Sunteți pe pagina 1din 34

CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I I

tI/ Hiidda Sarnen


SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. Dezvoltarea comunicdrii verbale, atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor, cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune, de asemela compromis. Dezvoltarea formelor de comuni.care nonverbal[ nea, o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat, ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. Ele, de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor.

JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd,in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd, care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor. In acest sens, rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora, incercdnd sd rupd relaliile de participanli. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: - Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d.e experimentare a propriilor posibilitdli, a capacitSlilor sonale de comunicare, actiull,... care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv - Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea
uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a"

flictelor intr-o formi noud. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad.evd.ratutilp,in neavoastra. activitatea d

JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts

Sr.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir,*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant. Cind participantii nu se cunosc, acesta este primul pas pentru crearea Il.m.;-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. De obicei, evaluarea nu este necesara. Ea poate fi fd.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r,ir; altor moduri de initiere a activitd.tilor ori de a ne prezenta. fi::--i-l:tatea

Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale:

/ 0 - 3 O /azt(:cipa/4t(
/5 naaafe
at 4./1c

8fo*eetive
A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. pldcutd. si a crea de Ia inceput o

PrneedrrrE
Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive, ce il caracterizeazd,, a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. De exemplu: Petru Anghel - plicut Si amabil. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd.ndul, nu prea repede, pentru ca ceilalti sd aibd. timp sd.-i memorizeze numele.

Evaluare
Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind

Mirimea gr{rului!
Timp:

1O-3O pazt&tpattti
/5 ,atins*

n
E

Sbiective
A insus.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.i integrantd.

Frocedur6

Toli jucatorii stau intr-un cerc. Un jucdtor este "locomotiva", simulAnd sunete si miscd.ri respective, mergand in cerc pAnd. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele, il pronuntd tare, f5.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini, ca un nou vagon. Pornind impreund., se deplaseazd in cerc pAnd.la un alt participant. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori.

$fote
de ln cazul unui grup mai numeros, se poate introduce un numd"r limitd "vagoane", de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti.

Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale:

lO -3O fa.r*Aa*tti
/5 ,44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle

d"%dt aaar6za( de pa.ztalpanli

V
c
'l I

A afla toate numele, a "anima"

Obieetivs

$i a destinde grupul.

Procednrr6

ti

rd

Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Toli se aranjeazl fur -i.sand un scaun liber. Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun, se ageazd, Gmr.:" repede "sunt i- spunAnd indr[gostit"; urmitorul, la rAndul s5.u, ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc"; urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. a spune cuiva"; cel ce urmeazd", agezAndu-sepe scaun, numegte persoana -;nrele unei persoane din cerc, care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. ; r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. Jocul continud, in ambele cazuri, cu persoana din stdnga -;-ui liber.
q r , ^ 4 ^ 1 4 v v r

Timp: Materiale:

/5 taaas*
a/t4l4t

ta.

0biecive
-\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor.

Procedtnrd
.nd ule for mt erc l:za
)1':.

T,rt grupui se aranjeazl, in cerc. Cineva se ridicd. si-si spune numele: : l"[:hai". Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa, incepAnd cu r.- :ndepirtata: "Vasilci, Ionel, Maria, Gheorge". Dupi ordinea in care au ::=rentate, persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc, deodatd, creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. Apoi, persoana din dreapta lui Mihdi, face

Note

Mnrimea grupufui:
Timp:

l0 -30 fnvt<ccQal4fii
15 ,441r44fe

| r' |

$biectlve
A insusi numele tuturor participanlilor'

"m6 Tot grupul formeaza un cerc. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md, m6ndnc6 aici", improvizAnd gestul, spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului.

Froaedurs

Note
Invers.

in dependenld de mdrimea grupului,

se poate repeta acliunea in sens

Miirimea grrrprrlrrit / o - 3 o /a-ztaepaa{e /5 ,44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale:

c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1

n
E

$bie*five
A insusi numele persoanelor participante'

cerc' Jocul se desfd.$oari intr-un ritm rapid. Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru, cu ruloul de h6"rtie. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru. In caz contrar, centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. Jocul continu6, persoana din

Prepcedrrr&

Mirirnea grupului, /O-30 FazAcgati /5 ,tcina* Timp:


Materiale: ru44/.

