CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

evd.. actiull€.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele... o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad. activitatea d .Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI.in neavoastra.in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. incercdnd sd rupd relaliile de participanli.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d. Dezvoltarea formelor de comuni. Ele. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. a capacitSlilor sonale de comunicare. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor. rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: . In acest sens. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. de asemela compromis.ratutilp.care nonverbal[ nea. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd. Dezvoltarea comunicdrii verbale.e experimentare a propriilor posibilitdli.

altor moduri de initiere a activitd. Cind participantii nu se cunosc.tilor ori de a ne prezenta. acesta este primul pas pentru crearea Il.-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins.m.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr. Ea poate fi fd.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir. fi::--i-l:tatea ..ir. evaluarea nu este necesara. De obicei.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e.

f5. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4. nu prea repede. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele.. mergand in cerc pAnd. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. De exemplu: Petru Anghel .plicut Si amabil. $fote de ln cazul unui grup mai numeros.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s. ce il caracterizeazd. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive.. Un jucdtor este "locomotiva". pentru ca ceilalti sd aibd. se deplaseazd in cerc pAnd. timp sd.-i memorizeze numele.i integrantd. Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc. . a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. se poate introduce un numd"r limitd "vagoane". Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini. simulAnd sunete si miscd.ndul. ca un nou vagon.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 .ri respective.atins* : n E Sbiective A insus. Pornind impreund. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. pldcutd. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 . il pronuntd tare.la un alt participant.

r*Aa*tti /5 . . Ionel. ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc". T.-ui liber. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. cu persoana din stdnga -. la rAndul s5. deodatd. 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor.ztalpanli V c 'l I A afla toate numele. Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Maria. face Note . Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa. Procedtnrd .rt grupui se aranjeazl.. Cineva se ridicd. Dupi ordinea in care au ::=rentate.u.nrele unei persoane din cerc. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. Gheorge". care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber.) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. se ageazd.nd ule for mt erc l:za )1':. agezAndu-sepe scaun. Toli se aranjeazl fur -i. Jocul continud. a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul. cel ce urmeazd". si-si spune numele: : l"[:hai".spunAnd indr[gostit". Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. in ambele cazuri.sand un scaun liber.:ndepirtata: "Vasilci. q r .44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa. Apoi.:" repede "sunt i. ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. Gmr. a spune cuiva". in cerc. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. numegte persoana -. persoana din dreapta lui Mihdi. incepAnd cu r. urmitorul.

In caz contrar.$oari intr-un ritm rapid. Jocul continu6.441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc.3 o /a-ztaepaa{e /5 . improvizAnd gestul. in dependenld de mdrimea grupului. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru. Froaedurs Note Invers. m6ndnc6 aici".Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md. centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru. cu ruloul de h6"rtie. persoana din Prepcedrrr& . Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o .44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd.

Jocul confi-r.3O paztAc4bna. 4a4 c/4 du o&act *(x. . Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. Mingea e foarte -t. PrnseSu16 a ). face acelaqi lucru.fi /5 d4n4ufe o 6t&. 1e ts Animatorul precizeazd..numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.Mirirnea grupului.. asociind fiecarui nume cAte un gest.unele dorinle. Persoana numitd.i.f..persOane. l:r+:-. . /O-30 FazAcgati /5 .t-_ SE Procedtnrd va. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele. Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO .(.*:. pentru a nu se frige.nnele preferinle. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor.:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.ln-='minteascd numele. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. . Animatorul explici cd persoana n* .cd. ^\nimatorul spune numele cuiva.: ce s-a facut prezentarea. El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme. participantilor. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. iar grupul trebuie sd repete gestul .*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului. m.: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului.?e. Toti stau sau ged in cerc.de unde vine. .::-:-te" gi "frige".. : . Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil.tI:*-:.nd: .tcina* Timp: Materiale: ru44/. mingea e aruncatd mai departe. participanf.((k. E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. Grupul trebuie s.).scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta. lne .

Toate persoanele ged in cerc. se schimbd cu 2locuri spre dreapta. De fiecare dat5. respectiv cu 3 la dreapta. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. se repetd). Pe urm6. grupul se va misca cu un loc spre stAnga.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. Cand urmdtoarea persoand va "da". "da". Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6. Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate.. persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}.cda?te. . Se apropie de "iti plac vecinii?".. Apoi. Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . jocul se compiic6. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi.de timp. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. CAnd rdsund al treilea spune "da".Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. respectiv Ia stAnga. un loc spre dreapta. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. etc. grupul se depiaseazd. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". persoana din centru incearcd. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS.

