Sunteți pe pagina 1din 15

29.04.2015

LPO303/2013

IDinternunic: 352073 Версиянарусском

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

RepublicaMoldova PARLAMENTUL LEGE Nr.303 din 13.12.2013

RepublicaMoldova

PARLAMENTUL

LEGENr.303

din 13.12.2013

privindserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare

Publicat:14.03.2014înMonitorulOficialNr.60­65 artNr:123 Dataintrariiinvigoare:14.09.2014

Parlamentuladoptăprezentalegeorganică.

Articolul1.Scopullegii

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Scopulprezenteilegiestecreareacadruluilegalpentruînfiinţarea,organizarea,gestionarea,reglementareaşimonitorizarea funcţionăriiserviciuluipublicdealimentarecuapăpotabilă,tehnologică,decanalizareşideepurareaapeloruzatemenajereşi industriale (în continuare – serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate,continuitate,competitivitate,transparenţă,curespectareanormelordecalitate,desecuritateşideprotecţieamediului.

Articolul2.Obiectulşidomeniuldeaplicare

(1)Prezentalegereglementează:

a)activitateadefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; b)exploatarea,întreţinerea,extindereaşifuncţionareasistemelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizare; c)determinareaşiaprobareatarifelorreglementatelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare; d)securitateaşifiabilitateaînalimentareacuapăaconsumatorilor; e)protecţiadrepturilorconsumatorilorserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; f)accesulnediscriminatoriugarantatpentrutoatepersoanelefiziceşijuridicelaserviciulpublicdealimentarecuapăşide canalizareîncondiţiicontractualeşiînconformitatecuactelelegislativeşicualteactenormativeîndomeniu.

(2)Prezentalegestabileştecompetenţeleautorităţilorpublicecentraleşilocaleîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapă

şidecanalizare,autorităţiipublicecentraledereglementare,precumşidrepturileşiobligaţiileconsumatorilorşialeoperatorilorcare furnizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareînlocalităţi,alteprevedericeţindefuncţionareaserviciuluipublicde alimentarecuapăşidecanalizare.

(3)Prevederileprezenteilegiseaplicăserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizatdeoperatorilanivelde

regiuni,raioane,municipii,oraşe,sateşicomune,indiferentdeformajuridicădeorganizarealor.

Articolul3.Serviciulpublicdealimentarecuapă

şidecanalizare

(1)Serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarecuprindetotalitateaactivităţilordeutilitatepublicăşideintereseconomic

şisocialgeneralefectuateînscopulcaptării,tratării,transportului,înmagazinăriişidistribuiriiapeipotabilesautehnologicelatoţi consumătoriidepeteritoriuluneisaualmaimultorlocalităţi,precumşiînscopulcolectării,transportului,epurăriişievacuăriiapelor uzate. (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează de autorităţile administraţieipublicelocalepentrusatisfacereanecesităţilorcolectivităţilorlocale.

(3)Serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizaresefurnizeazăprincreareaşiexploatareauneiinfrastructuritehnico­

edilitarespecifice,denumităsistempublicdealimentarecuapăşidecanalizare.

(4)Înlocalităţileruralesepoateorganiza,dupăcaz,doarserviciulpublicdealimentarecuapă.

Articolul4.Noţiuniprincipale

Însensulprezenteilegi,următoarelenoţiuniprincipalesemnifică:

aducţiune–sistemconstructivprincareseasigurătransportulapeiîndeplinăsecuritatedelacaptarelarezervor; apătehnologică–apăfolosităpentruasigurareaunuiprocestehnologic(spălare,diluare,răcireetc.); apemenajereuzate–apedecanalizarerezultatedinfolosireaapeiîngospodării,instituţiipubliceşiservicii,careprovindin metabolismuluman,dinactivităţimenajereşiigienico­sanitareşicaresîntdeversateînsistemuldecanalizare; apăindustrialăuzată–apăuzatăcareprovinedinprocesulindustrialdeproducţie; avizdebranşare/racordare–avizînscris,eliberatsolicitantuluidecătreoperator,încareseindicăcondiţiiletehniceşieconomice, optime,inclusivpunctuldebranşare/racordare,precumşilucrărilepecareurmeazăsăleîndeplineascăînmodobligatoriusolicitantul pentrubranşarea/racordareainstalaţieisaleinternedeapăşi/saudecanalizarelasistemulpublicdealimentarecuapăşi/saude canalizare; avizareatarifelor–activitatedeanalizăşideverificareacorectitudiniitarifelorcalculatedeoperatori,desfăşuratădeAgenţia NaţionalăpentruReglementareînEnergetică,curespectareaprocedurilordestabilire,ajustareşidemodificareatarifelorşicu emitereaavizelorprivindcuantumultarifelorpentruafiaprobatedeconsiliilelocale; branşamentdeapă–partedinreţeauapublicădealimentarecuapă,careasigurălegăturadintrereţeauapublicădedistribuţieaapei şiinstalaţiainternădeapăauneiincintesauauneiclădiri.Branşamentuldeserveşteunsingurutilizator.Execuţiabranşamentuluise asigurăfiedecătreoperator,fiedecătreutilizator,înfuncţiedeamplasamentulpunctuluidedelimitareainstalaţiilorşinumaiînbaza uneidocumentaţiiavizatedecătreoperatorşicurespectareadreptuluideproprietate.Încazuritemeinicjustificatedecătreutilizator sauoperatorşicîndcondiţiiletehnicenupermitaltăsoluţie,sepoateadmiteracordarea maimultorutilizatorilaacelaşibranşament; branşare/racordare–realizaredecătreoperatorulreţelelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizareauneiconectări permanenteainstalaţieiinternedeapăşi/saudecanalizareaconsumatoruluilareţelelepublicedealimentarecuapăşi/saude canalizare;

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

cămindevizitare–construcţiesubteranărealizatăpentruprotejareaşiaccesullarobineteledereglareadebituluideapă,degolire, deaerisireetc.; conectareneautorizată–racordareneautorizatădecătrepersoanefizicesaujuridiceainstalaţiilorinternedeapăşi/saude canalizarelasistemulpublicdealimentarecuapăşi/saudecanalizare; consumator–persoanăfizicăsaujuridicăcarebeneficiazădeserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareînbazaunui contractîncheiatcuoperatorul; consumatorcasnic–persoanăfizicăsaujuridicăcareutilizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizatde operator,înbazădecontract,pentrunecesităţinelegatedeactivitateadeîntreprinzătorsaudeceaprofesională; consumfraudulos–consumdeapăsaudeversareaapeloruzateprinconectareaneautorizatăainstalaţiilorinternedeapăşi/saude canalizarelasistemuldealimentarecuapăşi/saudecanalizarealoperatorului,prinevitareacontoruluisauprinimplicareaîn funcţionareacontorului,prinîncălcarearegulilordefolosireaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,precumşiîn lipsacontractuluidefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; contor(apometru)–aparatpentrumăsurareavolumuluideapăpotabilă/tehnologicălivratăconsumatoruluisauavolumuluideape uzateevacuateînsistemulpublicdecanalizare; instalaţiiinternedeapă–totalitateainstalaţiilordeaprovizionarecuapăaflateînproprietateasau înadministrareaconsumatorului şiamplasatedupăpunctuldedelimitare,princareseasigurautilizareaapeidecătreconsumator; instalaţiiinternedecanalizare–totalitateainstalaţiiloraflateinproprietateasauînadministrareaconsumatorului,inclusivracordul decanalizare,ceasigurăpreluareaşitransportareaapeiuzatedelainstalaţiileinternedeapăpînălacăminulderacorddinsistemul publicdecanalizare; operator–persoanăjuridicăcaredispune,dirijează,exploateazăşiîntreţineunsistempublicdealimentarecuapăşidecanalizare şifurnizeazăconsumatorilorserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareînbazaunuicontract; preepurare–epurareaoricăreicantităţideapăuzată,altadecîtapamenajerăuzată,dacanuarecalităţicorespunzătoarenormelor localeînvigoare,înaintedeintrarealorînreţeauapublicădecanalizare; punctdedelimitare–locîncareinstalaţiainternădeapăşi/saudecanalizareaconsumatoruluiseconecteazălasistemulpublicde alimentarecuapăşi/saudecanalizaresaulocîncarepatrimoniuladoioperatorisedelimiteazăînfuncţiededreptuldeproprietate. Punctuldedelimitaresestabileşteîncontractuldefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare.Lacaselede locuitindividuale,punctuldedelimitaresestabileştelaieşireadincontorulinstalatîncăminuldebranşare,amplasatînlimita teritoriuluiconsumatorului.Căminuldebranşareestepartecomponentăainstalaţieiinternedeapăşiaparţineconsumatorului.La blocurilelocative,punctuldedelimitaresestabileştelaieşireadincontorulinstalatînsubsolulbloculuilocativ,conformavizuluide branşareeliberatdecătreoperator.Pentrureţeleledecanalizare,punctuldedelimitareestecăminulderacordlareţeauapublicăîn sensuldescurgereaapeiuzate; racorddecanalizare–canalcolectorceasigurălegăturadintreinstalaţiainterioarădecanalizareaconsumatoruluişicolectorulde canalizarepublic; regiune–entitateteritorialădefinitădeunbazinhidrograficlocalităţiledinacăruiariebeneficiazădeserviciulpublicdealimentare cuapăşidecanalizarefurnizatdecătreunoperator; reţeadecanalizare–construcţiedincanalecolectoare,construcţii­anexăetc.,careasigurăcolectareaşitransportulapeide canalizarelastaţiadeepurare; reţeapublicădecanalizare–parteasistemuluipublicdecanalizare,constituitădincanalecolectoareşiconducte,cămineşi

construcţii­anexă,careasigurăpreluarea,evacuareaşitransportulapeiuzatedela2saudelamaimulţiconsumatori.Nuconstituie

reţelepublicebranşamenteledeapă,racorduriledecanalizare,reţeleledeapăşidecanalizareaflatedupăpunctuldedelimitare, reţeleleinternedealimentarecuapăşidecanalizareaferenteunuibloclocativ,chiardacăacestaesteînproprietateamaimultor persoanefizicesaujuridice,reţeleleaferenteuneiincinteproprietateprivatăsauuneiinstituţiipublicepeteritoriulcăreiaseaflămai multeimobile,indiferentdedestinaţie,reţeleleaferenteuneiplatformeindustriale,chiardacăaceastaesteadministratădemaimulte persoanejuridice; reţeapublicădedistribuţieaapei–parteasistemuluipublicdealimentarecuapă,constituitădinreţeauadeconducte,armaturişi dinconstrucţii­anexă,careasigurădistribuţiaapeicătredoisaumaimulţiconsumatori; reţeapublicădetransportalapei–parteasistemuluipublicdealimentarecuapă,constituitădinreţeauadeconductemagistrale, armaturişidinconstrucţii­anexă,careasigurătransportulapei; serviciuauxiliar–serviciuadiţionalfurnizatdecătreoperatorconsumatorilorpentruaasiguraacestoradreptullaserviciulpublic dealimentarecuapă,decanalizareşiepurareaapeloruzate; serviciupublicdealimentarecuapă–totalitateaactivităţilornecesarepentrucaptareaapeibrutedinsursedesuprafaţăsau subterane,tratareaapeibrute,transportareaapeipotabileşi/sautehnologice,înmagazinareaapei, distribuţiaapeipotabileşi/sau tehnologice; serviciupublicdecanalizare–totalitateaactivităţilornecesarepentrucolectarea,transportareaşievacuareaapeloruzatedela consumatorilastaţiiledeepurare,pentruepurareaapeloruzateşievacuareaapeiepurateînemisar; sistempublicdealimentarecuapă–ansambludeinstalaţiitehnologice,echipamentefuncţionaleşidotărispecificeprincarese realizeazăserviciulpublicdealimentarecuapă.Sistemulpublicdealimentarecuapăcuprindeurmătoarelecomponente:captări, aducţiuni,staţiidetratare,staţiidepomparecusaufărăhidrofor,rezervoaredeînmagazinare,reţelepublicedetransportalapei,reţele publicededistribuţieaapei; sistempublicdecanalizare–ansambludeinstalaţiitehnologice,echipamentefuncţionaleşidotărispecificeprincareserealizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare,staţiidepompare,staţiideepurare,colectoaredeevacuarespreemisar; studiudefezabilitate–documentelaboratpentruoinvestiţieîninfrastructuradealimentarecuapăşicanalizare,ceprezintăo analizăacapacităţiideadezvoltaşifinalizacusuccesunproiectprinluareaînconsiderareatuturorfactorilortehnici,financiari,de mediu,socioeconomicişiinstituţionali; tarifdistinct–tarifaprobatdeconsiliullocalsau,dupăcaz,deAgenţiaNaţionalăpentruReglementareînEnergetică,ceinclude costurilejustificatealeoperatoruluipentruachiziţionareaşiinstalareaprimarăaunuicontorîntr­unapartamentdinblocullocativ. TarifuldistinctsedeterminăînconformitatecuMetodologiadedeterminare,aprobareşiaplicareatarifelorpentruserviciileauxiliare furnizatedeoperator,aprobatădeAgenţiaNaţionalăpentruReglementareînEnergetică; tarifpentrubranşare/racordare–sumăachitatădeconsumatoroperatoruluireţeleipublicedealimentarecuapăşi/saude canalizarepentruacoperireacheltuielilornecesarebranşării/racordăriiinstalaţieiinternedeapăşi/saudecanalizare,pentruprocurarea materialelorşiefectuarealucrărilornecesareracordării,determinatăînconformitatecumetodologiaaprobatădeAgenţiaNaţională pentruReglementareînEnergetică.

