Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

DISCIPLINA : MATEMATICA M2
35- 3 ore/sapt.
PROFESOR: ISTRATE CORIN-CATALINA
2015

CLASA a-10-a liceu


NR. SAPTAMANI:
AN SCOLAR 2014SEM I -

17 sapt.+ 1 sapt. practica


SEM II-18
sapt. + 2 sapt. practica +sapt Sc. altfel

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Nr.
crt

Unitat
ede
invata
re

Date calendaristice
Competente
specifice

Continuturi

Nr.
ore

Sa
pt

- Proprietati ale puterilor cu


exponent rational, irational si
real ale unui numar pozitiv
- Aproximari rationale pentru
numere irationale sau reale
- Radical dintr-un numar rational
(ordin 2 sau 3)
- Proprietati ale radicalilor

S1

S1
S2
S2

-Notiunea de logaritm
- Proprietati ale logaritmilor

1
2

10 B

10 C

15.0919.09

15.0919.09

15.0919.09
22.0926.09
22.0926.09

15.0919.09
29.0903.10
29.0903.10

22.0926.09
29.0903.10

29.0903.10
06.1010.10

SEMESTRUL I

1.

Multi
mi
de
nume
re
13ore

1. Identificarea
caracteristicilor tipurilor de
nr. utilizate in algebra si
forme de scriere a unui nr.
real
2.Compararea si ordonarea
nume-relor reale
3.Aplicarea unor algoritmi
speci-fici calculului cu
puteri, radicali sau
logaritmi
4.Alegerea formei de
reprezentare a unui nr. real
in vederea optimiza-rii
calculului

- Calcule cu logaritmi, operatia


de
logaritmare

1
2

S2
S3
S3
S3
S4
S4

S4

Obs.

5.Alegerea strategiilor de
- Evaluare
rezolva-re in vederea
optimizarii calculelor
6.Determinarea unor
analogii intre proprietatile
operatiilor cu numere reale
in forme variate si utilizarea
lor la rezolvarea unor
ecuatii

2.

1.Trasarea prin puncte a


graficelor unor functii
2.Prelucrarea informatiilor
ilustrate prin graficul unei
functii in scopul deducerii
unor proprietati algebrice
Functi ale acesteia
i si
3.Utilizarea de proprietati
ecuati ale functiilor in trasarea
i
graficelor si rezolvarea
ecuatiilor
23 ore 4.Exprimarea in limbaj
matematic a unor situatii
concrete si reprezentarea
prin grafice aunor functii
care descriu situatii
practice
5.Interpretarea pe baza
lecturii grafice a
proprietatilor algebrice ale
functiilor
6.Utilizarea echivalentei
intre bijectivitate si
inversabilitate in trasarea

- Functii: recapitulare si
completari
-Injectivitate, surjectivitate,
bijectivitate
- Functii inversabile : definitie,
proprietati grafice, conditia
necesara si suficienta ca o
functie sa fie inversabila
- Functia putere
- Functia radical
- Rezolvari de ecuatii irationale
ce contin radicali de ordinul 2
sau 3
-Exercitii
-Evaluare
- Functia exponentiala
-Functia logaritmica
- Cresteri liniare, exponentiale,
logaritmice
- Ecuatii exponentiale
- Ecuatii logaritmice
- Functii trigonometrice directe
si inverse

S5

S5

2
1

S6
S6

1
1
2
1
1
1
1
1

S7
S7
S7
S8
S8
S8
S9
S9
S9

3
3
2

S10
S11
S12

S12

29.0903.10
29.0903.10
06.1010.10
06.1010.10

06.1010.10
06.1010.10
13.1017.10
13.1017.10

06.1010.10
13.1017.10

13.1017.10
20.1024.10

13.1017.10

20.1024.10

20.1024.10
20.1024.10

27.1031.10
27.1031.10

27.1031.10
27.1031.10
27.1031.10
03.1107.11
03.1107.11
03.1107.11
10.1114.11
10.11-

03.1107.11
03.1107.11
03.1107.11
10.1114.11
10.1114.11
10.1114.11
17.1121.11
17.11-

grafi- celor si rezolvarea


ecuatiilor

3.