: ;
!

Obie*tive
A insusi numele tuturor jucdtorilor.

PrnseSu16
a ). 1e

ts

Animatorul precizeazd.cd.scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re. asociind fiecarui nume cAte un gest. El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme, m,: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului, l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. Grupul trebuie s;ln-='minteascd numele. Persoana numitd. face acelaqi lucru. ^\nimatorul spune numele cuiva, iar grupul trebuie sd repete gestul ,tI:*-:- persOane.

Note
In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. participanf,i.

Mirimea Timpr
Materiale:

gnrpuluiz lO - 3O paztAc4bna,fi /5 d4n4ufe


o 6t&.?e, 4a4 c/4 du o&act

*(x..*:.(.((k,*K*
0biectiv*
A cunoaqte numele grupului. participantilor. A initia cunoaqterea reciprocA in

c
rc.
lne ;,f,t-_
SE

Procedtnrd

va.

Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. Mingea e foarte -t;::-:-te" gi "frige". Toti stau sau ged in cerc. Animatorul explici cd persoana n* ;:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.nd: - numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.), - de unde vine, - nnele preferinle, - unele dorinle. Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil, pentru a nu se frige. l:r+:-,.: ce s-a facut prezentarea, mingea e aruncatd mai departe. Jocul confi-r.- -: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta.

Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4.cda?te, cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel

d"ecAt
'o

n
E

Sb$*ct*ve
A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS,de timp.

Froce$urS

Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. Toate persoanele ged in cerc. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. Se apropie de "iti plac vecinii?". Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru , persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini", persoana din centru incearcd.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. "da", grupul se depiaseazd. un loc spre dreapta. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd,, jocul se compiic6.. Cand urmdtoarea persoand va "da", grupul se va misca cu un loc spre stAnga. CAnd rdsund al treilea spune "da", se schimbd cu 2locuri spre dreapta. Apoi, respectiv Ia stAnga. Pe urm6, respectiv cu 3 la dreapta, etc. De fiecare dat5. persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}.

Miirimea gnrpului:

lO -3O laztddpaafii
/5 at*zs*
44tta4c

V
I ql

{s&ieetnve
A insusi numele intr-o formd dinamicd.

Frecedrur$
prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate. se repetd).

Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi, persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile

Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase.

Mirimea grupului3 Timp:


Materiale:

lO -30 pnztco4ba"lti /5 ,aAaate


4caua4, ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt

asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve


A insusi numele printr-un exercitiu de miscare.

Proeedwr6

Toti se ageaz6', formAnd un cerc. Animatorul (fara scaun) incepe jocul, r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: - "ld"mdila - IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta. - "cireasd. - ciresicd." si persoana spune numele vecinului din stAnga. - "zarz6,r - z6,rzdtel" s.i persoana spune propriul nume. Dacd cineva greseqte, se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. posibilitatea de a spune "cog cu fructe", cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile, iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere. Dupa ce toti s-au asezat, fiecare trebuie si spuna numele vecinilor
M ,

Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 ,a+*an Materiale: 4caatae,cct cac&(daaepsftrt dKAt

aanfza( tota( al pazt&qa/41/az

.....;........

Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva.

Prn*edur&
rd
C-

e.

Jocul trebuie sA se deruieze rapid. EI este inceput de persoana fdr6 :. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?". Cealalta persoand" "Foarte .::-rie: bine". Mai departe, persoana care gedea, se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?". In timp ce se petrece aceasta, -i' sa se schimbe cu locurile, ocupand scaunul liber si astfel
-:.:;- initiai. Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare, -? nrai faceti". Tot grupul rdspunde "bine", schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6.masa fara scaun.

Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4, c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale:

asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i

Sbieative

jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. Toli liber, prezentdndu-se cerc. Jocul e inceput de persoana din st6.nga scaunului , , s u n t . . . 9 i v r e a u s d .f i u s p r i j i n i t d e . . . ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand, agezdndu-se,sdrind etc.). Persoana numit[ considerS. aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber, dac6 liber. Jocul e continuat de persoana de Ia st6.nga locului

| r' |

Sbiective
A insusi numele ParticiPantilor'

aqeaz6', formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. Toli se qi cu degetul indicd cerc. Animatorul e in centru, in picioare. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. Cand greqeqte, trece in centru, persoana din centru se poate miqca repede, incet, plimbAndu-se, shrind etc'

Procedrrrd

X*rte

Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati'

Timp: Materiale:

/5 64n4ute aA4.<.

: :

1 E
n
ie
'I

$&iective
A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului.

Frncedur6

)r
ll r

Toli stau, formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare, apoi una din palme, apoi duce mana dreapta peste umdrul ;:-nle ::ept, degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd.u, iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6.ng6, spune numele unei alte persoane. Acea per=-r:td menline ritmul, repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. " - --ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate.

Note
Ritmul si miscdrile pot fi schimbate, cu includerea picioarelor etc.

@
Mirimea grupului: Timp: Materiale:

lO -3O partAc4bal4tt
/5 ,a<r*aa* o caat7e, ea dotc 4an c,ut, o&kf 4ir4a/az

Sbiective
A insuqi numele. A stimula precizia iansd.rilor.

Prt**edur*

un
ici te, ul.

Jocul trebuie sd"decurgh rapid. JucS.torii nu pot sd sfideze cercul dac6, * r.lnt numiti. Ei stau, formAnd un cerc, iar o persoani sta in centru cu obiecr. ;-- :e trebuie aruncat. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus , spunAnd un nume, r*::,:-nd in cerc. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea, inainte ca aceasta su ::da, repetd"nd apoi actiunile. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.

i i
i

uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. /5 raiaate


Materiale: an4.uc

1 :
1

$bieefv*
A insusi toate numele.

t ""1

Fr$cedur$

Jucatorul formeaza un cerc. Animatorul incepe, spunAndu-si numele. Urmdtorui, din dreapta, continud., repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. Urmitorul repeta numele anterioare, adaugAnd-ul pe al siu. Grupul poate ajuta. Jocul continud pand. cAnd animatorul in cor, cu intreg grupul, repetd" numele tuturor.

Note
La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl, personalitatea fiecdruia. Pentru grupuri foarte numeroase, se pot repeta, de exemplu, ultimele 7-9 nume.

Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale:

lO -30 pa,rt()c,rpaate
lO 64n44fu Ccaq+te,ce ct?tu( ,44aips{An &dt

asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz

n
E

$bi*etErre A insusi numele tuturor. A crea o atmosferd. destindere. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. un cerc. Animatorul se apropie de un

intreband numele. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". Cetdlalt ra,spunde: "Desigur, d a r m a i i u b e s c q i p e . . . " . P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. Cel ce nu va avea loc. va incerca si se aqeze. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. scaun.

jucitor,

Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 ,at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze, czeaa+teeohzale), /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective
A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. A dez'.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici.).
rlo

cl

Froeedus6

r $ i

6u.
roO v b
!

Fiecare participant, in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar ;-acea sd. fie numit in grup, face o caricaturi, sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd".- arate desenele. Dup6. aceasta desenele sunt afisate, iar participanlii incearcd. .. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea.

-:

Note
pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte

Participanlii pot fi imparfili ,:tr-un obiect anumit.

Miirimea Timp:

grupuluiz

/O-3O pazfibcpatltc lO aA<s*

Obiectlve
A insuqi numele tuturor. A stimula creativitatea. A practica Iimbajul

{f
at or. rn.de:
-v-' 3. i'a

Proceduri
Toti formeazd. un cerc. o persoani incepe, gesticuland cu mdinile, penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :- spune. Gesturile trebuie si. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per,Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. poate adauga schimbari acestui obiect.

