Sunteți pe pagina 1din 154

GAIL DOUGLAS

Vreme furtunoas`

ALCRIS

Capitolul 1

Tiffany Greer se uit` [ocat` \n jos, spre p`mântul \ndep`rtat. Toate acele glume de r`mas-bun ale prietenilor [i colegilor s`i nu mai p`reau acum atât de nostime.

– S-a \ntâmplat ceva? \ntreb` femeia \n vârst` care st`tea lâng` ea. Tiffany se uit` \n sus.

– Aveai respira]ia \ntret`iat`, explic` femeia zâmbind la

figura \ntreb`toare a lui Tiffany. Te-ai uitat pe fereastr` [i ]i-a

sc`pat un sunet [ocat.

Pentru o clip`, Tiffany \[i mu[c` buza de jos, apoi pur [i simplu nu se putu ab]ine:

– Doamn` Holt, acolo jos totul este alb, spuse ea \n [oapt`, fiindu-i parc` fric` s` nu provoace panic`. M` \ntrebam dac` nu erau doar nori, dar v`d ni[te lumini minuscule. Cred c` p`mântul este acoperit de z`pad`. O mul]ime de z`pad`. Doamna Holt râse, dar reu[i totu[i s` par` \n]eleg`toare.

– Hawaii pare a fi foarte departe acum, nu-i a[a? Tiffany d`du din cap.

6

GAIL DOUGLAS

– Groaznic de departe. M-am n`scut [i am crescut \n

Honolulu. Am plecat din Pacificul de Sud o singur` dat`, [i atunci, pentru o vacan]` \n Mexic. N-am v`zut niciodat`

z`pad`, decât \n filme sau pe vederi, sau \n acele mici igluuri din globurile de sticl`.

– Z`u? Nu ai fost \n Hawaii doar \n vacan]`? Doamne

fere[te, draga mea, de ce o persoan` care locuie[te \n paradis ar alege s` vin` \ntr-un loc ca Winnipeg? {i \n ianuarie?

– N-a fost alegerea mea, r`spunse Tiffany oftând adânc.

Am fost trimis`. Lucrez pentru o companie care comercia- lizeaz` alimente cu con]inut numai din substan]e naturale, care are sediul \n Hawaii, dar \[i extinde orizonturile. Sunt aici pentru a verifica o firm` din Winnipeg \n vederea unei posibile cump`r`ri de ac]iuni. Dac` se va face o \n]elegere, s-ar putea s` fiu nevoit` s` r`mân pentru a ajuta la tran- zac]ie, spuse ea zâmbind slab. S-ar putea s` r`mân aici câtva timp.

– Nu aveai idee de ce te putea a[tepta aici când ai acceptat

aceast` \ns`rcinare? \ntreb` doamna Holt, \nchizând cartea [i

strecurând-o \n geant`. Tiffany scutur` din cap.

– Când e[ti la baza piramidei comitetului executiv, nu discu]i ordinele, ci doar \ncepi s` \mpachetezi. Bine\n]eles, m-am interesat [i eu \n leg`tur` cu câteva am`nunte.

– Excelent, spuse doamna Holt, cu un ton didactic, dar

amuzat`. Te-ai interesat [i \n leg`tur` cu ce te-ai putea a[tepta

de la clim`?

renun]at la citit când am ajuns la acel capitol,

spuse Tiffany. Câteodat`, e bine s` nu [tii prea multe. Va tre-

bui pur [i simplu s` m` acomodez, b`nuiesc. {i \n plus, acolo chiar locuiesc oameni. Dumneavoastr` locui]i acolo. Cât de frig poate fi?

– Am

`

VREME FURTUNOAS~

7

Doamna Holt deschise gura pentru a r`spunde, ezit`, iar \n cele din urm` b`tu u[or mâna lui Tiffany. – Poate c` ai dreptate, draga mea. Câteodat` e mai bine s` nu [tii.

*

*

*

Mitch Canfield \[i scoase m`nu[ile de lân` [i se desf`cu la jachet` \n timp ce se \ndrepta gr`bit spre terminalul aeropor- tului din Winnipeg, uitându-se de-a lungul etajului principal \n speran]a de a repera persoana cu care trebuia s` se \ntâlneasc`. De vreme ce nu v`zu pe nimeni care s` corespund` descrierii, se opri la cel mai apropiat monitor al sosirilor, pentru a afla dac` avionul aterizase. Trecându-[i degetele prin p`rul \nchis la culoare, Mitch cercet` lista [i \njur` \ncet. Avionul ajunsese la timp, dar el \ntârziase 15 minute. Se duse spre zona bagajelor. Banda rulant` era goal`, iar singurii pasageri r`ma[i erau doi b`rba]i asiatici, \n costume, care purtau o discu]ie aprins` cu b`rbatul de la bagaje, pe a c`rui fa]` se citea suferin]a \ndelungat` [i care \ncerca s`-i conving` pe cei doi s` completeze un formular pentru bagajele pierdute. Hot`rât s`-[i anun]e pasagerul, Mitch era pe punctul de a se \ndrepta spre biroul de informa]ii, când se \ntoarse spre biroul de \nchiriat ma[ini [i observ` o pereche de picioare lungi [i armonioase \nc`l]ate \n ni[te cizme lungi pân` la genunchi, complet nepotrivite. Privirea lui urc` mai departe trecând peste haina galben` care era dr`gu]`, dar nefolositoare pentru clima din Winnipeg unde temperatura cobora sub zero grade, [i ajunse cu ochii la un nor \ncânt`tor de p`r negru r`v`[it. Zâmbi \n timp ce mergea gr`bit spre biroul de \nchirieri.

8

GAIL DOUGLAS

Doamna trebuia s` fie cea pe care o c`uta. Cu siguran]` ea nu-[i petrecuse prea mult timp \n nord.

– Sunte]i cumva Tiffany Greer? \ntreb` el imediat ce ajunse

lâng` ea. Ea \[i ridic` privirea de pe harta pe care tocmai o studia, iar

pulsul lui Mitch o lu` razna de parc` ar fi fost la o curs` de Formula 1. Ochii ei migdala]i aveau culoarea verde a valurilor \nspumate ale m`rii, \ncadra]i de gene dese negre, iar

sprâncenele erau blând arcuite. Pome]ii proeminen]i dominau tr`s`turile delicate, [i o b`rbie hot`rât` \ncerca din r`sputeri s` nege vulnerabilitatea sugerat` de buzele pline, moi [i apeti- sante. Dându-[i seama c` ea nu-[i confirmase identitatea, el mai \ncerc` o dat`:

– Sunte]i Tiffany Greer? \ntreb` el cu vocea r`gu[it`.

Tiffany d`du din cap, dar nu vorbi. Captivat` de ochii lui

c`prui calzi [i de zâmbetul care ar fi topit toat` z`pada din America de Nord, se trezi st`ruind asupra unui singur gând:

„P`cat c` este c`s`torit“. Era cu siguran]` c`s`torit. So]ia lui \l ajuta s` conduc` ferma familiei [i compania alimentar`.

– Dumneavoastr` sunte]i domnul Canfield? \ntreb` ea \n

cele din urm`, cu privirea pironit` la gropi]a discret` din b`rbia lui.

– Exact, spuse el \ntinzând mâna. Dar noi nu ne forma-

liz`m, pe aici. Numele meu este Mitch. Tiffany accept` strângerea de mân` cu un zâmbet re]inut.

– Trebuia s` fie Peter.

– Peter este fratele meu. M-a rugat s` te iau eu [i s` te duc

la ferm`. A intervenit o mic` problem` care l-a \mpiedicat s` vin` el \nsu[i s` te ia. Mitch, repet` Tiffany \n [oapt`. Poate totu[i era nec`s`torit. Nu purta verighet`, observ` ea. De asemenea, mai observ` c` el \i ]inea mâna mai mult decât era necesar. Strângerea lui era

VREME FURTUNOAS~

9

ferm`, dar blând` iar mâna lui emana o c`ldur` care urc` pe

bra]ul ei dispersându-se cu repeziciune [i inundându-i \ntre- gul trup. Chiar [i cu ochii pleca]i, ea \i sim]ea privirea p`trunz`toare. Oare el \i citea gândurile? {tia el oare c` era tentat` s` se apropie de el pentru a-i sim]i parfumul? C` septul pu]in proeminent al nasului, care de altfel era perfect, o intriga?

– Cum m-ai recunoscut din mul]ime? \ntreb` ea str`duindu-se s` par` cât mai deta[at`. Mitch clipi.

– Glume[ti? |n hainele astea?

Tiffany \[i retrase brusc mâna.

– Nu, nu glumesc, spuse ea abordând un zâmbet calm ca el

s` nu-[i dea seama c` fusese atins` de cuvintele lui. C` doar nu port o fust` multicolor` [i nici nu am o ghirland` de flori \n jurul gâtului. O scânteie periculoas` ap`ru \n ochii lui, dându-i lui Tiffany impresia c` el [i-o imagina deja \ntr-o fust` multicolor` [i purtând acea ghirland` de flori. Oricât de iritat` ar fi fost, \[i dorea ca lui s`-i plac` imaginea. Pentru o secund`, el \nchise ochii. |[i trase fermoarul la jachet`, \[i puse m`nu[ile, lu` valizele lui Tiffany [i porni spre ie[ire, fiind sigur c` ea \l va urma f`r` ezit`ri sau \ntreb`ri. La \nceput, chiar asta a [i f`cut. Apoi, dându-[i seama de ceea ce f`cea, \njur` \n surdin`. Dac` va avea aerul acela autori- tar necesar acestei \ns`rcin`ri, ar fi mai bine s` \nceap` s` arate ceva mai mult` hot`râre. Era cam târziu s` se opreasc` [i s`-i cear` lui Mitch Canfield s` o invite politicos ca ea s`-l urmeze, a[a c` \ncerc` alt` metod`.

– Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare, \i reaminti ea. Cum ai [tiut cine sunt?

– Hainele alea pe care le por]i sunt ideea de haine de iarn`

10

GAIL DOUGLAS

a vreunui designer insular, a[a cred. Sunt perfecte pentru o

doamn` cu numele de Tiffany

– Deci acum, dup` ce spui c` hainele mele sunt nepotrivite,

mai este ceva \n neregul` cu numele meu? – Absolut nimic, r`spunse Mitch zâmbindu-i larg, peste um`r. Dintr-un anume motiv, \[i d`du seama c` nu se putea ab]ine s` nu o nec`jeasc` pe Tiffany Greer. |i pl`cea felul \n

care ea \[i ridica b`rbia aceea mic` [i \nc`p`]ânat`.

– E un nume foarte dr`gu], continu` el f`r` a o l`sa s`-l

\ntrerup`. }i se potrive[te perfect. La fel [i \mbr`c`mintea. Din p`cate, \n secunda \n care vei ie[i afar`, \]i va \nghe]a. Se opri [i râse. S` spunem doar c` nu te vei sim]i bine, decât dac` temperatura va urca subit la c`ldu]ele minus zece grade. Se \ntoarse spre ea aruncându-i o privire \ntreb`toare.

dar

– Prea frig pentru tine?

Str`lucirea provocatoare din ochii lui o l`s` pe Tiffany per- plex`. Oare dorea s-o sperie? Nu avea nici o logic`. Proprietarul Fermei Canfield c`uta un partener. Nu Paradise Foods fusese cea care ini]iase proiectul, ci Peter Canfield. De ce ar fi \ncercat fratele lui s` o pun` pe fug` prin exagerarea condi]iilor meteorologice?

– Presupun c` [i ninge? spuse ea zâmbind [i sim]indu-se

mândr` de non[alan]a pe care o ar`ta. |nc` pu]in` z`pad` este exact lucrul de care era nevoie, nu-i a[a?

– E prea frig ca s` ning`, r`spunse Mitch voios. Zâmbetul lui Tiffany se stinse.

– Prea frig ca s` ning`, repet` ea monoton. {i cam cât de frig ar \nsemna asta?

– Cam de minus 30 de grade, poate minus 32, [i cu un vânt

care ar cobor\ temperatura la aproximativ minus 45 de grade. Nu mai \ncape \ndoial`, se gândi Tiffany. El \i \ntindea o curs`. Foarte bine. Ea pur [i simplu refuza s` cad` \n aceasta.

VREME FURTUNOAS~

11

R`mase acolo studiindu-l, \ncercând s` decid` dac` s`-l \ntrebe verde-n fa]` care era problema lui. Intrase ea oare pe un teri- toriu masculin? Oare el se a[teptase s` se \ntâlneasc` cu un b`rbat? Pu]in probabil, se gândi ea. O recunoscuse din mul]ime [i \i [tiuse numele. Deci care era problema lui?

– Putem merge mai departe? \ntreb` el cu exagerat`

r`bdare. Am parcat \n dreptul unui taxator automat, a[a c` nu

pot l`sa ma[ina acolo mult timp.

– De ce m` zore[ti? \ntreb` Tiffany hot`rât` s` pun`

piciorul \n prag. Dac` m` gândesc mai bine, de ce a[ merge undeva cu tine? De unde [tiu c` e[ti \ntr-adev`r fratele lui

Peter Canfield? Ai putea fi un

Se sim]i ca o proast` de \ndat` ce f`cu acea afirma]ie stu- pid`. |n loc s` pun` piciorul \n prag, se f`cea de râs!

– Ar`t eu a r`pitor? \ntreb` el dorindu-[i ca ea s` nu fi fost

atât de atr`g`toare. Tiffany se hot`r\ s` dep`[easc` acel moment penibil [i s`-[i dea seama cum era el de fapt. Nu o prea lini[tea faptul c` \i

pl`cea ceea ce vedea. P`rul lui [aten, destul de scurt, despre care ea credea c` era ve[nic r`v`[it, reprezenta tenta]ia unei atingeri, pielea sa era str`lucitoare [i aurie datorit` bronzului, care \nmuia tr`s`turile dure ale fe]ei sale marcate de vremea rece. Pe sub jacheta albastr` groas` [i sub blugii care \i veneau ca turna]i, se ascundea \n mod evident un corp bine f`cut, [i nu numai c` se mi[ca cu gra]ia unui atlet, dar emana o energie nest`vilit` chiar [i când st`tea pe loc. B`rbatul acesta era periculos de atr`g`tor. Tiffany \[i activ` sistemul defensiv interior care de trei ani \ncetase s` mai lucreze.

– De fapt, semeni mai mult cu un pierde-var`, spuse ea pe

un ton dispre]uitor pe care se str`duise din r`sputeri s`-l simuleze. Singura lui reac]ie fu \nc` un zâmbet.

un r`pitor.

12

GAIL DOUGLAS

– Ai ghicit. Dar ezi]i, Sweet Leilani, [i amândoi [tim c` acest

lucru se datoreaz` faptului c` ]i-e team` s` ie[i afar`, [i nu din cauza \ndoielii asupra indentit`]ii mele. Nu te condamn, dar ]i-a[ fi recunosc`tor dac` m-ai urma ca o feti]` curajoas`, pentru ca eu s` nu primesc o amend` pentru parcare. {i continu` apoi s` mearg` spre u[`.

– Ai face bine s` a[tep]i \n`untru pân` aduc eu ma[ina. O voi face primitoare, cald` [i confortabil` pentru tine.

Tiffany \i arunc` o privire descurajatoare [i trecu pe lâng` el \ndreptându-se spre ie[ire.

– Voi merge cu tine. |]i mul]umesc, dar nu trebuie s` faci

nimic mai pl`cut pentru mine. Mitch f`cu un pas \n fa]a ei, blocându-i drumul.

– Ascult`, ma[ina aia va fi ca un congelator pân` dau drumul

la c`ldur`. N-am nevoie de bravur` din partea unei persoane care nu are nici cea mai vag` idee despre ceea ce va urma.

El se \ntoarse [i porni din nou spre u[`. Iar lui Tiffany \i venea s` arunce cu ceva dup` el, dar \[i reaminti c` \ndat` ce va ajunge la ferma familiei Canfield, nu va mai trebui s` aib` de-a face cu fratele lor.

– Ce ma[in`? strig` dup` el, [i nu se putu ab]ine s` nu

adauge: Sau voiai s` spui o pereche de husky? El \i arunc` o privire [i spuse:

– Este un Jeep Cherokee. Unul ro[u. Totu[i s` nu te repezi

s` ie[i imediat ce m` vezi pornind ma[ina. R`mâi aici. Voi intra

eu s` te iau.

– De ce nu la[i aici valizele mele, \n loc s` te cari cu ele pân` la ma[in`? El se \ntoarse [i \i f`cu cu ochiul \n timp ce ie[ea.

– Consider`-le ostatice. N-am vrea s`-]i vin` vreo idee

n`stru[nic` s` ne abandonezi deoarece ]i se va p`rea c` vre- mea e prea rea pentru tine, nu-i a[a? Pete [i Jackie de-abia

a[teapt` s`-]i prezinte planurile.

VREME FURTUNOAS~

13

Tiffany deschise gura, dar o \nchise la loc dându-[i seama c` n-ar face altceva decât s` vorbeasc` cu geamul gros al unei u[i \nchise. {i era nel`murit`. De fapt, Mitch nu \ncerca s` o pun` pe fug`. Cu toate acestea, oricare ar fi fost jocul lui, r`bdarea ei ajunsese la limit`. Pân` când Jeep-ul ro[u fu tras \n fa]a u[ii ea repetase un dis- curs satisf`c`tor pentru a-i da de \n]eles c` nu va accepta ca el s-o mai enerveze prin comportamentul lui. {i nu va a[tepta

\n`untru ca el s` intre [i s-o ajute s` ajung` la ma[in`, de parc` ea n-ar putea s` mearg` singur` trei metri. |n timp ce el cobor\ din ma[in`, Tiffany ie[i sfid`toare pen- tru a-l \ntâmpina, ]inând capul sus trufa[. Dar aerul rece o izbi ca un perete de ghea]` \n vreme ce o rafal` de vânt \i t`ie respira]ia, iar un petic alunecos de trotuar \i veni de hac. Era ca [i cum cineva \i tr`sese de sub picioare covorul pe care c`lca. |ncepu s` dea frenetic din mâini, \ncercând cu disperare s` se aga]e cu degetele de ceva, dar reu[ind s` prind` doar aer. Fu recunosc`toare, de[i nu voia s` admit` acest lucru, bra]elor puternice care o cuprinser` [i o sus]inur`. |[i sim]i corpul relaxându-se, mulându-se dup` formele puternice ale corpului lui, \n ciuda ve[mintelor sale groase.

– {tiam c` aveam un motiv \ntemeiat s` apreciez aceast` zi

urât`, spuse Mitch, iar \n timbrul vocii sale se sim]ea o tent` de

umor ce r`spândea vibra]ii stranii \n corpul ei. {ocat` de corpul ei care o tr`dase, Tiffany \[i propti palmele

pe pieptul lui Mitch [i \ncerc` s` se \ndep`rteze de el. V`zând c` el nu-i d` drumul, \[i \nclin` capul pe spate [i privi \n sus spre el.

– Ce crezi c` faci?

– Profit de o ocazie de aur, r`spunse el cu neru[inat` onestitate. {i te sprijin ca s` nu cazi pe fundule]ul `la dr`gu]. Cizmele tale nu au stria]ii pe t`lpi.

14

GAIL DOUGLAS

– De unde [tii? pufni ea.

Mitch râse [i o trase \nc` [i mai aproape.

– Ce? C` ai un fundule] dr`gu], sau c` cizmele tale nu au

stria]ii pe t`lpi? |n ambele cazuri, po]i s` o nume[ti b`nuial`.

e[ti incredibil! protest` Tiffany, dar nu se

desprinse din bra]ele lui. Se afla sub influen]a unei ciudate mole[eli care o re]inea exact acolo unde era.

– |ntâi râzi de mine, apoi \mi dai ordine de parc` ai fi un

sergent, iar eu un soldat \n timpul instruc]iei, [i apoi \ncepi s` m` pip`i, bomb`ni ea.

– Nu te pip`i, te strâng \n bra]e. |mi place felul \n care te cuib`re[ti. {i \n plus, cine \n bra]ele cui a c`zut? Fir-ar s` fie! Avea dreptate. Ea chiar se cuib`rise.

apoi

– E[ti

e[ti

– A fost un accident nefericit, spuse ea, \ncordându-se.

– Un accident care nu s-ar fi \ntâmplat dac` ai fi a[teptat \n`untru, a[a cum ]i s-a spus, conchise Mitch. Tiffany \nchise ochii [i num`r` pân` la zece.

– Nu [tiu exact cu ce fel de femei, care stau sluj \n fa]a

dumitale, ai de-a face, domnule Canfield, spuse ea \n cele din urm` silabisind, de parc` ar fi vorbit cu cineva care nu cuno[tea bine limba, dar aceast` femeie pe care o ai \n fa]` nu

face \ntotdeauna tot ce i se spune.

– {tii, b`nuiam c` a[a este.

Mitch o \mbr`]i[` [i mai tare, ceea ce era o adev`rat` insolen]`.

– Dar ar fi mai bine s` \nve]i s` accep]i sfaturi, cel pu]in pân`

vei st`pâni arta de a sta pe propriile picioare [i de a nu intra \n

necazuri prin p`r]ile astea. De exemplu, lec]ia num`rul unu:

Nu mai merge cu nasul pe sus, când ar trebui s` te ui]i pe unde mergi. {i num`rul doi: Când un domn \]i salveaz` fundul de la a fi v`t`mat, ar fi dr`gu] din partea ta s`-i mul]ume[ti. Tiffany se sim]ea cu adev`rat jenat`, a[a cum era [i cazul. El avea dreptate din nou.

VREME FURTUNOAS~

15

o c`z`tur` zdrav`n`,

spuse ea supus`. Dar chiar trebuie s` m` prive[ti a[a, de sus? El râse [i o eliber`, ]inând-o totu[i de cot cu o mân`, pen- tru a o sus]ine \n timp ce o conducea spre ma[in`.

– Ai dreptate, [i \mi cer scuze. Cu toate acestea, trebuie s`-]i

spun – f`r` s` te privesc de sus, bine\n]eles – c` trebuie s` fii mai bine echipat` pentru vremea de aici, de preferat \nainte de a merge la ferm`. Cizme adecvate [i haine mai groase ar trebui s` fie \n capul listei de priorit`]i. Nici m`car nu ai o p`l`rie.

– |]i mul]umesc c` m-ai salvat de la

– Nici tu.

– Am o [apc` \n buzunar. Acum nu o port, dar o ]in \ntot-

deauna la \ndemân`. Acela[i lucru este valabil [i \n ceea ce prive[te m`nu[ile. Acele m`nu[i ale tale, care nu sunt din piele, sunt la fel de nefolositoare \mpotriva frigului precum acele cizmuli]e negre lucioase [i acea h`inu]` galben` de culoarea narciselor. Tiffany nu avu \ncotro [i fu de acord cu el. F`r` bra]ele lui ]inându-i cald [i f`r` corpul lui ad`postind-o de frig, \nghe]a –

urechile, fa]a, degetele de la mâini [i de la picioare, \ntregul ei corp suferea de frig. {i nu-[i d`duse seama cât de neted` era talpa cizmuli]elor ei. Poate ar trebui s` asculte ce avea el de spus, cel pu]in pân` se acomoda. Ajunser` la ma[in`, iar el \i deschise u[a.

– Urc`, ordon` el.

– Da, domnule! replic` Tiffany, gândindu-se c` scuzele lui

erau folositoare ca frec]ia la un picior de lemn. Ce credeai c`

aveam de gând s` fac? S` m` sui [i s` merg pe bara din fa]`? Se aplec` pentru a se asigura c` haina ei nu va fi prins` \n u[`.

– Po]i fi o sarcastic` micu]`, nu-i a[a?

Tiffany nu mai fusese numit` „micu]`“ de la vârsta de [ase ani. Era prea surprins` pentru a-i ar`ta cât de sarcastic` ar putea fi, dac` s-ar pune la mintea lui.

16

GAIL DOUGLAS

– Pune-]i centura de siguran]`, spuse Mitch când se \ndrept`. Avem ni[te legi pe-aici.

– Oricât ]i-ar fi de greu s` crezi, [i prin alte locuri exist`

legi, spuse ea pe un ton dulce. |ntotdeauna folosesc centura. – Asta-i bine. |nseamn` un obicei \n minus pe care ar fi tre- buit s` ]i-l \nsu[e[ti, spuse el, apoi zâmbi c`tre ea [i \nchise u[a. Tiffany \ns`[i se trezi cu un surâs pe buze, surâs ce amenin]a a se transforma \ntr-un zâmbet \n toat` regula. B`rbatul era neobi[nuit [i imposibil, dar ea [tia c` merita ca el

s` o cic`leasc`. Ea era un soldat proasp`t \nrolat, care fusese prea la[ pentru a afla cu exactitate la ce treab` se \nh`ma. Dac` pozi]iile lor unul fa]` de cel`lalt ar fi fost rezervate, nu era sigur` c` ar fi fost \n stare s` reziste tenta]iei de a glumi cu el.

– Aproape uitasem c` ast`zi este duminic`, spuse ea când

Mitch se urc` la volanul Jeep-ului. Exist` magazine deschise

pentru a-mi putea cump`ra mai multe haine potrivite? Am primit permisiunea de a-mi cump`ra orice am nevoie, iar chel- tuielile vor fi suportate de firm`. {i de vreme ce pari gr`bit, ai putea s` m` la[i \ntr-un supermarket. Voi lua apoi un taxi pen- tru a ajunge la ferma fratelui t`u. – Acum nu m` gr`besc. Pur [i simplu nu voiam o amend` de parcare. Mitch porni motorul.

– Te voi duce la un magazin de unde \]i vei putea lua

lucrurile la pre]uri de en-gros. De \ndat` ce vei fi bine \mbr`cat`, ne vom \ndrepta spre ferm`.

Tiffany fu pl`cut surprins`.

– E[ti foarte amabil, spuse ea, abia apoi dându-[i seama c` rostise aceste cuvinte pe un ton mirat. El râse f`r` rea-inten]ie, apoi \i zâmbi \ncet [i sexy.

– Cu pl`cere.

Cuvintele, tonul lui, \ntregul lui comportament \i aminti lui

VREME FURTUNOAS~

17

Tiffany momentele \n care fusese \n bra]ele lui, [i un fior

nea[teptat o fulger` pe [ira spin`rii. Ea b`nuia c` asta [i fusese inten]ia lui. Era evident c` Mitch Canfield [tia ce impact avea asupra femeilor. B`rba]ii de genul lui erau \ntotdeauna con[tien]i de acest lucru.

– Z`u, nu m-a[ sup`ra dac` a[ lua un taxi, spuse ea cu o

u[oar` panic` \n glas. Sunt sigur` c` ai lucruri mai importante

de

– Nici nu discut, i-o retez` el hot`rât.

Tiffany scutur` din cap. Oare se vor termina vreodat` afir- ma]iile lui categorice? Deschise gura pentru a-i arunca ni[te

comentarii directe dar \ntârziate \n leg`tur` cu tendin]ele lui dictatoriale.

– Apropo, spuse el \nainte ca ea s` poat` articula vreun

cuvânt, ce f`ceai la biroul de \nchiriat ma[ini? Ea se \ncrunt` la el, scoas` din s`rite.

