Sunteți pe pagina 1din 175

Nancy

i

FRIDAY

FANTASMELE ERPTICE ALE FEMEILOR

i

Traducere din engleze dF

Ru)(ANDRA CoM$A

A TRCI

EDITORI

Silviu D€gomir

Vasile Dem Zamfirescu

DIRXCTOR EDITORIAL MagdaleDa Marcdescu

REDACTOR sEF

RalD.,llurdu.

DIRICTOR PRODUCTIE Cristian Coban

COPER'TA Fabe! Sudio (s. oltea;'i,, A. Ridul.s.u, D.Dumbrtwi.id)

iotocR.lFte coPtlttl

Ira Bordo

REDACTOR

Moni.a Se.bd

DTP

Maian Consraniin

Desciere. ClP.Bibuol.cii NalioDalea Romariei

FRIDAY, NANCY

Fdtasm€le erotice ale femeilor/ Nmcy Fridav; trad.:

RruandG Comqaj - Bucure$i : Editura Trei, 2008

lsBN ,7a,973-707-2t?

7

I. conia, Ruandh (tEd.)

a2l.1LI-31=135.1

Aceastl editie a fost tEdusl

dup! Nancy Friday, MY SEcRer G^aDEN,

Delta, Deii Plblishing, divizie. Bdt.D Doubleday

Dell Publishing GrouP' tnc.'

New York, 1980

Coplright

@ EdiruE Tr.i,2OO8

@ 1930, bY NdcY Pnday

pentru pre2cnta.diFe in limba romAna

C.P. 27 -o49o, Bucureiti

-

Tel-/F4 +4o ?r 300 60 90

e-ma :.omenzi@ed,tDFrrer' ro llrff.ditD.atrei o

tsBN 973-973,707 217 7

Pentru Billy .are a crezLi 111 aceastA carte

c'fld era cloar o fintasnld

N. F.

CUPRIN,S

Intl:od cere

Doudzeci ti cinci de alri in gradina secr:ete

:,

F.Ni^3'"'E.; Eltorr.E . LE i!,,'.rLoR

Camera nurn ul patru:

Durerea

Si

masochismut sau:

,,Au, DLr re opri!

Cadrera numirul cinci:

Dominalia sau: ,,Cet de umititorl

Mulgumesc."

-

Camera numirul Sase: Sexualitatea terorii sau:

,,Ajutoi! Mi-am

pierdLlt conrrolul,

mullumescDomnuluil

lfj

Copil:ria

Sunete

Femeile pr ivesc

Imaginile

ledura

$i

Asocialia alea1orie

14

r Capitolul 5

152

VinoveFe fi fantasme sau

,,De ce frunza de srnochin?"

I.rN,^s{,,,

-

-

.""",

-

^, r,, ^,,,,.:"

--

--

-

--

22o

232

236

244

252

265

Camera numerd

fapte: ?

lncitarea lucru tui inrerzis sau:

,,Nu, nu trebuie!. -.

Stai, lasd-mi si te ajutj

-

Camera numarut opt:

Camera transformerii sau:

,,Viata poare fr rninun rte.,, . --

-

Camera numirul noua:

Camera rnaicii p:mant .-

Camera numdrul zece: Incesrut_- Camera num;rul unsprezece:

credina zoologice -

Camera nurnerul doisprezece:

Negrii b;ne dotali

Camera

numdrut treisprezece:

:

,

Blieleii

Camera numnrrt

Feti$iste1e

paisprezece:

-

Camera

numirul cincisprezece:

Ahe fernei

Camera

numirul $aisprezece:

Prostitufia sauj ,,Sadie Thompson nu mai tocuie$te aici!

-

,

t

1

58

62

170

17

4

Sentimentul de

winov5fie al femejlor

Arxietatea masculini

 

265

2f

5

Capitoh 6

Farrtasmele erotice acceptate

-

--.----.-

-2.1a

,,Sigur cn am fanlasme, nu are toata lumea?,,

 

,

.

2js

Eantasme care ar trebui si devin: realitate

-

j01

 

Transfornrarea 1:r reatitate a fantasmetor:

 

avantaiesj dezavanraje

Impert;$irea _ fanrasmelo!

