Sunteți pe pagina 1din 22

Continutul

cadru
Planului
Urbanistic
Detaliu P.U.D.

INDICATIV : G M 009 2000


Smaranda

al
de

Plaiasu Elena

Planul Urbanistic de Detaliu


P.U.D.
Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
reprezinta documentatia prin care se
asigura conditiile de amplasare,
dimensionare, conformare si servire
edilitara, a unuia sau mai multor
obiective, pe o parcela, in corelare cu
functiunea predominanta si
vecinatatile imediate.

Planul Urbanistic de Detaliu


P.U.D.
Planurile Urbanistice de Detaliu au
rolul de a asigura conditiile de
amplasare, dimensionare,
conformare si servire edilitara, a
unuia sau mai multor parcele, in
corelare cu functiunea predominanta
impusa prin PUZ (Plan Urbanistic
Zonal) si caracterul arhitectural
urbanistic al zonei.

Categorii generale de probleme


abordate in cadrul Planului
Urbanistic de Detaliu

regimul juridic, economic si tehnic al terenului si


constructiilor;
compatibilitatea functiunilor si conformarea
constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele
edilitare;
permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale
volumelor construite si amenajarilor;
modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau
constructiilor) si amenajarilor;

Categorii generale de probleme


abordate
in
cadrul
Planului
Urbanistic de Detaliu
integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele
existente invecinate;
interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor
invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si
amenajarile noi propuse (daca este cazul);
circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in
zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si
auto);
parcaje, spatii de recreere si de joaca;
echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in
zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc);
functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a
terenului; circulatia acestora daca este cazul;

Cand este necesar PUD-ul?


PUD-ul se intocmeste fie cand acest lucru este
prevazut in Regulamentul Local de Urbanism
(RLU), fie atunci cand, din diverse motive,
regulamentul nu se poate aplica, anumite
proprietati ale amplasamentului fiind diferite de
cele propuse de RLU.
PUD-uri se realizeaza si in cazul in care investitia
preconizata difera de prevederile RLU.

Participarea populatiei
Se realizeaza prin informare, consultare si alte
forme
Forma de organizare este individuala sau prin
asociere
Sarcina organizarii si desfasurarii procesului de
participare a populatie revine initiatorului
Se desfasoara diferentiat, functie de amploarea,
importanta si impactul social al obiectivului pentru
care se intocmeste planul urbanistic de detaliu
Informarea si consultarea populatie este obligatorie
indiferent de initiatorii lucrarii.

STUDIILE DE FUNDAMENTARE ALE


PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-PUD

Suportul cadastral sau topografic


Studiul geotehnic
Alte studii
Studiile de fundamentare se pun la dispozitie de catre initiator sau
se asigurara contra cost prin grija elaboratorului (in ipoteza cand
acestea nu sunt intocmite).

DOCUMENTE DE BAZA PIESE SCRISE


Memoriul justificativ
Introducere:
Date de recunoastere a documentatie
-denumirea proiectului;
-initiator (beneficiar)
-elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori;
-data elaborarii.

Obiectivul Iucrarii:
- se vor prezenta prevederile temei-program, conditlile de
amplasare si realizare a unuia sau mai multor obiective

DOCUMENTE DE BAZA PIESE SCRISE


Incadrare in zona
Concluzii din documentatii deja elaborate:
- situarea obiectivului in cadrul localitatii, cu prezentarea,
caracteristicilor zonei/subzonei in care acesta este inclus;
- concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca
obiect zona/ subzona/ ansamblul ca include obiectivul
studiat;

Concluzii din documentatii elaborate concomitent


cu P.U.D.
- se vor prezenta si comenta concluziile studiilor, precum
si conditionarile impuse de acestea

DOCUMENTE DE BAZA PIESE SCRISE

Situatia existenta :
- accesibilitatea la caile de comunicatie;
- suprafata ocupata, limite si vecinatati;
- suprafete de teren construite si suprafete de teren Iibere;
- caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic;
- destinatia
cladirilor;
- tipul de proprietate asupra terenurilor;
- concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare;
- accidente de teren ( beciuri, hrube si umpluturi);
- adancimea apei subterane;
- parametri seismici caraeteristici zonei (zona, grad Ks, TC);
- analiza fondului construit existent ( inaltime, structura, stare);

DOCUMENTE DE BAZA PIESE SCRISE


Reglementari:

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a


terenurilor precum si conditiile de realizare a
constructiilor:
-obiectivele noi solicitate prin tema program;
-functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor;
-principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi;
-integrarea, amenajarea si armonizarea noilor constructii cu
cele existente;
-principii de interventie;
-modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile
si pietonale;

DOCUMENTE DE BAZA PIESE SCRISE


- principii si modalitati de integrare si valorificare a
cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare
la relieful zonei;
- conditii de instituire a regimului de zona protejata si
conditionarile impuse,
- solutii pentru reabilitare ecologica si diminuarea poluarii;
- solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi;
- profiluri transversale caracteristice
- regim de construire
- coeficientul de utilizare a terenurilor
- asigurarea utilitatilor
- bilant teritorial

