Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA

JUDEUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

VIZAT PENTRU LEGALITATE


S E C R E TAR
Cons. Jr. MIRCEA ZUZAN
P R O I EC T

H O T R R E
privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
catre S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani
Consiliul Local al Municipiului Pacani, judeul Iai;
Avand in vedere Expunerea de motive intocmita de Primarul Municipiului Pascani
inregistrata sub nr. ______/___.01.2012;
Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. ______/___.01.2012 intocmit de
Compartimentul Patrimoniu si Contracte;
Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. _______/___.01.2012, intocmit de
Compartimentul Juridic si Contencios;
Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. _______/___.01.2012, intocmit de
Directia Economica;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale:
- Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura,
silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri;
- Comisiei juridice, ordine public, drepturile omului i libertai cetaenesti;
- Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizare lucrari publice,
conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu, din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Pascani;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica local,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate
public, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. d), art. 23 alin. (3, art. 30 alin. (3),
art. 31^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. e), art. 17, art. 18 alin. (2), art. 20
alin. (4), art. 21, art. 21^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 41 alin.
(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere H.C.L. nr. 8/28.02.2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal
Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A.;
Avand in vedere concluziile si recomandarile studiului de oportunitate inregistrat
sub nr. _____/___.01.2012;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. Se aproba ca modalitate de organizare, functionare si realizare a serviciului
public de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiul Pascani, gestiunea delegata.
Art.2. Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apa si canalizare al Municipiului Pascani, conform anexei nr. 1
parte integranta a prezentei hotarri.
Art.3. Se aproba delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare al Municipiului Pascani catre S.C. PREST SERV APA S.A., cu sediul in
Pascani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iasi, inmatriculata la Oficiul National al Registrului
Comertului sub nr. J22/1354/2011, C.U.I. RO 28863486, avand ca unic actionar
Municipiul Pascani.
Art.4. Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare
cu apa si de canalizare, ce se va ncheia ntre Municipiul Pascani, pe de o parte, si S.C.
PREST SERV APA S.A., pe de alta parte, conform anexei nr. 2 parte integranta a
prezentei hotarri.
Art.5. Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Pascani
aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare cuprinse n anexa nr. 3, parte
integranta a prezentei hotarri, se concesioneaza catre S.C. PREST SERV APA S.A. si
constituie anexa la Contractul de delegare.
Art.6. Se imputerniceste Primarul Municipiului Pascani sa semneze in mod
valabil, in numele si pentru Municipiul Pascani, Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
Art.7. Biroul administraie public local va comunica n copie prezenta hotrre:
- Instituiei Prefectului judeului Iai;
- Primarului municipiului Pacani;
- S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani;
- Compartimentului Juridic si Contencios;
- Directiei Economice;
- Compartimentului Patrimoniu si Contracte;
- Mass media.

Initiator,
PRIMAR
Dr. GRIGORE CRACIUNESCU

PREEDINTE DE EDIN
Consilier,
CRISTINEL IORDACHIOAIA
Nr. ______
Din ___________

Contrasemneaz pentru legalitate


S E C R E T A R,
Cons. jr. MIRCEA ZUZAN

ROMNIA
JUDEUL IAI

PRIMRIA MUNICIPIULUI PACANI


Str. tefan cel Mare, Nr.16, cod: 705200 - PACANI
Telefon: 0232.762.300; Fax: 0232.766.259
e-mail: office@primariapascani.ro

www.primariapascani.ro

Nr. ______/___.01.2012
- EXPUNERE DE MOTIVE Proiect de Hotarare privind delegarea serviciului public de alimentare cu
apa
si de canalizare catre S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia
publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. d), art. 23 alin. (3, art. 30
alin. (3), art. 31^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. e), art. 17, art. 18 alin.
(2), art. 20 alin. (4), art. 21, art. 21^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 22, art. 23, art.
24, art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap
i de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere H.C.L. nr. 8/28.02.2011 privind reorganizarea Directiei
Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A.;
Avand in vedere concluziile si recomandarile studiului de oportunitate
privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al
Municipiului Pascani inregistrat sub nr. 8/05.01.2012;
Fata de cele prezentate mai sus propun supunerea spre aprobare
Consiliului Local al municipiului Pascani a Proiectului de Hotarare privind
delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C.
PREST SERV APA S.A. Pascani

PR I M AR
Dr. GRIGORE CRACIUNESCU

PRIMRIA MUNICIPIULUI PACANI


JUDEUL IAI
Nr._____/___.01.2012

SE APROBA,
PR I M AR
Dr. GRIGORE CRACIUNESCU

- RAPO R T Proiect de Hotarare privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de


canalizare catre S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani
Avand in vedere Expunerea de motive intocmita de Primarul Municipiului
Pascani inregistrata sub nr. ______/___.01.2012;
Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. ______/___.01.2012 intocmit de
Compartimentul Patrimoniu si Contracte;
Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. _______/___01.2012 intocmit de
Directia Economica;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica
local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. d), art. 23 alin. (3, art. 30 alin. (3),
art. 31^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. e), art. 17, art. 18 alin. (2), art. 20
alin. (4), art. 21, art. 21^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 41 alin.
(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere H.C.L. nr. 8/28.02.2011 privind reorganizarea Directiei Apa
Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A.;
Avand in vedere concluziile si recomandarile studiului de oportunitate privind
delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Pascani
inregistrat sub nr. 8/05.01.2012;
Fata de cele expuse anterior prezentate Compartimentul Juridic si Contencios din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani propune supunerea
spre dezabatere Consiliului Local la municipiului Pascani a Proiectul de hotarare
privind privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
catre S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani.
Compartiment Juridic si Contencios
Cons. jr. LUCIAN COJOCARU