– Ce se face de obicei la un birou de \nchiriat ma[ini? De

vreme ce nu ap`ruse nimeni pentru a m` \ntâmpina, m-am hot`rât s` \nchiriez o ma[in`.

– Aveai de gând s` conduci singur` pân` la ferm`?

– De ce nu? {tiu s` citesc o hart`. A[ fi g`sit drumul.

– Te-ai confruntat vreodat` cu [oselele pe timp de iarn`?

– Nu, dar am avut [i eu parte de dune de nisip pe plaj`, [i

m-am descurcat. Cât de diferit poate fi de troienele de z`pad`?

Mitch râse de parc` ea spusese ceva amuzant.

– Tiffany, scute[te-i pe ne[tiutorii conduc`tori auto din

Winnipeg. Nu-]i testa teoria. Ea hot`r\ s` nu-l contrazic` \n aceast` privin]`. B`rbatul acesta era insuportabil, dar Tiffany nu putea nega faptul c` \ncerca s` fie atent, s`-i fie de folos [i s` fie vesel \n felul s`u

enervant. Nu era vina lui Mitch c` ea avea foarte pu]in` r`bdare cu b`rba]ii „{tie-tot“, siguri pe ei [i care flirtau de câte ori aveau ocazia.

18

GAIL DOUGLAS

Ceea ce nu putea \n]elege ea era motivul care o f`cea s` se

simt` atras` de acest tip de b`rbat. Oare imunitatea ei nu-[i mai f`cea efectul, precum un vaccin expirat?

– Cât timp crezi c` vei sta aici? \ntreb` Mitch.

– Nu sunt sigur`, r`spunse Tiffany cu precau]ie, \ntrebân-

du-se de ce voia el s` [tie. |ncerca oare s` afle dac` era dispus` dinainte s` recomande cump`rarea de ac]iuni? El nu accept` r`spunsul ei vag.

– Ai idee? O zi, o s`pt`mân`, mai mult?

– Chiar nu [tiu. Deocamdat` voi avea nevoie de haine doar

pentru vreo dou` zile.

– {i dac` fratele meu [i Jackie fac o \n]elegere cu compania pentru care lucrezi, vei sta mai mult?

– De ce \ntrebi?

El \i arunc` o privire f`cându-i cu ochiul \ntr-un mod familiar, iar col]ul gurii se ridic` \ntr-un zâmbet mali]ios.

– Eram doar curios.

Dintr-o dat`, Tiffany se sim]i stânjenit`. {i \nc`lzit`. Prea \nc`lzit`. Era convins` c` el o avertizase din timp c` este intere-

sat de persoana ei, c` inten]iona s`-i dovedeasc` acest lucru \ndat` ce ea \i va da ocazia, [i era sigur c` ei \i va fi greu s`-i reziste. Dar deocamdat` nu-i putea spune s` nu \ndr`zneasc` s` se apropie de ea, deoarece el nu spusese nimic [i nu f`cuse vreun gest pe care ea s`-l considere un avans concret.

– Dac` nu ]ii c`ldura la maximum doar pentru tine, po]i s-o opre[ti acum, suger` ea cu vocea \ncordat`.

– Bine, spuse el reducând imediat sistemul de \nc`lzire.

Eram pe punctul de a face acest lucru oricum. {i acum, revenind la \ntrebarea ta, motivul pentru care te-am \ntrebat

cât timp ai de gând s` r`mâi era pentru a afla dac` ar trebui s`-]i dau câteva lec]ii de condus, ca s` te po]i descurca [i singur`, f`r` s` fii o torpil` uciga[` propulsat` cu benzin`.

– Aha, spuse Tiffany gândindu-se dac` doar \[i imaginase

VREME FURTUNOAS~

19

provocarea sexual` pe care o sim]ise cu câteva momente \n urm`. Ce dr`gu] din partea ta, murmur` ea. El \ntinse mâna [i b`tu u[or mâinile ei strânse.

– Sunt un tip de treab`. Nu mi-ai sim]it din prima calit`]ile uimitoare [i indispensabile? Tiffany izbucni \n râs.

– E[ti un [arlatan, Mitch Canfield. Dar s` ne \n]elegem de la \nceput asupra unui lucru: eu nu amestec pl`cerea cu afacerile.

Zâmbetul lui deveni \nc` [i mai deocheat, iar str`lucirea din ochii s`i, \nc` mai diavoleasc`.

– Mul]umesc pentru compliment.

– Ce compliment? E[ti flatat pentru c` e[ti numit [arlatan?

– Nu, sunt flatat pentru c` te referi la mine ca la o pl`cere. Gura lui Tiffany se deschise, apoi se \nchise la loc. |[i strânse buzele cât putu de tare, dându-[i seama c` tot ce spunea era folosit \mpotriva ei.

Capitolul 2

Tiffany era nedumerit` v`zând c` Mitch se opre[te \n fa]a

unui mic complex comercial [i parcheaz` \n fa]a unui magazin de echipamente sportive.

– Nu pare a fi vreun magazin deschis, spuse ea \ntrebându-se

cum de el nu v`zuse c` luminile erau stinse \n majoritatea magazinelor din complex [i c` nu p`rea a fi cineva \n`untru. Mitch zâmbi [i cobor\ din Jeep.

– De data asta, stai aici pân` vin eu s` te iau.

Tiffany r`mase \n ma[in`. Ultimul lucru de care avea nevoie era s` coboare din Jeep, s` alunece pe p`mântul \nghe]at, [i s` cad` iar \n bra]ele lui.

– Ce ai de gând s` faci? \ntreb` ea când el deschise u[a din partea ei [i \i \ntinse mâna. S` spargi vreo fereastr`?

– Am putea \ncerca [i asta, spuse Mitch strângându-i mâna \ntr-a lui. Zorn`ind cheile din mâna liber`, el ad`ug`:

– Sau am putea intra mai u[or.

Tiffany ezit` [i se uit` \n sus la firma „Canfield Sports“ apoi

VREME FURTUNOAS~

21

râse \n timp ce cobora \n strâmtul spa]iu dintre Mitch [i

ma[in`. |n loc s` fac` un pas \napoi pentru a-i face loc, el r`mase unde era, foarte aproape.

– Bine\n]eles, spuse el \ncet, dac` te distreaz` fanteziile n`stru[nice de a face parte din bran[a ho]ilor c`]`r`tori

– Fanteziile mele n`stru[nice nu sunt treaba ta.

Mitch râse [i o smuci pentru a o trage lâng` el, apoi \nchise

u[a de la ma[in`. – Cel pu]in recuno[ti c` ai fantezii n`stru[nice. Asta

\nseamn` c` e[ti o femeie cinstit`. Ea se uit` \n sus la el, fiind dintr-o dat` \ngrijorat`.

– Chiar este necesar s` m` ]ii \n felul acesta?

– Pân` vei avea ni[te cizme mai bune, da.

Oftând cu resemnare, ea renun]` s` \l mai contrazic`. O dat` intra]i \n magazin, Tiffany fu surprins` de m`rimea

lui. Se \ntindea mult \n spate [i se ramifica \n form` de L.

– Toate acestea sunt ale tale? \ntreb` ea impresionat`.

– Stocul [i accesoriile expuse, da. Spa]iul, nu.

Conducând-o pe Tiffany spre spatele magazinului, Mitch se uita \n jurul s`u de parc` ar fi v`zut acel loc pentru prima dat`.

– Totu[i \mi scap` de sub control. Anul trecut a trebuit s`

mai \nchiriez o arip`, [i iar nu mai avem loc. Urmându-l \n aripa indicat`, Tiffany v`zu frumos coloratul raion de articole sportive de iarn`.

– Trebuie s` ai o afacere extrem de \nfloritoare. De ce mi-ai spus c` e[ti un pierde-var`?

– Nu ]i-am spus. Aceea a fost ideea ta. Am spus doar c` ai

ghicit, [i a[a [i este. Sunt un pierde-var` \n ceea ce prive[te

inima. Se uit` din nou \n jurul s`u \ncruntându-se.

– Ceea ce era la \nceput o mic` afacere pentru a m`

men]ine pe linia de plutire, s-a dezvoltat dintr-o dat` uluitor.

Tiffany nu \n]elegea de ce el nu p`rea prea mul]umit.

22

GAIL DOUGLAS

– Ce e r`u \n a avea succes?

– Multe. Consum` prea mult timp [i energie.

Figura sa \ncruntat` se \nsenin` brusc \ntr-un zâmbet \n[el`tor pe care Tiffany \ncepea deja s`-l cunoasc` drept o provocare, modul lui t`cut de a spune c` [i-a f`cut propriile reguli, [i-a tr`it via]a exact a[a cum alesese [i nu avea nici cea mai mic` inten]ie de a-[i schimba stilul de via]`. Trecu \n spatele ei [i-i puse u[or mâinile pe umeri \n timp

ce ea \[i descheia nasturii la hain`.

– |]i iau eu haina, spuse el.

Tiffany se gr`bi s` o dea jos. Apropierea lui Mitch \i provo- ca acele senza]ii tulbur`toare care o \ncercaser` [i la aeroport, iar atingerea lui era electrizant` chiar [i atunci când era inocent`.

– Ce ai prefera s` faci cu via]a ta? \ntreb` ea, sperând c` el

nu va lua \n seam` u[oara emo]ie din vocea ei.

– S` m` bucur de ea, \n principal, r`spunse el, \ndep`rtându-se

pentru a-i atârna haina pe unul dintre umera[e. |[i scoase [i el jacheta [i o arunc` pe un raft.

– Cine [tie? continu` el. A[ putea foarte bine ca \ntr-o bun`

zi s` vând totul, pentru a-mi redobândi libertatea. Când se \ntoarse spre Tiffany privirea lui era plin` de o sin- cer` admira]ie. Ea \[i dorea s` fi purtat [i altceva \n afar` de rochia scurt`, stacojie care i se mula pe corp, mult deasupra genunchiului.

P`ruse a fi o alegere bun` pentru confortul unui zbor lung, [i destul de potrivit` pentru o prim` \ntâlnire de afaceri cu fami-

ei

lia Canfield, dar dintr-o dat` se sim]i expus` [i cam prea bine

– {i ce vei face dup` ce vei fi vândut totul? \ntreb` ea, \ncer-

când s`-l fac` pe obraznicul domn Canfield s` bat` \n retragere. S` schiezi pân` se termin` banii [i apoi s-o iei de la cap`t?

sexy.

Mitch \i zâmbi.

VREME FURTUNOAS~

23

– |mi place cum sun` ideea.

Tiffany nu-[i putea crede urechilor. Era de neconceput ca un b`rbat s` porneasc` o afacere profitabil`, ca apoi s` glumeasc` spunând c` ar arunca totul de dragul unei vacan]e perpetue.

– Chiar nu ai pic de ambi]ie? \ntreb` ea apropiindu-se de

unul dintre rândurile de jachete pentru a arunca o privire

rapid` peste ele.

– Am mult` ambi]ie. Exist` o mul]ime de mun]i, de exem-

plu, [i vreau s`-i cobor cu schiurile pe cât mai mul]i dintre ei \nainte s` fiu trimis \n cabana aceea mare din cer. Tiffany se uit` la el peste um`r.

– Acea caban` mare din cer? Spune-mi c` nu ai zis asta.

El râse.

– Bine, devin cam banal când vorbesc despre marea pasi-

une a vie]ii mele. Tu ce cau]i, Tiffany? Cercetând absent` o jachet` verzuie ca [i când ar fi dorit s` o probeze, Tiffany r`spunse cu grij`:

– Acela[i lucru ca [i majoritatea oamenilor. O anumit`

satisfac]ie \n munca depus`, o oarecare siguran]` personal`, [i

destule momente de pl`cere de-a lungul drumului pentru a face tot acest efort s` merite.

– O filozofie \n]eleapt`, coment` Mitch. Dar tot ce doream

s` aflu era ce cau]i \n rândul de jachete. Se \ntoarse [i-l privi.

– Ceva c`lduros, bine\n]eles, spuse ea. Nu de asta am venit

aici?

– Atunci sugerez s` trecem de raionul pentru b`rba]i [i s`

ne ocup`m direct de cel pentru femei. Buzele lui Mitch se strânser` pentru a \n`bu[i un zâmbet, \n timp ce f`cu semn cu mâna ar`tând spre sectorul din spatele

lui. Tiffany r`mase unde era, punându-[i mâinile \n [olduri,

24

GAIL DOUGLAS

\nclinând capul \ntr-o parte pentru a-l privi \ndelung, m`surându-l din cap pân`-n picioare.

– |]i place la nebunie s` faci asta, nu-i a[a?

– S` fac ce?

– S` ]ii pe cineva la distan]`.

– Numai anumite persoane, spuse el \ntorcându-se pentru

a se uita printr-un rând de jachete de dam`.

– De ce tocmai eu?

El trase afar` din rând o jachet` de schi roz aprins cu pu]in negru, [i o ridic` pentru a o confrunta cu culorile hainelor pe care le purta Tiffany.

– Poate pentru c` e[ti atât de serioas` [i con[tiincioas`. Pari

a lua via]a \n serios \n a[a hal, \ncât nu m` pot ab]ine s` nu m`

distrez un pic cu tine. {i mai este [i b`rbia ta cert`rea]`. |mi

place la nebunie s` o privesc cum se r`ste[te parc`, ie[ind \n afar`. Ce-ar fi s` probezi asta, s` vedem dac` ]i se potrive[te

m`sura?

– Via]a este serioas`, \l contrazise ea, luând jacheta [i \mbr`când-o, dar cred c` ]ie, pur [i simplu \]i place s` domini,

mai ales femeile.

– Poate c` a[a este. Femeile apetisante, oricum. Exist` o gr`mad` de Dalile \n lume, a[teptând s` \ngenuncheze un b`rbat, \n]elegi?

– Bietul b`ie]el, murmur` Tiffany cu un zâmbet vag.

Nu [tia dac` Mitch \[i ar`ta \ntr-adev`r \ngrijorarea fa]` de

\ntreaga popula]ie de sex feminin, sau doar glumea cu ea. |n orice caz, era preg`tit` s` lase balt` acest subiect. Devenise un subiect delicat \n momentul \n care el f`cuse aluzia c` ea ar fi

o femeie apetisant`.

Se duse \n fa]a unei oglinzi, se uit` admirativ la ea \ns`[i [i

spuse:

– Jacheta pare s`-mi fie bun`. Exist` [i partea de jos?

– }i-o dau imediat, spuse Mitch.

VREME FURTUNOAS~

25

Când \i d`du o pereche de pantaloni de schi gro[i, matlasa]i, ea strâmb` din nas:

– Ce-i cu costumul `sta de astronaut?

– Crede-m`, ]i-a[ sugera o pereche de pantaloni colan]i,

dac` mi-ar permite con[tiin]a, dar vei avea nevoie de haine

c`lduroase pentru vânzoleala [i cercetarea pe care o vei face la ferm`. Apropo, sper c` ]i-ai adus ni[te blugi [i ni[te bluze groase. Privirea lui Mitch se mut` din nou asupra ei, \nc`lzindu-i corpul, ca o arm` cu raze d`t`toare de c`ldur`.

– Pentru urm`toarele câteva zile nu prea vei avea nevoie de rochi]e [ic ca aceea pe care o por]i.

– Am ni[te blugi \n valiz`, dar mi-am imaginat c`-mi voi

putea cump`ra un pulov`r când voi ajunge aici, spuse ea, dorindu-[i din nou s` fi purtat altceva – orice – \n afar` de

rochia ro[ie tricotat` c`reia el p`rea s`-i dea atâta aten]ie. O salopet` de azbest, poate.

– Un pulov`r, repet` el absent, apoi d`du din cap. Bine. Un

pulov`r. Voi avea grij` [i de asta. Dar lenjerie intim`? Ochii lui Tiffany se \ngustar`.

– A[a intri \n intimit`]i cu to]i clien]ii?

– M` refer la ceva care s` ]in` cald, spuse Mitch, râzând pe

\nfundate de indignarea ei. Se duse la un raft din perete, c`ut` printre pachetele de pe el [i alese. Când el \i \ntinse cu repeziciune dou` pachete, ea f`cu un pas \napoi, de parc` el ar fi \ncercat s`-i dea un co[ cu [erpi.

– M`tase pur`, spuse el, desf`când un pachet [i sco]ând un

jerseu elegant. N-ai sim]it niciodat` ceva mai fin pe piele. Vrei s` \ncerci?

Ea lu` bluza.

– Exist` o cabin` de prob`?

– Alege, spuse el, ar`tând spre [irul de cabine. Dar mai \ntâi

26

GAIL DOUGLAS

|[i propti mâinile pe umerii ei [i o ghid` spre un scaun, a[ezând-o pe el.

– Acum ce mai e? \ntreb` ea \n timp ce el \ngenunche \n fa]a ei.

– Nu po]i proba haine f`r` s`-]i sco]i cizmele, spuse el

apucând cu mâna de sub unul din tocuri [i tr`gându-i cizma. Tiffany oft`, dar se supuse. Când \i scoase cizma pe jum`tate, \[i puse o mân` \mprejurul p`r]ii de sus a gambei ei, sco]ându-i cizma cu cealalt` mân`. Ea se gândi c` ar fi trebuit s`-i spun` c` se poate descurca [i singur`. Ceea ce f`cea el p`rea o intimitate periculoas`, sim]i prea mult` c`ldur` \n palma lui. Prea mult` putere delicat` \n degetele lui. Prea mult` electricitate \n atingerea lui. Imagini senzuale, s`lbatice, n`v`lir` \n mintea ei [i trebui s` le alunge. Nemi[cat`, se \ntre- ba dac` [i pe el \l \ncercau acelea[i senza]ii. A[ezând cizma al`turi, el o privi brusc. |n timp ce ochii s`i \i \ntâlnir` pe ai ei, mâna \i alunec` \ncet spre glezn` \nainte de

a-i cobor\ piciorul pe podea. Tiffany, cu respira]ia \ntret`iat`, nu putu \ngâna vreun protest, [i nu-[i putea lua privirea de la ochii lui. El \i ridic` [i cel`lalt picior, \i trase cizma [i \[i puse din nou mâna pe partea superioar` a gambei ei, iar degetele sale \i atinser` u[or un loc sensibil din spatele genunchiului. Tiffany nu-[i putea da seama dac` el era \n mod inten]ionat provocator sau nu, a[a c` hot`r\ c` ar fi mai bine s` nu-i spun` nimic. Spre surprinderea ei, el fu primul care rupse, \n cele din urm`, acea t`cere ap`s`toare, dând u[or, dar vizibil, din cap, \n timp ce se ridica \n picioare.

– Acum te po]i duce la cabina de prob`, spuse el cu o voce

\ncordat` \n mod straniu. |ntre timp eu voi g`si un pulov`r [i

ni[te cizme.

– Bine, spuse ea \n timp ce se ridica, neputând s` gân-

deasc` foarte limpede. Z`rise ea oare o p`rticic` din b`rbatul pe care el nu dorise

VREME FURTUNOAS~

27

s-o las` s`-l vad`? Oare flirtul s`u care avusese doar menirea de a tachina, era acum ceva mai mult? Oare fuseser` amândoi prin[i pentru câteva clipe \ntr-o vraj` stranie? Tiffany reu[i s` se trezeasc` la realitate. De \ndat` ce evad` \n primul separeu pentru a-[i schimba, o dat` cu hainele, [i starea de spirit, puse totul pe seama oboselii rezultate din urma zborului lung.

– Cum merge? \ntreb` el prin u[a \nchis`.

– Foarte bine. Pantalonii mi se potrivesc, [i ai avut dreptate

\n ceea ce prive[te m`tasea aceasta, spuse ea cu o voce nea[teptat de entuziast`. Materialul este fantastic. E[ti sigur c` ]ine cald? Pare prea decadent s` spui c` este doar practic.

– Sunt absolut sigur, r`spunse Mitch zâmbind. }i se mai d` o

lec]ie \n ceea ce prive[te \n]elegerea Nordului. Practicul [i pl`cerea pot merge mân`-n mân`. Mai am ceva pentru tine s` \mbraci. Tiffany deschise u[a cabinei. – Mul]umesc, spuse ea luând pulov`rul, ridicând sprâncenele cu surprindere \n timp ce ad`uga: e superb! Ai

gusturi bune!

– M` bucur c`-]i place, spuse Mitch \ncruntându-se.

Bluza de m`tase, care \i venea perfect ca o a doua piele, l`sa s` se \ntrez`reasc` conturul de dantel` al unui sutien care ascundea ni[te sâni superbi, destul de voluptuo[i pentru a se cuib`ri, dulce, \n mâinile \nfometate ale unui b`rbat, iar \n ochii ei calzi de culoarea smaraldului se iviser` str`luciri ca ale unor pietre pre]ioase. P`rul \i era mai ciufulit decât \nainte, iar pielea era u[or ro[ie. Nu se putea ab]ine s` nu o priveasc` \n timp ce ea \[i proba pulov`rul. – Ce p`rere ai? \ntreb` ea voioas`, \n timp ce-[i trecea degetele prin p`r dup` ce \mbr`case pulov`rul.

„C` ar`]i de parc` tocmai ai fi f`cut dragoste“, gândi el.

– Merge, morm`i el, apoi \i \ntinse cizmele pe care le ale- sese pentru ea. Acum \ncearc` astea.

28

GAIL DOUGLAS

Tiffany p`rea \nc` ne\ncrez`toare, dar se a[ez` pe scaun pentru a le proba.

– E[ti foarte cooperant`, spuse Mitch \n timp ce punea

cizmele pe podea lâng` ea [i \i d`du [osetele.

– Nu fi a[a sigur. Dac` aflu c` asta este o cacealma de

ini]iere, s` m` pavoazezi cu ni[te lucruri ridicole, iar toat` lumea din jurul meu s` fie \mbr`cat` normal, voi g`si o metod` s` te ademenesc \n Hawaii [i s` te dau drept hran`

rechinului meu domestic. Ea \l putea ademeni oriunde, gândi el, dar spuse numai:

– Ai un rechin acas`?

– Da, bine\n]eles. Toat` lumea din Hawaii are câte un

rechin pe care-l \ndr`ge[te. Mitch râse [i o l`s` s`-[i probeze cizmele f`r` ajutorul lui \n timp ce el alegea ni[te accesorii. Când auzi un hohot de râs, se \ntoarse [i o v`zu pe Tiffany stând \n fa]a unei oglinzi, \n toat`

splendoarea ei.

– Hai recunoa[te, spuse ea. |]i ba]i joc de mine. Am urm`rit

la televizor Jocurile Olimpice de Iarn`. Nimeni nu ar`ta \n

halul `sta.

– Poate c` nu, dar ascult`-m` pe mine, iubito. Concuren]ii

de la Jocurile Olimpice nu au de-a face cu vântul care-]i \nghea]` [i sufletul [i care vâjâie de-a lungul câmpurilor, \n plin` prerie, explic` Mitch.

– Dar nu pot s` merg normal, protest` ea. Uite! Merg ca o ra]`, \i demonstr` ea. Ea f`cu câ]iva pa[i, oprindu-se [i pornind din nou.

– Când m` mi[c, fac zgomot, spuse ea f`când \nc` un pas.

Ascult`! Fo[nesc. Scâr]âi.

– Toat` lumea face a[a. Este din cauza materialului.

– Bine, dar m` simt aiurea. Nu sunt obi[nuit` s` fo[nesc [i

s` scâr]âi.

– Peste ceva timp, nici nu vei mai b`ga de seam`, o asigur`

VREME FURTUNOAS~

29

Mitch. Ce-ar fi s` scâr]âi \ncoace, ca s`-]i complet`m

echipamentul? Ea \i arunc` \n glum` o privire exasperat`, dar se duse la el.

– Vrei s` spui c` mai lipse[te ceva?

El \i d`du o pereche de m`nu[i din lân` [i nailon, cu un sin-

gur deget, [i \i \nf`[ur` \n jurul gâtului o e[arf` neagr`, zâm- bind \n timp ce i-o ridica pân` la nas.

– Acum am terminat. A[a trebuie s` fii \mbr`cat` când faci turul fermei.

– Deocamdat`, \mi pot pune \napoi celelalte haine?

– Cum dore[ti. Eu m` duc afar` s` \nc`lzesc Jeep-ul.

Tiffany \[i trase e[arfa \n jos, pentru a putea vedea.

– N-ai uitat ceva? \ntreb` ea \n timp ce el se \ndrepta spre

u[`, \n[f`cându-[i jacheta \n drum. Cum ar fi nota de plat`? Mitch se gr`bea s` ias` din magazin. Tiffany nu se sim]ea prea bine \n noile sale haine, iar gândul c` trebuia s`-[i scoat` \ncet ve[mintele, unul câte unul, pentru a se re\ntoarce la alura sa feminin`, era o adev`rat` pl`cere.

– Voi calcula mâine diminea]` [i-]i voi aduce nota la ferm`,

\ntr-una din zilele viitoare, spuse el, gr`bindu-se s`-[i pun`

jacheta pe el.

– Bine, dar uit` ce mi-ai spus mai devreme \n leg`tur` cu

reducerea de pre], nu vreau ca profitul t`u s` scad`. Tiffany zâmbi. O mic` reducere ar fi mai mult decât generoas`,

mul]umesc. |ncheindu-[i jacheta, Mitch se \ntoarse la ea [i nu se putu ab]ine s` nu-i ating` u[or vârful n`sucului acela obraznic.

– |mi place stilul t`u, Tiffany Greer. {i ar`]i superb \n

hainele alea. Oricine ar crede c` te-ai n`scut pentru o ]ar` din nord.

– Ce gând oribil, spuse Tiffany sco]ând un sunet ca de

durere, dar zâmbi \n timp ce se \ndrepta c`tre cabina de prob`,

trop`ind \n noile ei cizme ciudate. Nu putea \n]elege de ce ar

30

GAIL DOUGLAS

prefera cineva s` tr`iasc` \ntr-un astfel de loc, care presupunea atâta b`taie de cap [i atâtea preg`tiri complicate pentru o simpl` ie[ire, [i cu toate acestea \ncepea s` cread` c` ar putea

fi

\n stare s` se descurce cu aceast` \ns`rcinare, considerând-o

o

aventur`. Ar fi o poveste pe care ar putea-o spune nepo]ilor

ei \n timp ce ei ar construi castele de nisip pe o plaj` din Pacificul de Sud. Aflându-se \n cabin`, \[i v`zu obrajii \mbujora]i [i o str`lucire deosebit` \n ochi, [i \[i atinse u[or cu ar`t`torul, vârful nasului. Mai sim]ea \nc` atingerea lui Mitch. Suspin` de pl`cere [i \[i spuse c` dac` spera \ntr-adev`r ca \ntr-o bun` zi s` priveasc` \napoi [i s` râd` de aceast` \ntâm- plare, ar fi bine s` se p`zeasc` de farmecul [i frumuse]ea acestui a[a-zis „pierde var`“, care avea cu siguran]` o femeie \n fiecare sat din vârful mun]ilor, de la Mun]ii Stânco[i pân` la

Alpi. |n Hawaii, \nv`]ase s` recunoasc` dintr-o privire fiecare Don Juan dintre to]i surferii. Precum valurile \nalte, Mitch Canfield, ar putea oferi o c`l`torie emo]ionant` [i cuceritoare, dar orice femeie care a gustat aceast` senza]ie fie chiar o singur` dat`, este predispus` unei lez`ri emo]ionale serioase.

