Sunteți pe pagina 1din 30

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA6.2

Sprijinpentruinfiintareadeactivitatinonagricoleinzonerurale
Sesiunea12015

PROGRA MULNA IONAL DEDEZ VOLTARE RURAL 2014202 0


ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII6.2Sprijinpentruinfiintareadeactivitatinonagricolein
zonerurale
Versiunea01mai2015

GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformaretehnica
potenialilor solicitanti ai Fondului European Agricol pentru
DezvoltareRural(FEADR)iconstituieunsuportinformativ
complex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor
specificealePNDR.Acestdocumentnuesteopozabilactelor
normativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului, precum i modalitatea
de selecie, aprobare i derulare a proiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care
trebuie s le prezentai, modelul Cererii de Finanare, al
Planuluideafaceri,aleContractuluideFinanare,precumi
alte informaii utile realizrii proiectului i completrii
corecteadocumentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot


suferirectificridincauzaactualizrilorlegislativenaionale
i comunitare sau procedurale varianta actualizat este
publicatpepaginadeinternetwww.afir.info.

PREVEDERILEPREZENTULUIGHIDSECOMPLETEAZCUREGLEMENTRILECUPRINSEN
MANUALELEDEPROCEDURIPENTRUSUBMSURA6.2POSTATEPESITEUL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADR
iAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,
precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,
printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhidului
Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1.Prevederigenerale
1.1.Contributiasubmasurii6.2Sprijinpentruinfiintareadeactivitatinonagricoleinzoneruralela
domeniiledeintervenie(obiectivelesubmasurii6.2).......................................
03
2.Prezentareasubmsurii6.2
2.1. Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile...................................................
05
2.2. Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................
08
2.3. Criteriideseleciealeproiectului.....................................................................
10
2.4. Valoarea
maxima
a
sprijinului
nerambursabil
(intensitatea
sprijinului)...............................................................
13

3. Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru nfiintarea de activitati nonagricole in


zonerurale.
3.1. Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare...............
14
3.2. Contractareasprijinuluinerambursabil............................................................
20
3.3Plata......................................................................................................................22

4.Informaiiutile
4.1. DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare.....................................
24
4.2. Documentelenecesarelaincheiereacontractuluidefinanaresilaadouatransadeplata26
4.3ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR....................................
27
4.4. Dicionar............................................................................................................
27
4.5. AFIRnsprijinuldumneavoastr.....................................................
29

5.ANEXElaGhidulSolicitantului
5.1. Anexa1ModelCereredeFinanare.....
www.afir.info
5.2. Anexa2ModelPlandeAfaceri..................................................................
www.afir.info
5.3. Anexa3ModelContractdeFinanare...................................................www.afir.info
5.4. Anexa4Formularedeplata.....................................................................www.afir.info
5.5.Anexa5Fiasubmsurii6.2....................................................................... www.afir.info
5.6. Anexa6Declaraiipepropriarspundere................................................ www.afir.info
Declaratie incadarare in categoria de microintreprindere/intreprindere mica..........
www.afir.info
Declaratie privind respectarea regulii de cumul (ajutoare de stat si minimis)..............
www.afir.info
Declaratie ca nici solicitantul si nici un alt membru al gospodariei agricole nu a mai
solicitat/beneficiatdesprijinpesubmsura6.2.
5.7Anexa7ListacodurilorCAENeligibilepentrufinantareincadrulsubmasurii6.2...www.afir.info
5.10Anexa8ListacodurilorCAENeligibilenumaipentrudotareacladirilor
5.11Anexa9Listazonelorcupotentialturisticridicat................................www.afir.info
5.12Anexa10Listazonelorcudestinatiiecoturistice...............................www.afir.info
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

5.13Anexa11Listaariilornaturaleprotejate(stabiliteinconformitatecuOUGnr.142/2008privind
aprobareaPlanuluideamenajareateritoriuluinational)...........................................www.afir.info

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1Contributiasubmsurii6.2Sprijinpentruinfiintareadeactivitatinonagricoleinzonerurale
ladomeniiledeintervenie

Submsura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale se ncadreaz,
conform Regulamentului (CE)1305/2013, art.19, n msura 06 Dezvoltarea exploataiilor i
ntreprinderiloricontribuieladomeniuldeintervenie:
6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de
locuri de munca.
Sprijinul acordat prin sub-masura 6.2 va contribui la promovarea diversificarii activitatilor catre noi
activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole, a micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici
si implicit, prin crearea de locuri de munca, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din
mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol.

Submsura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale are ca
scop in special, crearea de noi activiti non-agricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor i n general, pentru micii ntreprinztori din mediul rural, acordndu-se
prioritate sectoarelor cu potenial ridicat de dezvoltare identificate n AP, n concordan cu
Strategia Naional de Competitivitate.
Submsura vizeaz:

diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de micro-ntreprinderi i ntreprinderi


mici n sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor i crearea de locuri de munc n spaiul
rural;
ncurajarea meninerii i dezvoltrii activitilor meteugreti tradiionale;
ATENTIE!
NU sunt eligibile activitatile complementare (conform definiiei din cadrul Cap. 4.4 Dicionar)
activitatiidebazadesfasuratadesolicitant!

Sprijinul financiar nerambursabil respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la ajutorul de


minimis,nuvadepi200.000euro/beneficiarpe3anifiscaliivafiacordatsubformdesum
forfetar pentru finanarea de noi activiti nonagricole n mediul rural, pe baza unui Plan de
afaceri.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Contribuia public total aferent sesiunii pentru anul 2015 pentru Submsura 6.2 este de
44.164.707euro.dincare:

15%contribuiaGuvernuluiRomniei;

85%contribuiaUniuniiEuropene.
ncazulBucuretiiIlfovcontribuiapublicestempritastfel:

25%contribuiaGuvernuluiRomniei;

75%contribuiaUniuniiEuropene.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII6.2

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

Solicitaniieligibilipentrusprijinulfinanciarnerambursabilacordatprinaceastsubmsursunt:
Fermierisaumembriiuneigospodariiagricolecareidiversificactivitateaprinnfiinareaunei
activitinonagricolepentruprimadatnspaiulrural(autorizaicustatutminimdePFA);
Microntreprinderi i ntreprinderi mici existente din spaiul rural, care i propun activiti
nonagricolepecarenuleaumaiefectuatpnladataaplicriipentrusprijin;
Microntreprinderiintreprinderimicinoi,nfiinatenanuldepuneriiaplicaieidefinanare
sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfurat activiti pn n
momentuldepuneriiacesteia(startups).

ATENTIE!Persoanelefiziceneautorizatenusunteligibile.

