Sunteți pe pagina 1din 2

ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele)


domiciliat în ..................................................., (localitatea)
str. ................................................... nr. ......, bloc ........, scara ......, etaj ......, apartament ......,
județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ....... numărul ..............., eliberat
de ...................................... , la data de ................. , CNP .................................... , în calitate de
promitent-vânzător și

1.2. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele)


domiciliat în ..................................................., (localitatea)
str. ................................................... nr. ......, bloc ........., scara ......, etaj ......, apartament ......,
județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ......, numărul ..............., eliberat
de ......................................., la data de ................., CNP ......................................., în calitate
de promitent-cumpărător au convenit să încheie prezentul antecontract de vânzare-
cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Eu promitentul-vânzător mă oblig să vând terenul TOP 54 din Localitatea Luncanii de


Sus, Judetul Timis, în suprafață de 1500 mp, situat în Luncanii de Sus, și având ca vecini la
nord ................................................. la sud ........................................ la
vest ............................... la est ........... .

Eu, promitent-vânzător declar că dețin în proprietate imobilul descris mai sus prin .

2.2. Eu, promitent-cumpărător, mă oblig să cumpăr de la .......................................... , imobilul


ce face obiectul prezentului contract.

III. TERMENUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIA


PREZENTĂRII CERTIFICATULUI DE CARTE FUNCIARĂ

3.1. Părțile contractante se obligă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru


apartamentul sus-menționat până la data de 01.07.2022 .

3.2. Contractul de vânzare cumpărare se încheie sub condiția ca până la această dată,
promitentul-vânzător să îi pună la dispoziție promitentului-cumpărător un exemplar original al
extrasului de Carte Funciară, precum și al unui certificat de atestare fiscală, din care să reiasă
că terenul care face obiectul prezentului antecontract se află în proprietatea exclusivă a
promitentului-vânzător și nu este grevat cu sarcini, respectiv că nu are taxe și impozite
restante cu privire la acesta..

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1.    Preţul stabilit de noi părţile contractante este de .............................……….., sumă din care, eu
Promitent Vanzator .................................................am primit de la P-C ...................................... suma
de ...................................….. astăzi data autentificării, iar diferenţa de ………...................... urmează să-
mi fie achitată la data autentificării contractului de vânzare care urmează a se perfecta la termenul
…........................................ , fara dobanzi.

V. GARANȚII

5.1 . Eu, promitentul-vanzator garantez, pana la data încheierii contractului de vanzare


cumparare, terenul sus-menționat nu va face obiectul nici unui litigiu judecătoresc, că este
liber de orice sarcini (ipoteci, servituți) sau alte drepturi stabilite în favoarea altor persoane, în
special drepturi de concesiune, preempțiune, sau orice drepturi de folosință , că nu există nici
o terță persoana care să ridice vreo pretenție, indiferent de natura ei, în legătură cu terenul
care face obiectul prezentului contract.

5.2. Eu, promitentul-vânzător mă oblig ca, în termenul prevăzut la pct. 3.1 din prezentul
contract, să nu înstrăinez unei terțe persoane Imobilul sau o parte din acesta și să nu îl grevez
cu drepturi/sarcini în favoarea unei terțe persoane, indiferent de natura acestora.

VI. PENALITĂȚI

6.1. În cazul în care eu promitentul-vânzător refuz perfectarea prezentului precontract ori nu-
mi îndeplinesc la timp obligațiile stabilite prin prezentul precontract mă oblig la a returna
avansul primit in valoare dubla, adica suma de ...........

Dacă (P-V) nu-şi îndeplineşte promisiunea de a încheia contractul de vânzare, subsemnatul


(P-C) voi avea dreptul, ca la termenul fixat prin antecontract pentru autentificare să solicit
înscrierea în cartea funciară în favoarea mea a unei ipoteci legale asupra imobilului, pentru
restituirea sumei plătite în baza antecontractului potrivit art.2386 pct.2 Cod civil.

6.2. În condițiile în care promitetntul-vânzător își îndeplinește obligațile asumate, în special


cea prevăzută la pct. 3.2. din prezentul contract, iar eu, proimitentul-cumpărător refuz
perfectarea prezentului antecontract, promitentul-vânzător are dreptul să rețină suma plătită în
avans.

VII. ALTE CLAUZE

Tehnoredactat astazi, 03.03.2022 la Luncanii de Sus, Judetul Timis , în 2 exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

PROMITENT-VANZATOR .....................................

PROMITENT-CUMPARATOR ................................

S-ar putea să vă placă și