Capitolul 3

Tiffany \[i \ngusta ochii pentru a-i ap`ra de lumina

orbitoare a soarelui care se reflecta pe z`pad`. Când Jeep-ul p`r`si ora[ul [i se deplasa de-a lungul drumului de ]ar` m`rginit de câmpuri albe interminabile, ea \l invidia pe Mitch pentru ochelarii s`i Ray-Ban.

– Nu ai ochelari de soare la tine? \ntreb` el.

– I-am l`sat acas`, spuse ea, surprins` c` el \i observase

disconfortul. |ntreaga lui aten]ie p`rea s` fie concentrat` asupra men]inerii ma[inii pe urmele adânci ale cauciucurilor, dâre care deveniser` mici [an]uri scobite \n masa de ghea]` [i

z`pad` de pe [osea.

– A fost o prostie din partea mea, [tiu, dar mi-am imaginat c` nu voi avea nevoie de ei aici.

– N-a fost prostie. A fost o gre[eal` normal`. Ar fi trebuit s` m` gândesc [i la ochelari de soare când eram la magazin. |ntinse mâna [i deschise torpedoul.

Iat`-i. Scoase

o pereche de ochelari de soare [i \i d`du lui Tiffany.

– De obicei am o pereche de rezerv`

Bun

32

GAIL DOUGLAS

Punându-i la ochi, Tiffany sim]i o u[urare instantanee.

– Sunt formidabili. Dintr-o dat` am \n]eles ce \nseamn` s`

fii orbit de z`pad`. |nsu[i cerul este de un albastru atât de

limpede \ncât \]i r`ne[te ochii. Mitch se uit` la ea cu o min` satisf`cut`.

– Ne mândrim cu cerul nostru \nsorit. Oamenii care

p`r`sesc aceste locuri pentru zone climatice mai blânde, ade- sea se \ntorc \napoi \n goan`, dându-[i seama c` mai curând

ar ]ine piept frigului, decât s`pt`mânilor \ntregi cu zile \ntunecate, deprimante [i ploioase.

– Iube[ti cu adev`rat aceste ]inuturi, spuse Tiffany uimit`.

– Când sunt aici, da. Când sunt \n Elve]ia, acela este locul

cel mai frumos de pe p`mânt. Acela[i lucru este valabil [i pen- tru Caraibe, New York – \i f`cu cu ochiul – [i chiar pentru

Hawaii. Orice imagine a unei ferme Old Mc Donald \n paragin`

disp`ru \n timp ce Cherokee-ul ajunse \n vârful unui delu[or [i Mitch \i indic` o vast` panoram` de câmpuri acoperite de z`pad`.

– Am ajuns, spuse el deta[at. Ferma Canfield. Pe ambele

p`r]i ale drumului, cât vezi cu ochii [i chiar ceva mai departe.

– Dumnezeule, este enorm`, murmur` Tiffany. {i fru-

moas`, ad`ug` ea, luând \n acel tablou [i pâlcurile de brazi

care purtau pe ramuri straturi groase de z`pad`, grupurile de cl`diri cuib`rite din loc \n loc ca \ntr-un aranjament al unei vederi de Cr`ciun, casa alb` imens` decorat` cu obloane negre impun`toare, iar undeva \n spate, departe de drumul principal, un gra]ios pâlc de copaci desfrunzi]i.

– E pur [i simplu superb, spuse ea \ncet, apoi se uit` la

Mitch [i zâmbi. A[ putea spune c` este chiar intim [i con- fortabil dac` n-a[ [ti cât de frig este afar` – [i dac` n-ar fi imens`. Mitch \i zâmbi, cu o str`lucire de mândrie \n ochi, precum

VREME FURTUNOAS~

33

[i bine cunoscuta scânteie care prevestea obi[nuita tachinare.

– La ce te a[teptai? La o gr`din` de legume [i la Iepurele

Peter tr`gând cu ochiul din spatele unei verze ciuruite de

insecte?

– Nu chiar, spuse Tiffany râzând. Dar nu-mi imaginasem o

ferm` precum cele din Texas care se \ntind pe zeci de kilometri.

– Texas? Proprietatea aia cât un timbru po[tal? Pe dracu’! Am putea s` punem laolalt` dou` sau trei propriet`]i din Manitoba [i probabil c` \nc` ar mai r`mâne loc pentru \ntregul New England.

– {i mai [i exagerezi, ca un texan, i-o \ntoarse Tiffany.

Mitch râse \nfundat [i \ncetini \n timp ce lua o curb` la

stânga spre un drum lung care ducea c`tre cas`.

– Nu v`d dubi]e, coment` el. B`nuiesc c` familia nu s-a \ntors \nc` acas`.

– Tot nu mi-ai spus de ce n-a putut fratele t`u s` m`

\ntâmpine la aeroport, spuse Tiffany. A intervenit ceva care s`

transforme venirea mea aici \ntr-un inconvenient?

– Nu-]i face iluzii. A intervenit ceva, dar care nu-]i va da o

scuz` s` fugi \napoi la M`rile Sudice. Pete [i Jackie au fost nevoi]i s`-l duc` pe fiul lor la urgen]`, asta-i tot.

– Asta-i tot?

– Nu e ceva de care s` se fac` prea mare vâlv`. Au trebuit

s` se duc` cu Danny s`-i coas` sprânceana, dup` ce fusese t`iat de lama unei patine \n timpul unui meci de hochei. A fost o ran` grav`. Urm`rind o alee circular` din fa]a casei, Mitch trase ma[ina aproape lâng` u[`, apoi opri motorul [i se \ntoarse spre ea zâmbind.

– Te pasioneaz` hocheiul?

– Noi nu avem prea multe patinoare \n Hawaii. Mitch \[i scoase centura de siguran]`.

34

GAIL DOUGLAS

– Intr`m s` ne continu`m conversa]ia \n fa]a unui foc

primitor [i dogoritor? Fruntea lui Tiffany se \ncre]i \ntr-o \ncrunt`tur` \ngrijo- rat`.

– Nu e nici o problem`? Adic`, locuie[ti aici?

– Acum nu, dar este ca o a doua cas` pentru mine [i am

cheia. A[teapt` aici pân` m` duc eu s` descui u[a. |n felul acesta nu va trebui s` stai \n frig mai mult decât este necesar. Dup` ce Mitch cobor\ din Jeep [i gr`bi pa[ii c`tre u[a de la intrare a conacului, Tiffany se gândi \n sinea ei c` el avea probabil o \ntreag` colec]ie de chei. Era genul de b`rbat c`ruia femeile dornice de aventuri amoroase i-ar strecura \n palm` cheile lor. Acest gând sumbru \i d`du un gust straniu, amar. Mitch se \ntoarse [i \i deschise u[a de la ma[in`, iar \n secunda \n care cobor\ din Jeep era sigur` c` pl`mânii ei fuseser` \nghe]a]i instantaneu. |ncercând din r`sputeri s` respire, \[i \ntoarse fa]a spre Mitch c`utând ad`post \n um`rul lui \n timp ce acesta \[i \ncol`ci bra]ul \n jurul ei [i o conduse \n grab` c`tre cas`. Z`pada afânat` scâr]âia sub cizmele lor, iar vântul le biciuia picioarele ca o crava[`. Tiffany se gândea la vremea pe care o l`sase \n urm`, [i dintr-o dat` \ntreaga situa]ie p`ru la fel de ridicol` precum o comedie veche. Când

ajunser` \ntregi [i \n siguran]` \n cas`, cu u[a \nchis` \n urma lor, Tiffany se sprijini de ea, chicotind f`r` s` se poat` ab]ine. Mitch o privi o clip`, apoi o prinse de ceaf` cu o mân`, [i de b`rbie cu cealalt`.

– Tiffany Greer, spuse el \n [oapt`, râsul acesta molipsitor

al t`u putea face un b`rbat s` uite de scrupule. Zâmbetul ei se stingea cu repeziciune \n timp ce-[i ridica privirea spre el. |[i ordon` s` plece de lâng` el \nainte ca fl`c`rile de chihlimbar din adâncul ochilor lui s` o hipno- tizeze \n \ntregime, dar trupul ei ignor` comanda. El \[i l`s`

VREME FURTUNOAS~

35

mâinile s` alunece \mprejurul ei, \nv`luind-o \n c`ldura lui, iar mâinile ei \[i urmar` drumul spre pieptul lui [i r`maser` acolo, f`r` a opune rezisten]`. Dându-[i seama de t`cerea ciudat`, aproape nep`mân- teasc`, de parc` z`pada de afar` ar fi \n`bu[it orice sunet, Tiffany era vr`jit`, ca fermecat` de vreo magie, ]inut` captiv` de privirea insistent` [i p`trunz`toare a lui Mitch \n timp ce acesta \[i cobora \ncet capul pân` ce gura lui puse st`pânire pe gura ei. Buzele sale erau calde [i ferme, s`rutul lui era conving`tor \ntr-un mod deliberat, nici violent, nici ner`bd`tor. Tiffany se

supuse [i se l`s` s` alunece \ntr-o stare de vis \n timp ce limba lui \i mângâia u[or buzele, le dezmierd` [i le desf`cu [i \ntâl-

ni umezeala interioar`. Dulcea]a gustului lui o stârni [i pe ea,

având efectul unei \nghi]ituri de brandy tare. O mare de c`ldur` se rev`rs` prin corpul ei, topind rezisten]a, dizolvând inhibi]ia, l`sându-i o senza]ie de plutire [i \mplinire. Era un s`rut lin, delicios, un s`rut care \i f`cea picioarele s` se

\nmoaie, trupul s` se relaxeze [i s` se unduiasc`. Inima \i b`tea nebune[te. Degetele \i urcar` spre ceafa lui, apoi prin p`rul lui. Limba ei o c`uta pe a lui. Un geam`t de dorin]` evad` din adâncul gâtului ei, ceea ce

o [oc` [i o readuse cu picioarele pe p`mânt. L`sându-[i

mâinile s` cad` pe umerii lui Mitch, \l \mpinse [i i se eliber`

din bra]e. Puse cu repeziciune o distan]` de câ]iva pa[i \ntre

ei,

\[i aranj` p`rul [i reu[i s` spun` râzând r`gu[it:

– Ai spus c` voi fi \n siguran]` cu tine.

– Din p`cate n-am luat \n calcul dac` EU voi fi \n siguran]`

cu

TINE, spuse el, p`rând sincer afectat.

– N-am crezut niciodat` c` voi spune asta \ntr-un climat

atât de friguros, dar putem s-o l`s`m mai moale de acum \ncolo? suger` ea. – Da, ar fi mai bine, r`spunse Mitch aprobator, fiind

36

GAIL DOUGLAS

nea[teptat de supus. Exist` s`ruturi [i s`ruturi. Acesta alc`tuie[te singur o categorie. Tiffany zâmbi \ndelung.

– Recunosc c` e[ti un adev`rat expert, spuse ea, refuzând

s`-l ia \n serios. Schimb` brusc subiectul. Spuneai ceva de

aprinderea unui foc? zise ea cu un zâmbet. |n [emineu, vreau

s` zic.

Dup` ce o privi câteva momente bune, f`r` o intensitate stânjenitoare, fa]a lui Mitch se lumin` vizibil, reluându-[i expresia obi[nuit` de tachinare.

– Nu-]i face griji, Tiffany. |]i voi aprinde focul de \ndat` ce-]i voi fi adus lucrurile din Cherokee, spuse el, cu ochii sc`p`rându-i din nou, cu o nou` provocare. Las`-m` doar s`-]i iau haina – Cred c` a[ dori s`-mi mai ]in haina pe mine câteva minute, spuse ea, \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul mijlocului,

\mbr`]i[ându-se ca [i cum i-ar fi fost frig. Dar nu-i era, \n cas` era rezonabil de cald. Pur [i simplu nu voia ca Mitch s-o mai ating`. Efectul pe care \l avea asupra ei era alarmant. Voi a[tepta aici [i \]i voi deschide u[a când vei aduce valizele, suger` ea, [tiind c` ar fi inutil s` se ofere s` se duc` din nou cu el afar`. Câteva minute mai târziu, dup` ce adusese valizele \n cas`,

el spuse:

– Voi mai face un drum pentru a lua pungile cu haine pe

care le-am luat de la magazin [i s` mut ma[ina \n cealalt` parte a casei, iar apoi voi face focul. Tiffany \l privi printr-un geam vertical, lung, dintr-o parte

a u[ii, \ntrebându-se dac` superiorii ei din Honolulu avu-

seser` cea mai vag` idee despre condi]iile c`rora ea trebuia s`

le fac` fa]` cu succes.

Dup` câteva minute, când \l v`zu pe Mitch venind spre u[`, pulsul \i crescu iar buzele i se desf`cur` invitând parc` la \nc`

VREME FURTUNOAS~

37

un s`rut de-al lui, lung [i dulce. „Doamne, Dumnezeule, \n ce

m-am b`gat?“ spuse ea deodat`, f`r` s`-[i dea seama. |nsp`imântat` cum era de realit`]ile climatice, era \nc` [i mai \ngrozit` de faptul c` fusese ab`tut` de la principiile ei de c`tre un lup \n haine de „pierde-var`“, doar la câteva minute dup` ce

\l cunoscuse. Trebuia pur [i simplu s` recâ[tige controlul

asupra situa]iei. {i asupra ei \ns`[i. {i cât mai repede. Ea deschise u[a când Mitch \[i scutura picioarele pe covo- ra[ul de cânep` din fa]a casei. El intr` [i \nchise repede u[a \n

urma lui. Tiffany \ncerc` s` nu-l g`seasc` extraordinar de atr`g`tor, dar parfumul pe care \l emana era atât de curat [i proasp`t, atât de masculin [i deosebit, \ncât era asaltat` de

o s`lbatic` tenta]ie de a-l \mbr`]i[a [i de a-[i lipi nasul de

gâtul lui. „Ei, haide, n`roado, revino-]i [i controleaz`-te!“, \[i rea- minti ea [i se \ndep`rt` de el. Mitch \[i scoase jacheta, o ag`]` pe un cuier antic de p`l`rii [i se a[ez` pe un scaun pentru a-[i dezlega ghetele.

– Poate ar trebui s`-]i duc echipamentul sus, \n camera ta,

\nainte de-a face focul.

– {tii care este camera mea? \ntreb` Tiffany uitându-se prin

pungile „Canfield Sports“, ca [i cum ar fi vrut s` se asigure c`

toate hainele pe care le cump`rase erau acolo, cu toate c` nu \ncerca decât s` nu se uite la Mitch.

– Jackie mi-a spus c` te va instala \n camera mea, spuse el, sco]ându-[i ghetele [i ridicându-se \n picioare. Capul lui Tiffany se \n`l]` brusc.

– Camera ta?

– Scuze, vreau s` spun camera care a fost a mea. |i zâmbi

tachinând-o. Nu-]i face griji, Tiffany. Am crescut aici la ferm`,

dar am propria mea cas` \n ora[. Camera mea de aici a fost tranformat` \n camer` de oaspe]i, iar când vin ocazional aici [i petrec o noapte \n vechiul meu pat nu sunt altceva decât un

38

GAIL DOUGLAS

oaspete ca oricare altul. Oft` teatral, sugerând o trist` nostalgie, iar apoi \i arunc` o privire \ntreb`toare. Dar nu-]i imaginai c` m` gândeam c` vei \mp`r]i camera cu mine, nu-i a[a?

– Nu chiar, spuse Tiffany, zâmbind for]at, dorindu-[i s`-[i

poat` da seama ce avea Mitch Canfield de o f`cea s` se simt` dezorientat`. Numai gândul de a dormi \n patul lui, chiar dac` nu mai era patul lui, era de ajuns pentru a-i da senza]ia c` nu putea s` respire.

– Acum e[ti preg`tit` s` renun]i la hain` [i la ghete? \ntreb` el.

Tiffany \l privi de parc` se uita prin el. Imagina]ia ei vie o aruncase \n patul lui [i ea mai era \nc` acolo, inspirând par- fumul pernelor lui, bucurându-se de moliciunea [i fine]ea cear[afurilor pe pielea ei, privindu-l \ntinzându-se lâng` ea, amândoi fiind goi, f`r` ru[ine.

– Nu este chiar atât de frig \n cas`, spuse Mitch, aruncându-i

o privire \ntreb`toare. Te po]i a[eza confortabil \ntr-unul din scaunele din fa]a [emineului. |]i voi da o p`tur` groas` cu care s` te \nfofole[ti. |n cele din urm` Tiffany reveni la realitate.

Ar fi foarte dr`gu], mul]umesc. Scuz`-m` dac` par pier- dut`. Dar admiram

casa. |[i scoase repede haina [i se duse s-o aga]e pe unul dintre

cuierele pentru p`l`rii, dar Mitch \ntinse mâna dup` ea [i o atârn` \n dulap.

– Stai jos [i te voi ajuta s`-]i sco]i ghetele.

Tiffany ezit`. N-ar fi mers prin cas` cu ghetele \n picioare,

dar nu voia ca scena din magazin s` se mai repete.

– F`r` insinu`ri, spuse el, citindu-i gândurile. Promit.

Ea zâmbi scurt, se a[ez` [i \i \ntinse un picior. Mitch se ]inu de cuvânt. Ghetele i-au fost scoase \n doi timpi [i trei mi[c`ri, f`r` nici o privire cu sub\n]eles.

– Vrei s` te instalezi acum \n p`tura aceea, sau ai prefera

VREME FURTUNOAS~

39

s` mergi sus [i s`-]i vezi camera? \ntreb` el dup` ce se ridic`

\n picioare. Tiffany gândi c` n-ar fi \n]elept s` intre cu Mitch \n vreun dormitor, dar privi [i lu` \n calcul atât pachetele cât [i valizele, [i [tiu c` nu putea s` fac` pe mironosi]a [i s` stea ca o prin]es` \n timp ce el \i c`ra lucrurile sus.

– Merg cu tine, spuse ea ridicând pungile de plastic.

Mitch \i zâmbi din nou ciudat, de parc` ar fi [tiut exact ceea ce se petrecea \n mintea ei, apoi \i \n[f`c` valizele [i o

conduse pe sc`ri \n sus. |ncercând din r`sputeri s` se gândeasc` la altceva \n afar`

de efectul inexplicabil pe care \l avea Mitch asupra ei, \n timp ce urca sc`rile \n urma lui, Tiffany se uit` atent` \n toate p`r]ile, mai pu]in la [oldurile zvelte [i la coapsele lui muscu- loase. Se concentra asupra segmentelor de cas` pe care le putea vedea – intrarea spa]ioas` m`rginit` \n partea stâng` de o sufragerie simpl` [i o camer` de zi pentru oaspe]i \n partea dreapt`. La prima vedere p`rea o cas` obi[nuit` de ]ar`, cu tavanul \nalt, podele din lemn acoperite de covoare moi, [i pere]i zugr`vi]i \n culori vii sau tapeta]i cu elemente florale tradi]ionale. Camera de oaspe]i era un loc \n care oricine se putea sim]i confortabil, cu pere]i verzi de culoarea p`durii care alc`tuiau un decor impresionant pentru mobilierul de pin natural, ferestre protejate de obloane, [i o cuvertur` cu imprimeuri abstracte. Singura not` feminin` era un frumos aranjament floral a[ezat \ntr-o vaz` de ceramic` alb` pe o toalet`.

– Ce buchet superb, coment` ea.

Mitch puse valizele pe o b`ncu]` joas` la picioarele patu- lui, apoi se \ntoarse spre Tiffany arborând unul dintre zâmbetele lui specifice, acela triumfal.

40

GAIL DOUGLAS

– |]i plac florile acestea? M` bucur. Chiar eu le-am cules.

– Da? spuse Tiffany, recunosc`toare c` el \ncerca s` reia acea atmosfer` juc`u[`, dinainte s`rutului.

– De unde? Cum?

Luminile lic`rir` [i scânteiar` \n ochii lui.

– N-ai auzit de „floarea-z`pezii“ din Manitoba, care \nflo-

re[te iarna? Ea \i arunc` o privire ne\ncrez`toare, \n timp ce deschidea

una dintre valize [i scotea o pereche de papuci de cas` negri, din piele.

– Ciudat, mie-mi par a fi trandafiri.

– Bine\n]eles c` arat` ca ni[te trandafiri. Aceasta este una

dintre caracteristicile cele mai frapante ale florii-z`pezii, spuse Mitch pe un ton serios [i profesoral \n timp ce se aple- ca s` miroas` unul dintre boboci. Chiar [i miros ca trandafirii. Dar nu cred c` vei g`si trandafiri crescând sub z`pad`, \n

spatele hambarului.

– Sub z`pad`? spuse Tiffany cu gravitate, \n b`taie de joc,

\n timp ce-[i strecura picioarele \n papuci. De-a dreptul

fascinant. Mitch se \ndrept` [i d`du din cap.

– Adânc sub z`pad`. Cu cât mai adânc, cu atât mai bine. |i

protejeaz` de frig, dar face din g`sirea lor o adev`rat` art`.

– A[ spune c` e[ti un maestru [i \n alt` art`, de asemenea,

spuse Tiffany, [ezând pe marginea patului pentru a-l \ncerca.

– {i care ar fi acea art`?

Ea se ridic` \n picioare, merse pân` la el, [i \i \nfipse dege-

tul ar`t`tor \n piept.

– Arta de a schia.

El râse, dar amuzamentul lui se stinse brusc \n timp ce \[i \ncle[t` degetele pe mâna ei.

– Fir-ar s` fie, Tiffany, de ce trebuie s` fii o companie atât de \ncânt`toare?

VREME FURTUNOAS~

41

Ea \[i trase mâna [i se dep`rt` de el, iar ro[ea]a puse st`pânire pe fa]a [i pe gâtul ei.

– Poate c` ar trebui s` ne \ntoarcem jos, la parter, suger`

ea cu o voce \ncordat`. Dup` o scurt` ezitare, Mitch d`du din cap.

– Nu exist` nici un „poate“ \n ceea ce prive[te acest lucru,

spuse el, apoi oft` dramatic. {i când vom ajunge acolo, Tiffany Greer, s` stai departe de mine, ai auzit? Râsul ei era for]at.

– M` voi str`dui, voi face tot posibilul, promise ea.

Dar chiar [i atunci când el f`cu un pas \napoi pentru a-i face loc s` ias` din camer` \naintea lui, ea trebui s`-i reziste magnetismului fizic natural \n timp ce trecea pe lâng` el. Spera doar c` restul familiei Canfield va ap`rea curând. Dac` fusese vreodat` nevoie de o ac]iune de salvare a unui

suflet pierdut \n tundra \nghe]at`, ea era acela.

Capitolul 4

Tiffany s-a decis repede s` se cuib`reasc` \ntr-un fotoliu de lâng` c`minul \n care trosnea focul, \n timp ce afar` vântul urla [i fluiera, amintindu-i constant cât de confortabil era a[ezat`. Descul]` [i cu picioarele strânse sub ea, sorbea dintr-o cio- colat` cald`, asculta un jazz la CD player [i savura aroma bu[tenilor de pin arzând. El st`tea pe jos, cu picioarele \ncruci[ate, cu fa]a la [emineu, \ntre]inând focul, cu spatele la ea, [i cu un pahar de bere lâng` el. Era o adev`rat` pl`cere s` \l urm`re[ti. Fiecare mi[care a lui avea u[urin]a [i siguran]a unui b`rbat \ncrez`tor \n sine, un b`rbat care \[i men]inea mereu corpul \n form`, un b`rbat obi[nuit s` cear` numai performan]e de vârf de la el \nsu[i. Tiffany se surprinse imaginându-[i-l pe o pârtie de schi. Ar fi fost controlat, totu[i \ndr`zne], de o frumuse]e clasic`, dar con[tient doar de pl`cerea de a schia. Imaginea mental` o \nfl`c`ra \ndeajuns de mult \ncât s` o fac` s` ia \n considerare s` se apuce de acest sport, pân` când [i-a dat seama c` ar face parte dintr-o mul]ime – o mul]ime de admiratoare ale lui Mitch.

VREME FURTUNOAS~

43

– |ncep s` simt c`ldura, spuse Mitch punând v`traiul la loc,

luându-[i berea [i ridicându-se \n picioare. Tiffany se uit` lung dup` el, \ncepând s` cread` c` putea cu adev`rat s` \i citeasc` gândurile. Dar, dup` un prim moment de uimire, realiz` c` el se referise la c`ldura focului. Sorbi o gur` din cana aburind` cu ciocolat` pentru a-[i \n`bu[i un chiot, aproape \necându-se când Mitch \ncepu s`-[i trag` pulov`rul peste cap. Uimitor, gândi ea. V`zuse o mul]ime de b`rba]i bronza]i pe plajele din Hawaii, mergând ]an]o[i sau \nfoindu-se ca ni[te p`uni \n timp ce \[i scoteau tricourile [i pantalonii scur]i pentru a se expune \n slipi, [i reac]ia ei fusese invariabil una de amuzament. Cu toate acestea, Mitch, doar sco]ându-[i pulov`rul [i r`mânând \ntr-o c`ma[` cambrat` cu mâneci lungi \i f`cu inima s` bat` ca o tob`. Poate pentru c` el nu poza inten]ionat. Sau pentru c` el avea sim]ul umorului. Sau pentru c` radia \ntr-un mod natural o virilitate [i o con[tien]` de sine care ar fi f`cut al]i b`rba]i s` par` c` se str`duiesc prea mult. |[i puse pulov`rul pe speteaza unui scaun [i se a[ez` pe fotoliul din fa]a ei, sprijinindu-[i o glezn` pe genunchiul opus.

– Te-ai \nc`lzit? o \ntreb` el.

– Da, mul]umesc, r`spunse ea studiind cu aten]ie con]inutul c`nii [i sugrumându-[i \n acela[i timp un acces de

râs nervos. Se \nc`lzise? Dac` nu ar fi \ncetat s` fiarb` la foc mic de fiecare dat` când se uita la acest b`rbat, ar fi fost nevoit` s` g`seasc` o scuz` s` ias` afar` [i s` sar` \n n`me]i. Aceast` perspectiv` r`coritoare o potoli.

– Ai spus c` ai crescut aici. Cum ai ajuns s` fii schior \n mijlocul preriei? \ntreb` ea hot`rât` s` poarte o conversa]ie banal`.

– Ui]i de schiatul de-a lungul fermei, \i r`spunse el. Prefer

totu[i s` o fac pe o pant` [i este destul de u[or s` sar \ntr-un

avion [i s` merg \ntr-o sta]iune de munte când simt nevoia.

– Dar cum te-ai apucat de schi? insist` Tiffany, bucuroas` c` avea un subiect pe care putea s` \l abordeze.

44

GAIL DOUGLAS

– Sunt câteva dealuri prin regiune, dar de fapt i-am prins

gustul \n adolescen]` când, \mpreun` cu Pete, \l vizitam pe unchiul nostru pe Coasta de Vest. El ne-a dus la Whistler [i de atunci am devenit pasionat de acest sport. Nu voiam s` fac altceva decât s` fiu pe pârtii. Schiul era via]a mea pân` când Se opri brusc, apuc` paharul [i lu` o \nghi]itur` mare de bere. Tiffany a[tept`, dar el nu \[i termin` propozi]ia. Pân` la urm`, n-a mai putut r`bda [i \l provoc`:

– Pân` când?

