Sunteți pe pagina 1din 1

12

dezvoltare durabila

28 Ianuarie - 03 Februarie 2008

Michelin Rom#nia mizeaz\ pe siguran]\


[i protec]ia mediului
INGRID V|ILEANU-P|UN

permanent performan]e superioare, produse ecologice [i s\ cultive rela]iile


bazate pe corectitudine [i `ncredere,
inform#ndu-[i `n permanen]\ publicul [i
fiind receptiv la orice feedback.
Dorim s\ ne asum\m rolul de sensibilizator al con[tiin]ei publice `n ceea ce
prive[te importan]a anvelopelor `n siguran]a traficului [i asupra impactului lor
asupra mediului `nconjur\tor. ~n acest
scop am demarat mai multe ac]iuni
(evenimentele Verific\ presiunea, CDul educativ Descoper\ anvelopa pentru
siguran]a ta) care au rolul de a atrage
aten]ia publicului larg asupra problemelor de siguran]\ [i ecologice.
De asemenea, toate uzinele noastre
`[i amelioreaz\ permanent impactul
asupra mediului. ~n prezent, pentru a
produce aceea[i cantitate de anvelope
folosim mai pu]in\ energie, iar poluarea
este mai sc\zut\. Aceste rezultate
remarcabile sunt datorate at#t
investi]iilor `n utilaje, c#t [i sensibiliz\rii
personalului nostru.

Paris: Interviu cu Jean Marc Gebhart,


Director General, Michelin Romnia.
Care este strategia Michelin Rom#nia
`n domeniul dezvolt\rii durabile?
Este esen]ial ca dezvoltarea continu\
a transportului s\ fie sus]inut\ de progrese semnificative `n domeniile siguran]ei [i mediului, iar acest fapt este
stipulat chiar de la `nceput `n Carta
Performan]\ [i Responsabilitate
Michelin. Ne dorim s\ contribuim la
efortul global de a reduce impactul
industrial asupra mediului, ac]ion#nd pe
dou\ planuri: produsele noastre pe de o
parte, [i uzinele, pe de alta.
Ac]iunile grupului `n acest sens
includ:
- proiectarea unor anvelope cu randament energetic ridicat. Grupul
Michelin aloc\ 4% din profitul rezultat
din vnz\rile anuale pentru programele
de cercetare [i dezvoltare `n propriul s\u
Centru Tehnologic, fiind primul juc\tor
`n sectorul transporturilor care a introdus inova]ii majore capabile s\ reduc\
impactul asupra mediului al autoturismelor, camioanelor [i al altor autovehicule. Printre aceste inova]ii se num\r\
anvelopele Michelin Energy Saver, a
patra genera]ie de anvelope Michelin
pentru autoturisme, cu rezisten]\
sc\zut\ la rulare, care a fost lansat\ `n
2007;
- dialogul permanent cu consumatorii
pentru a-i `ncuraja s\ aleag\ produsele
cele mai eficiente din punct de vedere al
consumului, [i apoi s\ respecte condi]iile
optime de utilizare pentru a reduce consumul de combustibil. Cel mai important
demers `n acest sens este f\r\ `ndoial\
instalarea Contoarelor Verzi. ~ncepnd
cu 30 octombrie 2007, au fost proiectate instrumente uria[e de m\surare `n
patru ora[e - Berlin, New York, Paris [i
Shanghai. Aceste instrumente de m\sur\
arat\ `n timp real economisirea carburantului [i reducerea emisiilor de CO2
`nc\ din 1992 - atunci cnd a fost introdus\ pentru prima oar\ aceast\ tehnologie revolu]ionar\ - datorit\ anvelopelor
Michelin cu rezisten]\ redus\ la rulare;
- `mbun\t\]irea eficien]ei energetice a
uzinelor sale. Aceasta favorizeaz\ utilizarea energiilor cu emisii sc\zute de
CO2, [i prin demararea unei Strategii la
nivel de Grup `n ceea ce prive[te energiile refolosibile. ~n prezent, marea majoritate a uzinelor din grupul Michelin sunt
certificate ISO 14001. ~n continuare

