Sunteți pe pagina 1din 29

AnulV-seral

Construc[ii din zidirie

2912-2013

TEMA PRQIECTULUI
Se va realiza verificarea capacitSlii portante a unei ciSdiri de locuit avdnd structura
de rezistentd din ziddrie confinatd.

Clidirea este amplasatd intr-un ansamblu urban sau in mediu rural pe un teren

cdrui pantd naturald este 2. ..3 %.


Clddirea are regimul de indllime: S + p
Amplasament:...

.. . ...''.':.

* .7,t.......

Zondseismici:...'$rJ.:.!'',.'..fl .:......
Lona zapaaa:.

t-

...

'i

;
:1.:. :. . .+' .t.?. . .Y .' I ./!'.

r-;/

Structura de rezistenti a clSdirii este alcdtuitd astfel

Acoperig de tip garpantd pe scaune cu ?nvelitoare din figld;


Plangee din beton armat cu hpr= 13 cm

Pereti portanti interiori gi exteriori din ziddrie confinati de cirdmide... ... , . . .. . . .. .;

inillimea etaj : 111!,80m ; 2,90m; 3,00m.


Scdri din beton armat monolit;

Fundatii sub formi de tdlpi continue sau radier general;


Pere{ii de la subsol sunt din beton armat.

in cadrut proiectului se vor studia urmdtoarele probleme:

Alcdtuirea elementelor structurii de rezistenfd;


Alcdtuirea imbindrilor elementelor structurale gi nestructurale,

de rezistenti in gruparea de incircdri care cuprinde:


acliunile permanente, acliunile variabile (zipadi, utile) 9i acliunile accidentale

Comportarea structurii
(seism).

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise
1. Tema proiectului;

2. Memoriu tehnic justificativ;


3. Conformarea generald a structurii -

Determinarea densitSlii perelilor activi pe

cele doud directii $ideterminarea regimului de inilfime admis.

4. Calculul incdrcirilor
5. Determinarea caracteristicilor pere{ilor activi pe o direcfie
6. Calculul eforturilor secfionale de proiectare NE6 Veo, Meo.
7. Determinarea rezistenfelor de proiectare la eforturi seclionale Nno Vno, Mno

Verificarea capacitSlii portante a pere{ilor activi- zidirie confinatd.

B. Piese desenate

1.
2.
Etape

1.

Plan etaj curent sc 1 : 50;

Schila pere{i transversali/longitudinali calculali.

Tema proiectului, plan etaj curent, conformarea structuri (calculul densitdlii pere{ilor

direc!ii).....
2. Calcululincdrcdrilor.............::

....

pe cele doui

3.

1s

Determinarea caracteristicilor perefilor activi


seclionale de proiectare N"6 V"o,

pe o direc{ie; Calculul

M"o.

4. Determinarea rezistentelor de

la

eforturi secfionale Nno

Mnc..

eforturilor

.... 2s

proiectare

5. Verificarea capacitd{ii portante

1s

perelilor

activi

VRd,

... ... .. 1s

ziddrie confinatd
.... 1s

6. Predare.
Observalie

.......1s

limiti pentru predarea proiectului este 31-05-2013. Dupi aceasti dati,


predarea proiectului se va face numai in sesiunile de reexaminiri planificate de
Data

citre facultate.
Bibliografie
CR 6

2006 (actualizare in 2011) Cod de proiectare pentru sctructuri din ziddrie

P 100/1

2006 (actualizare 2011) Cod de proiectare seismicd

- Partea I _ Prevederi de

proiectare pentru clddiri (capitolul 8);

P 100/3

2006 Cod de evaluare gi proiectare a lucrdrilor de consolidare la clddiri

existente, vulnerabile seismic ; Vol.1


SR EN 1996-1-1

- Evaluare

- 2006 Eurocod 6: Proiectarea

structurilor de ziddrie ; Partea 1-1: Reguli

generale pentru construclii de ziddrie armati gi nearmatd

SR EN 1992-1-1/NB

2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton; Partea 1-1:

Reguli generale gi reguli pentru clddiri, Anexi nalionald

Legea

1011995.

ft4'ft)6

%.

c-/w&/,/wltLfr.feart"-fuP.e/,te&"z"./e7..racx
Uafu
flwg

,4=24/7rzz
a'/,zx/*,e
,o&'rt,
*ry,

&**fu r^fu
rl'ts i tr)}J'lt 3

'fr?,',u) =(/2 ^o +

r 7t5' 1' ct2

frs,d=*81:!t)=g,ti

f '/ = loto Pr,E = f thV'/b


MuW rfiftr,Lln/'' f//2/YV

plrz-zz

r/a'rarn)'ql
/
r
r'/)'/a'?3
#hn/ =(',' + 3i6

d = 22i93
gtW SlB %
P'/ ' /oa 27t /T =

fiz

P'/
(Mem

-,,rtr/,q

/tLt;rfu/ -

r"al
P'::-/-:o!/
''W'tr

,**";J*)'z,b'
ponfr, ,*"il f't

c/,q"

s d N-8-3

c'eg *#= a/'of,'

gW' Ftoo/t- 2d// va/wauP ae o&7 * truu&tbZ,*'


Q# "arlO) i d
/aitu/* f rc4 l/up - /a0 (r/4t' t&r*:

//n

eoz'&ttrhw
I

CaftlW

'/

/&m/'rtffi

olM/o

- r>? ob'gfrt'

f=4

fr>-M

J n-,r

'Jh-ts -'

lAfi

t tt2Y3) " *
'37!a 't

(t!9 = o,7{
/t ' Lhoo

t,3

it&-r-2"o,3)"1 - J2
4,

z.t

?rlo

--

a,v?

