Sunteți pe pagina 1din 6

g !

DEMO
: Purchase
from
CELE T R E I CRIURI sgss^ssgsgs:s^g:<
www.A-PDF.com to remove the watermark
ARTE

FRUMOASE"

IN

ROMANIA

/ ' m i M a a d u c e u n o m a g i u i o m o d e s t c o n t r i b u i e e t e r n u l u i f r u m o s c a r e s e c h i a m a Arta, si a n u m e a r t e i p l a s t i c e , p u b l i
c m m a i j o s c t e v a p a g i n i d e i s t o r i e i i m p r e s i u n i , r u p t e d i n v i a a e i c u l t u r a l i d e s p r e f o c a r e l e l o r d e l u m i n r e p r e
zentative. Tineretul n o s t r u entusiast d e altdat, c a r e s e g r b e a s-i fac e d u c a i a la a d p o s t u l m a n i f e s t r i l o r idealiste, azi
- pe aceste timpuri de c r u d materialism, p a r e c se d e p r t e a z del coala vechiului ritm s n t o s al acestui i d e a l i s m d e
s i m i r e , i p t r u n d e i n s p r e r e a l i s m u l v i e i i , s p r e m o d e r n i s m , o a r t e x a g e r a t c a r e tn c e l e m a i m u l t e c a z u r i a s c u n d e l i p s a
d c t a l e n t . C a r a c t e r i s t i c e l e v e c h i l o r n d r u m t o r i a i a d e v r a t e i a r t e r o m n e t i . G r i g o r e s c u , Ih. A m a n , L u c h i a n , V e r o n a , P e t r a s e u , e t c , c a r e a u l s a t u r m e a d n c i s p r e m n d r i a a r t e i n o a s t r e r o m n e t i , c a u n i m p e r a t i v d e t e m e l i e s r m n In v i i t o r
c a i In t r e c u t , p i l d e vii i n f a a a c e s t u i t i n e r e t e n t u s i a s t , a f l a t a z i s u b p o v a r a n o i l o r v r e m u r i m a t e r i a l i s t e , i n g u s t e s s p e r m
trectoare - ce sugrum adevratul idealism creator.
G. B

Scoalele noastre de arte frumoase


d e : I. Mincu
CZeproducem un vechi articol al Profesorului i ndrumtorului Ion Mincu, publicat
n preuita v e c h e revist Art i Literatur ,
a d lui N Petracu, referit la nceputurile
coalelor de B e l e Arte n Romnia. (1897) I.
Mincu, al crui crez n toate domeniile ar
telor, era nchinat afirmrii ideii romneti,
ncepnd cu starea colilor Artelor Frumose del noi, s e arat i c u drept c u
vntun revoltat contra strinismului, prin
artitii i arhitecii strini care nfipi la n
treprinderile publice, lipseau e l e m e n t e l e noas
tre s-i afirme talentul i p e c e t e a rom
neasc.
G. B.

C7nfiinate n c din a n u l 1865, s u b


pf
m b o l d i r e a p u t e r n i c a entuzi
asmului ce ne coprinsese pentru
nalta c u l t u r a p u s e a n , scoalele
n o a s t r e d e a r t e f r u m o a s e din Bucu
r e t i i Iai, n u a u s t r l u c i t p n
a c u m d e c t p r i n s t e r i l i t a t e a lor desn d j d u i t o a r e , i d u p trei-zeci i
m a i b i n e d e ani d e e x i s t e n , rezul. tatui ce ne-au d a t este nul s a u ap r o a p e nul ; cci d a c p u t e m n u m r a
a s t z i c i v a artiti d e v a l o a r e , r
s r i i p r i n t r e noi ca n i t e p l a n t e
r a r e , ei n u d a t o r e s c n i m i c coalelor
n o a s t r e , d e c t , relele, cele b u n e fiind
p r o d u s e l e coalelor s t r i n e .
F r ndoeal, aceast stare de
l u c r u r i e s t e n g r i j i t o a r e din t o a t e
p u n c t e l e d e p r i v i r e i c o n t i n u a r e a
m e r s u l u i n o s t r u p e a c e a s t cale, e s t e
cu a t t m a i p r i m e j d i o a s , cu c t ea
numai declaseaz ntregi generaiu n i d e t i n e r i , c a r e i p e r d v r e m e a
u r m r i n d u n el p e c a r e n u pot s-1
ajung, dar nc d natere unor
idei v t m t o a r e , u n u i s e n t i m e n t
d e n e n c r e d e r e n noi nine, m e n i t
s v e s t e j e a s c d e la n c e p u t r s a d u l
unei arte p m n t e n e .
In a d e v r , s t e r l i t a t e a coalelor
noastre de arte frumoase, nu numai
c ne-a nelat t o a t e a t e p t r i l e , d a r
a d i s c r e d i t a t c h i a r p e artiitii ro
m n i ei i din scoalele s t r i n e , cci
publicul, n g e n e r a l , n e p u t n d s-i
p e a r d v r e m e a n c e r c e t a r e a cau
zelor c a r e a u p r o d u s - o , s'a d e p r i n s
s'o p u e p e s o c o t e a l a i n c a p a c i t i i
i a lipsei n o a s t r e d e s i m i r e artis
tic. A c e a s t c r e d i n n e c h i b z u i t ,
p o r n i n d d e s u s , a fcut u n d r u m
a a d e l u n g , n c t e s t e d e a j u n s s
n f i m a s t z i publicului n o s t r u
d o u n u m e d e artiti, d i n t r e c a r e
u n u l s t r i n i altul p m n t e a n , pen
t r u ca, f r nici nu fel d e c e r c e t a r e ,
p r e f e r i n e l e sale s fie m a i d i n a i n t e
c t i g a t e p e n t r u cel dinti. In a r c h i

t e c t u r , p r o c e d e u l este identic i
aproape totalitatea monumentelor
ce n l m i p e c a r e le d e s t i n m
cu m n d r i e s v o r b e a s c u r m a i l o r
d e s t a r e a c u l t u r e i n o a s t r e , s u n t ope
r e exclusiv s t r i n e , c a r e n fapt nu
pot d e c t s a u s le d e s t i n u e a s c
n e d e s t o i n i c i a n o a s t r s a u s le mis
tifice istoria.
A t e n e u l R o m n , Ministerul d o m e
niilor, I n s t i t u t u l b o t a n i c , B a n c a Na
ional, C a s a d e d e p u n e r i i cons e m n a i u n i , P a l a t u l r e g a l , Ministe
rul I n s t r u c i u n e i publice, P a l a t u l d e
la C o t r o c e n i i n c u r n d Muzeul,
Biblioteca, G a r a c e n t r a l , Ministe
rul d e rsboiu, etc., n Bucureti,
U n i v e r s i t a t e a , T e a t r u l n a i o n a l , Pa
latul P r i n i l o r m o t e n i t o r i etc., n
Iai, s u n t dovezi ce a v e m p e n t r u
s t r i n i i d e grijea ce p r e m a p u n e
n s t r p i r e a i n l t u r a r e a o r i c r e i
desvoltri a artei p m t e n e care a
fost n l t u r a t . A c e s t fapt e s t e cu
a t t m a i n e c h i b z u i t cu c t nimic,
d a r a b s o l u t nimic, n afar d e titlu
d e s t r i n n u n e p u t e a n d r e p t i s
p r e i i r m p e a u t o r i i a c e s t o r monu
mente.