ATENTIE!Microntreprinderileintreprinderilemici,attceleexistentecticelenounfiinate
(startups)trebuiesfienregistrateisidesfoareactivitateapropusprinproiectnspaiul
rural(attsediulsocial,ctipunctul/puncteledelucrutrebuiesfieamplasatenmediulrural);

IMPORTANT!
Sunt eligibili solicitanii care au vrsta de cel puin 18 ani mplinii la data depunerii Cererii de
Finanare.
CategoriiledesolicitanieligibilincadrulSubmsurii6.2Sprijinpentruinfiintareadeactivitatinon
agricoleinzonerurale,nfunciedeformadeorganizaresunt:
Persoana fizica autorizat (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i
completrileulterioare;
Intreprindere individual (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i
completrileulterioare;
Intreprindere familial (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i
completrileulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile i completrile
ulterioare);
SocietatencomanditpeaciuniSCA(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrilei
completrileulterioare);

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

SocietatecurspunderelimitatSRL(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrilei
completrileulterioare);
Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
Societateagricol(nfiinatnbazaLegiinr.36/1991)cumodificrileicompletrileulterioare;
Societatecooperativagricoldegradul1sisocietaticooperativemeteugretiideconsum
degradul1(nfiinatenbaza Legii nr. 1/2005),careauprevzute nactulconstitutiv caobiectiv
infiintareadeactivitinonagricole;
Cooperativagricoldegrad1(nfiinatnbazaLegiinr.566/2004)deexploatareigestionare
aterenuriloragricoleiaefectivelordeanimale.

Atenie! Asociaii vor desemna membrul asociat sau administratorul societii pentru a reprezenta
societateanrelaiacuAFIR.

ATENTIE!ncadrulSM6.2,solicitantultrebuiesaibcapital100%privat.

Solicitaniieligibilitrebuiessencadrezencategoria:
Microntreprinde maximum 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau dein
activetotaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei;
ntreprinderemicntre10i49desalariaiirealizeazocifrdeafacerianualnetsaudein
activetotaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei.

IMPORTANT! Dovada ncadrrii n categoria de microntreprindere sau ntreprindere mic se


facenbazaDeclaraieiprivindncadrareantreprinderiincategoriamicrointreprinderiloridup
caz,antreprinderilormici,nbazaCalcululuipentruntreprinderileparteneresaulegate,completate
n conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilormiciimijlocii,cumodificrileicompletrileulterioare.
nacestsensseprecizeaz:
ontreprinderenupoateficonsideratmicrontreprinderesauintreprinderemicadaccelpuin
25%dincapitalulsocialoridindrepturiledevotaleacesteiasuntcontrolate,directsauindirect,n
comunoricutitluindividual,dectreunasaumaimulteorganismeoricolectivitipubliceconform
art.45alLegiinr.346/2004.
dateleutilizatepentrucalcululnumruluimediudesalariai,cifradeafacerinetanualiactivele
totalesuntceleraportatensituaiilefinanciareaferenteexerciiuluifinanciarprecedent,aprobate
deadunareageneralaacionarilorsauasociailorart6(1)alLegiinr.346/2004.
dac la data ntocmirii situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n
plafoanelestabilitelaart.3i4,aceastanuivapierdecalitateadentreprinderemic,mijlociesau
microntreprindere dect dac depirea acestor plafoane se produce n dou exerciii financiare
consecutive.,conformart.6(2)alLegiinr.346/2004.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie!
Sevaverificacondiiadentreprinderilegatesaupartenerepentruncadrareancategoriademicro
ntreprinderesauntreprinderemic.

ATENTIE!
Un singur reprezentant al
SRL, cooperativa agricola/ societate agricola (asociat unic/asociat
majoritar/membru cooperator, etc) poate primi sprijin prin aceasta sub-masura!
In cadrul unei familii (Intreprindere familiala/gospodarie agricola) doar unul dintre membri poate beneficia
de sprijin pe sub-masura 6.2.
Contractele care confera dreptul de folosinta asupra cladirilor/ terenurile unde vor fi amplasate investitiile (in
cazul in care prin proiect se propun lucrari de interventie asupra cladirilor, solicitantul trebuie sa
dovedeasca dreptul de proprietate asupra cladirii si terenului aferent) vor fi incheiate in numele

IMPORTANT:
Conform Regulamentului 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis, cuantumul ajutoarelor de
minimispecareointreprindereuniclepoateprimi,nuvadepi200.000europeoperioadde3
anifiscali.
Intreprinderea unic n conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE)
nr.1.407/2013includetoatentreprinderilentrecareexistcelpuinunadintrerelaiileurmtoare:
ontreprinderedeinemajoritateadrepturilordevotaleacionarilorsaualeasociailorunei
altentreprinderi;
o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare,deconduceresaudesupravegherealeuneialtentreprinderi;
ontreprinderearedreptuldeaexercitaoinfluendominantasupraalteintreprinderin
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din
contractuldesocietatesaudinstatutulacesteia;
o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz
singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea
drepturilordevotaleacionarilorsaualeasociailorntreprinderiirespective.

Finanarea n cadrul acestei msuri derulat prin PNDR 20142020 este restricionat pentru
urmtoarelecategoriidebeneficiari:
Solicitanii/ beneficiarii nregistrati n Registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul
SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de AFIR, inclusiv a
dobnzilorimajorrilordentrziere;
Solicitanii/beneficiariicareaucontractedefinanarencetatedinproprieiniiativ,pentru
1 an de la data rezilierii, iar solicitanii/ beneficiarii care au contracte de finanare ncetate
pentru nerespectarea obligaiilor contractuale din iniiativa AFIR pentru 2 ani de la data
rezilierii;
BeneficiariiProgramuluiSAPARDsauaicofinanriiFEADR,careseaflnsituaiilitigioase
cuAFIR,pnlapronunareadefinitiviirevocabilainstaneidejudecatnlitigiuldedus
judecii;
Solicitantiicaresauangajatprindeclaratieladepunereacereriidefinantarecavordepune
documente la semnarea Contractului de Finantare si nu prezinta documentele la data

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

prevazutainnotificaredinmotiveneimputabileacestora,nuvormaiputeaaccesaProgramul
timpdeunandelanotificare.

2.2Condiiiminimeobligatorii/deeligibilitatepentruacordareasprijinului

Pentruaputeaprimisprijinncadrulsubmsurii6.2,solicitantulsprijinuluitrebuiesndeplineasc
urmtoarelecondiii:
ssencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
sprezinteunPlandeAfaceripentrudesfasurareaactivitilornonagricole;
Obiectivultrebuiesaseincadrezeincelputinunuldintretipuriledeactivitatisprijiniteprinsub
masura6.2;
Sediulsocialsipunctul/puncteledelucrutrebuiesafiesituateinspatiulrural,iaractivitateavafi
desfasuratainspatiulrural.
Implementarea Planului de Afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data
decizieideacordareasprijinului;

Spaiulruraleligibil
n accepiunea PNDR 2014-2020 i implicit a
acestei sub-msuri, spaiul rural este definit ca

totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativteritorial, comuna fiind cea mai mic unitate

administrativ-teritorial, nivel NUTS 5.

