Sunteți pe pagina 1din 5

Alternativele strategice privitoare la dimensiunile gamei de produse iau forma de ?

C
Alternativele strategice privitoare la gradul de înnoire al produselor pot fi A
Alternativele strategice privitoare la nivelul calitativ al produ-selor îmbracă forma C
Amploarea distribuţiei este determinată de gradul de acoperire a unei pieţe externe ţintă? A
Analiza mediului politic trebuie să cuprindă o serie de factori: D
Analiza pe grupuri (în ciorchine) serveşte la identificarea pieţelor B
Aprobarea guvernamentală a schimbului extern – A
Avantajul absolut presupune B
Avantajul comparativ presupune A
balanţa de plăţi externe se cerceteaza la A
Barierele monetare – semnifică B
Blocarea valutei B
Boicotul guvernamental reprezintă B
calitatea resurselor umane prezinta interes pentru activitatea de mk i.? B
Capacitatea efectivă a pieţei externe (Cpc), inseamna A
Capacitatea potenţială a unei pieţe externe inseamna B
Caracteristicile simbolice ale produsului ce sunt B
Care sunt componentele care acţionează direct asupra activităţii de marketing internaţional a firmei? D
Care sunt componentele unui produs destinat pieţei externe? D
care sunt dimensiunile canalului de distributie? D
care sunt metodele de determinare a preţurilor pentru promovarea unui ansamblu de produse? A
Care sunt obiectivele politicii de produs în marketingul internaţional? D
care sunt strategiile de preţ concurenţiale? A
care sunt strategiile de preţ în funcţie de marketingul internaţional al firmei? A
ce este adaptarea C
ce este filiala? B
ce este firma de management pentru export? A
Ce este piggy-back pentru export? B
ce este preţul maxim acceptabil ? B
ce este standardizarea B
ce este Sucursala proprie? A
Ce este timpul de tranzit? B
ce fac cartelurile? B
ce fac jobberii de import ? B
ce face distributia extensiva? A
Ce reprezintă un plan pe termen lung destinat atingerii unui scop sau obiectiv si arată direcţia pe care o va urma firma
pentru fructificarea oportunităţilor pieţei, prin modul în care vor fi alocate resursele? B
Ce reprezintă Vânzările personale în marketingul internaţional ? A
ce sunt adaptările indispensabile A
ce sunt adaptările obligatorii B
ce sunt agentii? A
ce sunt comercianţii – merchant middlemen? A
ce sunt dealerii? A
ce sunt elementele de atracţie emoţională intr-un mesaj?A
Ce sunt grupurile de vânzare? A
ce sunt obiectivele axate pe concurenţă B
ce sunt obiectivele axate pe profit ? A
ce sunt preţurile de transfer ? A
CEFTA Acordul Central European pentru Liber Schimb este A
Cel mai important factor care stabileşte dacă produsul (bun sau ser-viciu) se potriveşte unei anumite pieţe, este
înţelegerea corectă şi profundă a B
Cercetările de marketing asigură informaţiile necesare pentru pune-rea la punct a: D
cine sunt compradorii ? B
Combinarea elementelor interne ale firmei cu cele ale mediului extern duce la alternative strategice A
Comunicarea în marketingul internaţional înseamnă transmite-rea unui mesaj receptorului prin care firma furnizoare
sau prestatoare de servicii urmăreşte să ..? A
Comunicarea internaţională se realizează în cadrul unor strategii care orientează instrumentele, mijloacele şi resursele
folosite.Dupa criteriul "Obiectivele comunicării" acestea sunt… C
Conceptul de pătrundere pe piaţă se referă la uşurinţa sau la dificultatea cu care o firmă poate deveni membră a unui
grup de firme concurente prin realizarea unui substituent apropiat pentru produsele pe care le oferă acestea? A
Conceptul de segmentare interpieţe este relevant la scară mondială, însă el funcţionează cu mare eficienţă în special la
nivel de C
Contrafacerea se referă la? C
Creşterea" reprezintă perioada în care produsul începe să ce? A
Criteriile de accesibilitate au rolul C
Criteriile de oportunitate sau de anterioritate privesc B
Criteriile de permeabilitate evaluează B
