dispun de domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova. Chişinău.14 din Legea contenciosului administrativ. 4 Reclamant: _____________________.

Articolul 17 par. cereri privind dobândirea şi redobândirea cetăţeniei. sau domiciliază legal şi obişnuit nu mai puţin de 3 ani la părinţi sau copii (inclusiv înfietori şi înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova. sau c) este apatrid sau recunoscută ca fiind refugiată.___. şi domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani. În conformitate cu articolul 28 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova. îl expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare. prin Decizia nr. conform prevederilor legii naţionale. adună date despre solicitant. sau b) domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani. împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne.(1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova stipulează că „Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani şi care: a) deşi nu s-a născut pe acest teritoriu. 2. acumularea datelor şi avizelor necesare. Sunt căsătorit cu o cetăţeancă a Republicii Moldova din _______. Factorul de decizie în acordarea cetăţeniei îl deţine Preşedintele RM.La scrisoarea respectivă nu am primit niciun răspuns. născut la data de ____ în oraşul _______. 28 din Legea cu privire la cetăţenie. deci. Suplimentar vă informez că sunt cetăţean al ____________. mi s-a acordat protecţie umanitară. asistat în procesarea dosarelor de către Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului. întrunesc cerinţa prevăzută de lege cu referire la durata aflării în căsătorie cu un cetăţean al Republicii Moldova. Am absolvit __________ şi în prezent sunt medic-rezident. domiciliază legal şi obişnuit aici cel puţin în ultimii 10 ani sau este căsătorită cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi organele lui: a) primesc de la persoane cu domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova. Nu este de competenţa Direcţiei Documentare a populaţiei să decidă dacă eu întrunesc sau nu condiţiile pentru obţinerea cetăţeniei RM. în condiţiile prezentei legi. Astfel. În Republica Moldova am intrat legal la _____. apare evident faptul că refuzul de a înregistra cererea mea şi de a expedia materialele necesare către Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova vine în contradicţie cu art. conform prevederilor legale. pe cînd Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi organele lui au funcţii de execuţie caracterizate prin primirea cererilor. şi remiterea acestora către Preşedintele RM. La __________. 250 . Nu sunt de acord cu refuzul Direcţiei Documentare a populaţiei şi probleme de cetăţenie de a-mi înregistra dosarul din următoarele considerente: 1. În aceste condiţii. întocmesc un aviz argumentat şi. deşi termenul prevăzut de lege – 1 lună – a expirat. Direcţia Documentare a populaţiei urma să pregătească setul de acte conform procedurii prevăzute de Legea cu privire la cetăţenie.

f) adeverinţa de la locul de muncă sau de studii. Direcţia de documentare a populaţiei şi probleme de cetăţenie ar fi trebuit să înregistreze dosarul meu şi lase la latitudinea Comisiei pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova decizia asupra satisfacerii sau respingerii acesteia. c) bonul de plată a taxei de stat. b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei. i) cazierul judiciar din ţara în care a domiciliat anterior. 251 . Conform prevederilor Legii privind cetăţenia Republicii Moldova. în a cărui rază îşi are domiciliul. 197 din 12. dacă o are. h) copia actului de identitate sau altă dovadă privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau căsătoria cu un cetăţean al Republicii Moldova. având domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova. 4. în cazul care: a) Este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. în tot sau în parte.2001. conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova. odată cu cererea prealabilă pe care am adresat-o Direcţiei Documentare a populaţiei din cadrul Î. actul administrativ contestat poate fi anulat. d) patru fotografii de mărimea 4. Conform p. la organul teritorial al Ministerului Dezvoltării Informaţionale. cu excepţia cazurilor când pierderea sau renunţarea nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.5 cm.” Or. după cum este indicat în anexa respectivei scrisori.” 3. 5 din Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova nr. depune. “Persoana care solicită să dobândească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare.precum şi d) cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. g) adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova. e) adeverinţa că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţa despre aprobarea renunţării la această cetăţenie.26 alin(1) al Legii contenciosului administrativ. şi g) pierde sau renunţă la cetăţenia unui alt stat. şi e) cunoaşte limba de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială.5x3. b) Este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei. În conformitate cu art. cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit (…) cu anexarea în fiecare caz aparte a următoarelor documente: a) autobiografia. c) Este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite.03. eu am prezentat toate aceste documente. şi f) are surse legale de existenţă.

__ emise de Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î.În cazul scrisorii nr. către examinare în fond la Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU din _____.__ emisă de Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î. „Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. 25 din Legea contenciosului administrativ. 2.__ din__________. 19.14. Transmiterea petiţiei mele privind dobândirea cetăţeniei.S. art.S. prin care am fost înştiinţat că eu nu întrunesc condiţiile legale pentru obţinerea cetăţeniei este evident că aceasta nu corespunde standardelor impuse de lege. art. ci fiind obligată doar să înregistreze dosarul meu. 278 CPC. în condiţiile în care eu am prezentat toate documentele necesare. 252 .S. Copia certificatului de căsătorie din ___________. 2. Data___________ Semnătura___________ Anexe: 1. 16.15.166. SOLICIT: 1. Copia cererii de chemare în judecată pentru pârât. A se recunoaşte ilegale acţiunile Direcţiei de documentare a populaţiei a Î.17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova. întemeiez cererea pe prevederile art. refuz manifestat prin actul administrativ formal cu nr. prin care s-a respins înregistrarea cererii mele privind dobândirea cetăţeniei şi expedierea documentelor prezentate de către mine. Copia Scrisorii nr. Din considerentele expuse în cuprinsul cererii. În drept. din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. Direcţia Documentare a populaţiei nefiind competentă să se expună asupra faptului dacă eu pot sau nu obţine cetăţenia Republicii Moldova. cu actele anexate. Comisiei pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. 3. 277.

învinuitul. să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrşească alte infracţiuni. inculpatul nu este identificat. 2) bănuitul.176.176.11. cât şi în cea de recurs.(2) stipulează: “2) Arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile şi în condiţiile prevăzute în art. Potrivit art.501/09/IB din 23.270 din 18. Bucureşti. _________CM din _________. „Niciun solicitant de azil nu va fi expulzat sau returnat de la frontieră ori de pe teritoriul Republicii Moldova”. de asemenea ele pot fi aplicate de către instanţă pentru asigurarea executării sentinţei”.2009 s-a dispus a nu acorda lui _________ statut de refugiat sau protecţie umanitară. Norma legală nu prevede nicio derogare de la acest principiu. învinuitul. _________ a fost reţinut în temeiul procesului-verbal de reţinere din _________ la sediul DSO al MAI.(1) din Codul de procedură penală al RM: “Măsurile preventive pot fi aplicate de către organul de urmărire penală sau.(1) din Legea privind azilul nr. Prin decizia Direcţiei Refugiaţi nr. precum şi dacă:) bănuitul. str. Decizia Direcţiei urmează să fie contestată în modul stabilit atât în instanţa de apel. alin. Dat fiind faptul că decizia nu este irevocabilă. alin. Art. Art.2008. Reţinerea a fost motivată prin necesitatea punerii în executare a cererii de extrădare a nr.185. potrivit art. se defineşte ca fiind „solicitant de azil – străinul care a depus o cerere de azil. Din materialele dosarului rezultă clar că _________nu se încadrează în niciuna dintre cerinţele enumerate în norma citată şi nici nu există temeiuri rezonabile de a presupune că ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală. Considerăm demersul privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privinţa lui _________ ca fiind neîntemeiat şi pasibil de a fi respins din următoarele considerente: 1. alin. or. să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârşească alte infracţiuni. alin.03.11. inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanţă.Judecătoria Buiucani Avocatul ___________________ Biroul asociat ________________. Amintim că. 3) bănuitul. _________ îşi păstrează calitatea de solicitant de azil şi continuă să beneficieze de interdicţia de expulzare statuată în art. Potrivit art. inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa”. 2. nesoluţionată încă printr-o decizie irevocabilă”. de către instanţa de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul. inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova. învinuitul. 8 al aceleiaşi legi statuează că „ Solicitantul de azil beneficiază de următoarele drepturi:a) a nu fi returnat sau expulzat până la soluţionarea cererii sale de azil”. învinuitul. ______________ în interesele lui _____________________ CERERE PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI DESPRE APLICAREA MĂSURII PREVENTIVE SUB FORMĂ DE AREST PREVENTIV În fapt. după caz.3 al aceleiaşi legi.12.(1) din 253 .

Singura excepţie admisă de la această regulă este reglementată de art. Considerăm că admiterea demersului privind aplicarea arestului preventiv va duce la încălcarea normelor Codului de procedură penală. Astfel. 3. este căsătorit cu o cetăţeancă RM şi este încadrat în câmpul muncii relevă faptul că acesta nu intenţionează să se sustragă de la urmărirea penală sau să refuze colaborarea cu organele de drept. alin. 2. precum şi a obligaţiilor asumate de RM odată cu aderarea la Convenţia ONU „Cu privire la statutul refugiaţilor”. În temeiul art. 4. Or. Ţinem să subliniem faptul că în privinţa lui _________a mai fost dispusă anterior măsura preventivă de arestare.(2) CPP care stipulează că persoana a cărei extrădare se cere poate fi arestată în caz de urgenţă. A respinge demersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privinţa lui _________ca fiind neîntemeiat. Prin urmare. 224(1). 246 şi 247 CPP al RM solicit: 1. Acest principiu derivă şi dintr-o serie de comentarii ale Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Chişinău.Legea privind azilul. 245. până la epuizarea procedurii interne abordarea problemei ce ţine de arest în scopul extrădării contravine legii. Convenţia ONU „Cu privire la statutul refugiaţilor” din 1953 stabileşte interdicţia de returnare şi expulzare a solicitanţilor de azil. Urgenţa cazului trebuie întemeiată pe circumstanţe reale. Data________________ Semnătura______________ 254 .547. ale Legii privind azilul. A-l elibera pe _________din arest. faptul că _________domiciliază legal în mun. care însă a fost anulată de către Curtea de Apel ca fiind neîntemeiată. care ar pune la îndoială buna-credinţă celui vizat şi ar dovedi în mod cert faptul că acesta va încerca să se sustragă de la o eventuală măsură preventivă dispusă împotriva sa. Actele internaţionale la care RM este parte reglementează interdicţia expulzării în anumite condiţii.

Prin aceeaşi decizie mi-a fost refuzată acordarea protecţiei umanitare. ---------------Intimat : Direcţia pentru Refugiaţi Chişinău.__ A DIRECŢIEI PRINCIPALE PENTRU REFUGIAŢI La data de ----------------. Iordania nu acordă cetăţenie refugiaţilor palestinieni. mi-a fost respinsa cererea de acordare a statutului de refugiat. Copia redactată a hotărârii judiciare am primit-o la ----------------. Aceste paşapoarte sunt eliberate palestinienilor. instanţa a respins acţiunea. cu numărul de înregistrare ----------------. este suficient să se stabilească faptul că împrejurările care l-au îndreptăţit să primească protecţie sau asistenţă din partea UNRWA persistă şi că acesta nu a încetat să fie refugiat conform vreuneia din clauzele de excludere prevăzute de convenţie.a domiciliat până în 1948 în Palestina. pagina 35. Consider hotărârea Curţii de Apel Chişinău drept nefondată şi pasibilă anulării din considerentele expuse mai jos. Autorităţile Iordaniei documentează doar palestinienii cu paşapoarte în care aplica ştampila „Gaza”. în urma conflictului cu israelienii. Tatăl meu. Moldova) prevede că: “Cu privire la refugiaţii din Palestina. În hotărârea Curţii de Apel este indicat incorect că eu sunt cetăţean Iordanian. ” 255 . La Direcţia Principală pentru Refugiaţi am prezentat un paşaport iordanian. ----------------. ci doar servesc în calitate de documente de călătorie pentru palestinieni. ---------------. PRIN CARE A FOST RESPINSĂ ACŢIUNEA MEA PENTRU ANULAREA DECIZIEI NR. şi nu confirmă cetăţenia posesorilor săi. 143. ---------------- RECURS ASUPRA HOTĂRÂRII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU. apoi. născut la ----------------în or. prin decizia nr. str. ----------------. retipărit 2000. Aceste paşapoarte servesc drept documente de călătorie. DIN __. Am atacat decizia DPR la Curtea de Apel Chişinău. a fost nevoit să părăsească patria. Ele nu confirmă cetăţenia iordaniană.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Recurent : ---------------Chişinău. Reprezentanţa ICNUR. Astfel. Sunt palestinian. deoarece pe teritoriul ei este extinsă acţiunea UNRWA (Agenţia Naţiunilor Unite ce se ocupă de refugiaţii palestinieni). cererea sa de acordare a statutului de refugiat putând fi luată în considerare în conformitate cu Convenţia din 1951. În temeiul acestui fapt eu cu familia mea am fost înregistraţi în calitate de refugiat palestinian la UNRWA. se va reţine că UNRWA operează numai în unele ţări ale Orientului Mijlociu acordând protecţie sau asistenţă numai în acele ţări. care conţine ştampila „Gaza”. La ----------------. par. Literatura de specialitate (Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statutului de refugiat. În mod normal. Chişinău. un refugiat din Palestina care se găseşte în afara acestei zone nu se bucură de asistenţa menţionată.

” Ultima dată problema palestiniană a fost discutată la sesiunea 58 a Adunării Generale a ONU (24. 1D al Convenţiei din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor situaţiei refugiaţilor palestinieni. Emiterea unei noi hotărâri prin care se va admite acţiunea mea. 28. art 397-399.1. deci. lit. aceste persoane vor beneficia. 1D al Convenţiei din 1951. art. S O L I C I T: Admiterea recursului. beneficiază ipso facto de protecţia ICNUR. art. Anularea deciziei__ din a Direcţiei Principale pentru Refugiaţi. este univoc declarat că: “Dacă persoana este în afara ariei de operaţiuni a UNRWA. Aceasta va fi valabil şi în cazul în care persoana nu a locuit niciodată în interiorul ariei de operaţiuni ale UNRWA ”. art. ipso facto.D al Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor prevede că: “Această Convenţie nu va fi aplicabilă persoanelor care beneficiază în prezent de o protecţie sau de asistenţă din partea unui organism sau a unei instituţii a Naţiunilor Unite. emisă de oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiaţi (ICNUR) în octombrie 2002. Punctul 38 al ordinii de zi a acestei sesiuni a fost problema Palestinei. nu rezistă niciunei critici.e) alin. art. aşa cum o cere art.30 din Legea contenciosului administrativ. ipso facto. Articolul 1 p. 1E şi 1F. cu condiţia neaplicabilităţii articolelor 1C.400. palestinienii beneficiază. În temeiul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. 16. 33 din Convenţia de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor. deoarece articolul 1D al Convenţiei prevede univoc situaţia în care persoanele care au beneficiat de asistenţa şi protecţia altor organisme ale ONU.3. fără ca situaţia acestor persoane să fi fost reglementată definitiv. de regimul prevăzut de Convenţie. 32. alta decât Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.1. el/ea nu se mai bucură de protecţia ori asistenţa acordată de UNRWA cazând astfel sub incidenţa paragrafului 2 al articolului 1D. Argumentele recurentului. despre interpretabilitatea prevederilor Convenţiei din 1951. Această declaraţie confirmă faptul că situaţia palestinienilor nu a fost reglementată definitiv. 6. în conformitate cu rezoluţiile pertinente adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 20/1.În Nota de aplicabilitate a art. 32 din Legea cu privire la statutul refugiaţilor. casarea integrală a hotărârii Curţii de Apel Chişinău din__.417 din CPC.2004). Să mi se acorde o formă de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova. Atunci când această protecţie sau această asistenţă va înceta pentru un motiv oarecare. Data________________ Semnătura_______________ 256 . Adunarea Generală a ONU a adoptat o declaraţie în care a reconfirmat statutul Palestinei drept “teritoriu ocupat”. de regimul prevăzut de Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor. lit.05.c) alin.1. O astfel de persoană automat este îndreptăţită să beneficieze de prevederile Convenţiei din 1951 şi este în atenţia ICNUR.

Timp de 6 ani am locuit împreuna cu el şi. din motive financiare. În -----. După decesul surorii şi a mamei. Drept confirmare a temerii mele. Aproximativ în anul 1999 am făcut cunoştinţă cu un cetăţean al Republicii Moldova. în anul 1999. ---------------- CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV Subsemnata. Decizia Direcţiei Refugiaţi este neîntemeiată şi pasibilă anulării din următoarele considerente. am venit împreună în Republica Moldova. Direcţia refugiaţi face trimitere la informaţia de pe două pagini WEB- 257 . La ---------------. în --------. 4) este făcută trimitere la articolul Ortodoxia în Republica Turkmenistan: situaţia contemporană şi probleme actuale. mama mea a fost bătută de poliţiştii turkmeni. În anul 2000. (pag.în ----------------. doream foarte mult să plec din Turkmenistan. Motivele cererii sunt următoarele: În fapt: ---------------. dar atunci când le-a declarat că se va plânge autorităţilor.am depus cerere de azil în Republica Moldova.concubinul meu a decedat. după ce a fost maltratată de poliţiştii turkmeni. ----------------. A obliga Direcţia Refugiaţi să-mi acorde o formă de azil în Republica Moldova. O prietenă de-a mamei mele tot a fost bătută de poliţiştii locali. Continuând analiza informaţiei din Turkmenistan. dar nu sunt analizate următoarele trei pagini din articol. ----------------. Sunt rusoaică de naţionalitate. Decizia mi-a fost comunicată la ----------------. am reuşit să fac acest lucru doar în -----. sora mea a decedat la vârsta de 22 de ani. am plecat în Turkmenistan. de religie creştin-ortodoxă. împreună cu concubinul meu. în 2003. ---------------. din acest motiv sunt cetăţeancă a Turkmenistanului. a fost ameninţată cu moartea întregii familii. care vorbesc despre unele schimbări pozitive în situaţia ortodocşilor. în urma acelei bătăi s-a îmbolnăvit de cancer şi. care locuia de 13 ani în ----------------. Anularea deciziei nr.a Direcţiei Refugiaţi. prin care a dispus respingerea cererii mele de azil. Direcţia Refugiaţi a emis decizia nr. Sunt născută la ---------------.4 a deciziei contestate).Curtea de Apel Chişinău Reclamant: ----------Chişinău. în care autorul vorbeşte despre problemele ortodocşilor din Turkmenistan. La vârsta de 4-5 ani.din ---------------. am declarat la Direcţia Refugiaţi că. a decedat. regiunea ----------------. În decizia Direcţiei refugiaţi sunt citate primele două alineate din acest articol. prin prezenta solicit: 1. bd------------------------------Pârât: Direcţia Refugiaţi Chişinău. împreună cu familia. 2. Drept motiv de solicitare a azilului am invocat temerea mea de a mă întoarce în Turkmenistan din cauza persecuţiilor la care pot fi supusă pe motiv de naţionalitate: sunt rusoaică. În decizia contestată a Direcţiei refugiaţi (pag. dar.

aplicarea torturii. nu cunoaşte nici din ce ţară am venit eu. iar cea dea doua conţine un articol cu statistici despre componenţa etnică a Kazahstanului !!!. • Turkmenistan: promisiuni pentru a încuraja natalitatea Direcţia refugiaţi nu a consultat sursele oficiale ale ONU. care se preocupă de drepturile omului.16 al Legii contenciosului administrativ.net/news/02-2010/05. Comitetul ONU pentru lichidarea discriminării femeilor. responsabil de examinarea cererii mele.http://geosite. Articolul Численность населения Казахстана 5.com.com. 61 ale Legii nr. 3. Direcţia refugiaţi face trimitere la site-ul de ştiri www. adoptarea legislaţiei speciale împotriva violenţei domestice. în pofida paşilor demonstraţi de guvern”. 7 ale deciziei contestate. în raportul său către Adunarea Generală ONU a menţionat că: ”încălcările serioase şi sistematice ale drepturilor omului în Turkmenistan au continuat. 60. 6. Punctele 6 şi 7 din Raportul Туркменистан: отсутствие эффективной реформы в области прав человека (7 pagini). La paginile 6. Data_________________ Semnătura_______________ 258 . 43. de drepturile refugiaţilor şi care publică cu regularitate informaţii şi rapoarte despre situaţia din toate ţările lumii. care a scris decizia. Extras din raportul Центральная Азия: Обзор нарушений прав человека с января 2006 по март 2007 (2 pagini).html şi http://cawater-info. implementarea măsurilor de combatere a traficului de femei. ale UNHCR. Prima dintre aceste pagini conţine un scurt referat cu indici statistici pentru perioada 19841999. el a atras o deosebită atenţie asupra situaţiei minorităţilor naţionale.270 din 2008 ”Privind azilul în Republica Moldova”. Articolul Православие в Туркменистане: современное положение и актуальные проблемы.htm. Secretarul General ONU. dar nici în ce an suntem. Articolul Рефераты по географии – РПС Туркменистана 4.ru/pageid-433-3. 2.ro şi citează stiri cu următoarele titluri: • UE şi Turkmenistanul vor coopera în domeniul energetic. limitarea dreptului la libera exprimare şi religie. ar fi văzut că. Se creează impresia că funcţionarul Direcţiei refugiaţi. La 17 mai 2006.încă în octombrie 2006.16. • Turkmenistanul majorează cu 50% preţul gazelor. ale altor organizaţii internaţionale din domeniu. În drept: îmi întemeiez cererea de chemare în judecată pe prevederile art. Dacă funcţionarul Direcţiei refugiaţi. În susţinerea acţiunii propun următoarele probe: 1.bbc. art. ar fi verificat aceste surse. inexistenţa unui sistem judiciar independent etc. şi-a exprimat îngrijorarea faţă de conştientizarea insuficientă de către Turkmenistan a necesităţii stringente de dezrădăcinare a violenţei în privinţa femeilor. Copia deciziei contestate. art.166 din Codul de procedură civilă.