Alteangajamente:
naintea solicitrii celei dea doua trane de plat, solicitantul face dovada desfasurarii
activitatilorcomercialeprinproductiacomercializatasauprinactivitatileprestate,nprocent
de minimum 30% din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat n momentul
finalizriiimplementriiplanuluideafaceri);

Planuldeafacerivaincludecelpuinurmtoarele:
Prezentareasituaieieconomiceiniialeasolicitantului(deex.datelesolicitantului,ariade
cuprindere a activitii, forma juridic a solicitantului, abiliti profesionale, istoricul
ntreprinderii,facilitideproducie,dotarea);
Prezentarea etapelor i obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activitati ale
solicitantului. (planificarea ndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde i
normeeuropenelegatedeproteciamunciiidemediu);
Prezentarea detaliat a aciunilor si resurselor aferente (materiale, umane si financiare)
necesare pentru dezvoltarea activitatilor beneficiarului, cum ar fi investitiile, formarea sau
consilierea, care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau
dezvoltareadenoiabilitati/competentealeangajatilor.
Planuldeafacerivamenionaobligatoriu:titlulproiectului,datantocmiriiacestuiaicursul
deschimbeuro/leialBnciiCentraleEuropenevalabilladataelaborriiacestuia.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie! Dac la verificare se constat nendeplinirea corect a activitilor prevzute n Planul de


afaceri, AFIR va proceda la recuperarea sprijinului acordat, proporional cu obiectivele nerealizate
propusenPlanuldeafaceriinuvamaifipltitadouatran.

Perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 5 ani si include controlul


implementariicorecteprecumsiplataultimeitranse.

Costurieligibile.
Sprijinul seacordpentruactivitatileprevazutepentruindeplinireaobiectivelordincadrul Planului
deafaceri.ToatecheltuielilepropusenPlanuldeafaceri,inclusivcapitaluldelucruicapitalizarea
intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat,
potfieligibile,indiferentdenaturaacestora.

Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile vor fi in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile
pentrufinantareincadrulsubmasurii6.2,Anexa7laGhidulsolicitantului.

IMPORTANT!
Achiziionarea de terenuri construite i neconstruite este permisa in cadrul acestei submasuri, cu
conditia ca terenul achizitionat sa fie utilizat pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect
scopulproiectului.

Tipuriledeoperatiuni/activitatisicheltuielineeligibile(precizateinfisasubmasurii6.2).
Prestareadeserviciiagricole,achizitionareadeutilajesiechipamenteagricole;
ProcesareasicomercializareaproduselorprevazuteinAnexaIdinTratat;
Productiadeelectricitatedinbiomasacasiactivitateeconomica.

Cheltuielineeligibilegenerale(precizateinPNDR20142020).
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia
costurilorgeneraledefinitelaart45,alin2literac)aR(UE)nr.1305/2013carepotfirealizatenainte
dedepunereacereriidefinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
cheltuielinconformitatecuart.69,alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzidebitoare;
b. taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera n temeiul
legislaieinaionaleprivindTVAulsauaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cheltuieli care fac obiectul finanrii altor programe europene/naionale, conform Cap. 14 i 15PNDR.
2.3Criteriideselecieaproiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaz lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto


evaluare/prescoring)maimaresauegaldecatpraguldecalitatelunarmentionatinanuntullicitatiei
anualedeproiecte.
Pentruafiadmise,cereriledefinanaretrebuiesaibpunctajulmaimaredectpraguldecalitate
precizatnanunullicitaieianualedeproiecte.

Praguldecalitatevafiactualizatlunar.Cereriledefinanarecarenundeplinescaceastcondiievor
rmnecustatutuldeamnate.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare, s identificai, obiectiv,


punctajulpecareaceastalntruneteislmenionaincerereadefinanare,seciuneaADate
despretipuldeproiectibeneficiar.
Pentruaevitapunctareanbazaunorestimrisubiectivealesolicitanilornvedereaevaluriicu
prioritateaCererilordefinanaredepuse,ncazulncareestimareapunctajuluidectresolicitant
estemaimarecucelpuin20%dectpunctajulrealrezultatnurmaevalurii,seleciaCereriide
finanare va fi amnat pentru ultima faz procedural sub rezerva disponibilului alocat pentru
sesiuneancauz.

Punctajulproiectuluisecalculeaznbazaurmtoarelorprincipiisicriteriideselecie:

Nr.crt.
1.

2.

Ghidul

Principiiicriteriideselecie

Punctaj

Principiul diversificrii activitii agricole a fermierilor/membrilor gospodriei


agricolectreactivitinonagricole

25p

1.1. Proiecte care sunt iniiate de o ntreprindere existent, care a desfurat n


principal activitate n domeniul agricol i intenioneaz si diversifice activitatea
nsectorulnonagricol.Activitateaagricoltrebuiesfierealizatpeperioadaacel
puin12lunideladatanfiinriiipnladatadepuneriicereriidefinanare.

25p

1.2.Proiectecaresuntiniiatedeunfermier/membrualgospodarieiagricolecarea
activat nagriculturminimum 12 luni pn ladata depuneriicererii de finanare
(faptverificatnbazadedateAPIA/RegistrulANSVSA/RegistrulAgricol).

5p

Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (Textile i pielrie,


Industrii creative i culturale inclusiv meteuguri, activitati de servicii in
tehnologiainformaiei,agroturism,serviciipentrupopulaiadinspaiulrural)

40p

2.1. Proiecte ce vizeaz activiti de producie din sectoarele cu potenial de


cretere.
Proiectul vizeaz activiti conform codului CAEN aferent activitii de producie
scorate.

40p

Solicitantului

Sub-msura

6.2

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

3.

2.2.Proiectecevizeazserviciidinsectoarelecupotenialdecretere.
35p
Proiectul vizeaz prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului
scorat.
Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii activitilor Max.20p
agroturistice desfurate n zonele cu potenial turistic ridicat/ destinaii
ecoturistice/zonelecuariinaturaleprotejate.
3.1.Proiectecevizeazinvestiiinagroturism(pensiuniagroturisticei/sauservicii
deagrement)nzonelecupotenialturisticridicat;

Max.10
p

Vorfipunctateproiectelecaresedezvoltnzonecupotentialturisticridicat,dar
insuficientdezvoltatedinpunctdevedereturistic,nconformitatecuOrdonanade
Urgennr.142din28octombrie2008privindaprobareaPlanuluideamenajarea
teritoriuluinationalSeciuneaaVIIIazonecuresurseturistice,cumodificrilei
completrile ulterioare, precum i a metodologiei de acordare a punctajului total
aferentpotenialuluidedezvoltareturistic(evaluarefinal).

Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaz n funcie de amplasamentul


investitiei (comuna), n localiti cu concentrare foarte mare de resurse i n
localiticuconcentraremarederesurse.
ncazulUATurilorcuConcentraremarederesurseturistice(Cmrt)punctajulvafi
demax.5puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
Cmrt*5/Punctajmax.Cmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not:PunctajulmaximalCmrtconformListeicomunelorcupotenialturisticeste
de45depuncte.

n cazul UATurilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt)


punctajulvafidemax.10puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
Cfmrt*10/Punctajmax.Cfmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not:PunctajulmaximalCfmrtconformListeicomunelorcupotenialturisticeste
de56,40depuncte.
Lista comunelor cu potenialturisticeste ntocmit n conformitatecuOrdonana
de Urgen nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naionalSectiuneaaVIIIazonecuresurseturistice,cumodificrileicompletrile
ulterioare, precum i a metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potenialului de dezvoltare turistic (evaluare finala) http://www.mdrt.ro/studii
defundamentareprivindpatnsectiuneaaviazonecuresurseturistice
3.2. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi desfurate n
zonelecudestinaiiecoturistice.

5p

3.3. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi desfurate n


zonecuariinaturaleprotejate.

5p

4.