CapitolulII

COMPETENŢEADMINISTRATIVE

Articolul5.CompetenţaGuvernului

ŞIDEREGLEMENTARE

(1)Guvernulasigurărealizareapoliticiigeneraledestatîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare

conformprogramuluideguvernare.

(2)Guvernulîşiexercităatribuţiileîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareprin:

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

a)iniţiereaşiprezentareaspreadoptareParlamentuluiaunorproiectedeactelegislativeprivindreglementareaactivităţiiserviciului publicdealimentarecuapăşidecanalizare; b)aprobareadeactenormativeîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareînconformitatecuconcepţiile privinddezvoltareasocioeconomică,urbanismulşiamenajareateritoriului,protecţiaşiconservareamediului; c)implementareaîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareamecanismelorspecificeeconomieidepiaţă, creareaunuimediudeconcurenţă,atragereacapitaluluiprivat,promovareadeparteneriatpublic­privatşiaprivatizării.

(3)Guvernulsprijinăautorităţileadministraţieipublicelocaleînvedereaînfiinţării,dezvoltăriişiîmbunătăţiriiserviciuluipublicde

alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi asocierii unităţilor administrativ­teritoriale pentru crearea şi exploatareaunorsistemetehnico­edilitaredeinterescomun.Sprijinulseacordă,lasolicitareaacestora,prinintermediulorganelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe tehnice şi/sau financiare, metodologice şi consultativ­ informaţionale,încondiţiilelegii.

Articolul6.Competenţaorganuluicentraldespecialitate

aladministraţieipubliceîndomeniulserviciului

publicdealimentarecuapăşidecanalizare

Organulcentraldespecialitatealadministraţieipubliceîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare(în

continuare–organcentraldespecialitate):

a)elaboreazăşipromoveazăpoliticadestatîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; b)elaboreazăşipromoveazăprogrameanualedeactivităţiîndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare, finanţatedelabugetuldestatsaudeinstituţiileşiorganizaţiilefinanciareinternaţionale; c)întreprindemăsuriderigoareceţindeimplementareaprevederilorpoliticiinaţionale îndomeniulresurselordeapăşiîn domeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; d)asigurărealizareamăsurilorcedecurgdincolaborareainterstatalăîndomeniul resurselordeapăşicaresîntnecesarepentru atragereainvestiţiilorlaconstrucţiaobiectelordealimentarecuapăşidecanalizare; e)elaboreazăşiparticipălaimplementareaactelorlegislativeşiaaltoractenormativeîndomeniu; f)contribuielaimplementarearealizărilorştiinţificeşitehnologiceîndomeniuldealimentarecuapăşidecanalizare; g)acumuleazăşianalizeazăsistematicinformaţiaprivindsituaţiaîndomeniuşiinformeazădespreaceastaGuvernul.

Articolul7.Reglementareaserviciuluipublicde

alimentarecuapăşidecanalizare (1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către Agenţia Naţională pentru ReglementareînEnergetică(încontinuare–Agenţie).Agenţiaîşiexercităatribuţiileînconformitateculegislaţiaînvigoare. (2)Îndomeniulserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare, Agenţiaexercităurmătoareleatribuţii:

a)eliberează,înconformitatecuproceduraşicucerinţelestabilitedelege,licenţeoperatorilorcarefurnizeazăserviciulpublicde alimentarecuapăşidecanalizarelanivelderegiune,raion,municipiuşioraş; b)prelungeşte,modifică,suspendătemporarsauretragelicenţeleeliberateîncazurileşiîncondiţiileprevăzutedelege; c)desemnează,decomunacordcuautoritateaadministraţieipublicelocale,titularuldelicenţăcarevadesfăşuraactivitatea licenţiatăînlocultitularuluidelicenţăacăruilicenţăafostsuspendată,retrasăsauaexpirat; d)monitorizeazăşicontrolează,înmodulşiînlimitelestabilitedelege,respectareadecătretitulariidelicenţeacondiţiilorstabilite pentrudesfăşurareaactivităţilorlicenţiate; e)elaboreazăşiaprobăMetodologiadedeterminare,aprobareşiaplicareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapă,de canalizareşideepurareaapeloruzateşiMetodologiadedeterminare,aprobareşiaplicareatarifelorlaserviciileauxiliarefurnizatede cătreoperatori; f)elaboreazăşiaprobăRegulamentulcuprivirelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare; g)elaboreazăşiaprobăRegulamentulcuprivirelaindicatoriidecalitateaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; h)elaboreazăşiaprobăRegulamentulcuprivirelaproceduriledeachiziţiedecătreoperatoriabunurilor,alucrărilorşiaserviciilor utilizateînactivitatealor,pentruaasigurarespectareadecătreaceştiaaprincipiuluieficienţeimaximelacheltuieliminime; i)elaboreazăşiaprobăRegulamentulcuprivirelastabilireaşiaprobarea,înscopdedeterminareatarifelor,aconsumului tehnologicşiapierderilordeapăînsistemelepublicedealimentarecuapă; j)avizeazătarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareşitarifelepentruserviciileauxiliarefurnizatela nivelderegiune,raion,municipiuşioraş,determinateşijustificatedeoperatorînconformitatecumetodologiileaprobatedeAgenţie, şileprezintăspreaprobareconsiliilorlocale; k)aprobătarifepentruserviciulpublicdealimentarecuapătehnologicăfurnizatdeoperatorilanivelderegiune,raion,municipiu şioraş; l)aprobătarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare,precumşipentruserviciileauxiliare,furnizatede operatorilanivelderegiune,raion,municipiuşioraş,încazulîncareconsiliilelocalerespectiveaudelegatAgenţieidreptuldeplinde aprobareatarifelor; m)aprobătarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizatlanivelderegiune,raion,municipiuşioraş încazulneaprobăriiacestoradecătreconsiliilelocale,înbazacereriioperatoruluişiaavizuluiprezentatdeAgenţie,întermenul stabilitdeprezentalege; n)monitorizeazăcorectitudineaaplicăriidecătreoperatoriatarifeloraprobatedeAgenţie; o)supravegheazăşicontroleazărespectareadecătreoperatoriaprincipiuluicosturilornecesareşijustificatelacalculareatarifelor pentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizatlanivelderegiune,raion,municipiuşioraş; p)monitorizeazărespectareadecătreoperatori,tarifelecărorasîntaprobatedeAgenţie,aindicatorilordecalitateaserviciului publicdealimentarecuapăşidecanalizare,stabiliţiînregulamentulaprobatdeAgenţie; q)monitorizeazăşicontrolează,înmodulşiînlimitelestabilitedelege,activitateaoperatorilorcarefurnizeazăserviciullanivelde regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologiiaprobatedeAgenţie; r)stabileşte,înscopdedeterminareatarifelorşipentrugarantarealipseidesubvenţiiîncrucişateîntreactivităţilereglementateşi nereglementate,principiişiregulideseparareacosturilordecătre operatori,cerinţe privindreevaluareamijloacelorfixe,precumşi sistemuldeinformaţiiînbazacăroraoperatoriiprezintărapoarteAgenţiei; s)exercităaltefuncţiiacordateprinlegeînraportcuoperatoriicareîşidesfăşoarăactivitatealanivelderegiune,raion,municipiuşi oraş.

(3)Învedereaîndepliniriieficienteaatribuţiilorsale,Agenţiaareurmătoareledrepturidebază:

a)săsolicitedelaoperatoriicareîşidesfăşoarăactivitatealanivelderegiune,raion,municipiuşioraşprezentareadeinformaţii

necesarepentrudeterminareatarifelor,inclusivacelorcareconstituiesecretdestat,secretcomercialsaualteinformaţiioficialecu

accesibilitatelimitată;

b)săaibăaccesladocumenteleprimareaferenteactivităţilorpracticateconformlicenţeişisăobţinădelaoperatoriicareîşi

desfăşoarăactivitatealanivelderegiune,raion,municipiuşioraşcopiişiextrasedindocumentaţiaprimară;

c)săpunăînaplicareprincipiuleficienţeimaximelacheltuieliminimelacalculareaşilaaprobareatarifelorpentruserviciulpublic

dealimentarecuapăşidecanalizare;

d)săadopte,înlimitelecompetenţelorprevăzutedelege,hotărîri,deciziişisăemităavizeprivindcuantumultarifelorpentru

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

aprobareaacestoradecătre consiliilelocale; e)săînaintezeprescripţiiprivindlichidareaîncălcărilordepistate; f)săaplicesancţiuniîncondiţiileprevăzutedelege.

(4)Agenţia,înlimitelebugetuluisăuanualaprobatdeParlament,stabileştepentrutitulariidelicenţeplăţileregulatoriinecesare

pentruasigurareaactivităţiisale,înconformitateculegea,înmărimedepînăla0,15%dincostulanualalserviciuluipublicde

alimentarecuapăşidecanalizare.Plăţileregulatoriiseachitătrimestrialdecătreoperatoriititularidelicenţe,printransfer,lacontul

curentalAgenţiei,întermendecelmult10zilecalendaristicealetrimestruluiurmător.

(5)Operatoriicarefurnizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarelaniveldesat/comunădotatecusisteme

centralizatedealimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzatesesupunproceduriidereglementare,delicenţiere,de aprobareatarifelorînaceleaşicondiţiicaşioperatoriicarefurnizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarelanivelde regiune,raion,municipiuşioraş.

Articolul8.Competenţaautorităţiloradministraţiei

publicelocale

(1)Autorităţileadministraţieipublicelocaledenivelulîntîi:

a) elaboreazăşiimplementeazăplanuripropriidedezvoltareşidefuncţionare,petermenscurt,mediuşilung,aserviciuluipublic dealimentarecuapăşidecanalizareînconformitatecuplanurileurbanisticegenerale,cuprogramelededezvoltaresocial­economică aunităţiiadministrativ­teritoriale,precumşipotrivitangajamentelorinternaţionaleîndomeniuldeprotecţieamediului; b)înfiinţează,organizează,coordonează,monitorizeazăşicontroleazăfuncţionareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşide canalizare,încondiţiilelegii; c)aprobătarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăpotabilăşidecanalizareşipentruserviciileauxiliarefurnizatede cătreoperatoriconsumatorilor,calculateînconformitatecumetodologiileelaborateşiaprobatedecătreAgenţie; d)administreazăsistemulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarecaparteainfrastructuriitehnico­edilitareaunităţilor administrativ­teritorialerespective; e)aprobăregulamentulcuprivirelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare; f)decidasociereaunităţiloradministrativ­teritorialeînvedereaînfiinţăriişiorganizăriiserviciuluipublicdealimentarecuapăşide canalizareşiaîncurajăriiinvestiţiilorînsistemelepublicedealimentarecuapăşidecanalizare; g)deleagăgestiuneaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareşiabunurilorpublicecorespunzătoareconform legislaţieiînvigoare; h)participăcumijloacefinanciareşi/saucubunurilaconstituireapatrimoniuluioperatorilorpentrurealizareadelucrărişipentru furnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; i)contracteazăsaugarantează,încondiţiilelegii,împrumuturilepentrufinanţareaprogramelordeinvestiţiiînvedereadezvoltării sistemuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarealocalităţilor,pentruefectuareadelucrărinoisaudeextinderi,pentru dezvoltareadecapacităţi,inclusivpentrureabilitarea,modernizareaşireechipareasistemelorexistente; j)asigurăalimentareacuapă,precumşiserviciuldecanalizareînsituaţiiexcepţionale; k)alocăcompensaţiipentruunelecategoriideconsumatoricasniciconsideraţivulnerabili,înmodulşiîncondiţiilestabilitedelege; l)decidasupradelegăriicătreAgenţieacompetenţeideaprobareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapăşide canalizare.

(2)Încazulreorganizăriisaulichidăriioperatorilorcareîşidesfăşoarăactivitateaînbazaunorcontractededelegareagestiuniiîn

condiţiileprezenteilegi,autorităţileadministraţieipublicelocaledenivelulîntîivororganizaprocedurinoideîncheiereacontractelor dedelegareagestiuniiserviciuluicuunnouoperator.

(3)MunicipiileChişinăuşiBălţiîşiexercităcompetenţeleprevăzutelaalin.(1)şi(2)cuaplicareaparticularităţilorstabilitede

legislaţiaînvigoarepentruunităţileadministrativ­teritorialerespective.

Articolul9.Supraveghereaşicontroluldestat

alserviciuluipublicdealimentare

cuapăşidecanalizare

Supraveghereaşicontroluldestatalserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseefectueazădecătre:

a)serviciulsupravegheriidestatasănătăţiipublice; b)organuldeprotecţieamediuluiînconjurător; c)serviciuldeadministrareşidesupravegherearesurselordeapă; d)organuldecontrolasupraaplicăriilegislaţieişiadocumentelornormativeînconstrucţii. Capitolul III ORGANIZAREAŞIFUNCŢIONAREA SERVICIULUIPUBLICDEALIMENTARE CUAPĂŞIDECANALIZARE

Articolul10.Principiiledeînfiinţare,organizare

şifuncţionareaserviciuluipublicde

alimentarecuapăşidecanalizare

Serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareseînfiinţează,seorganizeazăşifuncţioneazăînbazaurmătoarelorprincipii:

a)securitateaserviciuluifurnizat; b)politicatarifarăadecvată; c)calitatea,eficienţaşirentabilitateaserviciuluifurnizat; d)transparenţaşiresponsabilitateapublică,incluzîndconsultareacu patronatele,sindicatele,consumatoriişicuasociaţiile reprezentativealeacestoraînproblemeleasocieriiintercomunaleşialeregionalizăriiserviciului; e)dezvoltareadurabilă; f)accesulreglementatlasistemulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarealtuturorconsumatorilor,pebaze contractuale; g)respectareareglementărilorspecificedindomeniulgospodăririiapelor,protecţieimediuluişialsănătăţiipopulaţiei.

