Sunteți pe pagina 1din 2

4,4 t l.u sr-E r(tJL E nuCR]-I E] Ir]I.r.

IO NALE
,st ce ncnl'ARl t .STIINTIFICE

CAI}INT|'T NIINISTRT]

ORDIN

privind atribuirea titlului de doctor


in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr.112011, cu modificarile si completirile ulterioare;

in baza propunerilor

lnstitutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat

/ lnstitu{iilor

Organizatoare de

Doctorat privind acordarea titlului de doctor;

in baza prevederilor O.M. nr,564412012 privind unele mdsuri de organizare

qi func[ionare ale Consiliului National de


Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Ceftificatelor Universitare (CNATDCU), cu modificdrile qi completirile ulterioare;

AvAnd

in

vedere validarea tezelor de doctorat de catre CNATDCU,

in cadrul intrunirii Consiliului General al

CNATDCU din data de 19 02 2016;


Lu6nd in considerare propunerile de acordare a titlului de doctor, inaintate de catre CNATDCU Ministerului Educatiei
Nationale gi Cercetdrli Stiintifice;

in temeiul HotarArii Guvernului nr.4412016 privind organizarea gi functionarea Ministerului Educatiei Nationale
Cercetarii Sti ntifice
i

si

ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice


emite piezentui ordin:

Aft.

1.

Se atribuie titlul de doctor, in domeniul specificat, persoanelor nominalizate in anexele care fac parle
integrantd din prezentul ordin, dupa cum urmeaza:

Anexa nr, 01 - Universitatea "Politehnica" din Bucuregti

- Universitatea
nr. 03 - Universitatea

Anexa nr.02
Anexa

Tehnicd de Constructii din Bucuresti


de Arhitecturi si Urbanism "lon Mincu" din Bucuregti

Anexa nr. 04 - Universitatea de $tiinle Agronomice si Medicina Veterinard din Bucuresti


Anexa nr. 05 - Universitatea din Bucuregti
Anexa nr, 06 - Universitatea de Medicind qi Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti

Anexa nr. 07 - Academia de Studii Economice din Bucuresti


Anexa nr, 0B - Universitatea Nationala de Muzicd din Bucuresti

Anexa nr. 09 - Universitatea National5 de Arte din Bucuregti


Anexa nr, 10 - Universitatea Nationala de Aftd Teatrala si Cinematograficd "l.L, Caragiale" din Bucuresti
Anexa nr. 11

Anexa nr.12

- Universitatea National5 de Educafie Fizica si Sport din Bucuregti


- $coala Nafionala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

Anexa nr. 13 - Universitatea

"l

Decembrie 191B" din Alba lulia

Anexa nr, 14 - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad


Anexa nr, 15 - Universitatea "Transilvania" din Bragov

Anexa nr. 16 - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Universitatea de $tiin{e Agricole gi Medicind Veterinara din Cluj-Napoca


Anexa nr. 1B - Universitatea "Babeg-Bolyai" din Cluj-Napoca

Anexa nr.17

Anexa nr. 19 - Universitatea de Medicind gi Farmacle "luliu Hafieganu" din Cluj-Napoca

Anexa nr.20

- Academia de Muzica

"Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

Anexa nr.21 - Universitatea "Ovidius" din Constanta


Anexa nr,22

Universitatea Maritima din Constan{a

Anexa nr.23 - Universitatea din Craiova

ft,{
,sI

Et

s"r-EnLJt IpLjcA"rr
T"roNAt_E
i .-T,tt;81",{R!I $r'ttN'l'l}rlL-E

Anexa nr, 24 - Universitatea de Medicini si Farmacie din Craiova


Anexa nr,25

Universitatea "Dunarea de Jos" din Gala[i

Anexa nr.26 - Universitatea Tehnici "Gheorghe Asachi" din lagi


Anexa nr.27 - Universitatea de $tiin[e Agricole si Medicina Veterinard "lon lonescu de la Brad" din lagi
Anexa nr, 28 - Universitatea "Alexandru loan Cuza" din lagr
Anexa nr.29 - Universitatea de Medicina qi Farmacie "Grigore T. Popa" din laqi
Anexa nr. 30 - Universitatea de Afte "George Enescu" din lagi
Anexa nr. 31 - Universitatea din Oradea

Anexa

nr.32-

Universitatea din Petrosani

Anexa nr, 33 - Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti


Anexa nr, 34

Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita

Anexa nr. 35 - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu


Anexa nr. 36 - Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

Anexa nr. 38 Anexa nr. 39 Anexa nr, 40 Anexa nr. 37

Universitatea "Valahia" din Targoviste


Universitatea de Medicina si Farmacie din Tdrgu Mureg
Universitatea de Arte din Targu Mureg
Universitatea "Politehnica" din Timigoara

Anexa nr. 41 - Universitatea de Stiinle Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din
Timisoara

Anexa nr,42 - Universitatea de Vest din Timisoara

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babeg" din Timisoara


Anexa nr.44 - Universitatea Nationala de Aparare 'Carol l" din Bucuregti
Anexa nr. 45 - Academia Nationala de lnformalii "Mihai Viteazul" din Bucuregti
Anexa nr. 43

Anexa nr. 46 - Academia de Poli[ie "Alexandru loan cuza" din Bucuregti


Anexa nr.47 - Academia RomAn6
Anexa nr. 48

Art,

2.

Art.

3,

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti

Prevederile prezentului ordin se afigeaza pe site-ul oficial al lnstitufiei Organrzatoare de Studii Universitare
de Doctorat / lnstitu[iei Organizatoare de Doctorat.

Direc[ia Generala inva[5mant Universitar din Ministerul Educa[iei Nationale gi Cercetirii $tiintifice
comunica prezentul ordin lnstitutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat lnstitutiilor
Organizatoare de Doctorat, care il vor duce la indepliniie',

M tN

Bucure

Nr.

,,.

Data

,*#-,. #sth

ISTRU,