Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT
DE DISCIPLINE TEORETICE I KINETOTERAPIE
EDUCAIE FIZIC I SPORT
LICEN
EDUCAIE FIZIC I SPORTIV /
Profesor de educaie fizic

2. Date despre disciplin


LEGISLAIE I MANAGEMENT N EFS
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. univ.dr. Voicu Alexandru Virgil
2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Asis.univ.drd. Andras Almos
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3 Din care: 3.2 curs
2 3.3 seminar/LP
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/LP
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti:
3.7 Total ore studiu individual
56
3.8 Total ore pe semestru
42
3.9 Numrul de credite
4

1
14
ore
16
14
14
8
2
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competene
Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a
cursului

5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie i internet (pentru


identificarea actelor normative n vigoare, abordate)
Sal de seminar

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


C1 Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de baz
ale domeniului cu orientare interdisciplinar
C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent
interdisciplinar (Educaie fizic i sportiv)
C5 Evaluarea nivelului de pregtire a practicanilor activitilor de educaie fizic i sport
C6 Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului

CT1 Organizarea de activiti de educaie fizic i sportive pentru persoane de diferite


vrste i niveluri de pregtire n condiii de asisten calificat, cu respectarea normelor de
etic i deontologie profesional
CT2 ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru
organizarea i desfurarea activitilor sportive

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Dobndirea de cunotine teoretice i practice despre sistemul de


drept romnesc, legislaia general i specific activitilor de
educaie fizic i sport;
Dobndirea de cunotine teoretice i practice despre managementul
activitilor de educaie fizic i sport

7.2 Obiectivele specifice

Formarea competenelor cu privire la interpretarea i aplicarea


normelor juridice n legtur cu activitile de educaie fizic i sport;
Formarea deprinderii de a exploata oportunitilor oferite de dreptul
pozitiv al Romniei
pentru un management de calitate al
organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport;
Contientizarea cu privire la rspunderea i responsabilitatea ce
incumb celor implicai n activitile de educaie fizic i sport (i
kinetoterapie).

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

1. Definiia legal a activitii de educaie fizic i


sport. Cuprinsul activitii de educaie fizic i
sport. Valorile sociale i valori juridice. Noiunea
de drept. Elementele structurale ale sistemului
drept. Izvoarele (interne i internaionale) formale
ale dreptului sportului. Zonele de legalitate ale
sportului. Rolul i importana disciplinelor juridice
n formarea lucrtorilor din domeniul educaiei
fizice i sportului.

Curs interactiv

4 ore

2. Deontologia profesional a specialitilor din e.f.s.


Rspundere i responsabilitate. Instituia
rspunderii juridice i formele acesteia.
Rspunderea profesional. Respectarea i
promovarea drepturilor copilului n societate,
inclusiv n activitile de educaie fizic i sport.
3. Prevenirea i combaterea consumului ilicit de
droguri. Prevenirea i combaterii practicii
dopajului. Parteneriatul ntre Agenia Naional
Antidrog i Agenia naional Antidoping. Cadru
legislativ, msuri sancionatorii.
4. Structurile sportive din sistemul de educaie fizic
i sport al Romniei. Clasificarea structurilor
sportive din Romnia dup caracterul naturii lor
juridice.
5. Constituirea structurilor sportive de drept public i
de drept privat. Sistemul organizaiilor sportive
internaionale
6. Conceptul
de
management.
Principiile
managementului. Funciile managementului firmei
adaptate la structurile sportive i la structurile
administraiei publice de specialitate.
7. Finanarea activitilor sportive. Sponsorizarea.
Voluntariatul i cadrul su juridic. Alte surse de
finanare a activitii sportive.

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

4 ore

Curs interactiv

4 ore

Curs interactiv

4 ore

Curs interactiv

6 ore

Curs interactiv

4 ore
Total 28 ore

Bibliografie
1. Voicu, A. V., Curs de legislaie, management i marketing n educaie fizic i sport, 2007.
2. Voicu, A. V., Drept i legislaie n asistena social, Cluj-Napoca, U, B. B., 2006.
3. Voicu, A. V., Rspunderea civil delictual cu privire special la activitatea sportiv, Editura
Lumina Lex, Bucureti, 1999.
4. Voicu, A. V., Managementul organizaiilor i activitii sportive, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
1998.
5. Voicu, A. V., Curs de management, marketing i legislaie sportiv, ANEFS Bucureti, 2005.
6. Lador, I., Voicu, A.V., Elemente de management i legislaie sportiv, Editura Inter-tonic, ClujNapoca, 1996.
7. Constituia Romniei;
8. Statutul Antrenorului aprobat prin Hotrrea de Guvern nr. 343/30 martie 2011;
9. Legea nr. 69 din 2000 a educaiei fizice i sportului, cu completrile i modificrile ulterioare i
Regulamentul de aplicare al acesteia;
10. Ordonana nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii;
11. Legea. nr. 31/1990 a societilor comerciale;
12. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
13. Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;
14. Legea 195/2001 a voluntariatului;
15. Legea nr. 32/1994 a sponsorizrii;
16. Legea nr. 1/2011 a educaiei naionale;
17. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea dopajului n sport,
18. O.G nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea substanelor nutritive de ctre sportivi,
3