Articolul11.Gestiuneaserviciuluipublicdealimentare

cuapăşidecanalizare

(1)Gestiuneaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseorganizeazăşiserealizeazăprin:

a)gestiunedirectă; b)gestiunedelegată.

(2)Alegereaformeidegestiuneaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseefectueazăprindeciziaautorităţii

administraţieipublicelocalesau,dupăcaz,aorganuluicentraldespecialitateîncalitatealordefondatori.

Articolul12.Gestiuneadirectă

(1)Încadrulgestiuniidirecte,autorităţileadministraţieipublicelocaleîşiasumănemijlocittoatesarcinileşiresponsabilităţile

privindorganizarea,conducerea,gestionarea,administrarea,exploatarea,funcţionareaşifinanţareaserviciuluipublicdealimentarecu apăşidecanalizare.

(2)Gestiuneadirectăserealizeazăprinstructurispecializate(secţie,direcţie)organizateîncadrulautorităţiloradministraţieipublice

locale.

(3)Structurilemenţionatelaalin.(2)îşidesfăşoarăactivitateaînbazaunuiregulamentaprobatdeautoritateaadministraţieipublice

29.04.2015

locale.

Articolul13.Gestiuneadelegată

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

(1)Gestiuneadelegatăreprezintămodalitateadegestiuneprincareautorităţileadministraţieipublicelocaletransferă,înbazaunui

contract,denumitîncontinuarecontractdedelegareagestiunii,unuisaumaimultoroperatoritoateatribuţiileşiresponsabilităţile privindfurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,precumşiadministrareaşiexploatareasistemelorşi infrastructuriitehnico­edilitareaferenteacestora. (2) Acordareadreptuluidegestiunedelegatăoperatoruluiseefectueazăîncondiţiidetransparenţă,printr­olicitaţieorganizatăîn conformitateculegislaţiaînvigoare.

(3)Încheiereacontractuluidedelegareagestiuniiserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseefectueazăprindecizie

adoptatădeconsiliullocalsaudeorganulcentraldespecialitate,dupăcaz.

(4)Gestiuneadelegatăserealizeazăprinintermediulunoroperatori,carepotfi:

a)societăţicomerciale,întreprinderimunicipaleşidestatdefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare, înfiinţatedeautorităţileadministraţieipublicelocalesaudeorganulcentraldespecialitate,dupăcaz,cucapitalsocialalunităţilor administrativ­teritorialesaudestat; b)societăţicomercialedefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarecucapitalsocialprivatsaumixt.

(5)Operatorulcareîşidesfăşoarăactivitateaînregimdegestiunedelegatăfurnizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăşide

canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico­edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiuniiaprobatînmodulstabilitşiînbazalicenţeieliberatedeAgenţie.

(6)Delegareagestiuniiseefectueazăînbazădecontractîncondiţiilelegii.

(7)Contractuldedelegareagestiuniiesteînsoţitobligatoriudeurmătoareleanexe:

a)caietuldesarciniprivindfurnizareaserviciului; b)regulamentuldefurnizareaserviciului; c)inventarulbunurilormobileşiimobile,proprietatepublicăsauprivatăaunităţiloradministrativ­teritorialeaferenteserviciului furnizat; d)procesul­verbaldepredare­preluareabunurilorprevăzutelalit.c).

(8)Contractuldedelegareagestiunii,indiferentdetipulacestuia,cuprindeînmodobligatoriuclauzereferitoarela:

a)denumireapărţilorcontractante; b)obiectulcontractului; c)duratacontractului; d)drepturileşiobligaţiilepărţilorcontractante; e)programuldeinvestiţiipentrumodernizări,reabilitări,dezvoltăridecapacităţi,obiectivenoişipentrulucrărideîntreţinere, reparaţiicurente,reparaţiiplanificate,renovăriatîtfizic,cîtşivaloric; f)sarcinileşiresponsabilităţilepărţilorcuprivirelaprogrameledeinvestiţii,laprogrameledereabilitări,reparaţiişirenovări, precumşilacondiţiiledefinanţareaacestora; g)indicatoriidecalitateprivindcalitateaşicantitateaserviciului,stabiliţiprincaietuldesarcinişiprinregulamentulcuprivirela serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare,precumşimoduldeevaluareşidecuantificareaacestora; h)tarifelepracticateşiproceduradestabilire,modificaresauajustareaacestora; i)moduldetarifareşiîncasareacontravaloriiserviciuluifurnizat; j)nivelulredevenţeisaualaltorobligaţii,dupăcaz; k)răspundereacontractuală; l)forţamajoră; m)condiţiilederedefinireaclauzelorcontractuale; n)condiţiilederestituiresaurepartiţie,dupăcaz,abunurilor,inclusivainvestiţiilor,realizatelaîncetarea,indiferentdecauză,a contractului; o)menţinereaechilibruluicontractual; p)condiţiiledereziliereacontractului; q)administrareapatrimoniuluipublicşiprivatpreluat; r)structuraforţeidemuncăşicondiţiileprivindprotecţiasocialăaacesteia; s)alteclauzeconvenitedepărţi,dupăcaz. (9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanţiile profesionale şi financiare ale operatorilor,precumşiindicatoriidecalitateşinivelultarifeloraplicatelafurnizareaserviciuluiîncondiţiidecalitateşicantitate corespunzătoare.

(10)Operatoriinou­înfiinţaţipotfiadmişilaproceduradeîncheiereauneidelegăriagestiuniiînaceleaşicondiţiicaşiceiexistenţi.

(11)Documentaţiaprivindorganizareaşiderulareaproceduriidedelegareagestiuniiseelaboreazăînconformitateculegislaţiaîn

vigoare.Caieteledesarcinişicriteriiledeselecţieaplicabileîncadrulprocedurilordeîncheiereacontractelordedelegareagestiunii seelaboreazăşiseaprobădeautorităţileadministraţieipublicelocalesaudeorganulcentraldespecialitate,dupăcaz.

(12)Încazuloperatorilordeserviciupublicdealimentarecuapăşidecanalizare,prevăzuţilaalin.(4)lit.a),cucapitalsocial

publicmajoritar,gestiuneaserviciuluipoatefidelegatădirectacestoraprincontract.

(13)Încazulgestiuniidelegate,autorităţileadministraţieipublicelocalepăstrează,înconformitatecucompetenţelecelerevin

potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelordedezvoltareasistemelordealimentarecuapăşidecanalizare,precumşiobligaţiadeaurmări,deacontrolaşidea supravegheamodulîncareserealizeazăfurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,şianume:

a)respectareaşiîndeplinireaobligaţiilorcontractualeasumatedeoperatori,inclusivînrelaţiacuconsumatorii; b)indicatoriidecalitateaserviciuluifurnizat; c)administrarea,exploatarea,conservareaşimenţinereaînfuncţiune,dezvoltareasaumodernizareasistemelordealimentarecuapă şidecanalizare; d)formarea,stabilirea,modificareaşiajustareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare.

(14)Învedereaîncheieriicontractelordedelegareagestiuniiserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,consiliile

localesauorganulcentraldespecialitate,dupăcaz,vaasiguraelaborareaşivaaproba,întermende6lunidelaluareadecizieiprivind

delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de fezabilitate pentru fundamentareaşiidentificareasoluţiiloroptimededelegareagestiunii,precumşidocumentaţiadedelegareagestiunii.

(15)Cuexcepţiacontractelorînderulareladataintrăriiînvigoareaprezenteilegi,durataunuicontractdedelegareagestiuniinu

poatefimaimaredecîtduratanecesarăamortizăriiinvestiţiilor,darsănudepăşească49deani.Aceastăduratănupoatefiprelungită

decîtîncondiţiileprezenteilegi,înurmătoarelecazuri:

a)pentrumotivedeinteresgeneral–cazîncareduratacontractuluipoatefiprelungităcucelmult2ani;

b)cîndoperatorul,lacerereaautorităţiiadministraţieipublicelocaleşipentrubunaexecutareaserviciuluisaupentruextinderea sistemuluidealimentarecuapăşidecanalizare,arealizatinvestiţiicarenuarputeafiamortizateîntermenulrămaspînălaexpirarea contractuluiiniţialdecîtprintr­ocreştereexcesivăatarifelor.

(16)Prelungireacontractuluidedelegareagestiuniisedecide,încondiţiilealin.(15),deconsiliullocalsaudeorganulcentralde

specialitate,dupăcaz.

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

(17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu anulează prerogativele autorităţilor administraţieipublicelocaleprivindadoptareapoliticilorşistrategiilordedezvoltareaserviciuluipublic,inclusivaprogramelorde dezvoltareasistemelordealimentarecuapăşidecanalizare,şinuexcluderesponsabilităţileşidreptulacestoradesupraveghere, monitorizareşicontrol,înconformitatecuatribuţiilecelerevinpotrivitlegii. Capitolul IV DREPTURILEŞIOBLIGAŢIILEOPERATORULUI ŞIALECONSUMATORULUILAFURNIZAREA SERVICIULUIPUBLICDEALIMENTARECUAPĂ ŞIDECANALIZARE

Articolul14.Atribuţiileoperatorului

Indiferentdemodalitateadegestiuneadoptatăsaudestatutuljuridic,deformadeorganizare,denaturacapitalului,detipulde

proprietateorideţaradeorigine,operatorultrebuiesăasigure:

a)captarea,tratarea,transportul,acumulareaşidistribuţiaapei,respectiv,canalizarea,epurareaşievacuareaapeloruzate; b)exploatareasistemuluipublicdealimentarecuapăşiasistemuluipublicdecanalizarepînălapunctuldedelimitareareţelelor publiceşiacelorinternealeconsumatoruluiîncondiţiidesiguranţăşieficienţătehnico­economică,curespectareatehnologiilorşia instrucţiunilortehnicedeexploatare; c)instituirea,supravegherea şi întreţinerea,înconformitate cuprevederile legale,a zonelorde protecţie a construcţiilorşi instalaţiilorspecificesistemelorpublicedealimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzate; d)monitorizareastrictăacalităţiiapeipotabileşiaapeiuzatedistribuite/recepţionateprinintermediulsistemelorpublicede alimentarecuapăşi/saudecanalizare,înconformitatecunormeleigienico­sanitareînvigoareşicuconcentraţiilemaximaladmisibile alesubstanţelorpoluanteînapeleuzateladeversarealorînreţeauapublicădecanalizare,înstaţiadeepuraresauînemisar; e)captareaapeibruteşideversareaapeloruzateînreceptoriinaturalicurespectareastrictăacondiţiilorindicateînautorizaţiade utilizareaapei; f)întreţinereaşimenţinereaînstaredefuncţionarepermanentăasistemelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizare,cu excepţiasituaţiilordeforţămajoră; g)măsurareavolumelordeapăprodusă,distribuităşifacturată,cucontoaredeapălegalizate,adecvateşiverificatemetrologic

conformcerinţelorprevăzuteînLegeametrologieinr.647­XIIIdin17noiembrie1995;

h)creştereaeficienţeisistemelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizareînscopulreduceriicheltuielilor,pierderilorînsistem prinreducereacosturilordeproducţie,aconsumurilorspecificedemateriiprime,decombustibil,deenergieelectrică,precumşiprin reechiparea,reutilareaşiretehnologizareaacestora; i)stimulareareduceriiconsumuluideapăprinpromovarearecirculării,refolosiriiapeişiprinpromovareareutilăriisistemelor publicedealimentarecuapăşidecanalizare.

Articolul15.Obligaţiileoperatorului

(1)Operatorulesteobligat:

a)săîndeplineascăcondiţiilestipulateînlicenţă; b)săprezinteAgenţieisauautorităţiiadministraţieipublicelocale,dupăcaz,calculeleargumentatealecheltuielilorsuportate; c)sănuîntrerupăfurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,cuexcepţiacazurilordeneplată,amotivelor tehniceşidesecuritateprevăzuteînlege,înlicenţăşiîncontracte; d)săţinăcontabilitateaînmodulşiîncondiţiileprevăzutedelege; e)săprezinte,întermenelestabilite,autorităţiiadministraţieipublicelocale,autorităţiicentraledespecialitate,precumşiAgenţiei, informaţiasolicitatădeacestea,săasigureaccesulreprezentanţiloracestoralatoatedocumentelececonţininformaţiinecesarepentru verificareaşievaluareafuncţionăriişidezvoltăriiserviciului,săprezinteîntermenAgenţieişiautorităţiiadministraţieipublicelocale rapoarteprivindactivitateadesfăşurată; f)sănutransmităaltorpersoanefizicesaujuridicedrepturişiobligaţiiaferenteactivităţiipecareoperatorulodesfăşoarăşipentru careis­aacordatlicenţăşis­aîncheiatcontractdedelegareagestiunii; g)săachiteplăţileregulatoriiîntermenelestabiliteprinlege.

