Sunteți pe pagina 1din 24

MANAGEMNNTUL COMPETITIEI

Ce reprezintl gi de ciite feluri este competifia

sportiv[

Competilia reprezinte momentul esential al activitdlii sportivului, intrecerea cu


tine insuli sau cu adversarii constituind obiectivulfundarnental al activiti[ii sportive.
Competiliile se impart din punct de vedene al locului de desfigurare in doui mari
categorii: interne sau nafionale gi intemationale.
La rAndul lor competi[iile inteme pot fi:

a) Dupi scop:

amicale

oficiale

* de antrenament;
* de verificare;
* demonstrative;

* de selecfie.
* de

calificare,

* cripe;
* campionate (sistem divizie).

b) Dupd sistemele de desfSgurare:


- bilaterale, tumee (tur sau/gi retur), eliminatorii, mixte.
c) Dupi sexe:
- juniori,

junioare, seniori, senioare'

d) DupS vArste:
- copii, juniori, tineret, seniori.

e) Dupd nivele de desfSgurare:


- locale, j udefene, zonale (i nteriudelene), nationale, nternationale.
i

f) Pe categorii de greutate:
- lupte, box, judo, haltere, etc'
g) tntemationale:
- continentale, regionale, mondiale, Jocuri Olimpice.

ln func[ie de nivelul valoric ai num5rul sportivelor sau sportivilor participanti, se


stabilegte importan[a gi valoarea unei cornpeti[ii.
ln toate cazurile in care se organizeazd o competifie, in mod firesc organizatorul
ei are in vedere oblinerea unui profit de naturi tehnic5 gi/sau economico-financiarS.
O primi problemi de care trebuie sd tind seama organizatorul unei competitii
este planificarea acesteia intr-o perioadi care sE satisfaci interesul celor c'are urmeazd
sd participe la ea.

Regulamentul unei competifii sportive

Pentru organizarea competiliei se intocrnegte regulamentul acesteia care in linii


generale trebuie

si cuprindi urmitoarele.

- denumirea gi scopul comPetitiei;


- organizarea concursului - cine argantzeazd;

- locul gi data de desfSgurare;


- adresa

organizatorului; .

'

- condiliile tehnice (calitatea terenului, aparatura gi materialele de concLlrs


utilizate);

- probele gi categoriile de sportivi (echipe) pentru care se organizeazi competilia


(v6rstd, sex, categorie de calificare sportiv5, etc.);
- sistemul de disputare a intreerilor;
- condilii de stabilire a rezultatului gi clasamentului;

- litigii gi modul de solutionare a acestora;


termen de inscriere - unde 9i cind se fac;
- data, ora gi locul gedintei tehnice;
- condi{ii de participare 9i administrativ - organizatorice;

- premii.

comitetul (comisia) de organizare

gi desfilgurare a competifiei

Forul organizator al competi[iei stabilegte un comitet de organizare din ffire vor


face parte de reguld:
- directorul de concurs;
- arbitrul principal sau directorultehnic;
- secretarul concursului;

- responsabilul cu publicitatea;
- responsabilul cu probleme medicale;
- responsabilul cu probleme de promovare 9i marketing;
- responsabilul cu problemele administrative 9i financiare.

ln funclie de importanta gi mdrimea competi[iei, pe problemele pentru care au


fost menlionate responsabilitati, se pot numi comisii sau subcomisii.

Directorut concursului este managerul general gi rdspunde de intreaga


organizare gi desfiqurare a acestuia" ln indeplinirea atribu{iilor sale directorul de
concurs coordoneazd activitatea responsabililor pe probleme, cu care colaboreazd 9i
cdrora le supraveghezi activitatea.

Arbitrul principal,sau directorul Jehnic'al competiliei rispunde de desfdgurarea


acesteia, avAnd in vedere explicarea 9i respectarea:

- regulamentelor internafionale gi nalionale ale ramurii de sport;


- prevederilor de naturd tehnici din regulamentul competitiei;
- conduce activitatea arbitrilor;
- asigurd buna desfSgurare a intrecerilor;
- verifici gi avizeazi inscrierile;
- conduce gedinta tehnicd;
- stabilegte capii de serii sau favoritii concursului;

avizeazd programul zilnic intocmit de secretariatul competi[iei;

- supraveg heazl desfigurarea competitiei

decide intreruperea sau continuarea competi[iei

in diverse conditii

(starea vremii, orare, etc.);


- analizeazi contestaliile depuse 5i decide in primS instantS;
- desemneazi arbitriipe probe, aparate, rneciuri, terenuri, etc.;
J

speciale

sanctioneaze abaterile disciplinare ale sportivilor, antrenorilor, arlcitrilor,

delegatilor sau altor persoane legate de competitii;


- la terminarea competitiei intocrnegte raportultehnicSecretariatul va cuprinde, in func{ie de amploarea competitiei, un secretar de
concurs gi un num5r corespunz5tor de aiutoare ale acestuia.
Secretariatul are urmdtoarele atribu[ii:

- primegte inscrierile gi intocmegte lista participanfilor la concurs;

pregitegte lucririle neoesare pentru validarea participanfilor

9i

pentru

efectuarea tragerii la so{i;


- intocmegte proiectul programului zilnic pe care-l supune spre aprobare arbitrului

principal sau directorului tehnic;

rm

dregte desfigurarea programului competitional

- intocmegte tabloul de ooncurs gifoile de arbitraj;

- conduce activitatea personalului tehnic insdrcinat cu informarea


afi

publicului 9i

garea rezultatelor;

