Sunteți pe pagina 1din 6
aV Investeste in oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013 ‘Axa prioritard 1 ,Fducate si formare profesional® in sprijnul creteri economice si dezvoltiii societti bazate pe cunoastere Domeniul major de interventie LS, .Programe doctoral si post-doctoral in sprijnul cercetiri Titlul proiectului: .Investije in dezvoltare durabils prin burse doctorale (INED)” Numirul de identificare al contractului: POSDRU/SSS/S/S9321 Beveficiar: Universitatea Translvania din Bragov RAPORT DE CERCETARE ANUAL. IN CADRUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE DE DOCTORAT REFERITOR LA PERIOAD, 44494 009-30/09/2010 Nr. AS.025 08.0 Doctorand: TUDUCE ( cis. TRAISTARU) Ana-Adh Domeniul de doctorat: Inginerie Forestier Departamentul de cercetare stiintifica: Tehnologii Inovative si Produse Avansate in IL ‘Termenul limita pentru depunerea raportului: 05/10/2010 na 1, Titlul tezei de doctorat: (Se va specifica si directa prioritard de cercetare nafionald/europeand in care se incadreazé tema) DE CONSOLIDARE PENTRU LEMN CU INSERTIL DE CU APLICATII IN CONSERVARE-RESTAURARE erate nagionala: Stinte Ingineresti /Inginerie Chimica, Stiinta si Ingineria Materialelor MATERIALE, NANOPARTICUL! Directa priortara de ce Nanomate Directia prioritara de cercetare europeand (FP7): Industrial Research / Industrial Technolog! +s Nanotechnologies 2. Rezumat privind stadiul actual al cunoasterii in domeniul tezei de doctorat (0 sinteza critica a cercesdrilor eoretice si experimental in domeniu. Maxim 4000 caractere) fin prezent, cea mai mare pondere a obiectelor din lemn cu valoare culturala este reprezentatd de panourile pictate, in romania in special icoane din lemn pictate, a cAror suport ia sau degradarea masiva a sa ducénd in final la pierderea ashi 2009), Astfel, o tot mai mare atentie este acordata conservarii ~ restaurdrii ac minutioasa perf Analiza criticd a stadiului actual a materialelor de consolidare pentru lemn sia tehnologiilor de aplicare ale acestora utilizate in conservare-restaurare a dus la conturarea cftorva deficiente pe care aceste materiale le prezinta actualmente si implicit la oportunitati noi de imbunatiire dar mai ales de dezvoltare de noi produse. Astfel, dupa o practicti de mai bine de 6 sutd de ani cu produse de consolidare binecunoscute, s-aul constatat urmatoarele (Cost Action IE 060! martie 2009) © Produsele de consolidare pe baz de amestecuri de de uleiuri si rasini naturale sau doar din rasini produe pagube mari obiectului dupa 0 suté de ani; incilearea principiului a vans) autentic ‘© Tehnicile de extractie ale consolidantilor vechi in scopul inlaturarii acestora si inlocuiri cu alte materiale mai performante nu au avut suecesul scontat, eliminand doar o mica ati. * Noile materiale de consolidare trebuie sa fie reversibile, compatibile si sa suporte tratamente ulterioare fad a se degrada si fara a degrada obiectul in sine. Rezultatele obtinute pana in prezent in diverse cercetari, spre exemply produse noi ecologice de bioprotectie precum petrolul rosu si propolisul ( Sandu 1 2009) sau materiale de finisare pentru lemn cu adaos de nanoparticule, produse existente pe piata (Sigma & Aldrich Dupont, IKA, ICLA etc) reprezinta imboldul argumentat in continuarea acestor cercetati, respectiv dezvoltarea unor produse de consolidare si bioprotectie cu insertie de nanoparticule compatibile cu materialul suport care sA rezolve problemele actuale ale obiectului si Sd previna potentialele viitoare degradari. in dezvoltarea acestor materiale noi de consolidare cu insertii de nanomateriale se vor avea in vedere urmatoarele ipoteze (ICONS International Meeting: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues 2006): © Materiale stabile in timp parte a acestora, incalcarea principiului reversil # Materiale cu capacitate de penetrare gi distributie in lemn, cu vascozitate mic’ © Materiale ce dau stabilitate dimensional obi * Materiale ce nu modifica aspectul obiectelor prin modificare de culoare, forma, creare de filme la suprafata, formare de pungi de aer, inducere de microfisuri si crapaturi etc. © Materiale compatibile cu subsjantele biocide © Materiale compatibile cu materialele existente: adezivi, materiale de picturd/aurire ‘© Materiale ce nu vor creste inflamabilitatea obiectului © Materiale putin toxice ‘© Materiale reversibile jn urma analizei bibliografice, s-au ales pentru utilizare ca adaosuri in materialele de consolidare existente cat si in cele nou dezvoltate nanomateriale de tipul oxizilor metalici, potentiale pentru proprietatile pe care acestea le prezint& (Clausen C. 2007; Dumitrescu |. 