."ld"mdila .."zarz6. Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva. -i' sa se schimbe cu locurile. . Cealalta persoand" "Foarte .::-rie: bine". EI este inceput de persoana fdr6 :.. Jocul trebuie sA se deruieze rapid."cireasd. .. Dacd cineva greseqte..cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az .. posibilitatea de a spune "cog cu fructe".masa fara scaun. ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare. Animatorul (fara scaun) incepe jocul.initiai. . Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare... se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber. persoana care gedea. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6. In timp ce se petrece aceasta. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?". se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. Prn*edur& rd C- e. ocupand scaunul liber si astfel -:.a+*an Materiale: 4caatae.... r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: . Tot grupul rdspunde "bine". Dupa ce toti s-au asezat.ciresicd.rzdtel" s.Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 . . iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere. I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 .. formAnd un cerc.aAaate 4caua4. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M . Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?". Mai departe. cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile. -? nrai faceti".i persoana spune propriul nume..:.IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta.r ..z6. Proeedwr6 Toti se ageaz6'." si persoana spune numele vecinului din stAnga.

Toli liber.sdrind etc. 9 i v r e a u s d . agezdndu-se. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . incet.). s u n t . prezentdndu-se cerc. . plimbAndu-se. Persoana numit[ considerS. in picioare. Jocul e continuat de persoana de Ia st6. . .f i u s p r i j i n i t d e . persoana din centru se poate miqca repede.Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. dac6 liber. Jocul e inceput de persoana din st6. Animatorul e in centru.nga scaunului . Toli se qi cu degetul indicd cerc. . aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate.nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. trece in centru. . Cand greqeqte.

" . A stimula precizia iansd. spunAnd un nume. inainte ca aceasta su ::da. formAnd un cerc.ut.lnt numiti. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. * r. ea dotc 4an c. formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. r*::.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. Acea per=-r:td menline ritmul.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd. iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. cu includerea picioarelor etc. repetd"nd apoi actiunile.ng6. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului.u. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.rilor. ul. . iar o persoani sta in centru cu obiecr.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. ? Prt**edur* un ici te. @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate.-.a<r*aa* o caat7e. JucS. apoi duce mana dreapta peste umdrul . Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. spune numele unei alte persoane. Frncedur6 )r ll r Toli stau. apoi una din palme. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus .:e trebuie aruncat. Ei stau.:-nd in cerc. Jocul trebuie sd"decurgh rapid. . o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele.<.:-nle ::ept.

Urmdtorui.. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. va incerca si se aqeze. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. personalitatea fiecdruia. . Jocul continud pand. Pentru grupuri foarte numeroase. Animatorul incepe. continud. Cetdlalt ra. spunAndu-si numele. . P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. Urmitorul repeta numele anterioare. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc. de exemplu.ce ct?tu( . ultimele 7-9 nume.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. /5 raiaate Materiale: an4. repetd" numele tuturor. Cel ce nu va avea loc. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". destindere. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. scaun. .spunde: "Desigur. cu intreg grupul.rt()c. jucitor. adaugAnd-ul pe al siu. Grupul poate ajuta. Animatorul se apropie de un intreband numele. d a r m a i i u b e s c q i p e . cAnd animatorul in cor.rpaate lO 64n44fu Ccaq+te. A crea o atmosferd.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. din dreapta. se pot repeta. un cerc. " .

rlo cl Froeedus6 r $ i 6u. .:tr-un obiect anumit. face o caricaturi.arate desenele. gesticuland cu mdinile. A practica Iimbajul {f at or. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar . -4. poate adauga schimbari acestui obiect. penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :. A dez'. rn. Dup6.. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per.at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor. A stimula creativitatea. iar participanlii incearcd.Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 . roO v b ! Fiecare participant.Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. primit poate fi numit.spune.). sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. i'a Proceduri Toti formeazd.de: -v-' 3. fie numit in grup. Note tlbiectul L )"1.. aceasta desenele sunt afisate. czeaa+teeohzale). -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili .-acea sd.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. Corectitudinea presupunerii nu are . Gesturile trebuie si.. un cerc. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". o persoani incepe. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea.

cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ".. O transmite (fara a o atinge cu mAna). Mergdnd cum prezentAndu-se.'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat. i. E stau in picioare. sunt ". Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd._.".*"r". linand mingea intre picioare. 2 cetcuri concentrice. Se formeaz6. I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e. .i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor.:. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor.. la cele din cercul exterior.'Bund.. F r o participanlii c e d u r 6 .. in ritmul unei muzici. schimband directiile de miqcare. f I I I I W | l* Note . Animatorul incepe jocul. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale.. I T @ f I I T I I T . Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse.." mingi. perechile igi dau mdinile 9i spun'. La oprirea melodiei. .. poate' se apropie de alta persoana. pan6 se incheie o rotatie completa. formind un cerc."r."... cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd. Jocul continud cu aceeasi dinamicd.

:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna".si. transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&. d"e mfzia<ea a . in a face mingea sa treacS. =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie. "Ia-o .. in cerc. ce. pe sub fiecare particip. -'-tpi ce si-a spus numele. Animatorul "'. "-:ni grupul. Dupa cdteva minute.' . or. Se explicS" rr:-.r* .:-ir.. animatorul ril-l''t*::sm * . spunAnd :'-rnrele siu. o va arunca iard.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i. Animatorul aruncS" prima minge. Persoana o primeste. .::::t jOCUI.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. Apoi se lanseazd gi a treia minge. In acelasi timp. aruncdnd-o . formand un cerc. cu numele persoanei urmdtoare.' . ' jocuI.a'*as* Sbf. aruncd .":-i-ttl jocului ce constd. Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri. : e i n c d o m i n g e .ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. rzlrpa rlr.Timp: /5 .:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd. impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor.r-i de-aici!". animatorul pune in joc a doua minge. rAndul sdu. d e d a t a a c e a s t a .Acesta la. Fiecare spune persoanei cdreia ii . -m.i n a l t i d i r e c t i e . Fiecare care o primeste.

3 0 Pnvtc. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil.Celamar). fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului. Dupi 10 secunde. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela . striine' adevdrafi ai numelor. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. ptaazzo. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. lAzfiz.Qar4{e /5 . cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. Dupi 5-10 minute. cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor. o ta4/6. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane.20 d4ir4ate /. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul.4e.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 . Animatorul poate incepe voce tare.

Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. Ei .Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce.cartile care vd pasioneazd. Dupa aceasta. Dupd.bucate preferate . o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului.:*..manager bun.--e prin incapere si sa discute informatia citita. foloseasca muit :"-p. .: ' iireapta.. - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie. Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O . Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii. intrebarile i'a o.cate o coald de hartie flip-chart si carioca.e a crea ..:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii. deqtept. Ei nu trebuie sd.ataz* T::::::::: .). prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite.. Participantii :1--:. in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ . Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6. nd :'.sa 'r. --. Pre*eds.actorii preferati." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos. Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt.. .srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d.r1 LI€ rii rui.::rAnd.lucrurile care nu vd plac . Spre exemplu: . Ei tre- . Foile se lipesc participantilor pe spate.. cazthcd. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti.?K: . ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete. -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile..(f ft:*(:. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii.

c{taw' caz(baa. 44nkl Materiale: t z .ipro. Acest lucru trebuie fd'cut fdra . t r .componenta totald. ^ o o d n r i t ilil:.Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 . semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o .--: ^^-..:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii .." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ .r:.:1"iliffi. / .. desene. r-.oamenii au calitati pozitive qi negative .^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' . .:'#'. / --+ ha:zt& 6&p .tr.. a deprinderilor in grup .. 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni. pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris..44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd.ilo.H.".l'*J**Jrrrr..."tii o"i folosi mimica.4a44/e Timp: t : . Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 .

in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand". fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. Exercitiul este discutat de tot grupul. In con-'-:are.i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc. cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd. scrie: "Ca lucrd"tor". ce primeste pl6cere. Sub desen ei trebuie sd..diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face .-:'-r. Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ . Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla... :. /dzta &re-c/azl.:e repeta.lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O . Procedura se . In pr:-' de sus a foii. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie.a aceasta. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :. Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": .mai bine. -. NCIte Disculia se poate axa pe : .-i ldmureascd desenul Si sd-i -. sd. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie. caz4b&.drept trebuie sd. h :'.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe .ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt.."l:ele persoanei.::tori. ei trebuie sa-si gdseascd perechea. Participantii trebuie sd ia l@r:f. de ocupdndu-se cu acest lucru specific.:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri.:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. 44otcl ( Obiective forte. Se vor crea B .'esteasc5.

v-a fost u$or sa faceli exercitiile? . in dependentS de urmatoarele calitali: personale.cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5. autoapreciere qi autoacceptare. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. profesionale si pozi' comunicare. In loc de a desena obiecte.&r: . Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6". Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?. De ce? . B.un instrument muzical).discutali deseneie .clazt. Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d. Se vor analiza ideile de congtiin$a d. congtiinla de sine tivd. caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: .? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? . foarte bine. perechile sd se prezinte reciproc.ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A. M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p .. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul .esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu.parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba. participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: . I r FSo€e Variante: A.de categorii.e sine.