i s p u n e m t o a t r v n a p e n t r u a
le n l t u r a .
L a n c e p u t nfiinarea u n e i instit u i u n i cu m e n i r e a n a l t la c a r e
d e s t i n a m scoalele d e a r t e f r u m o a s e ,
era, n s t a r e a d e a t u n c i a societii
noastre, o adevrat rtcire, care
nu-i p u t e a g s i e x p l i c a i u n e a , d e c t
n d o r i n a c o p i l r e a s c , ce n e co
p r i n s e s e , ca s n e n s u i m d e o d a t
i p e d a t n t r e a g a civilisaiune ap u s e a n . L a l u m i n a ei s t r l u c i t o a r e ,
ochii notri, obinuii cu n t u n e r i c u l
v r e m u r i l o r din c a r e e e a u i n
c a r e c p t a s e r o a g e r i m e ndestu
l t o a r e p e n t r u a n e p u t e a dirigui
paii, cel p u i n p e d i b u i t e , p e r d u r a
deodat simul vederei. Aa numai
n e - a m p u t u t n c h i p u i a t u n c i , c e r a
d e a j u n s s c r e m o coal d e a r t e
frumoase, d u p m o d e l u l celei m a i
n a l t e din l u m e , p e n t r u a a s i g u r a
c u l t u r a i p r o p i r e a a r t e l o r n o a s
t r e ; aa, se p o a t e explica n u m a i
c n e - a m h o t r t s n l t u r m din
a c e a s t coal t o c m a i a r t a p e n t r u
c a r e e r a m , p o a t e , m a i p r e g t i i i
p e n t r u c a r e a m fi p u t u t c o n t i n u a o
t r a d i i u n e , a r t a m a r e c a r e le cu
p r i n d e p e t o a t e i c a r e s e justific
prin utilitatea ei practic i imedi
a t , a r c h i t e c t u r a . R e s u l t a t u l ace
stei orbiri s t a s t z i n faa n o a s t r
ca o r e m u c a r e , i v a s t a m i n e n
faa u r m a i l o r c a d o v a d a nepriceperei n o a s t r e .

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Mai mult. n s i r e s t a u r a r e a pu
inelor m o n u m e n t e ce ne-au m a i r
m a s del moii i s t r m o i i notri,
e s t e n c r e d i n a t strinilor.
A mai ngdui nc aceast stare
d e l u c r u r i , a r fi fr n d o e a l o v i n
n e e r t a t , i d r a g o s t e a p r o g r e s u l u i
c t r e c a r e t r e b u e s t i n d o r i c e po
p o r c a r e voete s t r e a s c din
propria-i v i e a , n e n d a t o r e t e s
c e r c e t m c a u z e l e c a r e a u produs-o

l. Minai

(18511912)

S t r i n i i ne-au u m p l u t t r g u r i l e cu
cldiri fr rost. O r a e n t r e g i s'au
r i d i c a t ca din p m n t , n a r a acea
sta, Sinaia, s p r e pild, i d e
u n d e a m fi p u t u t c o n t i n u a n ele o
t r a d i i u n e i a realiza o a r c h i t e c t u r a
o r i g i n a l , c a r e s fie e x p r e s i u n e a
obiceiurilor, climei, t r e b u i n e l o r i
s i m u r i l o r n o a s t r e , a m a l c t u i t o ad u n t u r b i z a r i h i b r i d d e m o d e l e
r u c o p i a t e ale a r c h i t e c t u r e i din
t o a t e rile i din t o a t e climele, adu
n t u r c a r e n e nfiaz n e a c e a
m a i ridicol a l t u r a r e : a a n u m i t
maison d e p l a i s a n c e " d i m p r e j u r u l
Parisului c u c a s a f l a m a n d , c a s t e l e
gotice n m i n i a t u r i vile din su
dul Italiei.
S t a r e a n a p o i a t a Societii noa
s t r e la e p o c a nfiinrii c o a l e l o r d e
arte frumoase, condamna dar mai
d i n a i n t e la u s c c i u n e , p l a n t a fru
m o a s ce v o i a m s r s d i m n t r ' u n
p m n t n e p r e g t i t i nepriincios,
cci tiut e s t e c n u p o a t e fi v o r b a
d e a r t i t i i d e a r t acolo u n d e
s r c i a i n e s i g u r a n a zilei u r m
t o a r e , n l n u e t e i n d r u m e a z

A r h . I o n M i n c u : Pavilionnl-Bufet,

t o a t e facultile s p r e u n i c u l el al
c o n s e r v r i i i al m u n c i i p e n t r u
h r a n . i n u e s t e p r e g t i t p e n t r u
a r t e o s o c i e t a t e n c a r e lipsa comun i c a i u n i l o r u o a r e m p i e d i c cioc
n i r e a zilnic a o p i n i u n i l o r i face
imposibil critica, m e n i t s conci
lieze i s c o n t o p e a s c t o a t e opiniunile i n d i v i d u a l e , t r g n d d r u m u l
b u n d e u r m a t . C u u n c u v n t , bel
ugul, pacea, libertatea, condiiuni
indispensabile desvoltrei artelor,
lipsindu-ne la e p o c a nfiinrei coalelor d e a r t e f r u m o a s e , nici n u e
n e v o e a se c u t a a i u r e a , c a u z a des
v r i t e i n e i s b n z i a a c e s t e i instituiuni.
D e a t u n c i n s l u c r u r i l e s'au
schimbat cu desvrire. Rsboiul
ne-a d a t s t a b i l i t a t e , p a c e , i n d e p e n
d e n a ; cile d e c o m u n i c a i e , n
t i n d e r e a r e l a i u n i l o r n o a s t r e comer
ciale ne-a d a t o r e l a t i v b o g i e ;
n fine, a d e v r a t e p r o g r e s e s'au
r e a l i z a t n t o a t e d i r e c i u n i l e i to
tui coalele n o a s t r e d e a r t e fru
m o a s e c o n t i n u n a c e a i c o m p l e c t
s t e r l i t a t e . Pricinile a c e s t e i obsti
nate stri de lucruri trebuesc dar
c u t a t e n c h i a r coala, cci e s t e
n e a d m i s i b i l s se t g d u e a s c s i m u l
i c a p a c i t a t e a a r t i s t i c n e a m u l u i
r o m n e s c , a l c t u i t o r u l posesiei noa
s t r e p o p u l a r e , c a r e , c u m se tie, a
fcut a d m i r a i u n e a n t r e g e i lumi
literare.
Starea noastr de napoere pe
t e r e n u l a r t e l o r s e d a t e r e s t e , cel pu
in n p a r t e , relei o r g a n i s r i a coalelor d e a r t e f r u m o a s e , n e a j u n s u r i
lor r e g u l a m e n t u l u i lor, s t r i c t e i apli
c r i a a c e s t u i r e g u l a m e n t t o c m a i n
p r i l e sale rele i a n l t u r r i i p r
ilor sale celor b u n e . P a r t e a c e a m a i
defectuoas a acestui regulament
i p e c a r e , c u m zic, o u r m m c u
sfinenie, este p r i v i t o a r e la c h i p u l
cu c a r e coala i r e c r u t e a z elevii.

stil

romnesc,

de la osea

(Bucureti).