3 al Protocolului adiţional nr. cererea de chemare în judecată în drept se întemeiază pe prevederile art. prin aceea că: a) Comisia Electorală Centrală a fost atenţionată de mai multe organizaţii de experţi internaţionali (IFES. 22 lit. pentru a face mai convingătoare această motivare din hotărâre. încălcând în mod flagrant şi direct Constituţia Republicii Moldova. în principal.02.2132 din 12 februarie 2009 "Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009". argumente. în consecinţă.Calea Ieşilor nr. adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Sesiunii din 2003 – 1-a parte.6.Chişinău str. 22 lit. care demonstrează cu prisosinţă că Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile la aprobarea hotărârii contestate. 38. d) acţiunile Comisiei Electorale Centrale au fost întemeiate şi legale.1 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. Instanţa a motivat hotărârea de respingere a acţiunii. care au fost invocate de către instanţă întru susţinerea legalităţii hotărârii.V. articole. 26 din cod. în legătură cu care fapt urmează a fi casată.18. 66.6. c) participarea la alegeri este liberă.53 din Codul electoral. precum şi art. of. nu rezultă anumite încălcări procedurale. din a căror analiză 259 . Totodată.2009. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Astfel. pur şi simplu.q).53 din Codul electoral.Alecsandri. în vederea întreprinderii măsurilor adiţionale pentru prevenirea votului multiplu în cadrul alegerilor parlamentare. precum şi de reprezentanţii Coaliţiei Civice şi corecte „Coaliţia 2009". art. 60. benevolă. instanţa. 119 RECURS Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23. a fost respinsă cererea de chemare în judecată a Mişcării social-politice „Acţiunea Europeană" către Comisia Electorală Centrală privind anularea Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.18. art. b) hotărârea contestată a fost emisă în conformitate cu prevederile art. Codul bunelor practici în materie electorală. Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.4 Intimat: Comisia Electorală Centrală mun. Considerăm că hotărârea primei instanţe este neîntemeiată şi ilegală.Chişinău str. concluziile instanţei expuse în hotărâre fiind în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 26 din Codul electoral.q). PNUD) aflaţi în Republica Moldova pentru monitorizarea campaniei electorale.RECURSURI Curtea Supremă de Justiţie Colegiul civil şi de contencios administrativ Recurent: Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană” mun. a omis să examineze toate argumentele de drept invocate de reclamant în cererea de chemare în judecată. dat fiind că instanţa a încălcat şi aplicat greşit normele de drept material. 72 din Constituţia Republicii Moldova şi art.

executivul neavând competenţă normativă primară”. În această hotărâre Curtea Constituţională a menţionat că potrivit art.134 alin.(1) din Legea cu privire la Guvern. dat fiind faptul că. care trebuie să urmeze aceeaşi procedură de adoptare. art. potrivit Constituţiei. Întru susţinerea acestor argumente în cerere se invocă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova ce ţine de interpretarea şi aplicarea normelor constituţionale la emiterea de către Guvern şi Parlament a actelor normative subsecvente legii. asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă. putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.1999 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. Or. considerăm că prima instanţă urma să ţină cont în mod obligatoriu şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale la acest capitol.10.6. hotărârile Guvernului au forţă juridică inferioară legii şi nu o pot contrazice sau depăşi. • Hotărârea Curţii Constituţionale nr. se emit în scopul concretizării. În particular. nu pot modifica cadrul stabilit prin actul legislativ. cât şi sub aspectul separării atribuţiilor puterilor în stat. hotărârea CEC contravine art. 72. 76 şi 94 din Constituţie”. art. Curtea Constituţională reprezintă autoritatea ce garantează supremaţia Constituţiei.1322 din 29 noiembrie 2007.432-XIV din 10 iunie 1999 “Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral” în care se concluzionează că „interpretarea oficială de către organul legislativ a unei legi se efectuează numai prin lege.102 alin.logico-juridică rezultă în mod imperativ concluzia că Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile la adoptarea hotărârii „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”. Adoptate în baza şi în executarea legii. Este evident faptul că alte deducţii decât cele ale Curţii Constituţionale al acest capitol nici nu pot fi formulate. Curtea Constituţională a statuat constant că hotărârile Guvernului sunt acte subsecvente legii. statuată de Constituţie. 260 . semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. normele cuprinse în hotărâri nu pot avea caracter primar. este necesar să se menţioneze că atât sub aspect formal.432-XIV din 10 iunie 1999.11 alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova. s-a făcut referire la: • Hotărârea Curţii Constituţionale nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. … Aşadar.1997 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul “Cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte” în care s-a recunoscut drept anticonstituţională norma din Regulament care prevedea introducerea în documentele de identitate a unor menţiuni ce nu sunt prevăzute de Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. • Hotărârea Curţii Constituţionale nr.11.18 din 21. autoritatea judecătorească este independentă şi se supune numai legii.317 din 18 iulie 2003 “Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor.16 din 19. rămânea ca instanţa să-şi formuleze propriile deducţii logico-juridice pe marginea normelor de drept constituţionale invocate în cerere.30 alin. executării corecte şi efective a acesteia. În jurisprudenţa sa anterioară.05.(2) din Constituţie. 74.(1) din Legea nr.61 din 16. Având în vedere că. având în vedere obiectul Hotărârii Parlamentului nr.2008 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă. potrivit art.

De ce nu a fost clar acest lucru pentru Curtea de Apel rămâne o enigmă. în unele cazuri. 18-19 octombrie 2002). curente sau viitoare. la măsuri pentru prevenirea lor. în conformitate cu legislaţia electorală. instanţele judecătoreşti. prin hotărârea Curţii de Apel supusă recursului se statuează situaţia prin care se admite adoptarea normelor primare.2 din 30. A ignorat prima instanţă. .7. pe lângă cele emise de autoritatea constituţională legislativă (Parlamentul). urmează să aprecieze conţinutul legii sau al altui act juridic ce reglementează raporturile juridice litigioase şi. din hotărârea explicativă menţionată a CSJ este clar şi pentru un jurist începător că hotărârea contestată a Comisiei Electorale Centrale este ilegală. Iar Codul bunelor practici în materie electorală care a fost: . dacă normele constituţionale pasibile aplicării la soluţionarea pricinii prezintă dificultăţi de interpretare pentru instanţe. aplică Constituţia ca act juridic normativ cu acţiune directă. inclusiv a celor presupuse. iar. ar exista situaţia în care Curtea Constituţională. şi normele de drept internaţional. De fapt. la efectuarea justiţiei. va ţine sub control constituţionalitatea legilor şi hotărârilor Parlamentului. la examinarea cererii de chemare în judecată şi la pronunţarea hotărârii. instanţele judecătoreşti vor da frâu liber pentru alte autorităţi să încalce acest principiu. informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni. şi în acest caz hotărârea primei instanţe este ilegală fiindcă instanţa nu era în drept să-şi întemeieze hotărârea pe o normă anticonstituţională. a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova. din lectura normelor din Constituţie invocate. din alegerile trecute. În particular.” Sau. Sau. în scopul realizării acestui drept. ar împuternici comisia să emită şi norme primare.adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice în cadrul cele de-a 3-a reuniuni (16 octombrie 2002). 261 .1 la Convenţie).1996 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova”.3 al Protocolului adiţional nr.adoptat de Comisia Europeana pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52 Reuniune Plenară (Veneţia. în cazurile necesare.q) din Codul electoral. instanţele judecătoreşti. pentru un moment.22 lit. Situaţie pe cât de comică. şi de diferite alte autorităţi care sunt doar în subordonarea organelor ce reprezintă ramurile puterii în stat. nu s-a ţinut cont de prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului care declară dreptul la alegeri libere şi. cu părere de rău. ignoră concluziile juridice expuse în hotărârile Curţii Constituţionale. pe lângă normele din lege (lucru pe care art. din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. pct. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi va sancţiona orice abatere de la principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat etc. pe atât de ilegală. că norma art.adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Sesiunii din 2003 – 1-a parte. Chiar dacă s-ar admite la nivel pur teoretic. pe de altă parte.2: „Conform art.q) nu-l prevede în realitate).01. .În caz contrar. care nicidecum nu se încadrează în noţiunea statului de drept. acceptând şi tolerând nihilismul juridic şi anarhia juridică din partea unora dintre aceste autorităţi. care asigură exprimarea liberă a voinţei poporului la alegerea puterii legislative (art.. ar urma deducţia că. Reieşind din această prevedere constituţională. Constituţia este Legea Supremă şi nicio lege sau un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. dar care îşi arogă dreptul de „minilegislatori” ce intervin pentru „repararea neajunsurilor” comise de Parlament la adoptarea legilor. stabileşte obligaţia statului să desfăşoare alegeri libere prin vot secret şi în asemenea condiţii. pe de o parte.22 lit. Afirmaţia decurge şi din explicaţiile date în Hotărârea explicativă a Plenului CSJ nr. care abilitează Comisia Electorală Centrală cu dreptul de analiză a fraudelor electorale.

Totodată substituind dispoziţia legală şi constituţională privind dreptul la vot secret şi completând de fapt norma art. ordinii publice. în termen rezonabil. creează condiţii pentru exercitarea drepturilor participanţilor la proces. în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor. bunăstării economice a ţării.4 Cod de procedură civilă.4 (sufragiu secret) prevede că lista persoanelor care în realitate se prezintă la urnele de votare nu trebuie făcută publică . în faţa altor comisii de circumscripţie. de la locul de muncă. Or. instanţa care judecă pricina îşi păstrează imparţialitatea şi obiectivitatea. instanţa a încălcat şi normele dreptului procedural care au menirea de a garanta pronunţarea unei hotărâri legale şi întemeiate în baza principiului contradictorialităţii părţilor în proces.176 din 22. precum şi în apărarea intereselor statului şi ale societăţii. fiind completată de către Parlament cu prevederea despre aplicarea ştampilei „Votat” în documentele de identitate ale participanţilor la alegeri prin Legea nr. cu toate că marcarea actelor de identitate ale alegătorilor ce nu-s de acord cu o asemenea procedură stabilită arbitrar de către Comisia Electorală Centrală reprezintă o restrângere neprevăzută de lege. Comisia Electorală Centrală.2005 pentru modificarea şi completarea Codului electoral. astfel încălcându-se dreptul cetăţenilor la vot secret statuat în actele internaţionale menţionate. Totodată. acte.(2) din Constituţie care stabileşte că „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege. integrităţii teritoriale. De asemenea.07.2006.6 din Codul electoral. dar nu de la viziunea legislatorului expusă în normele de drept. la soluţionarea pricinii.53 din Codul electoral cu o dispoziţie nouă privind obligativitatea marcării documentelor de identitate a participanţilor la votare. de muncă şi ai altor raporturi juridice.(3) Cod de procedură civilă. inclusiv persoanelor şi autorităţilor oficiale.c). numai pentru a „susţine” poziţia ilegală şi anticonstituţională a 262 .” Instanţa şi acest argument şi temei al acţiunii l-a trecut elegant cu vederea.53 din Codul electoral.38 din Constituţie şi în art. În nota informativă la proiectul de lege care ulterior a devenit legea nr. În special. ale autorităţilor publice şi ale altor persoane care sunt subiecţi ai raporturilor juridice civile. mai mult decât clare şi univoce. care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale. Or. având în vedere neparticiparea la alegeri a cetăţenilor care nu sunt de acord cu aplicarea ştampilei „Votat” în documentele de identitate. În consecinţă. efectuarea menţiunii despre participarea la votare în actele de identitate. protejării drepturilor. care pot prelua practica nihilistă a celei centrale de a aplica Constituţia şi legea pornind de la propria viziune. 248 din 21. Faptul că Curtea de Apel Chişinău a încălcat normele constituţionale şi legale. a cauzelor de apărare a drepturilor încălcate sau contestate.2006 se specifica inoportunitatea normei date.26 alin. alegătorul nu se bucură de protecţie în faţa altor abuzuri legate de participarea sau neparticiparea la votare. nu întâmplător. 248 din 21. Întru atingerea acestui deziderat. pentru cercetarea obiectivă a circumstanţelor reale ale pricinii. libertăţilor şi demnităţii altor persoane. a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi ale asociaţiilor lor. nu este exclus faptul. a încălcat şi prevederile art. împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. dar mai frecvent în alte împrejurări şi diferitor persoane. sarcinile procedurii civile constau în judecarea justă. echivalează cu facerea publică a informaţiei despre participarea persoanei respective la votare. alegătorii nu au nicio protecţie individuală în faţa abuzurilor admise de Comisia Electorală Centrală şi. de domiciliu etc.07. în art. în prevenirea cazurilor de încălcare a legii. exact peste un an a fost modificată. ce urmează a fi prezentate nu numai în cadrul alegerilor. dat fiind îngrădirea dreptului la votul secret la alegerea Parlamentului.07.54 alin. norma art.. în consolidarea legalităţii şi a ordinii de drept.lit. familiale. prin hotărârea sa.adoptat de Congresul Puterilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europe în cadrul sesiunii de primăvară 2003. potrivit prevederilor art. Parlamentul excluzând această prevedere prin Legea nr. potrivit art. la capitolul I pct.

241 alin. d). constituie temei pentru a se stabili încălcarea art. este încălcată şi norma art.(1) lit.c) din Codul de procedură civilă.238 alin. Data____________ Semnătura________________ NOTĂ: La 14 martie 2009.(1) lit. totodată. cazul Pronina împotriva Ucrainei. Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul Mişcării socialpolitice „Acţiunea Europeană” împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 23. Din cele menţionate.239. invocăm şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. În acest sens.(1). 240 alin. Poporului 263 . dat fiind faptul că nu a examinat de fapt argumentele reclamantului din cererea de chemare în judecată. 417 alin. Să fie emisă o nouă hotărâre prin care cererea de chemare în judecată a Mişcării socialpolitice „Acţiunea Europeană”.07. În particular. şi nici obiectivă.2006 a conchis că ignorarea de către instanţă a argumentelor reclamantului bazate pe normele Constituţiei.2009.(2). demonstrează că instanţa nu a fost nici imparţială. Respectiv.c).239 Cod de procedură civilă care stabileşte că hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată.02. în temeiul art. care sunt norme cu acţiune directă.6 (1) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. SOLICIT: Să fie casată integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23 februarie 2009.(5) din Codul de procedură civilă care obligă instanţa să cerceteze circumstanţele invocate şi să motiveze respingerea acestora. Trecând cu vederea toate argumentele de drept ale reclamantului.Comisiei Electorale Centrale la emiterea unei hotărâri prin care se încalcă drepturile constituţionale şi comunitare ale cetăţenilor.6 din Convenţie. şi că instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. limitându-se la fraze de ordin general că acţiunea nu ar fi întemeiată şi că. Din considerentele expuse. 400 alin. urmează şi concluzia că Curtea de Apel a încălcat şi dreptul reclamantului la un proces echitabil prevăzut în art. în care Înalta Curtea prin Hotărârea din 18. instanţa a încălcat şi prevederile directe ale art. nu a aplicat la soluţionarea litigiului normele constituţionale pe care a fost întemeiată cererea.

R.2. Până la emiterea actului administrativ în litigiu a început să funcţioneze magazinul de la punctul vamal C." 1. 4. Circumstanţele care justifică depunerea recursului 1. Cităm: ". 6. înregistrată în Republica Moldova. Recurentul a obţinut licenţele corespunzătoare pentru toate magazinele. iar magazinul de la postul vamal D era la etapa de vânzări de testare. 3. C. 2.în timpul apropiat compania S. organizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 264 .1. ceea ce s-a stabilit în urma controalelor tehnice de specialitate. A.__din ___. 5.___ din ___ (SPCSE MAI) care a invocat necorespunderea spaţiilor ocupate de magazinele ce aparţin Recurentului cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. În fapt. Cererea a fost depusă în procedura de contencios administrativ împotriva Scrisorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a MAI nr. E.L „X”a planificat deschiderea unui şir de magazine în următoarele puncte vamale: 1.. Dat fiind faptul că spaţiile preconizate pentru amplasarea obiectivelor de comerţ nu corespund cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. ÎCS „X” SRL. D. B. organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor solicită de a nu permite începerea activităţii magazinelor nominalizate până la înlăturarea abaterilor de la prevederile actelor normative în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. Prin încheierea atacată cu prezentul recurs a fost respinsă examinarea în fond a cererii Recurentului.Curtea Supremă de Justiţie Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ Recurent: ÎCS „X” SRL Intimat: Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale MAI Intervenient accesoriu: Serviciul vamal al RM CERERE DE RECURS ASUPRA ÎNCHEIERII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN ___ PRIVIND SCOATEREA DE PE ROL A CERERII DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I. 4 din magazinele enumerate în actul administrativ citat au fost construite de Recurent drept urmare a Concursului public privind crearea reţelei de magazine în punctele de trecere a frontierei de stat. F. Celelalte magazine urmau să fie deschise în perioada imediat următoare..

pentru toate magazinele ce aparţin Recurentului. SPCSE MAI.___ din ___ ca fiind ilegală. În acest scop. 265 .1. Ulterior. iar funcţionarii vamei au refuzat să întocmească şi să semneze rapoartele obligatorii privind încasările efectuate. coordonările respective au valoarea autorizaţiilor emise de o autoritate publică. Recurentul deţine toate autorizaţiile (coordonările). a cerut birourilor vamale să nu permită începerea activităţii magazinelor.1. În consecinţă: Şeful Biroului vamal C. Recurentul a depus cerere împotriva Pârâtului în procedura de contencios administrativ prin care a solicitat: 1. în calitatea sa de structură de stat cu drept de control. Instanţa de contencios administrativ a invocat litera a) art. Să fie anulată în tot Scrisoarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr. La ___.___din ___. 2. II. Instanţa nu a determinat corect raporturile dintre Recurent şi Pârât.2. emise anterior de către Pârât. a fost blocat accesul călătorilor la magazin. în dimineaţa zilei de ___ a insistat asupra încetării activităţii magazinului amplasat la postul vamal respectiv. 1.5. prin care Recurentului i-a fost permis să desfăşoare o afacere legală în magazinele respective (din punctul de vedere al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor). Prin efectul actului administrativ emis de SPCSE MAI: a) A avut loc suspendarea totală a activităţii unei unităţi economice – magazinul la postul vamal C şi b) A fost suspendată activitatea de întreprinzător a Reclamantului la implementarea afacerii în întreaga reţea de magazine. În sensul art. Încheierea Curţii de Apel Chişinău din ___ este ilegală 2.nerespectarea de către Recurent (Reclamant) a procedurii prealabile de soluţionare a diferendului administrativ. a omis să dea aprecierea cuvenită caracterului şi efectelor actului administrativ contestat şi a aplicat pur formal prevederile legale ce guvernează procedura de emitere şi de contestare a actelor administrative. Drept efect al Scrisorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr. Curtea de Apel Chişinău a dispus scoaterea cererii de pe rol pe motiv că nu a fost respectată procedura prealabilă de soluţionare a litigiului în contencios administrativ. la ___ şeful Biroului vamal E. Instanţa de contencios administrativ a omis să aplice cadrul legal special de reglementare a raporturilor dintre Pârât. 10 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. au fost sistate vânzările de probă în magazinul amplasat în zona respectivă. la etapa de testare tehnologică.___ din ___ până la examinarea cauzei în fond. directorul general al Serviciului vamal al Republicii Moldova. fără a fi emis vreun act administrativ. La ___.3. Să fie suspendată acţiunea Adresării Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţiilor Excepţionale nr. 1. Anume reprezentanţii competenţi ai SPCSE MAI au confirmat şi au coordonat în ordinea stabilită corespunderea obiectelor construite normelor anti-incendiu şi au semnat Procesele verbale de recepţie finală a obiectivelor comerciale.267 CPC . în calitatea sa de antreprenor.4. cu excepţia magazinului de la punctul vamal F. a anunţat Recurentul despre decizia sa de a respinge cererea Recurentului din ___ privind deschiderea magazinului amplasat la postul vamal D. La postul vamal D. şi Recurent. Actul administrativ menţionat a făcut imposibile activităţile Recurentului îndreptate spre deschiderea altor două magazine amplasate în posturile vamale A şi B. unde prescripţiile făcute de inspectorii corespunzători sunt în proces de executare. coordonate cu biroul vamal în ordinea stabilită. la indicaţiile şefului Biroului vamal. 2. În fapt. prin adresarea ___ din ___.

267 din 09.07.235 din 20.235 din 20. legea de bază aplicabilă raporturilor dintre Recurent şi Pârât este Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.(2) şi alin. Prin simpla confruntare dintre normele Legii privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 2. Or. Drept urmare a aplicării formale şi eronate a legii. cu modificările operate la 30.2000.2006 şi Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. Este de menţionat şi faptul că. în cazul în care acest act are drept efect suspendarea/încetarea activităţii economice de întreprinzător. Recurentul a fost pus în imposibilitatea de a-şi continua activitatea. 266 .2000 pentru examinarea cererii prealabile şi cu termenele imprevizibile pentru soluţionarea cazului în fond prin act judecătoresc în procedura generală din Codul de procedură civilă.2006 stabileşte proceduri distincte pentru exercitarea actului administrativ. efect care cade sub incidenţa alin. prin încheierea din ___ instanţa de contencios administrativ l-a privat pe Recurent de dreptul la un recurs efectiv împotriva actului administrativ emis de SPCSE MAI.3.2006. ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate.(3) din acelaşi articol.4.11. Este evident că.235 din 20.07. În acest caz.235 din 20. potrivit alin.793-XIV din 10.02.2000 vom deduce faptul că Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. (1) art. poate avea loc doar "în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.267 din 09.02. cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată. B) Structurile statale au obligaţia să recurgă la instanţa de judecată pentru a sancţiona antreprenorul cu suspendarea activităţii în termen foarte redus (3 zile pentru adresare în judecată şi 5 zile pentru examinarea cazului).24 lit. probe care ar fi constatat existenţa unui pericol grav şi iminent la obiectele Recurentului pur şi simplu nu există. iar persoanele afectate prin acest exerciţiu au obligaţia de a urma calea prealabilă în mod obligatoriu. SPCSE MAI a fost obligat să obţină o hotărâre judecătorească care să confirme şi să substituie actul administrativ.i) din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. actul administrativ contestat nu face nicio referinţă de acest fel.1994. Recurentul a urmărit anume constatarea de către instanţa de judecată a încălcării de către SPCSE MAI a procedurilor prescrise expres şi imperativ în Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. până a avea dreptul de a contesta în judecată acţiunile administrative abuzive.2006 şi prevederile Legii contenciosului administrativ nr. pentru mediul înconjurător şi valorile materiale".02. Recurentul a solicitat protejarea drepturilor sale anume în contextul garanţiilor din legile citate care rezidă în următoarele: A) Structurile statale au obligaţia să recurgă la instanţa de judecată atunci când actul administrativ are drept scop sau efect suspendarea activităţii antreprenorului.11.793-XIV din 10. are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale.Deci. specifică şi mai clar că suspendarea imediată a activităţii economice.13 din Convenţia Europeană care prevede: „Orice persoană.1994. 2.267 din 09.793-XIV din 10. Principiile prevăzute la legea vizată au fost preluate în toate legile speciale.07. Aceste termene sunt incomparabil de restrânse în raport cu termenul de 30 de zile stabilit în Legea contenciosului administrativ nr. chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale”. art.05.07. Prin depunerea acţiunii în contenciosul administrativ. prin actul emis de SPCSE MAI. inclusiv în Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. Acest principiu este diametral opus principiilor din Legea contenciosului administrativ nr. drept garantat prin art. care se aplică situaţiilor când instituţiile statului îşi exercită atribuţiile în mod autonom. 17 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.11. în cazul dat legea specială.2008.1994.

