Sunteți pe pagina 1din 15

REGIA NAIONAL A PDURILOR ROMSILVA

DIRECTIA SILVICA GIURGIU


Adresa : str 1 Decembrie 1918, nr 12, Giurgiu
telefon: 0246 /218 238; fax: 0246/ 218 292

E-mail: office@giurgiu.rosilva.ro
Nr.

CAIET DE SARCINI
PENTRU FURNIZAREA DE ECHIPAMENT
CAMASI

A.

Camasa personal birou SI PERSONAL TEREN

Furnizarea unui numar de 594 camasi din care 198 camasi cu maneca lunga si
396 camasi cu maneca scurta. Camasile vor fi ambalate la seturi de cate trei bucati,
fiecare set continand doua bucati cu maneca scurta si o bucata cu maneca lunga.
Din totalul de 198 seturi un numar de 15 seturi camasi pentru femei iar 183
seturi camasi pentru barbati.
Camasa se confectioneaza din tesatura tip popilin BBC 67% + POLIESTER 33%.
Linia produsului este clasica, atat in varianta cu maneca lunga, cat si cu maneca scurta.
Elementul distinctiv : la partea superioara a buzunarului prezinta un element de broderie de dimensiuni
decorative (2 x 3 cm) reprezentand 2 frunze de stejar.
Materiale utilizate : tesatura de baza Poplin BUMBAC 67% + PES 33% ;
Culoare : verde silvic si alb ;
Cod culoare : 17-0517 TP ;
17-0625 TP ;
15-0522 TP ;
15-5704 TP;
MODEL:

B.

TESTE DE CONFORMITATE PRODUSE

Cu ocazia lansrii n producie autoritatea contractant i rezerv dreptul de a efectua verificri privind
calitatea materiilor prime i auxiliare folosite, ridicnd probe din acestea pentru a fi verificate din punct de
vedere al parametrilor tehnici, pe cheltuiala furnizorului, la un laborator de specialitate recunoscut n oricare din
statele membre ale Uniunii Europene.
La licitatie, alaturi de oferta se vor prezenta mostre pentru fiecare produs din caietul de
sarcini (camasa cu maneca lunga si camasa cu maneca scurta), insotite de o descriere succint a
materialelor utilizate. Mostrele raman in custodia Achizitoului pana la adjudecarea licitatiei.
Produsele vor fi nsoite obligatoriu de cte un certificat de calitate si conformitate de la productor, prin
care se confirm cerinele acestora cu prevederile caietului de sarcini i cu Ordinul MAPDR nr. 1305/2005,
modificat prin Ordinul 332/2006.
Pentru esturi se vor prezenta buletine de analiza de la un laborator specializat i autorizat, prin care se
va confirma corespondena cu prevederile actelor normative menionate anterior.

Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a solicita verificarea probelor de laborator pe cheltuiala


ofertantului, n cazul n care apar dubii la analiza propunerii tehnice.

C.

Locul de livrare

Locul de livrare a produselor este sediul Directiei Silvice Giurgiu. Livrarea produselor se face de catre
ofertant cu mijloace proprii, iar la livrare se va intocmi un proces verbal de receptie a produselor livrate.
D.
Termen de livrare
- 60 de zile de la lansarea comenzii de catre achizitor;
G.Termen de plata
- 30 de zile de la receptia produselor si emiterea facturii;

Director

Compartiment achizitii

Ing Viorel Mitroi

Ing Enescu Petrisor

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr din data ..

Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

DIRECTIA SILVICA GIURGIU. adresa sediu str 1 Decembrie 1918,nr 12,Giurgiu, telefon/fax +40 246218238, +40 246218292 numar de inmatriculare
J52/112/2004 cod fiscal R1590120 cont RO63BRDE190SV03187991900-BRD Giurgiu reprezentata prin Viorel Mitroi - Director si Mihaiela Mecla - Director
economic,
in calitate de achizitor, pe de o parte
si
S.C. ..., adresa sediu:.,nr.,bloc ..,judetul .., telefon/fax numar de inmatriculare ., cod fiscal .., cont
banca., reprezentat prin . - Director ,
in calitate de furnizor, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa
le furnizeze achizitorului;
servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in
functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si
esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 Camera Internationala de Comert (CIC).
forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este
permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze , in cantitate de .., conform oferta tehnica si financiara, in
perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate este de LEI, la care se adauga LEI reprezentand TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, incepand de la data de .
6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de .......................
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia de catre ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
-caietul de sarcini.
-propunera tehnica si financiara.
-factura fiscala, aviz de insotire, certificat de garantie, declaratie de conformitate.
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.),
legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din
respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale, in termenul convenit de de la emiterea facturii.