- redacteazS gi afigeaza comunicate, anunluri 9i informalii;


- primegte contestaliile pe carg le stipune arbitrului principal sau directorului
tehnic.
Responsabilul cu publicitatea se ocupi de informarea publicului prin mass-media
gi afigaj asupra desfSgurdrii competiliei atit in perioada prcmelgitoare cat gi in timpul
desfdgutdrii acesteia.
Responsabilul cu probleme medicale are ca atribulii:
- asi gurarea med cul ui
i

of

icial in timpul desfdguririi intrecerilor;

- asigurarea asisten[ei medicale de urgenld pentru sportivi, oficiali sau dupi caz
a spectatorilor.

r5spunde de valorificarea

din punct de vedere financiar a competi[iei, Activitatea lui incepe, de reguld, im


momentul in care se iniliazi organizarea competifiei 9i dureaz6 p6nd dupi incheierea
acesteia.

Rolul lui este de a prezenta in mod real, dan avantajos, imaginea competitiei,
unor potenliali sponsori, pe care trebuie s5-i depisteze 9i s6-i convingi cu privire la
4

interesul de a sustine financiar aceasta in schimbul publicititii care se poate organiza in


legdtur6 cu aceasta.

ln acest scop se pot valon'fica:


- spatiul de concurs;

- spatiul din tribune;


- spa[iul din jurul stadionului, sdlii, abazei sportive;
- conferintele de presS;
- echipamentul purtat de sportivi;
- materialele de concurs;
- afigul competitiei;

- programul tipirit al competitiei;


- publicitate prin statra de amplificare a bazei sportive.

Responsabilul

cu

oroblemele administrative

si

financiare are

in vedere

solutionarea urmitoarelor probleme:

- pregdtirea, dotarea giintretinerea spa[iului de concurs;


- pregitirea, dotarea giintretinerea spaliului de antrenament;
- asigurarea sau sprijin in asigurarea cai5rll gi mesei participanfilor;
- conduce activitatea personalului administrativ;

asigurd procurarea din timp

a materialelor de concurs pe care le pune la

dispozi[ia participanlilor, confonn programului stabilit la gedin[a tehnici gi coordonat de


arbitrul principal gi secretariat;

asigurd fondurile financiare gi intocnregte formele de

plati pentru

serviciile

necesare (cazare, mas5, transport, baremuri de arbitrai, etc);

- organizeazl vAnarea

biletelor de intrare,

a materialelor de propagandS,

incaseazi fondurile din publicitate, sponsoriziri sau donatii gi intocmegte bilanlul final al
competi[iei.

indeplinirea atribuliilor fiecdrui responsabil este supravegheatd gi controlatd de


directorul de concurs care are autoritatea de a interveni in toate cazurile in care
constat5

incilciri

ale legilor, statutuluifedera[iei sau a clubului, a regulamentului ramurii

de sport sau a concursului.

Reugita competifiei depinde de modul cum este armonizati activitatea tuturor


compartimentelor menlionate mai sus.

Sisteme de desfflgurare qi intocmirea clasamentului

Pentru organizarea gi desfdgurarea unei competilii se folosesc sistemele:


eliminatoriu, turneu, mixt giin ultima perioadi Play+fl.
Sisfemu/ eliminatoriu se folosegte in situa$a in care la o competilie se inscriu un

numir mare de echipe, iar perioada de desfSgurare este foarte scurtS.


De obicei acest sistem se aplici in cadrul unei competi$i fulger sau cupe "Cupa
Libertilii", "Cupa 1 Decembrie", etc.
CAnd se organizeazl un campionat pe gcoal5, intre mai multe gcoli, pe localitate

sau jude! se recomandi aplicarea sistemului tumeu, d5nd astfel posibilitatea ca toate
echipele, si se intilneasci intre ele gi clasamentul final si fie cit mai aproape de
valoarea partici panti lor.
.!

-'

1. Sisterutl efirtnobfiu

- intocmirea clasamentului in competilii organizate folosind sistemul eliminatoriu


este foarte simplS, intruc6t sportivii sau echipele invinse sunt eliminate (ti) din
competitie;

- Pentru alcituirea programului - prin aplicarea acestui sistem - se intocmegte un


tabel cu participanlii (ele) in ordinea Sagerii la so4i;
- pentru tragerea la sorli se scriu atitea numere (1-2-34-5-etc.) pe bilete c6te
echipe sau sportivi participi la competitia reryectivil; fieare delegat trage (din umi sau
din ciciuli) c6te un bilet gi dupd desfacerea lui se scrie numele echipei (participantului)
pe o schemi dinainte intocmiti in dreptul numerelor ce au iegit prin tragere la sorti.

8. Liegti

doui c6te doui pane la $abilirea cAgtigdtorului. ln


exemplul de mai sus echipa din lvegi a ocr.rpat locul l, echipa din Matca locul ll, iar
Echipele vor juca intre ele

echipele din Pechea gi Liegti vor juca penfu locurile lll-lV (daci organizatorul considerd

necesar

gi stabilirea clasamentului pAni la

locurile lll-M sau ambele echipe

(participan[i) vor ocupa locul lll)

Daci echipele inscrise sunt in numir de 4, 8, 16, 32 schemele de desfigurare se


alcituiesc dupi exempiul de mai sus; daci numSrul ecfripelor diferi atunci o parte din
participanti (te) vor trebui sd joace un joc in plus. Fentru a stabili

cite echipe vor juca in

(a-2"\x2=X
Din numirul total de edripe se scade cifra cea mai apropiatd, inferioar5
numirului de inscriere, cifra luati din urmitoarele numere: 4, 8, 16, 32; rezultatul se

prima etapd - joculin plus - se aplici formula:

dubleazd reiegind astfel numirul de ectripe care vor juca un joc in plus.
De exemplu: a = 11; (11) x 2 = 3x2 = 6.