-.3O3 - -

,

313

, rao

Capitolul 7

Fantasme erotice scurte

--

-186 ,

Cuvant de lncheiere

I

90 ,,in apdrarea lui Nanry Fridal.

de Martin Shepa.d, medjc psihiabu

-.

t 92

--

-

329

- ,339 -

,194

2r8

Capitolul 4

,,De unde i-a venil o asemenea jdee

unei fete dregufe ca tine?

-

-.220

INTRODUCIRF DOUAZECI sI CINCI DE ANI iN CMDI\]A qECRF fA

67 ngaduili lrti acum si lamuresc tucrurile de ta i,rcel,ur. Nu

r rtterlarea \eyuala nu.r ftcul nir;odala

9i nu a fost uiciodate celebrate ca atari

Pentru cn

f,al,. arn r

de g

,p".".

sexuaa, qi

ri"i.n,U

_oJ"rl]

f.",i";";---"'

foane multe dintre noi au mnrgat,rit

cat $i pentru libertatea

toc sirnultan,

NuaL parca

p"rri.,r.m"Ir_

ciparea femeilor,

evarimente ar a1rut

o revolulie glorioa .

"tat pentru a aceste

""*i.i

i"

ele r6man r" .,"i".t.""

ilogicsderch,aem lif,err"teasexu

politic.

ro.ial, e, orro_

$i

statul?

_l"if*_

<i i

ari drn r:indut tururor Lelorlrl(e drepturi _

mrc

pentru care am

A:n presupus in mod

-

luptar? De ce se separem scxut

automar ce acelea;inrr.

)i

au scris ta

""i

stejsitul

I"l

u

"

li

.".!r"

anito,

gtta-.!

lat penLru dreprurije temeilo,

nL'rul aritor'70 frr.ru

.a libe'tati sexuaJe rr

.ho

ci nu va 6 rrjci ,r reri(ire

- a. rn."." r,, ii"

;,:s;;,;;L

n",o,

n

prin aceasra nu ,n:i ,efer l"

pentru

femei). pe s

n,

pentru doarnue (pardon,

niciodati egate cu btubali dace vom

rtunan" rl*a,irg"

r" lt,."e" l"

fo4d setruale tradifionali. Sexul insear la

ramaneau (ele cire a.o

aprobirii lor, toati

energie Si, cu toate ca aoc-

be,batij

delh

chFia

ero

knra frandJrnentalr a parriar ha nrlui sustinea ca

Lr:llulrx

oarD:rlr,

ser lui. Prin

'ureie.diorre

erau

rr

noi simtea,n in

adhcul.,o*,,t.i ., r.,,.ir" ,*

iau

permisiUFea

i,r p"i\ ir,ta

par: ,

i*

r,^

a".-

ilf",:-"

vocile altor femei ne auzim propri" _ro

ener gia

noastre sexunie

p;"

\ ietilor noastre - poUrn a, per\onata ri econo, ruca.

Creseala noactra in(a eru de

a creje.a toJrd Iumea crre

maniies_

ta pentru drepturite femeilor avea aceleagi scop".i. ca"d _" ;;.;;t

l1

F.rr1:rNrFr F Fft,rrr.r

sa s.riu aceast: carle, anl crezut c: feministele o vor adc,Pra Nu

mi-am dat seama cd era nedorite nr cadrul mi$c:rii Gmiriste pane

ce un vechi

de\.eDit rdactor la revista,,NIs.', n] a trezil la

Prieten,

realitate, proclarnand faplul ci ,,N4s." \'a d€cide care sunr fantasmele femeiior. La scurt liDrp dupa aceea, a umra. o receDzie in acea rel';s

ia c:,re tu.epea cu umetoarele cuviile: ,,

aceaste t-cmeie nu este o

Arn tbsi Socata, Du imi verea se cred cA fusesen nDmila o fate lea

penlru ci scrisesenr desple

lea sexuala a fe.teilor.

ceva atat de oPtimist

Precul1l

enanciPa

Nu rri ar*dat seama atunci, a$a cur acurn

llrri dau seama, ce Feninist;le N4atriarhale luasera hotara.ea con

$tieDli de a l;sa ser':ul pe dinafar:. Nu ca pani

atunci ar t; discutat

atd de ftnei

despre asta, dar realizau ca nD puteau co

.are ur miresc se f-ace se\ cu b:rbaTii. Sexul intre femeil Erx in reglr

ln li ince r.ai e.

trola o a

$tiau

in mod intuitiv cn rocile altor fenei ne ajute se auzim pro

priul

glas Si ca, socotindu i iu coitinLrare pe barbaii drept ni$te ina-

nici, nlaj ales in ziua de astaz;, geterarn practic o gloaP; de Sunoi

]n care se arrncem tot ce e in nereguld in lunea femeilor.