(2)Înraportcuconsumatorii,operatorulareurmătoareleobligaţii:

a)săasigurefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizaretuturorconsumatorilordinteritoriulînlimitele căruiaafostautorizat,curespectareaprevederiloractelorlegislativeşialealtoractenormativeîndomeniu,inclusivaprevederilor Regulamentuluicuprivirelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare,elaboratşiaprobatdeAgenţie; b)săfurnizezeserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareînlocurileautorizate,ţinîndcontdepunctelededelimitarea reţelelorşiinstalaţiilor,înbazaunuicontractîncheiatcuconsumatorul,şisărespecteangajamentelecontractuale; c)săasigurefuncţionarea,laparametriiproiectaţi,asistemelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizare,sărespecteindicatorii decalitateaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarestabiliţideAgenţieşisăasigurecontinuitateaserviciuluirespectiv lapunctuldedelimitareareţelelorlaparametriifizicişicalitativi;

d)săeliberezeavizederacordare/branşarelareţeauapublicădeapăşidecanalizareîntermendecelmult20dezilecalendaristice

dinmomentuldedepunereasolicităriişiaprezentăriidocumentelornecesareindicateînRegulamentulcuprivirelaserviciulpublic dealimentarecuapăşidecanalizare;

e)săinformezeconsumatorii,celpuţincu3zileînainte,prinmass­mediaşi/sauprinafişarelascărileblocurilorlocative,despre

orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere; f)săîntreprindămăsurideremediere,întermenelestabiliteprinactelenormativeîndomeniu,adefecţiunilorproduseînreţelele sale;

g)săinstaleze,sărepare,săînlocuiascăşisăverificemetrologiccontoareledeapăconformprevederilorart.26;

h)sănuadmitădiscriminareaconsumatorilor,săcalculezeplatapentruserviciulfurnizatînbazatarifeloraprobate,aindicaţiilor contoarelordeapă,iarînlipsaacestora,pedurataverificăriimetrologiceperiodice,sauîncazuldeteriorăriidinmotivecenupotfi imputateconsumatorului,săcalculezeplatapentruvolumuldeapăconsumată,reieşinddinvolumulmediulunar,înregistratîn

ultimele3lunipînălaverificare(deteriorare);

i)săinformezeconsumatoriicuprivirelaserviciulfurnizat,inclusivcuprivirelaeventualeleriscuri,calitateaserviciului,condiţiile calitativeşicantitativededeversareaapeloruzate,modificăriletarifuluişisăprezinte,lacerere,consumatorilorinformaţiicuprivire lavolumuldeapăconsumatăşireferitorlaeventualelepenalităţiplătitedeaceştia; j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitatecuactelelegislativeşicualteactenormativeînvigoare; k)săachite,încondiţiilelegii,proprietarilordinvecinătateasistemelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizareprejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitareadreptuluideservitutevafidespăgubitpentruprejudiciilecauzate.

(3)Ladesfăşurareaactivităţii,operatorultrebuiesărespecteobligaţiilereferitoarelasecuritatea,calitatea,eficienţaşicontinuitatea

furnizăriiserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,normeledesecuritateşidesănătateamuncii,normeledeprotecţiea mediului,precumşiprevederilecontractelorîncheiatecuconsumatorii.

Articolul16.Drepturileoperatorului

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

(1)Înraportcuconsumatorii,operatorulareurmătoareledrepturi:

a)săfacturezeşisăîncasezelunarcontravaloareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizat,înconformitate cutarifeleaprobateşicumodulstabilitdeprezentalege,cualteactenormativeînvigoare; b)săapliceconsumatorilorpenalităţipentruneachitarea,întermenulstabilitîncontract,aserviciuluipublicdealimentarecuapăşi

decanalizarefurnizat,înconformitatecuart.27alin.(5);

c)săaibăacceslacontoareledeapăaleconsumatorilorcucareaîncheiatcontractedefurnizareaserviciuluipublicdealimentare cuapăşidecanalizare,lainstalaţiileaflatepeproprietateaconsumatoruluipentrucitireaindicaţiilorcontoruluideapă,pentru prezentarelaverificareametrologicăşipentrucontrolulintegrităţiicontoruluideapăşialsigiliiloraplicateacestuia,precumşipentru deconectareainstalaţiilorinternedeapăşidecanalizarealeconsumatoruluiîncazurileprevăzutedeactelelegislativeşidealteacte normativeîndomeniu.Accesulsevaefectuadoarînprezenţaconsumatoruluisauareprezentantului acestuia; d)sălimitezesausăîntrerupăfurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareîncazurileşiînmodurileprevăzute deprezentalegeşidealteactenormativeîndomeniu; e)sărefuzebranşarea/racordarealareţelelepublicedealimentarecuapăşi/saudecanalizareainstalaţiilorinternealenoilor consumatori,cupreavizarealor,încazulîncareoperatorulseconfruntăculipsadecapacitatedeproducţie.Refuzultrebuiemotivatşi justificatînmodulcorespunzător.

(2)Operatorulcarefurnizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarearedreptuldeservituteasupraterenurilor,

indiferentdetipuldeproprietate,pentruefectuarealucrărilordeînlăturareaavariilor,demarcare,deconstrucţieaobiectelor,de deservireprofilacticăareţelelorşiinstalaţiilor,dereparareaacestora,cufolosireatehniciirespective.

(3)Efectuarealucrărilorprevăzutelaalin.(2),cuexcepţiacelordeavarie,trebuiesăfiecoordonatăcuautorităţileadministraţiei

publicelocaleşicudeţinătoriideterenuri.Restabilireaporţiunilordestrăzişiterenuriaccidentateînrezultatulunorastfeldelucrărise vaefectuadincontuloperatorului,întermeneleconvenite.

Articolul17.Obligaţiileconsumatorului

Consumatorulareurmătoareleobligaţii:

a)sărespecteprevederilecontractuluiîncheiat,actelorlegislativeşialealtoractenormativeîndomeniu; b)săprezinteoperatoruluidateleşidocumentelenecesarepentruîncheiereasaureîncheiereacontractuluiprivindfurnizarea serviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; c)săexploatezeşisăîntreţinăînstarebunăinstalaţiileinternedeapăşidecanalizareaflateîngestiuneasaînconformitatecu documentelenormativ­tehnice,săremediezelatimpavariileşiscurgeriledeapădelareţeleleproprii; d)săasigureintegritateacontoarelorşiasigiliiloraplicateacestora; e)săacordeaccespersonaluluioperatoruluipentrucitireaindicaţiilorcontoruluideapă,pentruprezentareacontoruluilaverificarea metrologicăşiaintegrităţiicontoruluideapăşiasigiliiloraplicateacestuia,precumşipentrudeconectareainstalaţiilorsaleinternede apăşidecanalizareîncazurileprevăzutedeactelelegislativeşidealteactenormativeîndomeniu; f)săacordeaccespersonaluluioperatorilorlareţelelepublicedealimentarecuapăşidecanalizareamplasatepeteritoriul consumatoruluipentruefectuarealucrărilordeintervenţieşidereconstrucţie; g)săachite,întermenelestabilite,facturilepentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare; h)săutilizezeapaînmodraţionalşifărăfraude; i)sănuexecuteconectărineautorizatelasistemulpublicdealimentarecuapăşi decanalizare; j)sănuevacuezespredeversareînsistemulpublicdecanalizaresubstanţeinterzisedeactelenormativeînvigoareşicarepotavaria reţelelepublicesaupotafectafuncţionareainstalaţiilordeepurareaapeloruzate; k)sămenţinăcurăţeniaşisăîntreţinăînstarecorespunzătoarecăminuldevizitareîncareesteinstalatcontorul,amplasatpe proprietateasa; l)săexecutelucrărideîntreţinereşireparaţie,careîirevinconformreglementărilorlegale,lainstalaţiileinternedeapăşide canalizarepecareleareînfolosinţăpentruanuadmitepierderideapăsau,încazdefuncţionarenecorespunzătoareaacestora,pentru anucreapericolpentrusănătateapublică; m)săinformeze,întermende7zilelucrătoare,operatoruldespretoatecazuriletransferuluisauvînzăriicătrealţi proprietaria imobiluluişiainstalaţiilorsaleinternedeapăşidecanalizare,precumşidespremodificareaaltordatemenţionateîncontractulde furnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; n)săachiteoperatoruluiprejudiciilecauzateprindeteriorareasistemuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,prin evacuareaînreţelelepublicedecanalizareasubstanţelorinterzisespredeversareşiaapeloruzatecuunconţinutsporitdepoluanţi, precumşiînaltecazuriprevăzutedelege.

Articolul18.Drepturileconsumatorului

Consumatorulareurmătoareledrepturi:

a)săbeneficiezedeserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareîncondiţiilestabiliteîncontractuldefurnizarea serviciuluirespectiv,înactelelegislativeşiînalteactenormativeîndomeniu; b)săfieprezentpersonalsausădesemnezeexpresopersoanăcaresăasistelacitireaindicaţiilorcontorului,laefectuareaverificării metrologicedeexpertizăşiacontroluluiintegrităţiicontoruluideapăşiasigiliiloraplicateacestuia,precumşiladeconectarea instalaţiilorsaleinternedeapăşidecanalizareîncazurileprevăzutedeactelelegislativeşidealteactenormativeîndomeniu; c)săfieinformatdintimpdecătreoperatordespreregimuldefurnizareaapei,stabilitînlocalitate,inclusivcuprivirelalimitările sauîntreruperileînfurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,înmodulstabilitdeactelelegislativeşidealte actenormativeîndomeniu; d)săiniţiezemodificareaşicompletareacontractuluidefurnizareaserviciuluişi/sauaanexeloracestuiaprinacorduriadiţionale, inclusivîncazulîncareaparprevederinoiînactelelegislativeşiînalteactenormativeîndomeniu; e)sărenunţe(definitivsautemporar)laserviciileoperatoruluiînmodulstabilitdeactelelegislativeşidealteactenormativeîn domeniu; f)săprimească,lacerere,informaţiiprivindtarifeleînvigoareşicalitateaapei,privindvolumulconsumuluideapă,plăţileşi penalităţilecalculateşiachitate; g)săprimeascărăspunslapetiţiileşireclamaţiileadresateoperatoruluiînmodulşiîntermenelestabilitedelegislaţie; h)săsoliciterecuperareaprejudiciilorcauzatedinvinaoperatoruluiînconformitatecuactelelegislativeşicualteactenormativeîn domeniu; i)săbeneficiezedecompensaţiipentruplataserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizaredinsurselebugetului localsau dinbugetuldestat; j)săexecutealtedrepturistabiliteînactelelegislativeşiînalteactenormativeîndomeniu. CapitolulV FURNIZAREASERVICIULUIPUBLICDEALIMENTARE CUAPĂŞIDECANALIZARE

Articolul19.Alimentareacuapăpotabilă

(1)Apapotabilădistribuităprinsistemelepublicedealimentarecuapăestedestinatăpentrusatisfacereacuprioritateanecesităţilor

gospodăreştialepopulaţiei,aleinstituţiilorpublice,agenţiloreconomici,precumşi,înlipsaapeitehnologice,pentrucombatereaşi stingereaincendiilor.

(2)Apapotabilădistribuităconsumatorilortrebuiesăîntrunească,labranşamenteleacestora,condiţiiledepotabilitateprevăzuteîn

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

normeletehniceşiînreglementărilelegaleînvigoare,precumşiparametriidedebitşidepresiuneprecizaţiîncondiţiiletehnice eliberatedecătreoperatorşiîncontracteledefurnizareaserviciuluirespectiv.

(3)Laelaborareacondiţiilortehnicepentrulucrăriledeproiectare,operatoriisevorîncadraînprevederileplanuluiurbanistic

generalallocalităţiisauînplanullocaldeamenajareateritoriului.Încazulîncarelocalitateanudispunedeplanulurbanisticgeneral actualizatsaudeplanullocaldeamenajareateritoriuluiactualizat,operatorul,înaintedeeliberareacondiţiilortehnice,vaaprobaprin deciziarespectivăaautorităţilorpublicelocaleplanuldedezvoltareareţelelor.

(4)Lafinalizarealucrărilordeconstrucţie,instalaţiileşireţelelepublicedealimentarecuapăşidecanalizare,situatepeteren

public,construitedepersoanefiziceşi/saudepersoanejuridice,precumşiceleconstruitepînălaintrareaînvigoareaprezenteilegi, indiferentdesursadefinanţare,setransmitgratuitlabalanţaautorităţiiadministraţieipublicelocalesaudirectoperatoruluiîn conformitatecudeciziaconsiliuluilocal.

(5)Înlocalităţilecaredispundesistemepublicedealimentarecuapăaicărorconsumatorisîntasiguraţicuapăînvolumdeplinse

interziceforareadenoifîntîniartezieneşiexploatareacelorexistentepentruutilizareaapelorsubterane,cuexcepţiacazurilorîncare

seobţineacorduloperatoruluicoordonatcuautoritateaadministraţieipublicelocalecînd:

a)estenecesarăcreareasurselorderezervăpentrualimentareacuapăaobiectelordeimportanţăstrategicăşipentrufuncţionarea normalăaacestoraînsituaţiiexcepţionale; b)cerinţeledeapăaleconsumatoruluinupotfiacoperiteintegraldecătreoperator.

(6)Încazurileîncareestenecesarăalimentareacuapăaobiectelorpentrucomerţulsezonier,acelorpentruamenajareateritoriului,

gospodărieidrumurilorşiaspaţiilorverzi,precumşiaceloraflateînconstrucţie,operatorularedreptulsăpermităconstrucţia reţelelorşiainstalaţiilorprovizorii.Înacestecazuri,consumuriledeapăvorficontorizate,iarplatapentruserviciulfurnizatseva efectuaconformindicilorcontorului.

(7)Racordareareţelelorşiainstalaţiilorprovizoriilacoloanelededistribuţieaapeisaulahidranţiesteinterzisă.

(8)Înexteriorulclădirilor,reţeleleprovizoriiseinstaleazăînpămîntlaoadîncimestabilitădenormeleînconstrucţiiînvigoaresau

încanalesubterane.Instalareareţelelorlasuprafaţaterenuluisepermitenumaiîncazulîncarereţelelerespectiveurmeazăafifolosite doarînperioadacaldăaanului.

Articolul20.Alimentareacuapătehnologică

(1)Pentrusatisfacereanecesităţilor,cumsîntstropitulstrăzilorşialspaţiilorverzi,spălareapieţelorşiastrăzilor,spălareaperiodică

asistemuluidecanalizare,spălareaautovehiculelorşiconsumultehnologicalunităţilorindustriale,sevautilizacuprecădereapa tehnologică.