Principiulstimulriiunuinivelridicatdecalitatealplanuluideafaceri,carevafi
stabilitnfunciedeproduciacomercializatsauactivitileprestate,nprocent
depeste30%dinvaloareaprimeitranedeplat.

15p

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.1.Proiectecareprevdnplanuldeafaceriproduciecomercializatsauactiviti
prestate ntrun procent de peste 30% din valoarea primei trane de plat.
VerificareaserealizeaznbazaprognozelordinPlanuldeafaceri.
TOTAL

15p

100p

PRAGMINIMDECALITATELunaI80PCT.

PUNCTAJULminim15PCT.

Atenie! Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a


beneficiarului.
IMPORTANT!
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze n cadrul Planului de afaceri i
pentrucareaprimitpunctajlaselecie,devincondiiiobligatoriipentrumeninereasprijinuluii
petoatperioadadevalabilitateacontractuluidefinanare.

Atenie!Inintelesulart.4dinR(UE)nr.1307/2013siconformdefinitieidinPNDR20142020,
(a)fermier nseamn o persoan fizic sau juridic (de drept public sau privat) sau un grup de
persoane fizicesau juridiceindiferent destatutul juridic pe care unastfel degrupsi membriisai il
detin in temeiul legislatiei nationale, a crui exploataie se situeaz pe teritoriul Romaniei si care
desfoaroactivitateagricol
(b)exploataia agricol este o unitate tehnicoeconomic ce i desfoar activitatea sub o
gestiune unic si are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole i/sau activitatea
zootehnic.
(c)activitateagricolconformcuprevederileart.4(1)(c)dinReg.1307/2013nseamndupcaz:
producia, creterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducereaanimalelorideinereaacestoranscopuriagricole;
meninerea unei suprafee agricole ntro stare care o face adecvat pentru punat sau pentru
cultivare, fr nicio aciune pregtitoare care depete cadrul metodelor i al utilajelor agricole
uzuale,curespectareanormelordeecocondiionalitate,sau
efectuarea unei activiti minime pe suprafeele agricole meninute n mod obinuit ntro stare
adecvat pentru punat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin ndeprtarea vegetaiei prin
lucrridecositsaudiscuitsauprinerbicidarecelpuinodatpean,iarpepajitilepermanente,prin
punatcuasigurareaechivalentuluiuneincrcturiminimede0,3UVM/hacuanimalelepecarele
exploateaz sau un cosit anual, n conformitate cu prevederile legislaiei specifice n domeniul
pajitilor. n cazul pajitilor permanente, situate la altitudini de peste 1800 m, meninute n mod
naturalntrostareadecvatpentrupunat,activitateaminimconstnpunatcuasigurareaunei
ncrcturiminimede0,3UVM/hacuanimalelepecareleexploateaz.
n cazul viilor i livezilor activitatea agricol minim presupune cel puin o tiere anual de
ntreinere i cel puin o cosire anual a ierbii dintre rnduri sau o lucrare anual de ntreinere a
solului.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


ATENTIE!
Pentru fermieri/ membrii unei gospodarii agricole, activitatea agricola trebuie demonstrata prin
nregistrareaobligatorie,decatresolicitant,nRegistrulUnicdeIdentificareAPIAsaunRegistrul
exploataiilorANSVSAsauRegistrulagricol(laPrimarie)cuminim12luniinainteadepuneriiCererii
definantare.
Exploataiatrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
ExploataiaestenregistratobligatoriunRegistrulUnicdeIdentificareAPIA,nRegistrul
agricoli/saunRegistrulexploataiilorANSVSA;
Solicitantulestenregistratcamicrontreprindere/ntreprinderemic.

IMPORTANT!PRECIZARICUPRIVIRELASTRUCTURILEDEPRIMIREAGROTURISTICE.
Structuriledeprimireagroturisticavorfinconformitatecunormeledeclasificareprevzutenlegislaia
naional n vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie
public,alicentelorsibrevetelordeturism.
Pentruinvestiiinstructurideprimireagroturisticsevarespectadefiniiaagroturismuluidatncadrul,
Ordinului nr. 65/2013, iar nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie s ating
standarduldecalitatedeminimumomargaret.
Schimbareadestinaieiuneilocuinenstructurdeprimireagroturisticesteconsideratainvestitienoua.
Pentruinvestiiilenoinstructuriledeprimireagroturistic(construcienousauextindere),suprafaade
terenaferentstructuriideprimireturistictrebuiesfienconformitatecuprevederilelegislaieinaionale
nvigoarendomeniulturismului,nvedereaevitriisupraaglomerriiiafragmentriiexcesiveapeisajului
natural.
Angajamentdinparteabeneficiaruluicvaintroduceobiectivulinvestiionalncircuitulturistic.
Beneficiarul trebuie s respecte cerinele de mediu specifice investiiilor n perimetrul ariilor naturale
protejate.nsituaiancarebeneficiarulnuprezinttoateautorizaiilesolicitatenaintedeadouatransade
plata,proiectuldevineneeligibil.

2.4Valoareasprijinuluinerambursabil(intensitateasprijinului)

SprijinulpublicnerambursabilvarespectaprevederileR(CE)nr.1407/2013cuprivirelasprijinulde
minimissinuvadepasi200.000euro/beneficiarpe3anifiscalisiestede:
50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000
euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitarveterinare si de
agroturism.
Sprijinulsevaacordasubformdeprimndoutrane,astfel:
70%dincuantumulsprijinuluilasemnareadecizieidefinanare;
30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiia implementrii corecte a planului de
afaceri,fradepicincianidelancheiereacontractuluidefinanare.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie!
n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili
beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de finanare n
cadrul msurilor PNDR 20142020. n cazul constatrii unor astfel de situaii, n orice etap de
derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil i se procedeaz la recuperarea sprijinului
financiar,dacsauefectuatpli.

Capitolul3
Accesareafondurilornerambursabileacordatepentrusubmasura6.2

n cazul sprijinului pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale, principiul finanrii
nerambursabileesteacelaalacordriiuneiprime/sumeforfetare.
Un solicitant al sprijinului prin submsura 6.2 poate depune n acelai timp proiecte pentru alte
msuridincadrulPNDRpentruaficofinanateprinFEADRcuindeplinireacumulativaaurmatoarelor
conditii:
a) respectareacondiiilordeeligibilitatealeacestuiaiaregulilorajutoarelordeminimis;
b) nusuntcreatecondiiilepentruaobinenmodnecuvenitunavantaj,nsensulprevederilor
art.60dinRegulamentul(UE)nr.1306/2013,noriceetapdederulareaproiectului;

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREASIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANTARE

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i


administrativeconformlisteidocumentelor,carevorfiscanateidepusenumaionlinepepaginade
internetwww.afir.info.
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,peadresadeinternetwww.afir.info.

NOT
EstenecesarsserespecteformatelestandardaleanexelorIndicatoridemonitorizareiFactori
de risc care fac parte integrant din Cererea de Finanare, precum i coninutul acestora. Se vor
completanumaiinformaiilesolicitate(nusevoradaugaaltecategoriideindicatoriinicialifactori
deriscnafaracelorincluinanexelemenionatemaisus).Completareacelordouanexelacererea
definanareesteobligatorie.

Atenie! Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele prevzute n modelul standard. Anexele
Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem
electronic.

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.

CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.DosarulCereriidefinanare
vacuprindenmodobligatoriuunopis,cuurmtoarele:
Nr.crt.
Titluldocumentului
Nr.Pagin(dela.....pnla.....)

Paginaopisvafipaginacunumarul0aCereriideFinanare.CerereadeFinanaretrebuiecompletat
ntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevorprecizamodulncare
va fi atins scopul proiectului, avantajelece vor rezulta din implementarea acestuia i n ce msur
proiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

3.1.2 DEPUNEREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),carevorfiscanateidepuseon
line.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,vor
trebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreatlpot
utilizapentruncarcareacererilordefinanarenformatelectronic.Paiicaretrebuieparcuripentru
ncrcareacererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser (ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
ideconectare

.Deasemenea,segseteiun

.Dupnregistrare,
butondedicatoptiuniidenregistrarecautilizatoriavizitatorilor
utilizatorulvaprimiunemaildeconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledinrespectivulmesaj
pentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CNP/CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

nvedereadepuneriiproiectului,solicitantulvaselectadinlistadisponibilsesiunea,licitaiaisub
msura corespunztoare. Dup selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de ncrcare
CereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.
ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantuln
corectareadiverselorproblemeprecum:
a.
formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
b.
sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearespectiv.
c.
denumireafisierelornutrebuiesacontinacaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
d.
Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
CNP/CUIsolicitant
Statutjuridicsolicitant
Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
BI/CI/Paaport
a. Serie
b. Numr
Dataeliberrii
Datavalabilitii
Emailreprezentantlegal
AmplasareproiectRegiuneJude
Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune
Jude se va stabili Oficiul Judeean la care se va lansa fluxul de
DepunereCereredeFinanare,nSPCDR.
e.
ncrcareaformularuluiCereriideFinantarecompletat,semnat,tampilatiscanat.

2.
ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorul va ncrca fiecare document n parte, ncrcarea fiind de tip asincron. Validri privind
formatulfiierelorceurmeazafincrcate:
a.
Fisiereletrebuiesfienformat.pdfscanatecuorezoluiedeminim200dpi.
3.
ncrcareAltedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale
proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de Upload, iar la
finalizareancrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecu
succes.
IMPORTANT!
Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Planului de afaceri, ca i a tuturor documentelor
ataateCereriideFinanare,salvatecafiieredistinctecudenumireaconformlisteidocumentelor
(seciuneaspecificdincerereadefinanare).

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIR.Acesteasevorregsi
nSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcupornireafluxuluide
DepunereEvaluare, nsarcinile efSLIN, pentru desemnarea expertului care va verifica cererea de
finanare.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
Atenie!PentruaprevenirespingereaCereriideFinanarecaurmareadescopeririiunoreroride
formncompletareaCereriideFinanare,solicitantuluiareresponsabilitateancrcriiuneicereri
definanarencareinformaiasfiecompleticonformcurealitatea.
Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile Vizualizare,
Statusuri.

PentrucereriledefinanareacrorncrcareonlineprinintermediuluiportaluluiAFIRserealizeaz
dup ora 14.00, termenul privind verificarea se deruleaz din ziua urmtoare. n ultima zi de
depunerealicitaiei,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

DosarulCerereriideFinanarevafipaginatiopisat,cutoatepaginilenumerotatemanualnordine
de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al paginilor din
dosarulcomplet,inclusivdocumenteleanexate.Opisulvafinumerotatcupagina0.Fiecarepaginva
purtatampilasolicitantului.
PieseledesenatecaredepescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacareseva
adaug declaraia proiectantului privind conformitatea cu planele originale din Cererea de
Finanare.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANAREDECTREOJFIR
VerificareacererilordefinanaresefacelaOJFIRdinjudeulundearelocimplementareaproiectului.
1 ncadrareacereriidefinanarenfunciedeprescoring
Cerereadefinanareseverificadinpunctdevederealeligibilitiiialcriteriilordeselecie,ncazul
n care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egal cu pragul de
calitatealluniincareadepuscerereadefinanare;
Cerereadefinanarermnenateptarepncndpragulautoevaluriiatingenivelulpraguluide
calitatenacordcupragurilestabilitenanunuldelicitaie.

2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Verificareaeligibilitiiconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareaPlanuluideafaceriiatuturordocumenteloranexate.

Atenie!AgeniapentruFinanareaInvestiiilorRuraleirezervdreptuldeasolicitadocumentesau
informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii proiectului, se constat c
estenecesar.Informaiilesuplimentaresevorsolicitadectreexperiievaluatorinsistemonline,
iarraspunsulvafitransmisonline.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. n cazul n care documentul tehnic(Planul de afaceri) conine informaii insuficiente pentru
clarificareaunuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaiicontradictoriininteriorullui,ori,
fadecelemenionatenCerereadeFinanare.ncazdesuspiciunesepoatesolicitaextras
decartefunciaripentrucazurilencarenuesteobligatoriedepunereaacestuidocument.
2. ncazulncareavizele,acordurile,autorizaiileaufosteliberatedectreautoritileemitente
ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAFIRiinstituiilerespective.
n cazul n care restul documentelor din Cererea de finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutlacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,Cerereadefinanarevafi
declaratneeligibil.

3.Verificareapeterenacererilordefinanare
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitatea care instrumenteaz cererea de finanare,
respectivOJFIR.
Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele tehnice i
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea
anumitorcriteriideeligibilitatepebazadocumentelor(etapaverificriiadministrative)curealitatea,
pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.
ncazulncare,solicitantulnuestedeacordcurezultateleviziteipeterenefectuatdectreexpertii
OJFIR,acestapoatecontestarezultateleverificrii.Contestaiavafidepusonlinenmaxim3zile
lucrtoaredeladataviziteipeterenlaOJFIRullacareadepusCereriidefinanare,numaincazuln
carereprezentantullegal/mputernicitalreprezentantuluilegalamenionatobservatiinformularul
E3.8 Fia de verificare pe teren. n acest caz se va face o nou vizit pe teren de ctre un alt
OJFIR.

4.Verificareacriteriilordeselecie
Verificareapunctajuluideselectieserealizeazpentrutoatecereriledefinantareeligibilepentru
care sau verificat conditiile de eligibilitate, pe baza formularului Fisa de evaluare generala a
proiectuluiE1.2,parteaBVerificareacriteriilordeselectieacereriidefinanare.Verificarilen
conformitatecucriteriiledeselecieipunctajeleaferentestabilitenprezentulghid.

Incazulproiectelorverificate,suntposibile4situatii:
aplicatiaareunpunctajverificatpraguldecalitatealetapei,nRegistrulelectronicprimeste
statutulSselectata
aplicatiaareunpunctajverificat<praguldecalitatealetapeiinRegistrulelectronicprimeste
statutul n asteptare (pn la etapa la care punctajul cererii de finantare cu pragul de calitate
lunaraletapei)
aplicatia are un punctaj verificat < pragul minim de selectie al submsurii i n Registrul
electronicprimestestatutuldeR=respins(nefinantat)
aplicatia are un punctaj estimat (autoevaluare, prescoring) mai mare cu 20% fata de punctajul
calculatdeAFIR,siinRegistrulelectronicprimestestatutulnateptarepentruseleciafinal,vor
intranprocesuldeselecienraportuldeseleciefinalalsesiuniidinanulrespectiv.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

nurmaverificriieligibilitiiiacriteriilordeseleciepotexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil,
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar,
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar,
Proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<pragulminimdeselectiealsubmsurii.