El f`cu o grimas`.

– Pân` când am fost for]at s` cresc pu]in. Foarte pu]in dup` unii. |i ar`t` o fotografie cu rama de argint de pe m`su]a de lâng` ea.

– Te-am observat uitându-te de câteva ori la acea fotografie.

Da, cele dou` persoane din ea sunt p`rin]ii mei. {i da, tr`iesc [i sunt s`n`to[i. Pete se ocup` de ferm` pentru c` ei s-au retras. Sunt un fel de p`s`ri migratoare.

Era o schimbare de subiect atât de evident` [i de brutal` cum Tiffany nu mai \ntâlnise niciodat`, dar a acceptat-o \n ciuda curiozit`]ii ei de a [ti de ce Mitch nu dorea s` vorbeasc` despre ceea ce sus]inea c` era marea pasiune a vie]ii lui. Nu era nimerit s` cear` mai multe am`nunte. Pe de alt` parte, ea se \ntrebase despre aceast` fotografie, temându-se s` cear` l`muriri despre persoanele din ea, de fric` s` nu ating` vreun subiect dureros.

– P`s`ri migratoare?

– Cum ai auzit. Migreaz` spre sud \n fiecare toamn` [i stau acolo pân` prim`vara târziu.

– Deci exist` unii originari din Winnipeg c`rora nu le place climatul de aici, spuse Tiffany cu un zâmbet ironic.

– Da, unora nu le place, accept` Mitch. Dar mama [i tata au

reu[it mult timp s` se \mpace cu el, [i când se \ntorc aici pen- tru câteva zile de Cr`ciun ador` z`pada, aerul curat [i distrac]ia

pe care o po]i avea doar iarna.

VREME FURTUNOAS~

45

Tiffany se uit` la el intrigat`, imaginându-[i conacul cu un

molid \mpodobit \n fa]a unei ferestre arcuite [i o bolt` de verdea]` frumos mirositoare \mpodobind aleea de la intrare [i sc`rile. Un sentiment de mult \ngropat o cuprinse, un dor pe care nu voia s`-l identifice.

– Ce este cu privirea asta pierdut`? \ntreb` Mitch.

Tiffany ocoli r`spunsul.

– Aveam o privire pierdut`?

– Foarte, surâse el. Visai la un Cr`ciun alb?

– Ar`t eu a Bing Crosby? \i r`spunse ea t`ios. Uite ce e, la

mine Mo[ Cr`ciun vine \n ora[ pe o plac` de surf tras` de opt

cai de mare. Mitch râse pe \nfundate [i scutur` din cap.

– Nu este de mirare c` vremea noastr` te-a [ocat.

|n timp ce vorbea, un bu[tean alunec` [i se rostogoli spre

grilajul de protec]ie al [emineului. Mitch \[i puse paharul jos, lu` din nou v`traiul [i se ghemui \n fa]a c`minului.

– Familia ta mai este \nc` \n Hawaii? \ntreb` el deschizând

grilajul [i \mpingând cu abilitate bu[teanul la loc. – Tata mai este, r`spunse Tiffany absent`, privindu-i picioarele \ncordate \n strânsoarea jeans-ilor, zvâcnirea mu[chilor lui de pe spate [i bra]e, jocul luminii focului pe tr`s`turile lui puternice. El \ntoarse capul [i o privi \ntreb`tor.

– Tata este produc`tor de televiziune \n Honolulu, continu`

ea gr`bit`, scuturându-se pentru a ie[i din starea de reverie. Mama s-a stabilit \n Maui, dar ea [i tat`l meu vitreg produc casete video despre c`l`torii prin lume, a[a c` de obicei sunt \n vreun loc exotic [i filmeaz`. Mitch se cufund` \n t`cere [i se uit` iar la foc, aranjând

bu[tenii f`r` vreun motiv anume.

– Câ]i ani aveai când au divor]at p`rin]ii t`i? \ntreb` el dup` câteva momente.

46

GAIL DOUGLAS

Tiffany \[i arcui sprâncenele, mirat` de \ntrebarea personal`, pus` f`r` nici un menajament.

– Aproape doisprezece, \i r`spunse ea nev`zând nici un

motiv s` nu o fac`. De ce \ntrebi?

– |nc` nu m-am l`murit \n privin]a acelei priviri pierdute.

P`reai

frumoase \nainte de desp`r]ire [i groaznice dup`?

– Nu groaznice, spuse ea ferm. Dup` un moment de

amintiri dulci am`rui, se surprinse continuând cu o sinceritate neobi[nuit`. {i niciodat` foarte frumoas`, oricum. Cr`ciunul era o generoas` s`rb`toare de afaceri, nu de apropiere fami-

lial`. Tata a fost \ntotdeauna

b`rbat care iubea femeile [i care era iubit de femei. Divor]ul nu

a f`cut altceva decât s` pun` cap`t unei c`snicii nereu[ite.

Locuiam cu mama, \l vizitam pe tata, [i pân` la urm` m-am ales cu ni[te p`rin]i vitregi foarte dr`gu]i. Când tata s-a rec`s`torit [i

[i-a \ntemeiat a doua familie – au avut trei b`ie]i \n câ]iva ani – a \nceput brusc s` se poarte de parc` el ar fi inventat termenii de fidelitate [i de paternitate. |i iubesc pe b`ie]i [i sunt \ncân- tat` c` tata are alte priorit`]i acum, dar la [aisprezece ani nu eram destul de matur` pentru a \n]elege cum dintr-o dat` se \mbr`ca \n costum ro[u, \[i punea barb` [i umbla prin cas` râzând ca Mo[ Cr`ciun. B`rba]ii pot fi foarte Se opri, \[i goli cana [i o a[ez` pe m`su]a de lâng` ea.

– Sper c` ai avut dreptate [i c` rana nepotului t`u nu este

serioas`, spuse ea auzindu-l pe Mitch punând la loc v`traiul. Nu

le ia prea mult timp s` se \ntoarc`?

– {tiu sigur c` rana nu a fost grav` deoarece am vorbit cu

Pete exact când doctorul \i cosea rana lui Danny, zise Mitch.

cum s` o spun mai frumos, un

nu [tiu cum. Nostalgic`. Au fost s`rb`tori de Cr`ciun

Tiffany se uit` pe fereastr`, de parc` ar fi putut face familia s` apar`.

– B`rba]ii pot fi foarte cum, Tiffany? \ntreb` Mitch dup` câteva secunde. Ce \ncepuse[i s` spui? Dup` ce se gândi pu]in, spuse simplu:

VREME FURTUNOAS~

47

– Imprevizibili.

– {i nici nu te po]i baza pe ei, nu?

– Da, [i asta.

– A[a pot fi [i femeile, zise el \ncet. Cel pu]in pân` nu \nve]i s` le alegi pe cele previzibile.

Tiffany nu era sigur` c` voia ca el s` dezvolte subiectul, a[a c` pretinse c` este captivat` de miile de acri de z`pad` imaculat` br`zdat` \n zigzag de vârfurile gri ale gardurilor de lemn, dar tot corpul ei era \ncordat, fiind con[tient de prezen]a lui Mitch. Ce f`cea el? Oare o urm`rea? Se mi[ca prin camer`, [osetele lui nef`când nici un zgomot \n timp ce p`[ea pe covorul gros? Sau o ignora, nici pe departe la fel de nelini[tit cum era ea? Sunetele u[oare din spatele ei i-au f`cut respira]ia s` se opreasc`. Prezen]a lui Mitch era ca un câmp magnetic care intra \n ea. Curen]i electrici p`reau c` p`trund pe la baza coloanei, adunându-[i for]ele acolo, pentru a-i tulbura apoi fiecare buc`]ic` din corp. Inima \i b`tea cu putere. Tâmplele \i zvâcneau.

|n sfâr[it \i sim]i degetele atingându-i u[or um`rul.

– Tiffany, [opti el. Tiffany, eu

Ea \nc` nu [tia ceea ce urma s` fac` sau s` spun` el, sau cum va reac]iona ea.

{i

nici n-a avut [ansa s` afle.

Vorbind despre lup

O

dubi]` maron intrase pe aleea lung` dinspre cas`. Familia

venise acas`. Tiffany \ncerca s` se conving` singur` c` era u[urat`.

*

*

*

Presupunând pân` atunci c` Danny Canfield era singur la p`rin]i, Tiffany fu surprins` când Mitch deschise u[a din fa]` [i

48

GAIL DOUGLAS

trei copilandri – doi b`ie]i [i o feti]` cu obrajii ro[ii – n`v`lir` \n cas` \naintea p`rin]ilor lor. Stând sub o arcad` \ntre intrare [i living, Tiffany zâmbi urm`rind veselul schimb de salut`ri [i deosebind membrii clanului Canfield. Danny, b`iatul care fusese dus la spital, era cel mai mare. Tiffany \i d`du cam unsprezece ani. Fratele s`u, Jason, avea probabil [apte sau opt ani. Amândoi erau usc`]ivi, dar puternici. Amândoi erau brune]i [i aveau ni[te ochi imen[i, de culoarea

ciocolatei. Dup` o scurt` evaluare a tat`lui lor, era sigur` c` b`ie]ii erau replicile exacte ale lui Pete [i Mitch la aceea[i vârst`. G`si asem`narea fizic` \ntre cei doi b`rba]i izbitoare. Pete era mai masiv decât Mitch, tr`s`turile lui erau mai pu]in cize- late, dar ochii \i erau de acela[i c`prui cald, p`rul la fel de rebel

[i mi[c`rile aveau aceea[i elegan]` masculin` care f`ceau parte

din fiin]a lui Mitch. Chiar [i vocile le aveau la fel. Dac` sem`nau

[i din alte puncte de vedere decât cele fizice, era de v`zut.

Diferen]a evident` era aceea c` Pete era evident un familist, pe când Mitch era Nu putu s`-[i termine gândul. Nu putea fi sigur` cum era Mitch. Dup` propriile lui spuse, \i pl`cea s` aib` o via]` cât se poate de lipsit` de responsabilit`]i. Totu[i nu \nc`pea \ndoial` c` era apropiat de familia lui, gata s`-i ajute ori de câte ori era nevoie, [i c` era un unchi care \[i iubea foarte mul nepo]ii. Când Rebecca, o feti]` cu ochii c`prui, cam de doi sau trei ani[ori, se n`pusti vesel` asupra lui, Mitch se aplec` s` o ridice \n aer [i o pup` zgomotos pe obraz, f`când-o s` chicoteasc` de bucurie. O duse \n bra]e pân` la sc`ri, o a[ez` pe o treapt` [i o ajut` s` scape de cizme [i de costumul de schi, reu[ind acest lucru foarte u[or, fiind atent \n acela[i timp la cei doi b`ie]i care \i povesteau entuziasma]i detaliile pline de sânge ale acciden- tului lui Danny. OK, deci omul este o haimana dulce [i agreabil`, admise Tiffany. Dar o haimana este o haimana [i va fi mereu o haimana.

Capitolul 5

– Nu am mai v`zut a[a ceva, spuse Jackie \n [oapt`.

Pete d`du din cap uimit.

– Nu a fost nici un semn de avertisment. Nu c`sca, nu i se

\nchideau ochii, nimic, nici un semn. S-a oprit exact \n mijlocul

propozi]iei. Crezi c` a le[inat?

– Nu a le[inat, spuse Mitch, zâmbind \n timp ce urm`rea

pieptul lui Tiffany urcând [i coborând ritmic. |[i d`duse seama

\n ultimele patru ore c` ea avea o voin]` foarte slab`. Semnele

fuseser` atât de evidente pentru el \ncât era mirat c` ceilal]i nu observaser`. Dup` ce se a[ezase pe fotoliu dreapt` [i ]eap`n` ca

o scândur`, cedase treptat tenta]iei de a o copia pe Jackie,

desc`l]ându-se [i strângându-[i picioarele sub ea. Nu fusese

deloc surprins când, \n cele din urm`, ochii ei se \nchiser` [i capul \i alunec` \ntr-o parte pe um`r, \nainte de a-[i g`si un punct de sprijin, cu obrazul ap`sat pe speteaza fotoliului.

– Nu este de mirare c` n-a mai putut sta treaz`, zise el \ncet.

Numai c`l`toria cu snow-mobilul ar fi fost de ajuns s` termine

pe oricine. |ntr-un interval de câteva ore, Tiffany a traversat câte-

va zone cu fus orar diferit, s-a confruntat cu temperaturi arctice

50

GAIL DOUGLAS

dup` ce a tr`it toat` via]a la tropice, a f`cut cuno[tin]` cu noi oameni de afaceri [i a \nceput discu]iile preliminarii pentru \ncheierea unei importante rela]ii de afaceri. Ar fi trebuit s` o trimitem la culcare de mult.

– N-a[ vrea s` o trezesc acum, murmur` Jackie. Dar nici nu

cred c` ar trebui s-o l`s`m s` doarm` a[a.

– A[ putea s` o duc eu pân` sus [i s-o a[ez \n pat, spuse Pete

ridicându-se \ncet. Sau am putea s`-i aducem o plapum` aici.

Mitch s`ri \n picioare.

– O duc eu, spuse el, tonul lui sugerând c` nu accepta nici o \mpotrivire. Pete se uit` la Jackie, apoi la Mitch, rânjind.

– Ce se \ntâmpl` cu tine? Te por]i ca [i când ai avea vreun

drept asupra doamnei. Nu e[ti tu `sta, Mitch. Chiar deloc.

– Nu mai face atâta caz, zise Mitch cu o privire \ncruntat`,

doar c`, dac` Tiffany s-ar trezi cumva \ntre timp, s-ar sim]i mai

stânjenit` \n bra]ele tale decât \n ale mele. Fiind c`rat`, adic`.

– Am \n]eles ce voiai s` spui, zise Pete cu o sprâncean` ridi-

cat`. Este vreun motiv special pentru care s-ar sim]i mai pu]in

stânjenit` \n bra]ele tale?

– Nu \l mai lua atâta la \ntreb`ri, \i ordon` Jackie. Sunt sigur`

c` are dreptate. Se \ntoarse [i \l s`get` pe Mitch cu o privire amenin]`toare. Dar dac` te gânde[ti cumva c` o s` te las s-o dezbraci [i s-o \nvele[ti

– Nu \]i face griji, o \ntrerupse Mitch cu un surâs lini[titor. O

s` fiu un gentleman perfect chiar dac` o s` m` omoare. Este prea tân`r` [i inocent` pentru gustul meu. Se aplec` [i \[i stre- cur` mâinile sub trupul suplu al lui Tiffany.

– Doarme dus`, spuse el [i o ridic`. Sper` c` avea dreptate.

Ea ar fi fost \ngrozit` dac` s-ar fi trezit. Inima lui b`tea deja puternic [i \ntr-un ritm sincopat când a ajuns \n dormitor, [i nu pentru c` Tiffany era grea. Ci pentru c` era extrem de sexy. Somnul o f`cuse maleabil` [i se lipise de el,

VREME FURTUNOAS~

51

ascunzându-[i fa]a \n gâtul lui, buzele aproape atingându-i sco- bitura gâtului [i respira]ia ei gâdilându-i pielea. Nu voia s-o a[eze pe pat, s` trag` plapuma peste ea [i s` plece. Voia s` \nchid` u[a \n spatele lor, s`-i scoat` \ncet hainele [i s` se urce \n pat lâng` ea. Nu era nimic neobi[nuit la acea reac]ie, reflect` Mitch. Ceea ce era neobi[nuit, ceea ce \l [oca era c` voia s` o ]in` \n bra]e, s`-i simt` pielea lipit` de pielea lui, picioarele ei printre ale lui, pieptul ei strivit de al lui. Chiar dac` nimic altceva nu s-ar fi \ntâmplat, s` o dezmierde toat` noaptea ar fi fost o pl`cere pro- fund` \n sine. A[ezând-o pe Tiffany pe saltea, Mitch o privi [i sim]i ceva tul- bur`tor \n`untrul s`u. |ncerc` s`-[i spun` c` experimenta un r`spuns natural la p`rul de culoarea miezului nop]ii, la genele negre ca funinginea plecate peste o piele delicat` de culoarea fri[tii, la obrajii pe care orice sculptor ar fi vrut s`-i imortalizeze \n marmur`. {tia c` se am`gea singur. Ceea ce sim]ea nu avea nimic de-a face cu forma unui obraz sau cu o [uvi]` de p`r. Suspecta chiar c` avea foarte pu]in de-a face cu o dorin]` natural`. Aceast` femeie inocent` \l vr`jise. Dac` ar fi avut pu]in` minte, [i-ar fi pierdut urmele imediat. Totu[i mai z`bovi pu]in, acoperind-o cu plapuma [i dându-i la o parte de pe fa]` un cârlion] m`t`sos. |ncercând \n acela[i timp s` descifreze ce anume de la Tiffany Greer \l sensibiliza atât. |n loc s` g`seasc` un r`spuns, sim]i un val de tandre]e cuprinzându-l. Aproape f`r` s`-[i dea seama ce face, el se aplec` [i o s`rut` pe pleoape, retr`gându-se apoi ezitant. Ochii ei se deschiser` brusc. Se uit` la el atât de intens \ncât el se \ntreb` dac` era dezorientat`, sau confuz`, sau chiar speriat`. Mitch deschise gura ca s-o asigure [i s`-i explice ceea ce se \ntâmplase, dar \nainte s` poat` vorbi, Tiffany \[i arcui buzele \ntr-un zâmbet dulce [i somnoros.

52

GAIL DOUGLAS

– Bun`, Mitch, murmur` ea, de parc` l-ar fi cunoscut [i ar fi

avut \ncredere \n el dintotdeauna. |ntinzându-se dup` mâna lui, suspin` mul]umit` [i adormi la loc. Timpul se opri \n timp ce Mitch se uita la ea, cu un nod \n gât. Dup` o eternitate, clipi [i \[i scutur` capul. Un nod \n gâtul lui Mitch Canfield? Din cauza unei femei? O femeie pe care o cunoscuse chiar \n acea zi? O femeie prea tân`r`, prea inocent`, care apar]inea M`rilor Sudului [i nu avea ce c`uta \n aceast`

regiune primitiv` [i neprimitoare? Ce se \ntâmpla cu el? |[i eliber` atent mâna [i se ridic`. Dup` ce se mai uit` câteva momente la Tiffany, se retrase \ncet din dormitor. Când ajunse la u[`, respir` adânc [i se for]` s` plece. Dac` \nv`]ase ceva \n ultimii ani, era momentul când s` plece repede [i definitiv. Ar fi fost o idee bun`, se decise el, s` se ]in` departe de ferm` pentru o perioad`.

*

*

*

Mitch d`râm` receptorul telefonului de lâng` pat pe noptier`,

trezindu-se treptat [i luptându-se la fiecare mi[care cu ]ârâitul asurzitor al telefonului care \l smulgea din \mbr`]i[area lui Tiffany.

– Unchiule Mitch, auzi el.

Recuperând ne\ndemânatic receptorul, Mitch privi ceasul.

{ase [i jum`tate. Nepo]ii lui erau adev`ra]i b`ie]i de fermier.

– Danny? S-a \ntâmplat ceva? \ntreb` el, alungându-[i persis-

tentele imagini senzuale din minte, pentru a face loc \ngrijor`rii.

– Aproape, spuse Danny. |]i aduci aminte când m-ai dus

duminic` la bibliotec` s` m` aju]i la proiectul pentru ora de [tiin]e? Frecându-[i ochii cu degetele, Mitch morm`i ceva afirmativ.

– Ei bine, nu-mi g`sesc noti]ele pe care le-am f`cut, continu` Danny. Le-am c`utat peste tot, [i am ast`zi nevoie de ele la

VREME FURTUNOAS~

53

[coal`. M` gândeam dac` nu cumva le-am uitat la tine acas` când ne-am \ntors s` mânc`m pizza.

– A[teapt` pu]in. M` duc s` m` uit, spuse Mitch, punând

receptorul pe pern` [i trecându-[i picioarele peste marginea patului. St`tu un moment pe marginea saltelei, apoi se for]` s` se ridice [i se \ndrept` spre living. Imagina]ia trupului s`u gol surprins` \n oglind` \i confirm` ceea ce [tia deja. |ncheiase ziua precedent` râvnind la Tiffany Greer, [i \ncepea o nou` zi \n aceea[i situa]ie nepl`cut`. Se uit` s` vad` [i dac` avusese o noapte proast`. P`rul \i era zburlit, trebuia s` se b`rbiereasc` urgent [i avea [i cearc`ne sub

ochi. Petrecuse prima parte a nop]ii luptându-se cu o insomnie, iar restul nop]ii fiind prins \ntr-un caleidoscop de vise erotice. |i trebuir` câteva minute s` g`seasc` noti]ele lui Danny. D`du dezaprobator din cap \n timp ce ridica receptorul tele- fonului din living.

– Danny, de ce memoria ta este atât de bun` \ncât ai putut

s` zici exact unde ]i-ai l`sat caietul, dar e[ti atât de aiurit [i \]i tot

ui]i lucrurile aici?

– Acela[i lucru m-a \ntrebat [i mama, spuse Danny. Cred c`

problema este c` m` simt \ntotdeauna atât de bine cu tine, \ncât uit de orice altceva. Mitch pufni. Era evident c` el nu era singurul Canfield care st`pânea arta manipul`rii. Dintr-o dat`, o imagine a lui Tiffany râzând \[i f`cu loc \n mintea lui, exact a[a cum ap`rea \n visele sale: Tiffany \n vechiul

lui dormitor, ochii ei l`crimând de râs \n timp ce el b`lm`jea ni[te prostii despre florile de ghea]`, Tiffany \n bra]ele lui, zâm- bindu-i, Tiffany \ntins` pe pat – patul lui

– Bun` \ncercare, pu[tiule, spuse el repede, \ncercând s` fie

atent la Danny. Ce facem acum?

– P`i, b`nuiesc c` a[ putea s`-i explic profesoarei. Probabil c` m` va penaliza cu vreo zece puncte pe pu]in.

54

GAIL DOUGLAS

– Adu [i viorile s` te acompaniez, zise Mitch, neputând s` \[i

ascund` amuzamentul din voce. OK. Am pornit spre voi.

– O! Mul]umesc, spuse Danny, reu[ind s` par` mirat.

– Cu pl`cere, dar data viitoare când mai vii aici o s`-]i lipesc

toate lucrurile tale de tine. Aceste drumuri de diminea]` o s` fie

\n curând prea mult pentru un b`trân ramolit ca mine.

– {tiu, unchiule Mitch. |mi pare foarte r`u. Sincer.

Mitch se strâmb` la receptor. Nu se a[tepta ca b`iatul s`

aprobe c` era ramolit.

– O s` ajung \naintea autobuzului [colii, promise el. Adic` \nainte de opt, nu?

– Da. |]i r`mân dator pentru asta, unchiule Mitch.

Mitch \[i d`du ochii peste cap \n timp ce puse receptorul \n furc`. Abia pe la jum`tatea drumului \[i aduse aminte c` pl`nuise s` nu mai treac` pe la ferm` cât timp Tiffany era acolo. Dar nu

avea cum s` fie o problem`, \[i spuse. Sigur nu se trezise, oricum.

*

*

*

Tiffany se de[tept` \n zgomotele unei gospod`rii \n care era clar c` toat` lumea \ncerca \n zadar s` fac` lini[te \n timp ce f`ceau lucrurile obi[nuite de diminea]`. Bâjbâi dup` ceasul de c`l`torie pe care \l pusese pe noptier` \n mijlocul nop]ii. Era dup` trei când a deschis ochii [i [i-a dat seama \ncetul cu \ncetul unde era [i cine o dusese acolo. Abia se ab]inu s` nu ]ipe. Dup` ce se schimb` \ntr-o c`ma[` de noapte [i \[i despachet` bagajele, se \ntoarse \n pat, dar nu reu[i decât s` stea treaz`, cu ochii \n tavan, reamintindu-[i fiecare detaliu al conversa]iei cu Mitch, retr`ind fiecare atingere [i acel unic s`rut pe care [i-l d`duser`.

VREME FURTUNOAS~

55

|[i apropie ceasul de fa]` [i se uit` lung la el. {apte fix. Puse ceasul la loc [i se cuib`ri mai bine sub plapum`, \mbr`]i[ând perna. Zece minute mai târziu, Tiffany accept` faptul c` nu mai dormea. Mintea ei se chinuia s` capteze vaga amintire a lui

Mitch c`rând-o \n pat, aplecându-se asupra ei, ochii lui plini de

o c`ldur` ciudat`, mâna lui a[ezându-i u[or p`rul. Fusese

cuprins` de un straniu sentiment de apropiere care refuza s` dispar`. Lumina rece a dimine]ii ar fi trebuit s-o fac` s` gân- deasc` limpede, reflect` ea. De ce nu mergea? Dintr-o dat`, se hot`r\ s` se trezeasc`. Nu se f`cuse nici un plan s` munceasc` cu Pete [i Jackie \n prima zi de la venirea ei, dar nu prea avea sens s` trând`veasc` toat` ziua, gândindu-se la

toate evenimentele ciudate din ziua precedent`. Pe de alt` parte, cu cât se vedea cu gazdele ei mai curând, cu atât totul se

va termina mai repede. Nu \[i putea da seama ce credeau ei

despre ea, nu numai datorit` scenei demne de „Frumoasa ador- mit`“, ci [i datorit` schimburilor \ncinse de cuvinte pe care le

avusese cu Mitch. Singurul lucru care \i f`cea ru[ine s` fie suportabil` era fap-

tul c` nu trebuia s` dea ochii cu Mitch. Probabil c` pân` va veni

el la ferm`, ea avea s` fie femeia ra]ional`, \n toate min]ile, care

plecase din Hawaii cu ceva mai mult de o zi \n urm`. Poate avea chiar s` fie insensibil` la impactul senzual al acestui b`rbat pân` atunci. R`spunsul ei nebunesc trebuia s` fie rezultatul c`l`toriei cu snowmobilul. Citise c` putea avea influen]e mari [i ciudate asupra oamenilor.

*

*

*

Buc`t`ria era la fel de mare, de vesel` [i de primitoare cum Tiffany \[i imaginase \ntotdeauna c` trebuie s` fie o buc`t`rie de

56

GAIL DOUGLAS

ferm`, numai cu lemn albit de stejar cu ornamente albastre, tapet pictat [i perdele luminoase. B`ie]ii erau afar` f`când scan- dal \n z`pad` \n timp ce a[teptau autobuzul [colii, Pete cur`]a z`pada de pe alee, iar Rebecca era \n buc`t`rie, sub masa lung` [i oval`, mergând \n patru labe \n pijamaua ei roz, jucându-se. Era o atmosfer` familial` de care Tiffany se bucura din plin. |mbr`cat` \ntr-un costum de jogging verde deschis, se a[ez` la cap`tul mesei, savurând o can` de cafea aburind`, ni[te biscui]i abia sco[i din cuptor [i ni[te fructe proaspete. Urm`ri fascinat` cu Jackie se ocupa de nenum`rate treburi [i de crize minore cu minimum de agita]ie [i maximum de eficien]` \n timp ce nu pierdea un cuvânt din conversa]ia lor. Tiffany \[i ceru scuze, dar Jackie o opri râzând.

– Mitch avea dreptate, spuse Jackie. Dup` lungul zbor cu

avionul [i toate fusele orare pe care le-ai traversat, nu ar fi tre- buit s` te ]inem treaz` atâta timp.

