Sunteți pe pagina 1din 6

1

i '-i'
i'f

i'
r!

"' 9?!'t

' ;*

..GAFITOLUL

l6.CoNf..tItr4NTA F[SCI{r-,A

tl. doxcnp

nn CoNsulrANTA'rrscer,a-

!.

I
rl

il
il
il
D

il

ilt
ili

iil
iii
l:i
l:i

Ir
lli
lr

i:

l;,

.:

lfi

.:,'

', '

th

13

lr
lI

rli

':

"]

1 e) sd inr-. neze.promfr cl,ientul sau;angajato:rul asupta e,rorii

rn domeniul fiscal,

stla a

omisiunii.sernnificatiue futdAclaraliafiscatd a anwlwi:ariterior {ci: care a-fost sau


nu asociat) sau despre netnregistiarea unei declaralii Ssca.Ie'Fi'td.recomande
d.uce r e a 14 t cnno f tinla aut o rit dyilor.fi s cal e.
In mod normal, auditonrl financiar profesionist-consultantui fiscril nu este
obligat sd informeze autoritdlile:fiscale...$i'nici n]r poate sa fapa aceasta fdrd
permisiuae. Dacd clientul snu lgajafofli nu corecleaai.r-o.ar.ea" auditonrl financiar

profesioaisttrebuie: :l .".; ,;r , , .i, )..,,."., r '. r .r' i...

'.

,:: .
,

iaformeze clieutul sau angajaton:l cE nu este posibil a acliona pentrq


ei ln legiturd cu acea declarqlig Fflt icu 4tq infururafii conexg prezentate

,-

gE

sd

auto:itii$loq

.,r,-:,

.,..rri

:;.,

ia in-eonsidprare daci,con+iqqarel {soci94; cer.ctentul sau cu


., apgpjatofr{ S.,orice c4litate.estq.in go.nfs{-qqitate.gu rqspoasabiliti$le
. :pqpfasi_onalal., ,,^.,..., , r -- i ,., ;:.,-: j... . r.

*.. .. Pl*auditoql fiaancia5profgsioaist{onsultantul fiscal deqidecd

o relafie

profesionald.ol,cliestul sau angpjalgrq[&$lgfi con$quat5."sp iaqloqte miswile


F.g&ol4b,tle.*Beatrtr e se- a$igura,g4 eI*o,qIF3 9p,gu..qg1 fi.q!Iep$a$ tn deciaragiile
fiscale ulterioare.

.l ;.

aGTTWTATn
A'

ROIVIANIA

in noqAqia ppfpsia de.esnsultmt fiscal independenta obpinut:statut legal


.i
:
j
incepAnd din septembrie
Profesia de consultant fiscal indepeadeng presup;:ne un cadru.general de
probleme, cum sunt:

2001.

. ,).i r cQngul.tqgtAliqBnsultanjul.fiScah. ,i :ir.:


-. .;:, .rgplido, atibuire a caliH$ii de,eonsultant-fiscai;. ,
1,.. -. ex@Fnd.pettru atribqiieacalitilii dpsonsultant fiscal;
,
=
- certificatuldea{estarq,p.consultantuluifigoah,,,. r:r.-

14

organizarsa consultanSlor fiscali ln societEgi comerciale de consultanpa

i5

.t

Catnera'consultaxTilarfiscttt;,:
retragerea certificaArft,ri.de atestare :a Calit{ii 'de consultant fiscal

fisca16 autorizate.de

persoanei

fizice; .'''

de
ietragerea autorizatiei de funcfiouare.a societflgi'combrciale

-l

',
:
''consultanF.'fiscal6; '' ' r '';
:: '' :
'., utilizaiea titluiui de'consultant fiscall
:- orgaJdzarea'Camericalnsultantilorfiscali;':"'
- comitetul provizoriu al Camerei consultan$lor fiscatri'"
I

'

|''i

t.:
':

t:
t

I.I
i{i
fl!

pe

ili!