2008; Ghosh S. 2008; Green f. 2007; Matsunaga h. 2007, Zhang 1. 2007). Pentru verificarea ipotezelor cercetirii, se impun formularea noilor materiale si mai ales testarea experimentald a acestora, Pentru formularea acestor produse s-au ales teoretic inital si apoi experimental cativa.indicatori de compatibilitate: material de consolidare ~ nano-insertie, material de consolidare ~ matrice lemnoasd, argumente interdisciplinare ce presupun cunostinte de conservare-restaurare, protectia lemnului, materiale tehnologice pentru lemn, chimie generala si chimia lemnului, anatomia lemnului, ingineria lemnului, materiale compozite, fizica si mecanica lemnului, stinta si ingineria materialelor. in cele din urma, pe baza studiului bibliografic, a aplicafiilor prezente si potentiale ale nanomaterialelor, pe baza defectelor intilnite la obiectele din lemn in urma degradatii gi plecind de la tehnologiile de sintez& / aplicare a materialelor de consolidare (pensulare, imersie si impregnare), se vor utiliza urmatoarele tehnologii in formularea produselor conservare-restaurare # Insertie de nano-pulberi in materialele de consolidare si aplicare material nou prin imersie la rece /cald si/ sau impregnare in vid re r =o m ae * Realizarea unor emulsii si amestecuri proprii prin tehnologii specifice nanomaterialelor imersie la rece /cald si /sau impregnare in vid + Impregnare in vid cu emulsii cu insertie de nanoparticule a probelor din lemn sinitos si din lem degradat. 3. Reaultate obtinute in pregitirea tezei de doctorat: {Maxim 2000 caractere) ih anul I'de doctorat s-au parcurs etapele prevazute in Programul de Pregatire Universitard Avansatd fiind sustinute urmatoarele examene gi rapoarte: Semestrul I © Creativitatea si inventica Legislatie sietica in cervetare Managementul si resursele in proiectele de cercetare Tehnica Informatie’ in cercetare Limba engleza -xamene si rapoarte sustinute Semestrul II sciplina la alegere din domeniul de doctorat (LD,): Nanomateriale ‘iplina de specialitate (L1): Elemente de teoria restaurarii obiectelor de patrimoniu din lemn # Dezvoltarea si elaborarea unui raport privind: Tehnici modeme de investigare utilizate in conservarea — restaurarea lemnului Disciplina la alegere din domeniul de doctorat (LD2): Metodologia cercetari stimitice Disciplina de specialitate (2): Materiale tehnologice pentru lemn © Dezvoltarea $i elaborarea proiectului programului de cercetare stiintific&: Eco-materiale de consolidare cu insertie de nanoparticule pentru conservarea i restaurarea obiectelor din lemn, 4. Lueriri elaborate in perioada raportata (Lucriripublicat. Lucrri susinute. Participari la sesani de comuanicdr. Maxim 2000 caractere) © Mentiunea I obtinutd la Sesiunea de Comunicari $tintifice Studentesti ” Wood Industry, Environment Protection and Forestry”, Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Ingineria Lemnului, 13 mai 2010. 5. Obiective propuse pentru anul 2 (1/10/2010-30/09/2011) (Se pot mentiona: problematica teoreticd ce urmeacd sa fie abordatd; investigatit experimentale planificate activitdti de diseminare a rezultatelor prin publicatt $i participdri la sesiuni/conferinge $i altele. Maxim 2000 caractere) Pentru anul doi sunt propuse doua obiective operationale: 1. Formularea si testarea unor materiale noi de consolidare a suportului de lemn sdnitos. speciile plop tremurator si te. Pentru indeplinirea acestui obiectiv s-au selectat in urma unui studiu teoretic documentat speciile suport, specia lemnoasa si tipul cétorva materiale tehnologice pentru lemn, polimeri si sintetici, solvent / diluanti, pe baza c&rora vor fi dezvoltate noi material de consolidare pentru obiecte din lemn degradat. Astfel, au fost alese ca speci suport plopul si teiul, reprezentative pentru patrimoniul cultural - iconostase si altare, picturi realizate pe panouri din Jemn poticrom si/ sau aurit, sculpturi care in prezent prezinta degradari in procent foarte mare. fn urma corelari indicatorilor de compatiblitate teoretici se vor formula refete originale de materiale de consolidare. Acest obiectiv va presupune pe ling formularea si aplicarea noilor materiale de consolidare gi testarea acestora prin: ‘© investigare microscopic. pentru studiul gradului de umplere a porilor cu ‘materialele de consolidare: SEM, FTIR, AFM © teste fizico-mecanice pentr stabilirea unor performante tehnice ale noilor produse © teste de imbatranire acceleratd in vederea definitivarii unor performante tehnice finale. 