___ din ___. dat fiind faptul că reclamantul suportă deja pierderi materiale considerabile care continuă să crească. cu trimiterea cauzei spre judecare în fond. Tot atât de clar este că aceste situaţii de conflict urmează a fi soluţionate definitiv în instanţa de judecată. S O L I C I T: 1. 2. în temeiul art. dar nu în procedura prealabilă. legea prevede expres şi imperativ faptul că situaţiile de conflict dintre stat şi antreprenor trebuie să fie soluţionate cât mai prompt. Anexe: 2 Copii de pe cererea de recurs Data ____________________ Semnătura____________________ 267 . Casarea încheierii Curţii de Apel Chişinău din ___ în cauza de contencios administrativ privind anularea în tot a Scrisorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr. în scopul evitării unor pagube iminente.13 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. obligarea Recurentului de a urma calea prealabilă în acest caz concret este evident şi total ineficientă. pentru a evita pierderi nejustificate etc.Deci.21 din Legea contenciosului administrativ.423-427 CPC şi prin aplicarea directă a art. este clar. pentru a nu crea incertitudini. În aceste condiţii. în temeiul prevederilor art. Admiterea recursului. Pornind de la raţionamentele expuse. Dat fiind circumstanţele excepţionale ale cauzei – încetarea parţială şi suspendarea în rest a activităţii de antreprenor a Recurentului la obiectele vizate în actul administrativ contestat – solicit dispunerea examinării cauzei în ordine de urgenţă.

str. 268 .2 Intimat: Instituţia medico-sanitară publică Spitalul raional ________________ cu sediul or.. • nu au fost dovedite circumstanţele considerate ca fiind stabilite. ________________. a fost dispusă încasarea de la IMS Spitalul raional __________ în folosul reclamantei cu titlu de prejudiciu moral 1000 (una mie) lei. ca informaţie neveridică şi care lezează onoarea.I.386 (1) lit. a fost admisă cererea de chemare în judecată a lui F. demnitatea şi reputaţia profesionala a reclamantei._________________. În rest. Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul raional ___________ privind anularea actului administrativ. “este o persoană care urmăreşte destabilizarea climatului moral în colectiv.nr. enunţurile: „pe parcursul anilor a dat dovadă de responsabilitate şi disciplină mediocre”. d) ale CPC RM şi solicit instanţei de recurs: 1. nr. iar cu titlu de prejudiciu material 22266 (douăzeci şi doua de mii două sute şaizeci şi şase) lei. domiciliat în_______________. Casarea Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010 şi adoptarea unei noi hotărâri prin care să fie menţinută integral hotărârea Judecătoriei raionului _________ din 28 decembrie 2009. Motivele pentru care declar recursul sunt următoarele: • nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii în fond. întemeindu-l pe motivele conţinute în art. ceea ce constituie restanţa plăţilor salariale pentru cumulare de funcţii.I. plata restanţelor salariale şi recuperarea prejudiciului moral cauzat şi a fost obligat pârâtul.Curtea Suprema de Justiţie Colegiul civil şi de contencios administrativ Recurent: F. a fost casată în tot hotărârea Judecătoriei raionului __________ din 28 decembrie 2009 şi adoptată o nouă hotărâre prin care a fost respinsă integral ca neîntemeiată cererea lui F. acţiunea a fost respinsă.I. 2. să excludă din referinţa care urma să fie prezentată Comisiei de atestare a gradului de profesionalism stabilit pentru medici. Nu sunt de acord cu decizia adoptată de Curtea de Apel Chişinău._________________. Spitalul raional _____________. str.135 RECURS ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN 18 MARTIE 2010 Prin hotărârea Judecătoriei raionului ____________ din 28 decembrie 2008. cu obiecţii către conducătorul instituţiei”. declar prezentul recurs. Prin aceeaşi hotărâre de judecată. eliberata pe numele lui F. Spitalul raional _____________ a atacat cu apel hotărârea nominalizată.a) b).Admiterea recursului.L. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010.

legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii. încasat echivalentul bănesc al suferinţelor psihice suportate de către recurentă.I. prin probe admisibile şi veridice. deci. deoarece a fost admisă ca probă şi apreciată cu forţa probantă o scrisoare colectivă. Enunţurile pe care reclamanta a solicitat să fie excluse din referinţă ca neadevărate. care au fost sau nu stabilite. Hotărârea nu poate fi bazata pe presupuneri despre circumstanţele cauzei. aceste circumstanţe şi probele care le dovedesc nu afirmă. respectiv. infirma faptul că recurenta F.F. care ar fi fost semnata de membrii colectivului spitalului. „destabilizează climatul în colectiv prin obiecţii către conducătorul instituţiei” poate fi calificat ca prigonire pentru critica adusă. este medic cu «o responsabilitate şi disciplină mediocră» Cu atât mai mult cu cât calificativul că F. caracterul raportului juridic dintre părţi. nu pot fi considerate ca adevărate şi probate doar printr-o scrisoare. scrisoarea. încasarea unei sume compensatoare de bani echivalentul prejudiciului moral pentru suferinţele psihice pe care le-a suportat. nu corespunde acestor exigente.. urma ca anume această persoană. s-a simţit defăimată şi lezată în demnitatea şi onoarea ei profesională prin anumite enunţuri din referinţa întocmită de către directorul spitalului __________a. fiindcă o persoană ori este responsabilă şi disciplinată ori nu. F.53-56 CPC RM privind pertinenta. fapt pentru care instanţa urma să la o altă poziţie decât cea pe care şi-a propus-o. şi o situaţie de mijloc în acest caz este pur şi simplu absurdă. este medic mediocru. fraza „a dat dovadă pe parcursul anilor de o disciplina şi responsabilitate mediocre” în sine este incorectă şi lipsită de sens. Hotărârea se bazează doar pe dovezile care au fost prezentate de părţi şi ceilalţi participanţi la proces în corespundere cu cerinţele art. şi care îi lezează demnitatea şi onoarea de medic cu o vechime de 27 de ani. Aşa. de aceea cerinţa de a exclude enunţurile citate urma să fie admisă şi. admisibilitatea şi veridicitatea probelor. este important că referinţa nu conţine adevărul despre calităţile profesionale şi umane ale medicului F.1 în confirmarea personalităţii negative a reclamantei. referinţa ce urma să fie depusă la dosarul reclamantei pentru confirmarea categoriei de calificare. la deliberarea hotărârii instanţa judecătoreasca apreciază probele. concluziile privind circumstanţele de fapt ale cauzei se motivează în hotărâre doar prin probe. care sunt tratate „ca destabilizatori ai climatului moral”.” Legea prevede că probele urmează a fi admisibile. O scrisoare scrisa nu se ştie de cine şi în ce împrejurări nu poate servi ca probă pertinentă pentru a dovedi calităţile profesionale ale unui angajat. de fapt. a solicitat obligarea angajatorului la plata muncii prestate. respectiv. a fost proba nr.• au fost încălcate şi aplicate greşit normele de drept material. Toate luate în ansamblu. Conform art. deoarece anume ei i s-a încredinţat responsabilitatea pentru sectorul antirabie. Conform rigorilor CPC RM. adică obţinute în strictă conformitate cu legea. nedisciplinat şi destabilizator al climatului moral. să dovedească că recurenta I. mai ales că în fiecare aşanumit colectiv sunt persoane simpatizate de conducător pentru „fidelitate” şi sunt persoane neagreate pentru constructivism şi critică.240 CPC RM. care nu are nici în clin şi nici în mânecă cu defăimarea reclamantei prin anumite fraze din referinţa contestată. 269 . or. Mai mult. care. Referinţa a fost semnată de către conducătorul instituţiei şi. „cu obiecţii la adresa conducătorului. instanţa a admis probe care nu au fost pertinente şi admisibile referitor la cerinţa reclamantei privind lezarea demnităţii şi onoarei profesionale. sector care înaintează exigenţe înalte pentru executant. ci dimpotrivă. s-a adresat în instanţa de judecată considerându-se lezată în dreptul de a primi remunerarea cuvenită pentru munca suplimentară depusă în calitate de medic rabiolog. de aceea a solicitat excluderea acestor fraze din referinţa ca necorespunzătoare adevărului şi. determina circumstanţele care au importanţa pentru soluţionarea pricinilor. Şi nu în ultimul rând.

1 al Ordinului Ministerului Sănătăţii din 12. vătămătoare şi deosebit de vătămătoare. dar si-a întemeiat decizia doar pe prevederile p.12.6.2009 adresată I. fapt prin care i-a fost încălcat dreptul ei la protecţia proprietăţii. Însă în toată perioada de după emiterea acestui ordin. nu a primit pentru munca depusă nicio remunerare.1487 din 31. recurenta F. prin respingerea cerinţei de plată a restanţei salariale. la aceeaşi unitate.1999. drept garantat de art. 14 al Hotărârii Guvernului RM nr. fără a fi scutiţi de munca lor de bază. lista care este în Anexa la Ordinul MS nr.156 al Codului Muncii. şi acordând ajutorul medical necesar persoanelor afectate de animale. deoarece ultimele au reprodus doar prevederile din hotărârea de Guvern.03.1487 din 31.74 din 12.14 al Hotărârii Guvernului nr.42 din 2 mai 2000 „Cu privire la starea asistenţei medicale antirabice şi profilaxia rabiei în sectorul ________”. ordin emis în scopul executării ordinului Ministerului Sănătăţii RM nr. fiind responsabilă pentru acest sector important de activitate. îndeplinesc. chirurg). Potrivit materialelor cauzei.1593 din 29.1593 din 29. act normativ. care efectuează lucrări în condiţii grele şi deosebit de grele. şi anume. care în afară de munca lor de bază. lui I.74 din 12.F.F. I.484 din 6 mai 1998 “Privind masurile de combatere şi profilaxie a rabiei” de către directorul spitalului.Curtea de Apel Chişinău a dispus respingerea cererii lui I. deoarece neprimind la timp salariul.F. prin ordinul menţionat. o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) li se plăteşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii).156 Codul muncii.I. şi anume pentru că la soluţionarea pricinii urma să fie aplicate.03. Mai mult.03. i-au fost impuse pentru executare obligaţii suplimentare pentru care dânsa urma să fie suplimentar remunerată. Funcţia de medic traumatolog-ortoped într-adevăr nu este inclusă în Lista-tip anexată la Hotărârea Guvernului nr. dar nu poate fi mai mic de 50 la sută din salariul funcţiei. a fost numită responsabilă de acordarea ajutorului antirabic pe sectorul ______. prevăzând salarizarea suplimentara acestor specialişti în mărime de până la 50% din salariul de bază pentru volumul lărgit de muncă şi în p.12. evident. 6.03. la care face referire şi Ministerul Sănătăţii în scrisoarea din 09.2004 şi.12.F. Deci. şi numai în cazul în care acestea se regăsesc în lista instituţiilor. în primul rând.2004 care prevede că urmează a fi remunerate persoanele. Aceleaşi prevederi se conţin şi în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1 al Protocolului 1 al Convenţiei Europene ale Drepturilor Omului. Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă. dar concluzia este greşită nu pentru acest motiv. I. dar pentru motivul invocat de recurentă mai sus.12. considerăm că. p. au fost încălcate prevederile art.1 al Protocolului 1 al Convenţiei. Potrivit art. li se plăteşte un spor pentru cumulare de profesii (funcţii) în mărime nu mai mică decât 50 la sută şi nu mai mare de 100 % din salariul tarifar (de funcţie) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. care. obliga conducătorii instituţiilor medicale teritoriale să numească prin ordin personalul medical responsabil de acordarea ajutorului medical antirabic (traumatolog. prevederile art.261 din13 septembrie 2004. în listele ramurale sau ale instituţiei spitalul raional _______.2003 şi p. stipulată în contractul individual de muncă.1999. 2 din Hotărârea Guvernului RM nr. aplicând eronat normele de drept material. deţinând deja în aceasta instituţie funcţia de medic traumatolog-ortoped.. ordinului nr. şi care este anexată la materialele pricinii. Instanţa de apel nu a aplicat aceste prevederi ale legii materiale.99 şi Hotărârii Guvernului RM nr. salariaţilor.1. nu a putut să se folosească de acest bun şi să dispună de el la discreţia sa.2003 care prevede de asemenea ca salariaţilor care. la p. 270 .F. în afară de munca lor de bază îndeplinesc în aceeaşi instituţie o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie).

03. art.1999.Îmi întemeiez recursul pe prevederile art.156 al Codului muncii.1 al Protocolului 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Copia Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010.2003 şi p. Copia recursului (2 exemplare).1593 din 29.6. 4. Copia Hotărârii Judecătoriei raionului _______din28 decembrie 2009. 2. 3. Anexa: 1.1 al Ordinului Ministerului Sănătăţii din 12. Dovada achitării taxei de stat.14 al Hotărârii Guvernului RM nr. Data________________ Semnătura __________________________ 271 . p.12.

28 alin(6) din Legea cu privire la gaze Potrivit art. _____ din 30 martie 2009 se menţionează desfăşurarea activităţii în afara limitelor teritoriului autorizat prevăzut în anexa nr. _____ din 19 noiembrie 2008. pentru care SRL_____ dispune de licenţa eliberată de Camera de Licenţiere.28 alin. şi nu cea de construcţie a reţelelor şi instalaţiilor tehnico-edilitare.2.__ prin care se dispune a-i aplica lui M.28. _____ s-au executat.064585 autorizează distribuţia de gaze. Pretinsa încălcare a pct. titularului i se acordă dreptul de a desfăşura activitatea autorizată prin Licenţă în limitele teritoriului autorizat”. În respectiva licenţă se prevede că „Prin prezenta licenţă.1. Licenţa seria AA nr. pe orice teritoriu delimitat de Agenţie.Soltîs. Având în vedere că activitatea autorizată prin licenţă este distribuţia 272 .Vladimirescu şi I. Drept urmare. ÎMPOTRIVA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ (ANRE) La 30 martie 2009. aşa-zisa încălcare a prevederilor art.” Lucrările de construcţie a gazoductului în or.101/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi Condiţiile licenţei. alin. în baza deciziilor Consiliului Orăşenesc _____ nr.(6) nu poate fi reţinută. Agenţia este obligată să evite eventualele conflicte între titularii de licenţe. Consiliul de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat Hotărârea nr.V. care sunt administrate de organele locale din _____. _____ din 02 mai 2007. nr. art.064584 abilitează SRL _____ cu dreptul de a distribui gaze naturale. sancţiunea administrativă sub formă de amendă pentru încălcarea art. deoarece în lege se vorbeşte despre activitatea prevăzută de licenţă. _____ din localitatea dată. 2. Considerăm hotărârea menţionată ilegală şi pasibilă de a fi anulată din următoarele considerente: 1. stabilind reguli speciale.(6) din Legea cu privire la gaze. _____ din 6 septembrie 2007 şi nr.1 la Condiţiile licenţei.PLEDOARII ALOCUŢIUNEA AVOCATULUI ALEXEI BARBĂNEAGRĂ ÎN CAUZA M. iar licenţa nr.28. T. SRL _____ a fost abilitată să construiască reţele de gaze pe str. şi nu activitatea de construcţie. furnizarea sau pentru distribuţia de gaze este în drept să-şi desfăşoare activitatea.V. să gazifice cartierul „Mihalaşa – Mihalaşa Nouă”.Costin. precum şi să construiască gazoduct de presiune medie şi joasă pe străzile M.A. alin(6) „Orice persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru transportul. dacă pe acel teritoriu nu-şi desfăşoară activitatea un alt titular de licenţă de acelaşi tip. Conform deciziilor menţionate. Pretinsa încălcare a art. prevăzută de licenţă. al Licenţei În Hotărârea nr.

este nefundamentată învinuirea adusă dlui M. îşi apreciază în mod individual randamentul activităţii. deoarece în p.6 al Deciziei nr. că SRL _____ era obligată să desfăşoare activităţile de gazificare pe teritoriul or.__ din 6 septembrie 2007 a Consiliului Orăşenesc _____. _____ şi SC _____ SRL. 2. Nu corespunde realităţii afirmaţia că doar SC _____ SRL era autorizată să desfăşoare activitatea de gazificare în or. 4.2001 „Cu privire la Programul de Gazificare a Republicii Moldova”. al Licenţei Din procesul–verbal nr. care erau în vigoare la momentul realizării acestor acţiuni. dat fiind faptul că baza normativ-juridică a acţiunilor întreprinse de SRL _____ a constituit-o Deciziile menţionate supra. dat fiind faptul că din Decizia nr.. La 05. De asemenea.12. montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze” şi nr.C.. Astfel.2006 privind administraţia publică locală. Este de competenţa administraţiei SRL _____ de a decide utilitatea îndeplinirii anumitor activităţi şi lucrări. Pretinsa încălcare a pct. modul folosirii mijloacelor financiare disponibile. la Ministerul Industriei şi Infrastructurii. cu Legea nr. al Licenţei nu are suport juridic.1. deci. SRL _____ este un agent economic (îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr.09. ţinem să precizăm că reprezentantul ANRE a recunoscut în instanţă că nu dispune de documente care ar confirma cauzarea pretinselor prejudicii în raport cu interesele consumatorilor din alte localităţi. al Licenţei 273 . 2.M. Conform procesului-verbal al acestei şedinţe. adoptată în conformitate cu Hotărârile Guvernului RM nr. în nerespectarea principiului eficienţei economice şi utilizarea neraţională a mijloacelor financiare. imputarea încălcării pct. Nu poate fi reţinut argumentul reprezentantului ANRE precum că decizia de extindere a teritoriului de gazificare îi aparţine lui V. a comunicat că „Moldovagaz” este dispusă să investească surse financiare proprii la proiectarea şi construcţia reţelelor de gaze (.10.).7. _____. deoarece pentru anul 2007 pentru SRL _____. Pretinsa încălcare a pct. filiala _____ sunt prevăzute surse financiare în mărime de 300 mii lei pentru dezvoltarea reţelelor de gaze. reprezentantul „Moldovagaz” – N.” Rezultă. 436 din 28. a prezentat calcule care atestă faptul că cheltuielile efectuate la realizarea planului de gazificare urmau să fie rambursate în maxim patru ani de la finalizarea lucrărilor. 1492 din 28. _____ între SRL _____ şi SC _____ pentru efectuarea activităţii de deservire. Nu în ultimul rând. în condiţiile licenţei şi în anexa nr. lucrările au fost coordonate cu „Moldovagaz”. 1134 din 02. _____.. în şedinţa de judecată dl M.__ nu rezultă în ce mod au fost prejudiciate interesele altor persoane sau în ce constă concret încălcarea principiului eficienţei economice.04.1226 din 19. inclusiv mijloacele investite. Astfel. Nici în procesul–verbal nr.2007.gazelor naturale. exploatare şi extindere a reţelelor de distribuţie şi furnizare a gazelor consumatorilor din teritoriu.1 nu se pun interdicţii în a construi sau a procura reţele. ___ nu se indică concret care teritoriu autorizat de licenţă a fost încălcat. ____ a Consiliului Orăşenesc _____ este indicat expres „De divizat teritoriul or.1997 cu privire la societăţile pe acţiuni) care îşi determină în mod independent sfera de activitate. Astfel.2002 „Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare.09. deoarece activitatea de construcţie a fost desfăşurată la cererea potenţialilor consumatori şi în interesul direct şi nemijlocit al populaţiei.2. i se acordă dreptul SRL _____ de a desfăşura activităţi de gazificare.__ din 26 martie 2009 şi nici din Hotărârea nr.12. __ din 26 martie 2009 şi nici în Hotărârea nr. a fost desfăşurată o şedinţă de lucru privind problema delimitării punctului de delimitare a reţelelor de gaze care aparţin Primăriei or. 3.

nr.__ din 26 martie 2009 şi în Hotărârea nr. precum şi a întregii infrastructuri economice. şi nu interzicerea SRL _____sau altui agent economic de a construi reţele de gaze în această localitate.4. deşi termenul de aplicare a sancţiunii administrative. sociale şi de agrement de interes local”. În Hotărârea ANRE nu se indică acţiunile concrete întreprinse de SRL _____ pentru a împiedica activitatea de gazificare a SC _____ SRL. lit.7. la proprietate.(1). ANRE „eliberează licenţe pentru producerea. _____. Acţiunile dlui M. ţinem să precizăm că hotărârea dată prevedea acordarea SC _____SRL de a furniza gaze naturale în or. 436 din 28. podurilor. Pretinsa încălcare a pct. _____din 6 septembrie 2007 şi nr. SRL _____ a fost autorizată să construiască în teritoriul unde nu exista un acord între Primărie şi SC _____SRL de plasare şi extindere a reţelelor.12. În procesul-verbal nr.__ din 18.(2). Scrisoarea _____ SRL nr. Procesul-verbal privind contravenţia administrativă a fost întocmit la 26 martie 2009. care prevede că „Titularul Licenţei se va supune deciziilor ANRE. __ din _____. _____din 02 mai 274 . Potrivit art. nu poate depăşi trei luni de la comiterea contravenţiei. construcţie. nu putem să ne expunem asupra ei. Consiliul local “. şi nu de cea a ANRE.a) din Legea cu privire la gaze. prin deciziile administraţiei publice locale din teritoriu.. 3.2006. distribuţia şi furnizarea de gaze. al Licenţei este o greşeală materială. 5. al Licenţei În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor hotărârii Consiliului de administraţie ANRE nr. Fapta imputată nu întruneşte elementele componenţei de contravenţie Potrivit art. conform art. întreţinere şi modernizare a drumurilor.14 alin.___ nu se indică prin care acţiuni anume ale SRL _____au împiedicat activitatea de gazificare. Din reglementările legale rezultă că decizia de efectuare a lucrărilor de proiectare a obiectivelor din domeniul economic şi social de interes local ţine de competenţa consiliului local. 6. şi nu a luat nicio măsură pentru a clarifica situaţia. relevă faptul că ANRE a fost în cunoştinţă de cauză despre problema dată încă din luna octombrie 2008. alin. _____ din 19 noiembrie 2008. Având în vedere că pretinsa încălcare a acestei prevederi nu e concretiza.6 al Licenţei. În şedinţa de judecată. Pct. la orânduirea de stat şi la ordinea publică.7 al Licenţei prevede că „Titularul Licenţei va respecta actele legislative actele normativ-tehnice şi normativ-economice.9 din CCA. inclusiv va plăti.7. fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe.f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 3.2007. transportul.06. lit. 3.6.Nu corespunde realităţii afirmaţia privind împiedicarea realizării de către SC _____ SRL a programului de gazificare a oraşului _____. conform legislaţiei amenzile impuse de ANRE în legătură cu violarea prezentelor condiţii”.37 CCA. precum şi alte fapte ilicite pentru care legea prevede răspundere administrativă”. adică la patru luni de la consumarea pretinsei încălcări. precum şi pentru alte activităţi care asigură sporirea eficienţei sistemului de gaze şi promovarea competiţiei pe piaţa de gaze”. prin care societatea respectivă informează ANRE despre pretinsele probleme pe care i le creează SRL _____. Ţinem să subliniem faptul că. intenţionându-se a se imputa încălcarea pct. sunt în strictă conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc _____ nr.decide asupra lucrărilor de proiectare. „Contravenţie se consideră fapta ilicită ce atentează la personalitate la drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice. reprezentantul ANRE a afirmat că invocarea încălcării pct. standardele”. Potrivit art. stocarea.