Note
tlbiectul
L )"1,, -4.

primit

poate

fi

numit.

Corectitudinea

presupunerii

nu

are

i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i


i M"t""iale: a arug j

I 1
I I I
I I

Vl

$bieetive
A insusi numele tuturor.

stau in picioare, formind un cerc. Animatorul incepe jocul, poate' se apropie de alta persoana, linand mingea intre picioare. Mergdnd cum prezentAndu-se. O transmite (fara a o atinge cu mAna). Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd.

F r o participanlii

f
I I I I

W | l*

Note ;";;;"

mingi. cateva se grupurinumeroase pot introduce

t i ",,,_.";;; ;;:;; i.,*"r","r, /5 mtazte t*n2


i
i Materiale: a&44rc :

I
I
I

l rt I L=l

G-triective Froeedtra

A insusi numele tuturor, permitAnd un prim contact

I
I

Grupul se separa in doud pnrli egale. Se formeaz6. 2 cetcuri concentrice. la cele din cercul exterior. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse, in ritmul unei muzici. La oprirea melodiei, perechile igi dau mdinile 9i spun'.'Bund, sunt ".'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat, cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd, schimband directiile de miqcare. Jocul continud cu aceeasi dinamicd, pan6 se incheie o rotatie completa.

I
I I I I I I I

tert F{ote

E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e.

I
T

@
f

T I

I T

Timp:

/5 ,a'*as*

Sbf;ective
A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli.

=j
I
I l 1

Froaedur$

rA

Toli participantii formeazd un cerc. Animatorul aruncS" prima minge, -'-tpi ce si-a spus numele. Fiecare care o primeste, o va arunca iard.si, spunAnd :'-rnrele siu. Dupa cdteva minute, animatorul pune in joc a doua minge, aruncdnd-o ,:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna".Acesta la, rAndul sdu, aruncd .'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. Apoi se lanseazd gi a treia minge. Fiecare spune persoanei cdreia ii .,:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd.

Note
Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.

d"e mfzia<ea

a . "-:ni grupul. ce. or. rzlrpa rlr.ri


t-l 11 I

Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. A destinde

Procedurd

Animatorul invita grupul sA se a$eze jos, formand un cerc. Se explicS" rr:-;":-i-ttl jocului ce constd. in a face mingea sa treacS. pe sub fiecare particip.r* .. in cerc, impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. Animatorul "'. -m. ' jocuI, transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&, "Ia-o .:-ir.r-i de-aici!". Persoana o primeste, repetAnd miscarea si spunAnd propozitie, cu numele persoanei urmdtoare. In acelasi timp, animatorul ril-l''t*::sm * - ' - ' . : e i n c d o m i n g e , d e d a t a a c e a s t a ,i n a l t i d i r e c t i e . T o t e l h o t i r S s t e c d n d
lJe i,::::t jOCUI.

Mirimea
Timp: Materiale:

grupuluiz

/0 - 3 0 Pnvtc.Qar4{e
/5 - 20 d4ir4ate /,4e, ptaazzo, o ta4/6, lAzfiz, cdz@cd

A insusi numele tuturor participantilor'

stu**ctiv*
FrscedrrrS

El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela - Celamar). Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul, citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. Animatorul poate incepe voce tare.

aV
fs-l

c)biective
A facilita cunoa$terea reciproca

9i a crea o atmosferS

prieteneasca'

qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. Dupi 5-10 minute, fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului, cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. striine' adevdrafi ai numelor. Dupi 10 secunde, cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli-

Frscedurd

Mirirnea grupului: Timp: Materiate:

lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu


/dztce, cazthcd, o4dtc/

Sfuie*tfiv*
A face cunogtint6 cu membrii grupului. Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. Ei tre-

.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii, iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt..." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos, deqtept, --.::rAnd,manager bun, ...). Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. Dupa aceasta, -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile. Ei nu trebuie sd. foloseasca muit :"-p. Dupd. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete.

Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O ,ataz*

T::::::::: ..(f ft:*(:..?K: .:*..


-

$&$ective
A stimula participanlii sa faca schimb de informatie.

Pre*eds,srE
Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d.e a crea .-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti. Spre exemplu: - bucate preferate - lucrurile care nu vd plac - cartile care vd pasioneazd. - actorii preferati, prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite. Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. Participantii :1--:- cate o coald de hartie flip-chart si carioca. Ei trebuie sd-si scrie numele
:::-Pa de sus a foii, intrebarile

i'a o.sa 'r.r1


LI

rii rui. nd

:'.: ' iireapta. Foile se lipesc participantilor pe spate. Ei .--e prin incapere si sa discute informatia citita.

in partea stangd a foii

si raspunsurile

in

trebuie

s6 se

Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 ,44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd., 44nkl Materiale:
t z . t r . . / - . 1

V
G'l

$biective

qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv

exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor. Acest lucru trebuie fd'cut fdra ,".ipro.l'*J**Jrrrr.ilo. r-,--: ^^-.^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' ;H;;;"tii o"i folosi mimica, desene, semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o . o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ ; ^ o o d n r i t ilil:;:'#';;;." ce ghiceasca a dorit

Freeedur5

i;:1"iliffi;r:;ri!i

participanlirorposibilitateaca ei s6

si le spuni, pe cale nonverbali partenerul'

Svalurare
ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris.

Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 ,4a44/e Timp: t : .tr.. / --+ ha:zt& 6&p - c{taw' caz(baa, 44akn Materiale:
$biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile

tcr't

de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto
deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci

Procedur&

Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii

Ie vor putea citi'

Eva$tlare

Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii - oamenii au calitati pozitive qi negative - componenta totald, a deprinderilor in grup

i i i

Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc,lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t., /dzta &re-c/azl, cauoca :

dlbieetive
A incuraja participantii s5" se cunoascd.mai bine.

Frocedur*
Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie. :;,a aceasta, ei trebuie sa-si gdseascd perechea, sd,-i ldmureascd desenul Si sd-i -.'esteasc5. ce primeste pl6cere, de ocupdndu-se cu acest lucru specific. In con-'-:are, fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. Procedura se .:e repeta. NCIte Disculia se poate axa pe : - diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face - existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe - ce au aflat participantii despre sine si ceilalti

Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O ,ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt, caz4b&. 44otcl ( Obiective
forte. A-i ajuta sd fie

A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": - - .:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri.

ProcedurF

Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. In pr:-' de sus a foii, in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand". h :',-:'-r- drept trebuie sd. scrie: "Ca lucrd"tor". Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ . -.::tori. Sub desen ei trebuie sd. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla. Participantii trebuie sd ia l@r:f,:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. Ei trebuie sd ghiceascd cui
: l-: :iecare desen. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :- "l:ele persoanei. Exercitiul este discutat de tot grupul. Se vor crea B

de categorii, in dependentS de urmatoarele calitali: personale, profesionale si pozi' comunicare. Se vor analiza ideile de congtiin$a d.e sine, congtiinla de sine tivd., autoapreciere qi autoacceptare.

Hva6rxmre
Se pot discuta urm6toarele probleme: - parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba. De ce? - cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? - discutali deseneie - v-a fost u$or sa faceli exercitiile? - ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane?

Note
Variante: A. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. B. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6". foarte bine. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei'

i i i V] |gl

rrrermea grrpului: ti-n?, M"t"tiale:

lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p - clazt, caz"@ca

$bieetlve
A face cunostintd cu membrii grupului'

Sr*rcedwr&

Participantii trebuie sd se separe pe perechi. Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul - un instrument muzical). Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. perechile sd se prezinte reciproc.

FSoe
Variante: A. In loc de a desena obiecte, participantii pot folosi 6 obiecte pe care g:

.&r:

-e au la ei (chei, pixuri, legitimatii). "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. B. Separati toti participanlii pe grupuri mici, dupi ce ei vor fi separali pe perechi. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup.