Irea.Iia mea initiale la tecenzia rauticioasA din ,,Ms." a fost sA uit de ea. Ivlilioanele de femei care au cumparat ,,Fantasnele erotjce ale

lemeilor" mi au reafirmat convirgerea

in imPo(anfa inlelegedi se_

xDlui. in plrs, cand am termirat

a.easra carte, aweam Prea multe in-

trebari personale la cnre ciuta$ si aflu rispunsul. De ce, de exem

plu, femeile se simfeau,

legatura cu lantasmele semalei Doar !e gandeam, nu 9i aclionam Pe

Drulte se simt Si astAzi, atal de vinovate in

$i

baza gindurilol- noastre. Nlotivul lni a venit in minte in ziua in care

aD tenriDlt acest manuscris: maDra. A$a c; m-aln atezat ca s; scliu

o prezeDtare a ei $i apoi am intitutat-o ,,P rna minciunn '. A devenii

Lrlierior ,,Mama mea/sinele nreu", studiul meu despre rname 9i fiice.

Ah coDtinual si scrin alte cinci

ale ale feneilor, ,,Flori interzise" fi,,Femeia deasupra"; una despre

fantasmele sexuale ale bafbailor, ,,Fantasmele erotice aie berbalilor";

$i,,Gelozia" $i,,Puterea

Dar recenzia dir ,,Ms." $i tot ce€a ce implica ea nu mi a dispirut

Diciodatn complet din minte $i,ln timp ce scriam la ultima mea cate,

.i4i, doue despre fantasmele sexu

h'umusefii".

t2

despre t-elul in.are aspectul frzic ne influenteaze viala, a re'renit in

fo4a, ca un ecou cumplit djn iDconttient. Ajunsesem sd inleieg.a

ultimul tabu era competitja dintre f-enlei, cer.a .e Feministele NIa-

triarhaie refuzau se recunoasci sau sa discute. Mai bine si optezi pen-

tru lesutul p;turilor care nLr impli.a nici o competilie, dupa cum a

propus Gloria Steinem in carlea sa, de.at sd accepli realitatea coDr-

petifiei pentrn fiumusefe, competifiei la locui de mu:Tcd

ianln, conpetjfiei pentru Lrarba!i. Nu e de mirare ca aceste

9i,

cu sigu-

feninis-

te au fost $i riman aiat de rigide in privjnfa seauhri. Nu doar pentru

c: alr vrut sd Ue luate in serios, a$a cum neau ii eu, $i nu socotite

nilte obiecte ser''uale. A fost ]a fel de inporrant pentru ele sd elimi

ne compeiifia h rrrivinfa sexrlui $i a tiuDruselii nl dndul femeilor.

Aceaste nevoie continua conlrjbuie ta explicarea opuslrlui snu,

popularitatea constant; : temelor erotice din cartea de fale. Aceste lantasm€ suit perrnaDerlte si au acelasi inrpact asupra femeilor as-

t:izj, ca $i cu douaze.i $i cir.i de ani in runre. O ferneie care se n1as- turbeaz;1.rea si aiunge la orgas . Pentr! aceasta, trebdie se cafti

ge coDpetifin cD cei ctrre

()

tmpiedica sa fie stnpana piopriei

sexualitili. Cine suDt concurenlii ei? Ei b;ne, aSa cunl am aflat cand

am scris ,,x?tama mea/sinele meu", ea i'rcepe cu fiin1a udaie din ca- mera bebelusuhri, o fiinla de ot,icei iubitoare, dar.aL€ Du tolereaza

indepentlenla sexuald.