Deci, la competifie s-au inscris tr 1 participanti(te); num5rul par cel mai apropiat
de 11, participanli (te) rezultAnd cifra 3 pe care o inrnullim cu 2 = 6 participanli(te) care
vor juca ?n prima etapd, d6nd astfel posibilitatea ca incepind cu etapa a ll-a si r5m6nd
un numdr egal de participanti{te) gi competitia

si

se desf5Eoare normal, fdrd a mai sta

cineva. ln acest caz se poate obfine urmdtoarea schemS:

Sau:
1.

2.
4.
5.
7.
8.

Dupd prezentarea schemei de desfSgurare a competi[iei se treee la tragerea


biletelor (la so(i) gi numele echipelor se inregistreazd pe schemi in dreptul numerelor
extrase.

Pe lSngi avantajul de a fi simplu, economic, gi de a desfigura o competi[ie intrun timp scurt, acest sistem are gi dezavantaje: mutte ectripe sau participan[i pot avea
gansa de a susfine doar o singuri intAliire in prima etapi. Datoritd sorfilor se pot int6lni

cei mai valorogi sportivi (valoroase echipe) in prima sau a doua etapd, competitia
scizAnd din valoare gi din spectaanlozitate spre finalPentru a evita acest h.rcru se obignuie$te - gi chiar este indicat - in funclie de
schema adoptat5 ca participanlii cu valoare sportivd deosebiti si fie plasafi din oficiu,
in aga fel inc6t sE se evite prima etapi gi si se int6lneasci spre finalul competi[ieiSistcmul frrnea

Acest sistem permite un numir mai mare de int6lniri fiocuri), iar clasarea
participan[ilor (telor) este mai echilibratS, intr-adevir dupi valoarea lorDaci numirul echipelor inscrise este fird so! numirul etapelor va fi egal cu cel
al echipelor (5 echipe = 5 etape), iar daci num5rul echipelor este cu so! num6rul de
etape este mai mic cu una (8 echipe = 7 etape).

ln primul caz, in fiecare etap6 va sta o echip5.


9

Exemplu:

Cu 3 echipe:

Et. ll

Et. llt

3-2

1-2

1-3

1 std

3 st5

2 std

Et.

Et. II
4 -3

Et. lll

Et.

Cu 4 echipe:

1-4
2-3

1-2

2-4
3-1

I Et. ll Et. lil Et. lv Et. v


4-3 3-5 5-4 4-1 1-5
5-2 2-1 1-3 3-2 2-4
1 sti 4 st5 2 std 5 st6 3 std

Cu 5 echipe:

Et.

Cu 6 echipe:

I Et. II Et. lll Et. lv Et. v


1-6 2-1 2-6 3-2 3-6
s-2 3-5 1-3 4-1 2-4
4-3 6-4 5-4 6-5 1-5

Cu 7 echipe:
Et.
Et. 1l Et.

I
l sti
7-2
6-3
5-4

Et.

V Et. VI Et. VII


2-1 2st6 3-2 3sti 4-g.4st5'
3-7 1-3 4-'1 2-4 5-2 3-5
4-6 7-4 5-7 1-5 6-1 2-6
5sti 6-5 6std 7-6 Tstd 1-7
lll Et. lv

Et.

ln situalia competifiei cu 8 echipe (participanfi), numirul

sti in fiecare etapd,

I va juca cu echipa care

complet6nd schema mai sus-

La competiliile in care numirul participantilor(telor) este cu sot, sistemul de


desfdgurare este simplu; trebuie avut in yedere ca fiecare participant si joace cu toti
ceilalfi.

turneu int6lnirile se desf6goari de obicei tur-retur. Turul se


desfdgoari pfini c6nd fiecare participant a intdlnit pe tcate oelelalte, acasi sau in
deplasare (gazdi sau oaspete). Returul pistreazi aceeaqi ordine cu diferenla cE

ln sistemul

int6lnirile de acasi se joaci in deplasare 9i invers.


In situalia in care un numir mare de participanli (echipe) participd la o competilie

in timp scurt (2-3 zile), se pot alcitui mai multe serii de minimum 3 participan[i (echipe),
c6$tigdtorii seriilor jucind in continuare sistemul tumeu sau eliminatoriu, pentru

l0

desemnarea c6gtigEtorului competi[iei, ceilalfi participanfi

- daci timpul

permite

pot

continua competi[ia pentru stabilirea locurilor de clasament.


Ca gi la sistemul eliminatoriu trebuie avut griji ca la tragerea la sorti

si nu cad5

intr-o serie cei mai valorogi participanti.

ln aceastd situatie se vor fixa din oficiu capii de serie (grupd) pentru stabilirea
ordinii int6lnirilor.