Criteriile de potenţialitate evaluează A
Criteriile de securitate privesc A
Criteriul cultural este utilizat in segmentare pentru a clasifica ţările în funcţie de PNB pe locuitor astfel B
Criteriul de comportament este utilizat în segmentarea pieţelor internaţionale, urmărindu-se rata de folosinţă a
produsului, motivaţia consumatorului şi procesul de adoptare B
Criteriul economic in segmentare realizează gruparea pe regiuni, ca: Europa de Vest, America Latină, Extremul Orient,
Orientul Mijlociu, Africa, Europa de Est B
Cu cât o ţară aparţine mai multor organizaţii internaţionale, cu atât acceptă mai multe reglementări, iar comportamentul
său este mai dependent faţă de reglementările acestora. A
cum se mai numeste "Comunicarea directă" ? A
Definirea caracteristicii cercetate se realizeaza in faza B
Designul însumează toate datele referitoare la? C
Distribuitorii integraţi apar la firmele care au mărci necunoscute? B
Distribuţia fizică sau logistica se referă la ce? B
Distribuţia internaţională reprezintă activităţile ce se desfăşoară şi relaţiile ce se stabilesc între A
distribuţia selectivă ce face? A
Drepturile de proprietate intelectuală se referă la D
Dumpingul apare când B
economia de scară în producţie este un avantaj in adaptare B
Efectele Tarifelor vamale sunt de: D
Elementele controlabile de marketing pot fi modificate A
Elementele pe care specialistul le poate controla sunt cele din A
Estetica se referă la aspectele dintr-o cultură care reflectă A
Etapa a doua în procesul selectării pieţelor externe este cea de macrosegmentare, când sunt identificate segmentele de
consumatori în cadrul ţării sau grupului de ţări selecţionate în faza anterioară B
Etapa a treia în procesul selectării pieţelor externe este cea de agregare, când se delimitează segmente transnaţionale
bazate prioritar pe criterii de conţinut A
Există trei tipuri de informaţii pe care trebuie să le asigure cercetătorul B
Firma „orientată spre produs” creează A
Firma internaţională are la dispoziţie o serie de alternative atunci când încearcă să-şi îmbunătăţească performanţele de
marketing: D
Firmele „orientate spre piaţă” identifică regulat A
Firmele care au produse şi servicii cu mărci comerciale de succes ori cele care s-au diferenţiat de concurenţi în ochii
clienţilor operează pe pieţe ...., unde există furnizori care oferă produse ce diferă semnificativ şi care se confruntă cu
anumite bariere de intrare, precum şi cu fluxuri imperfecte de informaţii. Aici intră detergenţii, combustibilii, petrolul,
tutunul, produse ambalate de consum C
Firmele operează pe pieţe de monopol, unde există nume-roşi furnizori de produse uşor diferite, iar fluxurile de
informaţii sunt imperfecte. Piaţa maşinilor unelte şi articolelor de îmbrăcăminte fără marcă comercială se încadrează în
aceste pieţe B
Flexibilitatea preţurilor în raport cu clienţii apare când B
Folosirea intermediarilor la vânzarea produselor reprezintă o metodă activa de distribuţie? B
formele service-ului pe piaţa externă sunt tehnic si comercial? A
franciza pentru export este B
Garanţia este o promisiune din partea distribuitorului? B
Identificarea consumatorilor este un proces al marketingului? A
Îmbunătăţirea performanţelor de marketing se face şi prin A
In cadrul Sistemelor legale internaţionale cel mai utilizat este A
În cadrul strategiilor competitive de marketing pe care firma trebuie să le utilizeze pentru adaptarea la condiţiile pieţei,
se disting 1, 2 3..categorii: D
În cadrul strategiilor competitive de marketing pe care firma trebuie să le utilizeze pentru adaptarea la condiţiile pieţei,
se disting cateva categorii: D
In care P din cei 4 se studiaza Produse noi, Scoaterea produselor vechi, Modificări : D
În comerţul internaţional participă naţiuni motivate de ce anume? B
În general, firmele parcurg cateva stadii de evoluţie ale marketingului internaţional: C