(2)Alimentareacuapătehnologicăseasigurăfieprinsistemecentralizatepublicedealimentarecuapă,fieprinsistemeindividuale

realizateşiexploatatedeconsumatori.

(3)Seinterziceoricelegăturăsauinterconectareareţelelordealimentarecuapătehnologicăcureţeleledealimentarecuapă

potabilăşi/saucureţelelefîntînilorarteziene.

Articolul21.Alimentareacuapăînsituaţii

excepţionale

(1)Furnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareconsumatorilorînsituaţiiexcepţionale(avarii,catastrofe,

calamităţicucaracternaturaletc.)seefectueazăînconformitatecuactelelegislativeşicualteactenormativeînvigoare.

(2)Încazullipseideapăcauzatedecalamităţinaturaleşi/saudecatastrofetehnogene,distribuţiaapeisevaefectuaconformunui

program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilorprindiversemijloace(mass­media,telefon,afişarelautilizatoretc.).

Articolul22.Evacuareaapeloruzate

(1)Cantitateadesubstanţepoluanteînapeleuzateevacuateînsistemelepublicedecanalizaretrebuiesănudepăşeascăconcentraţia

maximadmisibilă.Apeleuzatetrebuiesăcorespundăprevederiloractelornormativeînvigoareşialecontractuluidefurnizarea

serviciului,astfelîncîtprinnatura,cantitateaoricalitatealorsănuconducăla:

a)degradareaconstrucţiilorşiinstalaţiilorcomponentealesistemelorcentralizatepublicedecanalizare; b)diminuareacapacităţiidetransportareţelelorşiacanalelorcolectoare; c)perturbareafuncţionăriinormaleastaţieideepurare,cauzatădedepăşireadebituluişiaîncărcăriisaudeinhibareaproceselorde epurare; d)apariţiaunorpericolepentruigienaşisănătateapopulaţieisauapersonaluluiînprocesuldeexploatareasistemului; e)apariţiapericolelordeexplozie.

(2)Evacuareaînreceptoriinaturaliaapeloruzateepurateşidepozitareanămolurilorprovenitedelastaţiiledeepurareseefectuează

numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în documentele de mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilorînvigoaredindomeniulprotecţieicalităţiiapeişiamediului,astfelîncîtsăsegarantezeprotecţiaşiconservarea mediului.

(3)Preluareaînsistemelepublicedecanalizareaapeloruzateprovenitedelaîntreprinderileindustrialesaudelaalţiconsumatori

neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelornuestedepăşitădinpunctdevederehidraulicsaualîncărcăriicusubstanţeimpurificatoareşidoardacăapeleuzatenu conţinpoluanţitoxicisaucarepotinhibaoriblocaprocesuldeepurare.

(4)Nămolurileprovenitedinstaţiiledetratareaapei,dinsistemeledecanalizareşidinstaţiiledeepurareaapeloruzatesetratează

şiseprelucreazăînvedereaneutralizării,deshidratării,depozităriicontrolatesauînvedereavalorificăriipotrivitreglementărilorlegale învigoareprivindprotecţiaşiconservareamediului.

(5)Evacuareaapeloruzateînsistemelepublicedecanalizareseefectueazănumaiînbazaautorizaţiilorderacordareşi/saude

deversareîntocmiteînscris,eliberatedeoperatoriicareadministreazăşiexploateazăsistemeledecanalizareşicareexercităcontrolul calităţiiapelorrecepţionateşialcontractelordefurnizareaserviciuluidecanalizareîncheiate.Ocondiţieobligatoriepentrueliberarea autorizaţiilordedeversareaapeloruzateagenţiloreconomicicaredispundefîntîniartezieneestedeţinereaautorizaţieidemediu

pentrufolosinţaspecialăaapeiconformLegiiapelornr.272din23decembrie2011.

(6)Pentruobţinereaautorizaţiilordedeversareaapelor industrialeuzateînreţeauapublicădecanalizaresaupentruînnoirea acesteia,agentuleconomic(consumatorul)depuneocereredeformastabilitădecătreoperator,lacareseanexează:

a)documentaţiadeproiect,avizatădeInspectoratulEcologicdeStat –pentruunităţileeconomicenoisauretehnologizate,sau carteatehnicăagospodăririiapelor–pentruîntreprinderileexistente(laînnoireaacorduluideracordare); b)schemasistemuluidecanalizareaîntreprinderii; c)schemastaţieilocaledepreepurareaapeloruzate(dacăexistă); d)informaţiadespreparametriideevacuareaapelorindustrialeuzate; e)normativeleprivindcompoziţiaşidebiteledeapeindustrialeuzateevacuate; f)dateledesprecompoziţiaapeloruzateladeversareaînreţeauapublică:rezultateleanalizelorprobelordeapeuzateladebitemedii şimaxime,înperioadeleunorcantităţimediişimaximedesubstanţepoluante(variaţiasaucronogramaconcentraţiilorpoluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice; g)cantitateadenămoluriformate,metodeledeprelucrareşiutilizare; h)raportuldesprerealizareaplanuluidemăsuritehnico­organizatoricedereducereadebitelordeapeuzateevacuateînreţeaua publicăşiderespectareavaloriloradmisibilealeindicatorilordecalitateşiaregimuluidedeversareaapeloruzate(laînnoirea

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

acorduluideracordare); i)certificateleigieniceşidecalitate,denumireasubstanţelorfolositeînprocesultehnologicşicomponenţaacestora; j)ordinulprivindabilitareapersoanelorresponsabile(celpuţinadouăpersoane)pentruprelevareaprobelordeapeuzateevacuateşi pentrusemnareaactelorrespective.

(7)Stabilireacondiţiilordeevacuareaapeloruzatedelaagenţiieconomiciînsistemeledecanalizarealelocalităţilor,precumşia

concentraţiilormaximaladmisibiledepoluanţiînapeleuzate,seefectueazădecătreoperator,reieşinddinnormativeledeversării limitatadmisibileînemisari,eliberateînmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare.

(8)Ladepunereacererilorderacordareaagenţiloreconomicilasistemeledecanalizarealelocalităţilor,solicitantulvaprezenta

operatoruluidocumentaţiadeproiectînsoţitădeavizulpozitivalexpertizeiecologicedestatşidateledesprevolumulşicompoziţia apeloruzatecareurmeazăafievacuateînsistemuldecanalizare,iarîncazulreconstrucţieiîntreprinderiisaualextinderiicapacităţilor deproducţie,vaprezentaşiinformaţiaprivindcompoziţiaapeloruzateşigraficulorardeevacuareaacestora. (9) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou­construite sau reconstruite/retehnologizateseelibereazădupădareaînexploatareaobiectivuluirespectiv,construitînconformitatecuproiectul avizatdeInspectoratulEcologicdeStatşicucondiţiaexistenţeicapacităţilornecesarealeinstalaţiilordeepurarealesistemuluide canalizareallocalităţii.Încazulîncarecondiţiilederecepţionareaapeloruzateînreţeauapublicăprevădepurarea/preepurarealocală aacestora,operatorulelibereazăautorizaţiadeconectareşideversarenumaidupădareaînexploatareastaţieidepreepurarecare trebuiesăasigureeficienţadeepurarenecesară/suficientăpentrudeversareaapeloruzateînreţeauapublicădecanalizarealocalităţii.

(10)Laperfectareaautorizaţieidedeversareaapelorindustrialeuzateînreţeauapublicădecanalizare,operatorultrebuiesă

examinezematerialeleexplicativejustificateprezentatedeconsumatorulapei,luîndîncalcul:

a)preepurareaapelorindustrialeuzatesauauneipărţidinacestealastaţiadeepurarelocalăaconsumatorului; b)preepurareaapelorindustrialeuzateîncomuncualealtorîntreprinderiîncadrulunorstaţiideepurarealegrupuluide întreprinderi(dacăaşacevaexistă); c)reutilizareamaximăaapeloruzateepuratepentruasigurareaproceselortehnologicecuapă tehnologicăsaupentrualtefolosinţe; d)implementareadetehnologiinoicareoferăposibilitateadereducereaconsumuluideapăsauadebituluideapeuzate,precumşi agraduluilordepoluare; e)folosireasistemelorînchisedealimentarecuapăsauutilizarearepetatăşisuccesivăaapeiînproceseletehnologiceale întreprinderii; f)recuperareasubstanţelorutileconţinuteînapeleindustrialeuzate; g)tratareaşiutilizareanămolurilorrezultatedinproceseletehnologiceşidinpreepurareaapelorindustrialeuzate.

(11)Dupăobţinereatuturormaterialelordelaagentuleconomic,operatorulleexamineazăîntermende20dezileşi,încazulîn

carecondiţiiledeevacuareaapeloruzatecorespundcerinţelorprevăzutedeactelenormativeînvigoareîndomeniulprotecţiei mediului,acestaelibereazăautorizaţiadedeversareaapeloruzateşiîncheiecontractul defurnizareaserviciuluipublicdecanalizare.

(12)Autorizaţiadedeversareaapeloruzateînreţeauapublicădecanalizareseelibereazăagentuluieconomicpeuntermendepînă

la2ani,suficientpentrurealizareaplanuluidemăsuritehnico­organizatoricenecesarepentruefectuareaactivităţilorindicatelaalin.

(10)lit.c)şid),dupăcareurmeazăonouăsolicitaredeprelungireatermenuluidevalabilitateaautorizaţiei.Autorizaţiadedeversare

aapeloruzatepoatefianulatăîncazulschimbăriicondiţiilordecanalizarealocalităţiisauîncazulnerespectăriidecătreutilizatora condiţiilordedeversareaapeloruzate.

(13)Evacuareaapeloruzateînlipsacontractuluibilateralîncheiatseconsiderăracordareneautorizată,pentrucareconsumatorul

respectivpoartărăspundereconformlegislaţieiîn vigoare.

(14)Încazulîncarecondiţiiledeevacuareaapeloruzateînreţeauapublicănupotfiîndeplinitedinpunctdevedereeconomicsau

tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea respectivă, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de

deversare.Argumentareaseexamineazădecătreoperatorîntermende10zile,luîndu­sedeciziadeîncheierecuagentuleconomica

unuicontractdeevacuareaapeloruzatesupraîncărcatelatarifemajorate.Contractulpoatefiîncheiatnumaiîncazulîncarestaţiade epurareaapeloruzatedispunederezervenecesarepentruaefectuaepurarea,ţinîndcontdeindicatoriirespectivi,dacănuseaduc prejudiciifuncţionăriinormaleareţelelorşiinstalaţiilordeepurareşiseasigurărespectareacondiţiilordecalitatestabilitepentru evacuareaapeloruzateepurateînemisar.

(15)Eliberareaautorizaţieidedeversareaapeloruzateşiîncheiereacontractuluiprivindevacuareaapeloruzateînsistemulde

canalizareallocalităţiiaapeloruzatecenecesitămodificareatehnologieisauaparametrilordefuncţionareastaţieideepurarepoatefi efectuatănumaidupăîndeplinireatuturormăsurilornecesarepentruasigurareacondiţiilordeevacuareaapeloruzateepurateîn emisar.

(16)Oricemodificareaindicatorilornormatividecalitateşi/sauaregimuluidedeversareaapeloruzateînsistemuldecanalizareal

localităţii,stabiliţiîncontractuldefurnizareaserviciuluidecanalizare,atragesancţiunistipulateîncontract.

(17)Ladeversareadecătreagenţiieconomiciaapeloruzateînsistemuldecanalizareallocalităţii,alecărorvolumşinivelde

poluarenudepăşescnormativeleaprobateînmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare,seaplicătarifeleînvigoarepentruserviciulde evacuareaapeloruzate.

(18)Încazulîncarevolumulsubstanţelorînsuspensie,consumulbiochimicdeoxigenpentru5zile(CBO5),precumşialţi

indicatoridepăşescnormativeleaprobateînmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare,seaplicătarifediferenţiate, calculateproporţional cuindiciinormativelorindicate,conformcondiţiilorcontractuale,iarînlipsaacestorclauzeîncontractulobligatoriu–conform

modalităţiistabiliteprinLegeanr.1540­XIIIdin25februarie1998privindplatapentrupoluareamediuluişiprinalteactelegislative

învigoare. (19)Consumatoriicareauadmisdeversareaînreţeauapublicădecanalizarea materialelorceauprovocatieşirea,parţialăsau totală,dinfuncţiuneasistemuluidecanalizareallocalităţii,inclusivastaţiilordeepurare,recupereazăprejudiciulînmodulstabilitde legislaţiaînvigoare.

(20)Toatelitigiileapărutesesoluţioneazăîninstanţeledejudecată.

(21)Concentraţiilemaximaladmisibiledepoluanţiînapeleuzatepentrufiecareagenteconomicdinteritoriulrespectivsestabilesc

decătreoperatorşiseaprobădecătreagenţiaecologicăteritorialăreieşinddinnormativeledeversărilorlimitatadmisibile.

Articolul23.Întreruperişilimitărilafurnizarea

serviciuluipublicdealimentarecuapă şi/saudecanalizare

(1)Furnizareaapeipotabileşirecepţionareaapeloruzateseefectueazăfărăîntreruperidacăcontractulîncheiatîntreoperatorşi

consumatornuprevedeunaltregim,exceptîndcazurileindicateînprezentularticol.

(2)Limitareavolumuluideapăfurnizatconsumatorului,precumşireglementarearegimuluidefurnizareaapeiseefectuează

potrivitcondiţiilorcontractuluirespectiv,înconformitatecuprevederileprezenteilegi.

(3)Înanumitesituaţii,dupăceconsumatorulrespectivafostprevenitînprealabil,operatorularedreptulsăsuspendefurnizarea

apeisaurecepţionareaapeloruzatecucondiţiacăacesteacţiuninuvorinfluenţanegativcalitateaserviciuluiprestataltorconsumatori.