Atunci cAnd este necesar sd se afle numdrul de etape gi de jocuri, se aplicd


formula: x=a(a-1\12
A=12 echipe inmu[ite cu (a-1) = 11 etape = 132 iucdtori (tur + retur) impdrfite la
2, rezultl 66 de jocuri in tur gi tot at6tea in retur.
Se trag 11 linii verticale, ceea ce reprezintl numirul de etape, se numeroteazd
liniileverticale din2in 2 (- 1 la6- )in parteasuperioari

gi-7la

11 in partea inferioari a

liniilor numerotate. Se trece in dreptul fiec5rui numir inregistrat numdrul 12, care
reprezinti cel de-al 12-lea participant (echipS).
Celelalte se inregistreazd in ordine pe verticalS, pomind pe partea dreapta de la
cifra inregistrati anterior, de sus in jos gi de jos in sus, pe partea stAnga.

et.l

Ir

et.ll et.lll et.lV et.v

et.Vl et.Vll

i :l r':l: .l

il,,li,,l-s 1
nl

,1

,.1

;l 1 :l

; :[ ll I :l I :[

ul n,ol

uul ,',,1 u

it'tlt

.,1 :,,1 ,

,1

,1

'l ' 'l', 'l "1

nl

o.*in et.lx t.x et.xl

al

r zl a gl 2 sl g

,'l

,,.1 ,

I1
'l I "l "1 l"l l"l I
i,,1

:l

Stabilirea clasamentelor se faee pe

bile

,1,,

rlrr

de puncte acumulate la toate int0lnirile.

Se pot acorda 2 sau 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal sau prezentare la
competilie (la o serie de discipline sportive) gizero puncte pentru meci pierdut. La unele
ramuri de sport, pentru neprezentare se acordi chiar o penalizare de 1-2 puncte.
11

La numdrul de puncte egal se ia in considerare - pentru departajare - golaverajul,

setaverajul, cosaverajul, punctaverajul, prin scidere sau prin impdrtire.


Regulamentul unei competi{ii:

REGULAMENTUL *CUPEI DE VARA'' I.A VOLEI MASCULIN

Seopul' pregStire

- verificare -

popularizarea disciplinei sportive

in

rdndul

tineretului;

Organizare.' "Cupa de var6" este organizatd

de C.S.U. Galafi, cu

sprijinul

Direcliei Judelene Pentru Tineret gi Sport Galati.

Lacul gi data de desfdgurarc-' Jocurile se vor desfigura pe trei terenuri la baza


sportivd a UniversitS$i, pe suprafati de bitum; in caz de timp nefavorabil, jocurile se vor

aeeagi baz5 sportivi in zilele de 27 gi 28 august a.c.


Sistemut de desfiigurare: Jocurile se vor desfigura sistem turneu (numai tur);
in serii - 2 gi 3 - 4 echipe, doui seturi din trei gi trei seturi din cinci pentru stabilirea
desfSgura in sala de sport din

cAgtigitorilor gi locurilorjn clasament.

Prog ram u I de desfdgurare :


- 26 august ora 18,00 gedinta tehnlci la sediul D.J.T.S.

-27 august ora 9,00 Et.l- jocuri din serii.


- 27 august ora 17,00 Et.ll - jocuriin serii.
- 28 august ora 9,00 Et.llN - jocuri in serii.

- 28 august ora 16,00 Jocuri finale (lV

Sl - lV 32; tll 51 - lll 52; ll 51 - ll 52; I 51

- r s2).

Condilii de inseriere gi prticipare:


La aceasti competi[ie pot participa echipe de divizia "A' gi "8" (maxim 8).
inscrierea se poate face la Clubul Sportiv Universitar, str. Domneasci nr. 1A2, p6ni in
data de 15 august a.c. Echipele pot

fi formate din 10 jucitori, un antrenor 9i un

conducdtor (total 12 persoane).

Tragerea la sor[i (gedin[a tehnic6] se face in ziua de 26 august a.c. la sediul


D. J.T. S.

t2

; participi toti delegatii echipelor participante-

Titluri gi premii:
Echipele clasate pe primele

locuri vor

fi

premiate cu: cupe, diplome,

echipament gi bani.
Con d i$ i ad mi n istrativarganizatorice:

- cheltuielile de transport vorfi suportate de citre echipele participante;

cheltuielile privind @zare4 masa

gi

premiile vor

fi

suportate

de

cStre

organizatori.

Comisia de organizale

gide arbitri:

1. Pregedinte

1.

2. Secretar

2.

3. Membru

3.

4. Membru

4.

5. Membru

5.

Sponsori;

,'

Planificerca instalatiilor sportive pentru competifie

O bund planiflcare a instalaliilor sprtive este esentiali pentru desfSgurarea cu


succes a unei competilii. Prin respectarea fazelor listate de citre organizator gi
menlionate in continuare, scade

riscr,^ll

de a omite vreun aspect important atunci cAnd

organizim o competilie sau un erreniment sportiva. Stabilirea condiliilor gi nevoilor instalaliei sportive
Condi[iile (nevoile) unei baze sportive se referd nu numai la amenajdrile in care
se desfigoari o competilie, ci $i fa vestiare, toalete, sdli de odihnS/refacere, locurile
spectatorilor, locuri parcare auto, fluxul traficului, servicii de alimentatie, c5ile de acces

gi evacuare, tabelele de afigaj, instalaliile de cronometrare gi comunicare cu publicul,


case de bilete (dac5 intrarea se plStegte), modalit5[i de operare in caz de vreme rea,
anulSri gi amAn}ri, planuri de evacuare in caz de urgenfe 9i altele.

