Sunteți pe pagina 1din 54

1

Codul Orarului: AT_O

Intocmit: Padureanu Vasile

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

ORAR FACULTATEA DE ALIMENTATIE SI TURISM


LUNI
Anul

Spec.

Grupa

Sgr.

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

BPA,L,RI3, Sava_A

BPA,C,MA,Marculescu_
A

EPM,C,MA, Gruia_R

BPA,C,MA,Marculescu_
A

EPM,C,MA, Gruia_R

BPA,C,MA,Marculescu_
A

EPM,C,MA, Gruia_R

GT, C, MA, Florea_M

BPA,C,MA,Marculescu_
A

EPM,C,MA, Gruia_R

GT, C, MA, Florea_M

BPA,C,MA,Marculescu_
A

EPM,C,MA, Gruia_R

A
16141
B

A
I

IMAPA

16142
B

A
16143
B

A
16241
B
I

IMIT
A
16242
B

A
16341
B

A
I

IPA

16342

EIM2,L,RII13,Comanesc
u_I_S
EIM2,S,RP6,Comanescu
_I_S
EIM2,L,RII13,Comanesc
u_I_S
EIM2,S,RP6,Comanescu
_I_S
EIM2,L,RP6,Comanescu
_I_S

A
I

IPA

16342
B

A
16343
B

EIM2,S,RP6,Comanescu
_I_S
EIM2,L,RP6,Comanescu
_I_S
EIM2,S,RP6,Comanescu
_I_S
EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S
EIM2,L,RII13,Comanesc
u_I_S
EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S
EIM2,L,RII13,Comanesc
u_I_S

EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S

16441
B

EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S

A
I

CEPA

EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S

16442
B

EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S

A
16443
B

A
I

MIAIA

16941
B
LIT,S,RP4,Norel_M

A
16131

LIT,C,RP4,Norel_M
IEHR,C,RP6,Tane_N

B
II

LIT,S,RP4,Norel_M
LIT,C,RP4,Norel_M

IMAPA

LFR,C,RI2,Cernea_N

A
16132

LIT,C,RP4,Norel_M
IEHR,C,RP6,Tane_N

LFR,C,RI2,Cernea_N

16132

IEHR,C,RP6,Tane_N

LIT,C,RP4,Norel_M
LIT,S,RP4,Norel_M

LIT,C,RP4,Norel_M

16231

IEHR,C,RP6,Tane_N

B
II

LIT,S,RP4,Norel_M
LIT,C,RP4,Norel_M

IMIT
A
16232

IEHR,C,RP6,Tane_N

LFR,C,RI2,Cernea_N

B
LIT,S,RP4,Norel_M

LFR,C,RI2,Cernea_N

16331

LIT,S,RP4,Norel_M

B
II

LFR,C,RI2,Cernea_N

IPA
A
16332

LFR,C,RI2,Cernea_N

B
LIT,S,RP4,Norel_M

A
II

CEPA

LFR,C,RI2,Cernea_N

16431

LIT,S,RP4,Norel_M

A
II

EPI

16631

A
16121
B
IMAPA
A
16122

OM, L, LII10, Popa_S

TCD, L, VIV2,
Suteu_A_M

OM, P, LII10, Popa_S

Franceza, C, RI2,
Cernea_N

OM, L, LII10, Popa_S

III

LFR,C,RI2,Cernea_N

OM, P, LII10, Popa_S

TCD, C, CP1, Buzatu_C

TCD, L, VIV2,
Suteu_A_M
Franceza, C, RI2,
Cernea_N

III

IMAPA
A
16122
B

MOAT,S,Stoican_M

16221
B
III

MOAT,S,Stoican_M

IMIT
A

MOAT,S,Stoican_M

16222
B

MOAT,S,Stoican_M

A
16521

TGIA,L,RI9,Canja_C_M

IB,L,RP2,Lupu_M_I

IPV2,C,NS11,Tane_N

IB,L,RP2,Lupu_M_I

TGIA,L,RI9,Canja_C_M

IPV2,C,NS11,Tane_N

B
III

IPA
A
16522
B

A
III

CEPA

16621
B

A
III

MIAIA

MIPA,C,RP3,Hodirnau_
SEA,C,RII13,Thierheime
MRI,C,RP3,Hodirnau_M
M
r_W_W

16921
B

A
16111
B
IV

IMAPA

16111
B
IV

IMAPA
A
16112
B

A
TECA,C,RP4,Mazarel_
A

16211
B
IV

SAGFT,L,RP8,Stoican_
M

SAGFT,S,RP8,Stoican_
M

SAGFT,L,RP8,Stoican_
M

SAGFT,S,RP8,Stoican_
M

IMIT

SAGFT,S,RP8,Stoican_
M

A
TECA,C,RP4,Mazarel_
A

16212
B

SAGFT,L,RP8,Stoican_
M
SAGFT,S,RP8,Stoican_
M
SAGFT,L,RP8,Stoican_
M

A
IREIA,C,NS11,Bratucu_ STIA,C,NS11,Bratucu_ MANCP,C,RP6,Marcule
Gh
Gh
scu_A

16511
B
IV

IPA
A
IREIA,C,NS11,Bratucu_ STIA,C,NS11,Bratucu_ MANCP,C,RP6,Marcule
Gh
Gh
scu_A

16512
B

A
IV

CEPA

MANCP,C,RP6,Marcule
scu_A

16611
B

A
IV

EPI

MAPA,C,TS8,Ormenisa MAPA,L,TS8,Ormenisan
n_A_N
_A_N

16811
B

A
SAPPA

A
SAPPA
B
I

EBAA
A
TCCPA
B

A
DTTSR
B
I

DOSTAT
A
STAMH
B

Catedra: IMAT

Valabil in anul universitar:

Telefon:

2014-2015

SEMESTR

ENTATIE SI TURISM
LUNI
13,30-15,10

15,20-17,00

LIT,C,RII11,Norel_M

17,10-18,50

19,00-20,40

8,00-9,40
EPM,L,RP8, Lazar_A

LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M

EPM,L,RP8, Lazar_A

LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M

EPM,L,RP8, Lazar_A
BPA,L,RI3, Sava_A
EPM,L,RP8, Lazar_A

LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M

BPA,L,RI3, Sava_A

LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M
CHIM,L,RI3,Valceanu_
A
LIT,C,RII11,Norel_M

EIM2,C,CP6,Comanescu
_I_S

CHIM,L,RI3,Valceanu_
A
CHIM,L,RI3,Valceanu_
A
EIM2,C,CP6,Comanescu
_I_S

LIT,S,RII11,Norel_M
EIM2,C,CP6,Comanescu
_I_S

CHIM,L,RI3,Valceanu_
A
LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M

CHIM,L,RII13,Valceanu
_A

LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M

EIM2,C,CP6,Comanescu
_I_S

CHIM,L,RII13,Valceanu
_A

LIT,S,RII11,Norel_M
LIT,C,RII11,Norel_M

PCLP,L,RI7,Xx

LIT,S,RII11,Norel_M

CHIM,L,RII13,Valceanu
_A

LIT,C,RII11,Norel_M

PCLP,L,RI7,Xx

LIT,S,RII11,Norel_M

CHIM,L,RII13,Valceanu
_A

LIT,C,RII11,Norel_M

CHIM,L,RI3,Valceanu_
A

LIT,S,RII11,Norel_M

PCLP,L,RII10,Loghin_F
_L
PCLP,L,RII10,Loghin_F
_L
CHIM,L,RI3,Valceanu_
A

LIT,C,RII11,Norel_M

EIM2,C,CP6,Comanescu
_I_S

PCLP,L,RI7,Xx

EIM2,C,CP6,Comanescu
_I_S

LIT,S,RII11,Norel_M

PCLP,L,RII10,Loghin_F
_L

EIM2,P,RP3,Comanescu
_I_S

PCLP,L,RII10,Loghin_F
_L

EIM2,S,RP3,Comanescu
_I_S
EIM2,P,RP3,Comanescu
_I_S

CHIM,L,RI3,Valceanu_
A
PCLP,L,RII10,Loghin_F EIM2,C,CP6,Comanescu
_L
_I_S
PCLP,L,RII10,Loghin_F
_L

EIM2,S,RP3,Comanescu
_I_S

CHIM,L,RI3,Valceanu_
A

LFR,S,RI2,Cernea_N

IEHR,L,RP8,Ene_T_A

MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

IEHR,P,RP8,Ene_T_A

LFR,S,RI2,Cernea_N

IEHR,L,RP8,Ene_T_A

MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

IEHR,P,RP8,Ene_T_A

LFR,S,RI2,Cernea_N

IEHR,L,RP8,Ene_T_A

MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

IEHR,P,RP8,Ene_T_A

LFR,S,RI2,Cernea_N

IEHR,L,RP8,Ene_T_A

MS,L,RI4,Puchianu_Gh

BC,S,RII11,Broju_A

BC,S,RII11,Broju_A

MS,L,RI4,Puchianu_Gh
MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

BC,S,RII11,Broju_A

IEHR,P,RP8,Ene_T_A

LFR,S,RI2,Cernea_N

IEHR,L,RP8,Ene_T_A

MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

IEHR,P,RP8,Ene_T_A
BC,S,RII11,Broju_A

LFR,S,RI2,Cernea_N
MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

IEHR,L,RP8,Ene_T_A
IEHR,P,RP8,Ene_T_A

IEHR,L,RI9,Ene_T_A
IEHR,P,RI9,Ene_T_A
IEHR,L,RI9,Ene_T_A

MSPT,L,RP2,Broju_A

BC,S,RII11,Broju_A

MCRS,L,RI4,Puchianu_
Gh

LSV,L,RP3,Serban_D

IEHR,P,RI9,Ene_T_A
MODUL,C,LII1,Plugaru
_L
LFR,S,RI2,Cernea_N
MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

