Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA

NR.1.231a

OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA.


BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA.
Nr. de inregistrare

regulament

.
.

../.../. ../20 .

CERERE
pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare

DomnulefDoamna

referent,'

Subsemnatul(a)

domieiliat(a)

in loealitatea

str.

or

, legitimat(a)

ell CI/BL.,

seria ,.. TIT


, CNP
, tel/fax
, e-mail:
, va rog sa-mi eliberati un
extras de carte funciara pentru informare, privind imobilul situat in comunalor~ullmunicipiul
__.._.._
,
str.
, nr
bI. ..,' scara
, ap
" avand cartea funciara TIT .
a localitatii
, ell
nr. cadastral

.. :

_,ne.cesar la

' -

+------------------------------------------------------------------+
Solicit eomunieare'a

extrasului

de carte funeiara pentru infonnare:

+------------------------------------------------------------------+
prin po~ta

[]

la sediul BCPI

[]

I fax

[] e-mail

[]

+-------.,-------------------~--------------------------------------+

S-a achitat tariful de

Iei prin ehitanta

TIr .....

./ ./..20

, pentru serviciul de publieitate

nr. .....

Semnatura

Data

..... ./.. .... 120

190

imobiliara

ell codul