Condiiunile de admisibilitate sunt


p r i v i t o a r e n u m a i la v r s t , i e s t e
d e a j u n s c a un a s p i r a n t s n u
t r e a c d e 25 a n i i s n u fie mai
m i c d e 15, p e n t r u ca coala s-i
d e s c h i d l a r g i uile s a n c t u a r u l u i
su; ct pentru gradul de cultur
i n t e l e c t u a l , r e g u l a m e n t u l nici n u
se o p r e t e a s u p r a a c e s t u i a m n u n t ,
a a n c t a s p i r a n t u l c a r e a r ti dea b i a s s c r i e i s c i t e a s c , i
cazul se n t l n e t e zilnic, n t r e c e
cu m u l t c e r i n e l e r e g u l a m e n t u l u i , i
coala, d e s c h i z n d u - i b r a e l e , l des
t i n s nfieze n t r u p a r e a c e a
m a i perfect a s e n t i m e n t e l o r , pasiu n e l o r , a ideilor i a s p i r a i u n i l o r
n t r e g u l u i s u n e a m , p e c a r e le v a
t r e c e u r m a i l o r n o p e r e l e sale. i
este a d e v r a t c neajunsurile ce
r e z u l t din defectele u n o r a din ce
r i n e l e r e g u l a m e n t u l u i , a r p u t e a , cel
p u i n n p a r t e , s fie n l t u r a t e prin
s t r i c t a a p l i c a r e a a l t o r disposiiuni
n e l e p t e p r e s c r i s e d e acelai regu
l a m e n t . E s t e a d e v r a t , c n pr
ile sale b u n e el p r e v e d e : . . . cte
un museu
de sculptur
i cte o
galerie de tablouri pe lng
coalele
din Bucureti
i lai,
compuse
din tablouri
i statui
remarcabile
executate de artiti romni, din
tablouri i statui de maestri
strini
vechi i noi, originale sau de copii
de o mare valoare artistic
"
i s e n e l e g e c foloasele c e s'ar

fi p u t u t t r a g e din n d e p l i n i r e a a c e s
tor disposiiuni, a r fi fost tot a a
d e n s e m n a t e p e n t r u artiti c t i
p e n t r u n t r e a g a s o c i e t a t e . Coleciunele ns ce a m p u t u t n j g h e b a
p n a s t z i , s t a u d o v a d d e nsem
n t a t e a sacrificelor n o a s t r e .
E s t e p r i n u r m a r e t i m p u l s n e
g n d i m la o s e r i o a s n b u n t i r e
a coalelor n o a s t r e d e a r t e f r u m o a s e .
Modificarea bazelor a c t u a l e n pr
ile sale d e f e c t u o a s e i n t r i r e a pr
ilor celor b u n e , c r e a r e a d e g a l e r i i
b o g a t e d e m o d e l e d e i p s o s i mbo
g i r e a celor d e p i c t u r i s c u l p t u r ,
imulirea burselor pentru strin
tate, organizarea regulat a expoziiunilor a n u a l e i p r e v e d e r e a su
m e l o r n d e s t u l t o a r e p e n t r u ncu
r a j a r e a e x p o z a n i l o r m e r i t o i , nfiin
area seciunei de architectur cu
atelierele, galeriile i bibliotecile tre
b u i n c i o a s e , infine c r e a r e a u n e i ga
lerii d e m o d e l e d e ipsos, c o p i a t e
dup toate elementele architecturei
p m n t e n e , m o n u m e n t e istorice sau
cldiri vechi p a r t i c u l a r e , s u n t a t t e a
m b u n t i r i , a c r o r r e a l i z a r e , ab
solut i n d i s p e n s a b i l , r e c l a m n e g r e
it, p e l n g g r a b , b u n - v o i n i
i n t e l i g e n , m a r i i n s e m n a t e sacri
ficii b n e t i .
Negreit c aceste mbuntiri
d e p r i m n e c e s i t a t e , v o r p u n e coa
lele n o a s t r e n m s u r s n e d e a
roade bune ; d a r cu toate acestea
o r i c a r e a r fi sacrificiile n o a s t r e i
o r i c t d e p e r f e c t a r fi o r g a n i z a r e a
coalelor, ele s i n g u r e , n u v o r pu
tea totui s n e a s i g u r e i m p l a n t a r e a
temeinic a artelor pe pmntul
n o s t r u . V a t r e b u i n c , s n e ngri
jim a p u n e la n d e m n a r t i t i l o r ,
t o a t e m e t e u g u r i l e d e c a r e a u ne
v o e p e n t r u e x e c u t a r e a o p e r e l o r lor
i s c r e e m o n t r e a g p o p u l a i u n e
de ornamentaliti, platrieri, sptori
d e p i a t r , z u g r a v i , etc., m e t e u g a r i
al c r o r n v m n t se n t e m e e a z
p e tiina d e s e m n u l u i . V a t r e b u i
prin u r m a r e s creem o coal
a n u m e n a c e s t scop, s a u s nfiinm
a t e l i e r e s e p a r a t e p e l n g coalele
d e a r t e i m e s e r i i , cele m a i n m
sur de a rspunde acestor cerine,
a t e l i e r e c a r e s s e r v e a s c n acela
i t i m p d r e p t c o a l p r e p a r a t o a r e
p e n t r u tinerii c a r e a r nsui calit
ile t r e b u i n c i o a s e i a r fi destoinici
s c o n t i n u e m a i d e p a r t e studiile
lor n coalele s u p e r i o a r e d e a r t e
frumoase.
Pe lng toate acestea, va trebui
n c s p r e g t i m s o c i e t a t e a n o a s t r
la o c u l t u r g e n e r a l artistic, s
n d r e p t m e d u c a i u n e a n o a s t r n
a c e s t s e n s i s c r e e m astfel m p r e
j u r u l artitilor n o t r i o a t m o s f e r
prielnic, fr d e c a r e ei n u vor
p u t e a tri, d e c t o v i e a o s n d i t
de p l a n t e din a l t c l i m ; cci cine
nu cunoate starea umilitoare de
n a p o e r e n care'fne g s i m a s t z i n
a c e a s t p r i v i n ? E s t e d e a j u n s s

