Sunteți pe pagina 1din 14

14

Frezarea pe maşini-unelte cu comandă numerică

Maşinile cu comandă numerică sunt destinate realizării unei largi game de prelucrări. Pentru a intelege principalele posibilităţi de prelucrare, în continuare se prezintă o secvenţă filmată în care se poate vedea arhitectura unei maşini, orientarea sistemului de axe, principalele tipuri de prelucrări şi dispozitivele uzuale folosite la orientarea şi fixarea pieselor în vederea prelucrării. Pe măsura prezentării diverselor prelucrări care vor fi realizate in SolidCAM vor fi prezentate şi alte filme.

http://www.infonet.utcluj.ro/courses/MECA1/document/filme/frezare1.mp4
http://www.infonet.utcluj.ro/courses/MECA1/document/filme/frezare1.mp4

Un program piesă conţine o listă de comenzi şi de date transmise echipamentului de comandă numerică al maşinii. Limbajul folosit este standardizat. Toate maşinile actuale acceptă programe codificate conform specificaţiilor ISO (ISO - International Standard Organisation), existând cazuri în care producătorul defineşte şi un al doilea sistem de programare.

Programul-piesă este constituit din blocuri sau fraze. El poate fi scris de un programator şi introdus manual, de la panoul maşinii (cazul programelor simple si de mici dimensiuni) sau generat automat folosind o aplicaţie specializată (SolidCAM de exemplu) şi transferat maşinii folosind un memory stick sau un cablu serial.

Exemplu de program-piesă:

15

N10 T05 N20 M6 N30 S3000 F500 M3 N40 G0 X-80 Y-50 Z100 N50 Z30 N60 Z5 N70 G1 Z-1 N80 X75 F1300 N90 X70.1 Y-30.5 N100 X-80 N110 G0 Z100 N120 T0 N130 M6 N140 M30

Programul constă din 14 blocuri sau fraze. Fiecare bloc este compus din funcţii (sau cuvinte) formate dintr-o literă (adresă) şi o valoare numerică. Fiecare bloc începe de exemplu cu cu o funcţie având adresa N care indică numărul blocului. Numerotarea s-a realizat din 10 în 10.

Primul bloc conţine pe poziţia a doua funcţia T (prescurtare de le TOOL). T5 comandă rotirea magaziei cu scule a maşinii astfel încât scula din pozitia nr. 5 (T5) să poată fi imediat încărcată în arborele principal.

Al doilea bloc conţine funcţia M6. Aceasta determină încărcarea efectivă a sculei pregătite (T5) în arborele principal.

Al treilea bloc impune turaţia arborelui principal (S3000 - SPEED 3000 rot/min.), viteza de deplasare pe traiectorie (F500 - FEED RATE 500 mm/min) şi comandă pornirea rotaţiei arborelui principal (M3).

Blocul N40 contine o deplasare. Coordonatele din program reprezintă poziţia vârfului sculei aşchietoare faţă de sistemul de axe de coordonate ataşat piesei (OXYZ, punctul O fiind denumit originea piesei). G0 indica o deplasare cu avans rapid (zeci de m/min) iar X-80 Y-50 Z100 sunt coordonatele la care se va opri punctul programat (vârful sculei).

16

16 Următoarele două blocuri (N50 şi N60) comandă două mişcări de apropiere în lungul axei Z,

Următoarele două blocuri (N50 şi N60) comandă două mişcări de apropiere în lungul axei Z, la 30 respectiv 5 mm.

Blocul N70 comandă o deplasare pe Z cu avans de lucru (avansul programat anterior, F500), până la Z-1. Trecerea la deplasare cu avans de lucru se comandă prin funcţia G1.

Blocul N80 comandă o deplasare cu avans de lucru în punctul X75, Y ramânând neschimbat. Avansul de lucru este mărit la 1300 mm/min.

Blocul N90 comandă deplasarea în continuare până în punctul de coordonate X70.1

Y-30.5.

Linia care începe cu N100 comandă o deplasare în punctul având x-80 dupa care, in linia următoare (N110) se comandă ridicarea sculei cu avans rapid (G0) până la

Z100.

Programul se încheie cu comandă de selectare a sculei T0. Această funcţie se foloseste pentru a pune în magazia de scule scula curentă fără a încărca o altă sculă. Descărcarea sculei curente din arborele principal se comandă prin functia M6.

Ultimul bloc conţine funcţia M30 care comandă oprirea programului.

Frezarea in 2½ axe

Maşinile cu comandă numerică actuale pot prelucra repere de complexităţi foarte diverse. Există de exemplu situatii în care pentru prelucrarea suprafeţelor dorite freza se deplasează în planul mesei (XOY) iar deplasările pe directia OZ, în lungul

17

axei de rotaţie a frezei, sunt executate separat, după încheierea prelucrărilor în planul curent. În figura următoare se prezintă câteva astfel de prelucrări.

