Sunteți pe pagina 1din 1

- Art.

8 ind 1
(1)Autorizatia se elibereaza solicitantului n cel mult 30 de zile calendaristice
de la data constatarii ndeplinirii de catre acesta a tuturor conditiilor stabilit
e de lege si de regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).
(2)Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 z
ile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata d
e aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata ace
stei prelungiri se motiveaza n mod corespunzator si se notifica solicitantului nai
nte de expirarea termenului initial.
(3)n cazul n care solicitantul nu ndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege
sau cererea formulata de acesta nu este nsotita de actele doveditoare, Consiliul
de mediere comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dup
a caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(4)Hotarrea de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de mediator poate fi
atacata la instanta judecatoreasca competenta, n conformitate cu procedura prevaz
uta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si compl
etarile ulterioare.