Sunteți pe pagina 1din 3
RRSRSSLC. ori ISe ROMANIA CONSILIUL CONCURENTEI “PRES PPPS [19.3 SI Fiaja PreselLibere n.1, Sector 1, Bucuresti, Cod postal: 013701 « Tel; (021) 318 1188, (021) 318 1199 « Fax (021) 318 4008 Email: office@consliulconcurentel.10.« Web: www competition.ro ; www. consiiulconcurentel ro ——— i Kla ROMANIA. aan caus Werner IGHANNUS, rub CONCURENTEL Presedintele RominleepcistRaTURA see ia Npgesire ud a in atenti Domaului Cosmin MARINESCU, Consilier prezidential Tema: Legea pentru modificarea si completarea Legit ur.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 436/2014), adoptata de Camera Deputafilor in data de 25.02.2015 Stimate domnule Presedinte Klaus Werner IOHANNIS, ‘VA rugim s& primii opinia Consiliului Concurentei privind unele aspecte semnalate in mod repetat in cadrul procesului de avizare a modificarilor aduse Codului silvic, respectiv pozitia autoritatii de concurenja cu privire la dispozitiile art. 10 - 13 privind ocoalele silvice de regim, dispozitille art. 37 privind o posibila derogare de la regimul general aplicabil in cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national si dispozifiile art. 60 alin. (5) privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier. Consiliul Concurenyei si-a exprimat opinia cu privire la proiectul de Ordonantit de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvie, la solicitarea Departamentului pentru Ape, PAduri si Piscicultura’ si la solicitarea Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFORY. De asemenea, Consiliul Concurenjei a transmis pozitia sa? cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic si comisiilor parlementare: Comisia pentru agriculturs, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice, Comisia pentru mediu si echilibru ecologic, Comisia juridica, de disciplina si imunitari. In cadral procesului legislativ, Comisia pentru Agricultura, Silviculturd, Industrie Alimentaré gi Servicii Specifice si Comisia Juridica, de Disciplina si Imunitifi, prin Raportul Comun, au solicitat plenului Camerei Deputatilor adopterea proiectului de lege, cu amendamente, ''Prin adresa inregistrata cu nr. RG 7136/26.06.2014, 2 Prin adresa nretsrat eu nr. RG 6514/09.07 2014 * Prin adresaIvegistrats cu nr. RG 11811/0].10.2014 Menfionam c8, in data de 25.02.2015, proiectul de Lege peniru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 436/2014), inifiat de un numér de 125 deputafi si senatori PSD, a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, cu modificari fata de forma aprobati de Guvern si firi a lua in considerate dbservatiile formulate de Consiliul Coneurentei. Astfel, forma Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvie transmisi spre promulgare de citre Camera Deputatilor confine in continuare prevederi de natura si contravint legislafici in domeniul coneurenfei, inclusiv al ajutorului de stat Fajé de propunerea legislativa adoptaté de Camera Deputatilor, va comunicdm punetul de vedere al autoritafii de concurenfa: Referitor la prevederile art. 10-13 privind infiintares ocoalelor silvice de regim, care oferé proprietarilor de fond forestier anumite servicii remunerate, considerim c&, pentru incredinfarea acestor servicii trebuie organizata o procedura de selecjie deschisé, transparent& i necondifionata. in caz contrar, respectiva masur& poate institui un avantaj in favoarea ocoalelor silvice, avantaj care Poate reprezenta ajutor de stat. Astfel, propunem introducerea unor disporitii la art. 10-13 prin care si se institule obligativitatea organizarii de licitatii pentru incredin{area acestor servieii, De asemenea, prin prevederile art. 37 se instituic o derogare de la regimul general aplicabil in cazul scoaterii definitive a unor suprafefe din fondul forestier national, existand posibilitatea ca instituirea uunei astfel de exceptii s& confere un avantaj anumitor beneficiari (cum ar fi: proprietarii de rejele de energie din surse regenerabile, proprictarii de parcuri recreative, tematice si/sau educationale etc.), az in cate aceasta poate s& implice elemente de natura ajutorului de stat, Prin urmare, propunem introducerea in cadrul dipozitiilor finale ale legii a unei prevederi cu urmitorul cuprins: ,Punerea in practic a misurilor de sprijin instituite in prezenta lege se va face cu respectarea procedurilor nafionale si comunitare in domeniul ajutorului de stat”. In ceea ce priveste dispozitiile art, 60 alin. (5) lit. ) si g) prin care au fost introduse pragul maxim de 30% la achizitia/procesarea de mas lemnoasé din fondul forestier national, respectiv dreptul de preempjiune pentru producitorii din industria mobilei la cumpiirarea de mas lemnoasa, Consiliul Coneurenjei aprecieaz c& aceste prevederi pot fi de naturi a afecta concurenta si propune eliminarea acestora din urmitoarele motive: 1. In Expunerea de motive, introducerea acestor noi dispoviii prin care se intervine in operatiuni de iat, respectiv vanzarea masei Jemnoase din fondul forestier national, nu este motivati de apararea unui interes public major (ca de exemplu: considerente de protectia mediului inconjurator), astfel inedt aceste masuri s4 poati beneficia de o derogare de la reglementarile legale in domeniul concurentei 2. Analizati prin prisma prevederilor legale in materia concurenjei, aceasta limitare a cantitafii de masa lemnoasi (30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masi lemnoasa din fiecare specie achizifionat de cdtre un operator/grup de operator) reprezint& 0 barierA pe piata comercializarii masei lemnoase, fiind de naturi si limiteze posibilitatea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici de a achizijiona sau procesa masa lemnoasa, ceea ce poate afecta concurenta care trebuie s& se exercite cu ocazia licitagiilor pentra vanzarea masei Jemnoase din fondul forestier najional. Totodata, limitarea cantitayii de masa lemnoasa care poate fi achizifionata de catre un operator/grup de operatori din fondul forestier proprietate public’ ar putea reprezenta un avantaj pentru unii operatori, in condifile in care se poate demonstra ck statul renunjé la niste venituri pe care le-ar fi objinut in absenja acestui prag. Pe de alta parte, atragem atenfia asupra faptului ci menfinerea unei limitiri la achizitia/procesarea de masa Temnoasé din fondul forestier national ar putea reprezenta o inealcate a Tratalului de Funcjionare a Uniunii Europene in ceea ce priveste libera circulatie a marfurilor, ce poate avea ca posibilé consecinji declangarea procedurii de infringement impotriva Romaniei 3. De asemenea, favorizarea sectorului producfici-de-mobil& in detrimental altor sectoare care achizitioneaz3/proceseazi mast lemnoast sub forma de lemn fasonat poate avea impact anticoncurenfial prin limitarea libertiii comerfului sau stabilirea unor condi discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor pe piaja valorificérii masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicl. Totodata, va informim c& autoritatea de concurenfi a solicitat Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura si fie consultata cu privire Ja legislatia secundara ce urmeazi a fi elaborata in aplicarea Codului silvic, pentru evitarea aparitici ulterioare a unor probleme de naturd si contravina legislatiei in domeniul concurentei, inclusiv al ajutorului de stat. Fafi de cele prezentate mai sus, autoritatea de concurenfa isi exprimii ingrijorarea faff de efectele intrarii in vigoare a Legii, in forma adoptata in data de 25.02.2015. Cu deosebita consideratiec,