Sunteți pe pagina 1din 1

OFERTA DE DONATIE

1.

2.
3.
4.

Subsemnatul ........................................................, domiciliat in ..................................................,


str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/judet .............................................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................ in
(localitatea) .......................... sector/judet ................................., fiul lui ..................................... si
al .............................................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......................
nr. .................................., eliberat de ....................., cod numeric personal .............................., ofer ca
donatie lui ................................................ domiciliat in ................................................., judetul/sectorul
............................., dreptul de concesiune asupra locului de veci situat in Cimitirul ....................
...................., avand dimensiunile de ............... ml x .......................... ml, in suprafata
de ......................mp, amplasat in parcela ................... fig. ............... poz. ............... .
Am dobandit dreptul de concesiune asupra locului de veci prin (donatie/mostenire) .................... potrivit
(contract de donatie, certificat de mostenitor) ....................................................................,
autentificat/eliberat de Biroul Notarului Public ................................. la data de .......................... .
Cunosc dispozitiile legale cu privire la rezerva succesorala a ................................., dar precizez ca
doresc sa fac prezenta oferta de donatie cu scutire de raport.
Prin derogare de la dispozitiile art. 814 Cod civil, subsemnatul sunt de acord ca donatia sa-si produca
efectele din momentul acceptarii ei de catre donatar fara a mai fi necesar a se face comunicarea actului
de acceptare.*)
DONATOR

___________
*) In cazul in care donatorul nu face mentiunea de la pct. 4, donatarul trebuie sa comunice
acceptarea.

S-ar putea să vă placă și