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea
produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza
obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului,respectiv 0,1 % /zi.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a
plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata,respectiv 0,1 % /zi.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera
contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinita pna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Receptie, inspectii si teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele
la contract.
12.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in
anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
12.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor,..
12.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a
modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost
inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
12.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
13. Ambalare si marcare
13.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului
si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga
in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a
produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
13.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv
cerintele suplimentare.
13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in
proprietatea achizitorului.
14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:
a) datele din graficul de livrare, si
b) termenul comercial stabilit;
dupa primirea ordinului de incepere.
14.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de
expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
- aviz de insotire, factura fiscala;
- certificat de calitate, declaratie de conformitate;
14.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire
de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.
15. Asigurari
15.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport,
depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.
16. Servicii
16.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul
contractului.
16.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o
obligatie de garantie asumata prin contract.
17. Perioada de garantie acordata produselor
17.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile
recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici
un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor)
sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
17.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
17.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care
curge de la data inlocuirii produsului.
17.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere
pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

18. Ajustarea pretului contractului


18.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la
contract.
18.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza .
19. Amendamente
19.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai n cazul
aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
20. Subcontractanti
20.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va
schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.
21. Intarzieri in indeplinirea contractului
21.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
21.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in
timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
21.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execitie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
22. Forta majora
22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la
aparitia acesteia.
22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice
masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
22.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalt e parti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solutionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi
intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
23.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze la Tribunalul Giurgiu sectia Comerciala.
24 Limba care guverneaza contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25. Comunicari
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ................. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor
Directia Silvica Giurgiu
Director

Furnizor
S.C. .. S.R.L.
Director

Viorel Mitroi
Director economic
Mihaiela Mecla
Compartiment juridic
Stanescu Florentin - Marius
Vizat C.F.P.
Grigore Tirel Ioana

Formular nr. 1
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al __________________________________________________
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din
procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru
participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant
are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ......................


Operator economic,
......................
(semntur autorizat)
Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaz numele operatorului economicpersoana juridic], n
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achiziia
de ........................................................................... [se insereaz, dup caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i
codul CPV], la data de .............. [se insereaz data], organizat de ................................................ [se insereaz numele
autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii promuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n
ara n care este stabilit pn la data solicitat.
In ultimii doi ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale.
nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional.
Nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor
legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
.
(semntura autorizat )

Formular nr. 3
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independenta
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ................., ntreprindere/asociere
care va participa la procedura de achiziie public organizat de ..........., n calitate de autoritate contractant, cu nr. ............
din data de .................,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate
se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul
n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea
oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista
consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a
include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea,
cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul
oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul
certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Data:
Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentani legali
(semnturi)

Formular nr. 4
...................................................
(denumirea/numele ofertantului)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69 din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile


aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n nici una dintre situaiile prevzute la art. 69 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care
dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritarii contractante ................................. cu privire la orice aspect legat de
activitatea noastr.
4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .................................................

Data completrii
Semntura

Formular nr. 5
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria


rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public .................. (se menioneaz procedura), avnd ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrrii i codul CPV), la data de .............. (zi/lun/an), organizat de ...................................... (denumirea autoritii
contractante), particip i depun ofert:
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei .................................;
ca subcontractant al ................................................;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici;
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la
orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi
desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze
informaii reprezentanilor autorizai ai ............................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)

Formular 6.
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ...................................
(numrul nmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz, certificatul constatator conform
cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul
contractului de achiziie)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala pia a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
____________________________________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(lei)
(echivalent euro)
____________________________________________________________________________________________________
1.
____________________________________________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________________________________________
Media:
____________________________________________________________________________________________________

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)
10

Formular nr. 7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRODUSE LIVRATE IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ________________________________ cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________ (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei
Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

11

Formular nr. 7.1.


CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

Nr.
Crt.

Denumirea si
obiectul
contractului
+

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Codul CPV

Numarul si data
contractului

Adresa

Calitatea in
contract*)

Pretul total al
contractului (lei)

Natura si
cantitatea
(U.M.)

Perioada
de
prestare

Observatii

.....

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

12

Formular 8.
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
PROPUNERE TEHNIC

Ctre
DIRECTIA SILVICA GIURGIU
(STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, GIURGIU)

Nr. crt

Specificaia din caietul de sarcini

Propunerea ofertantului

Data _____/_____/_____

n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele .......................................


(denumirea/numele operatorului economic)

13

Formular 9.
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERT
Ctre
DIRECTIA SILVICA GIURGIU
(STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, GIURGIU)
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate
cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s furnizm:...(denumirea produselor)
pentru suma de .................................................... lei platibil dup recepia produselor, (suma n litere i n cifre, precum i
moneda ofertei), la care se adaug TVA n valoare de ....................................................... lei (suma n litere i n cifre, precum i
moneda)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........................ zile, (durata n litere i cifre) respectiv
pn la data de ............................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi, i poate fi acceptat oricnd nainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun
execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar
alternativ/alt ofert.
nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de
dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ......................................................
(denumirea/numele operatorului economic

14

Formular nr 9.1.
..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREURI
pentru produse

Anex la ofert

Denumirea

Nr.
crt

Cantitatea
U.M.

Preul

Preul

Unitar

total

produsului

TVA

Total

Lei

Lei

Lei

(col 2 x col 3)

(col 4*24%)

(col 4 + col 5)

Lei

0
1

1
CAMASI

TOTAL

buc

594

Plata in maxim 30 zile de la emiterea facturii

................................................
(semntura autorizat)

L.S.

15

S-ar putea să vă placă și