Sunteți pe pagina 1din 1

FFBCAA

UntversitateaTitu Malorescu

Bilet par{ial,,Bazele contabiliti{ii"

I) Comenta{iactiveleimobilizateale entitdliieconomice.
ll) Enumera{i principalelecapitaluri proprii cunoscute.

III) Determina{i mlrimea stocurilor, crean{elorSi datoriilor, conform situa{ieide mai jos: Capital social 150.000;
miferiale de naturaobiectelorde inventar15.000;prirnelegatede capital20.000:furniZriri8.0001mijloacede transpotl
mijloacelorde transport40.000; conturi la banci in lei 23.000; terenuri 15.000;niSrfuri 3.0Q9;
180.000;amotll,izarea
6.000;dividende'de
datorate14.000;ac{iunide{inutela entitdtileafiliate45.000;cheltuielide constituire
impozite'gitaxe
plata 31.000;timbre fiscale 1.000;rqzervelegale30.000;imprumuturiacordatepe termen lung 18.000;fond comercial
pozitiv 10.000;clidiili 4.000;clienfi 6reditori12.000:impozitpe salariipl6titin plus 3.000;creditebancarepe t9rme1
de obligafiuni40.000;prime din rambursarea
lung 80.000;furnizoride imobilizari15.000;imprumuturidin emisiLrni
obligaliunilor10.000;furnizori debitori pentrustocuri6.000;efectede platd 4.000; efectede prhnit 1.000;profitul
2.000;produsefinite 21.000;ajustdripentrudeprecierea
curent5.000;materialecdnsurnabile
irroiluselor
"r"riitirlui
in
creditelorbancare20.000;ambalaje1.000;acreditive
11.000;materiiprim6 14.000;casain lei 6.000;dobAnziaferente
3.000.
lei 1.000;avansuride trezorerie
IV) Formula contabill. Defini{ie gi clasificare,cu exemptificdriproprii. Regulilede funclionarea conturilor.
cu exemplificdri
salariidatorate",
consumabile",,,Personal
V) Comentatidoui dintre conturile,,Clienti",,,Materiale
qi inregistrdri
contabileprivindmodul lor de debitaregi creditare.
in conturi:Capitalsocial50.000lei; casain lei 4.000lei;
sitLrafie
Vl) SC ,,ABC" SA prezintdla 0l.0l.,.N" urmdtoarea
ambalaje1.000lei; conturila bdnci25.000lei; mdrfuri20.000lei; creditebancare35.000lei; pierderereportatd10.000
lei; mijloacede transporf78.000 lei; amorlizareamijloacelorde transport41.000 lei; furnizori 6.000 lei. in'cursul
perioadeiau loc tranzac{iilede maijos:
rrdrfirriin r alcaiecle1.00Clei: .
a) A-chizitis
b) Achizitieobiectede inventarin valoarede 4.000lei; seachitain nurnerarI .000lei; '
c) Se dau in folosin{aobiectede inventarin valoarede 3.000lei;
capitaluluisocialpentruacoperireapierderilorreportate;
d) Se decidereducerea
datoratdpentrucreditulbancar6.000lei;
inregistreazbdobdnda
Se
e)
prin viramenttoatdcreanfa,
serviciite(ilor in valoarede 15.000lei, TVA 19oh;seincaseazd
f) Se piesteazb
g) Achizilie materiiprimein valoarede 9.000lei; darein consum4.000lei;
h) Se presteazdservicii ter{ilor in valoare de 50.000 lei, TVA 240/o;se incaseazdde la client intreagacrean!6prin
viramentbancar;
o ratddin.creditulbancarin valoaredc 2.000de lei gi dobAndadatorat6;,
i) Se ramburseazd
j) Se vAndmdrfuri,prefr"rl
de vdnzarenegociatestecle50.000Iei; '
costulbunurilorlivratefiind cJe15.000lei; '
se livreazhrnarfirrile,
k) cu aceeagiocazie
l) Amortizaremijlocde transportpentruanulcurent4.000lei; :
4.000de lei:
chiria datoratdin exercifiulcLrrent
m) Se primegtefacturareprezentAnd
gi
dupdcarese achitddatoriacdtrefurnizor; '
in
casierie,
lei
se
depune
bancar
4.000
de
numerar
din
contul
n) Se retrage
chiria cuvenitdpentruexerciliulcurent5.000lei;
o) se emitefacturareprezentdnd
de calcul.
ale perioadei
p) Seinchidconturilede cheltuieligi venitLrri
sitLralieiiniliale sub forma bilan{uluitabelar;b) preluareasitualieiiniliale in conturileafectate;c)
Se cere: a) prezentarea
din cursulexercitiului,,N"; d) intocmireabalan{eide verificarecu
cronologicigi sistematic6,atranzacliilor
inregistrarea
p a t r us e r i id e e g a l i t a l i .

Observa{ii:
suntobligatorii;
LToate subiectele
2. Durataexamenuluiestede 2 ore Sijumdtate;
!!!!! BaftI qi spor la lucru