IIA,L,RII13,Enache_D_
V

OUIA,L,RI8,Lupu_M_I

LFR,S,RI2,Cernea_N

MODUL,C,LII1,Plugaru
_L

LSV,L,RP3,Serban_D

IIA,L,RII13,Enache_D_ MCRS,L,RI4,Puchianu_
V
Gh

MCRS,L,RI4,Puchianu_
IIA,L,RI8,Enache_D_V
Gh

Franceza, S, RI2,
Cernea_N

Franceza, S, RI2,
Cernea_N

MGT,C,MA,Cismaru_L

MSIT,C,MA,Gaceu_L

STT,C,MA,Thierheimer_
W_W

MP,C,MA,Toma_V

STT,L,RII13,Thierheime
r_W_W
MGT,C,MA,Cismaru_L

MSIT,C,MA,Gaceu_L

STT,C,MA,Thierheimer_
W_W

MP,C,MA,Toma_V

MGT,C,MA,Cismaru_L

MSIT,C,MA,Gaceu_L

STT,C,MA,Thierheimer_
W_W

MP,C,MA,Toma_V

MGT,C,MA,Cismaru_L

MSIT,C,MA,Gaceu_L

STT,C,MA,Thierheimer_
W_W

MP,C,MA,Toma_V

MGT,C,MA,Cismaru_L

MSIT,C,MA,Gaceu_L

STT,C,MA,Thierheimer_
W_W

MP,C,MA,Toma_V

AMC,L,RP2,Lupu_M_I

TPAA,L,RP2,Pantea_I

MMIC,C,RP2,Serban_D MMIC,L,RP2,Serban_D

SEA,L,RII13,Thierheime
r_W_W

STT,L,RII13,Thierheime
r_W_W

MIZ,C,RP3,Csatlos_C

PACMS,C,RP4,Gaceu_L

TOACT,S,RP4,Cismaru_
L

PACMS,C,RP4,Gaceu_L

TOACT,S,RP4,Cismaru_
L

IFCA,C,RP6,Ormenisan
_A_N

ADIA,C,TS7,Ormenisan
_A_N

IFCA,C,RP6,Ormenisan
_A_N

ADIA,C,TS7,Ormenisan
_A_N

IFCA,C,RP6,Ormenisan RCMA,C,RI9,Gherghel_
_A_N
M

AST,C,NS11,Ola_D_C

AST,L,NS11,Ola_D_C

CPA,C,RI9,Canja_C_M

SAPPA04,L,NS11,Ola_
D_C

SAPPA04,P,NS11,Ola_D
_C
SAPPA04,L,NS11,Ola_
D_C
SAPPA04,P,NS11,Ola_D
_C

TCCPAO2,C,RP6,Marcu TCCPAO2,S,RP6,Marcu TCCPAO1,C,RI2,Tane_


lescu_A
lescu_A
N

DTTSR2,C,RI2,Tane_N

SEMESTRUL:

MARTI
9,50-11,30

11,40-13,20

13,30-15,10

15,20-17,00

17,10-18,50

RGFA,L,RP8, Lazar_A
LEN,C,RII11,Matei_M_
G
RGFA,L,RP8, Lazar_A

RGFA,C,RP6,Gruia_R

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

RGFA,L,RP8, Lazar_A

RGFA,L,RP8, Lazar_A

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

RGFA,C,RP6,Gruia_R

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

RGFA,C,RP6,Gruia_R

LEN,C,RII11,Matei_M_
G
LEN,C,RII11,Matei_M_
G

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

GAC,L,RII10,Ola_D_C

BPA,L,RI3, Sava_A

LEN,C,RII11,Matei_M_
G
GAC,L,RII10,Ola_D_C

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

LEN,C,RII11,Matei_M_
G
CHIA,C,CP6,Coman_Gh

BPA,C,CP6,Marculescu_
A
LEN,C,RII11,Matei_M_
G

LEN,C,RII11,Matei_M_
G
CHIA,C,CP6,Coman_Gh

BPA,C,CP6,Marculescu_
A

BPA,L,RI3, Sava_A

CHIA,C,CP6,Coman_Gh

BPA,C,CP6,Marculescu_
A
LEN,C,RII11,Matei_M_
G

LEN,C,RII11,Matei_M_
G
CHIA,C,CP6,Coman_Gh

BPA,C,CP6,Marculescu_
A
LEN,C,RII11,Matei_M_
G

EIM,L,RP3,Comanescu_
I_S
LEN,C,RII11,Matei_M_
G
BPA,C,CP6,Marculescu_
CHIA,C,CP6,Coman_Gh
A
EIM,L,RP3,Comanescu_
I_S
LEN,C,RII11,Matei_M_
G
LEN,C,RII11,Matei_M_
G
EIM,L,RP3,Comanescu_
I_S
BPA,C,CP6,Marculescu_
CHIA,C,CP6,Coman_Gh
A
LEN,C,RII11,Matei_M_
G
EIM,L,RP3,Comanescu_
I_S

