Sunteți pe pagina 1din 1

*o*t

o,

oo""*

G7

\Q:i

Federa(iaSindicatelorLucrltorilor Institu(iilor Bancare


gi de Asigurlri din RepublicaMoldova
R e p u b l i c aM o l d o v aM D - 2 0 1 2m u n .C h i g i n i u ,s t r .3 I A u g u s t ,1 2 9
Tel./Fax: (3732\ 23-11-10, tel.:23-14 -34, 23-14- 44

Nr.0l/77 din 2l mai 2015

DomnuluiAndrian CANDU
ParlamentuluiRepubliciiMoldova
Pregedintele
DomnuluiChiril GABURICI
Prim-ministrual RepubliciiMoldova
Domnului Dorin DRAGUTANU
Guvernatoral Bincii Nationale
DECLARATIA
Federa{ieiSindicatelorLucritorilor InstitufiilorBancare
gi de Asiguriri din RepublicaMoldova
,,FSIBA''
in ultimul timp in mijloacelede informarein masdse vehiculeazdtot mai des
qi Bancii Nalionaleprivind lichidareaBancii
intenliileGuvernului,Parlamentului
de EconomiiS.A., BC ,,BancaSocial6"S.A. qi BC ,,Unibank"S.A. in legdturdcu
defectuos.
de aplicareamanagementului
situaliafinanciarbprecar6, cauzatd.
Drept consecinldacestuifapt au suferit salarialii,membrii de sindicat,care
nu poar16nici o vind in legdturdcu celeintAmplate.
D6ngii continud si activezein pofida faptului cd sunt supuqi stresului
ocupafional,creatde situaliaincert6.
Colectivelede munc6,activul sindical,suntingrijorali de viitorul gi soaftalor
de mai departe.
In acest context, Biroul Executiv al Federaliei ,,SIBA" i$i exprimd
ingrijorareagi dezacordulin urma ultimelor declaraliiale autoritAlilorprivitor la
lichidareacelortrei bdnci.
Colectivelede muncd s-au adresatcu diversedemersurifa!6 de Federafia
,,SIBA" pentru a intreprindemdsuriurgentede neadmiteregi stoparea procedurii
de lichidarea instituliilorbancare.
Reieginddin acestea,Biroul Executivsusfineadresdrilecelor peste3500
salariafigi ne exprim6m dezacordulfala de intenliile paguboaseEi prejudicioase
aduse salarialilor din aceste institulii fa[d de declaraliile publice ale Primministrului gi PregedinteluiParlamentului,precum c5 pentru stat va fi mai puJin
costisitorsa lichidezeceletrei bdncidec6tsd le intrefind.
Ceremde la factorii de deciziesd stopezeacestefrradelegi.
in cut contrarBiroul Executivigi rezervddrepturilesd purceadila acfiunide
apdrarea drepturilorangajatilor,prevbzutede legislaliain vigoare.
tn numeleBiroului Executival Federafiei,,SIBA"
FSIBA
Victor ONICI, preqedintele
\r ' t\\l , , i. i
_'r_., i . i i

i l i l I t l , t t t ,

2l mai 2015