5.Seleciaproiectelor
Submsura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a submsurii
aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selectie, punctajele de selectie, criteriile de
departajareipragulminimsuntrealizatelainitiativaAMPNDRcuconsultareaprelabilaaComitetul
deMonitorizare.PentrufiecaresesiuneanualacontinuasefaceunANUNDELANSAREALICITAIEI
n care se vor prezenta: alocarea anuala corespunzatoare domeniilor de interventie, intervalul de
depunereaproiectelorsipraguriledecalitatelunare.

Solicitanii la depunerea proiectului completeaz in Cererea de Finantare cmpul aferent


punctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunerea continua a proiectelor n cadrul sesiunii anuale se oprete nainte de termenul limit,
atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring)maimaresauegaldectpraguldecalitateaferentluniirespectiveajunge
lanivelulalocriisesiuniianuale.

Toateproiecteledepusentroluncalendaristic,ceaupunctajulmaimaresauegaldectpragulde
calitatecorespunzatorluniirespective,vorfievaluatedectreAFIR.Celelalteproiectevorfievaluate
nlunileurmtoare,atuncicndpunctajulestimativ(autoevaluare/prescoring)vadevenimaimare
sauegalcupraguldecalitatecorespunzatorluniirespectiveivorintrancompetiiecuproiectele
depusenlunilerespective.

Pentruproiecteledepusecupunctajulmaimaresauegaldecatpraguldecalitatecorespunzatorlunii
respectivesevantocmiunraportdeselectielunar,cuexceptiaproiectelorpentrucaresolicitantii
iauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumaimultde20%fatadepunctajulrezultatin
urmaverificarilorAFIR.Acesteavorintranprocesuldeselecieinraportuldeselectiefinal.

Selectia proiectelor se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie in cadrul alocarii


disponibile pentru selecia lunar, care reprezint diferena dintre alocarea anual i valoarea
publictotalaproiectelorselectateprinrapoarteledeselecielunareanterioare

Intermenmaximde37zilelucratoaredelasfarsitulluniirespective,termencesepoateprelungicu
nc 10 de zile lucrtoare dac sunt n evaluare proiecte pe dou sau mai multe submsuri, se
publica raportul de selectie lunar pe siteul AFIR, iar beneficiarii au la dispoziie 10 zile lucrtoare
pentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulselecieilasediileOJFIR.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Dupaexpirareatermenuluidedepunereacontestaiilor,AFIRvaproceda laseleciaproiectelorcu
punctajul total mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru care sa
ntocmit un raport de selecie lunar i care nu au depus contestaii, iar proiectele eligibile cu
punctajultotalmaimicdectultimulpragdecalitateaferentluniipentrucaresantocmitunraport
deselecielunarvorrmnenateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.

Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Contestatii si publicarea raportului de


contestatiipepaginadeinternetalAFIR,solicitantiisuntnotificatiin3zilelucratoaredelapublicare.
Dup publicarea raportului lunar de contestaii in maxim 47 zile lucratoare de la expirarea
termenuluidedepunereacontestatiilor,termencesepoateprelungicunc15dezilelucrtoare
dac sunt n analiz contestaii pe dou sau mai multe submsuri, AFIR va proceda la selecia
proiectelorcupunctajultotalmaimaresauegaldecatpraguldecalitateaferentultimeilunipentru
caresaintocmitunraportdeselectielunar,iarproiectelecupunctajultotalmaimicdectultimul
prag de calitate aferent lunii pentru care sa intocmit un raport de selectie lunar vor rmne n
ateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.
Atentie!
EvaluareacriteriilordeselectiesefacenumaiinbazadocumentelordepuseodatacuCerereade
finantare.
Atentie!
Solicitaniivorputeasredepunosingurdatproiectulncadruluneisesiunianualecontinue,
numaidupretragereanprealabilaacestuiasaudeclarareacaneeligibilacereriidefinanare.

3.2CONTRACTAREAsprijinuluinerambursabil

DupexpirareatermenuluidedepunereacontestaiiloraferenteunuiRaportdeselecielunar/final,
n care sunt incluse proiectele aprobate, AFIR notific beneficiarul privind selectarea Cererii de
Finanarenvedereacontractrii.
Dup soluionarea contestaiilor, pentru proiectele eligibile cu punctajul mai mare sau egal dect
ultimulproiectintratlafinanare,AFIRvanotificabeneficiarulprivindselectareaCereriideFinanare
nvedereasemnariiContractuluidefinantare.

n urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanare i a documentelor solicitate la contractare, pe


suportdehartie,unproiectselectatpoatefideclaratneeligibil,dacnurmaverificriiacestoranu
suntndeplinitecondiiiledeeligibilitate.

ObiectulContractuluilreprezintacordareafinanriinerambursabiledectreAFIR,pentrupunerea
naplicareaCereriidefinanareasumatdectresolicitant.
BeneficiaruluiisevaacordafinanareanerambursabilntermeniiicondiiilestabilitenContract,
careesteconstituitdinContractuldeFinanareianexeleacestuia.
Cererea de finanare depus de beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i
completrilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare i selecie devine obligatorie pentru
beneficiar.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze corect planul de


afaceripepropriarspundere.

Atenie!ntermende15zilelucrtoaredelaprimireanotificrii,solicitantultrebuiesseprezintela
sediulCRFIRdecareaparine,nvedereasemnriiContractuluidefinanare.
Laacestmomentsevaprezentacazieruljudiciaralsolicitantuluincaresevaverificalipsanscrierilor
care privesc sanciuni economicofinanciare. Totodat, solicitanii au obligaia s prezinte
documentul de la banc cu urmtoarele date: denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului
specialncaresederuleazoperaiunilecuAFIR

ATENIE!
La semnarea Contractului de finantare, beneficiarul va prezenta documentele n original pentru
verificareaconformitiicudocumenteledepusencopieodatcucerereadefinanare.

IMPORTANT!
n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul precizat n Notificare pentru a semna
ContractuldefinanareinicinuanunAFIR,atunciseconsidercarenunatlaajutorulfinanciar
nerambursabil.

VerificareaconformitiilancheiereaContractuluidefinanare:
Efectuarea conformitii se va realiza nainte de semnarea Contractului de finantare i const n
verificareaCereriideFinanare:
dacdocumenteleoriginaleaflatenposesiasolicitantuluicorespundcuCerereadeFinanare
depuspeformatdehrtie.

Atenie! n cazul n care expertul verificator descoper modificri ulterioare aduse documentelor
scanatenformatelectronic,proiectulesteconsideratneeligibilinusevamaincheiacontractulde
finanare.

Constituieeroaredefondnesemnareadeclaraiilorpepropriarspunderesituaiencareproiectul
estedeclaratneeligibil.