Tiffany nu se putu ab]ine s` se \ntrebe dac` Mitch \i g`sise scuze \nainte sau dup` ce o dusese \n pat. Nu ar fi fost nici o diferen]`, dar se enerv` la gândul c`, pe când ea adormise cu o inocen]` copil`reasc` mai potrivit` Rebecc`i decât unei femei mature, Mitch \[i luase responsabilitatea de a decide ce s` fac` \n privin]a ei. Singura ei consolare era c` el nu considerase potrivit s` o schimbe \n c`ma[a de noapte. Alung` acel gând \n momentul când sim]i o c`ldur` \n[el`toare cuprinzând-o. – Jackie, pot s` te ajut cu ceva? \ntreb` ea vesel`. Jackie zâmbi.

– Nu, mul]umesc. Totul este sub control. Relaxeaz`-te. O s`

munce[ti pe rupte \n curând. Sunt foarte multe locuri de v`zut

\n urm`toarele zile dac` vrei s` cuno[ti cu adev`rat afacerea noastr`. Tiffany sim]i deodat` un curent de aer rece atingându-i gleznele goale. Se \ntoarse spre u[a din spate a casei.

VREME FURTUNOAS~

57

Dup` ce \[i scutur` viguros picioarele pe pre[ul de la intrare, Pete \[i b`g` capul pe u[a buc`t`riei. – Iubito, mai este cumva vreun bidona[ cu lichid de dezghe]at \n bufetul de sub chiuvet`? o \ntreb` el pe Jackie. Nu se urne[te deloc u[a de la dubi]`.

Lichid de dezghe]at, gândi Tiffany \n timp ce Pete lu` recipi- entul pe care i-l \nmânase Jackie [i ie[i. Alei care trebuiau desz`pezite, deoarece vântul spulberase z`pada \n timpul nop]ii. S` te scuturi de z`pad` pe pre[ul din fa]a u[ii de fiecare dat` când vii de afar`. S` te \nfofole[ti din cap pân`-n picioare de fiecare dat` când ie[i afar`. Chiar voia s` tr`iasc` aceste lucruri mai mult de câteva zile? Nu avea de ales, \[i aminti singur`. Dac` se \ncheia afacerea, trebuia s` stea, fie c` \i pl`cea, fie c` nu. Dup` câteva minute, Pete ap`ru din nou, \ntinzând bidona[ul.

– A mers, a[a c` plec imediat ce se \nc`lze[te motorul. Se uit`

la Tiffany [i \i surâse \ntr-un fel care-i f`cu stomacul s` se strâng`,

deoarece sem`na foarte mult cu zâmbetul amuzat al lui Mitch.

– Nu [tiu de ce m` gr`besc, spuse el. M` duc la dentist.

Tiffany râse [i \i f`cu un semn de consolare, dar se uit` \n alt` parte când Jackie se duse la u[` s` \l s`rute. Afec]iunea lor o impresiona cumva. Pete plecase de câteva minute, Rebecca o rupsese la fug` spre living [i Jackie se dusese dup` ea, când Tiffany sim]i un nou val de aer rece pe la glezne [i auzi un nou scuturat de picioare. Se \ntreb` dac` dubi]a lui Pete se oprise cumva pentru c` nu a l`sat motorul s` se \nc`lzeasc` destul. |[i ridic` privirea cu sprâncenele arcuite \ntreb`tor. Dar nu Pete ap`ru \n u[` de data aceasta. Era Mitch, care \[i scotea cu o mân` c`ciula [i [i-o \ndesa \n buzunar, iar cu cealalt`

\[i descheia jacheta. Ochii lui \i \ntâlnir` pe ai lui Tiffany [i se m`rir`. P`rea complet z`p`cit [i se opri la intrare.

– Ce cau]i aici? \ntreb` el.

Capitolul 6

Tiffany era [ocat`, [i avea respira]ia \ntret`iat`. Cum putea un b`rbat s` arate atât de atr`g`tor, cu tot p`rul r`v`[it din cauza [epcii [i cu fruntea \ncruntat`? Cum putea s` fie atât de sexy când avea corpul zvelt \nfofolit \n atâtea haine, [i cum putea fi atât de irezistibil? Tot ce putea face era s` nu par` nicidecum afectat`. Se uit` când \ntr-o parte când \n alta, ca [i

cum ar fi vrut s` se asigure exact unde era [i de ce ar fi el atât de surprins s` o g`seasc` acolo.

– P`i

– {tiu asta, spuse el pierzându-[i r`bdarea. Dar ce faci \n

tu m-ai adus aici, \]i aminte[ti?

buc`t`rie?

Ea se uit` \n jos \n farfurie, apoi din nou la el.

– Iau micul dejun!

Exasperat, mai \ncerc` o dat`.

– Vreau s` spun, de ce te-ai trezit atât de devreme? Ar trebui s` recuperezi ni[te ore de somn.

– N-am putut s` dorm, r`spunse ea.

– Dormeai destul de bine ultima dat` când te-am v`zut.

VREME FURTUNOAS~

59

– M-am trezit, \i explic` ea calm`. Cred c` am r`mas \nc` la

fusul orar din Hawaii, sau cel pu]in pe undeva prin mijlocul Pacificului. Nu era nevoie s`-i spun` c` el era cauza insomniei ei.

– Apropo, mul]umesc c` m-ai ridicat – literalmente, se for]`

s` adauge. Fu recompensat` cu o urm` de zâmbet.

– Pl`cerea este de partea mea, ca \ntotdeauna, murmur` el,

apoi \[i propti un picior pe treapta de sus [i se aplec` pentru a-[i

descheia gheata. Lui Tiffany \i veni \n minte gândul c` Mitch nu p`rea atât de

indiferent sau dornic s` flirteze a[a cum fusese cu o zi \nainte.

{i ar`ta de parc` noaptea sa nu fusese mai lini[tit` decât a ei.

Oare o petrecuse cu vreo femeie \nfocat`? Jackie o salv` de la tortura acelui gând care, \n mod ciudat,

o deranja; aceasta intr` din nou \n buc`t`rie, ]inând-o pe Rebecca \n bra]e.

– Mitch, \mi r`sfe]i fiul, \l dojeni ea \n timp ce se \ndrepta

spre u[` pentru a-i ura bun-venit. Cum va \nv`]a Danny s` fie gri- juliu cu propriile lucruri, dac` tu i le aduci \napoi mereu? I-am spus s` nu te roage s` vii \n diminea]a asta.

– Nu m-a rugat, spuse Mitch, sco]ându-[i gheata [i schim-

bându-[i pozi]ia pentru a [i-o descheia [i pe cealalt`. Danny m-a \ntrebat doar dac` este la mine acas` caietul lui. Era chiar

preg`tit s`-[i primeasc` pedeapsa de la profesoara lui. A fost alegerea mea aceea de a-l mai salva \nc` o dat`. {i \n plus, [tiam

c` avusese la el caietul la mine acas`, [i nu mi-am amintit acest

lucru atunci când am plecat, a[a \ncât, cum pot fi dur cu el pen-

tru c` l-a uitat? Când ambele ghete fur` scoase, se \ndrept`, \[i scoase

jacheta, o arunc` pe cuier, [i apoi p`[i f`r` zgomot \n buc`t`rie,

\n [osete gri, goase, pentru munc`. Purta o helanc` neagr` pe gât, iar pe deasupra un pulov`r

60

GAIL DOUGLAS

multicolor. Pantalonii negri i se mulau pe liniile ferme ale [oldurilor [i ale coapselor. „Calm`“, \[i spuse Tiffany cu disperare \n timp ce respi- ra]ia ei devenea necontrolat`, iar mâinile \ncepuser` s`-i tremure.

– Oricum, continu` el f`r` a-i mai arunca vreo privire, am

ajuns aici chiar \nainte ca autobuzul s` soseasc` s`-i ia pe copii la [coal`, a[a \ncât cred c` b`iatul nostru era destul de nervos pen-

tru a se hot`r\ ca data viitoare s` fie mai atent. Fa]a i se lumin` cu un zâmbet de-ndat` ce Rebecca \ntinse bra]ele spre el.

– Ce face Becky a mea? spuse el, luând feti]a [i ridicând-o

mult deasupra capului s`u, destul \ncât s-o fac` s` gângureasc`

plin` de \ncântare. Tiffany \ncerc` s` nu priveasc` scena. O mi[ca \n mod inex- plicabil. Dar nu se putu ab]ine.

– D`-mi-o \napoi, \i ordon` Jackie cu un zâmbet indulgent.

– Acum, când de restul familiei am avut deja grij`, e timpul s-o \mbrac [i pe asta mic`. Mitch o pred` pe micu]` [i se duse la ma[ina de g`tit. Ridicând capaul, se uit` \n oal`. – A mâncat toat` lumea?

– A mai r`mas destul p`sat [i pentru tine, spuse Jackie.

Intuisem c` Danny ar putea s` te conving` s` vii pe aici, a[a c`

am f`cut mai mult. Serve[te-te. De vreme ce Jackie o lu` pe Rebecca sus, iar Mitch lu` un

castron din dulap f`r` a \ncerca m`car s` lege vreo conversa]ie, Tiffany \ncepu s` se simt` groaznic de ignorat`. Foarte bine, se gândi ea. Oricum nu voia s` vorbeasc` cu acel b`rbat. Se con- centr` asupra termin`rii ultimelor fructe de pe farfurie [i a ultimelor \mbuc`turi de biscui]i cu miere. Mitch \[i punea cu polonicul fiertur` de ov`z \n caston când, f`r` a se uita \n spate la ea, spuse:

– Tiffany, [tiu c` ai [osete pentru c` eu \nsumi le-am ales.

VREME FURTUNOAS~

61

N-ar trebui s` umbli \n picioarele goale. Sunt curen]i reci la nivelul podelei, mai ales acolo unde stai tu. Se uit` la el pu]in [ocat`. |i observase gleznele goale? Sim]i un nou val de c`ldur` aprinzându-se \nl`untrul ei, dar \i puse cap`t repede [i cu hot`râre. Tot ceea ce observase el era un

nou motiv pentru care s-o cic`leasc`. Cu \nc` un zâmbet fals, ea

\i spuse cu dulcea]` \n glas:

– Ce bine \mi pare c` te v`d din nou, Mitch, cu toate c` nu

sunt sigur` dac` pot face fa]` atât de devreme, diminea]a, farmecului t`u covâr[itor. Mitch \ntoarse capul spre Tiffany pentru a o str`punge cu o

privire ascu]it`, dar zâmbi, dându-[i seama c` merita remarca aceea ironic`. Fusese atât de concentrat s` nu arate cât de pl`cut surprins era când o v`zuse, \ncât avusese un comporta- ment re]inut pân` la impolite]e fa]` de ea.

– Ce ai mâncat la micul dejun? \ntreb` el.

Tiffany se \ncrunt` peste marginea ce[tii pe care o ridicase

la buze. Ca din senin b`rbatul dorea s` fie sociabil.

– Jackie mi-a preg`tit o farfurie cu fructe, r`spunse ea.

– O farfurie cu fructe. ~sta-i mic dejun hawaiian, nu un mic dejun \n Winnipeg.

– Este genul meu de mic dejun, spuse Tiffany cu hot`râre.

Jackie a presupus c` eu sunt obi[nuit` s` iau o mas` u[oar`, de fructe proaspete, [i a presupus foarte bine.

– Poate c` \ntr-adev`r e[ti obi[nuit` cu a[a ceva, dar prin

locurile astea, ar fi mai bine s` treci pe fiertur` de ov`z. Jackie

o face mai gustoas` decât alte gospodine. Rade ni[te nuc[oar`

\n ea, [i pune ni[te scor]i[oar`, cred. |n orice caz, este genul de \nt`ritor de care ai nevoie \n aceast` ]ar`. Se lipe[te de coaste [i te \nc`lze[te \n interior.

– Nu sunt genul care s` m`nânc ceva care s` se lipeasc` de

coaste, [i \n mod sigur nu am nevoie s` mi se \nc`lzeasc`

|nchise repede gura, dându-[i seama c` aproape

62

GAIL DOUGLAS

recunoscuse c` ultimul lucru de care avea nevoie era ca inte- riorul ei s` fie \nc`lzit. Prezen]a lui Mitch era mai mult decât suficient` pentru a avea acest efect, oricât de iritant era, dar cu siguran]` ea nu dorea s` recunoasc` acest lucru \n fa]a lui. Dar era prea târziu; \[i d`du seama de acest lucru imediat ce \l v`zu privind-o, cu lingura suspendat` la jum`tatea drumului c`tre gur`, cu zâmbetul acela familiar de „[tiam asta“ care \i f`cea col]ul buzelor s` se ridice u[or.

– N-ar trebui s` te \ntorci \n ora[ pentru a-]i deschide magazinul? \ntreb` ea cu sub\n]eles.

El râse [i-i arunc` o privire pref`cut \ngrozit`.

– Vorbe[ti serios? Chiar crezi c` a[ lucra \n acel loc? Care ar

fi rostul de a fi [ef dac` nu-]i angajezi oameni care s` fac` trea- ba de zi cu zi?

Tiffany \l studie, cu ochii \ngustându-i-se.

– Nu-]i mai \nghit jocul acesta de „pierde-var`“, spuse ea cu

hot`râre. Nimeni nu face un succes dintr-o afacere competitiv` cu

aceast` atitudine pe care te str`duie[ti s-o afi[ezi. De ce faci chestia asta?

Ce fac?

Pretinzi s` fii ceva ce nu e[ti.

O

privi drept \n ochi.

Dimpotriv`. Eu sunt unul dintre pu]inii oameni pe care-i

cunosc, care nu pretinde a fi ceva ce nu e. Ce vezi, asta sunt. Atât [i nimic mai mult, nimic ascuns, nimic profund sub o spoial`, nu-mi atribui calit`]i pe care nu le posed, Tiffany. Aceasta este cea mai mare sl`biciune a femeii [i obiceiul cel mai cumplit. Ea se str`duie[te s` vad` b`rbatul mai bun decât este de fapt, apoi \l ur`[te când acesta nu se ridic` la nivelul imaginii pe care ea [i-a creat-o despre el. Tiffany \l privi cu gura c`scat`, uimit` de vehemen]a discur- sului; vorbise \n stilul lui obi[nuit, t`r`g`nat, cu obi[nuitul zâm- bet de „b`iat de[tept“, dar \[i expusese punctul de vedere [i o r`ceal` brusc` \n ochii lui \l confirmase.

VREME FURTUNOAS~

63

– Ce \nseamn` asta? \ntreb` ea \ncet când \[i mai veni \n fire.

M` avertizezi prietene[te, Mitch? L`sând jos lingura, Mitch se blestem` \n sinea lui. Vorbise ca un egoist cinic, prevenind o femeie superb` de a nu-[i pune \n totalitate baza \n el. De parc` el ar fi un trofeu extraordinar. Ei

bine, nu era mare scofal` de trofeu, [i probabil c` era \ntr-adev`r un egoist cinic. {i poate c` Tiffany era prea dulce [i prea deli- cat` pentru a se descurca. Avea nevoie de avertisment, pentru a se feri de b`rba]i ca Mitch Canfield. N-ar fi to]i atât de aten]i s` nu profite de ea. Se ridic` \n picioare, merse spre cel`lalt cap`t al mesei, o cuprinse pe dup` umeri, [i o ridic` \n picioare.

– Da, spuse el, cu voce brusc r`gu[it`. Un avertisment pen-

tru amândoi. |[i cobor\ gura peste a ei, \ntr-un s`rut posesiv, f`r` menaja- mente. A[a dorea el s` fie. Nu dorea s` \ncurajeze la delicate]e, nu dorea mu[c`turi u[oare menite s` fac` o femeie s` vrea mai mult. Acesta era ultimul s`rut. Un sfâr[it al acestei nebunii. La \nceput, Tiffany era prea uimit` pentru a protesta. Dup` numai câteva secunde, era prea implicat`, prea cufundat` \n pl`cere pentru a da m`car impresia unei \mpotriviri. Limba lui Mitch, fierbinte [i agresiv`, \i dep`rt` buzele [i \ncepu s` exploreze ceea ce era ascuns \n spatele lor. Ea gust` aromele de nuc[oar`, scor]i[oar` [i ar]ar dulce, \n timp ce pro- pria ei limb` \ntâlni instinctiv [i mângâia limba lui. Când mâinile lui eliberar` umerii pentru a-[i croi drum prin p`rul ei, \nclinându-i capul pe spate, iar gura lui puse [i mai mult st`pânire pe a ei, bra]ele ei se \ncol`cir` \n jurul taliei lui, strângând-o, tr`gându-i corpul spre al s`u. Auzi un geam`t \nfundat [i senzual r`zbind din gâtul lui [i \i sim]i vibra]iile cioc-

nindu-se de buzele ei. Era foarte con[tient` de strânsoarea cu care \i presa trupul de al ei [i o durere puternic` dar pl`cut` se instal` \ntre coapsele ei. Nu [tiuse niciodat` c` ar putea

64

GAIL DOUGLAS

cunoa[te vreodat` o nevoie atât de brusc` [i de nes`buit`.

Tiffany plutea \ntr-o stare de abandon fericit. Mâinile ei se mi[cau constant pe spatele lui Mitch, aventurându-se apoi pe pieptul [i pe umerii lui, atingând u[or sfârcurile lui tari, mas- culine. Adora s`-l simt` lipit de ea. Mitch gemu din nou când limba ei o mângâie pe a lui [i o ademeni \ntr-un dans ame]itor.

– M` \nnebune[ti, [opti el. Nu trebuia s` se \ntâmple asta,

Tiffany. Nu a[a \mi imaginasem. |mi sco]i la iveal` toate inten]iile. M` \nvingi de fiecare dat` f`r` m`car s` te str`duie[ti, f`r` s`-]i dai seama de ceea ce faci. Apoi \i prinse \ntre din]i buza inferioar` plin` [i i-o mu[c` blând, apoi \[i trecu limba peste ea calmând-o. Nu \n]eleg nimic din toate astea, spuse el \n timp ce buzele lui le acoperir` din nou pe ale ei. Nici Tiffany nu \n]elegea nimic din ce se \ntâmpla. Dar nu-i p`sa. Camera se \nvârtea. Podeaua se \nclina \n toate p`r]ile, ca

o plut` pe ni[te ape \nvolburate, iar ea se ag`]a de Mitch, cu

echilibrul instabil, deoarece picioarele \i erau prea moi pentru

a o mai putea sus]ine. De parc` ar fi ghicit cât de tulburat` era, el \[i l`s` ambele mâini s` alunece pe corpul ei pân` \i ajunser` la fese [i le

cuprinser`, apoi o ridic` pentru a o sprijini pe marginea mesei. Mi[cându-se \ntre coapsele ei, el \[i afund` degetele \n carnea

ei fin` pentru a o \mpinge \nspre el.

– Mitch, [opti ea. Oh, Mitch, de ce te doresc atât de mult?

Cum pot s` doresc un b`rbat pe care nici m`car nu-l cunosc? Naivitatea \ntreb`rii ei \l readuse pe Mitch cu picioarele pe p`mânt mai repede decât o lopat` plin` de z`pad` aruncat` \n fa]`. El \n`l]` capul [i se uit` \n jos la ea, c`utându-i privirea r`t`cit`, blestemându-se c` a \nceput ceva ce nu trebuia s` ter- mine. Nu era cinstit fa]` de Tiffany. Nu era corect din partea lui; femeile din via]a lui n-ar pune o astfel de \ntrebare. Ele nu trebuiau s` cunoasc` un b`rbat pentru a-l dori. La dracu’, ele

VREME FURTUNOAS~

65

preferau s` nu [tie prea multe. F`r` intimit`]i, f`r` promisiu- ni, f`r` obliga]ii. Sex protejat, atât emo]ional cât [i fizic. Aceste lucruri erau prea reci [i false pentru gusturile lui, dar Tiffany era prea blând`, cald` [i real` pentru pacea lui interioar`.

Prinzându-i fa]a \ntre palme, el se for]` s`-i zâmbeasc`, sperând c` reu[e[te s` fabrice cel mai insolent [i arogant zâmbet.

– Poate c` dac` m-ai cunoa[te, nu m-ai dori atât de mult,

suger` el \ncet, cu toate c` de-ndat` ce vorbi, \[i dori s` se fi gândit de dou` ori \nainte de a deschide gura. Acest fel de comentariu se g`sea la acela[i nivel cu acea replic` ieftin` „e[ti prea bun` pentru mine“, care stârnea curiozitatea [i compa- siunea unei femei.

Tiffany ie[ea \ncet dintr-o cea]` de senzualitate, iar corpul ei era \ncins, \n timp ce mintea ei \ncerca s`-[i vin` \n fire [i s` se controleze o dat` cu stingerea brusc` a pasiunii lui Mitch.

– Ce-ai spus? \ntreb` ea.

Mitch scutur` din cap.

– Nimic.

– Dar

– N-am spus nimic care s` merite s` fie repetat, spuse el cu

hot`râre. Dându-[i seama c` rupsese vraja, dar nu [i \mbr`]i[area, lu` mâinile lui Tiffany [i f`cu un pas \napoi, tr`gând-o doar atât cât s-o ajute s` coboare de pe mas`.

Ne[tiind cum s` treac` lin peste acest moment neobi[nuit, \i d`du drumul pur [i simplu, \i ciufuli scurt p`rul de parc` ar fi fost un c`]elu[ dr`g`la[ [i \ncepu s` strâng` masa. Tiffany se duse \napoi la scaunul ei, buim`cit`, neputând s` gândeasc` limpede.

– Cum ]i se par lucrurile pân` \n prezent? \ntreb` el,

purtându-se de parc` nimic extraordinar nu se \ntâmplase \ntre ei [i vorb`ria m`runt` era un lucru perfect natural.

– Ce lucruri? \ntreb` ea cu o voce pierdut`.

66

GAIL DOUGLAS

– Cum ]i se pare Winnipeg? Cum ]i se pare iarna? Mitch lu`

castronul \n care mâncase \mpreun` cu farfuria ei [i le duse la chiuvet`. Vei reu[i s` te descurci cu via]a din nord dac` \nchei o \n]elegere cu Peter [i cu Jackie [i va trebui s` r`mâi aici pen- tru un timp? Ea ridic` din umeri, cu nep`sare.

– Nu [tiu sigur, spuse ea, ad`ugând \n sinea ei c` erau multe

lucruri de care nu era sigur`, ca de exemplu, jocurile pe care le

juca Mitch. Pur [i simplu nu sunt sigur`, repet` ea, mai mult pentru sine decât pentru el. – Dar mai crezi c` po]i fi obiectiv` \n ceea ce prive[te recomandarea?

– Da, spuse ea, \mpingând b`rbia \n sus când se dezmetici

[i \ncepu s` ajute la strâns. Destul cu prostia asta de a sta cu

ochii pironi]i, \[i spuse ea. Dac` cele dou` companii sunt potrivite una pentru cealalt`, nu voi avea nici o problem` \n

recomandarea unei achizi]ion`ri de ac]iuni. Oricum, Paradise Foods n-ar renun]a la afacere dac` decid c` nu sunt preg`tit` s` stau pentru perioada de tranzi]ie. Este o corpora]ie foarte mare, cu propriet`]i \n toat` lumea. Trebuie s` existe vreun suflet excentric care [i-ar dori din toat` inima s` vin` aici.

– |n]eleg, spuse Mitch \n timp ce sp`la vasele, gândindu-se

serios la vorbele ei. Ea ar putea pleca din Winnipeg. S-ar putea

s` n-o mai vad` niciodat`, era foarte posibil ca acest lucru s` se \ntâmple, iar lui nu-i pl`cea ideea. Excentric? repet` el, accen- tuând cuvântul rostit. E chiar atât de r`u? Tiffany \n[f`c` un prosop de vase [i \ncepu s` [tearg`.

– Mitch, am ajuns aici abia ieri, spuse ea. Recunosc c` sunt

oarecum cople[it` de duritatea care pare a fi necesar` pentru a m` descurca aici, dar nu sunt preg`tit` s` m` dau \n l`turi de la provocare, \nainte de a-mi acorda mie \ns`mi [ansa de a m` confrunta cu ea. El \i arunc` o privire dintr-o parte [i zâmbi.

VREME FURTUNOAS~

67

– Iubito, acum n-ai decât s` stai s`-]i plângi \n pumni. Nu

e[ti atât de puternic`.

– Nu z`u? B`rbia ei urc` din nou \n timp ce-l r`spl`tea cu un zâmbet rece.

– De unde [tii c` nu sunt o floare a z`pezii rezistent`? Mitch râse.

– Vrei s` pariezi?

– Pe ce? Pe abilitatea mea de a m` acomoda \ntr-un mediu necunoscut?

L`sându-[i la o parte propriile dubii, Tiffany decise c` se s`turase s` fie considerat` mai slab` doar pentru faptul c` nu fusese n`scut` [i crescut` \ntr-un iglu.

– Accept pariul t`u, spuse ea sfid`tor. Care este miza?

Mitch tr`gea de timp [i evita r`spunsul f`cându-[i de lucru la chiuvet` [i [tergând masa. Nu se a[teptase la r`spunsul lui Tiffany, dar \[i d`du seama c` ar fi trebuit s` [tie c` mândria ei \[i va intra \n rol. Acum va \ndura absolut orice surpriz` i-ar rezerva nordul, decât s` recunoasc` faptul c` nu poate face fa]`.

Iar el s-a blocat singur \ntr-un punct mort. Acum va trebui s`-i dovedeasc` c` iarna din Winnipeg o poate \nvinge – dar nu se putea hot`r\ dac` voia \ntr-adev`r s` câ[tige pariul sau s`-l piard`.

– Ei bine? spuse Tiffany cu ner`bdare \n timp ce [tergea

ultimul vas [i atârna apoi prosopul la uscat. Ai de gând s` spui

care este miza? Lui Mitch \i veni \n minte c` ar putea s-o fac` pe Tiffany s` renun]e la aceast` nerozie \nainte ca aceasta s` \nceap`.

– Bine, ce zici de asta? spuse el, \n[f`când un prosop pentru

a se [terge pe mâini \n timp ce se \ntorcea spre ea, \ncercând s` par` sincer.

– Dup` câte \mi dau seama, va trebui s` petreci aici cel pu]in zece zile pentru a alc`tui un raport complet. Tiffany \[i \ndoi bra]ele \n jurul pântecului, \ntr-un gest

68

GAIL DOUGLAS

instinctiv de auto-ap`rare. |n ochii lui Mitch era o sclipire periculoas`. Acum \n ce se mai b`ga ea oare?

– Sau probabil voi sta aici dou` sau trei s`pt`mâni.

– Atunci, s` zicem dou` s`pt`mâni. Dac` rezi[ti atât de mult timp f`r` s` recuno[ti c` n-ai putea niciodat` s` r`mâi o

perioad` atât de lung`, te trimit cu avionul, pentru un week- end, \ntr-un loc idilic \n Caraibe.

– Un weekend \n Caraibe? murmur` ea, \n]elegând ce era cu

acea sc`p`rare din ochii lui. Sun` foarte bine, spuse ea calm, arborând apoi cel mai str`lucitor zâmbet al ei. {i dac` pierd, vii cu mine? Mitch o privi fix un moment, \nainte de a clipi aprobator. Nu mai fusese de mult timp pus cu botul pe labe, [i niciodat` cu atât de mult` \ndemânare.