BPA,C,CP6,Marculescu_
CHIA,C,CP6,Coman_Gh
A

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

LEN,C,RII11,Matei_M_
G

MODUL,S,CP1,Popa_D

BC,C,CP1,Boian_N

MRU,C,CP1,Foris_T

MS,C,CP1,Puchianu_Gh

MODUL,S,CP1,Popa_D

BC,C,CP1,Boian_N

MRU,C,CP1,Foris_T

MS,C,CP1,Puchianu_Gh

MODUL,S,CP1,Popa_D

BC,C,CP1,Boian_N

MRU,C,CP1,Foris_T

LEITO,S,RP8,Cismaru_
MODUL,S,CP1,Popa_D
L

BC,C,CP1,Boian_N

MRU,C,CP1,Foris_T

LEITO,S,RP8,Cismaru_
MODUL,S,CP1,Popa_D
L

BC,C,CP1,Boian_N

MRU,C,CP1,Foris_T

MS,C,CP1,Puchianu_Gh

IMTC,S,RII11,Comanesc
MODUL,S,CP1,Popa_D
u_I_S

IMTC,S,RII11,Comanesc
OUIA,L,RI8,Lupu_M_I
u_I_S

LEN,S,RI3, Matei_M_G

OUIA,L,RI8,Lupu_M_I

IMTC,S,RI2,Comanescu
_I_S

LSV,L,RI9,Serban_D

LEN,S,RI3, Matei_M_G

Ed Fiz, S, Colina,
Catanescu_A_C

Ed Fiz, S, Colina,
Catanescu_A_C

MGT,S,RP6, Cismaru_L

UTPP,C,NS11,Gaceu_L

STT,L,RII13,Thierheime
r_W_W
MGT,S,RP6, Cismaru_L
STT,L,RII13,Thierheime
r_W_W
MGT,S,RP6, Cismaru_L

UTPP,C,NS11,Gaceu_L

MN, C, MA, Nicoara_D

OM, C, MA,
Butnariu_S_L

UTPP,C,NS11,Gaceu_L

MGT,S,RP6, Cismaru_L

MGT,S,RP6, Cismaru_L
RAT,S,RP4,Foris_D

MSIT,L,RI7,Hodirnau_E

STT,L,RII13,Thierheime
r_W_W

MGT,S,RP6, Cismaru_L

MGT,S,RP6, Cismaru_L
STT,L,RII13,Thierheime
r_W_W

RAT,S,RP4,Foris_D
MGT,S,RP6, Cismaru_L

IB,C,RP6,Padureanu_V

IPA,C,RII11,Csatlos_C

IB,C,RP6,Padureanu_V

IPA,C,RII11,Csatlos_C

UIA,C,RP3,Csatlos_C

AMC,C,RP2,Padureanu_
V

BPA,L,RP8,Badarau_C_
L

PSGS,S,RP3,Serban_D
BPA,L,RP8,Badarau_C_
L
PSGS,S,RP3,Serban_D

BAMA,L,RP3,Hodirnau
ST,C,NS11,Bratucu_Gh
_M

ST,L,NS11,Bratucu_Gh

MPA,L,RI9,Albu_C_C
TTSAP,L,RI9,Albu_C_C
VRTA,L,RP3,Lazar_A

MPA,L,RI9,Albu_C_C

MPA,C,RP4,Mazarel_A

VRTA,L,RP3,Lazar_A

MPA,C,RP4,Mazarel_A
TTSAP,L,RI9,Albu_C_C
MPA,L,RI9,Albu_C_C
TTSAP,L,RI9,Albu_C_C
VRTA,L,RP2,Lazar_A

MPA,L,RI9,Albu_C_C

MPA,C,RP4,Mazarel_A

TTSAP,L,RI9,Albu_C_C
PACMS,L,RII10,Gaceu_
L
TTSAP,L,RP3,Florescu_
G_I
PACMS,L,RII10,Gaceu_
L

TC,L,RI2,Broju_A

TTSAP,L,RP3,Florescu_
G_I
PACMS,L,RII10,Gaceu_
L
TTSAP,L,RP3,Florescu_
G_I
PACMS,L,RII10,Gaceu_
L
TTSAP,L,RP3,Florescu_
G_I
MANCPA,S,RP4,Marcul
escu_A
IPO,C,TS7,Ormenisan_
A_N