BCU Cluj / Central University Library Cluj

a r u n c m o p r i v i r e a s u p r a interiorurilor n o a s t r e , a s u p r a obiectelor in
t i m e ce n c o n j o a r p e muli, c h i a r
d i n t r e cei m a i culi d i n t r e noi, pen
t r u a n e d a l e s n e s o c o t e a l d e sta
rea noastr de slbtcie. Platurile
boite, cromolitogrfiile i obiectele
d e b a z a r u r i , f o r m e a z n g e n e r a l
c o m o r i l e a r t i s t i c e cu c a r e n e p l a c e
s n e m p o d o b i m l o c u i n e l e ; i d e
i i n c a p a b i l i s n e d m s o c o t e a l a ,
p r i n noi nine, d e v a l o a r e a o p e r e
lor d e a r t , le j u d e c m totui c u o
s i g u r a n i o suficien c a r e ega
leaz ridicolul j u d e c i i n o a s t r e . Pu
ini, p r e a p u i n la n u m r s u n t acei
care, dndu-i s e a m a de nepricepe
r e a lor, d a r n e v o i n d s o m r t u r i
s e a s c , a d m i r p r i n confien ope
rele c o n s a c r a t e i s e s u s t r a g astfel
d e la dificultatea d e a a l e g e s i n g u r i .
In a c e s t soiu d e a t m o s f e r r e a ,
r o a d e l e coalelor n o a s t r e s u n t con
d a m n a t e s v e t e j a s c n c din floa
r e , lipsite d e e n t u z i a s m u l i d e adm i r a i u n e a n o a s t r c o n t i e n t ; i
n u v o m p u t e a p r i c e p e a r t a i p e
artiti, fr s n e d m o s t e n e a l a

n v a cel p u i n limba lor, desemnul, d u p c u m n v m a s c r i e i


a ceti, p e n t r u a p u t e a p r i c e p e p e
l i t e r a i i p e poei. V a t r e b u i p r i n
u r m a r e ca, o d a t cu m b u n t i r i l e
a d u s e coalelor n o a s t r e d e a r t e fru
m o a s e i cu c r e a r e a i n s t i t u i u n i l o r
ce t r e b u i e s le n c o n j o a r e i s le
c o m p l e c t e z e , s i n t r o d u c e m , din cei
d i n t i a n i i la t o a t e g r a d e l e d e n
v m n t , t i i n a d e s e m n u l u i raio
nal i m e t o d i c , d e s e m n d u p obiec
tele m o a r t e s a u n a t u r a vie, c a r e s
n e o b i n u e a s c la o b s e r v a r e a lor
n d e a p r o a p e , s n e i m p r i m e n
m i n t e forma lor n t r e a g i s n e
c o n d u c a t t la s t u d i u l a p r o f u n d a t
al a m n u n t e l o r , c t i al r e l a i u n i lor c e le l e a g n t r ' u n tot a r m o n i c .
N u m a i n a a c h i p v o m a j u n g e
s f a c e m ca a r t e l e s p o a t s t r easc pe pmntul nostru o viea
s n t o a s ; i c t r e a c e s t el c a u t
s t i n d e m o r i c a r e a r fi sacrificiile
c e ni s'ar i m p u n e . O m u l n g e n e r a l
a r e o p o r n i r e fireasc, care-1 n
d e a m n s se a s e m e n e obiectului
ce a d m i r , i n u vom p u t e a t r a g e

Academia de arte frumoase din Bucureti


d e : Camil Ressu
Rectorul Academiei

de arte

frumoase

Bucureti

: Biserica

c o a l a n o a s t r d e B e l e - A r t e din
B u c u r e t i a r e o e x i s t e n d e 74
ani. E a a fost nfiinat n a n u l 1864
d e c t r e T h e o d o r A m a n , pictorul i
d i r e c t o r u l d e a t u n c i al coalei.
c o a l a d e B e l e - A r t e a a v u t la n
c e p u t d o u s e c i u n i : p i c t u r a i sculp
t u r a i a fost f r e c v e n t a t d e 35 elevi.
Mai t r z i u s'a nfiinat s e c i u n e a
d e g r a v u r i d e a r h i t e c t u r , d u p
m o d e l u l coalei d e B e a u x - A r t s din
P a r i s . E a a f u n c i o n a t n a c e a s t
f o r m a i e p n n 1898, c n d seciu
n e a d e a r h i t e c t u r s'a d e s p r i t d e
celelalte, f o r m n d o coal a p a r t e .
D e l nfiinarea s a i p n azi,
coala d e B e l e - A r t e s'a b u c u r a t d e
p r e a p u i n solicitudine din p a r t e a

astfel c la 1887-88 a fost desfiinat.


D a t o r i t lui T h e o d o r A m a n , c a r e
m a i e r a i d i r e c t o r al coalei, a fost
n t r e i n u t din propriile s a l e r e s u r s e
p n s'a r e v e n i t a s u p r a a c e s t e i hotrri.
coala de Bele-Arte a trecut de
m a i m u l t e ori d e l Ministerul Ar
telor la acel al I n s t r u c i u n i i fr s
i se fi g s i t u n loc stabilit i u n
g r a d p r o p r i u n n v m n t .
O r e f o r m pozitiv n a c e a s t pri-

Th

Aman, maestru
pictor,
coalei de Bele-Arte
din

ntemeietorul
Bucureti.

reconstituit.

d e c t foloase, n m o r a v u r i l e i simimintele n o a s t r e , n d r e p t n d u - n e
admiraiunea spre art, spre frumos.
vin s'a fcut p e n t r u c o a l a d e
A r t e F r u m o a s e prin l e g e a din 1931
a m i n i s t r u l u i prof. N. Iorga, c a r e a
s i t u a t coala n r n d u l coalelor su
perioare, numindu-se Academie de
Arte Frumoase. Cu toate acestea
nici a c e a s t r e f o r m p r i n c i p a l n u
a h o t r t nc forurile c o m p e t e n t e
s-i a c o r d e o lege p r o p r i e d e o r g a
n i z a r e i u n b u g e t c a r e s i a s i g u r e
o e x i s t e n la a d p o s t d e g r e l e l e
n c e r c r i prin c a r e t r e c e .
Academia de Arte Frumoase are
n e v o i e d e r a d i c a l e m b u n t i r i , att n i n t e r i o r ct i n e x t e r i o r ,
p e n t r u a p u t e a c o r e s p u n d e in totul
cerinelor vremii, cu toat bunvo
ina d e c a r e forurile c o n d u c t o a r e
a u d a t d o v a d prin n c e r c a r e a d e
a i se d a o n f i a r e c o r e s p u n z
t o a r e a c e s t o r cerini.
C u t o a t s t a r e a p r o a s t n c a r e
s'a aflat coala a c e a s t a , t o t d e a u n a ,
e a i-a m o t i v a t p e deplin e x i s t e n a ,
prin g e n e r a i i l e d e artiti din cei
m a i d e s e a m din c a r i m a i toi a u
t r e c u t p r i n coal i ale c r o r pro
ducii s u n t p u r t a t e p r i n expoziii
n a i o n a l e i i n t e r n a i o n a l e , a r t n d
g r a d u l d e c u l t u r i spiritul a r t i s t i c
de care e nzestrat poporul nostru.
C o r p u l profesoral al coalei a fost
ales t o t d e a u n a d i n t r e cei m a i r e p r e
z e n t a t i v i artiti ai r e i i d i n t r e cele
m a i d i s t i n s e p e r s o n a l i t i tiinifice.
Astfel coala a a v u t profesori p e :
T h e o d o r A m a n , T t r s c u , C. S t n cescu, C a r o l Storck, sculptorul Georg e s c u , G D. Mirea, Costin P e t r e s c u ,
Gabriel Popescu, doctorul Gerota,
T z i g a r a S a m u r c a , dr. R a i n e r , e t c .
A s t z i c o a l a u r m e a z a c e e a tra
diie, a v n d u n c o r p profesoral din
t r e p e r s o n a l i t i l e cele m a i s e l e c t e
ale a r t e i i tiinei r o m n e t i .