Nici Lu berbat nu ma poale .5ni Ia fel ca o f_emeie. Refuzr feEri

ristelor de a se ocupa de chestirnile legate de competifie ne lasi ve$

Dic vulDerabile in fafa

puterii periculoase pe

care aemeile o au una

asupra alteia- Toate acestea iDri viu in Dinte.and rli gaodesc la fap

tul ca azi e la mode lesbianisnul, care leprezinti in parte o celebm-

re a accestlui lacil pe

care femeile l-au amt

dintotdeauna ]a trupul

-' leiidlre tr ir pdrle o solurie .,nalurdla pentru remeile.onditiona- te de programul fenrinist impotti\.a bdrbatilor. O femeie se culci cu

o alte femeie ri lumea ri.ticn din umeri, PuIrle dintre noi doresc sa treiasci excluse din lumea femeilor. A5a-

$i a lmpliDini devine gridina ,,se.re$" Ei

dar, sridina dorinlei sexuale

iaza pe care am auzit-o pentnt prina date de la femei cu douEzeci Si

cinci de anj in urtnd continui s: fie valabil: $i ast:zi: ,,Mullumesc Dornnului ca afi sc s caftea asra. Credean cd eu eram singura a$a."

l3

FANa^sM*E ERorIc! A

Culr e posibil, v-a1i putea irlheba, ca femeile de astizi, card sult€D1

pe psctul sn fuece,n int-un alt secol, sn mai creadn incl lapRrt ca sunt

siugurele

care

fete rele cu gandu]i erotice? Ce tel de inchisorre e aceasta itr

femeile se inchid de bunnvoie? Avem de-a face cu o presiune in-

constrentn, carc ne deternai.e id aPderF sn acfi().am ilnPotriva vojn-

lei noastre. Unele aleg presiunea care se potlivette perfect nevoii de a

f posedate,

de a fi rele -

da, r^n ultimi installd, de a ajuDge la orgasm.

cagdgarn nr toate fantasrnele noastle? D.,

E nevoie se adaug ci noi

chia 9i in cele care irrrplicd afa r1r.rmitul ,,vioIatot", ace$ Aeus er tul-

cLn;z?, ln cde ne afudnm pentru a ne catapr ta dincolo de o viale rju

vernati de regulile feminine irnPotdwa sexului- Aceasti fantasma re-

mnue la fet de populari ii ast:zi. Femeile cu care am vorbit uu vor cu

adewirat sa fie ranite sau 11'nilite. Masculiniratea wiolatomlui, deSi

bestiali de fapt, poate .,face" o feneie s; se rela-i(eze suficjent PeDtru a

Si aPoi ii Pe.mite sn revinn cu picioarele pe Pn- intact de l-atn cuminLe Si de fiica bun;. Fantasma

cu violul le dn fencilor impresia ci vin:r pentru pie|derea controlului

Inart' cr1 ,,sinele" ei

se bucura de orgasn

Ce alri dowadA mai clarn despre ptterea incon$tientul!i' decat

aceea cn, h zjlele

nentionan

inlerretului, ale caserelol video Porno' ca si ru mai

asaltu le elotice de la telewiziune' eriiste irlcn, in ciQda

acestei aparente prmisivitali, o voce regative.ate Prethde un Ias

puns inaiDte si putem ajunge la orgasm?

Dupi culn am spus $i rnai devIeme, rnama nlr €ste o vrdiiba.e.

Ci o sijnpli fiinli umari. Dragostea imPlicn $i ambivalenF. Atunci

caod ne ir-ltjndem in pat pentru a face sex rcconciliern Puterea celei

mai ilnpotaDte persoaue de la hceputurile wielii rloasue cu Putere.

propriilot

noastre aPetituri sexuale.