Asemeneasituaţiisînt:

a)stareatehnicănesatisfăcătoareareţelelorşiinstalaţiilordealimentarecuapăşi/saudecanalizare,aflateînadministrarea

consumatorului,şirefuzulacestuiadealichidanerespectarearegulilordeexploataretehnică;

b)refuzulrepetatdeapermitereprezentantuluioperatorului,împuternicitcudreptuldecontrol,accesullainstalaţiileşilareţelele

dealimentarecuapăşi/saudecanalizare,ladispozitiveleşiconstrucţiileaferentepentruexaminărileprescrisesaupentruverificareaşi

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

citireadatelorcontoarelor,efectuareamăsurărilorşiprelevareaprobelordeapeuzate,aplicareasigiliilor,reglementareadistribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie,construcţieetc.; c)dispoziţiaorganelorteritorialedesupravegheresanitarăşidemediu; d)neîndeplinireadecătreconsumatoracondiţiilorcontractuluiîncheiatcuoperatorulprivindlimiteleconsumuluideapă,volumul şicalitateaapeloruzateevacuatesauprivindcerinţeledeprotecţieamediului; e)depistareainstalaţiilorşiconstrucţiilorconectateneautorizatlareţeleleconsumatorului,precumşilasistemeledealimentarecu apăşi/saudecanalizarealeoperatorului; f)neachitareadecătreconsumatoraplăţiipentruserviciulfurnizatdeoperatorîntermenelestabiliteînprezentalegeşiîncontractul defurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşi/saudecanalizare.

(4)Despreexecutarealucrărilorplanificate(dereparaţie,racordare,reconstrucţieetc.)lareţeleleşiinstalaţiiledealimentarecuapă

şi/saudecanalizarelacaresîntracordatereţeleleconsumatorului,operatorulesteobligatsăanunţeconsumatorulînprealabil,cucel

puţin3zilelucrătoareînaintedeexecutare.

(5)Operatorularedreptulsăsuspendefurnizareaapeipotabile,recepţiaapeloruzatesausăreducă,fărăpreaviz,volumul

serviciuluifurnizatînurmătoarelecazuri:

a)sistarealivrăriideenergieelectricălaobiectelesistemelorpublicedealimentarecuapăşidecanalizaredecătrefurnizorulde energieelectrică; b)producereacircumstanţelordeforţămajoră,aavariilorlareţeleleşilainstalaţiiledealimentarecuapăşi/saudecanalizare, precumşidegradarea bruscăşiesenţialăacalităţiiapeilasursadecaptarecaurmareaconcentraţieimaridepoluanţiînapă,situaţie cenecesităsistareadeurgenţăadistribuţieiapeişi/sauarecepţionăriiapeloruzate; c)necesitateadeamăridebituldeapăînlocurileîncareurmeazăsăfiestinseincendiile.

(6)Încazdefurnizareaapeicuîntreruperedincauzacapacităţiiinsuficienteaapeductului,operatorul,cuacordulautorităţilor

administraţieipublicelocale,organizeazădistribuireaapeiînsectoarelecorespunzătoarealelocalităţilorconformunuiorar,anunţînd consumatoriidespreregimuldefurnizare.Totodată,operatorulelaboreazăşirealizeazămăsurideasigurareulterioarăalivrăriiapei cătreconsumatoriînvolumeleprevăzute.

(7)Despretoatecazuriledesuspendarealivrăriideapălaobiectelecaredispundereţeleexterioareşiinterioaredeapeductde

protecţiecontraincendiilor,operatorulvaanunţaserviciuldepompieri.

(8)Operatorularedreptulsăsuspendefurnizareaserviciuluicătreconsumatorulcarenurespectăreglementărileînvigoare,

prevederilecontractuale,utilizeazăserviciulînmodfraudulosşicarenuachităcontravaloareaserviciuluifurnizatprindebranşareade la reţelele publice de transportare sau de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciuluicauzat.

(9)Reluareafurnizăriiserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizaresevaefectua,întermencarenudepăşeşte3zile

lucrătoare,dupăînlăturareacauzelorcareaucondusladeconectareşidupăachitareaplăţiipentrureconectare.Cheltuielilejustificate aferentesuspendării,respectiv,reluăriifurnizăriiserviciuluisesuportădecătreconsumator.

Articolul24.Conectareaneautorizatăaobiectelor

consumatoruluilareţelelepublicede alimentarecuapăşi/saudecanalizare

(1)Branşarea/racordareainstalaţiilorinternedeapăşicanalizarelasistemulpublicrespectivseefectueazădecătreoperatordupă

îndeplinireacondiţiilorincluseînavizuldebranşare/racordare.

(2)Seconsiderăneautorizateconectările:

a)executatefărăavizulprealabilaloperatoruluisaudupăexpirareatermenuluidevalabilitateacontractuluicuacesta; b)folositeînaintedeafirecepţionateşidateînexploatareînmodulstabilitdeactelenormativeînvigoare; c)exploatatepînălaîncheiereacontractuluidefurnizareaserviciului.

(3)Seconsiderăneautorizateconstrucţiileşiinstalaţiile:

a)executatefărăproiectsauînbazaunuiproiectneautorizatînmodulstabilitoridupăunproiectcarenuafostcoordonatcu instituţiileabilitate,precumşidupăoriceproiectîncarenuau fostrespectatecondiţiiletehnice; b)executatefărăsupraveghereatehnicăainstituţiilorabilitate; c)reconstruitefărăavizuloperatoruluisaucelealecărorechipamentedemăsurareaufostdemontateşimontate(instalate)fără avizulprealabilaloperatorului.

(4)Seinterzicebranşareareţelelordetransportareşidistribuţieaapeicarenucorespundcerinţelornormativedecalitatepentruapa

potabilălareţeleledealimentarecuapăpotabilă.

(5)Pentruconectareaneautorizatălareţeleleoperatoruluipoartărăspundereproprietarulconstrucţiilorşialinstalaţiilorconectate

sauantreprenorul,iarlareţeleleconsumatorului–consumatorulşiproprietarulconstrucţiilorşialinstalaţiilorrespective.

(6)Responsabilitateapentruconectareareţelelornou­construite,înaintecaacesteasăfierecepţionate,opoartăpersoanafizicăsau

juridicăîncalitatedeproprietaralacestorreţele.

(7)Operatorulesteobligatsăîntocmeascăprocese­verbaleîntoatecazuriledeconectareneautorizatădepistate,iarpersoanele

vinovateurmeazăafisancţionatecontravenţional. (8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, operatorul va factura proprietarului/locataruluisuprafeţelordescurgereaapelorpluvialevolumuldeversărilor,calculatconformactelornormative,cu aplicareatarifuluipentruserviciuldecanalizare.

(9)Conectărileneautorizatelareţelelepublicedealimentarecuapăşidecanalizareurmeazăafilichidate.Cheltuielilelegatede

debranşareaconstrucţiilorşiainstalaţiilorneautorizatelesuportăproprietariişipersoaneleindicatelaalin.(5)şi(6).

Articolul25.Zoneledeprotecţie

(1)Obiectelesistemuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareauungradsporitdepericol.Pentruasigurareaexploatăriilorîn

siguranţă,sestabilesczonedeprotecţie.Moduldedelimitareazonelorrespective,dimensiunileşiregimullorsereglementeazăprin actenormative,aprobatedecătreorganelederesort.

(2)Oricetipdelucrăriînzonadeprotecţieseefectueazănumaicuacorduloperatorului.

Articolul26.Evidenţaapeifurnizateconsumatorului

şiaapeiuzateevacuateînsistemulde canalizare

(1)Volumuldeapăfurnizatconsumatoruluişivolumuldeapăuzatăevacuatăînsistemuldecanalizareşirecepţionatedecătre

operatorsedeterminăînbazaindicilorînregistraţidecontoruldebranşament.

(2)Înlipsacontorului,volumuldeapăconsumatăsecalculeazăîncorespunderecunormeledeconsumaprobateînmodulstabilit,

conformprevederiloractelornormativeînvigoare.

(3)Încazulîncarecontorulafostdemontatpentruverificaremetrologicăsaupentrureparaţie,consumuldeapăsevacalcula

conformvolumuluimediualultimelor3luniînregistratpînălaverificaresaudeteriorare.

(4)Achiziţionarea,instalarea,exploatarea,întreţinerea,reparaţia,înlocuireaşiverificareametrologicăacontoarelordebranşament

seefectuează:

a)lablocurilocativeşilacaseindividuale–decătreoperator,dincontulmijloacelorfinanciareprevăzuteîntarifelepentru

serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare,calculateconformMetodologieidedeterminare,aprobareşiaplicareatarifelor

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

pentruserviciuldealimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzate;

b)înapartamenteledinblocurilelocative–decătreoperator,încondiţiileprevăzutelaart.29alin.(3)şi(4),prinaplicareatarifului

distinct,saudecătreproprietariiapartamentelor,înmodulstabilitdegestionarulbloculuilocativ,încondiţiileprevăzutelaart.29alin.

(2);

c)laalţiconsumatori–conformclauzelorcontractuluiîncheiatîntreconsumatorşioperator,dincontulmijloacelorfinanciareale consumatorului.

(5)Tipulconcretdecontorcareurmeazăafiinstalatseselecteazădecătreoperatorconformmodeleloraprobateşiincluseîn

RegistruldestatalmijloacelordemăsurarealRepubliciiMoldova,cuindicareaparametrilorşicaracteristicilortehnicealeacestoraîn condiţiiletehniceprevăzuteîncontractulîncheiatîntreconsumatorşioperator.

(6)Consumatorulesteresponsabilpentrupăstrareaintegrităţiicontoruluişiasigiliiloraplicateînconformitatecucontractul

încheiatcuoperatorul.

(7)Verificareametrologicăacontoarelorseefectueazălaexpirareatermenuluideverificaremetrologicădeexpertiză,stabilitîn

listaoficialăamijloacelordemăsuraresupusecontroluluimetrologiclegalînlaboratoareledesemnatedecătreautoritateacentralăde metrologie, cu participarea părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuieştesauserepară.

(8)Operatorulşiconsumatoruldeapăpotiniţiaverificareametrologicădeexpertizăacontoarelorînaintedetermenîncazulîncare

unadintrepărţiînainteazăreclamaţie.Dacăreclamaţiaseconfirmă,sefacrecalculări,iardacănuseconfirmă,cheltuielilede verificarelesuportăreclamantul. (9) Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator sau de către consumator cu coordonareaprealabilăînscriscuoperatorul. (10) La proiectarea construcţiilor noi, la reconstrucţia sau la reparaţia capitală a obiectivelor existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normativedeexploatare.

(11)Nuseadmitefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarenoilorconsumatorifărăinstalareacontoarelor

legalizateînRepublicaMoldova,incluseînRegistruldestatalmijloacelordemăsurarealRepubliciiMoldova.

(12)Încazulconsumuluifraudulos,volumulserviciuluipubliccareurmeazăsăfiefacturatdecătreoperatorconsumatoruluise

determinăînconformitatecuprevederileRegulamentuluicuprivirelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare,înfuncţie desecţiuneabranşamentului,vitezamişcăriiapeişidedurataconsumuluifraudulos.

Articolul27.Facturareaşiachitareaserviciuluipublic

dealimentarecuapăşidecanalizare

(1)Facturareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseefectueazăînconformitatecuprevederilecontractuluide

furnizareaserviciului.

(2)Serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizaresefactureazălunar,înbazavolumelordeterminateconformprevederilor

art.26şi29şiatarifelorînvigoare.

(3)Înlipsacontoarelorpentrudeterminareavolumuluideapeuzateevacuate,serviciulpublicdecanalizaresefactureazălaun

volumegalcuvolumuldeapăutilizată.

(4)Facturadeplatăpentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareseemitedecătreoperator,cuindicareatermenului

deachitareaacesteia,conformprevederilorcontractului.

(5)Încazulîncareconsumatorulnuachităserviciulîntermeneleindicateînfactură,acestuiaisevorcalculapenalităţipentru

fiecarezideîntîrziere.Cuantumulpenalităţiinupoatedepăşiratamedieanualăponderatăadobînziilacrediteleacordatedebăncile comercialeînmonedănaţională,pentruunan,înregistratăînanulprecedentşipublicatăînraportulBănciiNaţionaleaMoldovei.

Articolul28.Raporturilejuridicedintreoperator,

gestionarulbloculuilocativşiconsumator

(1)Raporturilejuridicedintreoperator,gestionarulbloculuilocativşiconsumatorulserviciuluipublicdealimentarecuapăşi/sau

decanalizaresereglementeazădeprezentalegeşideRegulamentulcuprivirelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare, elaboratşiaprobatdeAgenţie.

(2)Regulamentulcuprivirelaserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizaretrebuiesăcuprindănormecuprivirela

proiectarea,montareaşirecepţionareainstalaţiilorinternedeapăşidecanalizare,ladelimitareareţelelorpublicedealimentarecuapă şidecanalizaredeinstalaţiileinternedeapăşidecanalizare,laexploatareaşilaîntreţinereainstalaţiilorinternedeapăşide canalizare,precumşinormereferitorlatermeneleşilaproceduraderacordarelareţelelepublicedealimentarecuapăşidecanalizare ainstalaţiilorinternedeapăşidecanalizare,laîncheiereacontractelorprivindserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizare,la evidenţaconsumuluideapă,laplataapei,ladeconectareainstalaţiilorinternedeapăşidecanalizare,lalimitareaşiîntreruperea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la modalitatea de soluţionareadiferendelorşialitigiilordintreoperatorişiconsumatori.