IPP,C,RP4,Gaceu_L

MANCPA,S,RP4,Marcul
escu_A

MANCPA,S,RP4,Marcul
escu_A
IPO,C,TS7,Ormenisan_
A_N

IPP,C,RP4,Gaceu_L

MANCPA,S,RP4,Marcul
escu_A

MANCPA,S,RP4,Marcul
escu_A

SA,C,RI4,Enache_D_V

SA,L,RI4,Enache_D_V

MANCPA,S,RP4,Marcul
escu_A
PAC,L,RI7,Gaceu_L

CPA,L,RI9,Canja_C_M

PAC,C,RI7,Gaceu_L

PAC,L,RI7,Gaceu_L

SAPPA02,L,NS11,Bratu
cu_Gh
SAPPA02,C,NS11,Bratu
cu_Gh

SAPPA02,P,NS11,Bratuc
u_Gh
SAPPA02,C,NS11,Bratu
cu_Gh
SAPPA02,L,NS11,Bratu
cu_Gh
SAPPA02,P,NS11,Bratuc
u_Gh
TCCPA03,L,RP6,Ola_D
_C
TCCPA03,P,RP6,Ola_D
_C
TCCPA03,L,RP6,Ola_D
_C
TCCPA03,P,RP6,Ola_D
_C

DTTSR3,C,RII5,Gruia_
R

DTTSR3,C,RII5,Gruia_ DTTSR4,C,RI2,Padurea
R
nu_V

STAMH4,S,RII11,Camar
da_A_L
STAMH4,P,RII11,Camar
da_A_L
STAMH4,C,RII11,Cama
rda_A_L
STAMH4,S,RII11,Camar
da_A_L
STAMH4,P,RII11,Camar
da_A_L

MIERCURI
19,00-20,40

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

13,30-15,10

LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RII11,Alexe_R_M
GAC,L,RI7,Danila_D_
M

LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RII11,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RII11,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RII11,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G

EPM,L,RP8, Lazar_A
LSP,S,RII11,Alexe_R_M

RGFA,L,RP8, Lazar_A

LEN,C,MA,Matei_M_G

EPM,L,RP8, Lazar_A
LSP,S,RII11,Alexe_R_M

LEN,C,MA,Matei_M_G

RGFA,L,RP8, Lazar_A
EPM,L,RP8, Lazar_A

LSP,S,RII11,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G

EPM,L,RP8, Lazar_A
LSP,S,RII11,Alexe_R_M

LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RII11,Alexe_R_M

EPM,L,RP8, Lazar_A

LSP,S,RII11,Alexe_R_M

EPM,L,RP8, Lazar_A

LEN,C,MA,Matei_M_G

LEN,C,MA,Matei_M_G

BPA,L,RI3,Badarau_C_
L

LEN,C,MA,Matei_M_G

LEN,C,MA,Matei_M_G

BPA,L,RI3,Badarau_C_
L

LSP,S,RP3,Alexe_R_M
BPA,L,RI3,Badarau_C_
L

LEN,C,MA,Matei_M_G

LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M
LEN,C,MA,Matei_M_G
LSP,S,RP3,Alexe_R_M

LEN,C,MA, Matei_M_G
MS,L,CP1,Puchianu_Gh

BC,P,RI2,Calefariu_E
SPP,L,RI2,Lazar_A

MRU,S,RII11,Foris_D

LEN,C,MA, Matei_M_G

BC,P,RI2,Calefariu_E
LEN,S,NS11,
Matei_M_G

SPP,L,RI2,Lazar_A

LEN,S,NS11,
Matei_M_G

BC,P,RI2,Calefariu_E

MRU,S,RII11,Foris_D

BC,P,RI2,Calefariu_E

SPP,L,RI2,Lazar_A

MRU,S,RII11,Foris_D

BC,P,RI2,Calefariu_E
LEN,C,MA, Matei_M_G

LEN,S,NS11,
Matei_M_G
BC,P,RI2,Calefariu_E

LEN,C,MA, Matei_M_G

MRU,S,RII11,Foris_D

LEN,S,NS11,
Matei_M_G
LEN,S,NS11,
Matei_M_G

LEN,C,MA, Matei_M_G

BC,P,RI2,Calefariu_E
MRU,S,RII11,Foris_D

LEN,S,NS11,
Matei_M_G
LEN,C,MA, Matei_M_G

BC,P,RI2,Calefariu_E
LEN,S,NS11,
Matei_M_G

LEN,C,MA, Matei_M_G
LEN,S,NS11,
Matei_M_G
LEN,C,MA, Matei_M_G
LEN,S,NS11,
Matei_M_G
LEN,C,MA, Matei_M_G
LEN,S,NS11,
Matei_M_G
LEN,C,MA, Matei_M_G

LEN,C,MA, Matei_M_G

LEN,C,MA, Matei_M_G
Germana, C, SP3,
Stiuca_L_D
Germana, S, SP3,
Stiuca_L_D
Germana, C, SP3,
Stiuca_L_D