S t a t u l u i . R o s t u l a c e s t e i coli a fost
BCU Cluj
Cluj
n e n e l/e sCentral
i socotit University
ca n e t r e b u i t o rLibrary
,

C J n t r ' o v r e m e c n d a r t a p l a s t i c rom n e a s c a l u a t u n a v n t mbu


c u r t o r , figurnd p r i n produciile
r e p r e s e n t a n i l o r ei n c u p r i n s u l ce
lor m a i d e s e a m expoziii din a r
i din s t r i n t a t e , A c a d e m i a d e a r t e
f r u m o a s e din B u c u r e t i se nvred
n i c e t e cu a t t m a i m u l t d e c e a
m a i d e o s e b i t l u a r e - a m i n t e , nsem
n n d p r i n e v o l u i a ei u n p a s m a i
d e p a r t e n d e s v o l t a r e a frumosului.
De dat mai recent dect vechia
coal d e p i c t u r i e a n , c a r e a pu
t u t fi socotit n d r u m t o a r e a celei
din u r m i c a r e n c i p s t r e a z
faima d e n e l e a p t c l u z i t o a r e a
t a l e n t e l o r t i n e r e , e a a d r u i t plas
ticei r o m n e t i e n e r g i i n e o v e l n i c e
n t r u c i n s t i r e a u n u i ideal, n c u n u nndu-i existena prin opere de
v a l o a r e s m u l s e din penelul a t t o r
mari creatori de art naional.

Stravopoleos

^MMH[m< C E L E

T R E I

C R I U R I

^KSHHH

r e a z i m p e u n meteug
greu, greu
d e tot ; i c a d e s i n a , a isbuti s
pui n p i c i o a r e e c h i l i b r a t figura ude: Costin P e t r e s c u
nui om, n u e l u c r u t o c m a i uor.
Voi n c e r c a s s p u n p e n u m e l e
subiectul l e c t u r e i ce u r m a s fie
fiecruia c h i p u r i l e celor g r u p a i n
desvoltat.
D u p m e t o d e l e d i d a c t i c e d e p e j u r u l b u n u l u i S t n c e s c u din a c e a s t
a t u n c i la P a r i s , u n d e S t n c e s c u v fotografie l u a t p r i n a p a r a t u l u n u i a
z u s e pe u n C h a r l e s B l a n c ori Hip- d i n t r e elevi, A r t u r G e o r g e s c u . A c e s t
polite T a i n e , profesorul scria p e ta a r t i s t c a r e i n c e p u s e s g o m o t o s o
bl t o a t e e l e m e n t e l e leciunei ce c a r i e r lefuit p r i n Italia, i a g
u r m a s fie d e s v o l t a t i p e c a r e a s e m a i t r z i u la c o a d a n u m e l u i
elevii i le s c r i a u v o r b c u v o r b u n : dela Hui. E r a u n fel d e m o d
n c a e t e l e lor. n d a t d u p aceia, s c o a s la i v e a l d e B a r b u t e f n e s c u
de la Vrancea*
i d e aci r s r i r
u r m a desvoltarea clar a unei pri
din c e a c e e r a s c r i s p e tabl, expu i alii : dela D o r n a , dela Baia, d e l a
n e r e c e s e sfrea r e g u l a t cu vor D e c i m a , del M a r e , etc.
bele : i a c u m v r o g D o m n i l o r s
S n c e p cu figura ce s e z r e t e
scrii c:.... i a p s a t a r e p e u l t i m a la s p a t e l e profesorului. E b r a v u l Ivorb. i a t u n c i a c e a e x p u n e r e e r a lie, Ilie servitorul, Ilie, s i n g u r u l ser
d i c t a t l i m p e d e , l m u r i t , sintetic, vitor al coalei, u n e d e c dela A m a n .
fr ezitri, fr g r e e l i d e c o n s t r u c U n g l a s g r o s , o u i t t u r a s p r u m
ie. C i n e v a m a i fi p s t r n d u n a- b r i t d e nite s p r n c e n e n e g r e i
s e m e n e a c a e t s u n t s i g u r c-1 p o a t e g r o a s e i d a o n f i a r e de autori
citi i azi cu p l c e r e i p i e t a t e .
t a t e . U n b t r n v e r d e , frfird e
U r m a d u p a c e i a d i z e r t a i a a l t o r p r alb, u n fel d e unchiu al nos
e l e m e n t e ce se s u c c e d a u i i a r i : tru, v e c h i u o s t a din v r e m e a miliiei
Scriei D o m n i l o r c:.... In sfrit, lui C u z a dela care-i r m s e s e t o a t e
dup a treia oar leciunea era gata.
micrile d e l a i n s t r u c i a militar,
C t e v a p l a n e d e m o n s t r a t i v e c a r e dela m u s t r " r e p e z i i s v c n i t e i
n t i m p u l leciunei e r a u n i r a t e p e p e c a r e ni le e x e c u t a cu m a r e m n
s c a u n e l e a l t u r a t e ce n l o c u i a u pu d r i e o s t e a s c . Noi i z i c e a m : Nea
pitrul, circulau din m n n m n Ilie"i apoi.... u n s a l u t g r a v n c h e i a cea
U n b u s t n s c u l p t u r al b r a v u l u i
mai cercetat or a cursurilor sp
nea Ilie fcut d e v r e u n nepot i
tmnale.
e x p u s la A t e n e u , fece p e V e r o n a ,
D e c t e ori n u s i m e a m noi elevii c a r e nefiind d e ai coalei n o a s t r e
lui fiorii u n e i m i s i u n i n a l t e c t r e i tot a u z i n d : n e a Ilie, n e a Ilie p e
c a r e n e n d r u m a v o r b e l e profesorului l n g l u c r a r e , s c r e a d c e r a v o r b a
n o s t r u , v l s t a r din a r i n a r o m a n t i s d e p i c t o r u l 'Neylies
d e c u r n d amului, ce a p u n e a . Da, Domnilor.... p r u t p e f i r m a m e n t u l A r t e i r o m
zicea el, a r t i s t u l e s t e u n c r e a t o r i netii deci a r fi fost a u t o r u l bus
prin faptul c r e a i u n e i el se ridic tului c u p r i c i n a i a r t a t astfel mi
spre nlimile Celui ce a c r e a t to- nistrului c venise s i n a u g u r e z e
tul, s p r e D u m n e z e i r e .
expoziia. S'a r s m u l t c cei c e n u
V a i !... ce d e c e p i e u r m a d u p a- t i a u n c s-i p r o n u n e n u m e l e a a
ceia n zilele s p t m n e i la o r e l e d e c u m s e c u v e n e a , i z i c e a u Neili i
c o r e c t u r ale lui M i r e a c a r e t e po- d e aci confuzia.
g o r a d e o d a t p e p m n t c a s-i
i a c u m , i a t c a m pe cine m a i
dai s e a m a c tot a v n t u l a r t e i s e pot e u r e c u n o a t e n a c e a fotogra-