'r:'

..'..
l.:

'

C. Exameiul p entru,afrb*ireo caliinfiL dg q onst4l4:nt frs c aJ :,

:,

se organizeazi de

Ministenrl Finanlelor Publice:

const4.is .$ug$nrea unpi probe sc,lise 5i a unei p;obqgrale la disciplinele:


legislatrie",figcalfu. gestiune financiarn.qr. contabilitatea inteprinderii,

elemeatq de drept.financiar

qi.fiscal.

'

,..1'

, -

nu se pidte$te cotizaFl,e":

penoddn,de un

an .

i
,,rl

fl. tltiltipiea fitlilini

de consukahtfucal saa a denutniiii ile societate


eo"i ittonft'fu e ali este' iriterzisi ln cahd-retra$rii certifi catuiui
c omercishll
de atestare a consultantului fiscal, nxpectiv aautoriza$bi societS!ilor comerciale
de cousultanp fiscatd. i:mpotriva deciziei de retragere a calitEfii de coasultant
rift"nta' fiScafa se poate
fiical sau aautotlzatrii sciribEiflor cofrercif,e dE

formulir'pi6n'gere'fir

'

jirstiiie.'

'i I

' r"

. ,i."

..r, ii

r'Utilizarea titlului'de ioiisultant;fi.scdl sal 'a denuriiirii 'de societate


'dondifii'd;cafrcb.l&i'1e!;a1e,':ibns$tuie
iomriiciale aC consuiUip fiscah;lln alte
lontraventie.i''dac[ iiri a fost:bevf,4ia in asdel de condifii ine6t'sa fid coirsiderat*
infracSune pi se sancgioneazi cu amendd de ia 15.000r00d-Hlla'25:000.000'lei.

..

taxa de:tuseriere in evidentaCtimerei;


coiizafiile membri.ior

Camerei;

"incasEri

-,donaFiqisponsoriziri; .

.-

din'VAnzarea pubiicaSilor proprii;

::

alteveniluridinactivjtateaCamerei.

.:

. ,; MembriiCmnereipot:ft: :,
.i
- perqoqnele caqgrali,s-a eliberat camehi-profesioual de gpnsultant fiscal;
-

sgoiqt[,tileconeer-oiale de consultanli fiscald.care qu

Camerei.

:,i

o,

]ti:rut autorizalia

r'

.',.. Cqrnqra qre obligafia sd.qpTobe C,q4ut privind c.o,pdqita etica

pi

prBfesiouali in :domeniul consultanlej fiscale,"gi Normgl9 privind..pregitirea qi


perfqclionarea consultangildr.fisc.al| imbelaelaborate de Comitetul provizoriu al
Camerei

consuitan$lorJiscali. .ii

de profil din lari $i din strdinitate;


'r'
speiialiiftq'' :"'' :'ilr ' ' '*:r '"'i.';'''' '
"Aidarai;riOUcafidE
attd ;iiriuitti sta5iliiUiiiiri'lbge siir'prin relulamenr-'i' : i.'i
Organele dz conducere ale Canerei' Conferinla'ddtibiale" eonsiliul
superior al Camerei gi Biroul permanent:al Consiliu1d'iiipbribr. i '
Aaiih:ii iii atopsTT .heinUttte dinvenituri proprti, caie seCsnsdnrie din:
- taxa de autorizaiili:societ6$lor comerCiald 'de conSiiltante fiscali;
18

colaboreazi cu asociafiile profesionale

19

*ffiffiffiFr.
+ati'?.Yf**.:. '

"

:i' F,ranfa,
'

jurid'ice
contabili pot tl efectueze orice'misiune de consultanli
.*Sj,r.,
.-f
"*;4"cu titlu accesodu la misiunea lor contabild..
iiisau fiscaia

tGerrtanis,,

-,l;.itr"e.ntcaH

est asigurat5 de

consilierultrfc{..O!$nerea cali$Side

pn.s"pose tndepiinirea urmtrtoarelor condi'T'gPl:1|i::]"'1*-:


ae trei agl. t15
"onsilierf-rssut
6o At"Plr.*onomie sail geltiune); staglu
scris pi oral'
exilntn
un
fi.scal;
,u,

;fi ioit"t'
#ffi alsamblul

'Italia

Misirrnite de fiscalitate

""otili"i fiscale: consultanti" declar4ii,


domeniilor

se efectueazd de

profesioniqtii contabili' Misiunile

deconsultan$fiscal[pidereprezentareaclienlilorinfatatribuna]elorpeDtro
pentru'
titigii fiscale (reprezentare nscau) constituie o activitate preponderentd
profesiuo'ea contabile.