Atenie!SerecomandconsultareatextuluiintegralalContractuluidefinanare(Anexalaprezentul
ghid vezi www.afir.info), parcurgerea integral i asumarea celor prevzute n acesta i anexele
aferente,asigurndusetotodatdeintrareanposesieaacestora.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


DuratadeexecuieaContractuluideFinanareestedemaximum60deluni.Aceastacuprinde:
durata de realizare a obiectivelor i implementarea corect a planului de afaceri este de
maxim 57 de luni de la semnarea contractului i reprezint termenul limita pn la care
beneficiarulpoatedepuneadouatransadeplat.
ladurataderealizareaobiectiveloriimplementareacorectaplanuluideafaceriseadaug
termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei dea doua transe de
plata.

Duratadevalabilitateacontractuluireprezintduratadeexecuieacontractuluidefinanare,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de ctre Autoritatea
Contractant. Beneficiarul se oblig s respecte i s menin pe toat durata de valabilitate a
contractului,criteriiledeeligibilitateideselecienscrisenPlanuldeafaceri,parteintegrantdin
Cerereadefinanare.Incazulnerespectariiacestora,sumeleacordatevorfirecuperateintegral.

Deasemenea,peoperioadde5anidelaultimaplatefectuatdeAgenie,Beneficiarulseoblig
snumodificeobiectiveleprevazutenPlanuldeafaceri,parteintegrantdinCerereadefinanare,
isnuincetezeactivitatea.

3.3PLATA

n cazul submasurii 6.2, principiul finanrii nerambursabile este acela al acordrii unei prime de
instalare.

Sumeaplicabilesiratasprijinului
SprijinulpublicnerambursabilvarespectaprevederileR1407/2013cuprivirelasprijinuldeminimis
sinuvadepasi200.000euro/beneficiarpe3anifiscali.

Intensitateasprijinuluiestede50.000deeuro/proiect,cuposibilitateamajorariisprijinuluipanala
valorea de 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar
veterinaresideagroturism.

Sprijinulpentruinfiintareadeactivitatinonagricoleinzoneruralesevaacorda,subformadeprima,
indouatransedeplatautorizatedeAFIR,astfel:
primatransevaacordalasemnareadecizieidefinantarepentruacordareasprijinuluii
estede70%dinvaloareasprijinului;
a doua tran, de 30% din valoarea sprijinului, se va acorda cu conditia implementarii
corecteaplanuluideafaceri,faraadepasi5anidelaincheiereadecizieidefinantare.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ATENTIE! Perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 54 de luni si este


urmatdecontrolulimplementariicorectesiplataultimeitranse.Incazulneimplementariicorecte
aplanuluideafaceri,sumeleplatitevorfirecuperateproportionalcuobiectivelenerealizate.

Atenie!Beneficiarulesteobligatsnunstrinezei/sausnumodificeobiectivelerealizateprin
proiectpeoperioadde5anidelaultimaplatefectuatdeAgenie.

Prima cerere de plat se va depune n maxim 10 de zile de la data semnrii Contractului de


finanareireprezint70%dinvaloareasprijinuluiacordat.Platasevaefectuanmaxim90dezile
deladatadeclarriiconformitiicereriideplatdectreAFIR.

naintea solicitrii celei de a doua trane de plat, beneficiarul se oblig s fac dovada creterii
performanelor economice ale investitiei, prin comercializarea produselor proprii/prestarea
serviciilornprocentdeminimum30%dinvaloareaprimeitranedeplat.Cerinavafiverificatn
momentulfinalizriiimplementriiplanuluideafaceri.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1DOCUMENTELENECESARELADEPUNEREACERERIIDEFINANARE

1. Plandeafaceri.

2. Situaiilefinanciare(bilantformular10,contdeprofitipierderiformular20iformularele30i40,pentru
anii n si dupa caz, n1, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finantare, nregistrate la
AdministraiaFinanciar.
sau
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului, nregistrat la
AdministraiaFinanciar(formularul200)
Si/sau
Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document
obligatoriudeprezentatladepunereacereriidefinanare;
sau

DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,ncazulsolicitantilorcarenuaudesfurat
activitateanteriordepuneriiproiectului.

Documentepentruterenurileicldirilepe/ncaresunt/vorfirealizateinvestiiile:

3.1Actuldeproprietateasupraterenului

Sau

alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin/dreptul real principal al terenului:
contractdenchiriere,decomodat,concesiune,(altetipuridefolosinconformlegii)pentruterenulpecare
sevarealizainvestiia,peoperioaddecelpuin10anideladatadepuneriicereriidefinanare.
i,ncazuldreptuluidefolosinprinconcesionare,contractuldeconcesiunevafinsoitdeoadresemisde
concedentcaresspecifice:
- suprafaaconcesionatlazidacpentrusuprafaaconcesionatexistsolicitriprivindretrocedareasau
diminuareaidacda,ssemenionezecareestesuprafaasupusacestuiproces;
-

situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investiiilor
prevzutencontract,dacconcesionaruliarespectatgraficuldeplataredeveneiialteclauze

3.2Pentrucldiri:

Documentcaresatestedreptuldeproprietateasupracldirii

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

sau

altdocumentncheiatlanotariatcarescertificedreptuldefolosin/dreptulrealprincipalasupracldirii:
contractdenchiriere,decomodat,concesiune(altetipuridefolosinconformlegii)pentrucldireancare
sevarealizainvestiia,peoperioaddecelpuin10anideladatadepuneriicereriidefinanare,numain
cazul n care proiectul se refer la dotarea/ achiziionarea de echipamente/ utilaje, amenajarea cldirii n
aceastsituaiefiindconsideratcheltuialneeligibil.
i,ncazuldreptuluidefolosinprinconcesionare,adresemisdeconcedentcaresspecificedacpentru
cldireaconcesionatexistsolicitriprivindretrocedarea.

ATENTIE!Pentruconstruciiledefinitivesolicitantultrebuiesprezintedocumentecarescertificedreptul
realprincipal(dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute)dobnditprin:contractdevanzare
cumparare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre
judectoreasc/contractdeconcesiune,definiteconformLegiinr.50/1991,modificaticompletat,asupra
terenuluipecareurmeazaserealizainvestiia.
Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificat i completat,
solicitantulpoateprezentaiuncontractdecomodat/locaiune(nchiriere)asupraterenului.

4. Copie a extrasului din Registrul agricol cu tampila primriei i meniunea "Conform cu originalul"
(pentrudovedireacalitiidemembrualgospodrieiagricole).

5.CopieaextrasuluidinRegistrulExploataieiemisdeANSVSA/APIAdincaresareiasacalitateadefermier,
custampilasimentiunea"Conformcuoriginalul".
6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ PFA,
titularII,membruIF.
7.CertificatuldenregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComeruluiconformlegislaieinvigoare.

8. Declaratie pe propria raspundere ca nici solicitantul si niciun alt membru al gospodariei nu a mai
solicitat/beneficiatdesprijinpeSM6.2.

9.Certificatedeatestarefiscal,emisenconformitatecuart.112i113dinOG92/2003,privindCodulde
ProcedurFiscal,republicat,dectre:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direciilor Generale ale Finanelor Publice, pentru obligaiile
fiscaleisocialedeplatctrebugetulgeneralconsolidatalstatului;
b) Autoritile administraiei publice locale, n raza crora i au sediul social i puncte de lucru (dup caz),
pentru obligaiile de plat ctre bugetul local (numai n cazul n care solicitantul este proprietar asupra
imobilelor).