Timp: Materiale: nu

2O -30 a/r'/4te ldzta &/e - c/azi, eazl4ca

r' '
rca lor

Sbieetive
A stimuia prezentarea participanlilor.

Frocedur&

Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :,:,:. org&nizatia in care actteaz6.. De asemenea,ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" : rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. Rugali participantii si-gi prezinte :;:::enerul si unul din "secretele" sale. Fiecare participant dispune de 50 - 60 le -.ecundepentru prezentare.

i i i
lCa:I ;_.:--O a = :i
m ' ---

Uernmea gnrputui: Timpz M"t."iale:

lO -3O paztd,4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt, cuz@.a ;

Sbiee*ve
A crea un mediu prietenos, a stimula increderea si sinceritatea.

ea "a
r,- - ---ri

Procedusr*
Participantii se vor separa pe perechi. Ei vor discuta principalele
4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand). r:--.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii". Dupd" prezintd si lS.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i . participantii

Mirirnea gnpuluis Timp:


Materiale:

45 -6O atAaq*

/0 -30 fazt(cqa.a&

Aazfu&4-c/azt, cazrbca

IV

| , , a I

E,$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie.

Procedurd

Rugali participanlii sa se deseneze gi, de asemenea, si deseneze locul lor in organizatie. Dupd aceasta, rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. Stimulati disculiile in grupurile mici, folosind urm6toarele intrebdri: - cum vi apreciali lucrul? - cum v-a!i adaptat? - s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? - ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute.

! i i

Mirimea gn{rufuis lO -3O pa.zfkdpaafe : -6O ,ataaa* li-nt 45 , ltateriale: /az* &p-c/azt, cnzcaca:

V E

Sfuiective

A depista care teme, dupd pdrerea participanlilor, se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri.

FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd.toarele intrebari: - ce agtept eu de la acest eveniment? - ce imi va permite s5. obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. Fiecare obiect trebuie sd. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului, rispunzind rapid Ia intrebarile puse.

HvaEm*re
Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului?

Mirimea gruputui: Timp: Materiale:

lO -30 pa,zfa,epaa{e
45 -6O ,atitzq*

/a*z

/(rp-c/azt,

cazlaca, ocatc/

{}biective
A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen-

-J

Frocedur6

Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS.sd-l primeasch de la work-shop. Rugali participanfii sa creeze ;rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora, fd.cdnd insemndri :-espreasemAnd.risi deosebiri si limurind motivele. Fiecare grup va trebui sd"facd -:- dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale. Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6, iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: - cAt de reale sunt agteptdrile acestea? - au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? - ce factori au determinat acest lucru? - este necesar de a face compromisuri?

Miirimea gruputul: Timp: Materiale:

lO -3O pa?tde4ba"4e 30 - 6O ,at*'rr* ldzttp /Ue - c/azt, caz(b.a, ruidp( de puzeataze, ccotctr,

r'
C

Sbiective participanlilor. A stimula interacliunea grupului. A intelege aqteptd.rile Frocedur6

'er). uid

Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd. se formeze patru patrate. in aceste p6.trate se vor scrie :::ratoarele: - pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia - pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie - patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie - pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor, a emoliilor, simpatiilor, viseior etc. .- - ,::rcipantii trebuie si ia c6.te o foaie si o carioca qi sd. completeze foaia. - ::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.

Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. dispozilie cdte 2 minute.

Fiecare va avea Ia

Hva$aeape
La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor, imaginilor, calitdtilor. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului.

Mnrimea gnrputui: /0 - 20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr


Materiale: S&*ecive
A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor.

{ I t
l

cdzrhca, /odz/ea,e, cU, znze, tacri'cte

n
I

fel

Preeedwra

Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile, cuvintele, deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!", exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice, p6rti ale corpului, haine, hobby, succese, trisdturi ale persingur loc, sonalitdlii etc. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. form6.nd un colaj. Participanfii trebuie sd

Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. Intrebdri pentru discutie: - au fost folosite simboluri pozitive sau negative? - a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare?