Jean Marc Gebhart subliniaz\ importan]a siguran]ei


[i protec]iei mediului
urm\rim reducerea impactului asupra
mediului al acestor fabrici cu 20% [i `n
acela[i
timp
`mbun\t\]irea
performan]elor la nivel de grup;
- utilizarea cauciucului natural ca
materie prim\. De asemenea, demararea
unor studii privind consumul de carbon
de c\tre planta]iile de arbori de cauciuc;
- colaborarea cu to]i actorii implica]i.
Acest demers este g#ndit pentru a facilita progresul `n domeniul transportului
rutier.
Grupul Michelin sus]ine crearea de
c\tre autorit\]ile publice a unui cadru
clar [i stabil care s\ `ncurajeze companiile [i consumatorii s\ reduc\ impactul
asupra mediului `n domeniul industrial [i
auto. Noi credem c\ problemele de
mediu ar trebui s\ fie `n]elese at#t de
comunitatea politic\, c#t [i de cea economic\ [i de publicul larg, iar solu]iile,
pentru a fi eficiente, vor trebui s\ fie
globale [i sus]inute de c\tre noi to]i.
Cum r\spunde Michelin Rom#nia la
problemele din sectorul dumneavoastr\
foarte competitiv?
~n conformitate cu principiile sale `n

ceea ce prive[te mobilitatea durabil\ [i


impactul asupra mediului, Michelin
Rom#nia este ini]iatorul unei societ\]i
care se ocup\ de colectarea [i valorificarea anvelopelor uzate. Michelin a
`ncercat s\ atrag\ `n acest demers c#t
mai mul]i actori de pe pia]a anvelopelor.
Societatea se nume[te Eco Anvelope [i a
demarat activitatea `n ianuarie 2005. ~n
2006, Eco Anvelope a recuperat [i a
valorificat peste 18.000 tone de pneuri
uzate, `n principal fiind refolosite ca
surs\ de energie.
Cum inten]iona]i s\ sprijini]i Rom#nia
`n atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabil\ impuse de statutul de membru
al UE?
~n ansamblul eforturilor Rom#niei de
a atinge obiectivele unei dezvolt\ri durabile, Michelin dore[te s\ se afirme ca un
actor important, care se ghideaz\ pe
principii de performan]\ [i responsabilitate. Aceast\ abordare se bazeaz\ pe
cinci valori: respectul pentru clien]i,
respectul pentru oameni, respectul pentru ac]ionari, respectul pentru mediul
`nconjur\tor [i respectul pentru fapte.
Michelin se angajeaz\ s\ furnizeze

Vorbi]i-ne despre experien]a cea mai


nepl\cut\ pe care a]i avut-o cu privire la
respectul normelor de dezvoltare durabil\ `n Rom#nia.
Probabil una dintre cele mai mari
provoc\ri c\reia Michelin a trebuit s\-i
fac\ fa]\ `n Rom#nia a fost `mbun\t\]irea
condi]iilor de siguran]\ [i a celor de
mediu. ~n 2001, `n momentul `n care
grupul prelua cele dou\ uzine, Silvania [i
Victoria, cele dou\ aspecte erau complet
neglijate. ~n consecin]\, o mare parte din
investi]iile Michelin `n Rom#nia s-au dus
`n direc]ia `mbun\t\]irii condi]iilor de
munc\ [i a protec]iei mediului. Iar roadele acestor investi]ii nu au `nt#rziat s\
apar\, rezultatele uzinelor rom#ne[ti
fiind recunoscute la nivelul Grupului.
Care este `ns\ cea mai frumoas\
experien]\ pe care a]i avut-o milit#nd
pentru o dezvoltare durabil\ `n Rom#nia
[i ce proiecte de viitor ave]i?
Unul dintre cele mai bune exemple `n
acest sens este entuziasmul personalului
uzinelor noastre, care a `n]eles c\
responsabilitatea unei dezvolt\ri durabile
apar]ine fiec\ruia dintre noi. La uzina
Michelin Silvania, fiecare zi de vineri este
declarat\ zi verde, fiecare angajat
purt#nd un tricou verde, ca simbol al
protej\rii mediului. ~n acela[i timp, a fost
lansat un concurs av#nd ca tem\ idei de
progres `n economisirea de energie,
echipa cu cele mai multe idei fiind
premiat\.