CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd. Dezvoltarea comunicdrii verbale. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului.evd. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele.e experimentare a propriilor posibilitdli. atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat. a capacitSlilor sonale de comunicare. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. activitatea d . In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd.Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. Dezvoltarea formelor de comuni.in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d. rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora.in neavoastra. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. Ele. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: ..ratutilp.. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive.. incercdnd sd rupd relaliile de participanli. actiull€. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. In acest sens. de asemela compromis. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup.care nonverbal[ nea.

JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr. De obicei.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir. acesta este primul pas pentru crearea Il.tilor ori de a ne prezenta..ir. Ea poate fi fd.-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. evaluarea nu este necesara. altor moduri de initiere a activitd.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant. fi::--i-l:tatea .m. Cind participantii nu se cunosc.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e.

Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori. ca un nou vagon. simulAnd sunete si miscd. Pornind impreund. f5.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s. se poate introduce un numd"r limitd "vagoane". a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui.la un alt participant.-i memorizeze numele. Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc. il pronuntd tare. pentru ca ceilalti sd aibd. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive. ce il caracterizeazd. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd. pldcutd. se deplaseazd in cerc pAnd.i integrantd.. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 . mergand in cerc pAnd.ri respective. Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini.ndul. De exemplu: Petru Anghel .cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. Un jucdtor este "locomotiva"..atins* : n E Sbiective A insus.plicut Si amabil. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. .Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 . timp sd.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. $fote de ln cazul unui grup mai numeros. nu prea repede.

agezAndu-sepe scaun.ztalpanli V c 'l I A afla toate numele.-ui liber. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. deodatd. Jocul continud. se ageazd.. Toli se aranjeazl fur -i. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. Apoi. Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa.nd ule for mt erc l:za )1':. a spune cuiva". face Note . Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid.u.44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa.r*Aa*tti /5 .) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. q r .sand un scaun liber.:" repede "sunt i. numegte persoana -. urmitorul. Gmr. ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta.:ndepirtata: "Vasilci. Maria. cel ce urmeazd".nrele unei persoane din cerc. 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor. si-si spune numele: : l"[:hai". Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. Gheorge". in cerc. . ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc". Procedtnrd . r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. T.spunAnd indr[gostit".rt grupui se aranjeazl. care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. persoana din dreapta lui Mihdi. la rAndul s5. in ambele cazuri. Cineva se ridicd. Ionel. incepAnd cu r. Dupi ordinea in care au ::=rentate. a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul. cu persoana din stdnga -.

se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o . In caz contrar. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. Jocul continu6.441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc.Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . improvizAnd gestul. cu ruloul de h6"rtie. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md.44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. in dependenld de mdrimea grupului. Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru.$oari intr-un ritm rapid. Froaedurs Note Invers. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru. persoana din Prepcedrrr& . m6ndnc6 aici".3 o /a-ztaepaa{e /5 . Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile.

. 4a4 c/4 du o&act *(x. /O-30 FazAcgati /5 . Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil.?e.fi /5 d4n4ufe o 6t&. Jocul confi-r. Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil. l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare.(.t-_ SE Procedtnrd va. . Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri.tcina* Timp: Materiale: ru44/. Grupul trebuie s.tI:*-:.*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului.((k.nnele preferinle.). 1e ts Animatorul precizeazd. asociind fiecarui nume cAte un gest. face acelaqi lucru.persOane.::-:-te" gi "frige". m.ln-='minteascd numele.scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.. .de unde vine. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele.nd: .numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. Animatorul explici cd persoana n* . : . lne . iar grupul trebuie sd repete gestul .f. Mingea e foarte -t. pentru a nu se frige. PrnseSu16 a ). El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme. participanf. participantilor.*:.3O paztAc4bna. E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta. l:r+:-..i. Toti stau sau ged in cerc.Mirirnea grupului. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor.. .: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului. ^\nimatorul spune numele cuiva. mingea e aruncatd mai departe.:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.: ce s-a facut prezentarea.unele dorinle.cd. Persoana numitd.. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO .

Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate. Apoi. jocul se compiic6. Cand urmdtoarea persoand va "da". Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului.. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. Toate persoanele ged in cerc. se schimbd cu 2locuri spre dreapta. persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase.cda?te. Pe urm6. un loc spre dreapta. De fiecare dat5. grupul se depiaseazd. respectiv cu 3 la dreapta. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate.de timp. etc. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6. CAnd rdsund al treilea spune "da". grupul se va misca cu un loc spre stAnga. Se apropie de "iti plac vecinii?".Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. . Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS. respectiv Ia stAnga. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. se repetd). Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. persoana din centru incearcd. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid.. "da".