/,cc

%L

!"-" -- (gs r-z) t


/r,25

) lt

Jr-r
Jr-,

(at?

.t

l,zt tr-z) * = W -a7SL /c/ 35


/4t3
///7.9 . t

g(,,,0,3)'t W
=
(,3c "

= (\7 r' zJ

7t

/tc)c

4r ' t-

"1,&*
tlgJ
\,f - fN'zttil
--

= o.F

Eto
lPr 3\t-.- - 3,8 ** aTfi
L/,r){
=# n.dp L/'rsu

-N

.f,-,

rygs

't

ord
7,2o

/,mzor'tzoa"/"'

.. =

'l
* / t--fo -, -'
'-lL-L
-7:-.
9,ba

o, D

{, I

/,ac

-- 0//0 z0l\'

.t_, = (f 't/2,/o r

-- 01tL

t/"1 --

=0723

Jq-q -

rt
t77

Jr-)
lot)t

Ci

c3

//o/)f

/ O/ \t'

fr-o - ti#;trt
-frwtl --

,fn* =

0t

-- o/

// .fo-o 3f:=

oTos zrasr

ct

"cr71

p"*rrirr/ a,lncb *ffi"


,n"y', /*ffi7,

'1+ ek^a-*"
a'?z;
ea/uu-z'z

? 7fu'r';e
d" 'e

ilt i/il* eo vls'e'rft) ry"/44


2za/o'zzt

;,'anJ'**"
)nrrftyq
'cE6'2c//'
5-Z'

drrt

1 C'/a'W 'ruffidaG
rcrit'efr', faaunzotooud
"ffw$:"fr;a*ee */o/'"

'/n

Sno =

/'i/2q'5'Etv2'2+

5p"=

//+3sn'

Srr/./e.

ta'tu + /4 33 -- tt7' tsttz

Prz c/tYu&"4eu

ot/'* e/ntnL
Krt
/%rJ-//lgsnL
ftt -5t* * 5Pr Sf' = 2/7'/a
nr.

bfr= 3g,:tE 7x L /4 6 3 nLil' &w "de)

.=f 3p, 3orl t t't'z

,0'
* //s 2/o'Y/2/
ff*l*ra
* ioo o/qr/rz2
a,
ff;*
lrryrrx, ry:%!

i,?6,Lr6r'

A/
/fu///Yu
/m6n =

/b(//ztz*-

hi"b(':obf/tqz

ffi'r1*{r-

= 6tu

Wr/;;l%%

-/3o&///.2

!!! q4&&gf

ry 3gr l qq311 ! !:r1q 4{

e *lern

q ri {e

l*

r-

{q-qqnl tr q q{!9,_

r-,ttilarr r

iltc;!ru;.it'e

dr'

l. ier:re r:r

;." ,ji, jrt;ljr":.tt.c


i,i,
r

i..

di;-l

xrui,itilr.'
:'-'"'
ir1:illj:_

.:rilirilir ,

I'triirirt;'t

Lrtilri

\'.i l! )i! fil


;t---

t'.'iJtl lilil

in,r l',ir'li',1

ir:{cnlrii {* " 15 r:;iit


"i. Pi:ifii nor{i1nr,l
t .
.

itettii ;),'ii.iillli liri,,ri,rrii j

-i

..

l-t,.,,

iiiit'i'iiinii

l3;te.i
,.i

.lit

*i,t,

,..!,.,.,..,
:,i:
1,!

.-,:,,,,
L. titrit,\:!t

inlcr'i,.iri

i-'o'"['

i.-

r:r

:".

i lii

i 1.,\ \'1, ..,


'1t:

lri;rhi,'r:l'

j :

3*it

ii1:r\ ..rr--_,ii
i.l"rl' il-j

.il'i

ii,,,,r
1 .1

i''

,1lri

-.".. ,,.

'

t
':J

"ltlti

iiia\r
' -

ii;iii;*;-e;

Ji;;

.r.ri1:;;,;iii:

ln.:;irierr-L xiila care


lr;!1.1

l-)eie r*':

a.

:,,

t,

rlr

r*i

:i

r.'r

-c{:'

r'a

l4i

lm-l :
iJalrtiri. ! ---

ilil n:lr{-1i1rir-"r!:l i::ildli


i'i.rtt'e i; .u iliJ,,\.r;; !Li.'r
ili:rnstl'.:

--=j

:r,r i r ! !r

i,-'ri,J

j' - iri.ili.l,{11i

f,

rrtr,riJr:t.\n
-- sr!'rrdt!'_:

iiii

-l*ti

i::i:

ca lliniJ tranrmisd i1r acopcris iiite dc

irar a

jr

,-15--

ii Ci.1ll !iil:'l]i.
.-"-.;-.
-.,,..+,"+
--..Lrljr
uLrirf i'r
rr
Yrf
.-."..,:.-: ,.4:1,
'i;r-!q
!;11:iaili

(-.f {f,

-..
i ;-; ,
iJ.i ! lti j

il!
;;

ri1

!li',1:

^!,:'.';ii

O,

1r,1:1

i,rr

t,tiJ

i I't\

lzorl

W r]aab *q)