V. nu este adus niciun argument care ar proba intenţia sa de a produce survenirea anumitor prejudicii. _____ rezultă că activitatea de construcţie a gazoductului de presiune medie şi joasă şi efectuarea caselor de locuit de către SRL _____a fost demarată la demersul asociaţiei obşteşti _____. drept contravenţie nu este una continuă.37 CCA. ANRE contestă legalitatea deciziilor Consiliului orăşenesc. în urma aplicării sancţiunii administrative. _____. orice sancţiune administrativă echivalează cu o sancţiune cu caracter penal. bucurându-se de respectul colegilor. Codul civil al RM consacră principiul libertăţii contractuale.4 alin.. în legătură cu acuzaţiile aduse dl M. Aşa-numitele acţiuni imputate lui M. este neclar în ce constă ilegalitatea acţiunilor îndreptate spre efectuarea lucrărilor de construcţie a reţelelor de gaz. cauzat de imaginea negativă care i-a fost creată.(1) lit. Potrivit art. care a lucrat mai bine de 9 ani în funcţia de preşedinte al SRL _____. iar declarând ilegale acţiunile lui M. or. De asemenea. În procesul-verbal nr. care reprezintă un grup de locuitori din or. timpul comiterii şi esenţa contravenţiei administrative. 435 din 28. nu sunt indicate urmările prejudiciabile ale presupuselor lui acţiuni.. _____.1) ca domeniu de activitate pentru autorităţile publice locale de nivelul unu „dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice”. Justificarea prejudiciului moral În lumina jurisprudenţei CEDO.__ din 26 martie 2009 nu se indică timpul comiterii contravenţiei administrative.. _____.”.28 (6) din Legea cu privire la gaze şi o serie de prevederi din Condiţiile Licenţei.10 din CCA prevede că „contravenţia administrativă se consideră că a fost comisă premeditat dacă persoana care a comis-o îşi dădea seama de caracterul ilicit al acţiunii sau inacţiunii sale. la modul general. a prevăzut urmările ei dăunătoare. 8.. în procesul-verbal menţionat nu se indică locul comiterii contravenţiei administrative. Din Decizia nr. De asemenea. se indică „. Mai mult. şi le-a dorit sau admitea în mod conştient survenirea acestor urmări”.locul. a suferit un stres şi disconfort psihologic. Art. În cazul contravenţiei imputate dlui M. sancţiunea administrativă poate fi aplicată nu mai târziu de trei luni de la comiterea contravenţiei. a încălcat art. prin construcţia neautorizată a reţelelor de gaze în or.12.2006 privind descentralizarea administrativă prevede la art. Legea nr. a fost desfăcut contractul de muncă dintre dl M. au un caracter denigrator şi ofensator faţă de demnitatea de profesionist a dlui M. menţionându-se doar. 7. şi „Moldovagaz”.M.242 CCA. în procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă... Acest fapt denotă că deciziile luate de către Consiliul Orăşenesc _____ prin care i se permite SRL 275 .. în virtutea căruia părţile pot decide independent asupra liberii alegeri a agentului economic împuternicit cu dreptul de a presta anumite servicii. Acuzaţiile aduse dlui M. îndeplinind cu sârguinţă obligaţiunile sale de serviciu. Procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă nu corespunde cerinţelor legale Potrivit art. La determinarea cuantumului prejudiciului moral. enumerându-se doar la modul general că dl M. deoarece la nivelul actelor se confirmă faptul că lucrările efectuate de SRL _____au fost stopate în luna octombrie 2007.2007. Mai mult. s-a ţinut cont de ilegalitatea şi netemeinicia învinuirii aduse dlui V.

_____ să desfăşoare activităţi de gazificare în or. _____corespund legii şi au fost adoptate conform competenţei legale a Consiliul Orăşenesc _____. anularea Hotărârii ANRE nr. solicităm instanţei admiterea cererii. În temeiul circumstanţelor expuse.328 30 martie 2009 ca fiind neîntemeiată şi ilegală şi satisfacerea pretenţiilor privind prejudiciul moral cauzat şi cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice. 276 .

” Aceasta este voinţa legiuitorului exprimată în lege. 277 . organizarea şi reglementarea alegerilor.61 alin. Este firesc pentru toţi că chiar dacă se recunoaşte că anumite prevederi din alte legi organice .Codul penal. toate chestiunile ce ţin de sistemul electoral. urmează a fi reglementate prin intermediul legii organice care se adoptă numai de Parlament ca unica autoritate reprezentativă şi legislativă. hotărârea “Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”. Deci. inclusiv prin emiterea deciziilor.60 alin. normelor actelor internaţionale. Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile stabilite prin lege şi a încălcat principiul constituţional de separaţie a puterilor în stat prevăzut de art. a acestor „îmbunătăţiri” la aplicarea legilor menţionate. Şi art.rea. numai la prezentarea actului de identitate. A fost o ingerinţă în acest sens din partea Comisiei Electorale Centrale în atribuţiile Parlamentului? Considerăm că a fost. Art. Bună . Tot atât de firească ar fi şi ignorarea completă de către justiţie.(1) din Constituţie „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului. potrivit prevederilor Constituţiei. stabileşte că ”biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de vot.a) din Constituţie prevede că sistemul electoral în Republica Moldova se reglementează prin lege organică.– în anumite cazuri şi nu corespund relaţiilor sociale destul de dinamice în condiţiile actuale.72 alin.6 din Constituţie care stabileşte că în Republica Moldova puterea legislativă. Codul civil. nici un alt organ nu se încumetă să le „îmbunătăţească”. la 12 februarie 2009. din proprie iniţiativă. În drept.” Însăşi noţiunea de „sistem electoral” cuprinde: 1) principiile şi condiţiile de participare la constituirea organelor reprezentative. şi mai rămâne a fi. dar aşa este. În fapt. considerăm că hotărârea menţionată contravine mai multor norme constituţionale şi legale. hotărârilor etc. alte autorităţi ale statului. Iar potrivit art.(2) din Constituţie „modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică”. etc. conform listei electorale. 2) modul de atribuire a mandatelor în autorităţile reprezentative după stabilirea rezultatelor votării. în opinia noastră. executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin. Şi circumstanţele de fapt. Codul muncii. Adoptând hotărârea nr. destul de simple.(3) lit. Comisia Electorală Centrală a adoptat. Codul vamal. din care cauză urmează a fi anulată. reglementând procedura de efectuare a votării. alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. şi circumstanţele de drept ale cererii de chemare în judecată sunt clare şi.2132 din 12 februarie 2009. Afirmaţia se bazează pe următoarele argumente. Conform art. La primirea buletinului.PLEDOARIA AVOCATULUI ÎN CAUZA MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” ÎMPOTRIVA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ONORATĂ INSTANŢĂ.53 alin. Şi nici o altă autoritate din stat nu poate “completa” (depăşi) la discreţia sa norma legii organice.(1) din Codul electoral. Codul fiscal. potrivit Constituţiei.

317 din 18 iulie 2003 “Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor. 74.171 din Codul electoral într-o nouă redacţie şi astfel a încălcat dispoziţiile art.11.(1) din Legea cu privire la Guvern.432-XIV caracter normativ de drept şi putere juridică similară prevederilor Codului electoral supuse interpretării.432-XIV din 10 iunie 1999 „Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral”. pe lângă cea reprezentativă. examinând sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind neconstituţionalitatea hotărârii date a Parlamentului a menţionat: “… Curtea relevă că Parlamentul. Iar drepturile.18 din 21. Toate cele expuse se fundamentează şi pe practica interpretării şi aplicării normelor de drept în republică. nu pot 278 .432-XIV din 10 iunie 1999. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. art.” În baza argumentelor expuse. În particular.432-XIV din 10 iunie 1999. 114. este mai mult decât clar că. Comisia Electorală Centrală nu are dreptul să completeze norma legii.61 din 16. În jurisprudenţa sa anterioară Curtea Constituţională a statuat constant că hotărârile Guvernului sunt acte subsecvente legii.1999 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. cât şi sub aspectul separării atribuţiilor puterilor în stat. Interpretarea unei legi prin hotărâre a Parlamentului este inadmisibilă şi contravine dispoziţiilor art.30 alin. a expus art. de alte autorităţi.(2) din Constituţie. Interpretarea oficială de către organul legislativ a unei legi se efectuează numai prin lege. Curtea a relevat că unul din principiile fundamentale ale statului de drept este cel al separării şi colaborării puterilor în stat. Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr. Adoptate în baza şi în executarea legii. fiind unica autoritate legislativă. 136 şi 199 din Codul electoral privind valabilitatea alegerilor parlamentare.6 din Legea Supremă. nu are dreptul prin hotărâre să interpreteze legea organică. 72.1322 din 29 noiembrie 2007. libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor stabilite prin Codul electoral nu pot fi revăzute sau revizuite de un alt organ. executării corecte şi efective a acesteia. principiu consacrat expres în art.1 al Hotărârii în cauză. semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. Acest lucru este un nonsens. hotărârile Guvernului au forţă juridică inferioară legii şi nu o pot contrazice sau depăşi.102 alin. Codul electoral nu este o lege organică mai inferioară altor legi organice.72 şi 74 din Constituţie.Totodată. este necesar să se menţioneze că atât sub aspect formal. Şi dacă însuşi Parlamentul.10. decât Parlamentul. cu atât mai mult. Curtea a menţionat că potrivit art. Parlamentul a atribuit Hotărârii nr.91. de asemenea. În această ordine de idei este relevantă Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 76 şi 94 din Constituţie. se emit în scopul concretizării. statuată de Constituţie. Curtea Constituţională. prin art. Aşadar.6. art. În hotărârea menţionată a Parlamentului au fost interpretate dispoziţiile art.2008 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă.72. locale şi referendumului local. pentru a putea fi “ajustat” la anumite împrejurări. Curtea reiterează că Parlamentul este în drept să opereze modificări şi completări în legislaţia în vigoare numai prin lege. ea contravine art. Şi în Hotărârea Curţii Constituţionale nr. inclusiv de Comisia Electorală Centrală. care trebuie să urmeze aceeaşi procedură de adoptare.11 alin. 74. prezidenţiale. 76 şi 93 din Constituţie şi nu poate fi recunoscută drept interpretare oficială a legii. sunt făcute concluzii de principiu la acest capitol. normele cuprinse în hotărâri nu pot avea caracter primar. având în vedere obiectul Hotărârii Parlamentului nr.(1) din Legea nr.

persoanele cu funcţii de răspundere.05. semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale pentru lege.22 (atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale) care stabileşte că “în perioada electorală.art.modifica cadrul stabilit prin actul legislativ.art. Spre exemplu. informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni. nu investeşte comisia cu atribuţiile ce şi le-a arogat prin hotărârea contestată. permisul de şedere .(5).1997 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul “Cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte. 3 alin. din alegerile trecute. Din conţinutul normei se deduce clar faptul că. în conformitate cu legislaţia electorală” nici pe departe nu seamănă cu investirea comisiei cu atribuţii de legiuitor. (4) şi (10). Invocarea în Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a art. Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii: … q) analizează fraudele electorale. decât Parlamentul. precum şi pentru toţi cetăţenii”.1995.(1) din Constituţie.2132 din 12 februarie 2009. totuşi. Dacă revenim la hotărârea nr.” Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Iar Comisia Electorală Centrală. cel puţin. buletinele de identitate. 279 . Art. exceptând şi procedură de adoptare.195-196/12 din 31. executivul neavând competenţă normativă primară (Monitorul Oficial nr. şi nicidecum cele de răscroire a Codului electoral. inclusiv cele presupuse. … De aceea includerea în textul Regulamentului a unor dispoziţii ce conţin obligativitatea obţinerii “vizei de reşedinţă” (sau a “vizei de domiciliu”) este în contradicţie cu principiul enunţat în “Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte” nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 şi este neconstituţională în baza art.18 (şedinţele şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale) reglementează proceduri organizatorice de activitate a comisiei şi stipulează că hotărârile “adoptate în limitele competenţei acesteia.” În contextul acestei Hotărâri a Curţii Constituţionale. Totodată. În categoria “măsurilor pentru prevenire” se includ activităţile organizatorice. dacă urmăm buchea legii din prevederile normelor constituţionale indicate. de asemenea. apoi constatăm că Comisia Electorală Centrală a completat norma art. prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale de a marca actele de identitate ale alegătorilor care vor participa la votare cu o ştampila specială se intervine şi în raporturile reglementate de Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.10. este relevantă o altă hotărâre a Curţii Constituţionale – nr. nu deţine împuterniciri mai mari decât Guvernul. 27 alin. 22 lit. sunt executorii pentru autorităţile publice. alte organizaţii social-politice şi organele acestora. Cu toate că Guvernul este abilitat chiar prin Constituţie cu dreptul de a emite acte normative. Şi norma art.18. În acest context. în particular. art. conform Legi nr. (2) din Constituţie.10 din Regulament şi. întreprinderi.376 din 06. care mai divulgă şi secretul alegerilor statuat la art.38 alin. şi cu atât mai mult.16 din 19. o eroare. nu cuprind date despre “viza de reşedinţă” sau “viza de domiciliu”.53 din cod. a menţionat următoarele: “… Actele de identitate. 2 alin. partide. Curtea a recunoscut drept neconstituţional pct.26 din Cod (atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală). arogându-şi competenţă normativă primară.q) şi 26 din Codul electoral drept temei al împuternicirilor comisiei de a stabili “marcarea” în actele de identitate este.2008). devine şi mai clară ilegalitatea marcări actelor de identitate cu o menţiune improprie acestora. instituţii şi organizaţii. acestea nici nu sunt executorii.273-XIII (pentru paşapoarte .06. dacă hotărârile nu-s emise în limitele competenţei. şi în acest caz Curtea Constituţională a amintit că aceste acte nu pot constitui o ingerinţă în prerogativele Parlamentului. curente sau viitoare şi la măsuri pentru prevenirea lor.

faptul că. în virtutea principiilor constituţionale stabilite în art. a tuturor componentelor sistemului politic al acesteia. 66.(1) din Constituţie. art. inclusiv a celor constituţionale. împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.2132 din 12 februarie 2009.” Pe de altă parte.07. Numai acest organ este în drept să instituie restricţii pentru alegători. care asigură exprimarea liberă a voinţei poporului la alegerea puterii legislative (art. legalitatea introduce armonia în 280 . îngrădind aceste drepturi prin crearea unui obstacol pentru cei ce nu vor fi de acord cu marcarea actelor de identitate cu o menţiune improprie.53 prevederea despre aplicarea în fişa de însoţire a buletinului de identitate al alegătorului a ştampilei “Votat”.1 – „Comisia Electorală Centrală . lezează la direct dreptul cetăţenilor de a participa la alegeri.1 la Convenţie).comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor. stabilind prin Legea nr. nu s-a ţinut cont şi de prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în care declară dreptul la alegeri libere şi. În consecinţă. prevederile constituţionale şi legale privind abilitarea doar a Parlamentului cu dreptul de a reglementa raporturile de drept ce ţin de sistemul electoral. care activează continuu în condiţiile prezentului cod”.3 al Protocolului adiţional nr. dat fiind faptul că aceste raporturi de drept urmează a fi reglementate numai prin lege organică adoptată de organul reprezentativ ales de popor conform prevederilor art. contribuind la înlăturarea de la alegeri a cetăţenilor ce nu-s de acord cu „marcarea” (mulţi dintre care au motive întemeiate pentru asta) poate influenţa direct şi asupra rezultatelor alegerilor. ONORATĂ INSTANŢĂ.(1) – ”Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale. totuşi. libertăţilor şi demnităţii altor persoane.248 din 21. Or. hotărârea nr.176 din 22.” Totodată. organizarea şi desfăşurarea alegerilor. marcarea actelor de identitate ale alegătorilor cu ştampila specială. Poate anume din aceste considerente Parlamentul. prin care s-a introdus restricţie pentru participanţii la votare. Codul electoral nici nu poate să prevadă asemenea atribuţii ale Comisiei Electorale Centrale. anume legalitatea este temeiul activităţii normale a unei societăţi contemporane. Obiecţiile împotriva acţiunii se axează pe afirmaţia că marcarea cu ştampilă a documentelor de identitate ale alegătorilor este raţională reieşind din nu se ştie ce considerente şi interese majore.(2) din Constituţie care stabileşte că „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege. dar nu de a stabili prin actele sale această politică. Dar. contrar Constituţiei. Partea pârâtă nu a combătut cu niciun argument temeiul acţiunii. şi anume. 60. şi nu altcineva. Vizând cele mai importante sfere ale convieţuirii societăţii (privată şi publică). bunăstării economice a ţării. care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale.16 alin.2005 pentru modificarea şi completarea Codului electoral în art. 72 din Constituţie. nu costă nimic pe lângă aceste interese de ordin major întrezărite de comisie. Adică.Afirmaţia rezultă şi din prevederile directe ale altor norme din Codul electoral: art. că hotărârea contestată nu ar fi fost aprobată cu depăşirea competenţei Comisiei Electorale Centrale.2006 a exclus norma respectivă. integrităţii teritoriale.54 alin. în scopul realizării acestui drept. stabileşte obligaţia statului să desfăşoare alegeri libere prin vot secret şi în asemenea condiţii.38 alin. ordinii publice. fiind adoptată cu încălcarea prevederilor legale. prin Legea nr. La adoptarea hotărârii contestate. că Comisia Electorală Centrală are menirea doar de a realiza politica electorală în scopul bunei desfăşurări a alegerilor. în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor. prin hotărârea contestată sunt încălcate şi prevederile art.07. se îngrădeşte un drept fundamental al alegătorilor. protejării drepturilor.6.