l3

b. Rezervarea

Este bine

in

si

stalaliei spafiive

rezervim din timp instalafia, inlEtur6nd astfel eventualele

evenimente concurenliale, printr-un document-contract-scris, astfel avdnd siguranla


folosirii instalatiei sportive la datele dorite.
Acordul (contractul) de incfririere a unei instatatii trebuie

si

specifice in mod clar,

ce pdrli ale instalaliei sunt incluse sau excluse: vestiare, toalete, grup de refacere,
energie termicS, energie electric5, tabelS electronicd de scor gi coronometraj, statie de
radio-amplificare, etc.; cine rSspunde de supraveghere giintretinere; ce taxe - daci este
cazul

gi foarte important, dacd exist5

- se percep pentru diferitele servicii gi utiliti[i,

asigurare sau garan[ii.

c. Cine va supraYeglrca instalafia sprtivd


Cine rispunde de instala[ia sportivi, are datoria

si numeasci

9i

si pregEteasci

personalul de supraveghere. DacS instala$a este inchiriatS, beneficiarul poate trece

aceasti responsabilitate asupra sa.


Pe durata unui eveniment sportiv, suprhvegnetorii trebuie

si

asigure integritatea

vestiarelor.c6nd participan{ii sunt in competitii,


d. P reg dti re a i n stala{iei i nai nte de m m peti[ie

inainte de desfigurarea unei cornpetilii trebuie

si se decidE dacd se vor executa

urm6toarele operatii:

curdtirea instalaliei gi planificarea acesteia in timpul competitiei (miturare, aspirare,


gtergerea podelei, etc.);

o
o

modificarea instalaliei pentru un concurs anume;

pregdtuirea suprafelei de concurs (tiierea ierbii, marcarea terenului, vopsirea liniilor,


montarea plaselor, etc.);

o
o
o
o
14

pregdtirea zoneipentru spectatori;

pregitirea vestiarelor 9i altor amenajfiri similare pentm sportivi;


pregitirea zonelor peritru scoreri 9i cronometrori;
sfiIeosjarea spa[iilor pentru oficiali;

.
o
o

plasarea indicatoarelor de orientare;


pregdtirea sistemelor de sunet Si lumini;

pregStirea sililor de odihni (recreere) pentru sportivi, personalului suplimentar 9i


spectatori;

verificarea alimentirii cu apE potabilE gi pentru intre[inere.

e. I ntre{inerea b azei/i nstatalie i spottive

ln funclie de sport, desfiEurarea unei competitii sportive presupune o activitate


de intrefinere deosebiti gi este necesar sE se ia urmitoarele mdsuri:

.
o

sd se precizeze persoana care rispunde de intretinerea bazei sportive;


sd se elaboreze gi sd se aplice Ltn program de contrcl zilnic a instalatiilor, inainte, in
timpul gi dupi terminarea competifiei;

sd se planifice operaliile de intrelinere in toate componentele instalaliei (spafiul


competilional, vestiare, toalete, zona spec{atorilor, sala de protocol, sala de
conferinfe gi spatiile adiacente baza sportive].

f. Asigu rarea secttritdfii ttrturor

ir*ata{iir

De . regulS, responsabilitatea

asiguririi securitSlii revine

supraveghetorului

instalaliei. DacS nu, Se va face apel la organele specializate in acest sens.

g.

Asigurarea unui parcai oorespunrttor (dacd este cazuQ

Este necesar

si

se evalueze cAt de mare trebuie

si fie spaliul de parcare (de

care este nevoie), daca sunt necesare zone de rezenrare, indicatoare de direc[ionare,
daci este nevoie de personal care sE dirijeze parcarea gi daci se pune problema
asiguririi securititi i autoturisrnelorpentru evenimentele de anvergurS se poate cere sprijinul politiei rutiere'

Planificarea serviciilor de alimentafie

15

Desfacerea de alimente gi biuturi constituie o sursi de venituri suplimentare, dar


pentru a atinge acest scop este nevoie de un serviciu bine organizat, eventual printr-un

contract de concesionare cu un profesionist-

Daci se oferi servicii de alimentalie, trebuie cunoscute 9i respectate prevederile


autoritd[ii sanitare. Este necesar5 o informare asupra politicii de facilitSfi existente in
Ieg5turi cu desfacerea alimentelor gi biuturilor in silile de sport sau in instalaliile
sportive in aer liber, sau poate existd necesitatea instalSrii unui cort de protocolln cazu! organizirii unui serviciu e*ensiv de alimentalie (organizatorul are cantind

sau restaurant in proprietate sau a contractat o societate specializatd in alimentafie)


trebuie delegatd o persoan5 anume care

si

supervizeze serviciile respective'

Trebuie sd se evalueze necesititile, care vor varia in functie de: temperatura,


intensitatea activitdlii gi chiar unele cerinle alimentare in functie de tari sau religie.
Apoi, de unde sunt procurate, cum vor fi depozitate, unde, cAnd 9i cum vor fi oferite sau
servite.

La unele manifestiri, este de dorit

si existe una sau mai multe s5li de protocol,

pentru participanli, antrenori, oficiali, mass-media, personal, suporteri (sponsori)' Dacd


una 56u mai me.rlte sili de protoc6t (corturi in aer liber), trebuie stabilite

existd

alimente 9i
necesit5lil.e de personal, vdzrlt dac6 se pot obline dona$i/sponsorizdri de
bduturi sau incheia alte contracte de publicitate'

Planilicnrea cazlrii

planiflcarea cazdni devine necesari c3nd sportlvii se deplaseazd in afara


sau anuale)'
localitdlii de regedinli pentru a participa la diferite competilii (oficiale
importanla 9i
Trebuie s5 analizSm aceastd situa[ie din mai multe puncte de vedere:
performantS, pe de o
valoarea competiliei (profitul tehnico-tactic), obiectivul sportiv de
pot asigura la
parte gi din punct de vedere economic, pe de altd parte. Astfel cazirile se
- in special
un hotel, un motel sau cdmin studenlesdgcolar. ln funclie de diferite situatii

pe bazd de
sporturile individuale - se poate opta pentru asigurarea cflzdrii
se va
reciprocitate Ia diferite familii. Daci necesitSlile de czare sunt extensive,

la

16

desemna o persoan5 (un colectiv) anume care

si

se ocupe de azare, care va avea in

vedere gi primirea participantilor la gard, autogari sau direct la locul de cazare.