.,Lr:.';l!! i{. /. r, .' ;+.:1;-;.*rt i:i__.;r+*-i--j+


tlrt:r lii :-r c !ii,,ti ri i

75

/o/P/o' Wo/s?sPW 'illlCI/'CI'53r2la Jolr


7p" = //483 x45 2

Wrt-b

4k-("
/ra/nhPuofuMa'
Tar/rfu
7p - EoP /' /lr) = 3VtzV /Af,

Yfu

lu/p/hr

zu#

oeulL'

lut = /46'3" 620. //sro &rv

{'iln;l/wl*P

/--/r/tfu'g

z"r d??"

fr"+ f-p,7rfos:; ft
7t = 5326s + )7/2/ *//ffc
2t - Nl3J+ /"//
e!H.,
Tyytiuenw
.'nI'@/^
/rh/%e"/* = ffi?rn'
*'t<@e/

fr/ Mle/

/y ,a

= 2'f

"
| 12fl

=z5l 37'//6

/ = //8?ilr&'f

tff

,tT'*'

*oh lrk/''/

r:* ;'/'-

anPuafu

4
,
bbz r' /3o -*
uaYu
L/
.,,.

L{/

ry'--tWlo

.?,, *- /'*a'a
,ntxrfu o(e
"-+.. e'(

=/ '{}Efl2

n{uny'*^-

lza'f,i'ule

ur zl'reb-tuzo

*nf*'P'**

&/

/oo olo/t

332//2

zf / il' oQ

\/l

-5
d
J.t

E;
0).i

)=

J=. 5

-,*

-:l
tr-

6-=

r(i
NZ

1J

'-=
<)'
Ld

,dc

ua
o*

6.; {
iJ .*
:t)
'r=
=
()5
c.)d

*
A
d
(J
!

?
N
i3
L

5ll

.)

/4//it//frr6
Vrnt{,rrs'a
7,

/d'4

f /ry fo

= EtrtXe

n' '

/o'Y/

P'

/3/lo

illt

@s zatfu
^/&'f
3' zoa "= )V I r' il'<t
/31v
=

ou

rnfr.n

\un,

ludu-'tw '{Lfrl"t /

d'*'w'

\rhilrw = /3r2odr'2Po =26to


26 *o &t'
h/w
fl,

lwrnuna, -/./- f

atYea'a

/a'V
**

rs&//"

wpfrlr;r#0il't
/ftr'
w,er;n ct/-t-r':o/z
iffi

r=.

belff ry sp"4sPNlnL
3

=/i ' C,z-Ct -sp"

--

X.v

o1a

//

2so

- 2ca /nn/n'

= 332'('2oa -- 66,i00

Ctf,t'i,il Pr,/-/'

/'Y

ete 7u 27ae/)

Gt

e-@W;ff*

Gr G r=-',, " {,Y* en:/ z'


p,e,,rp, /r,,

,e) 'l','/'*1'cu"

+ 2523?'J) +0r? ( ZSAur',z;)


N c- 222 /, I H//
G I -- QL: zLL llc, 26 ds

(qt:G2= t - [

tav36/r 4

/e'64

Eirct

:.o.-

a
tr)
t-- oo
r
aa oo
N O t-r

ao

\o
c{

a{

t--

rr

rn
(f)

"d-

:f,

tar

r-

\c

t-- rr) t*f--

t'1"

v'\o

\o
t-*

\o Vt
c..l at
\o

\O oo t-O r-* r.a, a'r


f-co a.l

ae

t.)

f.)
r!

C
F

'-

g-z

cio

Z
!'r!

z
j

-f

)cg tr

" tz
)cd

\O

aa

ca

r/)

ttl

O O

06

c.t tr-

c.l

crfi

O O O O

.f,

E-

a.l

rf,

-t

aa

a{

&
$

frl
6l
rn

O O O O O
t/)
r/f O

c{

c..l

lB-

co
@

\o

\o \o

@ od

c.{

\o

aa

|--

00

6) $

c-l
oo

a.t

c{ al

,ri

c.l

$"
c.l

t-

oo V)

l.-- c.l

oo

F-

,.i O
@
o
$
&
ri-r !d- |'-

.'=

c\
an

-f,

\n
C},

r/')

&

<l co

\o^

\o @
a.l oo @

\t qf \t a{ v

c.l F- \o 6t t-\o o\ o\ aa l-- 6


@ $ @ tr)

ai !f,

t--

r,')
c..l

(t.l c-l

f.l

|.-

c-l

-l!

g.l

F
()!
ots
^^o-F -:t
'a f
-

C O

o
\o

\o
$ $ $

O
O
O
O
O
\o \o \o
\o 'o \o
.d- .f,

\f,

Ir)

&

c..l

qJrJ.Z

*.Ij

O
c'l at
r/', r/';

U
&
r<

\o

\O

.\O

$
oo

rf, a] e.)
'\O
.+
@

$ w $

i1-

\O c.t
$ '\o

.t

f-. \o

cl. O

an a.t

al

$
I

(a)

frr

r"

O O

(t..l

r{

zZ

6 w tt 6 .J \o .a
|.- \o s l-- O !tr

c.l

c.l

&

f-

r';
.I
t--

r-1

&

c.l oo oo

E
L

o_
o'_
o1
\JLG
.'c

oo

ta)

\o \o \o

a.)

J
I

<f,

E6
z

rrl

(}

a.l

(rt

,c) uu
.=

&

a..l

o.

C)

[!

