Sunteți pe pagina 1din 1

ACCEPTARE DE DONAŢIE

Subsemnatul ....................................................., domiciliat în ...................................................., str.


................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........,
sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul)
.......................................... în (localitatea) ....................…………............... sector/judeţ
........................................., fiul lui .............................. şi al ............................................,
posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. ...................., eliberat de
............................., cod numeric personal ......................................, în calitate de donatar, închei
prezentul act de acceptare de donaţie cu următoarele condiţii:
1. Eu .................................................................. accept donaţia făcută de .............................. cu
domiciliul în ......................................., judeţul/sectorul ......................... potrivit ofertei de
donaţie autentificată sub nr. .................... din ...................... la Biroul Notarului Public
...................................., cu privire la locul de veci situat în Cimitirul ........................... având
dimensiunile de .................. ml x ........... ml, în suprafaţă de .................. mp, amplasat în parcela
......................... fig. ................. poz. ................... .
2. Locul de veci, care a făcut obiectul ofertei de donaţie, cunosc că este concesionat donatorului
nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane, până la data autentificării prezentei
acceptări de donaţie şi că nu face obiectul nici unui litigiu.
3. Ştiu că taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de către donator, urmând ca de
astăzi, data autentificării prezentei acceptări, să fie suportate de mine, donatarul, care voi
suporta şi taxele ocazionate de autentificarea prezentului act.
4. Cunosc dispoziţiile art. 814 Cod civil, potrivit cărora donaţia îşi produce efectele la data
comunicării donatorului a prezentului act de acceptare de donaţie.
5. Evaluez locul de veci la suma de .........., exclusiv în scopul stabilirii taxelor.

DONATAR