Sunteți pe pagina 1din 4

Faptele ce constitue infractiune si cuantumul amenzilor

Nr
cr

Fapta ce constitue infractiune


art. 24 alin.1

Cuantumul amenzii Contravenientul


conf. art. 24 alin.2

t
a) executarea, fr autorizaie de
construire sau de desfiinare, ori cu
nerespectarea prevederilor acesteia, a
lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b);
b) continuarea executrii lucrrilor
dup dispunerea opririi acestora de
ctre organele de control competente,
potrivit legii;
c) ntocmirea ori semnarea
proiectelor tehnice, precum i a
proiectelor pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii
pentru alte specialiti dect cele
certificate prin diplom universitar, n
condiiile prevzute la art. 9.

se pedepsesc cu
nchisoare de la 3 luni
la 3 ani sau cu
amend de la
1.000.000 lei la
50.000.000 lei.

ART. 25
n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control
prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate s
sesizeze organele de urmrire penal.

Faptele ce constitue contraventie si cuantumul amenzilor


Nr
cr

Fapta ce constitue contraventie


art. 26 alin.1

Cuantumul amenzii Contravenientul


conf. art. 26 alin.2

t
1

Lit.
a ) executarea sau
desfiintarea, totala ori partiala, fara
autorizatie a lucrarilor pravazute la art.
3, cu exceptia celor mentionate la lit.
b), de catre investitor si executant;

LEI VECHI
de la 10.000.000 lei la
1.000.000.000 lei

Lit. f ) impiedicarea ori sustragerea


de la efectuarea controlului, prin
interzicerea accesului organelor de
control abilitate sau prin neprezentarea
documentelor si a actelor solicitate;

LEI VECHI
de la 30.000.000 lei la
100.000.000. lei

Lit.
c ) aprobarea furnizarii de
utilitati urbane, ca urmare a executarii
de lucrari de bransamente si racorduri
la
retele
pentru
constructii
noi
neautorizate;

LEI VECHI
de la 30.000.000 lei la
40.000.000 lei

OUG 214/08 Lit b) executarea sau


desfiinarea,
cu
nerespectarea

* investitor si executant

1000 RON
100.000 RON
* investitor si executant

de la 3.000 RON
la 10.000 RON

3.000 RON la
4.000 RON
LEI VECHI

* furnizarii de utilitati
urbane

Nr
cr

Fapta ce constitue contraventie


art. 26 alin.1

Cuantumul amenzii Contravenientul


conf. art. 26 alin.2

t
prevederilor autorizaiei i a proiectului
tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3,
cu excepia celor prevzute la lit. b),
precum i continuarea executrii
lucrrilor
autorizate
fr
solicitarea unei noi autorizaii de
construire n situaiile prevzute
la
art. 7 alin. (15), de ctre investitor i
executant;

de la 30.000.000
100.000.000 lei

lei la

de la 3.000 RON
la 10.000 RON

* investitor si executant

Lit. d ) mentinerea dupa expirarea


termenului prevazut prin autorizatie
sau
dupa
terminarea
lucrarilor
autorizate ori adaptarea in alte scopuri
fata de cele prevazute in autorizatie a
constructiilor, lucrarilor si amenajarilor
cu caracter provizoriu;
Lit.
e ) neaducerea terenului la
starea initiala de catre investitor, dupa
terminarea lucrarilor prevazute la art. 3
lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor
de curatare, amenajare ori degajare,
dupa caz, a amplasamentului si/sau a
terenurilor adiacente ocupate temporar
pe durata executiei, o data cu
incheierea lucrarilor de baza;
5

OUG 214/08
Lit h) emiterea de
certificate de urbanism incomplete ori
cu date eronate, care nu conin lista
cuprinznd avizele i acordurile legale
necesare n raport cu obiectivul de
investiii, ori eliberarea acestora
condiionat
de
elaborarea
prealabil a unei documentaii de
urbanism
sau
a
oricror
documentaii tehnice de definire a
scopului solicitrii, cu depirea
termenului
legal,
sau
refuzul
nejustificat
ori
condiionarea
furnizrii informaiilor de interes
public prevzute la art. 6 alin. (1);

* Functionarilor
publici responsabili de
verificarea
documentatiilor care
LEI VECHI
de la 50.000.000. lei la stau la baza emiterii
certificatelor de
300.000.000 lei
urbanism si a
autorizatiilor de
construire sau
de la 5.000 RON
desfiintare,
la
30.000 RON
*Semnatarilor, potrivit
atributiilor stabilite
conform legii.

Lit.
i ) emiterea de autorizatii de
construire/ desfiintare:
* in lipsa unui drept real asupra
imobilului, care sa confere dreptul de a
solicita autorizatia de construire/
desfiintare;
* in lipsa sau cu nerespectarea
prevederilor
documentatiilor
de

Nr
cr

Fapta ce constitue contraventie


art. 26 alin.1

Cuantumul amenzii Contravenientul


conf. art. 26 alin.2

t
urbanism, aprobate potrivit legii;
* in baza unor documentatii
incomplete
sau
elaborate
in
neconcordanta
cu
prevederile
certificatului de urbanism, ale Codului
Civil,
ale
continutului
cadru
al
proiectului
pentru
autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, care
nu contin avizele si acordurile legale
necesare sau care nu sunt verificate
potrivit legii;
* in lipsa expertizei tehnice privind
punerea in siguranta, a intregii
constructii, in cazul lucrarilor de
consolidare;
* in baza altor documente decat
cele cerute prin prezenta lege;
6

Lit.
j ) neorganizarea si
neexercitarea
controlului
privind
disciplina in autorizarea si executarea
lucrarilor de constructii, de catre
compartimente abilitate din cadrul
aparatului
propriu
al
consiliilor
judetene si al primariilor, in unitatile lor
administrativ teritoriale, potrivit
prevederilor art. 27 alin. (3) si ( 4),
precum si neurmarirea modului de
indeplinire
a
celor
dispuse
de
Inspectoratul de Stat in Constructii,
potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);
Lit. k ) neindeplinirea, la termenul
stabilit, a masurilor dispuse de
Inspectoratul de Stat in Constructii la
controlul anterior;
Lit.
l)refuzul
nejustificat
sau
obstructionarea sub orice forma a
accesului persoanelor fizice sau al
reprezentantilor persoanelor juridice la
documentele prevazute la art. 34 alin.
(7);

LEI VECHI
de la 10.000.000. lei la
50.000.000 lei

de la 1.000 RON
la
5.000 RON

LEI VECHI
de la 10.000.000. lei la
20.000.000 lei

De la 1.000 RON
La
2.000 RON

* Compartimentul
abilitat din cadrul
aparatului propriu al
consiliilor judetene
*
Compartimentul
abilitat
din
cadrul
primariilor

* Compartimentul
abilitat din cadrul
aparatului propriu al
consiliilor judetene
*
Compartimentul
abilitat
din
cadrul
primariilor
*Institutiile abilitate prin
lege sa emita avize si
acorduri

Lit. g ) neanuntarea datei inceperii


lucrarilor de constructii autorizate, in
conformitate cu prevederile art. 7 alin.
(8), precum si depasirea termenului

LEI VECHI
de 10.000.000. lei

de
3

1.000 RON

* Investitorul

Nr
cr

Fapta ce constitue contraventie


art. 26 alin.1

Cuantumul amenzii Contravenientul


conf. art. 26 alin.2

t
legal prevazut la art. 7 alin. (1);

ART 26 (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a


Guvernului.
(4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic
funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza
emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare,
precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
OUG 214/08 (6) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea
avertisment