6 =f,
O oo oo
<l
O
\o |.- |'*
t-- $ r.r)

\o

oo cn oo
F- l--.

co

c-l F-- oo a',

(r)

:rr

n +

ad

a.l
L

<l" <l-

ir
cd

)cC

(.)

o.E

^
LI

oo

?
C)

d.)

E
(,)

('{

O
a-)

()

()
()

C)

C,}

()

n o
0)

d,

!"
C! an
l-

d)

ti

O
(.,

q)
C)
c.)

c.)

C)

s)

k
U t\

()
()

q)
ti

oo

G)

o)

o a
1<

o
() n ()

(,)

tr

a,l
g

o
Al
E

q)
c)

0)

rc$

cC

(t)
L

a.
'.=

\o c{ \o
O f'r (/]
,^ al an
r- crl o\
r-- \o

()

c.)

o-().1
v $=
lv

.\

t/'r

6l

t-*

an

a
rv')
C-r

oo '.o t--

at1

t/)

|/) O

tt

sF-

(..l

(J

t
oo

a'l

\o
ra

O t- a rr
6
c-l

tt)

lEra
i
!
e
F
ra,

o-J-

'\o t\
i

r-

4)

t& -7

\o

F.

'.O

a4

c.{

s r/f
(t.l

n-

r*

aa
(r.l @

ri a4

\o

+-!

a{

o-

'f()

\o

&
f--

r- c\

c.I

(J
t*

c'!

O
O

ca

O
<f

r-- t*- oc r-t

a.)

v
nl

00

a.)

(ri
a'l (.l
nl

r/)

aa

$ O

oo

00 c.f
a.l

v)

(\

tr)
O
(-)
A
O v)
C
O ct <l O O 00 f O
=t'
O c't
00
O O c! oo
oo
@ o.

tr)

t--

(cg

IJ
r- \o

tr) Fcrt

f=

O O

*!

o6

r-

\o

oo

rn t-l'*

,ri & O
r\o o\ t-- ^' o

t/^,

c?t

c.l c.)

(>

\J

cr]

o.

/.
i!
t!

aa!

a'i

=d)
/-.

l4.l

6
ai a-;
$ tr) c..l O
f-. f'* O
00 t'- \o \o a.l c.l

v
*r/)

o'l

o)H
,E9c

-.]

oo 00

v
It-

O
O
O O
(\

O O O
@

|'- tr)
\o !t

c.i

(^..1

o\

V1

$ \o rt t-a.- \o

\o
O U
r.I

cl

O v)

o-

r{

\ft

t/^r

()

IJ

b0

C.)

4)

p-

z \*
gE
F

h *z
-oo.- 'rf,
d)^--

o
O
O O d

o\ O

b0

C)

rd

rrd

<f,

CQ

a.l O

<(g

c.t
d

vO
..l

\O
'\o aa
oo O

00
00

.o

c\

oo

at
(a)

c.l

..i

ol
$ c!
c! \o" & ol

sa.)

(t.l
A

c"]

cr"

a.)

a{

an

*\o

\o o\

t-,.

=r.

rat

oo oq

rn

$.

oo
oo

V-)

rai

a4,

.o"

a-)

a.)

c.l rf,

c'l

aa

t'-

!J

a
t-

c..l

N
i.)

d)
rh

c.l

cl \c c'.1
r.ri
tr',\c

('l ct
r/^,

(/-,

:i-

rf

tr) ar-..

* *

ca ti-;

c.l a.)

0-)
,CB

al ca
O O

.Q

ea a-l ca c-l an c.) aa


O O O
O

()c)
0)

,=
(-^ c)

rr I
I

i!

tJtJ.l

t-- al
I
I
F- a.l
{JJ

aa
I

s
t

w
I

<l

rr,
I

'\oI

v)

-j

<l

r-'

(r) t/'r !r)

c-l ct) !f,


IJ IJ
t-J H

c c

.\O

IJ IJ

r-

IJ

i-

9-

ofr'qHz

.f,
t+

gt\

s:r:13
EI\
F

ll
ll

.+
c) d'
'\O
\{)

f--

\t

o\

F-c-:

tl

c-l

.: al
ii

)
3
E1

.O
@
ca

\r
c.r
a

\p
o\

O \o

ta
rf,
U

a,l

=f,

UC

cg \
-54
a A.Z

-)
a

c'l

N+
L

J
rTl

cic

.J )Cg I
Z:=\
gJG
U:

rrl

?<
*(g

FJ

F
l-

ul

c'l \o

O
f-l

cg

r--

c't

'a1

t-P
6ai

Ir-

av

t
z-

d)

r{

U
r{

/-

rl.

()

l-

()

(.)

C)

E
q,

-o

+i

a
C)

,tf
U}

'.c F-

tfi

rC E

rtg

o
rr

\o

t-

al

a.l

\o

F-

\o

("1

Q--

\-,/

aa

at .+
t\o

'o aa
c-l

a.l

FF- \o
c.J

\o
O

ro

0lo

\r) ca

cs

14.]

t-

4)

-E

4)

.d)
=o

IJ.]

&

Z*

3l

!'fj

v4t7
r

rf, \aj

rcs

-)

'ad

-c
\o

\o

t)_

,- i.rjz

c.'l

al F-

\J(l

F*-

E-

rrl

&

c.l c.l

J
'll
j

c'I

,^Bz
'Usd
.E

=!

I!
F
t-

a>2
!?