. Luxemburg

dar tn
Lucr5rile de stabiiire a declara,tiilor fisca1e nu sunt reglementate,

rindui lor , consilierii


general sunt exercitat Je expe4i contabili independenfi. L"a
fucati pot efecnra qi lucrlri contabile.
sunt rezervate
lvfisiunitre de consultalii fiscale pi de reprezentare fiscala
profesioniqtii contabili'
avocapilor. Exceptiona! aceste misiuni pot fiefectuate de
in concurenf6 cu avoca$i giconsilizriifiscalL

. Elvelia

Misiuniie juridice 9i fiscale sunt libere, crr exceplia reprezentErii in fata


?:
tribunaldior, care Jste r.zeruatf, avoca$ :r. ':r12stiel exle4ri coaiirbrJJ si exp*fii
fiscal5,
fiscatiocdpd o poziSe riajord in aceastii:activithte.iMisiuriile de asistenld
contabili\j
de:expe4ii
gef,eral'asigurate
lh speci'al, simt la'mod

. Nomegia
profesioniqtii
Misiunile fiscale surt rczervate profesiei juridice. Totu$i,
documentelor
stabilirea
Ia
re-felitoale
coutabili sunt abfita$ si dea orice consuitafe
ce trebuie remise administrafiei fiscale'

' Abnao ({ariie

de Jctl

avoca'gi'
Misiunile de expertizi fi.scali sunt executate cu precddere de
21

I
.t.

iil,
iiJ

Misiunile de ccnsuitanfE fisca16 pot fi exercitate qi de profesionigti contabili, dar,


de regul{ sunt exeriitate deexperlifucatl

rl,l.

lil,
lll
ilfi

ti[

li''
rl:

ili
li;

iii,

.il,

rli

. Portugalia

Misiunile sunt complet libere gi, in general, sunt indeptirite de contabili,


indiferent dacd sudt sau nrl liceniiali. Contabilii (tehnicienii-de eonturi) pregatesc
sinraliile fiiriiiiciare gi stabilesb iinpozitele ce se prezinti autodti+ilor fiscale: Aceste
I'
' " l
Tisiuni pot fi indeplinite pi de'bat auditorii'oficiali.
'

CAPXSSIiUS,e
q{*?
-1
FISCALA'
fNREGTSTRARE
DE
DECLARATTA
a

!,i

. Spania
Misiunile sunt totai libere, iar cei care intervin-inracest tip de aetivitate
contabil-fiscaii sunt consilieri ftscali, diploma{i ai gcolilor de comed gi
.profesionisti contabili.
-ii,;1 -iri
,
a.

il,

'..1

Activitatea 4e inr.egistrere, fiscald a plititorilor de impozite qi taxe

presupune :parcurgerea urmatoaretor eurye:


::11:

,q.;1 'DsGlaibfls de

fnrei$sncirfiseaH

;li

se completeaz6 q.i se dqune, in veder.ea atibuirii coduluide inregistrare


fiscali gi a elibeflrii certifrcatuldaldinregistfare Escal$ de cltre

lli

iii;

plititorii de rmpodte $ tue;'rhpn.cum rirmcazl:

ll

th

ilij

Pbl

"l

:ft1

l[i
tft:

|[;
ltt

fnrl personalitate iuddic5, cotrstittdte potrivit


actslor uomative sfeciale, in baza unui contraot de
'asocierc fu formf, scrisd

, asociatiile

il;i
il'

i:

ili
.t'

orioe asocie,re fCrn persoualitate jruidic[ aonstituiti potrivit


:Codului'civil sau Codului co$ercial,ln baza uhrli contract

't1''

,')

.'".'l-

i:asocialiile.agricsle
conform,{6gii:.

firi

personalitate juddic6, constituite