– Deci accep]i pariul? \ntreb` el, \ntinzând mâna \n semn de \ncheiere a \n]elegerii.

Tiffany accept` strângerea de mân`. Era o strângere de mân` hot`rât`, cald` [i electrizant`, dar ignor` semnalele de alarm` [i se concentr` gândindu-se cum va reu[i s`-i dovedeasc` acestui mascul l`ud`ros de ce era ea \n stare.

– Accept, dac` accep]i [i tu, r`spunse ea.

Ochii lor se \ntâlnir` [i r`maser` pironi]i uitându-se unul la cel`lalt, \n timp ce zâmbetele lor se stingeau treptat, iar mâinile le r`maser` \mpreunate timp de câteva momente \ndelungate, pân` ce le auzir` pe Jackie [i Rebecca venind jos, cântând un cântec f`r` rost. Un cântec „acum sosim“ tare [i f`r` rost. Când Jackie [i fiica sa intrar` \n buc`t`rie, Tiffany \[i b`g` mâinile \n buzunare. Micu]a alerg` direct la unchiul s`u, iar el

o ridic` [i o a[ez` pe umerii s`i.

– Care sunt planurile pentru diminea]a aceasta? o \ntreb` el pe Jackie.

– Nu aveam nici un plan. Nu ne a[teptam ca o persoan` care

a traversat jum`tate din lume s` fie ner`bd`toare s` ias` atât de

VREME FURTUNOAS~

69

devreme. Jackie f`cu o pauz`, apoi scutur` din cap. Ai dori probabil s` scapi mai repede de marele tur [i-]i devansezi pro- gramul, Tiffany, dar bona lui Becky nu va veni decât pe la ora unu, a[a c` nu-]i pot ar`ta \mprejurimile.

– Nu-i nici o problem`, spuse Tiffany. Voi ie[i s` fac o plimbare.

– Ai dori probabil s` te mai gânde[ti la aceast` variant`,

interveni Mitch, apoi tres`ri \n timp ce Rebecca \i apuc` un smoc de p`r pentru a se putea ]ine bine \n timp ce se bâ]âia \n sus [i-n jos \ntr-o \ncercare de a-l face s` se joace „dii c`lu]ule“

cu ea.

– Sunt minus 25 de grade afar`. Iar factorul de vânt de ast`zi este de -40. Tiffany [tia c` el \ncerca s-o alarmeze – [i chiar reu[ea.

– Dar, de fapt, ce este acest factor de vânt?

Galopând ciudat \n cerc \n timp ce Rebecca gângurea

fericit`, Mitch \i explic` \n cei mai simpli termeni posibili:

– Termometrul \nregistreaz` -25 de grade, dar vântul care

vine \n contact cu pielea, face temperatura s` par` mult mai

sc`zut`. F`cu o pauz` pentru a-i zâmbi lui Tiffany.

– Totu[i, exist` [i ve[ti bune. Maxima de azi se preconizeaz`

s` ajung` la 20, continu` el. Poate chiar la 18. Ea zâmbi de parc` ar fi fost \ncurajat`.

– Bine, atunci, \n cazul acesta, va fi chiar \nvior`tor, a[a c`

m` voi duce s` fac acea plimbare. V` rog s` m` scuza]i, dar voi

fugi sus [i voi \ncepe s` m` \nfofolesc \n echipamentul de supravie]uire, special ales pentru mine.

|ntorcându-se pe c`lcâie [i \ndreptându-se c`tre holul prin- cipal [i spre sc`ri, Tiffany \l auzi pe Mitch chicotind.

– Nu-]i uita lenjeria de corp, spuse el când ea ajunse la u[`. Ea se opri [i se zbârli la el.

– Mitch! Pentru numele lui Dumnezeu, trebuie s` fii atât Se opri brusc când o v`zu pe Jackie f`când eforturi zadar-

de

nice de a-[i re]ine o izbucnire \n râs. Tiffany trase adânc aer \n

70

GAIL DOUGLAS

piept [i \l expir` când ajunse cu num`r`toarea la cinci, [i zâmbi.

– Vrea s` spun` lenjeria c`lduroas` de corp, explic` ea.

– Asta

asta am presupus, spuse Jackie, cu voce st`pânit`.

Tiffany sim]i cum o cuprinde un val de ro[ea]`. |ncerc` s`

par` st`pân` pe situa]ie, apoi se \ntoarse [i ie[i din camer`. – Preg`te[te-te repede [i-]i voi face eu turul! strig` Mitch dup` ea.

– Nu m` voi gr`bi [i o voi a[tepta pe Jackie s` vin` cu mine

dup`-amiaz`, mul]umesc, spuse ea, gr`bindu-se \n sus pe sc`ri.

Pari a fi \mbr`cat pentru schi. Nu-]i schimba planurile din cauza mea. Mitch ap`ru \n antreul de jos, cu Rebecca \n spate, c`lare ca un adev`rat jocheu de la Triple Crown.

– Nu te \nvinov`]esc pentru c` dai \napoi, bine\n]eles. De

vreme ce se \ntâmpl` s` fiu \mbr`cat ca pentru schi, a[ dori s`

fac o tur` peste câmpuri cu snow-mobilul. Un tur ar fi mai rapid \n acest fel, dar aceste ma[ini pot fi destul de \nfrico[`toare pentru cineva care nu este obi[nuit cu ele. Ajungând pe ultima treapt` de sus, Tiffany se aplec` peste balustrad` pentru a se uita \n jos la el.

– Snow-mobilul nu m` sperie, ai \n]eles? {i nici tu!

– Foarte bine. Atunci hai, gr`be[te-te, [i vom termina turul

\nainte s` po]i spune „C`ldurosul [i minunatul Waikiki“. Se \ntoarse [i se duse \napoi \n buc`t`rie, l`sând-o pe Tiffany s` se minuneze de felul simplu \n care ob]inuse ceea ce dorise. Ceea ce se \ntreba ea, era de ce? Fu \napoi \n buc`t`rie \n 15 minute, cu lenjeria m`t`soas` mângâindu-i pielea, cu [osetele c`lduroase \n picioare [i cu pantalonii de schi fo[nindu-i la fiecare pas pe care \l f`cea.

Capitolul 7

Pe m`sur` ce se apropiau de prima lor destina]ie, r`getul

motorului se mai domoli. Vehicolul [i miorl`itul s`u \nfior`tor se oprir`, dup` ce Mitch parc` lâng` o alee cur`]at` de z`pad` care ducea spre o cl`dire veche.

– O moar` de vânt, spuse Tiffany zâmbind deodat`. Aici sunt f`cu]i fulgii de porumb [i f`ina m`cinat`?

– Exact, r`spunse Mitch. Demodatul mijloc de a face f`ina,

care este acum considerat ca fiind o metod` reactualizat`, datorit` nepolu`rii mediului \nconjur`tor. Pete lucreaz` la aceast` ferm` cu tehnici abandonate de genera]ii \ntregi. |i place s` spun` c` a

r`mas atât de \n urma timpurilor, \ncât a ajuns \naintea lor, dar acesta este doar teatrul lui de ]`ran prostu].

– |n concluzie, amândoi v` prezenta]i o fals` imagine despre

voi \n[iv`. Pete face pe ]`r`nelul când este de fapt un afacerist abil \n domeniul agriculturii. Tu \ncerci s` pari un fulg de porumb f`r` nici o grij`, când de fapt e[ti

– |]i po]i da drumul acum, o \ntrerupse Mitch, uitându-se peste um`r la Tiffany [i zâmbindu-i.

72

GAIL DOUGLAS

Ea \[i trase \n grab` mâinile din jurul taliei lui. Reu[ise s-o tul-

bure, [i asta exact când ea \ncerca s`-l pun` pe el \n \ncurc`tur`. Era imposibil s` te \n]elegi cu acest b`rbat! Mitch cobor\ din vehicul [i se \ntoarse pentru a-i \ntinde o mân` de ajutor. Tiffany o accept`. |nv`]ase acea lec]ie la aeroport. El o ]inea \nc` de mân` când au p`[it pe o mic` verand`, chiar \n interiorul cl`dirii.

– |mi po]i da drumul acum, spuse ea zâmbindu-i dulce.

El \i d`du \ntr-adev`r drumul la mân`, dar numai pentru a-[i pune bra]ul \n jurul mijlocului ei [i pentru a o trage lâng` el.

– E[ti un copil neascult`tor, \i spuse el, cu gura periculos de aproape de a ei.

– Adu-mi aminte s` nu te mai tachinez decât dac` vreau ca

tachinarea s` nu se \ntoarc` \mpotriva mea.

– Exact acest lucru am \ncercat s` ]i-l reamintesc, spuse ea, \n timp ce se uita cu emo]ie de jur-\mprejurul ei. Veranda era

desp`r]it` de interiorul cl`dirii printr-o u[`, astfel \ncât nimeni nu putea vedea ce se petrecea. Dar cineva putea ie[i \n orice clip`. {i a[ mai vrea s`-]i amintesc c` sunt aici \n interes de servi- ciu, ad`ug` ea. Te rog, ai putea s` m` tratezi ca atare? |i ordon` propriului puls s` se lini[teasc`. Acesta o ignora, galopând [i zb`tându-se precum un cal de curse.

– Putem intra acum?

|n`untrul morii, Mitch se transform` \ntr-o cu totul alt` per- soan`, la fel cum f`cuse [i cu o sear` \n urm`, \n timpul discu]iei despre afaceri. Dup` ce-i lu` jacheta lui Tiffany, o ag`]` \n cuier, o conduse pentru a-i ar`ta interiorul cl`dirii, \i f`cu cuno[tin]` cu muncitorii [i \i explic` cu r`bdare tot ce f`ceau ace[tia. El le [tia rostul la toate, era serios [i deosebit de curtenitor. Tiffany observ` c` toat` lumea \l cuno[tea [i \l striga pe numele mic, lucru care nu o surprinse. Dar era nel`murit` de faptul c` tuturor li se p`rea normal c` el era cel care-i ar`ta cl`direa [i \i d`dea explica]ii, de parc` el ar conduce afacerea.

VREME FURTUNOAS~

73

– E[ti sigur c` nu faci parte din aceast` companie? \ntreb` ea \n

timp ce-[i puneau jachetele pentru a porni spre urm`torul obiectiv.

– Doar fac parte din familie, spuse el. Cred \n ceea ce fac Pete [i Jackie pentru a men]ine aceast` veche ferm` la standardele maxime \n aceste timpuri schimb`toare, asta-i tot.

– E[ti \mpotriva unui parteneriat cu Paradise Foods?

– Dimpotriv`, eu sunt cel care a sugerat acest parteneriat.

Observând c` Tiffany se lupta pentru a-[i \ncheia pân` la cap`t fermoarul jachetei, Mitch prelu` ac]iunea, ajutând-o.

– Atâta timp cât negociezi cu bun`-credin]` [i nu \ncerci s`

schimbi regulile privitoare la proprietate ca atare, fiind astfel

exclus` din \n]elegere, voi fi bucuros.

– Suntem interesa]i de produsele rezultate din opera]iune,

nu de p`mânt sau de cl`diri, \l asigur` Tiffany, ad`ugând \n]epat`: {i eu negociez cu bun`-credin]`, sau nu negociez deloc. El ridic` fermoarul, apoi o atinse u[or sub b`rbie.

– Iar iese la atac b`rbia aia b`t`ioas`, spuse el. Sus [i \n afar`,

exact la momentul oportun. Tiffany se strâmb`, gândindu-se c` Mitch se descurca prea bine \n a ob]ine din partea ei orice reac]ie dorea, numai pentru a se amuza.

*

*

*

– A[ avea [i eu o \ntrebare, spuse Tiffany când ea [i Mitch

p`r`sir` al treilea obiectiv, o micu]` cas` transformat` \ntr-o camer` pentru desf`[urarea opera]iei de ob]inere a uleiurilor ali- mentare din diverse semin]e. De ce este totul atât de \mpr`[tiat pe distan]e atât de mari? N-ar fi mult mai simplu dac` toate aces- te ramuri ale companiei s-ar afla sub acela[i acoperi[, sau cel

pu]in concentrate pe o arie mai restrâns`?

– Categoric, spuse Mitch. Dar deocamdat` putem munci \n

aceste condi]ii [i ne putem permite mai u[or a[a. Ferma unde am

74

GAIL DOUGLAS

crescut eu nu era atât de extins` precum este \n momentul de fa]`. Pete [i Jackie cump`r` propriet`]i \nvecinate, [i \n loc s` d`râme construc]iile, le folosesc. Ferma Canfield seam`n` mult cu Paradise Foods – diversificat` [i extins` – la o scar` mai mic`. |n timp ce se urcau \n snow-mobil, el \n[ir` câteva dintre propri- et`]ile companiei, dându-i lui Tiffany câteva detalii despre fiecare, pentru a-[i face o idee. Când el porni motorul, conversa]ia trebui s` ia sfâr[it. Tiffany r`mase s` mediteze asupra celor ce aflase. |n cazul \n care Mitch nu-i zugr`vise o imagine exagerat` a felului \n care ferma Canfield se ridicase pe pia]`, atunci acesta era exact genul de firm` \n care compania ei era ner`bd`toare s` fac` investi]ii. Perspectiva de a lucra timp de câteva luni cu familia lui Mitch \n perioada fuzion`rii, era descurajant`. Nu va putea fi \n stare s`-l ocoleasc` – sau nici nu voia. Ea decise s` lase grijile deoparte pentru moment. Nu se hot`râse nimic \nc`. Nimic nu se va hot`r\ \n urm`toarele s`pt`mâni. |n loc s`-[i fac` probleme, se concentr` asupra c`l`toriei, dându-[i brusc seama c` se bucura de ea [i se sim]ea bine. Oare unde se evaporaser` emo]iile ei? Peisajul o fascina, iar m`re]ia sa monocromatic` nu era com- pletat` decât de azuriul str`lucitor al cerului [i discul metalic al soarelui alb-auriu. Parc` ar fi fost alt` planet`, una str`in`, atât de frumoas`, \ncât \]i t`ia respira]ia. Tiffany [tia c` aduna amintiri vii care vor r`mâne cu ea pentru mult timp, iar când Mitch \i ar`t` o c`prioar` cu codi]a alb` alergând speriat` c`tre un pâlc de conifere, uit` de ea \ns`[i destul \ncât s`-[i strâng` bra]ele \n jurul lui \ntr-o \mbr`]i[are impulsiv`. Se \ntreba dac` era doar imagina]ia ei, sau snow-mobilul p`rea \ntr-adev`r c` \ncetine[te pentru un moment.

*

*

*

VREME FURTUNOAS~

75

Diminea]a se scurse prea repede. Se \ndreptau \napoi c`tre cas`, iar Tiffany se trezi dorindu-[i ca diminea]a s` \nceap` abia atunci. Deodat`, când traversaser` deja aproape o treime din câmpul imens a[ezat la vest de cas`, o rafal` violent` de vânt ridic` z`pada de pe p`mânt [i o transform` \ntr-un vârtej zbur`tor, cu Mitch, Tiffany [i snow-mobilul lor prin[i \n el. Tiffany sim]i corpul lui Mitch \ncordându-se. Apoi ambal` motorul pentru a m`ri viteza, \ndreptându-se ca \ntr-un raliu spre cas`. Dar rafala de vânt fusese doar \nceputul a ceea ce avea s` urmeze. |n doar câteva secunde vehiculul gonea printr-un giulgiu cople[itor de z`pad`. Tiffany era alarmat`. Nu-i putea veni s` cread` c` aceste condi]ii climaterice se pot schimba atât de repede, cu un atât de scurt avertisment, [i nu prea avea nici cea mai vag` idee despre cum se putea descurca Mitch cu ele. S` se avânte \nainte \n necunoscut p`rea periculos. Existau garduri [i buturugi de copaci, care abia a[teptau ca ei s` se ciocneasc` de ele. |n afar` de asta, vizibilitatea era proast`, a[a c` pierderea direc]iei era aproape inevitabil`. Cu toate acestea, nici o oprire nu i se p`rea o alternativ` mai bun`. Perspectiva \ngrop`rii sub un morman de z`pad` nu era cu siguran]` deloc atr`g`toare. Nu-i r`m`sese decât o singur` op]iune: s` aib` \ncredere c` Mitch [tia ce s` fac`. Pitindu-[i capul dup` spatele lui lat pentru a se ad`posti de asaltul t`ios al vântului [i al z`pezii, ea \[i aduse aminte c` Mitch cuno[tea locurile, crescuse aici [i se va descurca \ntr-un fel. – }ine-te bine! strig` el acoperind urletul vântului [i zgomo- tul constant al snow-mobilului. Nu trebui s`-i spun` lui Tiffany de dou` ori. Con[tiin]a de sine fu dat` uit`rii \n timp ce bra]ele [i coapsele ei se strânser` \n jurul lui ca ni[te liane. Ma[ina vir` scurt la dreapta. Tiffany nu [tia de ce se \ntâmplase acest lucru. Mitch [tia ce face, \[i repeta ea \n gând, ]inând ochii strâns \nchi[i.

76

GAIL DOUGLAS

Deoarece urletul vântului se mai domoli, [i p`rea s` fi \ncetat \n \ncercarea lui de a o desp`r]i de Mitch [i de a o dobor\ de pe snow-mobil, Tiffany deschise ochii [i v`zu un brad \nalt, drept, cu ramurile ce p`reau ni[te bra]e. Bra]e \ntinse [i primitoare. Ea ridic` ochii. Al]i copaci. Copaci peste tot \n jurul lor. Molid [i bal- sam, cedru [i pin, \nc`rca]i de movile uria[e de z`pad` ce p`rea a fi fri[c`. Culorile lor variau de la smaraldul argintiu [i pal la jad limpede, pân` la albastrul verzui. Strecurate printre ele, ramuri groase, f`r` frunze, \mbr`cate \n pojghi]e de ghea]` z`ng`neau, la fel de frumos precum clinchetul unor clopo]ei de cristal, \n timp ce se frecau unele de altele. Mitch \i adusese la un ad`post perfect, iar Tiffany era intere- sat` [i \ncântat` de ceea ce vedea. Se sim]ea de parc` i s-ar fi per- mis s` intre \ntr-un loc secret, dintr-un basm plin de prin]ese [i castele de ghea]`. Mitch \ntrerupse motorul [i ar`t` spre o structur` care abia se observa, ascuns` \ntre crengile cele mai joase ale unui copac, despre care Tiffany presupunea c` este un imens stejar b`trân, sau poate un ar]ar.

– Nu-i chiar atât de r`u aici, spuse Mitch, dar am putea la fel

de bine s` intr`m, s` st`m confortabil [i s` a[tept`m ca vijelia s`

se domoleasc`. Se uit` \n spate, peste um`r, la Tiffany.

– Crezi c` te descurci cu ghetele pentru z`pad`?

Tiffany d`du absent din cap \n timp ce se uita la coliba de lemn spre care ar`tase el.

– O c`su]` \n copac? Vom a[tepta \ntr-o c`su]` \n copac?

– |mi pare r`u. Asta-i tot ce pot s` fac. {i \mi cer scuze c` nu

am anticipat acest viscol. De obicei nu sunt luat pe nepreg`tite \n felul acesta. F`cu o pauz`, apoi ad`ug` aproape \n [oapt`:

– Nu-mi st`tea mintea la vreme, cred.

– Dar \ntr-o c`su]` suspendat`? spuse Tiffany plin` de ner`bdare. Vorbe[ti serios? Vrei s` spui c` putem urca acolo?

Mitch \i arunc` un zâmbet \ntreb`tor.

VREME FURTUNOAS~

77

– Vorbe[ti de parc` chiar ai vrea s` faci lucrul `sta.

– Chiar vreau! N-a[ rata aceast` [ans` pentru nimic \n lume!

N-am mai fost niciodat` \ntr-o c`su]` \n copac. Este a ta? Tu ai

construit-o? Mitch \ncepu s` râd`, \n timp ce cobora de pe snow-mobil \n

stratul gros de z`pad`.

– Ar fi trebuit s`-]i fie fric` sau s` fii furioas`, sau cel pu]in un pic sup`rat`, nu \ncântat`, spuse el, sco]ând cele dou` perechi de ghete pentru z`pad` [i punându-[i una dintre ele. Ce fel de hawaiian` neexperimentat` e[ti tu, de fapt?

– Genul de hawaiian` care are de gând s` câ[tige un anume

pariu, i-o \ntoarse ea, zâmbind apoi.

– {i genul care [i-a dorit \ntotdeauna s` vad` pe din`untru o

cas` suspendat`.

– Ar fi trebuit s` te \ntâlnesc acum câ]iva ani. Te-a[ fi luat sus, \n c`su]a mea din copac oricând, spuse Mitch cu obi[nuitul lui zâmbet amuzat [i f`cându-i cu ochiul.

– Te voi crede pe cuvânt c` m-ai fi luat, spuse ea t`r`g`nat.

|mpreun` cu fiecare dintre femeile pe care le puteai ademeni acolo sus. Mitch râse doar [i o ajut` s` coboare de pe snow-mobil [i s`-[i pun` ghetele. |i trecuse prin minte gândul de a o fi \ntâlnit pe

Tiffany cu ani \n urm`, dar \l \ndep`rt`. Dac` ea l-ar fi \ntâlnit

când avea, s` zicem

23 de ani – când era un idealist [i un

romantic care \nc` mai credea c` exist` undeva o femeie deosebit` f`cut` pentru el – Tiffany ar fi avut 15 ani.

*

*

*

Vorbir` \ncet \n urm`toarea jum`tate de or` sau poate chiar mai mult, \n cea mai mare parte despre ferm` sau despre educa]ia demodat` de care Mitch [i Pete se bucuraser` acolo. Ea

78

GAIL DOUGLAS

ascult` cu interes [i cu pl`cere povestirile \ntâmpl`rilor din

copil`rie. {i observ` c` umorul era \ntr-adev`r o calitate incon- testabil` a lui. |n pove[tile lui Mitch, el juca rolul de clovn, \n timp ce Pete trecea drept erou – ceea ce f`cea ca \n ochii lui Tiffany, Mitch s` se transforme \ntr-un erou.

– Locul acesta e minunat, murmur` ea când sim]i c` furtuna

se stingea, iar momentele ei deosebite petrecute al`turi de Mitch erau pe sfâr[ite. {tii ce m` intrig` cel mai mult aici, la ferm`?

– Ce te intrig`? \ntreb` el \ncet.

– Lini[tea, [opti ea, ca [i cum i-ar fi fost fric` s` nu sf`râme t`cerea. E aproape un lucru palpabil, atât de moale, precum catifeaua, ca un tampon \mpotriva marginilor dure ale lumii. Mitch o s`rut` pe cre[tetul capului.

– {tii ce m` intrig` pe mine aici?

Tiffany se uit` \n sus la el [i scutur` din cap. Zâmbetul lui era atât de tandru \ncât \]i rupea inima.

– Tu. S`rutându-i fiecare pleoap`, continu`: Tu m` intrigi,

Tiffany Greer, chiar dac` vrei sau nu vrei, chiar dac` vreau, chiar dac` nu vreau.

– Mitch, [opti ea. Oh, Mitch.

Nu se putea gândi la nimic altceva s` poat` spune, iar \n clipa

urm`toare, nici nu mai conta. Gura lui parfumat` de mirodenii o acoperea pe a ei, [i \ntr-o secund` m`nu[ile lor disp`rur`, iar

[epcile fur` aruncate deoparte, iar ea era culcat` \n poala lui, cu bra]ele \n jurul gâtului lui [i cu degetele mângâindu-l pe p`rul ciufulit, moale ca m`tasea.

– Tiffany, murmur` el. Ce s` m` fac eu cu tine? |mi petrec

jum`tate din timp f`cându-mi mie \nsumi promisiuni serioase c` \mi voi ]ine mâinile departe de tine, iar cealalt` jum`tate \nc`lcând toate aceste promisiuni.

– |ncalc`-le, rosti ea. Buzele ei se jucau cu ale lui. Limba ei \i

desp`r]i buzele, le explorar` ner`bd`toare nectarul delicios. |ncalc`

acele promisiuni, Mitch. M`car pentru scurt timp. F`r` obliga]ii.

VREME FURTUNOAS~

79

El se \nmuie [i se pred` s`rutului ei dulce [i apoi \i \ntoarse acel s`rut, adânc [i posesiv, dar el b`nuia c` ea gre[ea. Existau obliga]ii. Existaser` obliga]ii din prima clip` când o v`zuse. Fire invizibile dar puternice \i apropiau [i \i legau ca \ntr-o plas`, f`cându-i prizonieri unul altuia, iar el era din ce \n ce mai pu]in sigur c` dorea s` opun` rezisten]`. Gustul ei era ame]itor. Dorin]a ei necontrolat` era un afrodisiac puternic. |n ciuda tutu- ror ve[mintelor lor de nailon, bumbac [i lân`, care \i desp`r]eau, senza]ia corpului ei cuib`rindu-se cu disperare \ntr-al lui, era sentimentul cel mai puternic erotic pe care el \l sim]ise vreodat`. Când ea \ncepu s` trag` de hainele lui ca [i cum ar fi dorit s` intre sub ele, Mitch râse r`gu[it [i \[i descheie [i jacheta lui, [i pe a ei. Strecurându-[i mâna pe sub pulov`rul [i pe sub bluza ei, \ncepu s`-i fr`mânte sânii [i le tachin` sfârcurile, care r`spunser` incitant la atingerile lui. Tiffany \[i arcui spatele, dorind din ce \n ce mai mult \mbr`]i[`rile lui. Sfârcurile ei erau tari [i umflate, tânjind \n t`cere dup` buzele [i limba lui. |ntregul ei corp era treaz cum nu mai fusese niciodat`, furnicat de dorin]`. Tânjind s`-l ating`, \[i \mpinse mâinile pe sub hainele lui, [i-i mângâie spatele, umerii, pieptul. Ea sim]i sfârcurile masculine \nt`rindu-se, \ncordarea mu[chilor când ea \l dezmierda cu mângâierile sale, dogoarea de foc emanat` de undeva, din adâncul fiin]ei lui. Lumea din afar` \ncet` s` mai existe. Mai era doar Mitch. Atingerea lui, c`ldura r`sufl`rii sale pe pielea ei, s`rut`rile lui dulci [i posesive. P`rea a se afla \n vreo lagun` dintr-o insul` din Pacificul de Sud, deoarece nu mai sim]ea frigul. Când palma lui Mitch alunec` de la baza gâtului ei pân` la talie, l`s` o dâr` de foc. Când degetele lui \ndemânatice desf`cur` cordonul care-i strângea salopeta de schi [i se strecurar` mai departe, \n jos, avântându-se peste buric [i coborând din ce mai jos, sim]i cum \ntreaga ei fiin]` va izbucni \n fl`c`ri. Iar când el descoperi cen- trul sensibil al dorin]ei ei [i \ncepu s`-l mângâie cu degetele sale

80

GAIL DOUGLAS

cunosc`toare, ea explod` precum Mauna Loa, strigându-i

numele iar [i iar, cu sunete incoerente [i cuprinse, pierdute \n interiorul gurii lui.