_F

o
s

\o \o C\

E]

cnUi
o-N

'{

L/-r

l,(

a.l

ri

t*- N

c.)
'\o

-u c,
(-)
lr

cS

i(i

rcd

ra
6

rJ

o
l<

o<n

(n

c.)

UI

^
tl.

4.)

d).

O-

'o
()

()
U
() o

rod

CE

a
F

(\t
(i)

Ccn
oo
f-t

Gy

9,,

2trtal trr,nartrahl"pr"/

+el'f,r*pr&,

+ 7/,il1/a'*'vol + /t"rl/z*/z*"/f

da/t
tt' 6!'Qcc = zLl?.-lt''
Cl
+
|
G:= 0, 5.13f36/y 1t / b2CI\
Gb=- LS?:,'?',PN.

Qt=

Gr* Gz*Gs -* 222t1 '2 +78bh


'7,"v'

/wi

ruie/au'

"" 3 [/tPe)

a& = 205' ,,,


'l'/Yl

G+,'-n"*=if,"''"3B
*Zttlr -

O,

= L\

lf'r|

t47

?b = Ca' Gt =

0,/07

1t5'112

=4 [u,q:ri #N
U

/'4ufuie Me'%re ar*tdlnu/lfsu'

err/u!r"/tu'
P

d"q,

' i:au

cA{'

' :;'i;:

TA = ,l(ttt+',- PN =fuli*&rX

'

ppft+ottl
'7.

= tL
/

w'

wA'
vv

l--/

lnd z''/*

^'ourrula

*
t/'/nb'A'
{tr*n
'4'/6"
,y'i/n,t
.,-*f,n&
g'l%/"'e 'ilffit'

'-u

o{( /c/wpzTnt<
'frLrut,

bt,v;

' uds4 f

'/' /"

'

&zzzz;r

& b)*z'

Wb/'/rlZp-0'/obUp*,
/) - u erTu*:,,.fr**),*&z
zzz/'1" *7ei+)"\ zz'zs4adt
! ; =',
' ru;*v'&t&'A 4e"e/
"

gA'dt

(a
I

I
I

t_-..'---.

'-l

-+

f-,t-ll

-l--lt
li

.Qts oi

8i

le
i',I

I
I

t--

';'i

tlla

I
I

l-

i-

-ca

l
J

tt
!t
it

tiil

.))

li

,i

lt

E6.
d;o
a

ir
{i
lilt

tt
ti
ii
tt
.ii
tt
t-1-f
ttll
rt f-ll1l

iiIJ

iitl

tl

lo

ll1l

ittl

.1

.l

l-

i:

;
l

i
I

ii
I
I

I
I

''
i

iI

L
I

r
I

'f-

I
I
I

i
I
I

I
I
I

1
i

-tI

i--ltitt
t1

T_
i
I
I

t
I

t--

ll

i]Ji

I
!
!

li
l:l
I"{
t1

i
I

't

.ri
lltt

I
I

ll

lt

ir

1t

1L

I
I

i
I
I

_r
I

t
I

.t

1
I
I
I

:i.
I

;]

i
I
I

1
I

I
I

I
J

,l

i.1
-l---l

{,
I

i
I

,l

nllo:j

.1,

(9

i
I

I
I

*L

4
aa

.;z-

-y=
.;A
(..f

,a
o\ \o
hl \o
Ir-.
'\o \o
@ o, cl

_ll

?
tI

t*-

c.t

cn

lt

r/'r

a.)

c\

oo"

(..l

a7)

t-c.l

c..t

oo

$ \o
ao N

cl

t--

O =r \o
t-- @ ca
.!f
si
V)

\o

c.t t--- @

c!
N (r) \o al

o\
r/)

J(

tfi

s
6t

|.-

s
c..l

ao aa

r-'
@
ol ra Crt
\f
rc..I

an

oo @

\o

=f,

c.t'
tfi

aa

|')

(J
L

(.)

al

\o
c'l \O Fa.l c.l ro

.:t

.-:,

h:l

+
\c

rc-.1

oo

t=

oo

.f, \o
'.o
aa

=lr

a.)

o,

t--

F-

&
C r-

(s
C)

00

ra
fa rfi

ll

o,

O O
\o \o

6Z
(d
Ir

O O O c) O
,'o

\o

\f, '\O
$ $ $ t\o '\o
$ '\c
$ .f, '\o
w
U U

& a &

O O.
c..l at

c.'l c..t

cc

O.

(5

ao aa

-Zff

o.t (r.l (\I c.t N


\o '\e
\O \o \9 .e} ,.o
r- t-. r-- t-- t--. t-- t-- t-- t=-

.rz

rr

O O

aa

O O
O O
O O o c)
oo co 9f cc
(a

eo co oo co d)

ca

ae

a.t

\o oo al

':t.
()+
_-u--)G

a.

=f,

=gti.c
=(Ure
6cgi_
eUA,i

ra)

oo

O 92 rtrJ

o.

&
o:

f4
al

a.t

lt

GI

{ro

tl

T ,F.i

,E

z
iir

i!

4)

t^l

al

ir
G
YV)^,

-\-

*a

dt

4--

\o <f c.l

-f,

&

a.l

:l

c.l

c.l

a.
O a.t

0)

E;
bO-E
!
:f,

O-!
.h

tr

F-.

a'l

oo

a7)

O O O

$.
oo

\ n
(i.J

a'r
\O

0)

c b_
:

aa
a')

*L-J

Os
tc)

AcC

FF

c)

.J
a

f?j

=f
(.1)

(t

f-a

6
rf)

l.