MECS, C, IP1,
Antonya_C
RM2, C, IP1, Balcu_I
MECS, C, IP1,
Antonya_C

Germana, S, SP3,
Stiuca_L_D

MECS, C, IP1,
Antonya_C

RM2, C, IP1, Balcu_I

MFMH, C, IP1,
Ungureanu_V_B

MP,P,RP3,Toma_V

MP,S,RP4,Toma_V

MP,P,RP3,Toma_V

MP,S,RP4,Toma_V

RM2, C, IP1, Balcu_I

UTPP,L, RP2,Lupu_M_I

IEGC,L,RI2,Hodirnau_
M

MP,S,RP4,Toma_V

IEGC,L,RI2,Hodirnau_
UTPP,L, RP2,Lupu_M_I
M

MP,P,RP3,Toma_V
IEGC,L,RI2,Hodirnau_
UTPP,L, RP2,Lupu_M_I
M

MP,S,RP4,Toma_V
MP,P,RP3,Toma_V

MP,S,RP4,Toma_V
RAT,C,RP6,Foris_D

TPC,C,RP6,Tane_N
MP,S,RP4,Toma_V

MP,S,RP4,Toma_V
RAT,C,RP6,Foris_D

TPC,C,RP6,Tane_N
MP,S,RP4,Toma_V
PSGS,C,CP6,Serban_D

TGIA,C,CP6,Canja_C_
M

PSGS,S,CP6,Serban_D
BAA,C,CP6,Badarau_C TPAA,C,CP6,Gherghel_
_L
M
PSGS,C,CP6,Serban_D
PSGS,S,CP6,Serban_D
PSGS,C,CP6,Serban_D

BPA,L,RP8,Badarau_C_ TGIA,C,CP6,Canja_C_
L
M

PSGS,S,CP6,Serban_D
BAA,C,CP6,Badarau_C TPAA,C,CP6,Gherghel_
_L
M
PSGS,C,CP6,Serban_D
PSGS,S,CP6,Serban_D
PSGS,C,CP6,Serban_D

TGIA,C,CP6,Canja_C_
M

BAA,C,CP6,Badarau_C TPAA,C,CP6,Gherghel_
_L
M
PSGS,C,CP6,Serban_D

MLS,C,RP8,Rus_F

MLS,L,RP8,Rus_F

TPSM,S,RP4,Danila_D_
M

ETR,C,MA,Gruia_R

TSPST,C,MA,Danila_D
_M

TTSAP,C, MA,
Mazarel_A

TPSM,S,RP4,Danila_D_
M

ETR,C,MA,Gruia_R

TSPST,C,MA,Danila_D
_M

TTSAP,C, MA,
Mazarel_A

TPSM,S,RP4,Danila_D_
M

ETR,C,MA,Gruia_R

TSPST,C,MA,Danila_D
_M

TTSAP,C, MA,
Mazarel_A

ETR,C,MA,Gruia_R

TSPST,C,MA,Danila_D
_M

TTSAP,C, MA,
Mazarel_A

ETR,C,MA,Gruia_R

TSPST,C,MA,Danila_D
_M

TTSAP,C, MA,
Mazarel_A

TC,L,RI2,Broju_A

STIA,L,NS11,Bratucu_G
h
ADIA,L,TS8,Ormenisan IREIA,L,NS11,Bratucu_ IPO,L,TS8,Ormenisan_
_A_N
Gh
A_N
STIA,L,NS11,Bratucu_G
h

STIA,L,NS11,Bratucu_G
h
IREIA,L,NS11,Bratucu_ ADIA,L,TS8,Ormenisan
IPO,L,TS8,Ormenisan_
Gh
_A_N
A_N
STIA,L,NS11,Bratucu_G
h

