Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI- IFR

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Limba de studiu

Universitatea Ecologic din Bucureti


Facultatea de tiine Economice
Departament tiine Economice
Economie
Licen
Finane i bnci
Romn

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
Buget i trezorerie public
2.2. Titularul/titularii
Lect. univ.dr. Cristian PAN
activitilor de curs
2.3. Titularul/titularii
Lect. univ.dr. Cristian PAN
activitilor de seminar
2.4. Anul de studiu
2.5.
2.6. Tipul de
Semestrul
evaluare
III
6
2.8. Numrul de credite
ECTS

Email (adresa instituional):


cristian.pana@ueb.ro
Email (adresa instituional):
cristian.pana@ueb.ro
2.7. Regimul DS-O Disciplina de
disciplinei
specilaitate, disciplina
Examen
obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
din care:
4
3.2. SI
3.4. Total ore din planul
din care:
48
de nvmnt
3.5. SI

2
24

3.3. Seminar/laborator
3.6. Seminar/laborator

3.7. Total ore de studiu pe semestru (numr ECTS * 25 ore)


3.8. Total ore studiu individual (3.7. 3.4.)
Distribuia fondului de timp de studiu individual
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti

2
24
150
126
ore
64
30
20
10
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
Macroeconomie; Finane Publice.
4.2. de competene
Cunoaterea noiunilor fundamentale privind sistemul cheltuielilor publice i cel al
resurselor financiare publice.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Sal de seminar, dotat tabl i instrumente de scris.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


C1.1 Identificarea i definirea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n
entitile/organizaiile private i publice
C1.2 Explicarea i interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n
entitile/organizaiile private i publice
C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n entitile private i
publice pentru rezolvarea de probleme specifice
C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n elaborarea de
proiecte/lucrri.
C4.1 Identificarea i descrierea operaiunilor i tranzaciilor financiare
C4.2 Explicarea operaiunilor i tranzaciilor financiare
C4.3 Aplicarea cunotinelor, metodelor, tehnicilor i instrumentelor pentru derularea operaiunilor i
tranzaciilor financiare
C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calitii execuiei operaiunilor i tranzaciilor financiare
C4.5 Simularea de operaiuni i/sau tranzacii financiare
C6.1 Descrierea deciziilor financiare
C6.2 Explicarea deciziilor financiare n vederea implementrii
C6.3 Aplicarea deciziilor financiare folosind cunotine, metode, tehnici i instrumente specifice

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Disciplina i propune s trateze problematica teoretic i practic a sistemului
disciplinei
bugetar din Romnia i s prezinte mecanismul de funcionare a trezoreriei publice
7.2 Obiectivele specifice
Definirea i aprofundarea noiunilor de sistem bugetar i proces bugetar;
Metodele de dimensionare a veniturilor i cheltuielilor bugetare;
Analiza bugetelor locale, a bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetului
instituiilor publice;
nelegerea sistemul de organizare i funcionare a trezoreriei publice.
8. Coninuturi
8.1. Studiu individual
Bugetul de stat aspecte generale
Definirea noiunii de buget. Coninutul i structura bugetului de stat.
Principii bugetare partea 1
Principiul anualitii bugetare. Principiul universalitii bugetare. Principiul unitii bugetare.
Principii bugetare partea 2
Principiul neafectrii veniturilor bugetare. Principiul specializrii bugetare. Principiul echilibrului
bugetar. Principiul transparenei bugetului.
Dimensionarea veniturilor i cheltuielilor bugetare
Metode clasice. Metode moderne.
Procesul bugetar
Caracteristicile procesului bugetar. Etapele procesului bugetar.
Bugetele locale
Coninutul i structura bugetelor locale. Execuia bugetar.
Bugetul asigurrilor sociale de stat
Coninutul i structura bugetului asigurrilor sociale de stat. Execuia bugetar.
Bugetul instituiilor publice