{.)

t-Ll

(t)

TU

=Tb {ht-Ztt lttt Zz+ [lb'V\

t:z26l$'z,g
- -':: 6t'tf 'rlt,t itl.
*
Z2$45 7r)+ 22$ttr'5,

-*'104 tEe); '

'

3,4

lTbt--r'-'A,:-dPN
':'a''-,
i'i1)lJ

'

+tr2 =TL,

fYt

di

--T

h'

t" I>+

t'

Ln

fl

r'Lt

tri

tYlb'

7\
>

t4t4.l+ML"vfi[lU']l

th7'-

226,,,

1t."rboi,

dtH

,,, +22b\r'516+"h

'8tV

tutrtzt6,LWN'31-,
y,51t.tlt
ZZ(,hr 2fi+ 2?647'5r

Tbl =5\rir'('

tu!

&r&for.*n ,4rZ*" ///z/4( oe wcr/p" 7we#


V,,yrr 7t'

f . /4

ftt/p&

#,i;
a?'v///u elz

zan/

h-%'*d6n4'

qeezz*

rj
,Li
''o'

/e\/ r l4-t)' lP,/

*- c"*t{'wrt

tth=

rA ""/ruo&ra

/"/

,f/

/"

.+gt

.urrub

/
' '=,rotigztw&
/rc''!zz*u'/u ''euYlu/czzz
, /.d
= (Y*r*
6.f"2^7;.g' U/* ri'-/'""' t34's/a/raou'

/rd=

'

fu
xfu

for. eW "4' zwrfuah'a


,ifr'Yfrd'

rr

&'/{slluadro,&fur6,-A

:ffi! f1;/3

.
<

I
r't'trlrkl &

v^ = cuflr"rtrd

rllygua.urfo' eu41 /rZa .tuxl


6ryp'/1a//'

{,/_, ts,r,,/rnte pru/au-ob y,tuWfoit

4; {zZZp

in ,sfww/*'tl e'

a'dniu

/,t = /,5.
/p = oort/snn -w*'/a^
Adaut!

'*#-A'**

tr

r'azvw&zu a

EQ

"
:';
* /;/n#il
='*ffi';;;;'en 'ruryr"*"-

%f".'%Zn: * f"

/,
r'ffi
,lq {/'"!
utt ,fr
'
M
q,*H
,ry=f,#
/?lt

t/,kr

/n -- 1'g a/nnL
t -- z, z u frznz I l'/'/

3' t

^.. nnrytl/c-(

e.Lt
eLt

cE6 noil

',0
I f e E c*6*zoa6/

I r -- o7 4t 1il1A"'

/f "* 3t71
/U-- &

ffi

Lu'fueb

-ro/u"'
t*tu'u'*rc&

I'zJ
= //7 n/r'a'
/n//- +L

f n -- ZrL i nfur'le"/ 7rf 2z u6*)o1//

=*&&w+)

/e.a {"t -, h"}n #t* ( /6/n ='r l'brY'/rzrzL


{p /tu= /ri
/rul = /4 = /q Ar 4/rr,v2
&
&
.
//-tu"fu/
ihQt-fu
d
/Tcv
"auh'w
/rl
'

'

M'-&

il"'fdrzlt'//l' '
{cr-rffiyvalua
C Lzfunuila t,. / .d

,'^t'rt'e/v'

*zz aE&
l;uzra^*
'ut/pqfu4 %?t
z
s'.'
. zlee
ZJ.<
u0 /aW ct
qaaz)f
"
fr";*7.Lzz

?ffirWnw"
tffi6ffi

,,y.,"/y'y ,q./)i,

./

;';h =
tt'-

-' 6/28 d
2
(J1zt
'r'4
t ro/ 1r,4r
rty' =

{d

-t/n C tM
#i= frr@
,

f"r/1

*xq

Z/.et*ruo

/"o40'6'-

t-t

fll = //b 2 + (f , 2J t) "et l? g = 3,05P:'


'tz--4/)-r 5123't',32 = //6///z
4rq 2-z
.. o2 , ._rfrW//-z
i"23'01 t''
ff 3 =11,86'r
2'o3//z
oP2 2 =

rq' la:' ;:;;

?vi2 rt>
!=
;; =';;, t v2i ',3: =203r/2

4A -- //03-l'rzt'e1)2'2
,*yq

4 -L/

tt T '

////

7 f1

F B --ez?r

7l ''

t:

z --

rn

,2'ak /ft

L
L

=
i" r'! 2'2rqv-ru'
!'"
q/

lt5 - lrb?ri,n

*#T
rf

y --

lrr+
lilJ

u,r', t - zr!?,n:\il
i,rl 32'v 49Pn

'l

4-ns 6

[='t,T{t ,Zs'eJ2 ' I z 2t2, luL

) I ,za opz- 2 -2rW /uL


'fnq 7*v'
?':
# /? = /11 3 t9,2f at 32-z =28
tE = fti)+5/z'l c'ts2 z-- 2iLl/zL
/b

,f

= 15

"

/'^ ffin,

?e

o4ru?r

&'yfi

a4n

tVt **r
,f /t (y/ti+5/Z) n,12-o,33ni
t z -- a/66 t;,2) ' "'/ ! = //6 / /?22
-rq{ - 1/3t/ tr:
3J
ot
E'"
t 3,
,2 /1oJ tllL
'
7=
+
tQ = o/PZ $?t 'o4'

f'

tf

YJil

il-r,t b -h'