I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 .. -i' sa se schimbe cu locurile. se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. . Prn*edur& rd C- e. ... ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare. Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M ..."cireasd.....rzdtel" s.a+*an Materiale: 4caatae. Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva. se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber.. Dacd cineva greseqte.IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta.initiai. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6. Cealalta persoand" "Foarte . Animatorul (fara scaun) incepe jocul. Mai departe. Jocul trebuie sA se deruieze rapid. posibilitatea de a spune "cog cu fructe".i persoana spune propriul nume. cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile."ld"mdila ." si persoana spune numele vecinului din stAnga.::-rie: bine".masa fara scaun. r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: .."zarz6. .r .. EI este inceput de persoana fdr6 :. persoana care gedea. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?".:. formAnd un cerc.. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?".z6. iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere. In timp ce se petrece aceasta. Proeedwr6 Toti se ageaz6'. -? nrai faceti". . ocupand scaunul liber si astfel -:.Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 .aAaate 4caua4.ciresicd. Tot grupul rdspunde "bine"..cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az . Dupa ce toti s-au asezat.

dac6 liber.nga scaunului . . Animatorul e in centru. Jocul e continuat de persoana de Ia st6. trece in centru. 9 i v r e a u s d . shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . in picioare. plimbAndu-se.nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. incet. agezdndu-se. aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. Persoana numit[ considerS. ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand.f i u s p r i j i n i t d e . Jocul e inceput de persoana din st6. Cand greqeqte. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. s u n t . . persoana din centru se poate miqca repede. Toli se qi cu degetul indicd cerc.). . formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate.Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. Toli liber. prezentdndu-se cerc.sdrind etc. . .

* r. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. cu includerea picioarelor etc. inainte ca aceasta su ::da. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd. iar o persoani sta in centru cu obiecr. Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate.:-nd in cerc.ut.:e trebuie aruncat.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4. A stimula precizia iansd. apoi duce mana dreapta peste umdrul .rilor. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. Jocul trebuie sd"decurgh rapid. ? Prt**edur* un ici te. r*::. ea dotc 4an c. Acea per=-r:td menline ritmul. ul.a<r*aa* o caat7e. o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele. .lnt numiti. Frncedur6 )r ll r Toli stau.-.u. spune numele unei alte persoane.ng6.<.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus . @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. " . Ei stau. formAnd un cerc. . repetd"nd apoi actiunile. apoi una din palme. JucS. spunAnd un nume. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.:-nle ::ept.

/5 raiaate Materiale: an4. Grupul poate ajuta. destindere. . se pot repeta. adaugAnd-ul pe al siu.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. Urmdtorui. scaun. . jucitor. P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. Animatorul se apropie de un intreband numele.ce ct?tu( . Pentru grupuri foarte numeroase. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. continud.. Cetdlalt ra. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". cu intreg grupul. Urmitorul repeta numele anterioare. Cel ce nu va avea loc. de exemplu. d a r m a i i u b e s c q i p e . A crea o atmosferd. cAnd animatorul in cor. va incerca si se aqeze.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. un cerc. Jocul continud pand. repetd" numele tuturor. " . de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. ultimele 7-9 nume. personalitatea fiecdruia. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. spunAndu-si numele.rt()c.rpaate lO 64n44fu Ccaq+te. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. din dreapta. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. . Animatorul incepe.spunde: "Desigur.

Note tlbiectul L )"1. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per. roO v b ! Fiecare participant. rn.arate desenele.-acea sd. gesticuland cu mdinile. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. czeaa+teeohzale). poate adauga schimbari acestui obiect. i'a Proceduri Toti formeazd.. Gesturile trebuie si. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. A dez'. . -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili . A practica Iimbajul {f at or.. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor. A stimula creativitatea. -4. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd".de: -v-' 3. face o caricaturi. primit poate fi numit. penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :.Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. Corectitudinea presupunerii nu are .:tr-un obiect anumit. iar participanlii incearcd. o persoani incepe. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar .Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 .). aceasta desenele sunt afisate.at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze. un cerc.. fie numit in grup. rlo cl Froeedus6 r $ i 6u.spune.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. Dup6.