19. Convenia Internaional din 19 Oct. 2005 mpotriva dopajului n sport,


20. Codul Mondial Antidoping adoptat la Copenhaga 3-5 martie 2003, Agenia Mondial Antidoping.
21. Legea nr.272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului.
22. Tratatul de la Lisabona
23. Cartea Alb a Sportului
24. Cartea Europeana a Sportului, Codul Eticii Sportive
Metode de predare
Observaii
8.2 Seminar / LP
Problematizare, studii
2 ore
Legea nr.69 din 2000 a educaiei fizice i
de caz
sportului, cu completrile i modificrile
ulterioare i Regulamentul de aplicare al
acesteia
Izvoarele (interne i internaionale) formale ale
dreptului in general i ale dreptului sportului n
special
2 ore
Importana cunoaterii coninutului deontologiei Problematizare, studii
de caz
profesionale n e.f.s.
Problematica respectrii i promovrii
drepturilor copilului activitile de educaie
fizic i sport
Problematizare, studii
2 ore
Prevenirea i combaterea dopajului n
de caz, jurisprudena n
activitiile sportive.
materie
Problematizare,
studii
2 ore
Structurile sportive din Romnia
de caz
Etapele nfiinrii unei structuri sportive
Problematizare,
studii
4 ore
Implementarea noiunilor aparintoare
de caz
managementului n organizarea activitilor
structurilor sportive
Problematizare, studii
2 ore
Problematica financiar a sportului romnesc
de caz
Sponsorizarea
Voluntariatul
Alte surse de finanare a activitailor de e.f.s.
Total 14 ore
Bibliografie
1. Voicu, A. V., Suport de curs Legislaie, management i marketing n educaie fizic i sport, 2007.
2. Constituia Romniei;
3. Statutul Antrenorului aprobat prin Hotrrea de Guvern nr. 343/30 martie 2011;
4. Codul fiscal al Romniei
5. Codul civil al Romniei
6. Legea nr. 69 din 2000 a educaiei fizice i sportului, cu completrile i modificrile ulterioare i
Regulamentul de aplicare a acesteia;
7. Ordonana nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii;
8. Legea. nr. 31/1990 a societilor comerciale;
9. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
10. Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;
11. Legea 195/2001 a voluntariatului;
12. Legea nr. 32/1994 a sponsorizrii;
13. Legeanr. 1/2011 a educaiei naionale;
14. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea dopajului n sport,
15. O.G nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea substanelor nutritive de ctre sportivi,
16. Convenia Internaional din 19 Oct. 2005 mpotriva dopajului n sport,
4

17. Codul Mondial Antidoping adoptat la Copenhaga 3-5 martie 2003, Agenia Mondial Antidoping.
18. Legea nr.272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului.
19. Cartea Alb a Sportului.
20. Tratatul de la Lisabona.
21. Cartea Europeana a Sportului, Codul Eticii Sportive;

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este coroborat cu ateptrile reprezentanilor mediilor tiinifice i profesionale a asociaiilor profesionale i angajatorilor (Inspectoratul colar Judeean, Structuri Sportive, Uniti de
nvmnt).
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din


nota final

Evaluarea
cunotinelor
din legislaie general i
Evaluare scris
50%
10.4 Curs
sportiv, dar i legat de
managementul EFS
Activitate la seminar i
Periodic
30%
curs
Elaborarea de ctre student
10.5 Seminar/LP
a unui referat cu o
Evaluare practic
20%
tematic prezentat n
cadrul cursului.
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea, prezentarea i interpretarea acelor acte normative care au aplicabilitate n activitile de
educaie fizic i sport din Romnia. Operaionalizarea noiunilor de baz ale managementului sportiv.

Data completrii
30.09.2013

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Prof.univ.dr. VOICU ALEXANDRU VIRGIL

Data avizrii n departament


30.09.2013

asis.univ.drd. ANDRAS ALMOS

Semntura directorului de departament


Conf.univ.dr. CIOCOI POP RARE

S-ar putea să vă placă și