Dar. a fost lovită democraţia şi este păcat că dorindu-ne să fim democraţi şi în Europa.3 al Primului Protocol Adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului şi Codului de bună conduită în materie electorală. echivalează cu publicarea listei participanţilor la votare. Constituţia stabileşte că Republica Moldova este un stat de drept. În primul rând. este nulă din momentul adoptării. Iar îndreptăţirea samavolniciei este în contradicţie cu principiile dreptului ca atare. aceasta urmează a fi executată întocmai. democratic. inclusiv cu funcţii de răspundere sau care reprezintă o instituţie statală.15). Bazându-se pe acest concept teoretic. Deci. civil. Iar art. „Vot secret” Codul prevede că lista persoanelor care. penal şi de altă natură. duce inevitabil la îndreptăţirea samavolniciei. fiscal. 60. cu atât mai mult nihilismul juridic exprimat de oficialităţi. adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Sesiunii din 2003 – 1-a parte. în realitate. pentru că aceasta demoralizează societatea şi poate contribui la apariţia unor manifestări pronunţate de nihilism juridic şi din partea altor componente ale societăţii. sed lex”. consemnarea votării în actele de identitate care se prezintă în diferite situaţii şi diferitor persoane fizice şi juridice. societăţii şi personalităţii. Cu atât mai mult. La capitolul Principiile patrimoniului electoral european. Atâta timp cât norma legală nu a fost modificată. Comisia Electorală Centrală a încălcat această recomandare. Hotărârea contestată contravine Constituţiei – art.această convieţuire. Încă în Roma antică a fost formulată renumita maximă „dura lex. Practic. 38. 72 şi nu are putere juridică. acest lucru în baza normelor constituţionale invocate. pct. dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate (art. de fapt. Totodată. Cerinţa de a respecta întocmai legile statului rămâne a fi o necesitate vitală. este acelaşi nihilism juridic. teoria dreptului afirmă univoc: posibilitatea existenţei contradicţiei dintre legalitate şi raţionalitate nu înseamnă. cât şi cele individuale. 281 . pentru că înseşi legile în esenţa lor exprimă raţionalitatea socială supremă. că se pot admite abateri de la normele ce se conţin în lege. prin hotărârea sa. Toleranţa faţă de încălcarea cerinţelor imperative privind legalitatea. Şi asta nu înseamnă că fiecare trebuie să vină şi să impună norma sa. în ultimă instanţă. în baza Codului electoral. fără abateri. completată etc. se prezintă la urnele de votare nu trebuie făcută publică (se anexează). drepturile şi libertăţile lui. libera dezvoltare a personalităţii umane. care ar fi diferite de cea prevăzută de norma legală. Rămâne ca şi instanţa să constate. asemenea abateri se încearcă a fi justificate şi în temeiul că normele legale ar fi neraţionale. în care demnitatea omului. Dar. Hotărârea contestată contravine art. asigură diferenţierea echitabilă a intereselor fiecărui cetăţean şi ale societăţii. Raţionalitatea legii nu poate fi ignorată reieşind din raţionalitatea situaţiei la zi văzută de unele persoane fizice sau juridice. Şi adeseori. utilizându-se argumente de raţionalitate. inclusiv în folosul raţionalităţii. legalitatea nu poate fi contrapusă sau substituită cu raţionalitatea. atrage după sine haos în reglementările juridice. Or. Prin aceasta.1). Orice nihilism juridic este inacceptabil. şi a Convenţiei Europene. aduce un prejudiciu esenţial statului. precum şi că cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea (art.4. În legi se reflectă la maximum atât interesele obşteşti. este atacată chiar democraţia. valoarea căreia este actuală şi în prezent.6. săvârşirea diferitor abateri de la lege de ordin administrativ.7 din Constituţie prevede că nicio lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. chiar şi la obiectul disputat astăzi ar putea exista şi alte opinii privind raţionalitatea soluţionării problemei abordate. depăşind prevederile acestui cod de bună conduită în materie electorală. abaterea de la principiul legalităţii. 66. care ar putea fi mai raţională decât cea din lege. dar şi de opinia Comisiei Electorale Centrale exprimată în hotărârea contestată.

alegătorii Republicii Moldova au ales un singur organ care este în drept să adopte legi care vor reglementa drepturile şi obligaţiile lor. Întrucât Comisia Electorală Centrală a neglijat primul din principiile enunţate.” 23 februarie 2009 mun. inevitabil. secretul votului nu este numai un drept dar şi o obligaţiune. Pentru fiecare persoană cu drept de vot. 3. astfel fiind clătinat echilibrul legalităţii la un compartiment foarte sensibil al drepturilor omului.Nu negăm rolul. precum şi normele actelor internaţionale. nerespectarea căreia trebuie să fie sancţionată prin anularea oricărui buletin de vot conţinutul căruia a fost divulgat. din asta. considerăm că acest echilibru urmează a fi restabilit. Justiţie independentă. Data__________________ Semnătura_______________ Anexă: Codul bunelor practici electorale. c.4: „4. nu au dreptul să hotărască cu de la sine putere aceste chestiuni sensibile pentru societate şi cetăţeni. în acest sens. p. iar cea mai mică abatere de la lege. Votul secret a. desconsiderând şi încălcând normele legale şi constituţionale. poate provoca. ilegalităţi de proporţii. Chişinău 282 . d. Lista persoanelor care în realitate se prezintă la urnele de votare nu trebuie făcută publică. şi democraţia. importanţa şi atribuţiile legale ale Comisiei Electorale Centrale în desfăşurarea unor alegeri libere şi democratice. Fiecare persoană trebuie să voteze individual. ONORATĂ INSTANŢĂ. Pentru că ele sunt multe. cum ar fi alegerea Parlamentului. Supremaţia legii şi egalitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice în faţa legii. pofta vine mâncând. şi nu ultimele după importanţă: 1. Şi alegătorii. partea I. Şi una din metodele legale şi democratice pentru o asemenea restabilire este anularea de către instanţa de judecată a actului adoptat ilegal. totuşi. vor avea numai de câştigat. Presa liberă. Un stat de drept se caracterizează prin anumite trăsături care îl atestă ca atare. Votul în familie sau oricare altă forma de influenţarea asupra votului unei persoane de către altă persoană trebuie interzis. 2. b. Orice încălcare a dreptului de vot secret trebuie sancţionată. Însă. Printre aceste trăsături sunt următoarele. indiferent de locul lor în ierarhia administrativă. Şi alte autorităţi.

a fost ridicat şi transmis organului de executare a pedepsei. Din 1997 până în anul 2004 M. Direcţia Refugiaţi i-a acordat anual lui M.12.H..10. de aplicare a arestului.H.08. ordonanţa. lipseşte.72 din 22.H.H.H. ora 08.03.1997.H. reclamantul a fost căsătorit cu cetăţeanca Republicii Moldova – Sîrbu Ludmila – care a decedat la 22 ianuarie 2009. în cadrul urmăririi penale servesc: procesul-verbal de reţinere din 22. Din 25. pentru a se documenta. a paşaportului se confirmă şi prin perfectarea în anul 2003 a unei procuri din numele acuzatului.1997. paşaportul lui M.2 ani 5 luni şi 7 zile.10. este născut la 23.M. reclamantul a depus o cerere de acordare a statutului de refugiat către Direcţia Principală pentru Refugiaţi din cadrul Biroului Migraţie şi Azil al MAI.___.M. absurditatea solicitării de la dânsul a certificatului de imigrant. Consider cererea de chemare în judecată a lui M. lui H.1997 pe numele lui M. din 22. La momentul reţinerii. M. Sunt de menţionat şi eforturile pe care le-a depus M.2004. Astfel. şi-a ispăşit pedeapsa cu închisoarea în penitenciarul din s. La eliberare..1997 până la 25. care a fost autentificată de către şeful SRM OŞC 29.2006. dat fiind faptul că el a sosit în Republica Moldova pe timpul existenţei URSS. reprezentantul penitenciarului i-a înmânat lui M. protecţie umanitară reînnoită pe care o deţine până în prezent. Sunt de menţionat şi alte date care caracterizează statutul juridic al reclamantului. care confirmă faptul că reclamantul şi-a ispăşit pedeapsa cu închisoarea din 22.H. instituţie de unde a fost eliberat condiţionat.07. a venit în Republica Moldova în baza paşaportului de tip sovietic. care nu poate pleca în ţara în care s-a născut.1997 în care este indicată existenţa paşaportului seria XIII-ТИ nr. care a fost reţinut la ora 08.H. în timpul ispăşirii pedepsei.2004 şi până în prezent.H doar adeverinţa seria AB nr. E de menţionat şi faptul că paşaportul lui M. Tbilisi. Aceste aspecte confirmă situaţia precară în care se află M. nu a fost documentat cu un paşaport sau un document de apatrid.03. Procura a fost perfectată în baza datelor din paşaportul reclamantului: seria XIII-ТИ nr.H. în conformitate cu procesul-verbal din 22. 283 . eliberat de Secţia afacerilor interne a raionului Adâghei. se afla la păstrare în instituţia respectivă.03.Goieni..1997.___ pe numele lui M. La data de 14.03. înainte de termen .H..15 minute. nu a mai fost eliberat.15 min. H. În anul 2006.H. Fiind reţinut la 22.H. fosta RSSG. este cert stabilit faptul că.1957 în or. Georgia.2006.TEZE CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A LUI H.2004.M.H. Din 08.___ din 25.03. DESPRE CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV Onorată instanţă. îmi încep pledoaria cu o constatare care nu poate fi contestată. Faptul ridicării de la M. În anul 1995. I-a fost ridicat paşaportul seria XIII-ТИ nr. în baza unor acte legale. Întemeiată ea urmând a fi admisă din următoarele considerente. mandatul de arest nr.___ din 10 iunie 1983. În adeverinţa dată este menţionat faptul că paşaportul lui M. În calitate de probe care confirmă ridicarea paşaportului de la M.03.10. M.H.

M.05.H. În referinţa sa reprezentantul Ministerului Justiţiei recunoaşte faptul că răspunsul la petiţia lui M. 06. Instanţei de judecată i-a fost prezentat certificatul parvenit din Georgia prin care se confirmă că M. documente.M.I.04. Adresări: . la libera circulaţie se efectuează de către organele de stat din 25.12. însă deja la data de 29.În anul 2007. fiind apatrid de facto.07. Comisarul de poliţie dl P. deoarece încălcarea dreptului lui M. La data de 24..H..Au existat şi alte adresări. adeverinţei de migrant etc. respectiv. s-a adresat de mai multe ori către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în vederea obţinerii actelor de identitate. deoarece cel mai important document de identitate a fost pierdut de către organele de stat.05.H. pe care el nu poate să le prezinte.08.La 22. nu se face referinţă la organul responsabil de pierderea actelor şi care instituţie ar trebui să îi elibereze un nou act de identitate. din cauza lipsei unui domiciliu permanent. S-a adresat şi către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Şi prin acest document oficial al Ministerului Justiţiei se confirmă incorectitudinea afirmaţiei omiterii termenului de prescripţie de adresare în instanţa de judecată.05. E de menţionat şi irelevanţa termenului de 30 de zile de adresare în judecată. la momentul reţinerii lui M. adresări. 2007.2004 până în prezent. în scrisoare. La această adresare. a primit răspuns de la Serviciul Stare Civilă.2010 şi de la Întreprinderea de Stat “Registru” la 19. le-a primit în luna iulie 2010.2010 i s-a adus la cunoştinţă că. după data de 10.H. nu a solicitat recunoaşterea cetăţeniei Georgiei şi nu a obţinut cetăţenia altui stat. Ca răspuns.___. de la reclamant a fost ridicat paşaportul seria XIIIТИ nr. pe care el nu poate să le prezinte din motivele enunţate.05. Din nou.H.2010.La 18. MTIC i-a cerut să prezinte un şir de acte.H. s-a adresat către Întreprinderea de Stat “Registru” în anul 2007. a fost expediat sub nr.. care nu s-au soldat cu asistenţă efectivă în soluţionarea demersului lui M.05. M. Aceste răspunsuri M. a adresat încă o scrisoare Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova.06. Îi recomandă să se adreseze la SRM OŞC 29 pentru obţinerea unui certificat privind pierderea paşaportului său. inclusiv paşaportul sau alt act de identitate deţinut.H.2010. inclusiv cea a Centrului de Drept al Avocaţilor către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Tehnologilor Informaţionale. __ din 07. îi solicită lui M. după destrămarea URSS.H.H. documente necesare pentru a-l documenta. prezentarea paşaportului. 284 .10. s-a adresat repetat către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Ministerul Justiţiei. datat cu 06. M. s-a constatat lisa actelor de identitate. recunoaşte că s-a pierdut paşaportul reclamantului în timpul ispăşirii pedepsei. . într-adevăr. aceasta fiind o încălcare continuă care nu poate fi supusă unui termen de adresare în judecată. la momentul când a sosit la Penitenciarul Goieni. Este constat faptul că. primind răspuns de la vicedirectorul acestei instituţii la 03. a adeverinţei de migrant etc. de a i se elibera un nou act de identitate în locul celui pierdut de autorităţile statului.2010. M. În ambele răspunsuri se invocă necesitatea prezentării actului de identitate. 01/5185/10 din 07.2010 şi. el nu deţine cetăţenia niciunui stat.2009.07. reclamantul primeşte răspuns la petiţia sa de la Comisariatul de Poliţie Botanica. În prezent. Prin scrisorile din 19. Dl Gr.V. nu este cetăţean al acestei ţări.H. Acest fapt confirmă ideea că reclamantul nu a omis termenul de 30 de zile pentru a se adresa în instanţa de judecată. scrisoare prin care a solicitat asistenţă în determinarea structurii responsabile de pierderea paşaportului său şi care structură statală ar urma să îi elibereze un nou act de identitate. M. fără a face referinţă la solicitarea lui M.2010. .2010.H. solicitând eliberarea unui act de identitate în locul celui pierdut de autorităţile statului.07.03.2010. Prin scrisoarea nr.2010.H.2002. .H. Cererea de chemare în judecată a fost depusă de reclamant la 06.H. i s-au comunicat documentele cu care trebuie să se prezinte la Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei.

42 al aceluiaşi caz: ”În această cauză. Moldova. Chişinău. În toate aceste adresări. H. la pct. Verificând dosarul personal. Însă. a fost ridicat paşaportul cu seria XIII-TИ nr.H.1 al Legii contenciosului administrativ.12. fiind condamnat.H.T.10 Goieni la 29. s-a constatat lipsa actelor de identitate.2010 al ministrului justiţiei. Numai Ministerul Justiţiei şi Ministerul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale. din acest considerent. Faptul pierderii paşaportului lui M. care invocă neepuizarea. capabil de a aduce o redresare în ceea ce priveşte pretenţia reclamantului şi a oferit posibilităţi rezonabile de succes (a se vedea V. Guvernul nu a indicat în baza căror prevederi legale reclamantul ar fi putut obţine executarea hotărârilor judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea timp de mai mulţi ani a hotărârilor. ar trebui să se adreseze din nou instanţelor naţionale şi să încerce să facă uz de el.” 285 . Ministerul Justiţiei şi MDI nu au întreprins măsuri eficiente pentru a-l documenta pe reclamant.H. ca reprezentanţi ai Guvernului. 38 al acestei Hotărâri: ”Curtea reiterează că regula de epuizare a căilor de recurs interne la care se face referire în articolul 35 § 1 al Convenţiei se bazează pe prezumţia că cadrul legal naţional prevede un recurs efectiv împotriva pretinselor încălcări. Nu suntem de acord cu afirmaţia ce se conţine în referinţa reprezentantului Ministerului Justiţiei. Curtea observă că Guvernul pur şi simplu a invocat un articol din noul Cod civil care stabileşte principiul răspunderii autorităţilor publice. Sarcina probaţiunii îi aparţine Guvernului. adică. precum că răspunsul acestui Minister nu poate fi considerat ca un act administrativ. O remarcă în acest sens este făcută în cauza Prodan vs.” O remarcă importantă cu privire la eficienţa recursurilor interne este făcută şi la pct. că recursul a fost accesibil. despre acest fapt făcându-se o menţiune în borderoul dosarului personal. În afară de cele relatate anterior e de menţionat şi răspunsul din 07. a sosit în penitenciarul nr. Analiza răspunsurilor primite de către reclamant de la pârâţi denotă faptul că ei furnizează informaţii asupra situaţiei reclamantului şi nu au întreprins nimic concret pentru a redresa situaţia pentru oprirea lezării drepturilor reclamantului. de către organele de stat ale Republicii Moldova. şi de a-l documenta. eliminând astfel încălcarea dreptului lui la libera circulaţie. 24888/94. Domnia Sa a informat CDA că. Penitenciarul nu dispune de competenţa de a soluţiona efectiv cererea lui M. § 57. Curtea nu consideră că Guvernul a demonstrat suficient eficienţa recursului respectiv sau că reclamantul. ___. la această etapă târzie.Onorată instanţă! Este stabilit cu certitudine faptul pierderii paşaportului lui M. Jurisprudenţa CEDO stabileşte că adresările sau recursurile urmează să fie efective şi nu doar declarative. în dosarul personal este fixat faptul că. Totuşi. or. the United Kingdom [GC]. au competenţa de a soluţiona problema reclamantului. în aceste instituţii este recunoscut de dl ministru al justiţiei. ECHR 1999-IX). dl A. de la cetăţeanul în cauză. alte date referitoare la dosarul personal lipsesc. v.2003. fiindcă aceste căi de atac nu conduc la un rezultat juridic eficient. nr. În conformitate cu art. De multe ori CEDO refuză obiecţiile guvernelor care motivează neexercitarea unei căi de atac.07. nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este recunoscută ca fiind un act administrativ. reclamantul a solicitat asistenţă pentru a soluţiona problema pierderii actelor sale de identitate de către funcţionarii de stat. nici nu a prezentat exemple de cazuri în care legea a fost cu succes invocată în acest sens. conform datelor din procesul-verbal de reţinere al Comisariatului de Poliţie Buiucani. să convingă Curtea că un recurs efectiv a fost disponibil în teorie şi practică în perioada relevantă. Este cunoscut faptul că instituţiile penitenciare sunt dirijate de către Ministerul Justiţiei.

sunt oprite de către organele de cercetare. 9 al Regulamentului cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale sistemului naţional de paşapoarte. La toate cererile sale de a fi documentat. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui Stat are dreptul să circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. La eliberarea de sub arest sau ispăşirea pedepsei. libertatea de a alege domiciliul şi reşedinţa şi. siguranţa publică.Astfel din considerentul că pârâţii o perioadă îndelungată ignoră încălcarea cererilor reclamantului cu privire la încălcarea continuă a drepturilor sale. printre care paşaportul naţional (care este pierdut în acest caz) şi. fiindcă anume lipsa paşaportului său îl privează pe reclamant de posibilitatea părăsirii R. Aplicabilitatea CEDO pentru acest caz Este esenţial pentru acest caz art. este inapt de muncă. Din considerentele expuse. este menţionat expres că fără această adeverinţă de imigrant. La rândul lor. nu poate fi documentat cu buletin de identitate pentru apatrizi. într-o societate democratică. H.M. el nu poate părăsi teritoriul Republicii Moldova pe termen de şase luni. adeverinţa de imigrant eliberată de Biroul Migraţie şi Azil al MAI. constituie măsuri necesare. 1. care asigură dreptul la libera circulaţie. conform procedurilor menţionate de către MTIC. ca reclamantul să părăsească Republica. Reclamantul consideră că. reclamantul consideră cererea preventivă ca fiind o cale de atac ineficientă şi irelevantă. în final. a actelor de identitate pentru H.. buletinele de identitate se restituie titularilor. De către ambii pârâţi este lezat dreptul reclamantului prevăzut de art. suma solicitată este una simbolică.” Este foarte important de menţionat i faptul că reclamantul a fost în mod practic pus în situaţia unui cerc vicios de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. aflate în stare de arest. nr. Moldova pe un termen de şase luni şi apoi să se întoarcă în ţară pentru a iniţia procedura de obţinere a acestei adeverinţe.M. de anchetare prealabilă sau de către judecată. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care. 286 . menţinerea ordinii publice. prevăzute de lege. şi din considerentul lipsei unor mecanisme clare de executare. de asemenea. ceea ce constituie mai mult de 6 ani. este necesar de statuat că încălcarea dreptului lui la libera circulaţie durează o perioadă excesivă de timp: din 2004 – până în prezent.” Acest articol asigură libertatea de a se afla pe teritoriul unui stat şi a circula liber pe teritoriul acestuia.M. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară. nu are rude în Republica Moldova. Reclamantul este invalid de grupa 2. ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. În referinţa MTIC. Ideea expusă nu poate fi realizată.H. reclamantul era informat că pentru aceasta trebuie să prezinte un şir de documente. protecţia sănătăţii sau a moralei. inclusiv pe a sa. 2. i-au fost lezate toate aceste garanţii oferite de Convenţie. în cazul său. Sunt încălcate şi prevederile pct. Această situaţie face în mod practic imposibilă obţinerea.27 al Constituţiei R. nu poate pleca în altă ţară pentru a-şi aranja viaţa personală. Referitor la prejudicial moral cauzat lui M. care statuează: ”Articolul 2 Libertatea de circulaţie. condamnate la privaţiune de libertate sau exil. colaboratorii Biroului Migraţie solicită pentru eliberarea acestei adeverinţe. libertatea de a părăsi un stat şi a circula între două sau mai multe state.396 din 6 iunie 1995: ”Buletinele de identitate ale persoanelor. Evident este faptul că reclamantul nu dispune de paşaport naţional şi nu are cetăţenia niciunei ţări.M. 3. pentru securitatea naţională. prevenirea faptelor penale. condamnate condiţionat la privaţiune de libertate cu obligarea la muncă. contribuind la lezarea continuă a drepturilor acestui om.2 al Protocolului adiţional 4 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

îi sunt luate de către organele de ocrotire a normelor de drept. În al treilea rând. A constata încălcarea dreptului meu la liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate.Sunt foarte importante pentru acest caz precedentele existente în cadrul Convenţiei.4 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale 2.H. A constata faptul că paşaportul cu seria XIII-TH nr. CEDO recunoaşte privarea de actele de identitate ca pe o modalitate de încălcare a art. SOLICITĂM: 1. Avocatul Alexei Barbăneagră 287 . În primul rând. Franţa.66. A încasa de la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale..2 al Protocolului 4 la Convenţie. Curtea observă că lipsirea reclamantului de actele sale de identitate indubitabil echivalează cu o interferenţă în exercitarea libertăţii de mişcare. reclamantul a fost privat de actele sale de identitate de către organele de drept. În al doilea rând.1 al Constituţiei Republicii Moldova şi art. Din considerentele expuse în cuprinsul cererii. M. Napijalo v. cu cel al reclamantului. cu buletin de apatrid. Există un şir de cazuri similare.___ eliberat pe numele lui H.15. reclamantului îi sunt sechestrate actele de identitate în calitate de probă la un dosar penal. 16. ca şi în cazul reclamantului M. Rusia. responsabil a fost recunoscut statul. 277.H. În cazul Napijalo v. Franţa. Actele dlui Baumann. câte 50 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral. În cazul Baumann v. 25 din Legea contenciosului administrativ. 3.H. În drept. 27 par.2 parag. Rusia. 278 CPC. Aceste cazuri au multe aspecte comune cu situaţia reclamantului.2 al Protocolului 4 la Convenţie. îmi întemeiez cererea pe prevederile art. A recunoaşte ilegale acţiunile Ministerului Justiţiei şi cele ale Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în partea care refuza să îi perfecteze documentul de identitate.M.M. a fost pierdut de organele de drept ale Republicii Moldova. actele sunt sustrase de organele de poliţie sau alte structuri de protecţie a ordinii şi nu se restituie reclamanţilor. Crotia şi Baumann v. A obliga Ministerul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale şi ÎS „Registru” să mă documenteze pe mine . Curtea menţionează că privarea de paşaport a reclamantului constituie o evidentă încălcare a dreptului la liberă circulaţie (art. 5.2 al Protocolului nr. Şi în acest caz Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte încălcarea art. art . În cazul Bartik c. Croaţia. 4.2 al Protocolului 4 la Convenţie). dintre care putem enumera cazurile Bartik c. 19. drept consfinţit în art. în toate aceste cazuri. de la fiecare în parte. 14.