În marketingul internaţional reţeaua de distribuţie are două niveluri? A
In mk.internat. expeditorii şi transportatorii de marfă se află în poziţia de C
In noile ţări industrializate C
În segmentarea pieţelor internaţionale se utilizează o mare varietate de criterii. Ele pot fi utilizate independent sau în
combinaţii. Criteriile careau ce mai mare relevanţă şi aplicabilitate internaţională sunt cele D
În segmentarea pieţelor internaţionale se utilizează o mare varietate de criterii. Ele pot fi utilizate independent sau în
combinaţii. Criteriile careau ce mai mare relevanţă şi aplicabilitate internaţională sunt cele D
în sfera afacerilor internaţionale sunt circumscrise marketingul internaţional C
În tranzacţiile internaţionale se folosesc cateva metode de plată.care sunt? D
Înţelegerea pentru licenţierea brevetelor A
Intermediarii indirecţi sunt din aceeaşi ţară cu cumparatorul? A
Intrarea directă pe piaţa externă vizată se face prin A
Intr-o cercetare de mk. culegerea datelor precede A
Introducerea" este faza în care produsul apare pe piaţă si este acceptat? B
jobberii de export sau intermediarii sunt angrosişti de export? A
La sfârşitul anilor ’80, managerii de marketing s-au referit la firme cu strategii de „împingere (push)”si de „atragere
(pull)”. Acum pe piata se patrunde cu C
Limba este componenta principală a culturii unui popor, cea mai mare parte a elementelor culturale regăsindu-se în
limbajul nonverbal B
lipsa de flexibilitate faţă de condiţiile specifice ale pieţei este un avantaj in adaptare B
Localizarea, mărimea şi structura pieţei A
Macromediul este for-mat din factori care influenţează activitatea de marketing internaţional a fir-mei prin acţiuni
asupra B
Managerii firmei, prin procesul de planificare, definesc în detaliu obiectivele strategice curente şi viitoare şi modul cum
vor fi atinse. Pentru aceasta, este nevoie de: D
mărcile de produs sunt A
Mărcile populare ce sunt? A
mărcile premium: sunt însemne promovate de A
Mărimea populaţiei şi tendinţele sale si structura pe grupe de vârstă a populaţiei se cerceteaza la C
Marketingul este o funcţie a managementului? A
marketingul internaţional este posibil fără comerţ internaţional? A
Marketingul multiregional se practică când firma A
Marketingul prin televiziune se desfăşoară prin două forme.care? A
Marketingul reprezintă organizarea iniţială a ideilor, având drept rezultat A
Măsurile protecţioniste şi de stimulare a exportului vor trebui B
Mediul legal al marketingului are cateva dimensiuni D
Metodele practicate pentru calcularea preţurilor în funcţie de costuri A
Micromediul – conţine factori care afectează A
Mijloacele de comunicare în cadrul mixului de relaţii publice in-ternaţionale utilizate frecvent sunt? A
Nivelul de dezvoltare economică a ţării influenţează rezultatele marketingului internaţional practicat de firmă A
Numărul firmelor existente şi al acordurilor privind împărţirea pieţelor de către unele dintre acestea pot avea un impact
C
O altă abordare este segmentarea interpieţe sau interţări. În acest caz, grupurile B
O altă segmentare după criterii multiple este segmentarea portofo-liului, care presupune împărţirea ţărilor în funcţie de
trei criterii A
O firmă care vinde în străinătate este angajată în C
O politică de preţuri neadecvată la cerere, competiţie, costuri poate duce la A
O segmentare este eficientă dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: D
Obiectivele comunicării internaţionale urmăresc ce? B
Participanţii la tranzacţiile internaţionale sunt:statele (ţările) sau grupele de ţări, la nivel microeconomic si firmele,
organizaţiile, instituţiile, indivizii, la nivel macroeconomic B
Penetrarea pieţei înseamnă A
Pentru a obţine informaţii relevante despre pieţele străine, o firmă trebuie să elaboreze diferite studii de marketing.