Dorinta femeilor a fbst dintotdeauna t€nutl' ea AiJrd vezuta ca a.ea

fo4n enraordinar-i care, ren:r$ necc'htrolad, ar Puta suPune nu doar

nrdivizi, ci toata societalea. SuPunerea vine de fbarte devrenle, o daln

.tliaptele marllei Si,

sul ciDd

vai, dra.sele mete, cat de fixat.imane coPila-

dewjne o fet;!d, piwind acea sttrsi de iubire' de cnldur;' de

hralla, de vialn. Nu ne dezliPiln niciodata ocllii de Pe ea $i' Prin inter

mediul aceslor leclii preverbale tirnPudi, inveftun ace]e senlimellte fafe

cte corpul nostru pe care le Pa.sttirn pentru toatd v;afa

Ii,\NT,\sMEt_E ERo.I.tc! ArE FEMEILoB

NiDLi< nu pl,1ltleJzd .arn.l

lit \ inovdliet

lroJ\le \e\ualc pri!ate t al

cu pie,aei-r arasos.

a" l"""iri_

proh ,d Liernl rppr,,surite ma,nei. Jrn"nLrtarea

tei sale daca ne iubtn

ueodata propriui corp. N".'".,";.

iecliile vielii cel

le. Ochii miculi iDvaf:

mailnre nr perioada in care

d ei rala (Je pro],, ia ca,,re,

m.I tarTiu, a seqa

sInr (^pl rnai dppe denti.

prFluarrij o l mod ir,conttiel'r.

nim in lTeul fel cu ea. prtem sA nu ascultim de interdjclia ei de 4

Feritele .opidla ,

deri putem nega

face sex tu adolescenta cand

corput rostru o cere, dar rnzboiul cu ea

qptj

una (dr;

,rici o temeie \a rru ra+i mai mult

9i

de aceea au elimiiar salis_

,,o; roirc (, rzlrihFm tq

fi despre tragedia unei

.r;;rr.gutui

^

"pe,;.ea

orU".

., -i i,,,.r"

psre telrporar. ln !ele din urma. rnrjorirarea terrreitol a

srta dIr a.psre inrerdjcFj. ca,e Ler , r

s€x sau sn nu fie rnai sexuali decat atr, Asta inleleg Feninistele Matriarhale

fa"tia senala din progr ,rut to,. F.te vor,.4

fel. Rareori le auzi vorbind despre contraceptie

sarcini nedorire. PuliJre dintre ete au siiit in

Ioyctlrrr "b.lderr car e a indraz')ir sr

;r

cuserF,e ;,

pri flespre rolLrl

Furia rnea esre temperara doar

pert;lifi interesul pentru adevdrarut

rnrpurtanla mrs'urLJj ii.

de persoalle ca voi, care nlli inl

feminism, care luprafi pentru

crrice alt domenir. Cinil an.

ani

douaTc( i ii (rn( i .l-

si admira m;car

egalitate in chestiuni sexuate, ca qi in

tornrr penlru primr cla'r pc a.esr drum . u

in urme, mi a t'ost foarte greu sd gisesc femei care

ca au asemenea fantasme sexrale. Mi-a luar a

mai 'nulre

avut

fantasme sexuale.

de zile ca s: oeses.

lemei .ajr (d irie dp.pre, e vurbe.c cand te,,rt.ch da'ra,Lr

ce mai

Dar odat; cu treceEa anilc,., din ce in

!:i dis(

u'e destre (.,ti\rdrerea sinelur

rrulr. lemei sunr di\puse

\prt,.

alsi ca !,.urrodsri legdrura sa inexr,rLabita, u adevarara "m rrrcitrre

NaDcy FridaI

Key l,Vest, FloriLla

lanuarie 1993

t.

,,SPUNE.MI

LA CE TE GANDE$TJ' A ROS'IIT F ,

A

--l

n minte" mFd., a ri ardn.r .:ind ld.pm \e\, m; ariu iDrr un

rnomenr rru.ial:

Sunre'n la urr rne, r de forbaldirrrre Dal

timore Coh $i i\.{innesota Vikirg $i e foarte 6-ig, Patru sau cinci dintre

Doi ne inghesuim sub o pattDa mar€ in carouri- Brusc, sirim in picioa

re ca sn I vedem pe

-l r,a\e,sedzd rn Coda rerenul. n< inloarLem \'u totii !a u

Jotuny

Unitas cum alea.gi si dea gol. lr ftnp c€

,ingur uu1'.

invelili in patura

bali

uila

Doastte, strigand de emofie. Crmva, rnrl di$tre ber-

din pricina emotiei care m-a cuprins nu In: por

nu gtiu care

s-a lipit mai mult de spateie .l1eu. ContiDui sn strig, iar vocea

$i

rlli se

lia prtu pdrtaloni in timp cen face ser l prinb o atingere siimi in-

-

risfiange fierbinte pe gai ca un ecoD:rl glasrdri seu. li simt erec

torc coapsele mai spre el. Unitas e blocar, dar a4itlnea, slawn Domnu

hi, are ca scop golul 9i

nimeni ru-qi dezlipe$te privirea de pe reren.