Clipe trite cndva n coala de Arte Frumoase

Pictorul

Costin

Petrescu.

v e c h e fotografie r e p r o d u s aci
a l t u r i i c a r e fusese p e r d u t a
decenii ntregi prin dosarele Acade
miei d e A r t e F r u m o a s e din Bucu
reti, v i n e s n e v o r b e a s c u n limb a g i u a p r o a p e uitat, azi c n d fla
cra de art parc abia mai plpe
anemiat; vine s ne vorbeasc de
n i t e v r e m u r i s c u m p e n istoria uceniciei a r t i s t i c e din a r a n o a s t r ,
v r e m i p l m d i t e n friguri d e a r t
c u a v n t u r i t i n e r e t i n v p a i a ilu
ziilor.
In a c e a fotografie se v e d e c h i p u l
u n u i profesor inndu-i c u r s u l lui
n faa elevilor p r i n 1894, socotind
d u p c h i p u r i l e elevilor d e p e a t u n c i
p r i n t r e c a r e se r e c u n o a t e i scrii
torul a c e s t o r r n d u r i .
C h i p u r i d e b e a n d r i b u n i , entu
siasti, unii frete n slujba aceluia scop. C u i d i n t r e ei i-ar fi tre
c u t p r i n g n d c v r a j b a profesio
n a l de m a i t r z i u i v a g o n i p e
unul d e altul i c m u l t e din iluziile
lor se vor fi s t i n s ca i vieile mul
t o r a d i n t r e ei !
S u n t elevii c a r e se g r m d e a u la
o r a d e D u m i n e c a c u r s u l u i d e Is
toria A r t e l o r n a t e l i e r u l d e p i c t u r
i m p r o v i z a t n s a l a d e p r e l e g e r i , fie
c a r e g s i n d u - i loc m a i p e v r e u n
scunel de desen, mai de a lungul
unei bnci de lemn.
In mijlocul lor se v e d e chipul pro
fesorului C. I. S t n c e s c u , c u n o s c u t
d e t o a t c a p i t a l a din p r i c i n a jobe
nului lui cu b o r d u r i e n o r m e p e
care-1 p u r t a a n o ani d e a r n d u l
p e d r u m u l dela c l d i r e a Universi
tii, la T e a t r u l N a i o n a l i d e acolo
la A t e n e u unde-1 c h e m a u a t r i b u i u nile lui e s t e t i c e . F o t o g r a f i a p o m e
n i t ni-1 a r a t a a c u m e r a el, c u
i n u t a lui d r e a p t , s o l e m n n redin
g o t a lui n c h e i a t p n s u b b r b i e ,
l s n d s se v a d d o a r ca o d u n g
alb g u l e r u l c m e i . L a s p a t e l e lui
e t a b l a n e a g r p e c a r e s t a s c r i s co
r e c t cu a n u m i t e c u v i n t e s u b l i n i a t e

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Bucureti:

Academia

de Arte

Frumoase.

>z<m<wmm<wm>zm^< CELE
fie, a s t z i d u p o d i s t a n d e v r e m e
d e v r e o 44 d e a n i .
n c e p n d del s t n g a s p r e d r e a p t a
a v e m figura d e s g h e a t a Jui Georgescu
Victorian
c a r e se d e o s e b i a
d e ceilali p r i n n c l i n a i a lui s p r e
l i t e r a t u r . A i n u t m a i t r z i u nu
m e r o a s e c o n f e r i n e d e a r t i m a i
ales a s u p r a o p e r e i lui A m a n . A mu
rit d e vre-o 20 d e a n i .
Petre Ionescu, fire blajin, secre
t a r u l coalei, m o r t i el c a m tot atunci. Nae Constantinescu
(zis Merd a c u ) s c u l p t o r i a p o i profesor d e
d e s e n p e la T r g o v i t e , azi pensio
nar.
Sperlich, o fire d e r a r d i s t i n c i u n e ,
b u n i b l n d c a m a r a d . O i n f i r m i t a t e
a picioarelor l'a r p i t d e t i m p u r i u
d i n t r e noi.
Al. Mihailescu, u n u l d i n t r e cei m a i
d r u i i cu t a l e n t d i n t r e elevii coa
lei, d e o d e l i c a t e e r a r n c u l o a r e a
l u c r r i l o r lui. F i r e b o l n v i c i o a s , is
tovit d e m u n c , s'a p r p d i t pe c n d
i t e r m i n a l u c r a r e a u n u i c o n c u r s
de strein tate.
Artur Georgescu, p e c a r e l'am m a i
p o m e n i t , a m a t o r fotograf, p r i v e t e
cu grije s p r e cel c r u i a i a ncre
dinat manipularea aparatului.
N. Mantu, p i c t o r u l a n i m a l i e r , fa
v o r i t u l elev al lui Z u e g e l d e l Miie n c h e n . Cel m a i t a l e n t a t i m a i sim
p a t i c lene, i p e t r e c e tinereea
la G a l a i .
/. Marinescu
e r a cel m a i vechiu
elev ; r a n din A r g e . Nu-i p r
sise portul del a r , c e a c e i a a j u t a t
n t r ' o s e r i e d e s u c c e s e d e expoziie.
S e a p u c a s e i d e olrie. S'a p r p d i t
a p r o a p e uitat.
/. incu, b r a v u l i n c u , e r a m u l t
s t p n i t d e t e c h n i c a lui G r i g o r e s c u .
B u n p r o f e s o r d e caligrafie. S'a s t i n s
i el a c u m vre-o 78 a n i .
Pavelescu
Dinio.
Nepoate ! e r a
v o r b a cu c a r e s e a d r e s a el o r i c r u i
c a m a r a d . i-a lefuit m e s e r i a lui d e
s c u l p t o r la F l o r e n a . Azi l n t l n i m
p r e z i d n d n t r u n i r i publice ca pro
prietar paraponisit.
/. Cmpineanu,
un biat de un
t a l e n t i o s r g u i n c u m r a r s e
p o a t e n t l n i . S'a p r p d i t nc fiind
n coal.
Aurelian Radu, floarea A r d e a l u l u i ,
ce se v a fi fcut ?
Costin Petrescu
u r m a n a c e l a
t i m p i a r c h i t e c t u r a . Mai t r z i u p r o
fesor el nsui la " B e l e - A r t e " .
C o n t i n u m l u n d firul del elevul
ce se v e d e s t n d n faa profesorului
cu s p a t e l e s p r e noi. E
Temistocle
Vidale, abil s c u l p t o r , i s'a p i e r d u t
u r m a i a c e s t u i a . U r m e a z Vladimirescu
frumosul V l a d i m i r e s c u " .
G r e u t i f a m i l i a r e l'au fcut s-i
prseasc crucea artei. Actualul
s a u fostul c a s i e r al A c a d e m i e i Ro
m n e . L n g el se v e d e profilul lui
G. Petracu,
c u n o s c u t u l pictor d e
azi. R e l u m a c u m irul din d r e a p t a
u n d e se v d c t e v a c h i p u r i feme-