Observaii/
Nr. de ore
2
2
2
2
2
2
2
2

Veniturile proprii ale instituiilor publice. Excedentele bugetelor instituiilor publice. Bugetele de
venituri i cheltuieli ale unor activiti finanate integral din venituri proprii.
Organizarea i funcionarea trezoreriei publice
2
Scurt istoric al trezoreriei. Organizarea trezoreriei. Funciile trezoreriei.
Operaiuni active ale trezoreriei
2
Acordarea de mprumuturi. Operaiuni de plasament.
Operaiuni pasive ale trezoreriei
2
Resurse depozit. Resurse nedepozit.
Contabilitatea trezoreriei statului
Conturile sintetice i analitice pentru instituiile publice. Raportrile periodice ale execuiei
2
bugetului i a contului trezoreriei.
TOTAL
24
Bibliografie obligatorie:
Berea A.O., Alexandru A.C. Pan C.,2007, Finane publice. Buget i trezorerie public, Editura Bren;
Bibliografie suplimentar:
Moteanu T.,2008, Buget i trezorerie public, Ediia a 3-a, Editura Universitar.
Vcrel I. (coord.), 2007, Finane publice, Ediia a 6-a, Editura Didactic i pedagogic;
Moteanu T.,2011, Finanarea instituiilor publice, Editura Economic;
Lee R.D., Johnson R.W., Joyce P.G., 2007, Public budgeting systems, Jones and Bartlett;
Legea nr. 293/2011 a Bugetului de stat pe anul 2012, publicat n Monitorul Oficial nr. 914 din 22 decembrie 2011;
Legea nr. 500/2002, Legea finanelor publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002;
Legea nr. 273/2006, Legea finanelor publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii/ Nr. de ore
Identificarea i analizarea principalelor venituri i
Dezbateri, exemplificri, studii de
2
cheltuieli bugetare.
caz
Dezbateri, exemplificri, studii de
Analiza structurii bugetului de stat.
2
caz
Principiile i practica bugetar
Dezbateri, exemplificri
2
Incertitudini i riscuri n optimizarea indicatorilor
Dezbateri, exemplificri, studii de
2
bugetari
caz
Elaborarea bugetelor, execuia i rectificarea bugetar
Dezbateri, exemplificri, studii de
2
caz
Dezbateri, exemplificri, studii de
Analiza structurii bugetelor locale
2
caz
Dezbateri, exemplificri, studii de
Analiza structurii bugetului asigurrilor sociale de stat
2
caz
Dezbateri, exemplificri, studii de
Analiza structurii bugetelor instituiilor publice
2
caz
Procesul bugetar la nivelul Uniunii Europene
Dezbateri, exemplificri
2
Conturile instituiilor publice deschise la Trezoreria
Dezbateri, exemplificri
2
statului. Ordonatorii de credite bugetare.
Dezbateri, exemplificri, studii de
Contabilizarea veniturilor la nivelul trezoreriei
2
caz
Dezbateri, exemplificri, studii de
Contabilizarea cheltuielilor la nivelul trezoreriei
2
caz
TOTAL
24
Bibliografie obligatorie:
Berea A.O., Alexandru A.C. Pan C.,2007, Finane publice. Buget i trezorerie public, Editura Bren;
Bibliografie suplimentar:
Moteanu T.,Attila G., 2005, Buget i trezorerie public. Studii ce caz comentate, Editura Universitar.
Attila G., 2007, Finane publice i trezoreria statului. Teste gril, Editura Universitar;
Benedetto G., Milio S., 2012, European Union budget reform: institutions, policy and economic crisis, Palgrave
Macmillan
Legea nr. 293/2011 a Bugetului de stat pe anul 2012, publicat n Monitorul Oficial nr. 914 din 22 decembrie 2011.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei Buget i trezorerie public are n vedere inzestrarea viitorilor specialiti cu abiliti de a nelege
i a analiza impactul politicilor bugetare asupra economiei naionale.
Elaborarea fiei disciplinei a urmrit corelarea coninutului acesteia cu opiniile altor cadre didactice din alte instituii de
nvmnt superior din ar sau din strintate, n special din universitile partenere ale Universitii Ecologice din
Bucureti, sau a unor reputai specialiti n domeniu. Totodat, s-a urmrit i satisfacerea nevoilor i ateptrilor
angajatorilor poteniali ai absolvenilor programului de studii, n vederea adaptrii procesului didactic cerinelor pieei
muncii.
Se asigur, n acest fel, accesul la ocupaii specifice domeniului de studiu, conform COR:
Trezorier (studii superioare)- 241228; Consultant bugetar- 241208; Contabil bugetar-331306; 242201 consilier
administratia publica; Expert administratia publica- 242202; Inspector de specialitate in administratia publica-242203 ;
Referent de specialitate in administratia publica- 242204; Consultant in administratia publica- 242205; Consultant
fiscal - 241222

10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere
din nota final

10.4. Curs
Activitate la seminar, din care:
40%
nelegerea i nsuirea
10.5.
problematicii tratate la cursuri Examinare oral
20%
Seminar/laborator
i seminarii
Rezultate ale studiul
Referate/Studii de caz/Recenzii
30%
individual
Cunoaterea principiilor,
conceptelor, metodelor i
tehnicilor fiscale;
10.6. Evaluarea final
Examen
60%
Aplicarea cunotinelor prin
rezolvarea de probleme,
interpretare i argumentare.
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau not): not
10.8. Standard minim de performan: Minim 50% din punctajul aferent activitilor de la seminar i a examenului.
Data completrii

Semntura titularului/titularilor
de curs

Semntura titularului/titularilor de
seminar

...........................
Data avizrii n departament

................................
Semntura directorului de departament

.............................................