EA,C,RI9,Canja_C_M

MIPL,C,RP3,Csatlos_C

SAPPA04,C,RP6,Ola_D
_C

MIPL,L,RP3,Csatlos_C

RPA,C,RI9,Rus_F

RPA,L,RI9,Rus_F

SAPPA04,C,RP6,Ola_D
_C

SAPPA04,C,RP6,Ola_D
_C

DTTSR4,L,RI2,Padurea
nu_V

RCURI
15,20-17,00

17,10-18,50

19,00-20,40

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

8,00-9,40

9,50-11,30

GAC,L,RI7,Danila_D_
M

GT,S,RII11,Florea_M
GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

TPSM,S,NS11,Nepotu_
G_L
GT,S,RII11,Florea_M

GT,S,RII11,Florea_M
GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

TPSM,S,NS11,Nepotu_
G_L
GT,S,RII11,Florea_M

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

TPSM,S,RP2,Nepotu_G
_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

TPSM,S,NS11,Stan_I_G

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

TPSM,S,NS11,Stan_I_G

GAC,C,MA,Danila_D_
M

TPSM,C,MA,Fulga_A

PCLP,C,MA,Gaceu_L

BPA,L,RI4,Badarau_C_
L

TPSM,S,RP2,Stan_I_G

GAC,L,RII10, Ola_D_C

SERA,L,GI4,Enescu_M
_L
SERA,C,GI5,Ciobanu_D

SPP,C,RII11,Lazar_A

SERA,P,GI4,Enescu_M_
L
SERA,L,GI4,Enescu_M
_L
SERA,P,GI4,Enescu_M_
L

SERA,C,GI5,Ciobanu_D

SPP,C,RII11,Lazar_A

SERA,C,GI5,Ciobanu_D

SPP,C,RII11,Lazar_A

MSPT,L,RP8,Broju_A

ATT,P,RII11,Florea_M

ATT,P,RII11,Florea_M

LSV,C,CP1,Serban_D

IIA,C,CP1,Enache_D_V

MCRS,C,CP1,Puchianu_ IMTC,C,CP6,Comanesc
Gh
u_I_S

EIA,C,CP6,Aciu_L

LSV,C,CP1,Serban_D

IIA,C,CP1,Enache_D_V

MCRS,C,CP1,Puchianu_ IMTC,C,CP6,Comanesc
Gh
u_I_S

EIA,C,CP6,Aciu_L

LSV,C,CP1,Serban_D

IIA,C,CP1,Enache_D_V

MCRS,C,CP1,Puchianu_ IMTC,C,CP6,Comanesc
Gh
u_I_S

EIA,C,CP6,Aciu_L

MSIT,L,RI7,Hodirnau_E

RM2, L, BS2,
Baba_M_N

MECS, L, GP3,
Antonya_C

RM2, S, BS2,
Baba_M_N

MECS, P, GP3,
Antonya_C

RM2, L, BS2,
Baba_M_N

MECS, L, GP3,
Antonya_C

RM2, S, BS2,
Baba_M_N

MECS, P, GP3,
Antonya_C

IEGC,C,CP1,Hodirnau_
M

IEGC,C,CP1,Hodirnau_
M

IEGC,C,CP1,Hodirnau_
M

MP,P,RP3,Toma_V

MP,P,RP3,Toma_V

MSIT,L,RI7,Hodirnau_E

MOAT,C,RP8,Camarda_
A_L

MP,P,RP3,Toma_V
MOAT,C,RP8,Camarda_
A_L
MP,P,RP3,Toma_V

UIA2,L,RP3,Csatlos_C
UIA2,P,RP3,Csatlos_C
TGIA,L,RI9,Canja_C_M

UIA2,L,RP3,Csatlos_C
UIA2,P,RP3,Csatlos_C

MIZ,L,RP3,Csatlos_C

TUBP,C,RP6,Padureanu
_V

ETR,S,RP6,Lazar_A

TUBP,C,RP6,Padureanu
_V

ETR,S,RP6,Lazar_A

TUBP,C,RP6,Padureanu
_V

ETR,S,RP6,Lazar_A

TOACT,C,RP6,Cismaru
_L

SAGFT,C,RP4,Camarda
_A_L

TOACT,C,RP6,Cismaru
_L

SAGFT,C,RP4,Camarda
_A_L

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IFC,L,TS8,Ormenisan_A
_N

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IFC,L,TS8,Ormenisan_A
_N

GA,L,RI9,Canja_C_M
GA,P,RI9,Canja_C_M
AII,C,RI9,Badarau_C_L

GA,L,RI9,Canja_C_M
GA,P,RI9,Canja_C_M
ISIA,L,RI4,Enache_D_V

ISIA,C,RI4,Enache_D_V

SAPPA01,C,RP4,Popesc SAPPA01,L,RP4,Popesc
u_S
u_S

ISIA,L,RI4,Enache_D_V

MMAIA,C,RI2,Gruia_R

SAPPA01,C,RP4,Popesc SAPPA01,L,RP4,Popesc
u_S
u_S

DTTSR1,L,RII11,Mazar
el_A
DTTSR1,P,RII11,Mazare
l_A
DTTSR1,C,RII11,Mazar
el_A
DTTSR1,L,RII11,Mazar
el_A
DTTSR1,P,RII11,Mazare
l_A

STAMH2,C,RP6,Broju_ STAMH2,L,RP6,Broju_
A
A

JOI
11,40-13,20

13,30-15,10

15,20-17,00

17,10-18,50

19,00-20,40

TPSM,S,NS11,Tudor_A

GAC,L,RI7,Danila_D_
M

TPSM,S,NS11,Tudor_A

TPSM,S,RP2,Tudor_A

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

TPSM,S,NS11,Nepotu_
G_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

TPSM,S,NS11,Nepotu_
G_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

TPSM,S,NS11,Nepotu_
G_L

EIM2,P,RII11,Comanesc
u_I_S
EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S
BPA,L,RI4,Badarau_C_
L
EIM2,P,RII11,Comanesc
u_I_S
EIM2,S,RII11,Comanesc
u_I_S

GAC,L,RII10, Ola_D_C

BPA,L,RI4,Badarau_C_
L

EIM2,P,RP8,Comanescu
_I_S

EIM2,P,RP8,Comanescu
_I_S

SERA,L,GI4,Enescu_M
_L
SERA,P,GI4,Enescu_M_
L
SERA,L,GI4,Enescu_M
_L

GAC,L,RII10, Ola_D_C

BPA,L,RI4,Badarau_C_
L

SERA,P,GI4,Enescu_M_
L
ATT,P,RII11,Florea_M
ATT,S,RII11,Florea_M
ATT,P,RII11,Florea_M