Planificarea cazirii poate avea urmitoarele faze:

a) Determinarea nevoilor gi oosfuntor cazdrii pentru participanli, oficiali, eventual


invitafi.

fazi este cea a evaludrii necesitS[ii de cazare: trebuie asiguratd ce.zarea?


Dacd da, pentru cine? CAt de complexS este problema cazirii gi care este cea mai
Prima

bun5 solu[ie? Costurile giconditiile de sigurant5 nu trebuie niciodati trecute cu vederea.

b) Asigurarea cazdrii
Se vor face cu mult tirnp inainte rezerviri la hoteluri, moteluri, cimine sau se va

obline consimlimintul familiilor (pirin{ilor sportivilor gazde) pentru a primi sportivii


oaspefi. La hoteluri, moteluri gi cimine se vor negocia prduri speciale de cazare. Se va
alcdtui o list5 cu adresele gi numerele de telefon ale locurilor unde vor fi cazali sportivii
gi oficialii, pentru ca acegtia sE poati fi contactali cu ugurin!5. La hotel/motel, va trebui
blocat accesul la linia telefonici intemqlionaliigi la canalul T.V" cu plati. Se va verifica

dacfi programul locului de cazare se coreleazb

cst

programul de timp al competi[iei 9i

daci responsabilii hotelului, motelului, ciminului, accepti unele derogEri de timp.


c) lnforma{iile despre serubl#e de cazare oferite

lnformaliile despre ?a7:are.a participatilor gi oficialilor, trebuie transmise celor


interesafi cu mult timp inainte, pentru ca acegtia si-gi poati planifica gederea in
localitate gi programul zilnic. lnformaliile vor fi despre locul gi condi[iile de cazare. timpul

asigurator cazirii, tariful gi daci este cazul

si

aducd prosoape cu ei sau alte obiecte

personale, pe care nu le asigur5 prcprietarii locului de cazare-

d) Sistemul de evidenfd alcazdii

Dacd trebuie coordonat5 c,azarea pentru un numir mare de participanti, este


nevoie de un sistem de eyiden!5 a oaspelilor (o diagramS pentru fiecare delegatie), de
distribuire a locurilor de cazare (sprtivi, antrenori, conducitori, oficiali) 9i de informare
17

a participan[ilor asupra locului de repartizare (etaj, camer6] pe c6t posibil, se vor


rezolva c6t mai multe dintre aceste pregltiri

cr.r

mult timp inainte de sosirea vizitatorilor.

e) Su pravqherea cazdrii
Supravegherea cazirii poate

fi realizati de cStre conducitorii sau antrenorii

delegaliilor respective; de c5tre persoane special repartizate de organizatort sau de


citre personalul locului de cazare, care rdspund de integritatea bunurilor personale ale
participanlilor pe parcursul derul5rii eyenimentului gi verificarea inventarului camerelor
respective la plecarea participan[ilor, pentru a evita incircarea notei de platd.

Planificarea transPortului

la

ln principiu, toate colectivele sportive au de efectuat deplas6ri pentru a participa


competilii de tor felul, fie in propria localitate, fie in afara acesteia. O atentie

metodelor 9i mijloacelor de asigurare


legate de transportul sportivilor, oficialilor, orginizatorilor gi a altor participan[i, av6nd in

deosebitd

in aceasti privinld trebuie acordati

vedere urmdtoarele:

a. Determinarea neesitd{itor de transport


ln primul rfind, trebuie sd gtim cine trebuie sd asigure transportul pentru

participa la o competilie sportivi: unitatea sportivd de care apar[in participantii sau o


institutie specializati in transporturi.

Daci manifestarea respectiv5 presupune deplasarea in alti localitate,

trebuie

coordonati planificarea c6lstoriei cu echipa sau grupul de sportivi, de regulS, sosirea in


localitatea respectivi realizindu-se in preziua inceperii competitiei. Dacd acfiunea

sportivi aduce un numir mare de ecfripe (sportivi) in tocalitatea Tn care se desfdgoard


acliunea respectivi (oficial5 sau amicalS), trebuie planificat transportul de la locul de
cazare la locul competiliei. Daci ac{iunea presupune mai multe locuri de concurs, trebui

avut in vedere modul in care sportivii vor ajunge dintr-un loc in altul. De asemenea,

18

trebuie rezolvate necesitSlile de transport ale oficialilor gi altor persoane care contribuie
la desfigurarea evenimentului sportiv respectiv.
b. lnforma{iidespre m$loarele de transport puse la dispozi[ie

Dupi ce s-au decis tipul gi modalitSlile de transport, trebuie informate delegatiile


(sportivii) asupra moduluiin care va func[iona acest serviciu:

.
.
o
.
o
o

CAnd se asiguri transportul?


CAt de des vor circula maginile?

De unde pleaci maginile?