Acestecertificatetrebuiesmenionezeclarlipsadatoriilor(prinmeniuneanuaredatoriifiscale,socialesau
localesaubararearubriciincareartrebuisfiemenionate.)

10. Notificarea de asistenta de specialitate de sanatate publica a conformitatii proiectului cu normele de


igienasisanatatepublica.

11.1CertificatconstatatoremisdeOficiulRegistruluiComeruluicarespecificfaptulcsolicitantularecodul
CAENconformactivitiipentrucaresolicitfinanare,existenasediuluisipunctuluidelucrunspaiulrural
(dac este cazul) i c nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicat),
reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii85/2006cumodificrileicompletrileulterioare
i
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

11.2 Declaraia pe propria rspundere c i va deschide punct de lucru n spatiul rural, cu codul CAEN al
activitii pentru care solicit finanare, cnd va ndeplini condiiile, conform legislaiei n vigoare (pentru
investitiinoi,dacestecazul).
i
11.3 Declaraia privind ncadrarea n categoria microintreprinderilor/ntreprinderilor mici (Anexa din
Ghidulsolicitantului)Aceastatrebuiesfiesemnatdepersoanaautorizatsreprezintentreprinderea.

12. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie, lista
cheltuieliloreligibile,costulistadiulproiectului,perioadaderulriiproiectului)ntocmitdesolicitant,pentru
solicitaniicareaumaibeneficiatdeprogramedefinanarenerambursabilnultimii3ani,pentruacelaitip
deactivitate.

13.Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluiprivindrespectareareguliidecumulaajutoarelorde
statiaajutoarelordeminimisAnexadinGhidulsolicitantului.

14.Actulconstitutivalcooperativeiagricole
i
statutulcooperativeiagricole.

15.Angajamentalbeneficiaruluiclamomentulfinalizriiagropensiunii,aceastavafiintrodusncircuitul
turistic.

16.Altedocumente.

4.2Documentelenecesarelaacordareadecizieidefinanare(Contractare)

(1)

Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa
bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat
pentru derularea proiectului.

(2) Declaraia pe propria rspundere a solicitantului c n termen de 9 luni de la decizia de acordarea a


sprijinuluivademaraimplementareaplanuluideafaceri.

(3) Declaraie pe propria rspundere pentru ndeplinirea comercializrii produselor/prestarii serviciilor n


procent minim de 30% din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat n momentul finalizrii
implementriiplanuluideafaceri,respectivladepunereaceleideaIIatranedeplata).
(4) Cazierul judiciar al solicitantului n care se va verifica lipsa nscrierilor care privesc sanciuni economico
financiare;

DocumentelenecesarelatransaaIIadeplata
1.Autorizatiidefunctionare(toate);
2. Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turismsau contractul incheiat cu o agentie de
turismautorizataprivindintroducereaobiectivuluiincircuitulturistic(pentruagroturism).
4.Certificatuldeclasificareaobiectivuluituristic;

5.Altedocumentejustificative(dupcaz).
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.3ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR

CerereadeFinanareAnexa1;
PlanuldeafaceriAnexa2;
ContractuldefinanareAnexa3;
FormularedeplatAnexa4;
Fiasubmsurii6.2Anexa5;
DeclaraiipepropriarspundereAnexa6;

4.4Dicionar

Solicitant persoan fizic autorizat sau juridic, potenial beneficiar al sprijinului nerambursabil
dinFEADR;
Beneficiar persoan fizic autorizat care a ncheiat un contract de finanare cu AFIR pentru
accesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
Cererea de finanare reprezint solicitarea depus de potenialul beneficiar n vederea obinerii
finanriinerambursabile;
Sprijin nerambursabil reprezint suma alocat proiectelor, asigurat prin contribuia Uniunii
EuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Eligibil reprezint ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizat pentru verificarea ndeplinirii condiiilor minime pentru acordarea sprijinului i pentru
selectareaproiectului,nvedereacontractrii;
Fiamsurii descriemotivaia sprijinuluifinanciarnerambursabiloferit, obiectivele msurii,ariade
aplicare i aciunile prevzute, tipul de investiie, menioneaz categoriile de beneficiar i tipul
sprijinului;
Submsura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezintosumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile).

Activitate complementar activitatea cuprins n cadrul unui cod CAEN eligibil, propus prin
proiect, care se desfoar n scopulcompletrii / dezvoltrii/ optimizrii activitii de baz a
solicitantului.
Pragminimreprezintpunctajulminimsubcareunproiecteligibilnupoateintralafinanare.

Prag de calitate lunar reprezint punctajul cumulat realizat pe baza anumitor criterii de selecie,
apreciatdreptreperlunar,careasigurfinanareacuprioritateaproiectelordecalitate.
Investiie nou cuprinde lucrrile de construciimontaj, utilaje, instalaii, care se realizeaz pe
amplasamente noi, sau pentru construciile existente crora li se schimb destinaia, sau pentru

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

construcii aparinnd unitilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui schimb
destinaiainiial;
Reprezentantlegalreprezentantalproiectuluicaredepunecerereadefinanareincazulncare
cererea de finanare va fi selectat, semneaz contractul de finanare i care trebuie s aib
responsabilitiiputeredecizionaldinpunctdevederefinanciarncadrulsocietii;

ABREVIERI
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreatde
UniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputeafiaccesat
FEADRicarerespectliniiledirectoarestrategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
AMPNDRAutoritateadeManagementpentruProgramulNaionaldeDezvoltareRural;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale instituie public subordonat MADR care
deruleazFEADR;
OJFIR Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel
judeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41OficiiJudeene);
APIA Agenia de Plai i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat MADR care
deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul
EuropeanpentruGarantarenAgricultur(FEGA).
ANCAutoritateaNaionalpentruCalificri

4.5AFIRnsprijinuldumneavoastr

Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se ncadreaz n
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul
AFIR,princele8CentreRegionaleicele41
deOficiiJudeene,vpoateacorda
legal(maxim30dezile),oriceinformaienecesarn
informaiilenecesarepentruasolicita
demersuldumneavoastrpentruaccesareafondurilor
finanareaproiectuluidumneavoastr.
europene.
Dacdoriisobineiinformaiisau
ns,nuuitaicexperiiAFIRnuauvoiesvacorde
consideraicsunteidefavorizatn
consultanprivindrealizareaproiectului.
accesareafonduriloreuropenespuneine!
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o

plngere,oreclamaiesauopetiieprivindosituaie
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,sector1
careintrnariadecompetenaAFIR.
reclamatii@afir.infowww.afir.info
www.facebook.com/afir.info
28
twitter:@AFIR_RO
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
031860.11.00
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2


De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei pentru Finanarea
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentruareclamaoanumitsituaiesaupentruasesizaeventualeneregularitiinformainenscris.
Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,reclamaia
sausesizareatrebuiesfieexplicit,sconininformaiiconcrete,verificabileidateledecontact
alepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.

Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i
investiiilecaresuntfinanateprinFEADR,consultaiacestGhid.Dacdoriiinformaiisuplimentare
puteisconsultaiseciuneantrebrifrecventedepepaginadeinternetaAFIR(www.afir.info
Comunicarentrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentelederelaiipublice
dincadrulAFIR.Menionmfaptulcnseciuneantrebrifrecventesuntpublicatetoatentrebrile
i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai
mulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.2

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.