Nu s-a păstrat nici documentul de desfacere a căsătoriei dintre părinţi. ___. fapt despre care am fost informată prin avizul nr. 288 . sunt fiica lui Ivanova (numele de familie de până la căsătorie .09. ___.05. ___ ap. CERERE PRIVIND STABILIREA FAPTULUI DE RUDENIE Eu.1938 în satul Ivanovca raionul Ivanovca regiunea Ivanovo din Federaţia Rusă. ___. născută la 05. Din 1964 eu locuiesc în mun.I. dat fiind că nu s-a păstrat certificatul de căsătorie al părinţilor mei conform căreia mama. ___ nr. –._ 2. Acest fapt se datorează împrejurării că mama purta numele Aristova. certificat de deces nr. Însă.S. Aristova V. Ivanova Olga Arcadievna. născut în 1912._ Persoane interesate: 1.S. Ivanov A. str. autentificat la 11. ___. omologarea acceptării de către mine a moştenirii poate fi efectuată numai după constatarea faptului raporturilor de rudenie dintre mine şi decedata Aristova V. În Registrul bunurilor imobile la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău apartamentul nr. Mama a decedat la 03. ___ a fost înregistrat drept proprietate comună în cote-părţi egale a mea şi a mamei. Faptul că în adeverinţa mea de naştere numele mamei este indicat Ivanova face imposibilă eliberarea de către notar a certificatului de moştenire legală după decesul mamei mele – Aristova V. conform contractului nr._ din or.PROCEDURA SPECIALĂ Judecătoria ________________ Petiţionar: Ivanova Olga mun. ___. din perioada respectivă nu s-au păstrat. născută în 1915. pe care l-a preluat după desfacerea căsătoriei cu tatăl. decesul fiind înregistrat sub numărul ___. perfectarea documentelor necesare pentru acceptarea succesiunii de către mine după decesul mamei (a cotei-părţi în apartamentul privatizat) nu a fost posibilă.Chişinău str. a preluat numele Ivanova. remis de către conducătorul oficiului de înscriere a actelor stării civile a regiunii Ivanovo._ de pe str. deoarece actele de stare civilă în arhiva secţiei de prelucrare şi păstrare a actelor din Sovietul sătesc Ivanovca.Chişinău. Oficiul Stare Civilă al sectorului ___ mun._ de pe str. A stabili într-un alt mod faptul juridic menţionat nu există posibilitate. Împreună noi am privatizat apartamentul nr. În asemenea circumstanţe.S. În legătură cu aceasta nu au putut fi eliberate adeverinţele necesare în privinţa părinţilor mei.S. raionul Ivanovca. Aristova V.2008. după care mama a revenit la numele Aristova.07.Aristova) Vera Stepanovna. iar din 1966 a trecut să locuiască cu mine şi mama.1995 de către notarul biroului notarial nr. deoarece în actele de identitate numele noastre diferă. regiunea Ivanovo. şi a lui Ivanov Arcadii Ilici.Chişinău.Chişinău.

În special. că eu am înmormântat-o pe Aristova V. 241 din Codul de procedură civilă.Adresarea mea la Oficiul Stării Civile al sect. şi această unică persoană a fost mama mea.a). precum şi prin alte circumstanţe pertinente.1968 eliberată de Comitetul executiv al Sovietului sătesc Ivanovca.S. originară din satul Ivanovca. la aceste fapte se referă şi pricinile în care se solicită să se constate raporturile de rudenie – art. Pornind de la cele expuse şi în conformitate cu prevederile art. care a locuit.281 alin. 285. Faptul că Ivanova V.S. prin faptul că Aristova V._ de pe str. inclusiv depoziţiile martorilor.279 alin. raionul Ivanovca.281 alin..(2) lit. a locuit cu mine în apartamentul cu o odaie nr. prin faptul că. În conformitate cu prevederile art. în mun. solicit: A se constata faptul că Aristova Vera Stepanovna şi Ivanova Vera Stepanovna. a fost una şi aceeaşi persoană şi a fost mama dnei Ivanova Olga Arcadievna. ___. împreună..(2) lit._. ___ cu cererea de a completa sau rectifica actul de stare civilă pe baza căruia s-ar putea demonstra legătura de rudenie a mea cu mama mea nu a fost satisfăcută din cauza lipsei actelor menţionate deja. instanţa judecătorească examinează în procedură specială pricini cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică.a) din Codul de procedură civilă. am privatizat acest apartament.S. Cererea mea a fost respinsă prin decizia Oficiului Stării Civile din ___. născută la 7 februarie 1915.11. se demonstrează prin adeverinţa din 13. şi Aristova V. ___ ap. din 1966 şi până la deces. până la decesul său din 3 iulie 2008. a fost una şi aceeaşi persoană.Chişinău str.(1) din Codul de procedură civilă. Anexă: Data ______________________ Semnătura _________________ 289 .S. regiunea Ivanovo din Federaţia Rusă.

CAUZE PENALE 290 .

HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA 291 .

499 Cod de procedură penală). care serveşte la dezvăluirea mai amplă a conţinutului hotărârii luate de instanţă.de respingere a cererii de revizuire a hotărârii irevocabile (art. EXPLICĂ următoarele: 1. Declaraţiile inculpaţilor.de încetare a procesului penal (art.(4) CPP). corectări.14 În scopul aplicării corecte şi unitare de către instanţele judecătoreşti din ţară a legislaţiei penale şi de procedură penală la întocmirea şi adoptarea sentinţelor. în baza lit. completă şi obiectivă. .2 şi lit. .16 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.cercetarea nemijlocită şi publică a probelor.de condamnare (art.462 alin. ale părţilor civile.384-397 Cod de procedură penală. Sentinţa trebuie să corespundă atât după formă. Se exclude expunerea evenimentelor ce nu se referă la cauza judecată. .de achitare (art. Sentinţa trebuie să fie legală. întemeiată şi motivată.1. . Sentinţa se expune în mod consecvent.332 şi 391 Cod de procedură penală).secretul deliberării judecătorilor. 292 . astfel ca noua situaţie să decurgă din cea anterioară şi să aibă legătură logică cu ea.2006 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. ale martorilor se expun de la persoana a treia.390 Cod de procedură penală). pentru legalitatea şi temeinicia ei. 2.de aplicare a unor măsuri de constrângere cu caracter medical (art. prin prezenta hotărâre. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. 3. e) art. Completări.5 din 19. nr. . Instanţele judecătoreşti. folosirea formulărilor inexacte.cercetarea sub toate aspectele. respectarea cinstei şi demnităţii persoanei.389 Cod de procedură penală). prescurtărilor şi cuvintelor inadmisibile în documentele oficiale. a probelor prezentate şi administrate.respectarea cerinţelor privind publicitatea. cât şi după conţinut cerinţelor art. asigurându-se: . 2007. c) art. suprimări în sentinţă nu se permit. ale părţilor vătămate. . adoptă sentinţe: .HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind sentinţa judecătorească nr. în expresii clare. Se atenţionează instanţele asupra importanţei respectării formei sentinţei.06. Sentinţa se adoptă în numele legii şi importanţa acesteia ca act judiciar cere de la judecători o conştientizare deosebită. . Hotărârea prin care cauza penală se soluţionează în fond de prima instanţă de judecată se numeşte sentinţă. . la judecarea cauzelor penale în primă instanţă. Sentinţa se expune în limba în care s-a efectuat judecarea cauzei.contradictorialitatea procesului. bazându-se pe principiile generale ale efectuării justiţiei. .egalitatea cetăţenilor în faţa judecăţii şi a legii. pag.

când toate versiunile au fost verificate. Sentinţa nu trebuie să conţină formulări care demonstrează sau pun la îndoială vinovăţia altor persoane pentru săvârşirea infracţiunii. vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată incontestabil prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată (alin. Dacă unii participanţi ai infracţiunii în temeiurile prevăzute de lege au fost eliberaţi de răspunderea penală. cu indicarea temeiurilor de încetare a procesului în privinţa lor. (1) art. iar îndoielile.90 alin. soţia. călăuzindu-se de principiul prezumţiei nevinovăţiei. în urma cercetării judecătoreşti. Dacă cauza este judecată în privinţa mai multor inculpaţi. Potrivit alin. indiferent de numărul inculpaţilor.fără stabilirea pedepsei. Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite la întocmirea sentinţei se efectuează în strictă conformitate cu cerinţele art. declaraţiile 293 . poate face referire în sentinţă la participarea acestor persoane la infracţiune. în fiecare cauză se pronunţă o singură sentinţă. fără precizarea numelui şi prenumelui lor. orice modificare făcută în cuprinsul sentinţei este valabilă dacă aceasta este confirmată în scris.de condamnare. (1) Cod de procedură penală.cu stabilirea pedepsei. logodnica bănuitului. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că sentinţa de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte. 4. cu liberarea de executarea pedepsei. .389 Cod de procedură penală). Sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care. logodnicul.copii. Toate chestiunile se soluţionează şi se expun în sentinţă astfel ca să nu apară dificultăţi la executare. de către judecător (completul de judecată). părinţi. cercetând nemijlocit toate probele prezentate. Vinovăţia persoanei în săvârşirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanţa de judecată.248 alin. în sentinţă se indică despre săvârşirea infracţiunii de către inculpat împreună cu alte persoane. aceeaşi sentinţă poate fi: în privinţa unor inculpaţi . astfel încât să nu se poată face adăugări. pe declaraţiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale. în cazul în care aceasta are importanţă pentru stabilirea gradului participării inculpatului la săvârşirea infracţiunii. încadrarea juridică a ei sau a altor circumstanţe esenţiale. de a face declaraţii în baza prevederilor art. Dacă cauza în privinţa mai multor învinuiţi este disjunsă într-o procedură separată.249 şi 250 Cod de procedură penală. 7. şi de achitare sau de încetare a procesului penal . precum şi soţul. cu liberarea de răspundere penală sau de pedeapsă. (11) Cod de procedură penală (rudele apropiate .385 Cod de procedură penală. a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. .cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată. (3) art. cu excepţia cazului când cu unul din inculpaţi se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei. La învinuirea inculpatului de săvârşirea mai multor infracţiuni (articole. învinuitului. prin lege. în cuprinsul sau la sfârşitul sentinţei. în mod exclusiv ori în principal. iar divergenţele apărute au fost înlăturate şi apreciate în modul corespunzător. înfiaţi. 6. care nu pot fi înlăturate. alineate. nepoţi.Potrivit art.371 Cod de procedură penală. inculpatului) nu a acceptat să facă declaraţii în şedinţa instanţei. sentinţa de condamnare se adoptă: .în privinţa altor inculpaţi. de încetare a procesului penal pentru unele infracţiuni şi de achitare pentru altele. Locurile nescrise în cuprinsul sentinţei urmează să fie barate. fiind interpretate în favoarea inculpatului şi în limita unei proceduri legale. înfietori. instanţa. fraţi şi surori. citite şi cercetate în instanţa de judecată cu respectarea cerinţelor art. bunici. Sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau.389 Cod de procedură penală. Dacă martorul care este eliberat. litere) sentinţa poate fi de condamnare. 5.

. 2) alin. . în alt mod. cu liberarea de răspundere penală se adoptă: a) dacă persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. c) liberarea de pedeapsă a minorilor (art. 10.389 Cod de procedură penală. mărimea ei. ţinând cont de regulile prevăzute la art. prevăzute de Codul penal. sunt reglementate de art. În conformitate cu pct. sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei se adoptă dacă în şedinţa de judecată au fost constatate circumstanţele prevăzute de lege. La adoptarea sentinţei de condamnare cu liberarea de pedeapsă sau. (1) pct. instanţa stabileşte categoria pedepsei. prelungirea şi revocarea măsurilor de constrângere cu caracter medical".23 din 12 decembrie 2005 "Cu privire la respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea. pentru infracţiunea săvârşită.amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani.93 Cod penal) sau în cazul expirării termenului de prescripţie a executării sentinţei de condamnare (art. c) termenul ţinerii persoanei în stare de arest în cauză. absorbă pedeapsa numită de instanţa de judecată. precum şi categoria penitenciarului în care se execută pedeapsa cu închisoare în cazul condamnării la închisoare.88 alin. şi anume: a) a intrat în vigoare actul de amnistie potrivit art. (3) art. sentinţa de condamnare fără stabilirea pedepsei. Potrivit pct.390 Cod de procedură penală.186 alin. 3) alin.făcute în cursul urmăririi penale nu pot fi citite în şedinţa de judecată. a reparat prejudiciul cauzat de infracţiune (alin. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical.1)-5) alin. 294 .97 Cod penal). (2) Cod penal: . 1).389 Cod de procedură penală.488-503 Cod de procedură penală.57 Cod penal). . iar explicaţiile privind judecarea acestor cauze sunt expuse în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. a sentinţei de condamnare fără stabilirea pedepsei. a fost adoptată hotărârea respectivă. La adoptarea sentinţei de condamnare cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată. (3) art. Sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei penale care urmează să fie executată se adoptă numai în privinţa persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunii în condiţiile că.89 alin. (1) art. Cazurile în care se adoptă sentinţa de achitare sunt enunţate la pct. b) cazurile prevăzute în art. se va stabili că persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă ori fapta săvârşită nu mai prezintă pericol social (art. (3) şi (5) Cod penal şi art. (1) art. după săvârşirea infracţiunii: . 8. începutul calculării termenului executării pedepsei. 2) şi 3) Cod de procedură penală. . 9. .înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. schimbarea. ea urmează a fi pedepsită şi lipsesc impedimentele pentru stabilirea pedepsei şi executarea ei.s-a autodenunţat de bunăvoie.liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei. instanţa urmează să argumenteze în baza căror temeiuri. 12. după caz.107 Cod penal.58 Cod penal). precum nu pot fi reproduse nici înregistrările audio sau video ale declaraţiilor lui.liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. b) dacă la data judecării cauzei. datorită schimbării situaţiei.a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau. inclusiv modalitatea de adoptare a sentinţei în aceste cauze. .condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. . 13. 11.liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave.a contribuit la descoperirea acesteia.

. .387 Cod de procedură penală: a) respinge acţiunea civilă dacă nu s-a constatat existenţa faptei infracţionale incriminate sau fapta nu a fost săvârşită de inculpat.35 Cod penal). anul şi locul naşterii.constrângerea fizică sau psihică. cetăţenia şi domiciliul trebuie să corespundă documentului ce atestă persoana inculpatului (buletinul de identitate.numărul dosarului. 2) descrierea circumstanţelor cauzei constatate de instanţa de judecată şi enunţarea temeiurilor pentru achitarea inculpatului.Potrivit alin.393 Cod de procedură penală şi se începe cu indicaţia la aceea că sentinţa se pronunţă în numele legii. patronimicul. . paşaportul.partea descriptivă. Potrivit alin. după caz.16 Cod de procedură penală. 14. precum şi cea în baza căreia s-a modificat învinuirea adusă inculpatului în şedinţa de judecată în conformitate cu art. procurorului. care constă din trei părţi: . Data adoptării sentinţei este ziua. traducătorului.legea penală (articolul. sentinţa se întocmeşte în mod obligatoriu şi în limba de stat. prenumele. 295 . pot fi datele care se iau în consideraţie la numirea pedepsei. instanţa. certificatul de naştere). ziua. apărătorului. . . (3) art.legitima apărare. 1) şi 2) art. luna. alineatul. Sentinţa se semnează potrivit cerinţelor alin. datele privind numele.starea de extremă necesitate. partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă: 1) indicarea învinuirii (potrivit ordonanţei de punere sub învinuire şi rechizitoriului) pe baza căreia cauza în privinţa învinuitului a fost trimisă în judecată. În această parte a sentinţei. În acest caz.392 Cod de procedură penală.dispozitivul. în cazul în care procesul penal s-a desfăşurat în limba acceptată de majoritatea persoanelor care au participat la proces. se procedează la întocmirea sentinţei.riscul întemeiat (art. ale judecătorilor completului de judecată. . la determinarea tipului penitenciarului în care urmează să se execute pedeapsa cu închisoare. (2) art. În cazul când se adoptă o sentinţă de achitare. (1) CPP. . potrivit alin.326 Cod de procedură penală. 15. ale grefierului. denumirea instanţei de judecată care a adoptat sentinţa. Se explică instanţelor că alte date referitoare la persoana inculpatului. care au importanţă pentru cauza penală.reţinerea infractorului.358 alin. 17.dacă şedinţa a fost publică sau închisă.388 Cod de procedură penală. mai trebuie să se indice: . interpretului. numele şi prenumele judecătorului sau. După ce instanţa de judecată a soluţionat chestiunile prevăzute la art.385 . 16. Sentinţa se întocmeşte în limba în care s-a desfăşurat judecarea cauzei de către unul din judecătorii care au participat la adoptarea ei. b) nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul a fost achitat pentru că nu sunt întrunite elementele infracţiunii sau există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: .394 Cod de procedură penală. Partea introductivă a sentinţei trebuie să corespundă cerinţelor art.datele privind identitatea inculpatului (inculpaţilor) prevăzute în art. Nu se admite introducerea în sentinţa de achitare a unor formulări ce ar pune la îndoială nevinovăţia celui achitat. luna şi anul pronunţării ei. punctul şi litera) care prevede infracţiunea de săvârşirea căreia este învinuit inculpatul trimis în judecată. (3) pct. .partea introductivă. cu indicarea motivelor pentru care instanţa respinge probele aduse în sprijinul acuzării. (3) art. .

modul săvârşirii ei.precum şi acele prevăzute de art.probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată. .aflarea la întreţinerea inculpatului a persoanelor inapte de muncă.358 Cod de procedură penală şi alte date.temeiul eliberării de pedeapsă. instanţa trebuie să îndeplinească cerinţele art. . La examinarea cauzei în privinţa mai multor inculpaţi sau când inculpatul este acuzat de săvârşirea mai multor infracţiuni. indicându-se: locul. În orice caz. (2) şi (3) art. timpul. în opinia instanţei. prin depoziţiile cărora. Denumirea instituţiei de judecată care anterior l-a condamnat pe inculpat se indică numai în cazul dacă pedeapsa nu este executată şi dacă pedeapsa poate fi stabilită pentru concurs de infracţiuni şi/sau cumulul de sentinţe. considerată ca fiind dovedită. se supun analizei toate probele examinate în şedinţă. de a argumenta de ce unele probe sunt admise.aplicarea amnistiei. 19. 18. redacţia şi anul acestuia) în baza căreia inculpatul anterior a fost condamnat.starea de graviditate.datele privind executarea pedepsei. inclusiv în locurile de privaţiune de libertate (închisoare). precum şi partea restituită până la judecarea cauzei şi cea a prejudiciului rămas nerestituit. în aceeaşi consecutivitate. Partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă: . iar altele respinse. Printre altele acestea pot fi datele privind: . Dacă infracţiunea a fost săvârşită de două sau mai multe persoane prin înţelegere prealabilă sau de un grup organizat.eliberarea din instituţiile penitenciare înainte de termen.descrierea faptei criminale. . .385 Cod de procedură penală.antecedentele penale nestinse. sentinţa trebuie să conţină analiza probelor privind fiecare capăt de învinuire şi în privinţa fiecărui condamnat. . punctul. sunt confirmate unele sau alte circumstanţe de fapt.participarea la conflictul militar. .existenţa pedepsei neexecutate.394 Cod de procedură penală şi să soluţioneze toate chestiunile prevăzute în art.la stabilirea genului recidivei (alin. . cât şi de apărare. valoarea lui.dacă infracţiunea săvârşită a atras după sine un prejudiciu material . . . . Este necesar nu numai de a indica numele şi prenumele părţii vătămate şi ale martorilor. 296 . .34 Cod penal). titlul special şi gradul de calificare. Una din condiţiile adoptării unei sentinţe legale este corespunderea părţii descriptive a ei cu circumstanţele constatate în şedinţa de judecată.specificările: cui i-a fost cauzat prejudiciul. Antecedentul penal stins se indică în partea introductivă a sentinţei numai în cazul în care anterior faţă de inculpat s-a aplicat amnistia şi această circumstanţă are însemnătate pentru aplicarea repetată a amnistiei.legea (articolul. dar şi de a expune esenţa acestor depoziţii. argumentându-se motivele admiterii sau respingerii probelor: atât de învinuire. e necesar să fie expuse acţiunile concrete săvârşite de către fiecare inculpat. La expunerea datelor privind antecedentele penale nestinse. la încadrarea juridică a infracţiunii.gradul militar. indiferent de faptul că sunt cuprinse în cauza penală sau au fost prezentate de către părţi direct în şedinţă. se indică: . . forma şi gradul de vinovăţie. care au importanţă pentru soluţionarea cauzei.categoria şi măsura de pedeapsă. La întocmirea ei. motivele şi consecinţele infracţiunii. .data condamnării. . litera din Codul penal. alineatul.