Frezarea profilurilor:

curent. În figura următoare se prezintă câteva astfel de prelucrări.  Frezarea profilurilor:  Găurirea

Găurirea

curent. În figura următoare se prezintă câteva astfel de prelucrări.  Frezarea profilurilor:  Găurirea

18

Frezarea buzunarelor

18  Frezarea buzunarelor  Frezarea canalelor Din cauza faptului că la prelucrările prezentate blocurile care

Frezarea canalelor

18  Frezarea buzunarelor  Frezarea canalelor Din cauza faptului că la prelucrările prezentate blocurile care

Din cauza faptului că la prelucrările prezentate blocurile care formează programul maşinii cu comandă numerică nu pot conţine simultan X, Y si Z (Z apare intr-un bloc separat), prelucrările de acest fel sunt denumite prelucrări in 2½ axe.

1. Frezarea profilurilor

Exemplu fundamental

Se consideră modelul din figură:

19

19 Modelul reperului in format .step poate fi descărcat de aici . Originea piesei a fost

Modelul reperului in format .step poate fi descărcat de aici.

Originea piesei a fost stabilită in centrul fetei superioare. Datorită faptului că profilurile de pe feţele laterale sunt limitate pe directia axei Z de acelasi plan (au adâncimea de 12 mm) prelucrarea lor se poate face împreună, in aceeasi fază. Profilul din centru se va realiza separat, frezarea realizându-se doar pâna la Z = -8

mm.

Paşii definirii acestor prelucrări sunt urmatorii:

1. Se iniţiază definirea primei prelucrări de tip frezare de profil (Operations /

Add Operation / Profile

):

1. Se ini ţ iaz ă definirea primei prelucr ă ri de tip frezare de profil

Rezultat:

20

Rezultat: 20 2. Se impun parametrii geometrici : - originea sistemului de axe. In cazul dat

2. Se impun parametrii geometrici:

- originea sistemului de axe. In cazul dat nu este necesar deoarece piesa CAM are un singur sistem de axe de coordonate iar acesta este impus automat.

- profilurile care trebuie prelucrate (se apasa butonul Define):

Se selectează muchia care defineste primul profil după care se validează apăsând butonul Accept chain.

21

21 . Profilul selectat este adaugat in lista Chain List : La fel se procedeaz ă
.
.

Profilul selectat este adaugat in lista Chain List:

21 . Profilul selectat este adaugat in lista Chain List : La fel se procedeaz ă

La fel se procedează şi cu al doilea profil. Asa cum s-a mentionat, includerea lui în lista de contururi este posibilă deoarece cele două trepte de pe piesa au acelasi Z.

22

22 Dac ă profilul de realizat este compus dintr-un ş ir continuu de curbe, acestea pot

Dacă profilul de realizat este compus dintr-un şir continuu de curbe, acestea pot fi selectate una după alta, în ordine.

Sensul prelucrării este marcat la capătul profilului (lanţului de curbe) şi poate fi

cap ă tul profilului (lan ţ ului de curbe) ş i poate fi inversat apasând butonul

inversat apasând butonul înaintea validării conturului. După validare inversarea se poate realiza folosind optiune Reverse din meniul contextual afişat la selectarea in lista Chain List a conturului care trebuie modificat.

Notă: Datorită rigidităţii mari a mecanismului de avans, frezarea pe maşini-unelte cu comandă numerică se realizează sistematic în sens contrar avansului (freza este la stânga suprafeţei realizate).

avansului (freza este la stânga suprafe ţ ei realizate). 3. Se defineste freza cu care se

3. Se defineste freza cu care se realizeaza prelucrarea (Tool) :

Pentru definirea frezei cu care se va realiza prelucrarea se va apasa butonul Select.

23

23
23

24

În fereastra Choosing tool for operation se va apăsa butonul Add pentru a iniţia adăugarea unei noi scule. Scula adăugată va ramâne disponibilă pentru prelucrările următoare.

ramâne disponibil ă pentru prelucr ă rile urm ă toare. Semnifica ţ ia parametrilor geometrici care

Semnificaţia parametrilor geometrici care apar in fereastra de definire este evidenţiată la selectarea acestora.

Parametrul Tool number va fi folosit la formarea numelui sculei în programul-piesă. În cazul dat freza va avea numele T1. Dacă se doreşte plasarea frezei într-o altă poziţie a magaziei de scule, acest parametru va trebui modificat în mod corespunzător.

Pentru prelucrarea suprafeţelor selectate s-a ales din catalogul firmei Emuge

Franken

(http://www.infonet.utcluj.ro/courses/MECA1/document/Brosura_Franken.pdf)

freza 2815A.010.

25

25
25

26

Pentru a impune verificarea coliziunii dintre portsculă şi piesă sau dispozitiv, trebuie definite tipul şi mărimea portsculei folosite. Pentru aceasta se selecteaza caseta de selectie Holder şi se apasă butonul Global holders table:

Holder ş i se apas ă butonul Global holders table : Maşina cu comandă numerică din
Holder ş i se apas ă butonul Global holders table : Maşina cu comandă numerică din

Maşina cu comandă numerică din dotarea laboratorului de fabricaţie asistată (HAAS TM01) utilizează cu portscule având conul de prindere conform formatulul BT40, deci portscula va fi aleasă dintre bortsculele oferite pentru acest tip.

Pentru freza avand D=10 mm se poate alege o postsculă echipata cu o bucsa elastica de tip ER32, varianta scurta (ER32x60).

După validarea variantei de portsculă se apasă butonul Select.

27

27
27