ajunge cu ea intre

'loata luDea a imebunit- El

$i-a scos acun scula ti

picioarele melel irni ftce o gaurA ir ciorapi pe sub tusta scurt:, iar e

strig ii mai tarc, in tirnp ce jucetoml

rim clr totii in aer $i trebuie

mai are pufin ti marcheaze- Se

sa,ni dic picioarele mai sus, p€ urma-

toarea banca pentru a md echilibrai acum birbatul din sparle meu o

S;Jim cu totii, izbindu-ne unul de

poate strecura lnauntru

mai upr.

altul, iar l iti petrece bratul in iurul umerilor mei ca sd meDfine rit-

mul. Acum inauntrul

rni a iDtrat

meu, s-a infipt acolo ca un

farutt

Isuse, parce

pana in gatl ,,Haide, Johrny, nu te opri! Haide, haide,

du-re, dFtel urlam amandoi, mai tare decar roarti jumea, Iicandu i

ti pe ceilalfi si st ge $i nai tare. Noi doi condDcem nrtreaga galerie,

t6

nr ti rp ce ineuntrul meu iI simt pe acest b;ib.,t, cine o fi el, cutn cref-

te.lin ce it1 ce

iEi m.tlt. impingandFse

Inai adeDc Si mai sus iD nine

cu fiecare sarinrl'a, pani cand incurajirile Pentru Unitas caPeti trnul

tutaiului nostrlr Si toli cei db jur ne sustirl, ne aclameazi atat pe noi'

cat ri pe cel .are marcheazd golul

acum e dificil si facem diferenla

intle unii Si allji. E ultirna $ars;

tem intr o intrecere nebune,

a lui Unitas, to.u1 dePinde de el; sun-

aproape pe punctul de a eryloda. Exci

ta.ea mea devine nai silbadcn, aproaPe in.oDtrolabile, iar eu ij strig

lui Unitas si reuseascS odat; cu noi, sA dirn golul snnultan. ii in timP

.e bnrbatul din spatele meu tnld, strangaidutna cuhemurat de Pla

cere, Unitas e pe punctul de a da gol $i

;'1a

Spune mi la ce te gandefti, a rostit berbatul .u care Ini o tle-

geam tu realitate, Fe un ton la fel de tensioDat ca fi acfimea din rnin-

-

rea mca. i)eoaree nu mn opream niciodat; se me gandesc inainte de a face ce1.a in pat (atat de sigui e.am de spontaneitatea fi de ras- pulsul nosrru), arn botirat si nu-mi .eDzurez gandurile. I-am mar-

t'-lr'isil la ce rni gandealn.

S a dai jos din pat, 9i a tris pantalonii Pe el si a Plecat acasn'

Stind acolo intinsa intre c€arsafu te mototolite, atat de brutal res-

cum se irn-

pinsa $i nedumerita in privinta lnotil,ului,l-am urm;rit

nul doream cu

adevirat pe celdlalt b;rbat de la meciul de fotbal. Nu avea chip! Era un

nimenil Nici prin cap ntr mi-ar fi tlec t ata ceva, d:tr:mite si rostesc

clr voce tare asemenea cuvinte dace DLr a$ fi fost atat de excitatd, daca

el, iubitul mer din realitate, nu m ar fi starnit a$a de tale, ircat se-mi

abandonez t.upul, infteaga mea fiinF; chiar $i mintea. N.t $ia dat sea- ma? El 9i anorul lui rninulut, pasional, trezisern aceste lucmri, iar ele'

bca. Era doar o fantasma. Am incercat sa-i aa?lic;

la randul lor, ma ficeau mai pasionald. Prin urmare, arn lncercat e sa zambesc, ar trebui sa 6e mandru, bDc ros Pentru amandoi - .