'E"zt

'l:\fr',
?t2. E!!
^ri'.;
-Trllrlo,tt-e77ttuL
r 517'1 0,-t*
= qdD

fto
tL

oTjz

ll-ra c - cfr'l'

#3'or6Z+
r

,-o

*-

-* 01? Q

5/21

+:

//03 flL

',,)!= -- 2fi 3 n

2't
/P q t J'5,21
',j':z

,,r',
,rltt- firs 1
tlL' Qfi2t ,zr'o/J--tyw Ia
ttZ -' Q63 r

",r!-t':::,:
,'zt of - (35//L
o'3^''-2vtral
/f ,q2+ riU

/,t1 -rf

rrt,

5y23

Q8/ +

-- 433* #; r'"-- 42tuz

r{rE

F"F

,L

- ar37 nz
/103 /xL

pL
t / 7 -* 011/r ,2r
o/1?= (bf/42
trrr -- p17Z ,in
l'ry t ='/7o7zz
r'V)r
P77z
vL/.g =
t); - o41r ,t?3'oPz = o7t3//'
"pF\-- o/ I.s

fxs E- t:
-04t- r2t ",tt--Qtrnz

;f

irr--075?r'5i?e 0ft2 - 4a2rvL


o -* oJ?StvL
-- o/2 t 7 572* *
t )t

'i

0,32 = /1 0 / /// :
Q53 t 9/A'
-

"

) ranL
--QttltT/7A'0,%
ttzf
f,tZ,t

7+r-- zE/B n'

,*id

Ti,V,7a = 7)

/*j,
'trM

T['=

f=
/'

5,tiVr
&raudu

/P rut"/

,ffir,l t/01/'/t

/sN

;ui"frftry*f;
S

-/ /J/

ry e o/l'4 ard 3-t

h,T,3 =/5'13an

'ffi

FyTi , t solbaz- De
ffi--

--37PYE3/

zl*I

tunt
Tz, D' 4

2,o3

= /t32ao

7t75b,Jcdrlt
.- 7B?X/Iv u(C

lroJ * /

3o*6A2

f J,fi/ E = ,2A Eob


,sehfuu

tSrit

6M

r,

f rolu/r

'bt

3g/g-?
2tO
9 -- 23 8?9/,6t
,--J-

q oxq 3-t

3e4a

-- /7P//tc
{, rD', f -- /5 ) goo IIL
3 eF8
T2 7Ti, f z 3o76cZ "/ L
3crJA

I aM

73,71, i

f.!tqq,

oM'

.,\ .\

.-

-- a ??fur
@?
j2/2

6 or'8 3- 3
2,o 3
il'77; a
]z-?s =782tA?a6/r
rzrri/A = 3o/6a2- 2oY lfb'rvld-ut

- lfJicc

ol-

39/dA

". i-W?o

fi7Tlrh

2rP)
srsa

t/tL"/ bV" 6*/a'&e


#ra /*1'

fr,}t,

'

Tz[8, / , Zr# dooTjylfi t


Tt,/f*

'

5J6f

Pb

,ry
fuzzztl'2r'e'a '

ffir;

ztszr2zn

9E ,' =- q?ylDrooL

elt

rPZcFrlr.V
/&
'
/r)lao
=
39i.t-=

Tzhz = )ov6a2 U/
3'Jt
tr{

II\b/i TJS

W,'

,z

{3rTE,2

2fl8e9,6{odr

ov/fu'z/a

vsltt esufrZ"*^ ,ot

1 = /Settoa

='

-- lz(tldtDf

53/,to6 LP/- : z3bfhsb)


s9r'*3

-1

-* /'33aD
T1
7
,fi1

'ro

it r

7 =' ]o r6n?
%r
/
{7V,v = f}6/a6' e"Q4
= 3ozry 78
3 ett{
72,fi'1

l)
A - /tL$aa"
= 27/ft
ffi_
TzrTi) -- k'Soz * s T5, l wr
2r'ta
7yV,J = ilbYa['' A'f+ = /05t7/ab!
T,tD.,

sepd

/Jaaua 4

/-.r,"

{r,T,J, -- /TJt@ "99


= j:j //, 3]U
3eA)
.

TzV)3 - JoF6a2 . 2/2t


32r.tt

fu7,3

t ?zZ 4?SV

filloo eJz - gvvgt yrr


3Wr

,ffq f-i
71,71',/rr --

te l.3a0

f#r
72,1 to -'30/602
#r
Fs,r]'7a
T

r,

* Lu:b\?tZaV

r rl4rtsb ..ffi:

i'1// : /iJJeo

f2/f/;//

P1tlta2)

z 3o16,o?

gfr

'e

qVoS>6V/

= t/ r/r/

/1( (,

.? ZZg3/ ,ol

3g/dt

fzrI rU = 54t?a6 . z&


zry&
frq 6 *P
Tt 4'/2 = 1533ca .
{z

,'tz

3otdo?
8,77'/2 - eta?ab
=

n ,,' /-) -

?E ^ Jtt?,25 g

;K

* &,06a,63}

ry
/ t:>,/ tt
l9r4* " lr

t;tloo ?H
tH-

:-

3>-

1,?,2t

Qt D',ts - 3o*5cz
- t: tzrr , zt
t]rE'r/r = ril,acto6, "# \ )brtgsz2
Vcq
l-re r*v
2,*,
Tt ,7q1 I -* /5j2oa ;f; = 1ofiZi{t'P

Fztk,/? = pr6a

#r-*

2lgot//t]

FsrTr,/?= fJ6*aVt #o= ?1W//0b

T1

/fHw

,Ter/{=

= 15bTr23\

#,

/,f = /5)8ao ^ 94 '


3r/.ra

t21Tt

Fj,b /5 - /t\luo

'

?,?4

3t/a

-.