2. Testarea unor materiale de consolidare cu insertii de nanomateriale pe probe din lemn séndtos de plop tremurator si tei cu scopul promovarii unor proprietdti speciale ale lemului astfel tratat cu aplicatie in conservarea - restaurarea obiectelor din lemn Acest obiectiv presupune in primul rand un studi asupra tipurilor si proprietatilor nanomaterialelor de diverse origini precum si a compatibilitatii acestora cu suporturile lemnoase si cu materialele de consolidare, polimeri si compusi macromoleculari, in vederea corelAtii necesitatilor speciilor lemnoase folosite drept suport si proprictiile nanomaterialelor. Noile materiale de consolidare vor fi aplicate pe epruvete din lemn sanatos de plop tremurator $i tei si vor fi testate conform metodologiei stabilite anterior, standardelor alese ea find representative domeniului ‘+ Investigare microscopica de tip AFM; SEM si FTIR ‘© Teste fizico-mecanice ‘© Teste de imbatranire acceleratd termica si cu lampa Xenon. tele experimentale ale obiectivelor vor fi diseminate prin publicatii in reviste ISI / ari la. conferinte internationale. Revul B+ si parti me. « 8 & = ty 6. Rezultate propuse pentru anul 2 (1/10/2010-30/09/2011) (hn concordanta cw ANEXA, Se pot menfiona: sinteza documentatiei si informarii la zi, titluri ale rapoartelor de ercetare, numar minim estimat de Incrari sustinute/publicate, realizare/completare de standuni de testare sau instalati experimental, propuneride brevete si altele. Maxim 1000 caractere) Rezultatele obtinute in cadrul primului obiectiv din anul 2 si cele obtinute prin testarea unor materiale de consolidare cu insertii de nanomateriale pe probe din lemn sanatos de plop tremurator si tei, al doilea obiectiv, vor servi ca fundament stiintific pentru dezvoltarea unor refete noi de materiale inovative de consolidare pentru obiecte din lemn degradat prin galerii de insecte, fragilizare cauzata de ciuperci etc. si respectiv tehnologii de aplicare a acestor noi produse. Aceste retete vor fi argumentul principal in definitivarea fiselor finale de produs cu caracteristici $i performante tehnice specifice obiectelor vechi din lemn. Probele consolidate cu noile materiale vor fi studiate microscopic Ia stereomicroscop si microscopia SEM, microscopie FTIR si AFM; testate printr-o serie de teste fizico-mecanice si prin teste de imbatrinire accelerata, cu aparatura disponibila atat in cadrul facultati eat si prin contracte de colaborare nationale / internationale Aceste obiective vor fi diseminate prin publicatii in reviste ISVB+ si participari la conferinfe intemationale, organizare de workshop si mese rotunde. Pentru indeplinirea acestor obiective se vor organiza mobilitati de documentare gi testare in Uniunea Europeand cat si in cadrul unor institute nationale a performantelor vizate de aceste produse noi. Nu in ultimul rnd, aceste obiective se vor finaliza cu rapoarte de cercetare stiintific& (Anexa D. Produsele nou dezvoltate vor fi propuse spre bre 7. Informatii privind stagiul extern (daci este cazul): a, Partenerul extern: Universitat fur Bodenkultur Wien b. Persoana de contact: Prof. Dr. Ing. Alfred Teischinger ¢. Perioada: 01.04 -01.07.2011 4. Sinteza activititilor care urmeaza a fi efectuate: masuritori specifice produselor de consolidare nou dezyoltate aplicate pe suporturi lemnoase cu ajutorul unor tehnici moderne de investigare (computer tomografie, microscopic AFM). 8. Informatii privind participare: cazul): a. Eveniment stiintific: ,,Lnnovations in Forest Industry and Engineering Design”, third scientific and technical conference, Sofia Ja_un eveniment st tific international (daca este b. Perioada: noiembrie 2010 ANEXA: Programul de Cercetare Stiintified pentru ciclul programului de doctorat Coordonator departament de cercetare DOCTORAND Prof. univ. Dr. Ivan CISMARU ‘Nume: TUDUCE (cds. TRAISTARU) Semnatura Ci Mud Ww Prenume: Ana-Adriana | Semnatura CONDUCATOR DOCTORAT, Prof. univ. Dr. Mihaela CAMPEAN Semnawura UL Cee