thrul dnrtre lucrurile pe care le admirasem lntotdeauna la iubitul

meu era faptul

legcau.d.e\ul

DeciL de

ca aparline

purea fi

acelei categorii rare de berbali care lnle-

disrr".ti\ ii amuzanr' Dar Fantatma mea cu

fotbal nu i s-a pirut nici amuzanti, nici distractivn. Dupi

cntn am spDs, pur 9i simplu a Plecat.

t7

F^NiAsMELc ERor r.E A

care ln a f6'rr1 q; o s;nrt (iar scrierea

Furia lui 9i rugirea

acestei ca.fi n-a ajtrtat

nat incepuiul sfar;itului Pentru

pe

se reaiizez c' inca o Drai tesnit) nLr iDseDl

roi Palla in acel n1olnent' strige-

nultl".

Mn convinsese ca uu exista n;ci

lnai mult;

t'L r"i L"."e

".'eu,'Nlai

ta

care

precum

o liini.n sexuale

,r-ri incu.aja

tirez ca

i

-".i

iirnli;,ir",

i"i

"d"i*t= ".-*i

a.este

i.

rnu

sa aiung ti care se nul eacite $i

din cand iD

Pe

uD coPil ce imPinge

cand uD ti-

rePede Ma ghjda inte sP'e

care' din

sa seioteasca dh ce iD ce mai

p. -*

dorisem din totdeauDa

"" t"a'."nisen nici mdcar

".ar

ni".

i' frre, dar dnr Punct

-"-ei

mele. El me

sn le fac' dar

si mi le inchiPui Tinidi'

de vedere sexual erana in

eliberase' afa snllteam eu"le

de peDsion cu care

constrangeri

p"-

neadecvate de donrnigoar:

din.PLrnct de

-la.".ifica

vedere irtclectual' da' de

l-.-r*,'nru p"*.-

iu."i

il

'--"

--'e.iJa

-,

":'

-u

care

forn-larn.

r"

'u.f .u rnu

o.

-,ri""

auda

de

"

rret,uia si

---U"a.

,.,-

pt

l".i**"

desprinde

fizic Maidru de eforturile mele'

maldrd tte rnine lubeam ctPlul pe

simt ei eu

*t.*p"ctive acum !a iuL'itui meu care era dispus la ori

-"rp-eam

H

sn-i Pur iD Practic;

fantastnele de tiP Pt€

i^-rence. Dar cu mine

cum rananea? Nr voia si

ele. E nu trebuia sa fiu coautoare la acest scenariu tascmaot

-

t; fii Nar'(v 'hrd'

era vo'bdde \iala mea

'la'r

' r sa se a'lionP/e

d5r'l'rr nrca

\u

ariionFT.

.t.i "'

^*

acun, \'echi iubit al meu? Dace te-a pus pe fuga

birbat", ce :ti 6 gardit desPre cea le

'ingurul

"'a

f.g",a ae .,celalalt

un

l

ortd de d"lrratiaqul

,"".-Ur,

,.,-

'.,rl-' ,"ii*

'*

lamiliei

"f

-i"*

-" i".ri,r,",

'".rur

Salr eram

te nLunai

i"tta*-l." .iit*l ." ia.i

Extird,

;;;;

t8

miresc,

;;p"

ului rne'r' llenrv? sar' desPr<

melL .le,d'e rl' Pla'cr'

Purerr"i

'czj 'e

rrra

irrri

urr'hiul Henr" ins'r"i

din porrretul de clca'dpra

.'al"-eiiL 1u'rrrr ru'r' lurrgi

piarrLrlui rn"nrci trrel' Pi'-

j:'ea

iar

brrl'ariiatcau rntt'-

rrrrchirrl HPr '\ Pe \ub

'.1'r',ri .J nu crarrr cu

c(r?

Nu conta

dcdhi'/dm rrr beiar'

N! conteazn i[ fantasmele meie Ele exis

datoriU eiasticitelii lor, abilitilii lor de a incorPora nr m{Jd

personaj, nnagnre

ca in vise' tte

sau idee' sau de a coDtine ca'e slurt atat de aPropiate'

realitatea' Purtandu te

iDconstientul liPsit de

"'i""

"".

.ottni.*ie -

distorsioneazd sau exagereaze

,

rr.ai rePede in 'tireclia irl care

rngirre trie deja c?i vrea si .lung5. P.eTiDti sinelui uirnit incredjbilLrl,

posibilitatea de a atinge inrposibilul.