Articolul29.Reglementarearaporturilordefurnizare

aserviciuluipublicdealimentarecuapă şidecanalizareînblocurilelocative

(1)Furnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareînblocurilelocativeseefectueazăînbazacontractelor

încheiateîntreoperatorşigestionarulbloculuilocativsauîntreoperatorşifiecareproprietar/chiriaşdeapartamentalbloculuilocativ înparte.

(2)Înblocurilelocativeîncarecontracteledefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizaresîntîncheiatecu

gestionarulbloculuilocativ,facturareaserviciuluiseefectueazăînbazatarifeloraprobatepentrufurnizareaacestuiserviciulablocul locativşiavolumuluideapăînregistratde contorulcomuninstalatlabranşamentulblocului,cudistribuireaintegralăpeapartamente avolumuluideapăînregistrat.Distribuireapeapartamenteavolumuluideapăînregistratdecontorulcomundelabranşamentul bloculuilocativseefectueazăînbazadatelorcontoarelorinstalateînapartamentedecătreproprietari/chiriaşisau,înlipsacontoarelor, conformnormelordeconsumaplicate.Volumulînregistratdecontoruldelabranşamentulbloculuilocativ,darnedistribuit,înbaza indicaţiilorcontoarelorindividuale/normelordeconsumaplicateserepartizeazăadăugătorpentrufiecareapartamentproporţional consumuluiînregistratdecontoareleinstalateînapartamentşiconformnormelordeconsum.

(3)Înblocurilelocativeîncarefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseefectueazăînbazacontractelor

încheiatedecătreoperatorcufiecareproprietar/chiriaşdeapartamentînparte,facturareaserviciuluiseefectueazăînbazadatelor contoarelorindividualeinstalateînapartamenteşiatarifeloraprobatepentrufurnizareaacestuiserviciuînapartamente.

(4)Încheiereacontractelorindividualeîntreoperatorşifiecareproprietar/chiriaşdeapartamentînparteseefectueazăobligatoriu,

curespectareaurmătoarelorcondiţii:

a)contracteleindividualeseîncheiecutoţiproprietarii/chiriaşiiapartamentelordinbloc;

b)operatorul,înbazatarifuluidistinctachitatdefiecareproprietar/chiriaşalapartamentului,instaleazăcontoarelepentruevidenţa

consumuluideapăînfiecareapartament;

c)gestionarulbloculuilocativinstaleazăcontoarepentruevidenţaconsumuluideapădeuzcomun,precumşiînspaţiiledateîn

chirie/locaţiune,şiîncheiecuoperatorulcontractdefurnizareaserviciuluipentruacestelocurideconsum;

d)gestionarulbloculuilocativîncheiecuoperatoruluncontractdetransmiterecătreoperatorareţelelorinternedealimentarecu

apăşidecanalizarealebloculuilocativpentrudeservireşiexploatare;

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

e)gestionarulbloculuilocativefectuează,lacerereaoperatorului,dincontullocatarilor,reparaţiacapitală,reconstrucţiasau renovareareţelelorinternedealimentarecuapăşidecanalizarealebloculuilocativ.

Articolul30.Indicatoriidecalitateaserviciuluipublic

dealimentarecuapăşidecanalizare

(1)Serviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizatprinsistemeledealimentarecuapăşidecanalizaretrebuiesă

corespundă, la branşamentele consumatorului, indicatorilor de calitate stabiliţi în Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,aprobatdeAgenţie,sau,dupăcaz,deautoritateaadministraţieipublicelocale.

(2)Indicatoriidecalitateaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarefurnizatconsumatorilorsestabilescînfuncţiede

necesităţileconsumatorilor,destareatehnicăasistemelordealimentarecuapăşidecanalizare,deinvestiţiileefectuateşidecelecare sîntnecesaredeafiefectuate,deeficienţaacestoraşireieşinddinpracticainternaţională.

Articolul31.Contractuldefurnizareaserviciuluipublic

dealimentarecuapăşidecanalizare

(1)Furnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseefectueazăînbazădecontractîncheiatîntreoperatorşi

consumator.

(2)Contractuldefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareincludeobligatoriudenumireaoperatoruluişia

consumatorului,adresaloculuiundesefurnizeazăserviciul,adresaoperatoruluişiaconsumatorului,codurilepoştale,numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul,coduldeidentificarealproprietarului,obiectulcontractului,niveluriledecalitate,termenuldeconectareainstalaţieide utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a serviciului de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupereafurnizăriiserviciului,condiţiilededeconectareşidereconectareainstalaţieideutilizarelareţelelepublice,durata contractului,precumşimodalitateademodificare,desuspendareoridereziliereacontractului,acţiunilecaretrebuieîntreprinseîncaz denerespectareanivelurilordecalitateprevăzuteîncontract,modalitateaşicuantumulreduceriiplăţilorpentruserviciuîncazde nerespectaredecătreoperatoratermenelordefurnizaresaudefurnizareaacestuialanivelnesatisfăcător,modalităţiledesoluţionare alitigiiloraferenteneexecutăriisauexecutăriidefectuoaseaclauzelorcontractuale,alteclauzenegociatedepărţişicarenucontravin legislaţiei.

(3)Clauzelecontractualepotfidetaliateşicompletateînanexesauînalteacteadiţionale.

(4)Pentruîncheiereacontractuluicuoperatorul,solicitantuldepuneocerere,indicîndnumeleşiprenumele(denumirea,încazul

persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită furnizarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicileapeişiregimuldefurnizaredorit,debitulşicaracterulapelorceurmeazăafideversateînreţeleledecanalizare, regimuldeversării.

(5)Încazulîncarealimentareacuapăaconsumatoruluiseasigurăînexclusivitatedinsurselepropriialeconsumatorului,

contractulseîncheienumaipentruserviciuldecanalizareşi/saudeepurareaapeloruzate.

(6)Contractareaserviciuluisefaceînfuncţiedenecesităţilesolicitanţilor,precumşideposibilităţiletehnicealeoperatorului.

(7)Volumeledeapăfurnizatăsaudeapeuzaterecepţionatesîntindicateîncontract,cuexcepţiacontractelorîncheiatecu

consumatoriicasnici. (8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr­un acord adiţional sau să iniţieze suspendareaorireziliereacontractului.

(9)Operatorulpoateîntrerupefurnizareaserviciuluipersoaneifizicesaupersoaneijuridicecarenuîşionoreazăobligaţiiledeplată

prevăzuteîncontractsaucarenurespectăcondiţiiledefurnizareaserviciului. Capitolul VI PROCEDURADEOBŢINEREALICENŢELOR DECĂTREOPERATORI

Articolul32.Condiţiileşiproceduradeobţinerea

licenţelor

(1)Activitateadefurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşi/saudecanalizarelanivelderegiune,raion,municipiuşi

oraşsesupunereglementăriiprinlicenţiere.

(2)Licenţapentrufurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseacordăpersoanelorjuridicerezidenteşi

nerezidente.

(3)Pentruobţinerealicenţei,persoanelejuridicetrebuie:

a)săfieînregistrateînRepublicaMoldova; b)săprezinteunraportfinanciarpentruanulprecedent–încazulpersoaneijuridicecareactivează,sauunextrasdincontulbancar –încazuliniţieriiactivităţiideîntreprinzător; c)săprezintedocumentecareconfirmăcădispunedereţelepublicedealimentarecuapăşi/saudecanalizare,dupăcaz; d)săprezintedocumentecareconfirmăcădispunedepersonalcalificat,necesaractivităţiipentrucaresolicitălicenţă; e)săprezinteavizultehnicdeînregistrarececonfirmăasigurareametrologicăaevidenţeiconsumuluideapă.

(4)Eliberarealicenţei,prelungireatermenuluieidevalabilitate,reperfectarealicenţei,eliberareaduplicatuluidepelicenţă,

suspendareaşireluareavalabilităţiilicenţelor,precumşiretragerealicenţelorseefectueazădeAgenţieconformprocedurilorstabilite

deLegeanr.451­XVdin30iulie2001privindreglementareaprinlicenţiereaactivităţiideîntreprinzător.Termenuldeexaminarea

declaraţieiprivindeliberarealicenţelorpentrufurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşi/saudecanalizare,precumşia

declaraţieideprelungireatermenuluilordevalabilitate,estede5zilelucrătoaredeladatadeînregistrareadeclaraţiei.

(5)Lalicenţăseanexeazăobligatoriucondiţiilededesfăşurareaactivităţiilicenţiate,caresîntînconformitateculegeaşicaresînt

parteintegrantăalicenţei.

(6)Licenţelepentrufurnizareaserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareseelibereazăpeuntermende25deani.

(7)Titulariidelicenţăsîntobligaţisărespectecondiţiilelicenţei,precumşisăîntruneascăcerinţelestabilitepentrueliberarea

licenţeişipentruprelungireavalabilităţiiacesteiapetoatăperioadadedesfăşurareaactivităţiilicenţiate.

(8)LicenţeleeliberatedeAgenţiesîntvalabilepetotteritoriulRepubliciiMoldovaîncondiţiilespecificateînlicenţă.

Articolul33.Modificarea,suspendareatemporarăa

licenţeişireluareavalabilităţiiei

(1)Licenţapoatefimodificatăatîtlainiţiativatitularului,cîtşilainiţiativaAgenţieiîncazulinterveniriiunorcircumstanţe

esenţiale.

(2)LicenţapoatefisuspendatătemporarprinhotărîreaAgenţiei,lacerereatitularuluidelicenţă.Încelelaltecazuri,licenţapoatefi

suspendatătemporarlacerereaAgenţiei,prinhotărîrejudecătoreascăadoptatăîntemeiullegii.

(3)HotărîreaprivindsuspendarealicenţeiseadoptădeAgenţieîntermende3zilelucrătoaredeladataintrăriiînvigoareahotărîrii

judecătoreştişiesteadusălacunoştinţătitularuluidelicenţăîntermende3zilelucrătoaredeladataadoptării.ÎnhotărîreaAgenţiei

privindsuspendarealicenţeiseindicătermenulconcretdesuspendarecenupoatedepăşi6luni.

(4)Încazulîncareseconstatăcătitularuldelicenţănuaîndeplinitobligaţiilesale,faptceconducelaîntrerupereafurnizării

serviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizarecătreconsumatoripeoperioadămaimaredecîtceastabilităpentruînlăturarea

cauzelormotivate,fiindpusăînpericolsecuritateanaţională,viaţaşisănătateaoamenilor,sauîncazulîncareacţiunileoriinacţiunile

titularuluidelicenţăconduclaîncălcareaordiniipubliceşiimpunremediereaimediatăaconsecinţelorsurvenite,licenţapoatefi

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

suspendatădecătreAgenţie,cuadresareaulterioarăaacesteiaîninstanţadejudecată.Adresareaîninstanţătrebuiesăsefacăîn

termende3zilelucrătoaredelaadoptareahotărîriidecătreAgenţie.Încazulnerespectăriiacestuitermen,suspendarealicenţeise

anulează.HotărîreaAgenţieiprivindsuspendareatemporarăalicenţeiseaplicăpînălaadoptareauneihotărîrijudecătoreştidefinitive şiirevocabile.

(5)Agenţiasuspendălicenţaconformproceduriiprevăzutelaalin.(4)dacădeficienţeleidentificatenuaufostremediateîntermen

de7ziledelaemitereaprescripţieidelichidareaîncălcării.

(6)Drepttemeipentrususpendarealicenţeiservesc:

a)cerereatitularuluidelicenţăprivindsuspendareatemporarăalicenţei; b)nerespectareadecătretitularuldelicenţăatermenuluidedepunereacereriideeliberareaduplicatuluidepelicenţapierdutăsau deteriorată; c)nerespectareadecătretitularuldelicenţăaprescripţieiprivindlichidarea,întermenulstabilitdeAgenţie,aîncălcăriicondiţiilor dedesfăşurareaactivităţiilicenţiate; d)incapacitateaprovizorieatitularuluidelicenţădeadesfăşuragenuldeactivitatelicenţiatconformprevederilorlegii; e)neefectuareaplăţiiregulatoriiîntermenulstabilitprinlege.

(7)TitularuldelicenţăesteobligatsăinformezeînscrisAgenţiadesprelichidareacircumstanţelorcareauconduslasuspendarea

licenţei.

(8)Termenuldevalabilitatealicenţeinuseprelungeştepeduratadesuspendareaacesteia.

(9)ReluareavalabilităţiilicenţeiseefectueazăîntemeiulhotărîriiAgenţiei,dupăremediereacircumstanţelorcareaucondusla

suspendarealicenţei,sauîntemeiulhotărîriiinstanţeidejudecatăcareaemisdeciziadesuspendarealicenţei.

(10)HotărîreaprivindreluareavalabilităţiilicenţeiseadoptădecătreAgenţieîntermende3zilelucrătoaredeladataprimirii

înştiinţăriidespreînlăturareacircumstanţelorcareauconduslasuspendarealicenţeisaudeladatalacareAgenţieiis­acomunicat

hotărîreajudecătoreascărespectivă.HotărîreaAgenţieiseaducelacunoştinţătitularuluidelicenţăîntermende3zilelucrătoaredela

dataadoptării.

Articolul34.Retragerealicenţei

(1)Licenţapoatefiretrasăprinhotărîrejudecătorească,adoptatăîntemeiullegii,lacerereaAgenţiei,cuexcepţiaretrageriilicenţei

conformtemeiurilorprevăzutelaalin.(2)lit.a)şib),careseefectueazădirectdecătreAgenţie.

(2)Drepttemeipentruretragerealicenţeiservesc:

a)cerereatitularuluidelicenţăprivindretragerea; b)deciziacuprivirelaradiereaînregistrăriidestatatitularuluidelicenţă; c)depistareaunordateneautenticeîndocumenteleprezentateAgenţiei; d)neînlăturareaîntermenacircumstanţelorcareauconduslasuspendarealicenţei; e)nerespectarearepetatăaprescripţiilordelichidareaîncălcăriicondiţiilordedesfăşurareaactivităţiilicenţiate.