TREI CRIURI

wLmmsmmm

In c o a l a d e B e l e - A r t e d i n B u c u r e t i , i n a n u l 1 8 9 4 ; La cursul de Istoria
Artelor inut
de
C- I. Stncescu,
o figur proeminent
din viata bucuretean
de pe atunci. Abia civa
dintre
elevii grupafi
n jurul profesorului
s'au putut fine drji pe calea cea grea a artei
adevrate.

n i n e , p r i m e l e eleve a d m i s e n coala
n o a s t r . V d p e Dna
Panaitescu
(nu-mi a d u c a m i n t e c u m se n u m e a
pe atunci). Mai z r e s c p e
Calipso
Stnescu
c a r e i-a sfrit trist zilele
n t r ' u n azil d e b t r n e , a p r o a p e oar
b . I n t r e celelalte p a r c se recu
n o a t e Zoso Sadoveanu,
Viorica Gri
gorescu, Mina Stnescu,
mai toate
devenite maestre de desen. D a r iat
i p e Aristide lliescu, p r o f e s o r u l d e
d e s e n d e azi (s fi eit la pensie?)
C i n e d i n t r e vechii c a m a r a z i nu-i
a d u c e a m i n t e d e cocoii lui?
Av e a el a c a s u n coco m b l n z i t c a r e
i-a s e r v i t i d e m o d e l . Nu s'a mul
u m i t ns s-1 p u n n p n z n u m a i

o d a t , ci v z u t n diferite poziii a
p u t u t a l c t u i u n t a b l o u cu m a i m u l i
cocoi ca la u n c o m e r . Bine m i
A r i s t i d e , n u se b a t cocoii n t r e ei?...
C b i n e zici ! i a r s i el C e o
fi d e v e n i t tabloul ? In fine s e m a i
z r e s c : Pan Ioanid ( h o r e l e lui Pan).
Scarlat Negrescu,
I. Teodorescu din
B u z u . A c e t i a din u r m profesori
d e desen.
i p e n t r u c veni v o r b a d e un fel
d e p o m e l n i c d e vii i m o r i , s e cu
v i n e s a p r i n d e m o l u m n a r e d e
p o m e n i r e i profesorilor d e p e at u n c i del c a r e p s t r m noi cei ce
a m m a i r m a s din v e c h e a falang,
a m i n t i r i pline d e v e n e r a i e , c c i
m a i toi i s o c o t e a u locul lor c a
u n fel d e post d e m i s i u n e .
M u r i s e d e c i v a ani Aman, ntem e e t o r u l coalei d e Belle-Arte c u m
i se zicea p e a t u n c i , i a r locul lui
e r a o c u p a t d e G. Mirea, u n a r t i s t
ce v e n e a del P a r i s cu a u r e o l a u n o r
s u c c e s e ce n e nfiorau (Vrful cu
dor). E r a u n o m frumos, e l e g a n t ,
m n d r u , i d i s t a n a t d e noi. A b i a
cu d e g e t u l cel m i c al m n i i d r e p t e
ce s e r i d i c a c r l i g d i n t r e celelalte
d e g e t e , a r t a g r e e l i l e p r i v i n d mo
delul cu ochiul p e j u m t a t e n c h i s
ceace-i d a o g r i m a s a g u r e i i
n t r e g e i fee s c o n d n a i n t e vrfu
rile r s u c i t e ale u n o r m u s t i n e g r e
i e p o a s e .

BCU Cluj / Central University Library Cluj

SOIR

D'AUTOMNE

C o m m e une d o g a r e s s e en robe de broquart


P r o m n e son ennui dans le d c o r m a g i q u e
D e s e s jardins fleuris, cheminant l'cart,
L e l o n g d e s g r a n d s bosquets, hautaine et
magnifique,
L'automne aux c h e v e u x roux, tel le blond
vnitien,
Droule autour de nous les plis de son man
te au
A u x riches coloris qu'eut aim le Titien
Pour les unir plus tard dans un divin tableau.
Ma Muse aux y e u x de nuit, ma ple d o g a r e s s e ,
V i e n s ici c o n t e m p l e r le c o u c h a n t ferique,
E t m l e r d o u c e m e n t un souffle de tendresse
A c e beau soir qui meurt, s u p e r b e et nostal
gique.

Lotis Dolenga

N e t e m e a m d e el, n e t e m e a m d e
o b s e r v a i i l e lui c a r e e r a u t o t d e a u n a
aspre dar drepte.
A m m a i a p u c a t c t v a t i m p i p e
T t r s c u , profesorul d e d e s e n p e
c a r e l v d a e z n d u - s e l n g elev i

Mnstirea
Curtea de Arge : Neagoe Basarab
i
Despina
Doamna,
cu copii. (Fresc din secolul
XVI-lea).

C o r e c t r i l e lui e r a u a d e v r a t e cea
s u r i d e m u n c . N u o d a t l u a din
m n a elevului i n s t r u m e n t u l i s e
a p u c a el n s u cu v o r b e p u i n e i
abia optite s lucreze cu vioiciune,
c u e n e r g i e , cu s i g u r a n n c o n j u
r a t d e ali elevi ce s e g r u p a u avizi
n j u r u l m e t e r u l u i .
C e p i e s d e p r o b i t a t e c a r e i
amintesc vremile renaterei cnd
m a e s t r u l i elevul l u c r a u cot la cot
ca s n f p t u i a s c c u toi laolalt
opera ncredinat maestrului. D a r
G e o r g e s c u m a i p r e d a i c u r s u l d e
p e r s p e c t i v , c u r s g u s t a t c a i leciunile lui S t n c e s c u prin chipul
s i m p l u i n e l e s cu c a r e p r e s e n t a
el rostul a c e s t e i m a t e r i i ce p a r e
m u l t o r artiti d e ai n o t r i ca c e v a
haotic.
i n fine D-nul Poh'su.care
preda
a n a t o m i a u m a n . coala s e g s e a
la etajul d e s u s n a r i p a s t n g a
Universitii, ocupnd 2 ateliere
m a r i , m i n u n a t l u m i n a t e d i n plafon
i d e s p r i t e p r i n o d a i a c a n c e l a r i e i .
Preii atelierelor erau acoperii de
s u s i p n j o s d e l u c r r i l e p r e m i
a t e a l e n a i n t a i l o r n o t r i i d e nu
m e r o a s e r e p r o d u c e r i d e p e operile
c e l e b r e p e c a r e elevii le a v e a u ast
fel v e c i n i e s u b ochii lor.
A c e s t e a t e l i e r e pline d e l u m i n ,
d e m u n c i d e veselie r s u n a u d e
c n t e c e l e s l b a t i c e a l e b r a v i l o r ucenici n t r e c a r e v o c e a lui S a t m a r i
i m a i ales a lui Iliescu (din dealul
Spirii) d o m i n a v a c a r m u l :