Evaiasare

Nste
Variante: 1. Desena{i cu carioca 2. Taiali doud parli in jumdtate, amestecali-le qi apoi ghicili ce parte

corespunde cu cealaltd".

i !
i

Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr,/4te


lt"t"tiale: caz&ca, 44otcl, /ai

: :
j

Sbfiee**ve
A stimula participarea individuald in activitatea grupului. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.

N
/

Freeedur*

Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor. Celebritalile pot =a includa personalitd.{i din diferite domenii. Dacd" animatorul cunoaqte bine :,articipanfii, poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali. Numele .e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. Participanlii ;,ct sd. dea intrebd.ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". Mai mult :-'.I se poate da nici o expiicatie. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale.

Evalnsare
- ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? - au fost oare semnele neverbale de ajutor? - ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu?

SA

a !ii ul de )r)c,

i i !

Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e, caztaca

1 : !

v-l

Sfuieetive
A dezvoita energia grupului.

Procedrnr*
Se prega.tesc fisele cu intrebd"ri: - ce poti face cel mai bine? - ce programe TV qi radio iti plac? - dacd. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit - ce te face sd zambesti? - cel mai fericit moment din viata ta? - ai dori sa fii altcineva? Cine? - ce te-a bucurat astizi cel mai mult? - cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani?

LIt

despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului, cu fata in jos. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj.. C6.nd va veni rdndul, fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare, spune persoane. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. -

Aceasta joac6 funclioneazd. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd.spunde la intrebari sincer. De asemenea, este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. grupului dat. Daci in persoane introvertite, ele trebuie convinse sd participe.

Note

i i i

rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&.qte Timpr arr,tt(a Materiale:

$&iective
A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor'

Pr*rcedwr*
Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga, muzicantul - interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul, d.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. ln continuare, procedura este urmitoarea: o persoani bate palme, aratd pantomima lui, apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti, aratdnd spre d6:nsu1.Acesta continua, ardtand Ia alt pant.

i i
i

lglitlmea grupuluiz timpz


Materiale:

/5 -3O paz*.(aage /5 - 20 64tuate


ah44tc

: :
: :

a
e Li

ri e

Sb$ect*ve
A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor.

FrocedurE
3l -

rt

Participantii trebuie sd imite un animal. Pentru a se pregdti, partici:antilor Ii se oferd un minut. Ei formeazl. un cerc. Jocul poate fi inceput de ,.nimator care se plaseazd in centrul cercului, imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal. Exercifiul este repetat de toti participantii.

i
i i '

Timpz Materiale:

Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc,rpaati :


2O auarcte /c4c, caztacn.,acat?,/ : ;

$biective
partici-

A relaxa grupul s.i a permite cunoasterea reciprocd. A permite --:ilor sd vorbeascd. despre sentimentele lor. e o

SrocedrnrE
La intrarea in incapere, jucd.torii primesc o fiqd, o carioca qi o bucatd r-.cotch. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. Participantii trec prin incdpere, privind fisa dispozitiei gi : - :-:nd intrebari. Dupa aceasta, participantii trebuie sd formeze grupuri cu , ':orii care au dispozitie asemdndtoare. Permiteti grupurilor sd. discute intre - -: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete.

e-\. .

'nt).
ASCA

r s A pandin
nttia 't:ci-

Hoe
Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe.

Mirimea grupului:
Timp:

lO -30 Pazt&c/an&'
lO ,r4i/4ste

E E

sh3*cf;ve
A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii'

Procedurd

participantii se separi in grupuri. Se alege domeniul (denumiri de flori, pdsdri, rduri, td,ri, pe$ti etc.). Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5. aleagd c6.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu, ardtdnd fiqele restului grupului.

...