---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi. a stimula increderea si sinceritatea. participantii .:. Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e .ecundepentru prezentare.:.. cuz@. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. Dupd" prezintd si lS. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup.:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii". Rugali participantii si-gi prezinte :.4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt. Fiecare participant dispune de 50 .c/azi.60 le -. legitimatii). org&nizatia in care actteaz6. i i i lCa:I . De asemenea.ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. ea "a r.a . B. dupi ce ei vor fi separali pe perechi..:::enerul si unul din "secretele" sale. Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos. r:--. pixuri.. Separati toti participanlii pe grupuri mici.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i ._. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor."iale: lO -3O paztd.-e au la ei (chei. ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand).

cnzcaca: .ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute.cum v-a!i adaptat? .toarele intrebari: . ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa. .$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie.ataaa* li-nt 45 . a I E. folosind urm6toarele intrebdri: . rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. rispunzind rapid Ia intrebarile puse. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului.a& Aazfu&4-c/azt. de asemenea. Dupd aceasta. FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri. . obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). cazrbca IV | .ce agtept eu de la acest eveniment? . . . V E Sfuiective A depista care teme. . ltateriale: /az* &p-c/azt. Fiecare obiect trebuie sd. si deseneze locul lor in organizatie. I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi.zfkdpaafe : -6O . HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ . dupd pdrerea participanlilor.Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa.s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? . Stimulati disculiile in grupurile mici.cum vi apreciali lucrul? . Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui.ce imi va permite s5. .

.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie .cdnd insemndri :-espreasemAnd.epaa{e 45 -6O . viseior etc. caz(b. ruidp( de puzeataze.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa. cazlaca. simpatiilor.risi deosebiri si limurind motivele.dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale.sd-l primeasch de la work-shop. in aceste p6.rile Frocedur6 'er). A intelege aqteptd. Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6.at*'rr* ldzttp /Ue .rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora. .pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia . r' C Sbiective participanlilor. completeze foaia.cAt de reale sunt agteptdrile acestea? .zfa.este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 .::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.te o foaie si o carioca qi sd. a emoliilor..au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? . A stimula interacliunea grupului. Fiecare grup va trebui sd"facd -:. ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS. fd. se formeze patru patrate... iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: . Rugali participanfii sa creeze . uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.6O .a.pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor.c/azt. @ .trate se vor scrie :::ratoarele: . ccotctr.atitzq* /a*z /(rp-c/azt.ce factori au determinat acest lucru? .patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie .::rcipantii trebuie si ia c6.

au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". @ . dispozilie cdte 2 minute. Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. I Mnrimea gnrputui: /0 . znze. Taiali doud parli in jumdtate. sonalitdlii etc.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. form6.e. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". calitdtilor. imaginilor. p6rti ale corpului. { I t l cdzrhca. Desena{i cu carioca 2. amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". cU. succese. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. Intrebdri pentru discutie: . hobby. cuvintele. deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor. haine.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor. /odz/ea.nd un colaj. Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor. trisdturi ale persingur loc.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui.

ri la care se poate raspunde numai da" sau nu"./4te lt"t"tiale: caz&ca.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale.dacd.ai dori sa fii altcineva? Cine? . Participanlii .cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ .I se poate da nici o expiicatie.ct sd.au fost oare semnele neverbale de ajutor? . Numele . caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.ce poti face cel mai bine? .ce programe TV qi radio iti plac? .ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c.ce te face sd zambesti? . N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor. Dacd" animatorul cunoaqte bine :.tesc fisele cu intrebd"ri: ..{i din diferite domenii. dea intrebd. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit .i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr.ce te-a bucurat astizi cel mai mult? .articipanfii. Mai mult :-'.cel mai fericit moment din viata ta? . Procedrnr* Se prega. poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului. Celebritalile pot =a includa personalitd. Evalnsare . 44otcl.ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? . i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e.