- Evaluare

1.Identificarea unor date si Recapitulare pentru teza


relatii matematice si
Teza
corelarea lor in functie de
Discutarea tezei
contextul in care au fost
definite
2.Prelucrarea datelor de tip
Evalu cantita-tiv, calitativ,
a-re
structural, contextual
semes cuprinse in enunturi
-triala matematice
3.Utilizarea algoritmilor si a
3 ore
conceptelor matematice
pentru caracterizarea locala
sau globala a unei situatii
concrete
4.Exprimarea
caracteristicilor matematice concrete si a
algoritmilor de prelucrare a
acestora
5.Analiza si interpretarea
caracte-risticilor
matematice ale unei situatii
problema

1
1
1

S13
S13
S13

14.11
10.1114.11

21.11
17.1121.11

24.1128.11
01.1205.12
08.1212.12

24.1128.11
01.1205.12
08.1212.12

08.1212.12
15.1219.12
15.1219.12
15.1219.12

08.1212.12
15.1219.12
15.1219.12
15.1219.12

4.

Nume
re
compl
e-xe
12ore

1.Identificarea
caracteristicilor tipurilor de
numere utilizate in algebra
si forme de scriere a unui
nr complex
2.Determinarea
echivalentei intre forme de
scriere a unui nr complex
3.Aplicarea unor algoritmi
speci-fici in calculul cu nr.
complexe
4. Alegerea formei de
reprezen-tare a unui numar
complex in vederea
optimizarii calculului
5.Alegerea strategiilor de
rezolvare in vederea
optimizarii calculelor

- Numere complexe sub forma


algebrica, conjugatul unui
numar complex
-Modulul unui numar complex
-Operatii cu numere complexe
- Rezolvarea in C a ecuatiei de
gradul al doilea cu coeficienti
reali
- Ecuatii bipatrate
- Interpretarea geometrica a
operatiilor de adunare si
scadere a numerelor complexe
si a inmultirii acestora cu un
numar real
-Exercitii
- Evaluare

S14

1
3
2

S14
S15
S16

1
1

S16
S17

1
1

S17
S17

05.0109.01

05.0109.01

05.0109.01
12.0116.01
19.0123.01

05.0109.01
12.0116.01
19.0123.01

19.0123.01
26.0130.01

19.0123.01
26.0130.01

26.0130.01
26.0130.01

26.0130.01
26.0130.01

09.0213.02

09.0213.02

16.0220.02
16.0220.02

16.0220.02
16.0220.02

23.0227.02
23.0227.02
02.03-

23.0227.02
23.0227.02
02.03-

SEMESTRUL al-II-lea

5.

1.Diferentierea problemelor
in functie de numarul de
solutii admise
Metod 2.Identificarea tipului de
e de
formula de numarare
nuadecvata unei situatii
marar problema
e
3.Utilizarea unor formule
combinatoriale in
15ore rationamente de tip
inductiv
4.Exprimarea
caracteristicilor unor

- Metoda inductiei matematice

S18

- Multimi finite ordonate


- Permutari

1
2

S19
S19

- Aranjamente
- Combinari; proprietati
- Formula combinarilor
complementare, numarul
tuturor submultimilor unei
multimi cu n elemente
- Binomul lui Newton
-Exercitii

2
2
2

S20
S20
S21
S21

1
1
1

S22
S22
S22

6.

Matematici
financiare
15ore

probleme in scopul
simplificarii modului de
numarare
5.Interpretarea unor situatii
problema cu continut
practic cu ajutorul
elementelor de
combinatorica

- Evaluare

1. Recunoasterea unor date


de tip probabilistic sau
static in situatii concrete.
2. Interpretarea primara a
datelor statistice sau
probabilistice cu ajutorul
calcului financiar, a
graficelor si diagramelor.
3. Utilizarea unor algoritmi
specifici calculului financiar,
statisticii sau
probabilitatilor pentru
analiza de caz.
4. Trenspunerea in limbaj
mate-matic prin mijloace
statistice, pro-babilistice a
unor probl. practice.
5. Corelarea datelor
statistice sau probabilistice
in scopul predictiei
comportarii unui sistem
prin analogie cu modul de
comportare in situatii
studiate.
6. Analiza si interpretarea
unor situatii practice cu

- Elemente de calcul financiar:


procente, dobanzi, TVA
- Culegerea, clasificarea si
prelucrarea datelor statistice:
date statistice, reprezentarea
grafica a datelor statistice
- Interpretarea datelor statistice
prin parametrii de pozitie:
medii, dispersia, abateri de la
medie
- Evenumente aleatoare egal
probabile, operatii cu
evenimente, probabilitatea unui
eveniment compus din
evenimente egal probabile
- Probabilitati
- Variabile aleatoare
- Probabilitati conditionate
- Dependenta si independenta
evenimentelor
- Scheme clasice de
probabilitate
-Exercitii
- Evaluare