– Dumnezeule, Tiffany, spuse el cu voce r`gu[it`. Iubito, e[ti

preg`tit` pentru mine, e[ti atât de Vocea lui pieri \ntr-un geam`t surd, gutural. Mâna lui Tiffany cobor\ \ndr`zne] \n jos, iar degetele ei se \ncol`cir` \n jurul lui \n timp ce [oldurile sale se \n`l]ar` pentru a primi invazia lui intim`,

deschizându-i-se lui, \n timp ce gura ei primi \mpuns`turile adân-

ci [i ritmice ale limbii lui.

Dar deodat`, o rafal` rece de aer r`zb`tu prin pere]ii c`su]ei, trimi]ând vârtejuri de z`pad` prin cr`p`turi [i prin fereastra \ntredeschis`. Mitch \i eliber` gura lui Tiffany [i se mi[c` astfel \ncât mâna ei alunec` de pe el.

– Gata, spuse el. Am ajuns la cap`tul r`bd`rii. Nu mai pot con-

tinua. Sunt pe punctul de a-]i rupe toate hainele de pe tine [i de

a te avea chiar aici pe podea, \n mijlocul unei furtuni de z`pad`,

[i

asta ar fi o nebunie. La dracu’, este de-a dreptul periculos! Las`-m`

s`

te ]in \n bra]e, iubito. Vreau doar s` te strâng \n bra]e.

Tiffany era prea ame]it` ca s` fac` altceva \n afar` de a se supune. O senza]ie ca o furnic`tur` radia din centrul fiin]ei sale \n afar`, \n toate direc]iile, dispersându-se pân`-n vârful degetelor, al sânilor, pân` [i \n vârful buzelor [i \n loburile ure-

chilor. |[i sim]ea mâinile [i picioarele de parc` ar fi fost f`cute din miere topit`. Pielea \i ardea, iar sângele \i pulsa \n tâmple atât de tare, \ncât urechile \i vuiau cumplit, ca valurile m`rii \n timpul unei furtuni. Iar \nl`untrul ei sim]ea o durere puternic`, ce p`rea c` nu va \nceta niciodat`. Mitch \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul ei.

– E-n regul`, iubito, [opti el. Este \n regul`. |i s`rut` fruntea

[i tâmplele [i o mângâie pe p`r, de parc` ar fi avut nevoie de

consolare. |ntr-un fel straniu, chiar avea nevoie s` fie consolat`. Era pro-

VREME FURTUNOAS~

81

fund tulburat`. Nu mai sim]ise niciodat` ceva atât de intens [i

cople[itor. Nu visase niciodat` c` s-ar putea sim]i vreodat` atât de abandonat`. {i dintr-o dat` era groaznic de timid`.

– Nu-mi vine s` cred ceea ce tocmai s-a \ntâmplat, spuse ea buim`cit`.

– Nici mie, murmur` Mitch. Nu pl`nuisem s` se \ntâmple

asta. Mi se pare c` am spus de multe ori aceast` fraz`, de când te-am cunoscut, dar este adev`rat. Trupul meu a \nceput s` aib` o voin]` proprie. |[i strânse degetele sub b`rbia ei [i i-o ridic` spre el, f`când un efort s`-i zâmbeasc`. Vrea cineva s` coboare [i s` fac` figuri pe z`pad`? \ntreb` el, cu o voce r`gu[it`. Fiindu-i recunosc`toare pentru efortul de a \ncerca s` reduc` tensiunea, Tiffany reu[i s` râd`.

– N-am crezut vreodat` c` voi fi tentat` de o astfel de ofert`,

dar pare a fi o idee bun`. St`tur` \n t`cere timp de câteva minute, apoi Mitch, dup` ce ascult` atent domolirea vântului, oft` din greu.

– Furtuna pare a se fi lini[tit. Ar fi bine s` mergem, Tiffany.

Dac` nu, am putea fi destul de nebuni s` r`mânem, iar corpurile noastre vor fi descoperite mâine diminea]`, \mpreunate pentru totdeauna, cu zâmbete fericite \ntip`rite pe fe]ele noastre. Tiffany strâmb` din nas, cu un dezgust pref`cut.

– Imagina]ia ta este foarte conving`toare, domnule Canfield.

Se lupt` s` se ridice \n picioare, [i reu[i, dar membrele ei p`reau c` nu mai au oase. Sunt gata, spuse ea cu senin`tate. Timpul vis`rii, \[i spuse ea, se sfâr[ise.

Capitolul 8

|n timp ce Tiffany se duse sus s` se schimbe la loc \n costumul

de jogging, Mitch se \ndrept` spre buc`t`rie, \ntrebându-se de ce nu le deschisese Jackie [i de ce era Rebecca atât de lini[tit`.

O oal` aburind`, plin` cu sup` de cas` \i a[tepta pe masa din

buc`t`rie, lâng` un bilet de la Jackie, explicându-le c` a plecat cu Rebecca la cump`r`turi [i c` se va \ntoarce \nainte s` vin` bona, adic` \nainte de ora unu.

– Mul]umesc mult, murmur` el. Nu se a[teptase s` fie l`sat

din nou singur cu Tiffany la \ntoarcerea acas`. Era o compli- ca]ie [i o tenta]ie \n plus \ntr-o zi plin` de amândou`.

– }i-e foame? \ntreb` el când Tiffany se \ntoarse \n buc`t`rie.

– Mor de foame, spuse ea pu]in prea vesel`, dup` care, mergând cu pa[i mari, se duse lâng` el [i \ncepu s` se uite atent` la sup`, inspirând profund. Nici nu-mi aduc aminte de când nu am mai fost atât de \nfometat`.

– A[a se \ntâmpl` dac` de-abia m`nânci diminea]a, spuse

Mitch, apelând la tachin`ri ca unica metod` de ap`rare care-i

r`m`sese.

VREME FURTUNOAS~

83

Obrajii ei erau de un roz deschis, iar p`rul \ncurcat \ntr-un mod \ncânt`tor. O dorea atât de mult \ncât \l durea.

– Ce-ar fi s` sco]i ni[te pâine \n timp ce pun eu \n farfurii?

suger` el. Tiffany g`si \n co[ule] ni[te pâine cu cereale [i \ncepu s` taie

felii sub]iri.

– O s` \ncerc s` m`nânc ni[te budinc` la micul dejun mâine

diminea]`, anun]` el. M-am hot`rât s` \ncep s`-]i ascult sfaturile f`r` s` comentez de fiecare dat`.

– O s` cred asta când o s` v`d, spuse Mitch. Scoase din bufet dou` linguri de sup` [i le puse pe mas`, apoi se \ncrunt`

v`zând ce f`cea Tiffany. Hei, avem nevoie de felii s`n`toase de pâine, o dojeni el. Tiffany \[i d`du ochii peste cap.

– Chiar trebuie s` dai ordine \n leg`tur` cu orice? Unii din-

tre noi trebuie s` aib` grij` de dieta lor, s` [tii. Ea \ncepu s` taie o alt` feliu]` de o jum`tate de centimetru.

– Cam asta a fost hot`rârea ta de a nu te certa cu mine de

fiecare dat`. A durat exact cât m` a[teptam s` dureze. Lucru pentru care era extrem de recunosc`tor, ad`ug` el \n gând. Contrazicerile stupide ajutau s` ascund` ceea ce se \ntâmpla cu adev`rat. Tiffany mut` cu]itul \nc` un centimetru.

– Satisf`cut? \ntreb` ea dup` ce t`ie o felie generoas`.

– S` zicem, accept` Mitch, apoi nu mai putu s` g`seasc` nici

un alt motiv s` o nec`jeasc` sau chiar despre ce s` p`l`vr`geasc`. Gândurile lui se tot \ndreptau spre caban` [i, judecând dup` modul \n care lui Tiffany \i tremurau din când \n când mâinile [i dup` cum \[i umezea buzele cu limba, ea avea aceea[i problem`. Se a[ezar` fa]` \n fa]` la mas`. La un moment dat, Tiffany \[i reveni [i \ncepu s`-l atace pe Mitch \n \ntreb`ri. |ntreb`ri de afaceri. |ntreb`ri despre ferm`. |ntreb`ri despre marketing.

84

GAIL DOUGLAS

P`rea c` \ncearc` s` \ngroape intimitatea dintre ei cu o avalan[` de detalii importante.

El r`spunse clar [i r`spicat, fiind [i el de acord s` pretind`

c` nu existau \ntre ei nici un fel de curen]i senzuali.

El \[i terminase a doua farfurie cu sup` când realiz` c` ea era

neobi[nuit de t`cut`. Probabil era plictisit` de felul anost \n care vorbise. El sigur era. Se uit` spre ea, cu sprâncenele arcuite \ntreb`tor. Capul ei

c`zuse \nainte, ochii \i erau \nchi[i. Tiffany se apleca \ngrijor`tor \ntr-o parte.

Mitch s`ri de pe scaun [i ocoli masa \ntr-o secund`. Cumva con[tient` c` el era acolo, Tiffany se abandon` total [i se cuib`ri la pieptul lui \n timp ce el se l`s` pe un genunchi s` o prind`.

– Ce naiba o s` fac eu cu tine? murmur` el luând-o \n bra]e

[i ducând-o pe sc`ri. Nu pot s` garantez de câte ori o s` te duc

\n pat f`r` s` te urmez, scumpete. Sunt [i eu b`rbat, [i \n momentul acesta nu m` simt foarte onorabil. Singurul r`spuns al lui Tiffany fu s`-[i uneasc` mâinile \n jurul gâtului lui [i s`-[i lipeasc` fa]a de el.

El [tiu c` era momentul s` ia o hot`râre radical`. {i ce avea

de f`cut era simplu, s` plece din ora[. Trebuia oricum s-o fac` din motive de afaceri, dar era vital pentru el s` se gândeasc` mai mult la aceast` \ntors`tur` a lucrurilor. Tiffany ar avea [i ea nevoie de pu]in timp s` respire, \[i spuse

el. Avea nevoie de o ocazie [i \[i d`dea seama dac` \ntr-adev`r sim]ea ceva pentru el sau tr`ia ni[te emo]ii confuze, accentuate de oboseal`.

O a[ez` pe pat, \i scoase pantofii, trase plapuma peste ea [i

\ncepu s` se \ndep`rteze. Dar se opri [i se aplec` din nou, \nl`turându-i p`rul de pe fa]` [i s`rutând-o u[or pe frunte. Nu i-a fost u[or deloc s` se ridice [i s` plece. Nu conteaz`, \[i spuse ferm. O s`pt`mân` [i ceva pe pârtii ar

VREME FURTUNOAS~

85

trebui s`-i limpezeasc` mintea. {i pân` atunci, Tiffany probabil c` s-ar fi convins o dat` pentru totdeauna c` fiecare p`rticic` din el era de haimana, a[a cum \l judecase la \nceput.

*

*

*

Mitch se sim]ea ca un câine ciob`nesc \ncercând s`-[i ]in` turma unit` \n timp ce-i ]inea pe partenerii lui de schi pe mijlocul râului Red, care era acum \nghe]at [i acoperit de z`pad`. Se \ndreptau spre The Forks, locul unde râul Red se \ntâlnea cu Assiniboine \n inima Winnipegului. Locul de confluen]` devenise un fel de Mecca al locuitorilor din ora[ pentru recreere [i pentru cump`r`turi, dar [i un punct de atrac]ie turistic`.

– Cinci minute pauz`. S` nu ne for]`m prea mult de la \nceput.

Pauza fu primit` cu un murmur general recunosc`tor. Mitch zâmbi.

– Dac` era]i atât de obosi]i, trebuia s` m` anun]a]i. Nu stric`

dac` te plângi pu]in. }ine]i minte, noi nu suntem de acord cu expresia „nu se câ[tig` f`r` suferin]`“. U[or [i bine este motto-ul nostru, de acord? Dup` ce elevii s`i râser` [i \ncepur` s` vorbeasc` \ntre ei despre cum se descurcau, Mitch nu rezist` s` nu mai arunce o privire spre silueta zvelt` care se apropia de ei, cu capul \nainte [i foarte concentrat`. |i amintea \ntr-adev`r de Tiffany, chiar [i prin costumul roz aprins cu negru pe care \l purta. Nu era un stil [i o culoare neobi[nuit`, \[i reaminti el când pulsul i-o lu` razna. {i probabilit`]ile s` \[i vad` hawaiiana preferat` f`cându-[i drum prin z`pad` pe râu erau zero. Dar pe m`sur` ce ea se apropia, el se \ncrunt`. Era oare

posibil ca Tiffany s` schieze de una singur` \ntr-o dup`-amiaz` cu minus [aisprezece grade? Nu. Era imposibil.

86

GAIL DOUGLAS

Câteva secunde mai târziu, inima lui Mitch \ncepu s` fac`

ni[te salturi mortale. Femeia chiar era Tiffany! Se \ntoarse spre ea, execut` o \ntoarcere rapid` [i schie al`turi de ea.

– Atât de mult vrei s` câ[tigi pariul acela? \ntreb` el, mân- drindu-se c` p`rea rezonabil de deta[at. Ea se uit` spre el mirat`, cu ochii m`ri]i.

– Mitch! Ce faci aici?

– Ai grij`, o avertiz` el. O s` te \mpiedici.

Dar era prea târziu. Unul dintre schiurile ei trecu peste cel`lalt, iar un b`] i se \ncurc` \ntre picioare \n timp ce ea \l \nfigea pe cel`lalt \n z`pada din spatele ei. |ncepu s` se balanseze nebune[te, ca [i când ar fi \ncercat s` aleag` dintre dou` rele s` plonjeze \n fa]` sau s` cad` pe spate. Mitch \[i transfer` imediat un b`] dintr-o mân` \n cealalt`, eliberându-[i o mân` pe care [i-o trecu \n jurul mijlocului lui

Tiffany pentru a o stabiliza. Era bine s-o ating` din nou. Atât de bine \ncât nu mai voia s`-i dea drumul. Niciodat`.

– E[ti \n siguran]` acum, spuse el. Te ]in eu, scumpete. Nu te las s` cazi.

– N-o s` \nv`] niciodat` sportul `sta! explod` Tiffany. Se

sprijini de Mitch doar un moment, apoi \ncepu s` se zbat` s` \[i \ndrepte schiurile [i s`-[i aranjeze be]ele. De ce depune cineva

atâta efort, nu \n]eleg. Nu este nici pe departe ca schiul acvatic! Este greu! {i dac` \ncepi acum s` m` cer]i pentru c` nu port masca de schi

– N-o s-o fac. Nu ai nevoie de ea ast`zi. Nu prea bate vântul.

{i ar trebui s` men]ionez c` una din pl`cerile schiului este aceea c` e greu de \nv`]at. Dar poate fi pl`cut cu un echipa- ment potrivit [i o idee vag` despre ceea ce faci. Mitch se \ntinse pe lâng` Tiffany s` ia b`]ul care r`m`sese \nfipt \n z`pad` \n spatele ei. De ce nu mi-ai spus c` voiai s` \nve]i? Realiz` gre[eala pe care o f`cuse abia \n momentul \n care

VREME FURTUNOAS~

87

Tiffany se uit` la el cu o fulgerare plin` de mânie \n ochi. El ]inu b`]ul \n continuare \n loc s` i-l dea ei, de team` ca ea s` nu plece – sau s` nu i-l rup` \n cap.

– A[ fi avut o mic` problem` cu localizarea ta, nu-i a[a?

– M-am \ntors asear`. Asear` târziu, spuse el, \ncruntându-se

u[or \n timp ce se \ntreba de ce se explica. N-o f`cea niciodat`. {i fa]` de nimeni. Dintr-o dat` realiz` ceva care veni ca o sur- priz` [i mai mare. Era bucuros – nu, era \ncântat – c` Tiffany se sup`rase pe el pentru c` plecase. Situa]ia era chiar mai serioas` decât crezuse el.

– Unde este Pete? Ce a p`]it de te-a l`sat s` vii aici s` \nve]i singur` s` schiezi?

– Nu i-am spus c` pl`nuisem s` fac asta, zise Tiffany. Nu am

crezut c` este nevoie s` \nv`] ceva. |]i ata[ezi o pereche de schiuri la picioare. {i \ncepi s` mergi nostim.

– Ce fel de cear` ai folosit?

Fruntea lui Tiffany se \ncre]i [i p`ru nedumerit`.

– Cear`?

– Exact cum am crezut. Scumpo, schiatul nu trebuie s` fie

atât de greu. |ncepi cu un echipament decent, la care nu tre- buie s` faci atâtea lucruri [i care s` fie m`sura ta, nu vechituri pentru m`rimea patruzeci [i patru.

– Ei bine, n-am vrut s` m` arunc s` \mi cump`r echipament

nou când nu aveam nici o idee cât o s`-l folosesc, spuse ea uitându-se piezi[ la el. Am v`zut un anun] \ntr-un ziar. Pre]ul era convenabil, a[a c` am cump`rat lucrurile astea pentru \nceput. Mitch zâmbi. Reu[ise s-o \nfurie pe Tiffany la numai câteva minute dup` ce o v`zuse din nou. Din nu [tiu ce motiv, adora s-o exaspereze. Poate pentru c` ochii \i deveneau de un verde

str`lucitor. Sau poate pentru c` \i pl`cea b`rbia ei mic` [i obraznic`.

– Cât timp ai exersat?

88

GAIL DOUGLAS

– Câte o or` dup`-amiaza \n ultimele patru zile, r`spunse

Tiffany. {i am supravie]uit. Uimitor, nu-i a[a? Mitch ignor` ata- cul ei ironic.

– De când e[ti ast`zi pe pârtie?

– De aproape patruzeci de minute. De ce?

– Cred c` te-ai pedepsit inutil destul pân` acum. Grupul

meu este gata s` termine pe ziua de azi, a[a c` noi o s` ne \ntoarcem. B`nuiesc c` ai plecat spre The Forks.

– Grupul t`u? \ntreb` Tiffany, uitându-se \n spatele lui la

schiorii care se odihneau [i pe care nu-i observase pân` atunci.

Tu \nve]i oamenii cum s` fac` asta? Exist` vreo metod` special` sau ceva de genul `sta? |n afar` de faptul c` trebuie s` ai un echipament de excep]ie, bine\n]eles.

– Le dau câteva sfaturi, spuse Mitch. Vino cu noi. Poate

prinzi [i tu ceva folositor. Ea \[i mu[c` buza de jos, apoi refuz`.

– Nu cred c` ar trebui. O s` v` \ncetinesc ritmul.

– Nu fi absurd`. N-o s` ne \ncetine[ti deloc.

– Bine\n]eles c` o s-o fac. Cei din grupul t`u au mai luat

lec]ii. Eu nu. Ei probabil c` [i-au dat [i schiurile cu cear`.

– De fapt nu a fost nevoie. Ei folosesc schiuri cu fibr` de

sticl` pe care nu este nevoie s` le dai cu cear`. Dar, pe lâng` faptul c` au un echipament bun, elevii mei au \nv`]at o lec]ie mult mai important`.

– {i anume? \ntreb` Tiffany curioas`.

– {i anume când s` nu fie infernal de independen]i. S`

punem problema astfel, Tiffany: dac` vrei s` termini de schiat

cu dou` be]e, va trebui s` vii cu mine.

– Nu ai nici un fel de scrupule, morm`i ea.

Zâmbetul lui nu fu unul prin care s`-i cear` scuze.

– |ncepi s` te prinzi.

– Când te-am cunoscut mi-ai ]inut valiza ostatic` s` nu cumva

s` sar din avion \n timp ce aduceai ma[ina, \i aduse ea aminte.

VREME FURTUNOAS~

89

Acum este un b`] de schi. Ce urmeaz`, noile mele patine? Mitch \[i d`du capul pe spate [i \ncepu s` râd`.

– Spune-mi c` nu este adev`rat. Doar nu te-ai apucat [i de

patinaj? – |nc` nu, dar am de gând s` o fac. La urma urmelor, copiii mici o fac. Cât de greu poate fi? Oftând teatral, Mitch spuse:

– O s` am mari b`t`i de cap cu tine, [tii asta?

– Nu [tiu nimic. Nu ]i-am cerut ajutorul. Nici m`car nu

vreau s` m` aju]i.

– Ei bine, o s` te ajut, fie c` vrei, fie c` nu, o inform` el.

|ncepând chiar de acum. Vii singur` sau este nevoie s` apelez la m`suri de constrângere? Tiffany se gândi pu]in, apoi d`du din cap aprobator.

– Bine, bine. Dac` e[ti atât de \nc`p`]ânat [i vrei neap`rat s`

m` ai pe cap, o s` m` al`tur clasei tale. Dar dac` o singur` per- soan` o s` râd` de mine

– Nimeni n-o s` râd` de tine. Mitch \i \nmân` b`]ul pe care

i-l ]inuse pân` atunci. Crede-m`, nici o persoan` din grupul acesta nu s-ar gândi m`car o dat` s` râd` de altcineva. {i apropo, una peste alta, te descurcai destul de bine. Tiffany se \nveseli.

– Chiar a[a?

– Da. {i te admir pentru d`ruirea cu care o f`ceai. Ea \i zâmbi.

– Serios?

– Serios, spuse Mitch simulând exasperarea, dar abia rezistând dorin]ei de a o strânge \n bra]e. Acum fugi \nainte ca s` verific \n ce form` e[ti. Ea \i arunc` o privire suspicioas`, dar f`cu ceea ce \i spusese,

f`r` s` comenteze. Mitch o urma din spate, \n timp ce \l cople[ea un fel de fericire nebun`.

90

GAIL DOUGLAS

Forma lui Tiffany, gândi el \n timp ce o urm`rea \ndrep- tându-se spre restul grupului, era bun`. Foarte, foarte bun`.

*

*

*

Tiffany era sigur` c` Mitch era con[tient cât de [ocat` fusese ea când \[i ridicase ochii de pe pârtie [i privise drept \n ochii lui negri, dar se \ntreba dac` avea cea mai mic` b`nuial` \n leg`tur` cu \ncântarea ei când \l v`zuse, cu sentimentul c` totul era bine iar \n lume pentru c` el era acolo. Totu[i, dac` i-ar fi trecut prin minte c` Mitch d`dea lec]ii de schi, ar fi stat departe de The Forks, un loc ideal pentru lec]ii. Era bucuroas` c` nu [tiuse. De fapt, era \ncântat` s` \l vad` din nou, de[i \nc` era sup`rat` pe el. |[i d`du seama c` aceast` \ntâlnire nu fusese atât de acci- dental` precum p`rea. Jackie fusese cea care o informase c` cel mai bun timp [i loc pentru schiat sau patinaj era dup`-amiaza târziu la The Forks. Interesant, cuget` Tiffany. |ncerca oare Jackie s` \ncurajeze o idil`? A[a p`rea. Dar de ce? Voia ea s` vad` aripile cumnatu- lui ei t`iate? {i chiar credea c` o hawaiian` ar fi putut s` o fac` dac` nu reu[iser` nenum`ratele nordice care sigur \ncercaser`?

Capitolul 9

Ceva se schimbase \n atitudinea lui Mitch, se gândi Tiffany dup` ce el o cunoscuse la hotel pentru a se preg`ti \nainte de cin`. Nu-[i putea da seama exact ce se schimbase. Sim]ise o schimbare subtil` la el, care o intriga [i o nelini[tea. Dup` un du[ scurt, \[i puse pantalonii crem [i pulov`rul de culoarea piersicii, pe care le cump`rase cu o zi \nainte. |n mod surprinz`tor, \i pl`cea felul \n care se sim]ea lân` aceea fin` tri- cotat` pe piele, [i \n mod cert \i pl`cea felul \n care hainele sale noi se men]ineau de-a lungul \ntregii zile. Unul dintre avantajele climei reci, fa]` de cea torid`, erau acelea c` nu trebuia s` se lupte cu aspectul ne\ngrijit cauzat de c`ldur` [i umiditate. |[i termin` de aranjat p`rul [i \[i finis` machiajul, se desf`t` \ntr-un nor u[or de parfum, [i se uit` la ceas. Mitch trebuia s` apar` dintr-o clip` \ntr-alta. Telefonul sun`. Ea zâmbi \n timp ce ridica receptorul. Bine\n]eles, el era punctual ca de obicei. – Bun`, Mitch, \l salut` ea. El f`cu o pauz` \nainte de a vorbi.

92

GAIL DOUGLAS

– Bun`, spuse el. Vocea \i era r`gu[it` [i suna la fel de intim precum o [oapt`.

– Am ajuns aici. S` urc eu, sau cobori tu?

Tiffany sim]i un fior pe [ira spin`rii, ca [i când buzele lui \i atinser` ceafa, iar r`suflarea lui \i gâdilase pielea.

– Sunt gata, spuse ea, cu vocea gâtuit` de emo]ie. Cobor imediat.

|nchise [i \[i \nc`l]` repede noile ghete din piele crem, \ntre- bându-se dac` lui Mitch \i vor pl`cea. Apoi \[i \n[f`c` haina [i

geanta [i ie[i gr`bit` spre lift. Era la jum`tatea drumului pân` la parter când, brusc, \[i d`du seama ce se petrecea de fapt. Ea [i Mitch aveau o \ntâlnire. De fapt, nu le f`cea lui Jackie [i fratelui s`u o favoare jucând rolul de [ofer sau de ghid al turului. El o invitase \n ora[, pentru a lua cina, doar ei doi. Emo]ia r`bufni \n sufletul ei, ca o sticl` de [ampanie agitat`. Zâmbind \n timp ce u[ile liftului se deschideau, observ` vag un b`rbat \nalt stând \ntr-o parte a u[ilor, dar nu se uit` direct la el,

ci

ie[i \n grab` \n hol, ner`bd`toare s` fie lâng` Mitch. Auzind un râs familiar, se opri, se \ntoarse \ncet, [i se holb` uimit`

la

acel b`rbat elegant pe lâng` care trecuse atingându-l u[or.

– Mitch!

El râse [i \ntinse mâinile pentru a le lua pe ale ei, tr`gând-o

spre el.

– De ce e[ti a[a surprins`?

– Tu! Vreau s` spun, Doamne, Dumnezeule, e[ti

R`mas`

f`r` cuvinte, se uita la el, cercetând pardesiul de ca[mir deschis

peste o jachet` sport de tweed, un pulov`r de culoarea filde[ului, pantalonii care-i veneau ca turna]i.

– E[ti \mbr`cat superb, spuse ea \n cele din urm`.

– Trebuie s` fi ar`tat destul de r`u d`]ile trecute când m-ai

v`zut, dac` consideri c` asta \nseamn` „superb \mbr`cat“, remarc` el, luându-i mâna sub bra]ul s`u. Chiar trebuie s` pari atât de [ocat`?

– N-ai ar`tat niciodat` r`u, protest` ea \n timp ce el o con-

VREME FURTUNOAS~

93

Ea râse [i scutur` din cap,

pref`cându-se c` se uit` sup`rat` la el. Ar`]i superb oricum ai fi \mbr`cat, [i o [tii [i tu.

– Apropo de superb, spuse el, uitându-se repede \nc` o dat`

la ea, ai fost la cump`r`turi?

– Da. |ntinse \nainte un picior pentru a i-l ar`ta lui Mitch.

Ghete frumoase [i practice. Din piele. Sunt lungi doar pân` la glezne dar au talpa aderent`. B`gând mâna \n buzunar, g`si m`nu[ile cele noi [i le scoase pentru a i le ar`ta. Tot din piele.

|nv`].

ducea de-a lungul holului. E[ti

– Bine. Dar mai por]i \nc` haina de culoarea narciselor.