Care este capacitatea lor de transport?
Echipamentul gi bagajele ce se pot transporta cu aceleagi vehicule;
Sunt vehicule pentru echipamente 9i alte materiale sportive?

ln situa[ia in care deplasarea la locul competi$ei se va efectua cu mijloace de


transport in comun, participantii vorfi informali despre:

. felul mijloacelor de transport;


o numerul traseuluil
,
o statia de urcare gi coborAre;
. la cdt timp sosegte in stalie mijloculde transpr"t respectiv;
o durata timpului de transport p6n6 la bazele sportive respective.
Daci se recurge la mijloace de transport inchiriate este necesar sd se facd in
scris o comandi gi sd se incheie un contract. De asemenea, trebuie verificate toate
formele de rdspundere civilS 9i asiguriri necesare-

Planificare* resuroclor umane


O gregeald comund a unor adrninistratori gl directori sportivi (manageri) mai pu[in
experimenta[i in astfel de acliuni, este ce nu reugesc sd gdseasci personalul

corespunzitor, nu soliciti ajutond altora refin6nd pentru ei o incdrcdturi de lucru


neobignuiti.

19

Deseori, consecinla

ci

aceEti directori (manageri) sunt at6t

de ocupa[i

sd

acopere mai multe funcfii inc6t igi neglijeazi responsabilitatea majorS: coordonarea gi
supravegherea personalului din subordine.

ln cazul unei competilii sportive de amploare, importanta angajirii unor oameni


capabili nu trebuie subestimatS, deoarece delegarea responsabilititilor este de mare
importan!5 pentru acest

tip de manifestiri. De retinut cd "resursele umane"

nu

inseamnd doar recrutarea gi angajarea persoanelor corespunzdtoare, ci gi pregitirea


(instruirea) lor, comunicarea, motivarea, supervizarea, remunerarea gi evidenlierea
celor care conlucreazd in organizarea evenimentului sportiv.

Urmflrind cu atenlie cele menlionate in cr.rrsul acestui subcapitol, reiese clar cine
anume este responsabil pentru fiecare sarcini gi identificarea personalului necesar
devine mult mai ugoarS.
a) Recrutarea personal ului voluntar

Planificarea ac[iunii poate fi strdlucitE;

insi fdr5 un personal corespunzitor

care

fi mau putin satistdcitoare. Se va elabora


un plan gi un program {e timp privind recrutaiea unor grupe de voluntari in domeniile

sE se ocupe de organizare, manifestarea va

unde este nevoie de ajutor. O date formatS grupa de sprijin, se stabilesc ai se distribuie

sarcini individuale.

ln funclie de nivelul competiliei sportive gi al v6rstei participantilor, sursele


potentiale de voluntari Pot fi:

o
o
.
o
.
o
r
.
r
o
2A

pirinli, participanli la Program;


sportivi care nu participS direct la competi[ie;
oameni de afaceri;

grupuri profesionale (medici, jurigti, contabili, etc.);

elevigistudenli (mai ales de la educaliefizicd);


persot'tal militar care locuiegte in zond;
rnelnbriialtor organizafii 9i cluburi sportive;
cadre didactice din gcoli, licee gifacultEti;
grupur"ide ceti[eni in vSrstd (pensionari);
rT'lerTrbri

de sindicat;

plan local, etc'


adulfi care participi la programele sportive pe
pentru angajarea unor persoane se vor stabili proceduri specifice de angajare cu
remunerare, condilii pe care trebuie s5
referire la: calificare, program de lucl'u, fonne de
le indeplineasci fiecare la locul luide munc5, etc'

fi

Re Partizarea

sarcinilor

(comisii) de care
se numesc responsabili care s5 conducS diversele comitete
locale' tehnici'
este nevoie (finan[e, c*zare gi masa, sosiri-pleciri, transporturi
sarcinile principale de serviciu
medicali, etc.) gi se elaboreazS o listi de control cu

programul de lucru gi orarul


pentru intregul personal. Listele de control pot inctude
pentru sarcinile care trebuie duse la indeplinire'
care sunt greu de tinut minte
Pentru sarcinile pe care personalul nu te cunoagte,
pregiti indrumdri scrise. inainte, pe
gi a cdror execulie corecti este importanti se vor

duratagidupScompetilietrebuiesSfunc{ionezeoreleaclarSdecomunicare;toficei
gi
ce probremi. pentru competiliile de
angrenali trebuie sd gtie cui se vor adresa in

general" Cu persgnal permament' care sd


mare anverguri Se va Organiza "un Cartier

serveasci releaua de cqmunicare'

'

c) SuPravegherea Personalului

ogregealdcurentdamanagerilorfSriexperienlSestecSignorisupravegherea
personalului.

pentru ca planurile elaborate s5 fie


supervizarea reprezinta o fazS esen[iala
responsabilitef'
respectate de cdtre toli cSrora li s-au delegat

Supraveghereainseamn5controlul,indrumareagiconducereapersonaluluiin
scormonirea dupi gregeli sau aspectele
cursul desfSgurSrii activitalii. Nu inseamnd
facilitarea atingerii scopurilor propuse'
criticabile, ci identificarea unor cai pentru
trei etape:
O supraveghere coresptlnzStoare cuprinde

a)Fixareaunorcerinle/normeclareprivindindatoririlepersonaluluiangajatgi
voluntar;

b)EvaluareaactivitSliiuneipensoanepebazacerinleloramintite;

21

c)

Luarea de mdsuri pentru

a corecta

activitEtile care nu ating standardele

propuse;

d)