ardtand Ia alt pant.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga.nd va veni rdndul. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul.qte Timpr arr. aratd pantomima lui. De asemenea. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor. - Aceasta joac6 funclioneazd. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer.despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc. . in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare.Acesta continua. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului. Daci in persoane introvertite. spune persoane. d. C6.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. ln continuare. cu fata in jos.spunde la intrebari sincer. aratdnd spre d6:nsu1. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd.. muzicantul . grupului dat. ele trebuie convinse sd participe.

o carioca qi o bucatd r-. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe. FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal. .rpaati : 2O auarcte /c4c. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. privind fisa dispozitiei gi : . discute intre . despre sentimentele lor.-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. ':orii care au dispozitie asemdndtoare. Pentru a se pregdti. jucd. 'nt). i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc. partici:antilor Ii se oferd un minut. caztacn. $biective partici- A relaxa grupul s.1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*. Jocul poate fi inceput de ./ : .nimator care se plaseazd in centrul cercului. ..cotch. participantii trebuie sd formeze grupuri cu .acat?.. Exercifiul este repetat de toti participantii.torii primesc o fiqd. e-\.20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor. A permite --:ilor sd vorbeascd. Ei formeazl.(aage /5 .:-:nd intrebari. Dupa aceasta. Participantii trec prin incdpere.i a permite cunoasterea reciprocd. Permiteti grupurilor sd. e o SrocedrnrE La intrarea in incapere. un cerc.

. organizalia.MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf.. radioul. rduri. proiectele 9i programele care le-am organizat. @ . pdsdri.). : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO . Se alege domeniul (denumiri de flori. . .ri. pe$ti etc. miscarea 'din care facem parte..r4i/4ste E E sh3*c€f. : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a.2t14444i 40 d. $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze . cdrtile.TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru.RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate . grupurile ce le-am format s.presa. td.FRUCTELE reprezinl6.n4rute - . familia. televiziunea. prietenii.FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie . aleagd c6.i materialele produse. Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5. ardtdnd fiqele restului grupului. .z4t&.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri. succesele noastre.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu.

Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate. Participantii nu :rebuie sd semneze foile.. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor.. foile pot :i citite intregului grup. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS... Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. .aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului. Acestea se aduni intr-o cutie. CAnd sunt gd"sifi toli participantii.:.. grupului. nd Participantii formeazd..turile fizice caracteristice care ii identifica.4baaft[ : Timp: 3O .. e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd. grupuri de 3 persoane. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC. Preeeduri ...p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd... Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca . Pentru relatare se acordd" 3 minute..

cineva are titlu gtiinfific.). fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. Dupd aceasta. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. cineva a crescut intr-un mediu anumit etc. Dacd. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. cu al sdu. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. participant sd se prezinte. Odata formate perechile. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex. cd participantii au inleles corect . simbolui s6u gdsegte o altd pereche.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. dupd pirerea personald. grupui nu este mare si a rdmas timp. Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. caztna'.: cineva ur6gte cravatele. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul. trebuie si se convingd.

--=:echile care se aqeazd" . )arrcire :d Lr :rlr- . -. printre ultimele. timpul in care persoanele trebuie sd.nd muzica reincepe.-.:. in -. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior . Se va face o tabld.-:1a zi se ftxeaz6. devenind amicul secret al acestei persoane.partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.in direc{ie :'-:.S&.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd.-pant. -. C6. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale. partici.: * s h o p . recunoascd cine este :.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici.. vor trebui s6-si prezinte partenerii.dpn"t& 2O aaas* o ca. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta. unde se -: afi$a mesajele.r---'irl secret. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par. cerc (un cerc in interiorul celuilalt).si.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o.rtii trebuie sd g6seascd. Fiecare grup va forma -r.-::ea. Timpr Materiale: /5 . Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat.

ztA. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt).::nra zi se frxeazd. participanlii trebuie si gdseascd. Jocul continui p6. vor trebui sd-si prezinte partenerii. Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior . @ .35 pa. se ageze jos. Perechile care se ageaz6. devenind amicul secret al acestei persoane. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt. Se va face o tabld. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. . Dupa aceasta. . unde se . CAnd muzica reincepe.1tea.-pant.p Timpr Materiale: 2O .c u ls e c r e t ... Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:.n6 ce toli participantii s-au prezentat.aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui . partenerul precedent si am6.in direclie rpus6..Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o .'':'rkshop. . printre ultimeie. In -.:osi.epaa$e 15 . timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este .aAaa* o ca. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale. fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--.ndoi s5.: afiga mesajele.cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful