Sunteți pe pagina 1din 5
din 1. Date despre program Formular USAMY 021802010: FISA DISCIPLINE] 5 1.1. Institujia de invajamant superior din Cluj-Napoca Universitatea de Stiinfe Agricole si Medicina Veterinara 1.2. Facultatea [Horticultura 1.3. Departamentul Silvicultura 1.4, Domeniul de studi Silvicultura 1.5. Ciclul de studii 1) Master 1.6. Specializarea / Programul de studii | Managementul ecosistemelor forestiere 1,7. Forma de invajamant [IF (invataimant cu freeventa) 2. Date despre diseiplina [2.1 Denumirea discipline’ Strategii de conservare a faunei din ecosistemele forestiere 4. Preconditii (acolo unde este cazul) (2.2. Titularul activitatilor de curs Prof. univ. dr. Florinel Brudayea 2.3. Titularul activitajilor de seminar /Taborator/proiect | Sef luer. dr. Vasilé Ceuea : 24.Anulde | Il [2.5 1] 2.6. Tipul de 27. Confinut S studi Semestrul| | evaluare | Continua | Regimul | Obligativitate™ | D discipline’ oO 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice) 3.1. Numfir de ore pe saptamana- |, | din care: 3.2 4 38 eee i forma cu freeventa curs | : 3.4. Total ore din planul de ag |einestes3-5 [oe (a6 jabarsior 7 invatimant curs : Distributia fondului de timp ore 3.4.1, Studiul dupé manual, suport de curs, bibliografie si notije 28 3.4.2. Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si | 90 pe teren 3, Progillire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii si eseurr 4 3.4.4, Tutorial (3.45. Examinari a 6 3.4.6. Alte activitati 3.7. Total ore studiu individual 138 3.8. Total ore pe semestru 180 3.9. Numirul de credite 6 ae Nueste cazul curriculum ae Nueste cazul competente : s Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. De Prezentul curs este un curs interactiv, masteranzii putind participa direct, prin desfagurare a | intrebari si observafii referitoare la continutul expunerii, Metodele de invatare sunt cursului pe baza notifelor de curs, materialul bibliografic obligatoriu si facultativ, consultatii Ja sediul disciplinei Cursul este interactiv, studentii pot participa direct, prin intrebari si observatii referitoare la continutul expunerii. Regulamentul impune o prezenfa a studenfilor de min. 30% la curs, cu respectarea orei de incepere si terminare a cursului, finuta si comportament adeevat din partea cadrelor didactice si studentilor, in conditiile unui parteneriat real intre student si profesor. Nu sunt tolerate alte activitii pe durata prelegerii 32. De Laboratoarele presupun o succint& expunere oral a luerarii planificate, prezentare desfasurare a | Power Point, filme video referitoare la tematica curenti, demonstratii practice pe seminarului/ | materiale didactice existente la disciplin’, activitati practice pe teren. Lucrarile laboratorului/ | practice se desfiisoard pe baza tematicii aferente, in corelatie cu informatie incluse proiectului {de la curs, stimuldndu-se gandirea independenta si activitatea individuala a studentilor. Prezenfa in cadrul laboratoarelor, conform regulamentului, este de minim 70 %, Lucritile sunt organizate pe grupe de studiu in laboratorul disciplinei, in unitati de erestere in captivitate a animalelor silbatice, precum si pe fondurile de vanitoare aparfinind U.S.A.M.V. Cluj — Napoca, Romsilva si a Asociatiilor Vanatoresti legal constituite. 6. Competente specifice acumulate Cunoasterea limbajului silvie de specialitate eu particularitati in domeniul cinegetie Injelegerea notiunilor legate de descrierea si identificarea speciilor de vanat Recunoasterea cerinfelor ecologice necesare fieearei speci. Dobéndirea cunostinjelor legate de etologia speciilor de interes cinegetic Nofiuni legate de profilaxia si aplicarea masurilor curative pentru bolile vanatului Aplicarea practicé a notiunilor teoretice dobandite Competente profesional Sa recunoascai prineipalele specii de interes cinegetic din Romania Sa igi inguseasedi metodologia de evaluare a trofeclor de vainat Sa participe la lucrarile de evaluare a efectivelor de vanat Si igi insuseascd principalele metode de vanitoare utilizate pentru recoltarea vanatului 28 g¢2 EE & . Obieetivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate) ~ Obiectivele cursului sunt familiarizarea studentilor cu partile componente 71 | ale ecosistemelor forestiere, complexitatea acestora precum si prezentarea suecinta | Obiectivul | a principalelor specii care compun fauna existenta a acestor ecosisteme. Un alt general al _| deziderat al cursului este prezentarea evolujiei speciilor de vanat si modificarile | disciplinei | aparute de-a lungul timpului in privinfa structurii speciilor componente ale ecosistemului, a fluctuatiilor numerice si calitative populationale a speciilor de vanat, precum si prezentarea unor modalitafi de implementare a cétorva strategii de conservarea a faunei cinegetice cu efectele acestora pe termen mediu si lung in privinja impactului asupra mediului ineonjurator si a societaqi. Lucrarile practice vizeaza insusirea de cite studenti a unor nofiuni practice privind particularitijile anatomice si morfologice, precum si determinarea varstei la | principale speci de animale de imteres cinegetic. Un alt deziderat este reprezenat | de familiarizarea studentilor cu activitatile specifice amenajarii fondurilor de | vanatoare, constructii_vandtoresti, precum si nofiuni_privind administrarea hranei ‘complementare si infiinjarea ogoarelor de hrand pentru vanat. ‘Cunoastere biologiei si ecologiei speciilor de interes cinegetic din fara noastra | 7.2. | insusirea cunostinfelor necesare unui management cinegetic durabil in contextul Obiectivele | socio-economic actual specifice Injelegerea nojiunilor si aplicabilitatea lor practica in sensul conservarii biodiversitatii ecosistemelor forestiere. 8. Continuturi 8.1. CURS Metoda de predare: : Numéar de ore - 28 prelegerea Observatii Nr, CONTINUT i Hae Sapti- cap. (Tematica) total | mana 1 | Ecosistemele forestiere. Componenti si complexitate ae 1 4, | Prezentarea principalelor specii de vanat din ecosistemele forestiere din oO : Romania. (7,14%) - 2 3 | Biologia vanatului. Bioelemente. aay {3 > 4 | Mediul. Ecologia — baza culturii vanatului. Ecotipismul, ci | 4 5 | Mediul si fauna cinegetica: evolutia sub influenta factorului antropic io as) 5 | 6 | Dinamica populationala. Amploarea si caracterul acesteia, cL a 6 7 | Teritorialismul. Formele, manifestarea si functiile acestuia cis 7 : ey 2 8 | Genetica, Importanga efectuarii principiale a selectiei cian | é 9 | Structura populatiei. @. a, 9 10 | Factori determinani in fluctuatiile populationale 7 ae 10 11 | tnfluente negative ale vanatului asupra culturilor agricole gi silvice a es mn 12 | Strategii de conservare a faunei din ecosistemele forestiere a i 12 7a | Pxeislaieinteretionala si colaborirt intre state tn privinja conserva 2 a | speciilor de interes cinegetic (7.14%) | 14 | Administratie si institutitabifitate in protejarea ecosistemelor $i 2 ia a faunei cinegetice (7.14%) oe 4 ‘Total CURS (00%) 8.2. LUCRARI PRACTICE | __ Metoda de predare: interactiva, Numir de ore ~14 imbindnd prelegerea cu studiul de caz, Observatii i rezolvarea unor probleme concrete Nr CONTINUTUL Nr. ore! | Sapta- (Tematica) | %din total |_ mana T | Modalitii de evaluarea cantitativasi calitativa a speciilor de vanat | 2 1 (14.28) [2] Hirana component esenfiala pentru menfinerea efectivelor de vanat 2 2 (14,28) 3 | Adipostul. Tipuri de addpost si structura acestuia 2 3 (14.28) 4 | Importanta menfinerii efectivelor optime in raport cu bonitatea 2 4 fondurilor cinegetice (14,28) 3 | Colonizari, populari si repopuliri cu speci de interes cinegetic aes 6 | Improspatiri de singe. Modalitati de realizare si important 6 a (14,28) 7 | Biicd vandtoreascdi, tabloul de vandtoare gi obiceiuri vanatoresti 2 7 (14,28) aaa _i 7 | | Total Lueriri practice (100%) Obligatorie: 1. Negrutiu A. - 1983 ~ Vanatoare si salmoniculturd, Ed. Did. Si