Sunteți pe pagina 1din 2

ADEVERINTA DE VENIT

Nr. Inregistrare: _____________din data de: __/__/____


Societatea ________________________________________, cu sediul in localitatea____________________ str. _______________________, nr. __,
bl.__, ap.___ sectorul/judetul____________, C.U.I._________________________, Nr inregistrare la Registrul Comertului _____________________,
cu nr angajati
sub 30 angajati
peste 30 angajati, activand in sectorul economic
* (se va completa una din optiunile din subsol),
tel. fix ______________,tel. mobil______________,fax:_________________, Persoana de contact: ________________________________________.
Confirmam prin prezenta faptul ca dl. (d-na) ________________________________________, avand CNP_____________________________, de
profesie _________________, este salariat(a) in unitatea noastra in functia de _______________ din data de ______________, cu contract de munca
inregistrat la DMPS sub Nr. _______, din _________, pe perioada nedeterminata/ determinata pana la data de ______________ .
La data eliberarii prezentei, salariul de incadrare** este de __________________ RON si sporurile cu caracter permanent/fix*** incasate sunt
______________________, iar salariul net realizat precum si veniturile certe obtinute din prime, ore suplimentare, alte stimulente au fost de:
Nr.
crt.

Luna

Salariul net****(in RON)


- pe ultimele 3 luni -

Tichete/ bonuri de masa (in RON)


- pe ultimele 3 luni -

Venituri nete, altele decat salariul net (in


RON)
- pe ultimele 12 luni -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Veniturile nete, altele decat salariul net realizate in aceste luni si mentionate mai sus provin din:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(alte venituri precum: ore suplimentare, norma de hrana, prime, bonusuri, stimulente, diurne etc)
Venitul brut anual inregistrat in anul fiscal precedent aferent Salariatului conform Declaratiei Informative 205 privind impozitul retinut la sursa
pe beneficiar de venit (Cap IV si V) depusa de Societate la ANAF:
Venit salarial brut
anual (RON)

Deduceri personale
acordate (RON)

Alte deduceri (RON)

Baza de calcul a
impozitului (RON)

Crestere fata de anul anterior: DA/ NU. Motivul cresterii: Specializare/ Promovare/
Angajatul este inscris pe lista de locuri de munca restructurate/preaviz : DA/
NU
Contractul de munca a fost suspendat in ultimele 6 luni sau este suspendat in prezent.

Impozit anual retitut


(RON)

Nr. de luni lucrate in


anul precedent

Merite deosebite/ Lege/ Renegociere/ Altul__

Unitatea angajatoare este in curs de lichidare/ procedura de faliment/ reorganizare judiciara/ restructurare:

DA

NU

In cazul acordarii creditului de catre ALPHA BANK ROMANIA S.A., subscrisa S.C. ______________________________________, in calitate de
angajator, ne angajam
/ nu ne angajam
sa viram integral salariul net al salariatului nostru__________________________, in contul deschis de
angajatul nostru la ALPHA BANK ROMANIA S.A. si care ne va fi comunicat de catre acesta.
Mentionam ca la data prezentei veniturile nete ale salariatului/ salariatei, conform evidentelor noastre:
Sunt afectate de rate datorate, sume garantate in calitate de garant, popriri sau alte obligatii, in suma totala de..RON, defalcate astfel:
Nr. Crt
1.

Explicatie

Valoare Totala (RON)

Rata Lunara (RON)

2.
TOTAL
Nu sunt afectate de rate datorate, sume garantate in calitate de garant, popriri sau alte obligatii.
Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare ale
prezentei adeverinte angajeaza raspunderea noastra cu privire la veridicitatea informatiilor cuprinse in prezenta.
Nume in clar:

............................................................

Nume in clar:

.......................................................

Functia:

............................................................

Functia:

........................................................

Semnatura:

............................................................

Semnatura:

........................................................

L.S

* SECTOR ECONOMIC:
(1)Comert;
(2)Constructii;
(3)Servicii bancare/financiare;
(4)Servicii(IT/Media/Consultanta etc); (5)Servicii Publice
(Invatamant/Sanatate/Ordine Publica/Utilitati); (6) Industria energetica; (7)Industria prelucratoare; (8) Industria alimentara; (9)Agricultura; (10)Altele
**Salariu conform Cartii de munca/Contractului individual de munca/Registrului General de Evidenta a Salariatilor
*** De exemplu: spor de vechime, spor de conducere, spor de fidelitate, spor conditii deosebite, spor stres etc
**** Salariul net curent nu include sporuri si/sau prime ocazionale sau alte sume aditionale care nu au caracter permanent.

ATENTIE! Pentru orice modificari sau stersaturi pe Adeverinta de venit este necesara confirmarea acestora prin stampila si semnatura din partea
angajatorului.