S23

S24

S24

S25

2
1
1
1

S25
S26
S26
S26

S27

1
1

S27
S27

06.03
02.0306.03

06.03
02.0306.03

09.0313.03
09.0313.03
09.0313.03

09.0313.03
09.0313.03
09.0313.03

16.0320.03

16.0320.03

23.0327.03

23.0327.03

23.0327.03

23.0327.03

30.0303.04

30.0303.04

30.0303.04
20.0424.04
20.0424.04
20.0424.04

30.0303.04
20.0424.04
20.0424.04
20.0424.04

27.04-

27.04-

aj.unor concep-te statistice


sau probabilistice.

7.

1. Identificarea unor date si -Recapitulare pentru teza


relatii matematice si
-Teza
corelarea in fctie de
-Discutia tezei
contextul in care au fost
Evalu- definite.
are
2. Prelucrarea datelor de tip
semes canti-tativ, calitativ,
structural, contex-tual
triala
cuprinse in enunturi
matem.
3 ore
3. Utilizarea algoritmilor si
conceptelor matematice
pentru caracterizarea locala
sau globala a unei situatii
concrete.
4. Exprimarea
caracteristicilor mat.
cantitative sau calitative
ale unei situatii concrete si
a alg. de prelucrare a
acestora.
5. Analiza si interpretarea
caracteristicilor matematice
ale unei situatii problema.

1
1
1

S28
S28
S28

01.05

01.05

27.0401.05
27.0401.05

27.0401.05
27.0401.05

11.0515.05
11.0515.05
11.0515.05

04.0508.05
04.0508.05
04.0508.05

8.

Geom
etrie
12ore

9.

Recap
itulare
finala
6 ore

1. Descrierea unor
configuratii geometrice
analitic sau utilizand
vectori.
2. Descrierea analitica,
sintetica sau vectoriala a
relatiilor de paralelism si
perpendicularitate.
3. Utilizarea informatiilor
oferite de o configuratie
geometrica pt deducerea
unor proprietati ale
acesteia si calcul de
distante si arii.
4. Exprimarea analitica,
sintetica sau vectoriala a
caracteristicilor matem. ale
unei configuratii geom.
5. Interpretarea
perpendicularitatii in relatie
cu paralelismul si minimul
distantei.
6. Modelarea unor configuratii geometrice analitic,
sintetic sau vectorial.
1. Identificarea unor date si
relatii matem. si corelarea
lor in functie de contextul
in care au fost def.
2. Prelucrarea datelor de tip
canti-tativ, calitativ,
strctural, contextual
cuprinse in enunturi
matematice.
3. Utilizarea algoritmilor si
a conceptelor matematice
pentru caracterizarea locala

- Reper cartezian in plan,


coordonate carteziene in plan
-Distanta dintre 2 puncte in plan
- Coordonatele unui vector in
plan, coordonatele sumei
vectoriale, coordonatele
produsului dintre un vector si un
numar real
- Ecuatii ale dreptei in plan
determinate de un punct si de o
directie data si ale dreptei
determinata de doua puncte
distincte
- Conditii de paralelism, conditii
de perpendicularitate a doua
drepte din plan
- Calcule de distante si arii
- Evaluare

S29

1
2

S29
S29
S30

S30
S31

S31

2
1

S32
S32

S33
S34

18.0522.05

11.0515.05

18.0522.05
18.0522.05
25.0529.05

11.0515.05
11.0515.05
18.0522.05

25.0529.05
01.0605.06

18.0522.05
25.0529.05

01.0605.06

25.0529.05

08.0612.06
08.0612.06

08.0612.06
08.0612.06

15.0619.06
22.0626.06

22.0626.06
29.0603.07

sau globala a unei situatii


concrete.
4. Exprimarea
caracteristicilor
matem.cantitative sau
calitative ale unei situatii
concrete si algorit-milor de
prelucrare a acestora.
6. Modelarea matematica a
unor contexte problematice
variate, prin integrarea
cunostintelor din diferite
domenii.
NOTA : TEMELE SUBLINIATE FAC PARTE DIN CURICCULUM DIFERENTIAT