Au Inai existat $i alli iubifi, 9i

alte fantasme. Dar nu le-am mai ft-

cut niciodatl cuno$tinft. Pant c:nd l-am iDtilnit pe solul meu. Un

bnrbat bun scoate la lumind ce e rnai buD dh tiDe, te doreFte in intre

Sime ti,

ciutendu-li esenfa, accepta tot ce gase$te Si nu-9i dore$te ni-

nic tnai mult- NIi-a scos la luminn fantasmele din adaD.imile in care

hotnrasem eu ca e mai p.udent ca acestea sa rnmann -

la fe1 de vigrl-

roase $i de vii ca totdeauna, dar care s; nr rnai fie rostite cu woce tare niciodate. Nr voi uita niciodata reacfia lui c3nd, timide, hlneFbila 9i

pa4iai ru$inata, m-aln decis se risc ti sn i spu la ce ma gandisem.

- Ce irnaginafie! a xclamat el. Nu mi-ar 5 trecut niciodati a$a ,:ewa prin minte. Chiar te-ai gandit la asta? Privirea liri pline de admiralie amuzatd m-a ticut si rne siint uqu

rata. Mi am dat seama.at de mult lna iubea

$i,

iubinchFm:, iubea

orice lucru care ini oterea o viatd Inai bogatd. Fantasmele mele eraLl

pentru ei o dezvelire brlrscd a unei noi gr:dini a plicerilot, pentru

mornent necenoscute lui, irr care aveam sn-l invit.

C:snicia m a eliberat d mdte lanluri $i mi a arntat dr-umrri noi.

Daca fantasmele mete pnreau atat de plirc de imaginatie $; atnt de

revelatoare pentru solul meu, de ce sd nu le bclud h rornanul pe

.are il scria.r? Personajul prircipal er.a o femeie, desigur, gi proba

bil cn mai er.istau alti.ititori nr afa.5 de sopul meu, de anbele sere, bireinleies, care sa fie hteresa! de o roue abordare c1i Privire 1a ce

se intampl:1in mirtea uDei 1!lnei. Prin rmare, am dedicat nlntteg capitol unei iuDgi reverii idili.e alcntuite d;n fantasmele sexuale ale

erohei. Mi s-a parut cel nai bun ltrcm din calte: romanele pe care

le adrniranr cel mai mutt pe asta se axau. Dar €djtoruldi meu, un ber-

bat, nlr i a pli.ut deloc. Nu nlaj itise niciodat: ceva asemenntor

(adi.e exact

scrierii urui roman, credeanl er), a spus el.

f:cealr sA parn o dezdatn sexual, dupn el.

'notival;a

Fantasmele eronrei o

Dacn e atat de innebunite dupn dpul :sta, a continuat, dacn el

e Lrn iubit atat de bun, atunci de ce se gande$te la tot felul de hcrrri

nebunestj

d€ ce nu se san<1eqte la el?

Ae fi putut si li pun Qi eu

o intrebare: de €e birbalii au fantasme

sexuale? De ce cauta proslituate pentru a indepliri anulrlite acte cand

F.\Ni lsMcLs Enorrc! -{

au iulrite rlumai buDe chiloti tanga de darrela

r,u \irLd fiei rd !i in,plineascJ prop,iile rdr,rd,rnc/ tr tratia. bdrbdtri

de {utlLt acasia De ce sofii le c mperi soliilor

neagd

ri sutieDe care dezvatuie sfa;cu 1e,

.taca

st]ise,,Madorna mia" ciDd ejaculeazi

.a Du.e Djnnc

neobitDuit, ca utr englez.u

$i, afleln din,,Erosul negar

multe imaghafie se

,

rtnieas_

spuma de c5pru;i (cuir

$i_t bisar o in

.i o ferneie pentr.u privilegiul de a manca

'en.rc .a k coDcenrre,/e o. ut,,a u",,, n

luj

.un] ii-o nnagineaze tn cele Inai exotice

de r fi

"ocot'td

obi$ruia s:-i face didaca) Pe care ea cu amabilitate

piz.tn. De ce este

/ Je J'

perfect .ezonabjl (;i permanent corne.c<