,l 9l2n,r

9 Q lbbl

i7L

e
Pl&W'ra
ry
/zuw
\/dr4
'/-Ur*@

*ryvz2

/,
,

ee ,frrZ*,'
,il,

i-Y' -r.

,,,'l ,,

',r/'litj

i
I

l1

1,, t'

il

o-i---|t .:]
,/1.

t:

:-r-:.-7

-t''t

.l-t(/l''

l,'

t"'

V6 -- 7 tri q2 tlnN
v0-- 3v6,0p7+ vtt503 = 10i2s7,tr oht'^ t?Z 2112;'/Efl
rrp -- tvszo,o(,s 3V6q0p7+ rrlit=
^

,lto --

{e

y3'=:,

pt

s B -- 2oa1tE,o', Jolt
n
50723// /4 c/t'y
=
/v18'i
N|r- zb&qzt i,at v
'"6
--2MM3 /6fu/"n
/ fti$'l' 3' I
37 "
3Vb?rl
2/l+
|
Ng
732D.LL'
--

t]5 (,

'',bt

i' 'i

--,;J
f --'i t
n

'l

/t

i.')

-r

t -l , .,,i

l,

,..

..

t4^
ILl|t

! t !,t

!:,,

'

.!,

rt

re -- swt\oz &4rry
/
lY@= 2 /offY, Ttbclq/Y

/4

N0 = 36o.t+ // 32'(c'6'fr
O
,tl

//.

ttry

94192

pv chtr

V[g = ficE;-t/,t /a/t


uW -- ttbls/t ts da/r

Jgt-

r)g

M-*o
/t / 3 lst 1S srbtY"n
t't1q -- htL/ /3,31+ c/W ''t
14 (e

fio-72l5trfur4tutt

-1

",

/'
v:
i

-,1

'-/-

il

-I

,,,..,t

'l

i
i

' t. t !';'

,,h, -- zgg ttgtof ch/,


v@

-- h;scv, xz drlN

vCI

--

N@
,Zi-- eltlz,czelafl

s3iZO, zo /,-fr
uCI *t/b

bn/rmrn*aa

frp

lulb

-*

"/'1(/'? '"ied

/o 2!f,

27

zst&fl,+

_Z,rytl S2,,cb,ry

rv'zz'ttt

;W-;rTffi/;--hrt "*b&'

//

cd/'4

tuChWNa*et'fufinrtrrr&ze'/@fu61
//htlm/

t'

, t-..i,.

Y r{,r -l
.l--,^'^
It!
!-

Sryhful lu

*a'?/sr *"/ry)
ra/
ry)
M:31rr'4"[/ {du"
&
@
@*/'ry,?*.--fi/til4ur/w
+

ItY"ffi%i'r,*"v
U/*f '
/t

ef'*

ill-z -- /12td "lt"(4rrtrto|.r01 ?(2tsc* /so)= V75Q6/c/,r4'


t,'wi-uvu ,rC; Vr-/*d 7u7t/at &2n2r'/44/"
3,to
N

a,l7'o,3 ! 2scc -- 4 8?,s-.:

"{qrt

s-t-- t I lE tr, u6N

Nz-v

=/tn /rf4
,rodo* a7&.t"

r
'
,'(**n
pd
Pfzo'u c{rfr"
s
lft?w ftrtffi;"
A

/'lt-

l.

\Dr/b + ?,30' Z,fo" 5tc

NL1: t?8o1t,L

: t 2 ScYAE r'@'Y

/zlt

a@- t@'gt?
**l? n*yo ,r*',0/qoc*zt*
Nz-r=le** s,4ry 0

,/ o/t' ,/r-4

urtum
"

P*ztrrW

fWu'u,,/ WW'
r,/ ** = ffim-*4rm*'*24'

A zt /e/v

:Wffi"
,/Y&A"
/"-- 4"/- //'d,r/vl

r''i/-3 .- z/[vr7tr
1o' 4t

Nz 1= t2zo166 r6,zrn2rtr) "('"


[le-r-- l5t33s Jqrt

Nr-z' Ne t
Lf

azlu

"'

'atQ"

/so)+ 3A/'2/E?'tu

* lporo/a'il',' 'fu "fl/ tz/e';4'r'

rr&a
*'2*u
*
fuf
/t'A'
'

zrrzz'
r'
yr*'tuL W*e'+'b'ze
{"]",,,!/!Jn
Nt-z

1983?5 -+

3r3c'4'i<>'s3e' 2c2/o3 &'v

NtZ= 21z4ogd"'ry
N-o-- N r-z + 3/h
Lp

rq ,a"4

Nt-o --2o2vpz

, I fi-1'*'u*a 4. Qt r "qzz*t*z'/) *
y'u :fpob7 ruoh

t[3t,,yt4st)

/ t ,52'e.v /sci +e7]l'E87

c --3882:r J*lt
AIB- l-- l\r*o * LP/n/ ndo 4 d &f z-/ 'zo/z'
Nc-,r -- ?A B2br + TrJo Zfa .s& -- 3 926o8 ri*lt
Nr

No-l-- 392tP

77./';, ) -rr-7-t

'r-'

ke