: t

frf*m"" fi-ps

gnrpurui:

lO -4O /4.2t14444i 40 d.n4rute


-

; :
i

Materiale:

lazaz &cp-clazt li a.z4t&,

$biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6'

I el

"copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze - RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate - TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru, familia, organizalia, miscarea 'din care facem parte. - FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie - presa, radioul, televiziunea, cdrtile, prietenii. - FRUCTELE reprezinl6, succesele noastre, proiectele 9i programele care le-am organizat, grupurile ce le-am format s,i materialele produse. - MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor'

Frocedurf,

p
Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd,4baaft[ : Timp: 3O ,aaas* !
Materiale: oun4tc :

V] I eI
rl

obieetive
A face schimb de informalii cu membrii grupului.

Preeeduri

.; nd

Participantii formeazd. grupuri de 3 persoane. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS. grupului. Pentru relatare se acordd" 3 minute.

Note
Persoanele care povestesc trebuie incurajate.

Miirimea gnrputui: Timp: Materiale:

lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca


..:...........

: ! :

Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se


SUnOSC.

e I

Prercedrrr*

Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd.turile fizice caracteristice care ii identifica. Participantii nu :rebuie sd semneze foile. Acestea se aduni intr-o cutie. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. CAnd sunt gd"sifi toli participantii, foile pot :i citite intregului grup.

Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i


Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn

:
i :

A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului.

$biestive

Procedrmd
pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex.: cineva ur6gte cravatele, cineva are titlu gtiinfific, cineva a crescut intr-un mediu anumit etc.). Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. CAnd partenerii se gdsesc reciproc, participant sd se prezinte. Dacd. grupui nu este mare si a rdmas timp, fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul.

i i i

rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale:

l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42, caztna', 4-cak/ j

n
E

tlbSe*t[ve
A afla lucruri noi despre membrii grupului.

Preicedrur&

Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde, dupd pirerea personald, cu al sdu. Odata formate perechile, fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. Dupd aceasta, simbolui s6u gdsegte o altd pereche. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie'

S{se
Animatorul

sul cuvAntuiui

"simbol".

trebuie si se convingd, cd participantii

au inleles corect

Mirimea gruputui:
Timp: Materiale:

/0 -3O faztd.dpn"t& 2O aaas*


o ca,cetf ca caaztcf li qn ca

$biective
A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici.

FnocedurA
rS-

in
l -

:^ iti

nt

Participanlii se separd in doud grupuri egale. Fiecare grup va forma -r. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior - in direc{ie :'-:.si. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. C6.nd muzica reincepe, partici- -.rtii trebuie sd g6seascd,partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos. printre ultimele, vor trebui s6-si prezinte partenerii. --=:echile care se aqeazd" . -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat.

Timpr Materiale:

/5 ,aaas*

fu

li crLzaca

Sbiecive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase


t o- : * s h o p .

tnlept ara
CE

Pro*edrerl
Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta, fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par;:, -,S&. -- -pant, devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld, unde se -: afi$a mesajele. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-,-::ea. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. in -,.-:1a zi se ftxeaz6. timpul in care persoanele trebuie sd. recunoascd cine este :,r---'irl secret.

)arrcire
:d Lr

:rlr-

p
Timpr Materiale: 2O ,aAaa* o ca,cetf ca naztcf li <n

V1

$biective
A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS..

Procedurfl
Participanlii se separd in douA grupuri egale. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt). Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior - in direclie rpus6. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. CAnd muzica reincepe, participanlii trebuie si gdseascd. partenerul precedent si am6.ndoi s5. se ageze jos. printre ultimeie, vor trebui sd-si prezinte partenerii. Perechile care se ageaz6. Jocul continui p6.n6 ce toli participantii s-au prezentat.

Miirimea grpului: Timp: Materiale:

?ttaa&nuttt.35 pa.ztA,epaa$e 15 ,aAaa*

fu gi cazr^ca

Sbie*tive
A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui ,'':'rkshop.

i1m-

Frocedrlrd

iept :ara ce par:che sau

Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o ..:osi. Dupa aceasta, fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--.-pant, devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld. unde se ,: afiga mesajele. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:.1tea.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. In -,::nra zi se frxeazd. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este . , . - - c u ls e c r e t .