LEITO,C,RP8,Cismaru_
L

ATT,P,RP6,Florea_M

MSPT,C,RP6,Mazarel_A

LEITO,C,RP8,Cismaru_
L

ATT,P,RP6,Florea_M

MSPT,C,RP6,Mazarel_A

ATT,S,RII11,Florea_M

ATT,S,RII11,Florea_M

ATT,S,RII11,Florea_M
OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

OUIA,C,CP6,Rus_F

MFMH, L, HI32,
Tarulescu_R

OUIA,C,CP6,Rus_F

MN, L, HII5, Nicoara_D

DLAPA,C,CP1,Thierhei DLAPA,S,CP1,Thierhei
mer_W_W
mer_W_W

DLAPA,C,CP1,Thierhei DLAPA,S,CP1,Thierhei
MSIT,L,RI7,Hodirnau_E
mer_W_W
mer_W_W

DLAPA,C,CP1,Thierhei DLAPA,S,CP1,Thierhei
MSIT,L,RI7,Hodirnau_E
mer_W_W
mer_W_W

TPCPA,L,RI2,Hodirnau_
E

TPCPA,L,RI2,Hodirnau_
E

IPV,P,RI2,Chiru_S_C
IPV,L,RI2,Dobritescu
IPA,L,RP3,Csatlos_C

TPAA,L,RP2,Pantea_I

IPV,P,RI2,Chiru_S_C
IPV,L,RI2,Dobritescu

IPV,P,RI2,Chiru_S_C
IPV,L,RI2,Dobritescu
IPA,L,RP3,Csatlos_C

TPAA,L,RP2,Pantea_I

IPV,P,RI2,Chiru_S_C
IPV,L,RI2,Dobritescu

VRTA,S,RP6,Lazar_A

VRTA,S,RP6,Lazar_A

VRTA,S,RP6,Lazar_A

TOPIT,S,RP4,Danila_D_
M

ETR,S,RP6,Lazar_A

TOPIT,S,RP4,Danila_D_
M

ETR,S,RP6,Lazar_A

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IPP,L,RP3,Lupu_M_I

IFC,L,TS8,Ormenisan_A
_N

MMAIA,S,RI2,Gruia_R

SAPPA05,C,NS11,Bratu SAPPA05,L,NS11,Bratu
cu_Gh
cu_Gh

SAPPA05,C,NS11,Bratu SAPPA05,L,NS11,Bratu
cu_Gh
cu_Gh

TCCPA01,L,RII11,Ene_
T_A
TCCPA01,P,RII11,Ene_
T_A
TCCPA04,L,NS11,Bratu TCCPA04,C,NS11,Bratu
cu_Gh
cu_Gh
TCCPA01,L,RII11,Ene_
T_A
TCCPA01,P,RII11,Ene_
T_A

DTTSR2,L,RII11,Ene_T DTTSR3,L,RP8,Ghisoi_
_A
C

STAMH1,C,RII5,Gruia_ STAMH1,L,RII5,Gruia_ STAMH3,C,RP6,Mazare STAMH3,L,RP6,Mazare


R
R
l_A
l_A

VINERI
8,00-9,40

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

9,50-11,30

11,40-13,20

13,30-15,10

15,20-17,00

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L
SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

PCLP,L,
RII10,Loghin_F_L

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

SPORT,
S,COLINA,Popa_Dnl

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M
EIE,L,NIII3,Barote_L
LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M
EIE,L,NIII3,Barote_L
LSP,S,RP6,Alexe_R_M

LSP,S,RP6,Alexe_R_M
EIE,L,NIII3,Barote_L
LSP,S,RP6,Alexe_R_M

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,C,CP3,Perniu_ MODUL,S,CP3,Perniu_
D
D

MODUL,S,IP1,Tomozii_
S_E
TUBP,L,RP2,Lupu_M_I

ATT,L,S11,Derczeni_R

ATT,C,S11,Derczeni_R

MODUL,S,IP1,Tomozii_
S_E

TUBP,L,RP2,Lupu_M_I

ATT,L,S11,Derczeni_R

ATT,C,S11,Derczeni_R

TUBP,L,RP2,Lupu_M_I

ATT,C,S11,Derczeni_R

ATT,L,S11,Derczeni_R

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

MODUL,C,LIII4,Unianu MODUL,S,IP1,Tomozii_
_E_M
S_E

SMBAT
17,10-18,50

19,00-20,40

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

Engleza, C, MA,
Pavel_E
DPPD, S, MA,
Beldianu_I

Engleza, S, MA,
Pavel_E
Engleza, C, MA,
Pavel_E
Engleza, S, MA,
Pavel_E

SMBATA
13,30-15,10

15,20-17,00

17,10-18,50

19,00-20,40