391 alin. dacă împăcarea a avut loc până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti (art. 20. . 22.192 Cod penal) şi învinuirea conform unora din ele nu s-a dovedit. Modificarea învinuirii în sensul agravării ei e posibilă numai în cazurile şi modul prevăzut de art.menţiunea referitor la recidivă. motivele pentru modificarea învinuirii.77 Cod penal). indică motivele recunoaşterii inculpatului vinovat de unele infracţiuni şi achitării pentru altele. vădită lipsă de respect. (3) Cod penal.63 alin. achitarea sau încetarea procesului pentru infracţiunile prevăzute de alte articole.326 Cod de procedură penală. 21. instanţa. . Se atrage atenţia că. (1) Cod de procedură penală. Dacă acest fapt a fost stabilit în şedinţa preliminară. în temeiurile art. potrivit art. . instanţa. dacă sancţiunea legii penale prevede şi alte categorii de pedepse mai uşoare. . este suficient ca instanţa în partea descriptivă să indice numai motivele recunoaşterii învinuirii în această parte neîntemeiată. 297 . 1) din acelaşi cod.394 alin. încălcarea esenţială a drepturilor şi altele). încetează procesul penal (art. În cazurile în care inculpatul este învinuit de comiterea mai multor infracţiuni calificate de un singur articol (alineat. urmări grave. Dacă este necesară modificarea învinuirii inculpatului potrivit articolelor legii penale.276 alin. instanţa de judecată este obligată să motiveze: a) stabilirea pedepsei cu închisoare. care prevăd răspunderea penală pentru infracţiuni în cazul în care dosarele sunt intentate numai în baza plângerii prealabile a victimei (art.350 Cod de procedură penală).276 alin. iar în dispozitivul sentinţei se formulează hotărârea corespunzătoare despre recunoaşterea inculpatului vinovat în baza unor articole.62 alin. să precizeze circumstanţele ce au servit ca motiv de a concluziona prezenţa unuia sau mai multor astfel de indici de calificare.76 Cod penal) sau agravante (art. dacă această situaţie nu impune schimbarea calificării faptei săvârşite.încadrarea juridică a faptei inculpatului. poate reîncadra juridic acţiunile inculpatului potrivit articolelor legii penale respective şi adoptă o sentinţă de condamnare. indicând motivele respective. Recunoscându-l vinovat pe inculpat de comiterea infracţiunii după semnele ce urmează a fi apreciate (de exemplu: deosebită cruzime. În lipsa plângerii părţii vătămate sau în cazul în care plângerea a fost retrasă. la prezenţa în cauză a plângerii părţii vătămate sau a cererii ei orale în şedinţa judiciară despre tragerea inculpatului la răspundere penală.(3) şi alin. (1) pct. Dacă inculpatul este învinuit de săvârşirea mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale Codului penal şi învinuirea cu privire la săvârşirea unora dintre aceste infracţiuni nu s-a dovedit. instanţa doar în partea descriptivă a sentinţei trebuie să indice excluderea învinuirii incriminate greşit. instanţa este obligată ca. în partea descriptivă a sentinţei.art. mai multe episoade de pungăşie .temeiurile care confirmă aceasta. Dacă infracţiunea comisă de inculpat incorect este calificată în baza mai multor articole ale Codului penal.(4) şi art. instanţa. (5) Cod de procedură penală). inclusiv a celor prevăzute de art. instanţa de judecată adoptă o sentinţă de încetare a procesului penal. literă) din Codul penal (de exemplu..indicaţiile asupra circumstanţelor atenuante (art. (2) Cod de procedură penală. La împăcarea părţii vătămate cu inculpatul în cazurile prevăzute de art. prin sentinţă motivată. în partea descriptivă a sentinţei.332 Cod de procedură penală instanţa de judecată pronunţă o sentinţă de încetare a procesului penal în baza art.276 Cod de procedură penală).motivarea aplicării pedepsei complementare.în cazul când o parte a acuzării este considerată neîntemeiată .109 Cod penal şi art.

Drept învinuire care esenţial. acţiunea civilă. alineat. Acţiunea civilă în procesul penal. instanţa. (1) Cod penal). după circumstanţele reale. să acorde părţilor cuvânt în privinţa ei. 387 şi 388 Cod de procedură penală. diferă de cea de la început urmează de considerat orice altă modificare a învinuirii (imputarea altor acţiuni în locul celor imputate anterior. sancţiunea căreia prevede o pedeapsă mai severă. În acest caz.34 Cod penal) obligă instanţele să stabilească genul recidivei. luându-se în consideraţie cronologia evenimentelor şi probele ce susţin concluziile instanţei privind vinovăţia şi aprecierea juridică a faptei. ce urmează a fi încadrate în baza altei legi. e rezonabilă expunerea circumstanţelor infracţiunii constatate. care afectează dreptul inculpatului la apărare. 23. circumstanţe agravante. în sentinţă se indică dacă încasarea are loc în mod solidar sau în cote-părţi. la motivarea sentinţei. c) aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau aplicarea altor categorii de liberare de pedeapsa penală. Dacă instanţa judecă cauza în privinţa mai multor inculpaţi. 27. instanţele vor ţine cont de faptul că învinuirea se consideră mai gravă în cazul când se aplică o altă normă de lege (articol. precum şi asigurarea acţiunilor civile sunt reglementate de art. pe fiecare episod sau infracţiune aparte. deşi nu modifică estimaţia juridică a celor săvârşite. pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părţii civile. La adoptarea sentinţei de condamnare. În astfel de cazuri. recunoaşterea şi refuzul de a recunoaşte pe cineva parte civilă (parte civilmente responsabilă). 26. 24. susţinută de procuror în cadrul judecării cauzei.b) aplicarea unei pedepse mai uşoare decât cea prevăzută de lege (art. în principiu. precum şi de unele norme ale Codului de procedură civilă. soluţionarea acţiunii civile. În cazuri excepţionale. expunându-se motivele. care nu au fost puse la baza învinuirii inculpatului iniţial. În cazul în care apare necesitatea de a reîncadra juridic fapta. instanţa este obligată să examineze acţiunea civilă. instanţa trebuie să ţină cont că o astfel de modificare a încadrării juridice este posibilă numai când acţiunile inculpatului. pentru săvârşirea căreia inculpatul nu a fost pus sub învinuire. prevăzute în art. e necesară amânarea judecării cauzei şi această circumstanţă nu are efect la încadrarea juridică a acţiunilor infracţionale.53 Cod penal. urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă (alin.225. aplicarea legislaţiei la examinarea acţiunii civile. în învinuire se introduc fapte şi episoade adăugătoare. instanţa poate să admită. 25. Concluziile instanţei privind aceasta. iar judecarea. când. să expună în sentinţă 298 . înaintarea acţiunii civile în procesul penal. nu conţin semnele unei infracţiuni mai grave şi învinuirea pentru acestea nu se deosebeşte în mare măsură după circumstanţele reale ale cauzei de învinuirea înaintată definitiv.219-224 Cod de procedură penală. semne calificative. iar hotărârea respectivă se formulează în dispozitivul sentinţei. care atrag după sine modificarea încadrării în baza unei norme ce prevede o pedeapsă mai severă sau majorează volumul învinuirii.(2) şi (3) ale art. pornită în cauza penală. Stabilirea mărimii pedepsei în dependenţă de gradul pericolului recidivei (alin. se indică în partea descriptivă a sentinţei.79 alin. retragerea acţiunii civile sunt reglementate de art. prin acţiunile cărora a fost cauzat un prejudiciu material. literă). imputarea infracţiunii care diferă de cea imputată după obiectul atentat. iar modificarea învinuirii nu înrăutăţeşte situaţia inculpatului şi nu afectează dreptul lui la apărare. precum şi a liberării de răspundere penală conform art. i-au fost imputate. după aprecierea probelor şi încadrarea juridică a acţiunilor vinovaţilor pe episoade. (3) art. urmează să argumenteze concluzia generală privind volumul învinuirii dovedite în totul în privinţa fiecărui inculpat şi privind încadrarea juridică a acţiunilor lui. caracterul faptei şi acţiunii).387 Cod de procedură penală). La adoptarea sentinţei în cauzele cu mai multe episoade.89 Cod penal.

Formulând hotărârea privind corpurile delicte. pronunţată de instanţă concomitent cu sentinţa. să la una din hotărârile prevăzute în art. a persoanelor iresponsabile sau de vârstă înaintată aflate sub ocrotirea lor. Dacă renunţarea părţii civile la acţiune este exprimată în cerere scrisă.34 alin. În cazul prezenţei cererii. precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii (art. (2) art. dispune executarea ei imediată sau la măsuri pentru asigurarea executării. aplicând confiscarea specială (art.387 alin. ea se anexează la dosar. în dispozitiv se face o menţiune în acest sens. Conform prevederilor art. urmează de ţinut cont că refuzul inculpatului de a depune declaraţii nu dovedeşte vina lui. În partea descriptivă a sentinţei de condamnare e necesar să fie reflectate raportul inculpatului privitor la învinuirea înaintată şi aprecierea argumentelor înaintate de el în apărarea sa.verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de reclamant. În cazul în care inculpatul îşi schimbă depoziţiile date de el la judecarea cauzei. instanţa de judecată trebuie să cerceteze toate depoziţiile lui. (7) art. Nerecunoaşterea vinovăţiei şi refuzul de a da depoziţii urmează a se aprecia ca metode de a se apăra de învinuirea înaintată. care rămân la dosar.106 Cod penal). 29.66 Cod de procedură penală. în dispozitivul sentinţei. 30. Aceasta rezultă din cerinţele alin. În privinţa cheltuielilor judiciare. referindu-se la legea materială. în cazul în care instanţa judecătorească stabileşte modul şi termenul de executare a hotărârii. în conformitate cu pct.202 Cod de procedură penală). În cazul când acţiunea civilă este admisă integral sau parţial. de cine sunt suportate sau că sunt trecute în contul statului. 34. Instanţa. Dispozitivul sentinţei de achitare urmează să conţină şi indicaţii cu privire la recunoaşterea dreptului persoanei achitate la repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată. preşedintele (instanţa) explică reclamantului efectul acestui act de procedură. a părţilor vătămate şi a altor persoane participante la proces (art. a părinţilor lor bătrâni. Chestiunile privind măsurile de protecţie a martorilor. 33. 31. În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune.241 Cod de procedură civilă. instanţa se va pronunţa în partea descriptivă şi dispozitivul sentinţei. (1) Cod de procedură penală.215 Cod de procedură penală). precum şi chestiunile privind păstrarea domiciliului şi bunurilor lor (art. potrivit căruia.189 Cod de procedură penală) se rezolvă printr-o încheiere aparte. instanţa. în dispozitivul sentinţei se indică termenul de executare benevolă. 32. să clarifice motivele schimbării lor şi. în 299 . În dispozitivul sentinţei de condamnare se reflectă hotărârea instanţei privind corpurile delicte şi dispoziţia referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare. la demersurile lor. de ocrotire a copiilor minori ai inculpaţilor arestaţi şi ai victimelor. care se transmit în buget. Recunoaşterea de către inculpat a vinovăţiei sale poate fi pusă la baza sentinţei de condamnare numai dacă ea este confirmată în cumul cu alte probe administrate şi apreciate de către instanţă. va hotărî şi în privinţa măsurilor asigurătorii pentru repararea prejudiciului. în dispozitivul sentinţei indică concret care bunuri sunt supuse confiscării speciale. fapt menţionat în procesul . Înainte de a admite renunţarea părţii civile la acţiune. instanţa concret indică care obiecte urmează a fi nimicite. renunţarea la acţiunea civilă se consemnează în procesul . ele nu pot fi luate în consideraţie ca circumstanţe ce negativ caracterizează personalitatea. 28. a persoanei arestate. în dispozitiv se indică în ce mărime.verbal al şedinţei de judecată. adresată instanţei. Concomitent.212 Cod de procedură civilă. care din ele se transmit proprietarilor legali sau persoanelor interesate şi instituţiilor.opiniile lor şi.

La adoptarea sentinţelor de condamnare. expunerea circumstanţelor cauzei constatate de instanţă. 36. indicându-se articolul. pe care urmează să le execute condamnatul. precum şi decizia privind luarea în calcul că inculpatul până la pronunţarea sentinţei s-a aflat în stare de arest. să le aprecieze în mod corespunzător. se va indica: . Din aceste motive. În dispozitivul sentinţei de condamnare. persoana vinovatului şi circumstanţele atenuante şi/sau agravante. prin computarea detenţiei preventive dacă inculpatul a fost reţinut în stare de arest. 300 . Sentinţa de achitare. 37. ea nu poate fi luată în consideraţie suplimentar în calitate de agravantă la stabilirea pedepsei pentru această infracţiune. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că în art. luând în consideraţie caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. 38. Partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă: . La aplicarea art. În cazul în care circumstanţa agravantă este indicată în dispoziţia articolului părţii speciale din Codul penal în calitate de indice calificativ al infracţiunii. instanţa stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte cu trimitere la această normă.indicarea învinuirii. se indică după stabilirea pedepsei definitive prin concurs de infracţiuni şi/sau cumulul de sentinţe. reieşind din concursul de infracţiuni (art. b) constatarea că inculpatul este vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. instanţa trebuie să respecte strict principiul individualizării la stabilirea pedepsei. în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie indicate: a) numele.77 Cod penal a circumstanţelor agravante este exhaustivă şi nu poate fi interpretată extensiv.90 sau 96 Cod penal. prenumele şi patronimicul inculpatului.390 Cod de procedură penală sunt prevăzute cinci temeiuri pentru adoptarea sentinţei de achitare: 1) nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii. 5) există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.90 sau 96 Cod penal. apoi stabileşte pedeapsa definitivă prin cumulul total ori parţial al acestora. de exemplu. c) felul şi mărimea nu numai ale pedepsei principale.începutul termenului de ispăşire a pedepsei. se adoptă atunci când faptele incriminate inculpatului nu au avut loc ori când consecinţele indicate în învinuire s-au produs în urma acţiunilor persoanei căreia i s-a pricinuit dauna sau indiferent de voinţa cuiva.395 Cod de procedură penală. pedeapsa principală şi suplimentară.urma cercetării lor în cumul cu alte probe administrate în cauză. în cazul în care nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii. alineatul şi literele. dar şi ale pedepsei complementare aplicate inculpatului pentru fiecare infracţiune constatată. în mod obligatoriu. Despre faptul că pedeapsa este stabilită cu aplicarea art. se indică termenul de probă fixat şi termenul amânării executării pedepsei. care urmează să fie executată de către inculpat sub formă de închisoare. de asemenea.79 Cod penal. cu stabilirea pedepsei. 35. 4) fapta nu este prevăzută de legea penală.84 Cod penal) şi/sau din cumulul de sentinţe (art. Enumerarea din art. care se calculează de la data pronunţării sentinţei. 2) fapta nu a fost săvârşită de inculpat. instanţele nu sunt în drept să invoce ca circumstanţe agravante împrejurări ce nu se cuprind în această lege.85 Cod penal). 3) fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii. La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederilor art. cazul fortuit (fapta săvârşită fără vinovăţie). Instanţele sunt în drept să se refere în sentinţă numai la circumstanţele atenuante şi/sau agravante care au fost cercetate şi confirmate în şedinţa judiciară. Potrivit art.

precum şi motivarea de ce instanţa respinge probele puse la baza învinuirii. în partea descriptivă a sentinţei. 42. (2) Cod de procedură penală. Sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă în cazurile prevăzute la art. Sentinţa de încetare a procesului penal în privinţa făptuitorului decedat poate fi adoptată în cazul existenţei certificatului de deces eliberat de organele de înregistrare a actelor civile. Dispozitivul sentinţei de achitare va mai cuprinde: .275 Cod de procedură penală) e posibilă numai cu acordul învinuitului şi/sau reprezentantului lui legal.riscul întemeiat. 1) .starea de extremă necesitate. dacă nu sunt temeiuri pentru reabilitarea celui decedat şi rudele nu solicită reabilitarea persoanei acuzate.7) Cod de procedură penală.345. (4) art.indicaţii despre modul şi termenul de atac al sentinţei în ordine de apel sau de recurs. 4) art.soluţionarea chestiunii cu privire la corpurile delicte. articolul.analiza probelor.35 Cod penal. 40. litera). În cazul în care fapta persoanei constituie o contravenţie.332.332 Cod de procedură penală. litera) al legii penale. prin sentinţă motivată.391 Cod de procedură penală). alin.354-384 Cod de procedură penală (Titlul II. sentinţa de încetare a procesului penal poate fi atacată cu recurs în cazul în care cauza s-a judecat în şedinţa preliminară (art. încetează procesul penal. cu aplicarea sancţiunii contravenţionale (alin. În dispozitivul sentinţei de achitare nu se indică cuvântul "condamnă".hotărârea referitoare la acţiunea civilă înaintată. . instanţa urmează să formuleze concluzia de recunoaştere a învinuirii ca neîntemeiată relativ la fiecare articol al legii penale (episodul învinuirii. instanţa.reţinerea infractorului. . 43.constrângerea fizică sau psihică. Încetarea procesului penal în cazul când a intervenit termenul de prescripţie sau actul de amnistie (pct. Nu se admite includerea în sentinţa de achitare a unor formulări contradictorii care pun la îndoială nevinovăţia celui achitat. respectiv. (2) art. .387 alin.indicaţii cu privire la revocarea măsurii preventive şi măsurilor de asigurare a acţiunii civile în caz dacă s-au aplicat asemenea măsuri.. În partea descriptivă a sentinţei de achitare vor fi reflectate motivele pe care este întemeiată hotărârea instanţei referitor la acţiunea civilă sau la recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune. temeinicia concluziilor instanţei despre faptul că învinuirea nu şi-a găsit confirmare. prevăzută de legea penală. doar numai dispoziţia de achitare a inculpatului. . (2) art. instanţa are dreptul să examineze concomitent chestiunea despre vinovăţia unor persoane şi despre aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical în privinţa altor 301 .391 alin. În conformitate cu art. cu indicarea temeiului de achitare stabilit la art. calificate conform câtorva articole ale Codului penal. În cazul în care câteva persoane au săvârşit o faptă social periculoasă. . . . Potrivit alin. 350 Cod de procedură penală) şi cu apel în cazul în care cauza s-a judecat în ordinea stabilită la art. alineatul. (1) pct. conform fiecărui articol (alineatul.390 Cod de procedură penală. instanţa respinge acţiunea civilă dacă nu s-a constatat existenţa faptei incriminate sau fapta nu a fost săvârşită de inculpat şi nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul a fost achitat pentru că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii sau există una din cauzele prevăzute la art. 39. care înlătură caracterul penal al faptei: . concomitent cu indicarea motivelor. cu indicarea exactă în baza cărui temei prevăzut de lege el este achitat. Adoptând sentinţa de achitare în privinţa persoanei acuzate de săvârşirea mai multor infracţiuni. 41.legitima apărare. Capitolul III).

Data adoptării sentinţei se consideră ziua pronunţării ei.10 din 24 aprilie 2000 "Cu privire la respectarea normelor de procedură penală la adoptarea sentinţei". se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. probele în baza cărora instanţa şi-a întemeiat concluziile sale atât în privinţa persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunii. Înmânarea copiei de pe sentinţă sau de pe dispozitivul ei inculpatului arestat se face potrivit cerinţelor art. cât şi în privinţa persoanelor care au săvârşit această faptă în stare de iresponsabilitate ori care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii.Chişinău. de asemenea. 45. prin care se termină judecarea cauzei.399 Cod de procedură penală. are loc în şedinţa judiciară şi în toate cazurile în şedinţă publică. Pronunţarea sentinţei.oraşul sau altă localitate. dar până la adoptarea sentinţei în cauză. 46.persoane. În partea descriptivă a acestei sentinţe. instanţa formulează hotărârea respectivă despre recunoaşterea vinovăţiei unor inculpaţi şi despre aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical referitor la persoanele recunoscute iresponsabile sau care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii. În aceste cazuri. iar locul adoptării ei . unde a fost pronunţată sentinţa.5 302 . partea descriptivă a căreia va cuprinde descrierea faptei social periculoase pe care ea a considerat-o dovedită. 44. care au săvârşit această faptă în stare de iresponsabilitate sau care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii. mun. În legătură cu adoptarea prezentei hotărâri. 19 iunie 2006 nr. instanţa adoptă o sentinţă.

iar în cazurile prevăzute de lege . pag.4. libertăţilor şi a intereselor legitime ale participanţilor la proces şi a altor persoane. sesizată în modul prevăzut de lege. 2005. d) atribuţii legate de soluţionarea plângerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală. ţinând cont de garanţiile asigurate persoanei de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale nr. a acţiunilor organului de urmărire penală şi a organului care efectuează activitate operativă de investigaţie în scopul depistării şi înlăturării încălcărilor drepturilor omului încă la faza de urmărire penala şi asigurării respectării drepturilor.7 din 04. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare se efectuează de către judecătorul de instrucţie.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. urmărind scopul interpretării unitare şi aplicării corecte a normelor de drept în cadrul controlului judiciar al urmăririi penale exercitat de judecătorul de instrucţie. nr. de interpretările date de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa sa. 2010. în temeiul articolelor 2 lit. Activitatea judecătorului de instrucţie privitor la controlul judiciar în cadrul urmăririi penale se divizează în patru direcţii: a) atribuţii legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale sau a exercitării activităţii operative de investigaţii.07. c) atribuţii legate de aplicarea măsurilor procesuale de constrângere.şi de către instanţa de recurs. pus în aplicare la 12 iunie 2003 având în vedere specificul novator al instituţiei judecătorului de instrucţie şi rolul acestuia în cadrul controlului judiciar al urmăririi penale.2005 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.4 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.e) şi 16 lit.11. care verifică legalitatea efectuării acestui control. pag. b) atribuţii proprii organului de urmărire penală. ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.3 În contextul implementării Codului de procedură penală al Republicii Moldova. care activează în cadrul judecătoriilor. Plenul prin prezenta Hotărâre oferă următoarele explicaţii: 1. precum şi plângerile împotriva acţiunilor ilegale ale procurorului. luând în consideraţie complexitatea problemelor juridice cu care se întâlneşte judecătorul de instrucţie şi importanţa aspectelor de drept evaluate de jurisprudenţa şi evidenţiate în cadrul generalizării practicii judiciare în cauzele penale privind controlul judiciar al urmăririi penale. Controlul judiciar al procedurii de urmărire penală constă în verificarea de către o instanţă independentă şi imparţială. nr. 303 .

Cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează acţiunile de urmărire penală legate de imixtiunea în viaţa privată a persoanei. 2. cu toate noţiunile bine definite.3.2. Autorizarea judecătorului de instrucţie pentru exercitarea unei acţiuni procesuale constituie prin sine o formă de control judiciar în cazul necesităţii organului de urmărire penală sau a organului care exercită activitate operativă de investigaţii de a efectua o activitate care atrage implicarea organului statal în viaţa privată a persoanei. judecătorul de instrucţie verifică următoarele: • dacă imixtiunea organului de urmărire penală este prevăzută de lege. Accesibilitatea legii prezumă publicarea ei în Monitorul Oficial în condiţiile Legii nr. Suediei din 24 martie 1988). 2. protejarea sănătăţii sau a moralei. a corespondenţei. fiind aplicat principiul proporţionalităţii. Claritatea legii se exprimă printr-un grad suficient de exactitate a prevederilor respective. adică când imixtiunea este compatibilă cu principiile democratice. Articolul 8 §2 din Convenţia Europeană prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenţii de stat în viaţa privată a persoanei. protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Pentru a satisface exigenţa previzibilităţii prevederilor legale. Acţiunea necesară într-o societate democratică se determină în raport cu echilibrul atins între drepturile individului şi interesul public. legea trebuie să fie redactată în termeni suficient de clari şi precişi. în domiciliu sau asupra corespondenţei acestuia: securitatea naţională. apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale.4. Atribuţiile judecătorului de instrucţie legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale 2. care permite corelarea acţiunilor organului de urmărire penală cu exigenţele legii şi definesc în mod clar domeniul conduitei interzise şi consecinţele nerespectării prevederilor respective.2. a domiciliului. Pentru a decide autorizarea efectuării unei acţiuni procesuale ce implică imixtiunea organului de urmărire în viaţa privată a persoanei. 304 . bunăstarea economică a ţării. 2. Olsson c. limitarea secretului corespondenţei. 2. adică legate de limitarea inviolabilităţii persoanei. adică în cazul în care prin acţiunea procesuală respectivă vor fi afectate nişte drepturi sau libertăţi fundamentale ale persoanei. adică legea trebuie să conţină măsuri de protecţie contra acţiunilor arbitrare ale autorităţilor publice. • dacă imixtiunea solicitată urmăreşte un scop legitim şi • dacă este respectat principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării acţiunii procesuale solicitate. Se consideră imixtiunea organului de urmărire penală prevăzută de lege în cazul în care această imixtiune este reglementată de lege.5. convorbirilor telefonice. Caracterul unei societăţi democratice se exprimă prin supremaţia dreptului în societatea democratică şi necesitatea de a se opune ingerinţelor arbitrare în drepturile şi libertăţile persoanei garantate de legea naţională şi internaţională. iar legea care autorizează imixtiunea este clară. afectând astfel nişte drepturi sau libertăţi fundamentale ale persoanei. adică legea trebuie să fie accesibilă persoanelor la care se referă. domiciliului. Imixtiunea este considerată necesar ă într-o societate democratică atunci când ea este "fondată pe o necesitate socială imperioasă şi mai ales proporţională scopului legitim scontat" (CEDO. siguranţa publică. • dacă această imixtiune este necesară într-o societate democratică. hot.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale.1. Principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării acţiunii procesuale solicitate recunoaşte că drepturile omului nu sunt absolute şi exercitarea drepturilor unei persoane trebuie să fie apreciată în raport cu interesul public mai larg. accesibilă şi previzibilă.

279 CPP). Conform art.272 CPP.301). efectuării percheziţiei (art.interceptarea comunicărilor telefonice. Caz de delict flagrant în sensul art. 2.205. imediat după săvârşire.137). iar caz ce nu suferă amânare este împrejurarea în care persistă pericol real că se vor pierde sau distruge bunurile dacă nu vor fi puse sub sechestru. aplicarea amenzii judiciare (art.7. supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice.137). percheziţia în domiciliu (art. fără o asemenea autorizare: • în caz de infracţiune flagrantă . înregistrările de imagini (art. punerea bunurilor sub sechestru şi ridicarea acestora (art. ridicare de obiecte şi documente care constituie secret de stat.303 CPP. 305 . comercial. este împrejurarea în care organul de urmărire penală este obligat să efectueze acţiuni de urmărire penală ce nu suferă amânare. bancar. de filmat etc. precum şi alte acţiuni prevăzute de lege (art.135 CPP. conform prevederilor art. Codul de procedură penală (art.8.135).159). culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii. luarea silită de probe pentru cercetarea comparativă (art. precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice (art.205 CPP este situaţia în care infracţiunea este descoperită în momentul săvârşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat. exhumării cadavrului (art.135).302). în lucrurile sau pe corpul persoanei (art.152). de fotografiat.comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări. Autorizarea de către judecătorul de instrucţie a acţiunilor procesuale penale menţionate în prezentul punct se efectuează doar după pornirea urmăririi penale. nimicirea corpurilor delicte substanţe explozive şi alte obiecte care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea omului şi din acest motiv nu pot fi păstrate până la soluţionarea cazului (art. prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art. controlul comunicărilor telegrafice şi a altor convorbiri. Conform art.125). • în caz de delict flagrant sau caz ce nu suferă amânare .119).154-156.130). precum şi infracţiunea al cărei făptuitor. prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.6.118).130 CPP) poate avea loc şi până la pornirea urmăririi penale (art. internarea persoanei în instituţie medicală pentru efectuarea expertizei medico-legale sau psihiatrice (art. de martori oculari sau de alte persoane ori este surprins aproape de locul comiterii infracţiunii cu arme. sechestrării corespondenţei (art. 210). examinării corporale silite (art.126).205. interceptarea comunicărilor telefonice. cercetarea la domiciliu şi ridicarea de obiecte de la domiciliu (art. suspendarea provizorie din funcţie (art. se consideră infracţiune flagrantă infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii ei.133). percheziţia corporală şi ridicarea de obiecte şi documente care se află în hainele. 2.301) prevede ca excepţie dreptul organului de urmărire penală de a efectua acţiuni procesuale pentru care este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie.punerea bunurilor sub sechestru şi ridicarea acestora (art.279) • în caz de urgenţă . Codul de procedură penală prevede posibilitatea autorizării acţiunilor procesuale de către judecătorul de instrucţie în următoarele cazuri: cercetării la faţa locului în domiciliu (art. 301). 210).examinarea corporală (art. instrumente sau orice alte obiecte care ar da temei de a-l presupune participant la infracţiune. dacă întârzierea obţinerii autorizaţiei judecătorului de instrucţie ar provoca prejudicii grave activităţii de administrare a probelor. 2. 2.513 CPP.302).121).118 CPP) şi a percheziţiei corporale sau a ridicării de obiecte (art. interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri. cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează următoarele măsuri operative de investigaţie: cercetarea domiciliului şi instalarea în el a aparatelor audio şi video.119).. este urmărit de victimă.9. Caz de urgenţă în sensul art. chiar dacă aceasta constată că urmărirea penală nu este de competenţa sa.125). iar autorizarea cercetării la faţa locului (art. înregistrări de imagini (art.

judecătorul de instrucţie trebuie să fie informat în termen de 24 ore de la terminarea efectuării acţiunii respective. indicându-se locul.4 din prezenta hotărâre. după caz. Încheierea judecătorului de instrucţie prin care a fost declarată legală sau ilegală acţiunea de urmărire penală efectuată fără autorizarea judecătorului de instrucţie este irevocabilă şi nu poate fi supusă niciunei căi de atac.14. locul efectuării. declară acţiunea de urmărire penală efectuată legală. cu participarea procurorului şi. a reprezentantului organului care exercită activitatea operativă de investigaţii de urgenţă. 2.2. În scopul păstrării confidenţialităţii urmăririi penale. adică date care să confirme fie situaţia "cazului de urgenţă".12. După efectuarea controlului temeiniciei demersului şi a circumstanţelor expuse în punctele 2. În urma controlului judiciar. La ordonanţă se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni. Pentru a exercita controlul.11. 2. Procesverbal la examinarea acestor demersuri nu se întocmeşte. forma vinovăţiei. dacă acesta îl însoţeşte pe procuror. un exemplar al ordonanţei de autorizare rămâne la judecătorul de instrucţie.10. în conformitate cu Codul de procedură penală sau cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii. după caz. 305 CPP. Procedura autorizării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţii.2 . Demersul procurorului privitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se examinează de judecătorul de instrucţie fără prezenţa altor persoane decât a procurorului şi. modul săvârşirii acesteia. termenul de efectuare a acţiunilor respective. procurorul trebuie să prezinte judecătorului de instrucţie materialele cauzei care au confirmat necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie. se efectuează în baza demersului procurorului. 2. judecătorul de instrucţie. timpul. conform prevederilor art. consecinţele infracţiunii pe baza cărora se stabilesc acţiunile de urmărire penală sau măsurile operative de investigaţii necesare pentru a fi efectuate. Materialul prezentat judecătorului de instrucţie trebuie să conţină date care ar argumenta necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie. 306 . acesta printr-o încheiere motivată.13.304. fie că a fost săvârşită "infracţiune flagrantă". prin încheiere motivată. Conform art. rezultatele care trebuie să fie obţinute în urma efectuării acestor măsuri. Despre efectuarea acţiunilor procesuale pentru care este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie fără o asemenea autorizare.255 alin. Demersul procurorului referitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se examinează de către judecătorul de instrucţie în şedinţă închisă. imediat dar nu mai târziu de 4 ore de la primirea demersului. dacă au existat temeiuri suficiente pentru efectuarea acţiunii respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie.(4) dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură procesuală trebuie să fie autorizată de judecătorul de instrucţie.2. fie a "cazului ce nu suferă amânare". metodele de fixare a rezultatelor şi alte date ce au importanţă pentru adoptarea de către judecătorul de instrucţie a unei hotărâri legale şi întemeiate asupra autorizării solicitate. demersul procurorului privitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se prezintă nemijlocit judecătorului de instrucţie. a reprezentantului organului care exercită activitatea operativă de investigaţii. care îl înregistrează într-un registru separat. responsabilii de executare. autorizează efectuarea acţiunii de urmărire penală ori a măsurii operative de investigaţie sau. 2. În partea descriptivă a ordonanţei urmează a fi descrise fapta încriminată. însoţit de ordonanţa motivată a organului de urmărire penală învestit cu astfel de împuterniciri. în caz contrar acţiunea de urmărire penală se declară ilegală. prin care se solicită acordul pentru efectuarea acţiunilor respective.

integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală privind o infracţiune gravă. se efectuează dacă există motive temeinice de a considera că viaţa. deosebit de gravă sau excepţional de gravă şi dacă există mijloacele tehnice respective. 3.d) din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. Această procedură asigură posibilitatea realizării dreptului inculpatului la audierea martorilor acuzării. judecătorul de instrucţie poate admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată. procurorul poate solicita audierea martorului de către judecătorul de instrucţie.3.1. conform prevederilor art. o deplasare de lungă durată. În asemenea situaţie. după caz. audierea martorului sau. drept garantat de art.115 CPP. Audierea martorului se efectuează cu participarea procurorului. prevăzute de art.336-337 CPP. Procedura de desfăşurare a audierii şi declaraţiile martorului se consemnează de grefier în procesul verbal al şedinţei de judecată şi în declaraţii ca document separat anexat la procesul verbal în condiţiile prevăzute la art. respinge demersul declarat.109 CPP. La solicitarea procurorului de a audia martorul (partea vătămată) în condiţiile art. apărătorului şi. Atribuţiile judecătorului de instrucţie proprii organului de urmărire penală 3. apărătorului acestuia. 3. 3. în cazul în care prezenţa martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării acestuia peste hotarele ţării sau din alte motive întemeiate. urmează a fi stabilite următoarele condiţii strict necesare: • pericolul asupra vieţii.110 CPP. art.2 .a. Încheierea judecătorului de instrucţie asupra demersului procurorului referitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie este definitivă şi nu poate fi supusă căilor de atac. 3. părţii vătămate. În încheiere judecătorul de instrucţie se va expune asupra circumstanţelor menţionate la punctele 2. Deşi judecătorul de instrucţie nu este organ de urmărire penală şi nu are atribuţii de a administra probe. Procesul verbal al şedinţei şi declaraţiile martorului cu caseta video sau audio. 307 .2. în aceleaşi condiţii ca şi martorii apărării.după caz. prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis. Audierea martorului de către judecătorul de instrucţie în condiţii speciale. după caz a victimei pentru a reduce revictimizarea acestora ş.105-109 CPP. pentru audierea martorului în asemenea circumstanţe. • existenţa mijloacelor tehnice respective. asigurându-se dreptul participanţilor la audiere de a pune întrebări martorului audiat. • declaraţiile martorului urmează a fi date într-o cauză penală privind o infracţiune gravă. părţii vătămate şi procurorului de a pune întrebări martorului audiat.2. a reprezentantului legal şi la data fixată pentru audiere procurorul asigură prezenţa acestor persoane în instanţă.4. învinuitului. Drept alte motive întemeiate pentru a audia martorul în condiţiile art. cu asigurarea posibilităţii bănuitului. integrităţii corporale sau a libertăţii martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face.6 §3 lit.4 din prezenta hotărâre. iar copiile acestora se păstrează la judecătorul de instrucţie. a bănuitului. deosebit de gravă sau excepţional de gravă. se transmit procurorului pentru a fi anexate la materialele dosarului respectiv.109 CPP poate servi boala îndelungată a persoanei care urmează a fi audiată ca martor. judecătorul de instrucţie stabileşte data şi ora la care va avea loc audierea martorului. care din anumite motive nu vor putea fi prezenţi în şedinţa de judecată. Din sensul prevederii legale menţionate rezultă că. dacă au fost aplicate înregistrări. Audierea se efectuează de către judecătorul de instrucţie în ordinea generală prevăzută de art.109 CPP prevede că. învinuitului. Audierea martorului poate fi înregistrată video sau audio.

Bănuitului. 28 martie 2002. Jurământul este depus de către martor după ce a fost conexată reţeaua şi acest jurământ este anexat ulterior la procesul verbal al şedinţei de judecată. Declaraţiile martorului audiat în condiţiile prevăzute de art. a martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate. în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii. 308 . după caz. este necesară existenţa mijloacelor tehnice respective. se păstrează în original la instanţă împreună cu copia procesului verbal al declaraţiei. Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia martorului. Audierea martorului în asemenea condiţii se face în baza unei încheieri motivate a judecătorului de instrucţie. Aceste două încăperi urmează a fi conexate prin reţea de televiziune cu circuit închis. 109 CPP. Declaraţiile martorului audiat în asemenea condiţii pot fi utilizate ca mijloc de probă numai în măsura în care ele sunt confirmate de alte probe. părţii vătămate li se asigură posibilitatea de a adresa întrebări martorului audiat în asemenea condiţii. având posibilitate de a auzi răspunsul la întrebările puse şi de a vedea expresia feţei celui audiat. Identitatea reală a martorului se consemnează de către judecătorul de instrucţie într-un proces-verbal separat. cu imaginea şi vocea distorsionate.110 CPP. învinuitului şi apărătorului acestuia. 108. Nicio condamnare nu se poate baza numai sau într-o măsură considerabilă pe declaraţiile martorului pe care învinuitul. Pentru a audia martorul în condiţiile speciale menţionate la art. procurorul. Dacă cererea este înaintată judecătorului de instrucţie de către avocat. 3. Lituaniei. efectuează urmărirea penală va avea grijă ca martorul să aibă o legendă. În cazul audierii martorului cu o altă identitate decât cea reală. la care este anexată şi declaraţia martorului. martorul respectiv sau oricare persoană interesată. una în incinta instanţei de judecată unde se vor afla judecătorul de instrucţie care va efectua audierea.105. a avocatului. care vor permite a înzestra cel puţin două încăperi. Regulile de audiere ale acestui martor sunt cele generale prevăzute de art. care sunt persoane civile. sau. cazul Birutis şi alţii c. avocatul şi bănuitul. Informaţia despre identitatea reală a martorului se verifică în baza documentelor de identitate ale acestuia de către judecătorul de instrucţie care asistă martorul. Martorului audiat în condiţiile menţionate i se permite să comunice o altă informaţie despre identitatea sa decât cea reală. pentru a se lua măsuri de protecţie a persoanelor aflate în pericol. procurorul care conduce sau. până a face conexiunea reţelei de televiziune cu circuit închis. partea vătămată.6. despre pericolul declarat urmează a fi înştiinţate organele respective. Procesul verbal al şedinţei de audiere a martorului în asemenea condiţii şi declaraţiile acestuia se întocmesc de grefier în sala de şedinţă unde se află judecătorul de instrucţie. astfel ca cei ce se află în instanţă să poată vedea şi audia declaraţiile pe care le va face martorul audiat. care se semnează de către martor şi judecătorul de instrucţie şi se păstrează la sediul instanţei respective în plic sigilat. după caz. avocatul.5. astfel. Cererea înaintată judecătorului de instrucţie urmează a fi argumentată şi confirmată prin anumite date privitoare la pericolul persistent. învinuitul şi o altă încăpere în care se va afla martorul care urmează a fi audiat. la cererea argumentată a procurorului. sigilate cu sigiliul instanţei.3. inculpatul nu a putut să îl confrunte din cauza absenţei sau a anonimatului martorului (jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. învinuitul. În condiţiile menţionate pot fi audiaţi ca martori şi investigatorii sub acoperire. bănuitul. §29). însoţit de un alt judecător de instrucţie.110 CPP se înregistrează prin mijloace tehnice video şi se consemnează integral în procesul verbal al şedinţei. Martorul poate fi audiat prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis. partea vătămată. adică să fie pregătit să expună alte date de identitate cât mai apropiate de datele lui reale. încât să nu poată fi recunoscut. procurorul.

Suspendarea provizorie din funcţie constă în interzicerea provizorie motivată învinuitului de a exercita atribuţiile de serviciu sau de a realiza activităţi cu care acesta se ocupă sau le efectuează în interesul serviciului public. în temeiul ordonanţei organului de urmărire penală.158 CPP. Copia de pe încheierea instanţei privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se transmite organului de poliţie rutieră pentru executare. În cazul în care ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se solicită în temeiul utilizării mijlocului de transport la săvârşirea infracţiunii. Legea cu privire la poliţie etc. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică la demersul motivat al procurorului.3) şi ale art. aplicarea amenzii judiciare (art. şi se expediază la locul de serviciu al învinuitului. şi nu o hotărâre definitivă prin care se soluţionează cauza penală respectivă. precum şi în cazul utilizării mijlocului de transport la săvârşirea infracţiunii.).(1) pct. devenind astfel publică.304-306 CPP.(2) din Constituţie. Deoarece încheierea de suspendare din funcţie este o măsură intermediară.200 Cod de procedură penală contravin prevederilor art.1. aplicarea acestei măsuri poate avea loc doar după ce mijlocul de transport respectiv a fost recunoscut ca corp delict în ordinea prevăzută de art.182 CPP). în conformitate cu prevederile art.6 §2 din Convenţia Europeană şi. iar hotărârea administraţiei poate fi atacată în instanţă în modul prevăzut de lege.4. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport este o măsură preventivă principală sau o măsură complementară la o altă măsură preventivă.2.201 CPP). Însă.200 CPP). Demersul procurorului şi ordonanţa privind aplicarea măsurii de ridicare provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se examinează de judecătorul de instrucţie în ordinea prevăzută de art. 4. care se aplică persoanelor puse sub învinuire doar pentru săvârşirea infracţiunilor în domeniul transporturilor. prevederile art. pronunţarea judecătorului de instrucţie asupra vinovăţiei inculpatului la această fază contravine principiului prezumţiei nevinovăţiei garantat de art. Legea cu privire la Procuratură. cu participarea învinuitului la care se referă demersul declarat. suspendarea provizorie din funcţie a învinuitului poate fi aplicată doar persoanelor care practică activităţi în interesul serviciului public.6 §2 din Convenţia Europeană. deci confirmată prin anumite probe. Legea cu privire la statutul judecătorului. Astfel. dat fiind că încheierea judecătorului de instrucţie trebuie să fie motivată.4 alin. Atribuţii ale judecătorului de instrucţie legate de aplicarea măsurilor procesuale de constrângere 4. Cât priveşte suspendarea provizorie din funcţie a învinuitului demersul poate fi înaintat de către procuror la locul de serviciu al învinuitului şi va fi soluţionat de administraţie în baza prevederilor legale care reglementează genul respectiv de activitate (Legea privind serviciul public. o asemenea concluzie a judecătorului de instrucţie afectează principiul prezumţiei nevinovăţiei. în care este argumentată necesitatea aplicării unei asemenea măsuri preventive. În asemenea situaţie. suspendarea provizorie din funcţie a învinuitului (art.197 alin. urmează a fi aplicate în direct prevederile Convenţiei. 309 . conform căruia persoana poate fi declarată vinovată doar de către instanţa de judecată în cadrul unui proces public unde îi sunt asigurate toate garanţiile procesuale necesare apărării şi vinovăţia va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În afară de măsurile preventive expuse în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 28 martie 2005 "Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu" în competenţa exclusivă a judecătorului de instrucţie sunt atribuite şi următoarele măsuri procesuale de constrângere: ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport (art.

322 (3). care activează în procesul de urmărire penală sau care exercită activitate operativă de investigaţii (procurorul.89 CPP). 2) ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale (art.4. 6) ordonanţa de încetare a urmăririi penale.234). 5. 310 . ofiţerul de urmărire penală.34 (4). art. colaboratorul care exercită activitate operativă de investigaţie).). adică drepturi şi libertăţi constituţionale ale persoanei. 9) alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei (art.72 CPP). conform legii. Prin acţiuni ale organului de urmărire penală sau ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii.285). 8) refuzul organului de urmărire penală de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege (art. 7) ordonanţa de clasare a cauzei penale (art. 200 (4). Atribuţii ale judecătorului de instrucţie legate de soluţionarea plângerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală. ci doar aceea care a afectat un drept legal reglementat de legea materială sau procesuală. Amenda judiciară este o sancţiune bănească aplicată de către instanţa de judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului penal. nu sunt pasibile de a fi atacare judecătorului de instrucţie la faza de urmărire penală: hotărârea asupra abţinerii sau recuzării procurorului (art. c) alte acţiuni prin care persoana cu funcţii de răspundere a depăşit atribuţiile sale de serviciu. Nu orice acţiune a organului de urmărire penală sau a organului care exercită activitate operativă de investigaţii poate fi atacată judecătorului de instrucţie.86 CPP). 201.2.54 CPP). când abaterea este admisă în cadrul activităţii judecătorului de instrucţie. 5. hotărârea privind soluţionarea cererii de înlăturare din procesul penal al apărătorului (art. hotărârea privind recuzarea expertului (art. de scoatere a persoanei de sub urmărire (art. adică documentele prin care se consemnează orice acţiune procesuală prevăzută de Codul de procedură penală şi de Legea privind activitatea operativă de investigaţii. ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.274).3.313).265). Codul de procedură penală prevede expres următoarele acte şi acţiuni ale organului de urmărire penală care pot fi atacate judecătorului de instrucţie: 1) actul privind refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunţul referitor la săvârşirea infracţiunii (în termen de 5 zile.247). abaterea comisă de persoana respectivă urmează a fi menţionată atât în demersul procurorului cât şi în încheierea judecătorului de instrucţie. Încheierea judecătorului de instrucţie privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară de către persoana în privinţa căreia a fost aplicată amendă. Amenda judiciară se aplică doar în cazurile abaterilor prevăzute de Codul de procedură penală (art. În fiecare caz de aplicare a amenzii judiciare. Însă. traducătorului (art.1. 5) hotărârea organului de urmărire penală cu privire la respingerea cererii sau demersul