a p a r i i u n e a s e n z a i o n a l a lui O d o b e s c u n a t e l i e r u l coalei. M a r e l e
p r o z a t o r nsoit d e o c o m i s i u n e , ve
n e a s a s i s t e la p r o b a d e c o r e c t a r e
a u n o r a s p i r a n i la o c a t e d r d e
p i c t u r d i n Iai. P i c t o r u l T i t u s Alexandrescu, unul dintre acetia, ecs a m i n n d l u c r a r e a u n u i elev, g
s e t e c linia d e contur n ' a r fi
d e s t u l d e supl* t e r m e n s t r e i n , n
t r e b u i n a t ns zilnic n l i m b a g i u l
atelierului.
uel...
ndrepteaz Odobescu,
i d e a t u n c i a c e a s t v o r b a p r i n s
r d c i n i n t e r m i n o l o g i a beleartitilor n o t r i i traeste i a z i .
Iat c a m ce mi-a p u t u t e v o c a ac e a s t v e c h e fotografie, a c e a fa
milie d e b e i b u n i ce-i p r i p e a u
v i s u r i l e lor la d o g o a r e a d o r u l u i i
a avntului.
i n ' a r fi p o a t e d e p r i s o s d a c
a m face cu prilejul a c e s t e i p o m e
niri, o c l t o r i e la fraii d e a r t d i n
laul de atunci, o cltorie c u m se
fcea p e v r e m e a a c e i a . A m r e v e d e a
p e acei frai c r o r a m n d r i a profe
s i o n a l " face s le c r e a s c ca p r i n
m i n u n e , c t e o c o a m d e p r stufos
d a t p e s t e c a p , o r i s-i n n o a d e d e
g t faldurile u n o r l e g t u r i m a r i b
tute de vnt ; pelerina aruncat p e
u n u m r , i c h i a r s c h i m b r i d e n u m e
luate din buctria meseriei.
C a s li s e d e a elevilor o nsu
fleire i m a i m a r e , e n t u s i a s t u l lor
p r o f e s o r Panaileanu
obicinuia s-i
b o t e z e cu diferite p o r e c l e p s t r a t e
a p o i d e ei c a d i n t r ' u n botez sfinit
i astfel u n D u m i t r u d e v e n e a Tint o r e a n u " i a r B o t e z Ion d e v e n e a Pe
nel, a c t o r u l P e n e l d e m a i t r z i u .
O! a m g i r e . . . d u i o a s a m g i r e !

BCU Cluj / Central University Library Cluj

i n s i s t n d a s u p r a liniilor g e o m e t r i c e :
orizontale, v e r t i c a l e , p a r a l e l e i oblice. U n fel d e o b s e s i u n e c a r e n
c e p u s e s n e n v e s e l e a s c . E r a apoi I. Georgescu, profesorul d e sculp
t u r . O fire fericit d e b u n t a t e ,
n o b l e i d e v o t a m e n t .

*Te-am vzut, eti tot


frumoas,
*Dar nu rece ca'n trecut.

U n e v e n i m e n t c a r e a n v i o r a t i
m a i m u l t coala n o a s t r , d a c n u
m nel c h i a r n a n u l acela, a fost

Rostul Muzeului nostru naional


de : AI. Tzigara Samurca.
CTiei ncet, d a r c u pai siguri,
ct-J
R o m n i a i r e c u c e r e t e pres
tigiul d e o d i n i o a r n O r i e n t u l eu
r o p e a n , n t r ' o p r i v i n , totui, t r e b u e
s r e c u n o a t e m , n u s u n t e m n c la
n l i m e a vecinilor n o t r i . P e c n d
t o a t e celelalte r i s e flesc c u m u
zeele lor, a l e n o a s t r e l n c e z e s c ap r o a p e n acelai h a l n c a r e s e
aflau n a i n t e d e r z b o i u . N u n z u i m ,
b i n e n e l e s , s n e c o m p a r m cu mu
zeele d e r e n u m e m o n d i a l a l e Ate
nei i a l e I s t a m b u l u l u i , n c a r e s e
a d p o s t e s c a t t e a c a p o d o p e r e cons
tituind fala o m e n i r i i . D a r c h i a r c u
vecinii n o t r i i m e d i a i d e p e s t e Du
nre greu suportm comparaia.
A t r e c u t u n sfert d e v e a c d e c n d ,
prin Viaa r o m n e a s c d i n D e
c e m v r i e 1906, a r t a m s u p e r i o r i t a t e a
B u l g a r i l o r fa d e noi n p r i v i n a
m u z e e l o r , dei ei s i n g u r i r e c u n o
t e a u a n e fi debitori n m u l t e a l t e
d o m e n i i . D e s p r e M u z e u l lor naio
nal, n c d e p e la sfritul v e a c u l u i

trecut, Salomon Reinach prevedea


c le j e u n e M u s e d e Sofia, fond
e n 1893, p r o m e t d e d e v e n i r s o u s
peu le plus i m p o r t a n t d e la pres
qu'le b a l c a n i q u e a p r s c e u x d e
Constantinople et d'Athnes". Iar
s a v a n t u l S t r z y g o w s k i a d o g a : E
u n i c c e s'a fcut la Sofia n p r i v i n a
a r t e i i a muzeografiei de u n prin
cipe iubitor, a j u t a t d e u n m i n i s t r u
s a v a n t . D e a t u n c i Muzeul n a i o n a l

Al.

Tzigara

Samurca.

bulgar, instalat ntr'o veche geamie


a d m i r a b i l a d a p t a t noului scop, s'a
tot sporit, d e s p r i n d u - s e d e p a r t e a
etnografic, c a r e e s t e a z i a d p o s t i t ,
s u b c o n d u c e r e a p r i c e p u t a colegu
lui K o s t o v , ntr'o c a s p a r t i c u l a r ,
n a t e p t a r e a u n u i local p r o p r i u .
Srbii de asemenea a u muzee admi
r a b i l e , cari, c u t o a t e p a g u b e l e sufe
rite prin transportarea vremelnic
a obiectelor la V i e n a d e c t r e ocu
p a n i i a u s t r i a c i , s'au r e f c u t n d a t
d u p r z b o i u , c o n f o r m noilor c e r i n e
culturale ale Jugoslaviei de azi.
C o m p a r n d u - n e deci cu vecinii
notri din spre miazzi, constatm
c situaia Muzeului nostru naio
nal este ntr'o vdit inferioritate.
Cci dei posedm tezaure de a r t
p r i n c a r e a m p u t e a n chip a v a n
tajos c o n c u r a p e vecinii a m i n t i i ,
totui n u a v e m n c u n m u z e u n
c a r e diferitele colecii s fie e x p u s e
n condiiile c e r u t e , s p r e a p u n e n
e v i d e n a d e v r a t a n s e m n t a t e ar
tistic a rii i a p o p o r u l u i n o s t r u .
Ne gsim n privina muzeelor, n
faa c o n s t a t r i i s u r p r i n z t o a r e c
(Urmare la pagina 185)