Piaţa comună este A
Piaţa naţională a unui produs sau grupă de mărfuri se referă la B
Pinul, bambusul, prunul sunt simboluri positive in C
Politica de marcă în marketingul internaţional dezvolta ce strategii? D
Politica internaţională de preţ face parte din politica contractuală a mediului internaţional? A
Posibilităţi create de programele de ajutor extern pentru ţările în curs de dezvoltare favorizează apariţia de noi pieţe? B
Potrivit legii lui Engels, pe măsură ce venitul unei familii creşte, D
Preferinţa pentru un produs se studiaza de catre cine? A
Preţurile administrate apar cand C
Prima etapă în procesul selectării pieţelor externe care oferă condi-ţiile optime efectuării tranzacţiilor este evaluarea
generală a pieţelor pe baza unei segmentări brute adica A
Programarea corectă a intrării pe o piaţă poate fi dictată de credinţele religioase sau de sărbători? B
Promovarea vânzărilor în marketingul internaţional este un termen generic referitor la ce? A
Protecţionism regional care este cu atât mai accentuat cu cât gradul de integrare este A
Punerea în aplicare a strategiilor de marketing internaţional se face prin A
Raportându-se la tranzacţiile externe, firma îşi poate calcula cota de piaţă care exprimă C
Reclama în marketingul internaţional este un mesaj plătit de o firmă pentru a fi transmis prin mass-media? A
reclama produsului poate fi distinsa dupa criteriul "conţinutul reclamei" ? A
Reclama standardizată se impune atunci când… B
Reglementarea practicilor anticorupţie sunt drepturi de proprietate intelectuală? B
Reglementarea practicilor competitive sunt legate de Standardizarea produselor ISO 9000 B
Reglementările în sfera reclamei se concentrează asupra caror domenii? D
Relaţiile publice internaţionale reprezintă „o funcţie a conduce-rii cu ajutorul căreia firma caută să obţină ce? B
Restricţii valutare la export apar in C
Reţeaua de distribuţie (canalele de distribuţie) are rolul de a face legătura dintre A
Service-ul reprezintă un pachet de servicii complementare produsului? A
specialistul în marketing internaţional are de a face cu A
Specialistul în marketing internaţional trebuie să modeleze C
Standardele sunt B
Steaua în şase colţuri şi elemente din Coran sunt simboluri positive in Orientul Mijlociu? B
Strategia de concentrare pe piata e A
Strategia de marketing internaţional este o strategie funcţională, ce derivă din B
Strategia preţului înalt sau de luare a caimacului este carac-terizată de următoarele aspecte A
Strategia preţului scăzut sau de …? B
strategie de diversificare pe piaţă e de A
Strategiile de tip S.O. (puncte forte-oportunităţi) – sunt B
Strategiile de tip S.T. (puncte forte-ameninţări) – sunt C
Strategiile de tip W.O. (puncte slabe-oportunităţi) – sunt D
Strategiile de tip W.T. (puncte slabe-ameninţări) – sunt A
strategiile operaţionale se referă la D
Structura pieţei se referă la mărimea pieţei, stadiul ei de dezvol-tare, numărul de competitori şi părţile lor de piaţă şi
canalele prin care este abordată piaţa? B
Tarifele vamale sunt B
Tehnicile de promovare a vânzărilor pot fi orientate spre distribuitor ? A
Ţinuta este o reprezentare fizică a stimei faţă de propria persoană şi faţă de partenerul de afaceri.Dar un bărbat
nebărbierit, îmbrăcat comod şi cu o atitudine nonşalantă poate in-dica un artist avangardist în A
toate produsele sau serviciile sunt şi mărci? B
Tradiţiile trebuie supravegheate în cazurile în care par să indice restrângerea diferenţelor culturale între pieţe. Pe primul
plan se plasează a modalităţile de folosire a produselor care pot sta la baza conceperii bunurilor şi a deciziil B
Trecerea de la licenţe la investiţii străine directe presupune A
Vânzarea constituie scopul marketingului? A
verde, roşu, galben, portocaliu sunt culori pozitive in A
Zone de liber schimb (de comerţ liber) apar B