Rem u ne rarea gi/sau evidenlierea

prsonal u I u i

Plata cu promptitudine a personalului angaiat gi temporar este foarte importantd

gi de asemenea respectarea datei convenite. Adesea, oficialii agteaptd sd fie plStiti


inainte sau imediat dupd competifie.
Voluntarii vor

fi evidenfiali (irn rnod public, dacd se poate gi prin

pentru contribu[ia lor. Printre posibllititile de evidenliere

mass-media)

a personalului voluntar

se

numdrd acordarea de tricouri, qepci, care s5 indice asocierea Ior cu evenimentul,


nominalizarea gi fotografia lor in program sau in vitrina cu trofee, etc.
Dupd competilie, se vor trimite note de mullumire tuturor persoanelor care gi-au
adus contributia la buna desfdgurare a evenimentului sportiv.

Monitorizarea gi supervizarea acfiunilor


.!

vizut

a:

O bun! planificare este esenla desfSgurdrii unei competitii sportive, dar trebuie
gi urmirit cum sunt puse planurile in aplicare. Pe parcursul desf5guririi

ci

nu chiar totul a fost planificat perfect,


apdrand diverse probleme dificile, eventual crize- Este normal sd apard diverse
probleme dificile cAnd se organize# o competifie; de aceea, este necesard o pregStire
psihologicd, cAt gi situa[ionali in acest sens. Pregitirea psihologici se asigurd prin
evenimentului se poate uneori constata

previziunea "ineditului". Pregitirea situa[ionalS are in vedere un "inventar de probleme"


specifice competiliei, pentru monitorizarea situatiilor neprevizute.

O alt6 precaufie este de a avea oameni in plus, priceputi la toate, care

sd

intervind cu promptitudine in rezolvarea unor probleme pe mdsuri ce acestea apar.


De indati ce "echipele de lucru" sr.rnt integrate in pregitirea 9i derularea

competiliei, rolul directorului (managerului general) de competitie este de a lua decizii


care sE direclionaze gi sd impingd inainte grupurile de lucru. Actiunile intreprinse
trebuie controlate prin monitonzare gi supervizare pentru a avea siguranta
22

ci planurile

sunt realizate. Trebuie condus sistemul de comuni@re, verific6ndu-se ci informafiile


ajung peste tot acolo unde trebuie- Este bine ca managerul si reprezinte o sursi de
inspiratie gi de motivalie pentru colahratorii s5i.

Anticiparea anumitor probleme de conducere aiuti in rezolvarea lor atunci c6nd


apar, deoarece cu siguranlE ele pot si apari. De exernplu, unii dintre cei desemnafi sd
indeplineascd anumite sarcini nu le mai pot indeplini din diverse motive. Lipsegte sau

int6rzie un oficial, un cronometror sau un scorer. Vremea proast6 dE peste cap tot
programul. Apar defecliuni de ultim moment la instala[ii sau echipament. Trebuie
rezolvatd o disputd sau un conflict intre diverse persoane. $i mai mult ca sigur,
funclionarea mijloacelor comunicalionale va avea de suferit din c6nd in c6nd, f5cAnd
necesare interven[i i promPte.

Pe mdsuri ce se desfigoari competilia, se pot face observatii substanfiale


privind misurile de imbunitSlire sau de modificare a organizSrii evenimentului.
Directorul (managerul) sportiv al unei competilii, indeplinind functiile de lider gi de

pe participanfii la

si

uite motivul sau obiectivul principal al acliunilor sale: s5-i ajute


se bucure de sport gi sd
evenimentul pe care il conduce

supervizor, nu trebuie

beneficieze de ceea ce

si

l-e

poate oferi sportul.

fie plscut5 pentru sportivi, antrenori, oficiali,


pirin[i gi alte persoane care dau o m6ni de ajutor, ba chiar 9i pentru directorul
Manifestarea sportiv5 trebuie sE

(managerul) de comPetitie.

ZJ

& a tua y'rrizii

',C4pp,p;iffig5

esle cea care

iiqard

pe l$deli de ceila{li ofaimeni'

Bruce Hyland; Merle Yost

"lJn conducilor es{e un stimul, dargi o raclie"


Adward C. Linderman; Social Discovery
*A176 de

a conprnta nu cotts/d in a gilrdli

Ei

a drer;i*. in

&oaul

gi in rolul frituror subordonafilor"

F. Foch

,'Este un principiu fuvedit cd ?.eDrlie

inveli

ascu$i pelrttt a Eti conanda"

Aristotel

,'A coduce inseamni a ie.gi in fafi. Fd.li simfi'E rllezenF la tocul


vadii"

&

munci. Oamenii vor sd te

Bruce Hyland; Merle Yost

"Mai bine sd fe eonsumi, decdt sd rugineEti"


D. Diderot

.t
"!

"E muft mai

iei

"ugorsi

"OmuI Gafre nu
rolul de g*

qg;te

o hofrrdre

decdt

si o pui in practicd"

W. S. Maugham

homtdtsit-$i asume r,dqilllo&-lt@ in npnrentele dcisive nu trebuie se accepte


Luben Karavelor

,,A conduce bine inseamni a asigun viibrul, iar a ap;igun viibruI insamnd a gxtiana informalii"
Marion HarPer

"Oamenii

&

Paie

Potluafoc"
Balzac

,,Suntem ceea ce facem

in

mod

dePrindere"
orstoter

24

repffiL De acg.,

nrtiesrfria condueerii

nu este un

a4 ci o