(3)Agenţiaadoptăhotărîreaprivindretragerealicenţeiîncelmult5zilelucrătoaredeladataintrăriiînvigoareahotărîrii

judecătoreştişioaducelacunoştinţătitularuluidelicenţă,cuindicareatemeiurilorderetragereîncelmult3zilelucrătoaredeladata

adoptării.

(4)Încazderetragerealicenţei,taxapentrulicenţănuserestituie.

(5)Încazderetragerealicenţei,Agenţiadesemneazăunnoutitulardelicenţăcaresădesfăşoareactivitatealicenţiatăînlocul

titularuluidelicenţăcăruiais­aretraslicenţa.Titularuldelicenţăcăruiais­aretraslicenţanuvaîmpiedicaînniciunmodactivitatea titularuluidelicenţădesemnat,oferindu­iîntreagainformaţieşidocumentaţianecesareînactivitate.

(6)Titularuldelicenţăcăruiais­aretraslicenţaesteobligatca,întermende10zilelucrătoaredeladataadoptăriihotărîriide

retragerealicenţei,sădepunălaAgenţielicenţaretrasă.

(7)Dupăexpirareaa6lunideladatadepuneriilaAgenţiealicenţeiretrase,titularuldelicenţăcăruiais­aretraslicenţapoatesă

depunăonouădeclaraţieprivindeliberarealicenţeipentruacelaşigendeactivitate. Capitolul VII REGLEMENTAREATARIFELORŞIFINANŢAREA SERVICIULUIPUBLICDEALIMENTARECUAPĂ,DE CANALIZAREŞIDEEPURAREAAPELORUZATE

Articolul35.Reglementareatarifelorpentruserviciul

publicdealimentarecuapă,decanalizare şideepurareaapeloruzate

(1)Îndomeniulalimentăriicuapăşidecanalizaresesupunreglementăriiurmătoareletarife:

a)tarifulpentruserviciulpublicdealimentarecuapapotabilădiferenţiatînfuncţiedeloculdefurnizareaserviciului,inclusivîn bloclocativ/casăindividualăsauînapartamentdinbloclocativ; b)tarifulpentruserviciulpublicdealimentarecuapătehnologică; c)tarifulpentruserviciulpublicdecanalizareşideepurareaapeloruzate; d)tarifelepentruserviciileauxiliare.

(2)Tarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăpotabilă,pentruserviciulpublicdealimentarecuapătehnologicăşipentru

serviciulpublicdecanalizareşideepurareaapeloruzatesedeterminăînconformitatecuMetodologiadedeterminare,aprobareşi aplicareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzate,elaboratăşiaprobatăde Agenţie,înmodulstabilit.

(3)Metodologiadedeterminare,aprobareşiaplicareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapă,decanalizareşide

epurareaapeloruzateinclude:

a)componenţaşimoduldecalcularea:

–consumuriloraferenteplăţilorpentruapacaptată,pentruevacuareaşipentruepurareaapeloruzate; –consumurilormateriale; –consumurilorşicheltuielilornecesarepentruinstalarea,reparaţia,verificareametrologicăşiînlocuireacontoarelorconform

prevederilorart.26;

–consumuriloraferenteretribuiriimuncii; –uzuriimijloacelorfixeşiactivelornematerialepetermenlung,inclusivîncazulreevaluăriiacestorapentruaasiguracaactivele respectivesănufiedepreciatemaimultdeodatăşipentruaexcludeactivelecareaufostobţinutegratuit,prindonaţiişigranturi; –costurilorsuportateşiaveniturilorobţinutedinactiveleutilizateînactivităţilereglementate; –consumurilorşicheltuieliloraferenteexploatăriieficienteşiîntreţineriiobiectelorsistemuluipublicdealimentarecuapăşide canalizare; –consumurilorşipierderilordeapăînreţelelepublicedealimentarecuapă; –consumurilorşicheltuieliloraferenteîntreţineriişiexploatăriireţelelor internedealimentarecuapădinblocurilelocative, întreţinerii,exploatăriişiverificăriicontoarelor,aconsumurilorşipierderilortehnicedeapăînreţeleleinternedinblocurilelocativeîn cazulfurnizăriiserviciuluiînapartamentelebloculuilocativ; –cheltuielilorcomerciale,generaleşiadministrative; –niveluluiderentabilitate; –altorcheltuielioperaţionale;

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

b)determinareacosturilorincluseîntarif,separatpentrufiecareactivitatedesfăşuratădetitularuldelicenţă; c)condiţiiledeutilizareauzuriianualeamijloacelorfixe,deefectuareacheltuielilormaterialedeîntreţinereşideexploatare, moduldereflectareaacestoraîntarifîncazulutilizăriilorînaltescopuri; d)principiiledeefectuareainvestiţiilordecătreoperatorînsistemulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareşimodulde recuperareaacestoraprintarif; e)moduldeajustareatarifelorpentruperioadadevalabilitateametodologieitarifare.

(4)Tarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzatesecalculeazăşiseaprobăîn

condiţiileprezenteilegi,conformurmătoarelorprincipii:

a)furnizareafiabilăşicontinuăaserviciuluimenţionat,încondiţiidesiguranţăşicurespectareaindicatorilordecalitate,la cheltuieliminimenecesare,cuutilizareaeficientăaobiectelorsistemuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare; b)desfăşurareauneiactivităţieficienteşiprofitabilecearoferioperatoruluiposibilitateadeaacopericonsumurileşicheltuielile salejustificatenecesarepentrudesfăşurareaactivităţiireglementateşirecuperareamijloacelefinanciareinvestiteîndezvoltarea, renovareaşireconstrucţiasistemuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare.

(5)Tarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăpotabilă,pentruserviciulpublicdecanalizareşideepurareaapeloruzate,

furnizatelanivelderegiune,raion,municipiuşioraş,sedeterminăanualdecătreoperatorînconformitatecuMetodologiade determinare,aprobareşiaplicareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzateşi seprezintăAgenţieipentruavizare,iarconsiliuluilocal–pentruaprobare.

(6)Agenţia,întermendepînăla30dezilecalendaristicedelaprimireadelaoperatoracereriideavizareatarifelor,însoţităde

materialelecarejustificănivelul acestora,vaexaminamaterialeleprezentateşivaemitecătreconsiliullocalrespectivunavizprivind cuantumuriletarifelornecesaredeafiaprobate.

(7)OperatorulesteobligatsăprezinteAgenţieişiconsiliuluilocal,întermendepînăla3zilelucrătoare,informaţiilesolicitate

suplimentarnecesarepentrustabilireaconsumurilorrealeşicheltuielilorpentrudesfăşurareaactivităţiişiacorectitudiniicalculării tarifelorreglementate.

(8)Consiliullocal,întermendepînăla60dezilecalendaristicedeladataprimiriidelaAgenţieaavizuluiprivindcuantumul

tarifelor,vaaprobatarifeleavizatedeAgenţieşilevapublicaînsurselemass­medialocale. (9)Încazulîncareconsiliullocalvaaproba tarifelaunnivelmairedusdecîtceleprevăzuteînavizulprezentatdeAgenţie,acesta esteobligatsăstabileascăîndeciziasadeaprobareatarifelorsursaşisumaconcretăceurmeazăafialocatăoperatoruluidinbugetul localpentruacoperireaveniturilorratatedecătreoperatordincauzaaprobăriitarifelorreduse. (10)ÎncazulîncaretarifeleprezentateînavizulAgenţiei nuvorfiaprobatedecătreconsiliullocal,întermenulstabilitlaalin.(8),

operatorulsevaadresacătreAgenţie,care,întermende15zilecalendaristicedeladataadresăriimotivatedecătreoperator,va

aprobaşivapublicaînMonitorulOficialalRepubliciiMoldovatarifeleavizateanterior.

(11)Încazulîncareconsiliullocal,înconformitateculegea,vadelegaAgenţieifuncţiiledeaprobareatarifelor,operatoriivor

prezenta,iarAgenţiavaexaminaşivaaproba,înmodulstabilit,tarifeleşilevapublicaînMonitorulOficialalRepubliciiMoldova.

(12)Tarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapătehnologicăfurnizatălanivelderegiune,raion,municipiuşioraşse

determinădecătreoperatoriînconformitatecuMetodologiadedeterminare,aprobareşiaplicareatarifelorpentruserviciulpublicde alimentarecuapă,decanalizareşideepurareaapeloruzate,seaprobădecătreAgenţieînmodulstabilitşisepublicăînMonitorul OficialalRepubliciiMoldova.

(13)Tarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăpotabilă,pentruserviciulpublicdecanalizareşideepurareaapeloruzate

prestatedeoperatorilanivelderegiune,raion,municipiuşioraşşicareactiveazăîncondiţiileunoracordurisaucontracteîncheiatecu organismelefinanciareinternaţionale,ratificatesauaprobatedeParlament,Guvernsaudeconsiliilelocale,seaprobădecătreAgenţie înmodulstabilit.

(14)Tarifelepentruserviciileauxiliareprestateconsumatorilorsecalculeazădecătreoperatoriconformmetodologieirespective.

(15)Tarifelepentruserviciileauxiliarefurnizatedeoperatorilanivelderegiune,raion,municipiuşioraşseaprobădecătre

consiliilelocalesau,dupăcaz,deAgenţie,bazîndu­sepeaceleaşi principiişiproceduricaşiîncazultarifelorpentruserviciulpublic dealimentarecuapăpotabilă,pentruserviciulpublicdecanalizareşideepurareaapeloruzate.

(16)Operatoriicarefurnizeazăserviciulpublicdealimentarecuapăpotabilă,serviciulpublicdecanalizareşideepurareaapelor

uzatelanivelderegiune,raion, municipiuşioraşsîntobligaţisăafişezelasediilelorşisăplasezepepaginilelorweboficiale hotărîrileconsiliuluilocalşi/saualeAgenţieicuprivirelaaprobareatarifelorpentruserviciilemenţionate,precumşireferitorla aprobareatarifelorpentruserviciulpublicdealimentarecuapătehnologicăşipentruserviciileauxiliare.

(17)Tarifelepentruserviciulpublicdealimentarecuapăşidecanalizareprestatdeoperatorilaniveldesatşicomunăsînt

examinateşiaprobatedeconsiliilelocalerespective,sîntpublicateînmass­medialocalăşisîntafişatelasediileoperatorilor.

Articolul36.Finanţareaserviciuluipublicde

alimentarecuapăşidecanalizare

(1)Finanţareaconsumurilorşicheltuielilornecesarefuncţionăriişiexploatăriisistemelorpublicedealimentarecuapăşide

canalizareseasigurăprinîncasareadelaconsumatori,înbazafacturiloremisedeoperatori,acontravaloriiserviciuluifurnizat.

(2)Finanţareainvestiţiilorpentruînfiinţarea,dezvoltarea,reabilitareaşimodernizareasistemelordealimentarecuapăşide

canalizareţinedecompetenţaorganelorcentraledespecialitatealeadministraţieipubliceşiaautorităţiloradministraţieipublice locale.Înfuncţiedemodalitateadegestiuneadoptatăşideclauzelecontractualestabiliteprinactelejuridice,înbazacărorase desemneazăoperatorul,sarcinileprivindfinanţareainvestiţiilorpotfitransferateintegralsauparţialoperatorului.

(3)Finanţarealucrărilordeinvestiţiişiasigurareasurselordefinanţareserealizeazăînconformitatecuprevederilelegislaţieiîn

vigoare.

(4)Disponibilităţileprovenitedinîmprumuturi,fonduriexternenerambursabilesaudintransferuridelabugetuldestat,destinate

cofinanţăriiunorobiectivedeinvestiţiispecifice,seadministreazăşiseutilizeazăpotrivitacordurilordefinanţareîncheiate. Capitolul VIII DISPOZIŢIIFINALEŞITRANZITORII

Articolul37.Reorganizareaşilichidareaoperatorului

(1)Proceduradereorganizaresaulichidareaoperatoruluiseefectueazăînconformitateculegislaţiaînvigoare.

(2)Contractelededelegareagestiuniiserviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizare,valabilîncheiatedecătreautorităţile

administraţieipublicelocalesaudeorganulcentraldespecialitatecuîntreprinderilespecializatepînăladataintrăriiînvigoarea prezenteilegi,producefectejuridicepotrivitprevederilorcontractuale.

Articolul38.Responsabilităţişisancţiuni

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitateculegislaţiaînvigoare.

(2)Autorităţileadministraţieipublicelocale,organulcentraldespecialitate,dupăcaz,audreptulsăsancţionezeoperatorul

serviciuluipublicdealimentarecuapăşidecanalizareîncazulîncareacestafurnizeazăserviciinecorespunzătoareindicatorilorde calitateaprobaţiînconformitatecuactelenormativeînvigoare.

Articolul39.Intrareaînvigoare

(1)Prezentalegeintrăînvigoaredupă6lunideladatapublicării.

(2)Guvernul,întermende6lunideladatapublicăriiprezenteilegi:

a)vaprezentaParlamentuluipropuneriprivindaducerealegislaţieiînvigoareînconcordanţăcuprezentalege;

29.04.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073

b)vaaduceactelesalenormativeînconcordanţăcuprezentalege.

(3)Agenţiaşiautorităţileadministraţieipublicelocale,întermende6lunideladatapublicăriiprezenteilegi,vorelaboraactele

normativeprevăzutedeprezentalegeşivoraduceactelelornormativeînconcordanţăcuprezentalege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr.303.Chişinău,13decembrie2013.

IgorCORMAN