– M` descurc cu ce am pe dedesubt, cu excep]ia acestei seri,

când [tiam c` voi ie[i cu un domn care m` r`sfa]` ca pe un copil,

asigurându-se c` Cherokee-ul s`u este \nc`lzit [i confortabil \nainte s` m` lase s` m` urc \n ma[in`. Hainele sunt scumpe.

Vreau s` m` asigur c` voi sta aici destul timp pentru a avea nevoie de una nou`, \nainte de a cheltui o astfel de sum` pentru

o hain` adecvat`.

– {i când vei fi singur`? \ntreb` Mitch când ajunser` la ie[irea din hol.

– Am trimis un raport preliminar la Honolulu [i a[tept un

r`spuns. Se uit` la Mitch, \n timp ce acesta \ncepuse s`-i \ncheie

un nasture la hain`. Puteam s` fac [i eu asta. Mitch se \ncrunt`.

– Cred c` puteai. Dar el termin` oricum ce \ncepuse. Nu ai

e[arf`, se strâmb` el.

– Am spus c` \nv`], nu c` am s` [i promovez, i-o \ntoarse ea.

Totu[i nu se putea ab]ine s` nu zâmbeasc`, constatând cu surprindere c` \i pl`cea felul \n care Mitch avea grij` de ea [i \i acorda atâta aten]ie.

O jum`tate de or` mai târziu se aflau \ntr-un bistrou \n stil mediteranean, mâncând calamar. Se a[tepta la un interogatoriu \n ceea ce privea raportul pe care \l trimisese companiei despre

94

GAIL DOUGLAS

Canfield Farm, dar Mitch nu p`rea ner`bd`tor s` vorbeasc` despre afaceri. P`rea mai interesat s` afle mai multe despre ea, \mbiind-o s`-i dezv`luie mai multe despre Tiffany Greer, mai multe decât spusese ea vreodat` cuiva, mai multe decât se gân- dea ea c` cineva vrea s` afle. Cu toate acestea, nu i-a povestit despre b`rbatul care o \nv`]ase s` aib` grij` \n ce persoan` \[i investea \ncrederea. |n perioadele lui bune, Trevor Black era aproape la fel ca Mitch, iar aceast` u[oar` asem`nare de caracter

nu o l`sa s` se simt` \n largul ei. Pentru aceast` singur` sear`, nu dorea s` se \ntrebe dac` Mitch sem`na cu Trevor când era \n momentele cele mai proaste. Când ajunse la un subiect mai delicat, acela de a-l \ntreba pe Mitch despre fizioterapia de care avusese nevoie, el r`spunse doar:

– Am avut un accident la schi.

Apoi, cu un surâs, f`cându-i cu ochiul, el ad`ug`:

– Se mai \ntâmpl` chiar [i celor mai buni dintre noi. Apropo

de schi, cred c` e[ti un adev`rat as la schi nautic. Bine, se gândi Tiffany, deci nu voia s` vorbeasc` despre acci-

dent, iar ea nu avea de gând s`-l sâcâie cu \ntreb`rile.

– Nu sunt chiar un as, dar nici nu sunt atât de ne\ndemâna-

tic` precum sunt pe z`pad`, spuse ea râzând, [i continu` con- versa]ia discutând despre oamenii deosebi]i pe care \i cunoscuse \n acea zi la cursul lui. Ea \[i d`dea seama pentru prima dat` c` era curtat`. Era un cuvânt demodat, gândi ea, dar unul care punea punctul pe „i“. |ntr-adev`r Mitch \ncerca s-o cucereasc`. O f`cea s` se simt` de parc` nici o alt` femeie nu mai exista pentru el. Tachin`rile lui erau blânde, nu erau menite s` provoace. Nu existau mesaje cu substrat, nici momente de abia re]inut` dorin]` \ntrerupt` de sentimente trec`toare de nep`sare. Era abil, o flata, ar`ta chiar sentimente de afec]iune fa]` de ea. Dac` punea la cale o scen` de seduc]ie, atunci se descurca de minune.

VREME FURTUNOAS~

95

Când o conduse \n camera ei, Tiffany se \ntreb` dac` el avea

vreun plan ascuns \n mânec` pentru a se autoinvita s` intre. Ea spera ca el s` aib` unul. Când ea deschise u[a, el intr` pur [i simplu, \nchizând apoi u[a \n urma lor. Dar, \n timp ce se uita \n jurul s`u, comentariul lui nu fu chiar atât de romantic:

– Asta nu-i bine, spuse el \ncruntându-se. Asta nu-i bine

deloc. Stând lâng` el, Tiffany \i urm` privirea cu un zâmbet confuz.

– Ce nu-i bine? Ce nu-]i place?

– Camera asta. Nici m`car nu-i un apartament.

– Managerii juniori nu merit` apartamente, explic` ea. Va tre- bui s` a[tept pân` ce voi fi pre[edinta companiei pentru a beneficia de un astfel de lux.

– {i ambi]ia ta arz`toare este s` fii pre[edintele unei com- panii? \ntreb` Mitch, str`pungând-o cu ochii s`i negri.

– Nu aceasta este ambi]ia oricui? \ntreb` ea, pe deplin

con[tient` c` existau tot felul de oameni care nu aspirau la

func]ii importante [i pline de succes \n cadrul vreunei afaceri – inclusiv ea \ns`[i. Dar \[i d`du seama c` mai curând l-ar fi ener- vat pe Mitch. Seara fusese prea pl`cut`. |i lipseau scânteile. {i \n plus, ea mai avea ceva s`-i spun` acestui b`rbat, [i anume c` era iritat` de atitudinea lui.

– Chiar [i tu ai mai mult` ambi]ie decât vrei s` recuno[ti,

remarc` ea. Se \ntoarse pentru a-i adresa cel mai inocent zâmbet al ei, [i \l \ntreb` cu dulcea]` \n glas: De fapt, câte magazine de articole sportive ai \n lan]? El ridic` o sprâncean`.

– Conteaz`?

– Nu neap`rat. De fapt, a[ prefera s` nu-mi spui. Imaginea ta

de hedonist iresponsabil a fost deja terfelit` destul de acea diplom` \n afaceri a ta, ca s` nu mai vorbim de acea c`l`torie \n vest pe care ai f`cut-o pentru a-]i ajuta noul manager s` se orga-

96

GAIL DOUGLAS

nizeze, [i de munca voluntar` depus` de tine ca psihoterapeut.

Dac` a[ mai [ti câteva lucruri bune despre Mitch Canfield pe lâng` ce am aflat deja, mi-ar putea veni anumite idei stranii pe care lui nu i-ar pl`cea ca femeile lui s` le aib`. Ochii lui se \ngustar` \n timp ce se \ndrepta c`tre ea.

– {tii, \mi place cum sun` asta, spuse el t`r`g`nat. Tiffany ridic` repede garda.

– Cum sun` ce?

– Expresia „femeile lui“. Mai ales când te incluzi [i pe tine \n acea categorie. – E un fel de-a spune, \l \ntrerupse Tiffany \n grab`, retr`gându-se din calea lui. Zâmbetul lui era mai insolent ca niciodat`.

– Doar un fel de-a spune? E[ti sigur`?

– Bine\n]eles.

Gambele ei lovir` patul. Se \ntreba dac` subcon[tientul ei

pl`nuise \ntreaga manevr`. Nu era oare fericit` s`-l aib` din nou lâng` ea pe rebelul ei \n locul lui Mitch, gentlemanul perfect care fusese toat` seara? Voia oare ca el s` ignore orice riscuri [i s-o arunce \n pat? Cu toate acestea, orice ar fi pl`nuit subcon[tientul ei, ra]iunea \i intr` \n panic`.

– Cu siguran]` nu m` a[teptam s` iei textual ceea ce am spus,

zise ea, auzind o not` de disperare \n vocea sa, [i \ncerc` s` intre

\n ofensiv`. |ncerci s` ascunzi faptul c` m-ai

m-ai insultat.

El \ntinse mâinile [i \ncepu s`-i desfac` nasturii de la hain`.

– Cum te-am insultat, iubito?

– F`când dou` afirma]ii arogante [i egoiste, spuse ea captivat`

de mi[c`rile dibace ale degetelor lui, fiind incapabil` s` ridice

mâna [i s`-l opreasc`. La \nceput, ai spus c` e[ti atât de irezistibil \ncât eu

– Irezistibil? o \ntrerupse el când termin` de desf`cut nasturii

[i \[i strecur` mâinile sub haina ei pentru a-i cuprinde talia, apoi

VREME FURTUNOAS~

97

continu`. Asta \mi aminte[te ceva. }i-am spus cât de frumoas` [i

apetisant` ar`]i \n seara asta? Culoarea asta a piersicii este dr`gu]`. Str`luce[ti \n ea. Nici nu mai aveam nevoie de lumânare la masa noastr`. Coborându-[i capul, el \i prinse lobul urechii \ntre din]i [i i-l mu[c` blând, \n timp ce degetele mari o mângâiau u[or pe sub sâni prin pulov`r.

– Dar te-am \ntrerupt, murmur` el dup` o clip`. Ce spuneai?

Tiffany l`s` capul pe spate \n timp ce el \i l`sa pe gât s`rut`ri

ude [i fierbin]i.

– Spuneam?

– Despre cum te-am insultat f`când dou` afirma]ii arogante [i

egoiste, \i reaminti el. Degetele lui mari urcar` spre vârfurile

sânilor ei, mi[cându-se \nainte [i-napoi, fr`mântându-le pân` când sfârcurile \mpunser` agresiv ]es`tura moale a pulov`rului ei.

– Prima mea afirma]ie p`rea s` aib` de-a face cu faptul c`

sus]ineam c` sunt irezistibil, murmur` el. Atât de irezistibil \ncât tu

F`cu o pauz` pentru a continua cu s`rut`rile \n jos pe maxi-

larul ei, apoi atinse un loc sensibil de sub b`rbie [i \ntreb` \ntr-o [oapt` r`gu[it`:

– Atât de irezistibil \ncât tu ce, Tiffany?

– Nu-mi amintesc, spuse ea, pierzându-[i treptat r`bdarea \n

timp ce \[i strecura mâinile \n jurul taliei lui Mitch [i \[i b`ga mâinile pe sub pulov`rul lui. Sunt \nfierbântat`. Prea \nfierbân- tat` ca s` pot gândi.

– {tiu, spuse Mitch lipindu-[i gura de a ei. |nfierbântat`, dar frumoas` [i excitant`.

– Nu asta am vrut s` spun, protest` ea cu disperare. M`

refeream la hain`. Mor de cald \n ea. Mitch chicoti, [i o secund` mai târziu haina ei z`cea pe podea

la picioarele patului.

– E mai bine? \ntreb` el dezmierdându-i buzele cu mu[c`turi [i mângâieri.

98

GAIL DOUGLAS

Ea r`spunse \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul gâtului lui [i

mângâindu-i \ncet, cu limba, buza de jos. Extaziat` de geam`tul lui plin de dorin]`, sim]i un val de putere feminin` rev`rsându-i-se prin \ntreg trupul. Dorea s`-l \nnebuneasc` a[a cum o \nne- bunea [i el pe ea. Dar deodat` el o prinse de umeri [i o ]inu la distan]`.

– Cred c-ar fi mai bine s` plec de-aici, spuse el cu o voce

groas` [i cu r`suflarea \ntret`iat`. Dac` r`mân, voi face dragoste

cu tine, [i nu vreau. Nu aici, [i nu \nc`.

– De ce? \ntreb` Tiffany, prea frustrat` pentru a putea fi mai diplomat`.

– Bun` \ntrebare, spuse Mitch zâmbind. Suntem \n sfâr[it sin-

guri, f`r` pericolul de a fi \ntrerup]i \ntr-un moment nepotrivit. Nu trebuie s` ne facem griji c` vom muri \nghe]a]i. Dar se pare c` sunt mai romantic decât am crezut. Nu vreau ca prima dat` când facem dragoste s` fie \ntr-o camer` mic` de hotel, [i a[ vrea s` [tiu

c` \ntre noi este ceva mai mult decât o strict` atrac]ie fizic`. Ea clipi.

– {i te mai nume[ti rebel?

– Nu, spuse el cu ochii sc`p`rând. Tu m-ai numit rebel.

|ncruntându-se, Tiffany \ncerc` s` fac` un pas \napoi pentru a

sc`pa din bra]ele lui. Dar patul era \nc` \n spatele ei, iar Mitch nu-i d`dea drumul.

– De ce m-ai s`rutat \n felul acesta dac` erai hot`rât s` te opre[ti când eram gata s` m` fac de râs?

– Uite cum stau lucrurile: eu nu sunt un sfânt, spuse el

devenind serios. {i nu erai nici pe departe gata s` te faci de râs. E[ti frumoas` [i senzual`, iar eu n-am [tiut ce \nseamn` s` dore[ti cu adev`rat pe cineva pân` când ai ap`rut tu \n via]a mea. Tiffany, eu nu m` joc. Acum \ncerc s` câ[tig aurul. Cu mult timp \n urm` am aflat c` atunci când faci asta, trebuie s` fii foarte sigur c` e[ti preg`tit, sau altfel ai putea s`-]i ratezi [ansa [i s` ie[i p`gubit din aceast` treab`.

VREME FURTUNOAS~

99

O s`rut` pe vârful nasului, trase aer adânc \n piept de parc` ar fi

vrut s`-[i strâng` toate puterile, apoi plec` de lâng` ea [i se \ndrept` spre u[`. Cu mâna pe mânerul rotund al u[ii, se \ntoarse [i-i arunc`

o ultim` privire plin` de dorin]`, apoi \nchise \ncet u[a \n urma lui. Zece secunde mai târziu, o pern` travers` \n zbor camera, lovind u[a cu o bufnitur` mut`.

A doua zi dis-de-diminea]`, Tiffany era senin` [i muncea dup`

o noapte lung` cu prea pu]in somn [i prea multe gânduri. Biroul ei temporar din fabrica din ora[ a companiei era mic [i

strict func]ional, dar oferea o mas` de lucru, un telefon, o secre- tar` [i acces la un fax [i la orice alt echipament de care ea ar avea nevoie. Din p`cate, nu avea [i un buton pe care s` poat` ap`sa pentru a-[i elibera gândurile de la Mitch. Telefonul sun` la ora zece, de[teptând-o dintr-una din mul- tele ei reverii neinten]ionate [i reamintindu-[i c`-[i pierduse concentrarea – din nou.

– Bine, am o cas` pentru tine, o anun]` Mitch de-ndat` ce Tiffany r`spunse. Ea se holb` la receptor.

– Pentru numele lui Dumnezeu, despre ce vorbe[ti? {i de

unde [tiai unde s` m` g`se[ti?

– Jackie mi-a spus, zise el, r`spunzându-i \ntâi la a doua \ntre-

bare. {i vorbesc despre condi]iile tale de via]`. Este de ajuns s`-mi spui, [i vin s` te conduc pentru a arunca o privire la cas`. Dac` dore[ti, te po]i muta acolo ast`zi.

– S` m` mut unde?

– |n cas`, bine\n]eles.

Tiffany d`du ochii peste cap.

– A, desigur. Casa.

Decise s` \ncerce s`-i pun` ni[te \ntreb`ri mai concrete.

– Vrei s`-mi spui despre ce cas` vorbe[ti, de ar trebui s`-i arunc o privire, [i de ce m` pot muta \n ea azi? Dup` ce oft` din greu, Mitch spuse:

100

GAIL DOUGLAS

– Apar]ine unui prieten de-al meu. Acum dou` s`pt`mâni m-a

rugat s` am grij` de ea [i s`-i ud plantele cât timp el se va bucu- ra de soarele din Arizona, pentru restul iernii. L-am sunat azi- diminea]` pentru a-l \ntreba ce-ar spune dac` ar avea pe cineva \n cas` care s`-i men]in` jungla s`n`toas` \n loc de un uciga[ al vegeta]iei care s` se duc` acolo din an \n Pa[te. Mi-a spus s` predau cheile, cu cât mai repede cu atât mai bine. Plantele alea par a \nsemna mult pentru el.

– L-ai amenin]at c`-i ucizi plantele dac` nu permite unei per- soane complet str`ine s` se mute \n casa lui?

– Nu, i-am spus c` mi-am dat seama c` nu m` pricep la

gr`din`rit, chiar cu cele mai bune inten]ii [i cu lunga list` de

instruc]iuni pe care mi-a dat-o. Te pricepi la plante, nu-i a[a?

– Da, dar

– Perfect. {tiam c` te vei pricepe. {i acum, pentru a ne

\ntoarce la subiect, ar trebui s` vezi casa cât mai curând cu putin]`. Ar fi o nebunie s` petreci \nc` o noapte \n acea camer` meschin` când te po]i bucura de o cas` dr`gu]` [i \n acela[i timp s` le faci o favoare unui om care iarna migreaz` \n ]`rile calde [i plantelor lui bolnave. La ce or` s` vin s` te iau?

*

*

*

O b`taie u[oar` se auzi \n u[`.

– Da? r`spunse ea, \n timp ce o emo]ie nea[teptat` \i invad` corpul ca o injec]ie cu amfetamin`. Cindy b`g` capul pe u[`.

– Domnul Canfield este aici, spuse ea p`rând nervoas` [i

uimit`. Tiffany se \ncrunt`. Cindy era o blond` foarte dr`gu]`, cu p`rul ondulat. {i avea \n jur de 19 ani. Genul de fat` tân`r`, atractiv` din punct de vedere sexual, care ar fi orbit` de Mitch.

VREME FURTUNOAS~

101

Genul pentru care el [i-ar da frâu liber farmecelor, m`car pen- tru a se men]ine \n form`, doar pentru a nu-[i pierde \ndemânarea. Din acest motiv, probabil, el nu se mai putea ab]ine de la a cuceri.

– 11:22, murmur` ea. A venit mai devreme.

– N-am [tiut c` \l a[tepta]i, spuse Cindy cu o voce de Marilyn

Monroe, cu r`suflarea nelini[tit`. Ea intr` \n birou [i \nchise u[a

\n urma ei. Sunt o angajat` nou` a companiei. Nu-l mai v`zusem niciodat` pe domnul Canfield. Doamne, tot ce au spus celelalte

fete este adev`rat. Este superb! Tiffany se ridic` \n picioare [i se duse la fereastra din spatele biroului s`u, uitându-se afar`.

– }i se pare? \ntreb` ea, \ncercând s` par` plictisit`. Eu n-am observat. Cindy chicoti:

– Z`u? Nu glumi]i?

Tiffany \nchise ochii.

– Te rog invit`-l pe domnul Canfield s` intre, spuse ea

fixându-[i privirea la traficul de afar`, cu trei etaje mai jos. Reac]ia lui Tiffany \i \nt`rise [i mai mult hot`rârea de a rezista atrac]iei lui Mitch. Nu se \ntoarse când auzi u[a deschizându-se [i apoi \nchizându-se, nici când \l auzi s`lutând-o cu un degajat

„Bun`!“. Dac` s-ar fi uitat la acel b`rbat, nu ar fi putut garanta c` genunchii ei nu vor \ncepe s` tremure. Chiar mai r`u, ar putea fugi \n bra]ele lui, [i ar ofta f`r` s` se poat` ab]ine.

– Bun` diminea]a, spuse ea cu o voit` indiferen]`, uitându-se

\n continuare la traficul aglomerat. |nainte de a zice ceva, vreau s`-]i spun c` \]i sunt foarte recunosc`toare pentru toate efor- turile, dar nu-]i apreciez atitudinea autoritar`. {i \nc` ceva: a[ vrea s`-]i intre \n capul acela de mascul \ncrezut, c` eu nu sunt

responsabilitatea ta. Hainele mele nu sunt responsabilitatea ta. Condi]iile \n care locuiesc nu sunt responsabilitatea ta. A[a c`, te rog, las`-m` s`-mi fac treaba, s` fac propriile gre[eli, [i s`

102

GAIL DOUGLAS

decid eu \ns`mi micile detalii cum ar fi de exemplu unde voi locui, cât timp voi locui aici, bine?

O lini[te de câteva secunde se a[ternu \n camer`, apoi

neputând reac]iona imediat, el spuse cu surprindere:

– Nu \n]eleg. Ce am f`cut?

Tiffany \nghe]`. Vocea aceea

|ntorcându-se, sim]i un val de ro[ea]` acoperindu-i fa]a.

– Pete!

El ridic` o sprâncean`.

Era o oarecare diferen]`

Cine ai crezut c` este? Am auzit-o pe Cindy când ]i-a spus c`

sunt

Se

opri brusc, apoi zâmbi.

– Mitch?

Tiffany gemu [i se \ntoarse la scaunul ei. Se cufund` \n el,

\ngropându-[i fa]a \n palme.

– Ar ajuta cu ceva dac` \mi cer scuze?

– Nu, pentru c` nu este nevoie de a[a ceva.

Pete se a[ez` pe scaunul din fa]a ei. – Eram prin fabric` verificând ni[te ambalaje noi pentru cereale, a[a c` m-am gândit s` trec pe la tine s` v`d dac` prime[ti toat` cooperarea de care ai nevoie.

Tiffany d`du din cap, apoi l`s` mâinile \n jos [i \l privi pe Pete.

– |nainte de a m` \ntreba, vreau s` te asigur c` Mitch nu a

f`cut nimic deplasat.

– |n afar` de faptul c` te-a sup`rat, dup` câte v`d. Ce-a mai Pete fu \ntrerupt când Cindy b`g` capul din nou pe u[`.

– Mai este un domn Canfield aici!

Ochii fetei erau ca ni[te fafurioare albastre de por]elan, sc`p`rând cu o emo]ie abia controlat`.

– S`-l poftesc \n`untru [i pe domnul?

– Bine\n]eles, spuse Tiffany re]inându-[i un chicotit care era

pe jum`tate amuzat, pe jum`tate nervos. Cindy \l conduse \n`untru câteva secunde mai târziu, uitându-se

VREME FURTUNOAS~

103

\n sus la el [i b`tând din gene. Tiffany era uimit`. Nu-[i d`duse seama c` femeile chiar f`ceau gesturi de genul acesta. Spera c` ea nu f`cea la fel, cu toate c` nu era sigur` de ce era capabil` când Mitch se afla prin preajma ei. Cindy p`r`si camera la fel de [ov`itoare ca un copil care

fusese trimis la culcare tocmai când o petrecere a adul]ilor deve- nea interesant`. De \ndat` ce ea \nchise u[a, Pete se ridic` \n picioare [i se \ntoarse spre Mitch.

– M` bucur c` e[ti aici, fr`]ioare. Tocmai o \ntrebam pe

Tiffany ce ai f`cut de ai sup`rat-o, dar de vreme ce e[ti aici, \mi po]i spune tu \nsu]i. Mitch se uit` la Tiffany.

– Te sup`r` ceva?

– Numai faptul c` par a avea prostul obicei de a-l confunda pe fratele t`u cu tine, r`spunse ea.

– ~sta-i un obicei extrem de prost, spuse Mitch, cu ochii

juc`u[i. I-ar putea pricinui multe necazuri cu Jackie. {i cu mine,

a[ putea ad`uga.

Tiffany se scul` furtunos de pe scaun [i \[i sprijini mâinile pe birou \n timp ce se apleca spre el.

– Nu a[a am vrut s` sune.

– A[a cum? \ntreb` Pete.

Mitch \i zâmbi.

– Chiar a[a, Tiffany, a[a cum?

|ndreptându-se, ea ezit`, luând \n considerare posibilitatea de a se arunca pe fereastr`. Dac` jos nu era nici un morman de z`pad`

pentru a-i atenua c`derea, nu conta. Ar fi murit de ru[ine oricum.

– Te rugam s` iei \n calcul posibilitatea c` a[ fi capabil` s`-mi

conduc singur` via]a. Din p`cate, s-a dovedit c` de fapt vorbeam cu Pete.

– Ne asem`n`m atât de mult, coment` Mitch uitându-se la

fratele lui mai mare. El e mai solid. Eu sunt mai simpatic.

Pete morm`i [i-[i d`du ochii peste cap.

104

GAIL DOUGLAS

– Nu l-am v`zut pe Pete, \i explic` Tiffany printre din]ii

\ncle[ta]i. Eram la fereastr` când el a intrat [i am \nceput s` vorbesc f`r` s` m` \ntorc. Mitch chicoti cu imens` satisfac]ie.

– Nu m` puteai privi \n ochi când \mi spuneai s` nu m` mai

amestec, nu-i a[a? Nu te-am avertizat eu cu mult timp \n urm`, s` te ui]i pe unde mergi? Acel sfat se aplic` [i \n cazul \n care critici pe cineva, cât [i \n cazul \n care ie[i din aeroport [i calci pe un

trotuar acoperit de polei. Tiffany se uita la el, iar gura ei se str`duia s` articuleze o

replic`, dar nu reu[i. |n cele din urm` un mârâit \i r`sun` adânc \n gât, se cufund` din nou \n scaunul ei, [i \[i sprijini b`rbia pe ambii pumni.

– Pete, dac`-]i g`se[ti vreodat` fratele \nfipt cu capul \n jos

\ntr-un câmp acoperit cu un strat de z`pad`, vei [ti cine i-a f`cut asta, morm`i ea.

– V` rog, se poate s`-mi spun` [i mie cineva ce-i cu voi doi?

spuse Pete, uitându-se când la unul când la cel`lalt. Ave]i un lim- baj al vostru. Jackie pare s` v` \n]eleag` conversa]iile, dar eu nu

le pot urm`ri.

– Tiffany m` g`se[te un pic cam exagerat de autoritar, \i explic` Mitch.

– Attila hunul era un pic cam exagerat de autoritar,

replic`Tiffany. – |ncerc s`-]i fac via]a mai u[oar`, o \ntrerupse Mitch. Chiar nu \n]elegi? Vreau s` câ[tig pariul. Tiffany se uit` fix la el, [i o c`ldur` mole[itoare \i p`trunse brusc \n corp. El dorea ca ea s` considere c` putea ]ine piept condi]iilor din Winnipeg. Dorea s` r`mân`.

– Vrei? murmur` ea dup` un lung moment tensionat.

– Ce pariu? \ntreb` Pete ar`tând de parc` era gata-gata s` \nceap` s` arunce cu ceva \n ei. Mitch se \ntoarse spre fratele s`u.

VREME FURTUNOAS~

105

– Am aranjat ca ea s` foloseasc` apartamentul lui John Kozak

\n loc s` stea \ntr-un hotel, oferi el o explica]ie par]ial`.

– Pe bune? Casa lui John Kozak? Pete se \ntoarse c`tre Tiffany:

Ce mai a[tep]i? Accept`! Pentru o clip`, Tiffany \i privi pe cei doi b`rba]i, apoi oft`. |i

ajungea un singur Canfield c`ruia s`-i ]in` piept. Doi Canfield, era deja o lupt` pentru o cauz` pierdut`.

– Ai dreptate, spuse ea ridicându-se \n picioare [i ducându-se

spre micul dulap unde era ag`]at` haina ei. Pân` ce ea ajunse la dulap, Mitch deschisese deja u[a dul`piorului. |n timp ce \i scotea haina galben` [i i-o ]inea lui