Ped., Bucuresti | 2. Brudased Gh.F., Spinu Marina ~ 2003 — Fauna de interes einegetic si piscicol, Vol. I. Pasari de interes cinegetic, Ed. Risoprint, Cluj Facultative: Comsia A.M. — 1961 ~ Biologia si principiile culturii vanatului, Ed. Academiei RPR, Bucuresti_| Selaru N. ~ 2000 ~ Trofee de vanat, A.R-E.D., Bucuresti | Neacsu A., Popescu C., Cristu N. - 1982 ~ Vénatul cu trofee, Ed. Ceres, Bucuresti Cotta V., Bodea M. - 1969 - Vénatul Roméniei, Ed. AgroSilvicd, Bucuresti | Cotta V. ~ 1982 - Vanatul, Ed. Ceres, Bucuresti Gooders J., Lesaftre G. — 1998 - Les Oiseaux d’Europe, Delachaux et Niestle SA, Laussane, Elvetia Georgescu M., Georgescu G.C. ~ 1996 ~ Enciclopedie zoocinegetica, Ed. Albatros, Bucuresti 8. Cortay G. , Durantel P.. Joly E., Pasquet F., Rossignol C. ~ 1999 — The Pocket Guide to Hunting, Konemann VerlagsgesellschafimbH, Cologne, Elvetia 9. Bluchel G.K. — 2000 — Game and Hunting, Konemann VerlagsgesellschaftmbH, Cologne, Elvetia 10, Nesterov V. ~ 1984 ~ Bolile vanatul renee Ed. Ceres , Bucuresti 9. Coroborarea continuturilor disciplined cu ayteptirile reprezentantilor comunititilor epistemice, asociatilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Cursul si Iuerdrile practice oferi informatie necesard gi suficientd pentru a fi aplicata in domeniul silvie, in laboratoare de cercetare in domeniul Silviculturii, in cadrul fondurilor cinegetice administrate in regim de stat sau privat. 10, Evaluare 103. 1p. 10.1. Criterii de evaluare 10.2, Metode de evaluare Fondere activitate din nota | finale Dobindirea de competenfe in = | | idemtificarea corecti a celor mai | importante specii de vanat si in 50% 10.4. Curs | aprecierea —valorii __trofeelor, respeetiv a varstei animalelor vanate Dezvoltarea gandirii cinegetice si cunoasterea cit mai completa | Verificare pe pareurs prin lucrari de tehnicilor de vandtoare control ( evaluare cunostinte) Utilizarea si intrejinerea corecta a ~ armelor de foe folosite la vanatoare insusirea metodologiei corecte de amenajare a fondurilor de vanditoare, armonizata eu protectia mediului Participarea cu frecven{a 100% la luerarile practice, implicarea in executarea evaludrii trofeelor de | Evaluarea modului de implicare in| 50% 105. vanat, precum si participarea la | lucratile de laborator Proiect acfiunile de evaluare a efectivelor | Examen practic / Laborator | de vanat si la vinatorile colective, a intrebarilor si observaiilor individuale si de grup 10.6. Standard minim de performanta / Evaluarea cunostinfelor si competenfelor dobandite de studengi se realizeazi conform articolului 144 al.(3) din Legea Educatiei Nationale, prin note intregi de la 10 la 1, nota 5 certificdnd dobandirea competenfelor minimale aferente disciplinei si promovarea examenului. Objinerea notei de trecere la verificarea cunostinfelor si competenjelor dobandite de studengi la lucrarile practice, in cadrul verificirilor pe parcurs sau colocviu, este conditie obligatorie pentru prezentarea la examenul final (sumativ), respectiv condifie preliminard de care depinde promovabilitatea. " Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenfa/Master/Doctorat. 2 Regimul disciplinei (continut): pentru nivelul de licen}a se alege una din variantele: DF (isciplina fundamental&); DD (disciplina din domeniu), DS (disciplind de specialitate); DC (disciplind complementara). La master: CA (cunoastere avansata); PC (pregatire complementara); A (aprofundare); § (sintezzi), > Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din v (disciplina optionala); DFae (disciplina facultativa). + Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitai didactice si studiu individual). tele - DI (disciplina obligatorie); DO Data completirii itular curs Titular lucrii practice/proiect 24 septembrie 2013. Prof. univ. dr. Florinel Brudagea Sef luer. Dr, Vasite Ceuca Data avizarii in departament 25 septembrie 2013 Director de departament Conf. univ. dr. Liviu HOLONEC