DOCUMENTE DE BAZA PIESE SCRISE


Concluzii
Se vor face referiri asupra:
- consecintelor realizarii obiectivelor propuse;
- masurilor ce decurg in continuarea P.U.D.-ului;
- punctului de vedere al elaboratorului asupra
solutiei;
Anexe
- Tema-program;
- Materiale grafice, in format redus, pentru
sustinerea unor propuneri;

DOCUMENTE DE BAZA PIESE


DESENATE
Incadrarea in zona
- se realizeaza la scara redusa, 1:5.000 sau 1:10.000;
- se prezinta in
medalion pe plansa Nr.1
- se reprezinta
amplasamentul studiat
in relatie cu localitatea sau
zona, cu caile majore de
comunicatie si cu centrul
localitatii;

DOCUMENTE DE BAZA PIESE


DESENATE
PLANSA 1 Situatia existenta
- Iimita - zonei sau amplasamentului studiat;
- inaltimea cladirilor;
- structura cladirilor
- starea cladirilor
- strazile si trotuarele
afernte
- accese pietonale
si auto
- parcaje

DOCUMENTE DE BAZA PIESE


DESENATE
PLANSA 2 - Reglementari urbanistiee
-

Iimita intraviIanului propus (dupa caz);


limita zonei studiate;
limite parcele;
constructiile existente;
destinatia obiectivelor;
circulatia carosabila;
circulatia pietonala;
inaltimea constructiilor;
profile caracteristice ;
spatii plantate;
sectiuni caracteristice;

DOCUMENTE DE BAZA PIESE


DESENATE
PLANSA 3 Reglementari edilitare
Va cuprinde asigurarea utilitatilor pe amplasamentul studiat,
in relatie cu retelele existente si propuse.

PLANSA 4 - Obiective de utitilitate publica


- tipul de proprietate asupra terenurilor (prin culoare);
- obiective de utilitate publica propuse;
- circulatia terenurilor ( prin hasuri);

PLANSA 5 - Posibilitati de mobilare


urbanistica

DOCUMENTE DE BAZA PIESE


DESENATE

Plansa 3 eglemehtar+>cdilitate
Va cyp[inde asigurarea uti1ital~lor pe amplasamentul studiat, ln relatie cu retelele
,~xi$tente'~FpI'QPl!s~. .; .
Plansa 4- Obiective: de titiJitate,.publica
Va,.c~~rfude:
- tipul de proprietate asupra terenurilor.Iprin culoare);
- obi~cfive,deUctilitale.publica p!o.puSe~
-c,ir~ulgt~~:,~~~~\lll!-po,r..(p'~hin,a~~)!,
PLANSA 5 - Posjbijj'~p de,.mobJI~r.~,.rba~!~~~L" ' .. ,
Pentru facilitarea intelegetii propunerilor," ptecum .~i'pehftu:-<d&ernnnare~ ~twe!'
capacit~tiH~"'ca1cuLpeiltru utilitati, 'daoorataRikRU:D. poate fa,{gnsa:o "poipili!
<ite .
inforrh:ativa' de.J!lobilare 'urbanistica, pe amplasamentuldat.
.~~.
':;; '. tRe.d{fct:aJ~a,~p,lAA~~IQ1 ,,r.7 5.,se va ,.face.Ja scara J :599 ,sa~;;.1~,r,.909
pe~, .plan
cada.stral sau topografic la zi.

Planul Urbanistic de Detaliu - Studiul de


Amplasament (P.U.D. - S.A.)
Planul Urbanistic de Detaliu - Studiul de
Amplasament (P.U.D. - S.A.) reprezinta
documentatia inscrisa in planul urbanistic de detaliu
care fundamenteaza prin variante de analiza pe mai
multe amplasamente, optiunea pentru realizarea
unei constructii compatibile cu functiunile urbane,
conform prevederilor planurilor urbanistice generale
sau zonale si corelate cu conditiile din certificatul de
urbanism.
Optiunea elaborarii P.U.D. - S.A. apartine initiatorului, dar devine
o obligatie daca face obiectul unor recomandari sau
conditionari din certificatul de urbanism.

Cine aproba PUD-ul?


PUD-ul este aprobat de catre Consiliul Local al oraselor,
comunelor sau sectoarelor Bucurestiului.
Avize si acorduri
PUD-urile nu pot fi aprobate fara avizul Comisiei Tehnice
a primariei sau, atunci cand primaria nu are o comisie
tehnica, de catre comisia tehnica de urbanism a Consiliului
Judetean.
Alte avize sunt avizele de amplasament ale furnizorilor
locali de utilitati, cum ar fi Distrigaz, Electrica, Romtelecom,
etc. Aceste avize evidentiaza daca un amplasament este
afectat de retelele proprii.
Sunt necesare, in anumite conditii, avizele de circulatie,
mediu (acord de mediu), avize MApN, MAI, SRI, etc.

Multumesc!
Smaranda Elena
Plaiasu