I T @ f I I T I I T . Mergdnd cum prezentAndu-se. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale. f I I I I W | l* Note . cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd.:."r..'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat.. formind un cerc.i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor. Animatorul incepe jocul. poate' se apropie de alta persoana. La oprirea melodiei.. in ritmul unei muzici. sunt ". la cele din cercul exterior. Jocul continud cu aceeasi dinamicd. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse.._.." mingi. E stau in picioare. schimband directiile de miqcare.. Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd. . cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ".. 2 cetcuri concentrice. pan6 se incheie o rotatie completa. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor. perechile igi dau mdinile 9i spun'. i.. linand mingea intre picioare.".".*"r". . Se formeaz6. F r o participanlii c e d u r 6 . I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e. O transmite (fara a o atinge cu mAna)..'Bund.

Dupa cdteva minute.' . Se explicS" rr:-.si.ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. o va arunca iard. cu numele persoanei urmdtoare. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i. "-:ni grupul. d e d a t a a c e a s t a . d"e mfzia<ea a . ce.r* . in cerc. animatorul ril-l''t*::sm * . rzlrpa rlr. In acelasi timp. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie. "Ia-o ..:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd. formand un cerc. in a face mingea sa treacS.a'*as* Sbf. spunAnd :'-rnrele siu.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos. pe sub fiecare particip.r-i de-aici!".' . Persoana o primeste. Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.::::t jOCUI.Acesta la. -m.Timp: /5 . rAndul sdu. Fiecare care o primeste. : e i n c d o m i n g e . . aruncd . transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&.":-i-ttl jocului ce constd.. Animatorul "'. animatorul pune in joc a doua minge. Fiecare spune persoanei cdreia ii . -'-tpi ce si-a spus numele. aruncdnd-o . Apoi se lanseazd gi a treia minge. =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. or.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste.:-ir.:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna".i n a l t i d i r e c t i e . Animatorul aruncS" prima minge. ' jocuI.

3 0 Pnvtc. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie.4e. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. striine' adevdrafi ai numelor.Qar4{e /5 . cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. Dupi 10 secunde. Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor. Animatorul poate incepe voce tare. Dupi 5-10 minute.Celamar). Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul. cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela . o ta4/6. lAzfiz.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 . ptaazzo. cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd.20 d4ir4ate /.

Participantii :1--:. foloseasca muit :"-p.lucrurile care nu vd plac . Dupd.ataz* T::::::::: . o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului. in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ . . Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O . intrebarile i'a o. prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite.srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d. Dupa aceasta.r1 LI€ rii rui. Ei . Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti. - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie. nd :'. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. --.manager bun.--e prin incapere si sa discute informatia citita. . cazthcd.).cate o coald de hartie flip-chart si carioca. Spre exemplu: ..:*. Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi..?K: . Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca.actorii preferati. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii.sa 'r." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos. Ei tre- .(f ft:*(:.Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce.. deqtept.bucate preferate ..cartile care vd pasioneazd... ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete. Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6. Foile se lipesc participantilor pe spate. Ei nu trebuie sd.e a crea .. Pre*eds.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii.::rAnd.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt.: ' iireapta. -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile.

. 44nkl Materiale: t z .componenta totald. .. r-.l'*J**Jrrrr.. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii . Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 . pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris.4a44/e Timp: t : . / ..Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 . 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.". desene.oamenii au calitati pozitive qi negative . Acest lucru trebuie fd'cut fdra .ilo.. ^ o o d n r i t ilil:.r:. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ .ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni.:'#'. semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o ..H..^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' ..--: ^^-. / --+ ha:zt& 6&p .c{taw' caz(baa.tr.ipro.:1"iliffi.:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor."tii o"i folosi mimica. a deprinderilor in grup ." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i. t r .44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd.

-:'-r. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :.:e repeta.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe .. In con-'-:are.'esteasc5. ei trebuie sa-si gdseascd perechea. in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".a aceasta.i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc. :. NCIte Disculia se poate axa pe : . Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. scrie: "Ca lucrd"tor". /dzta &re-c/azl.. ce primeste pl6cere.::tori. In pr:-' de sus a foii."l:ele persoanei.. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine.diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face . Procedura se . Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ . 44otcl ( Obiective forte. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie. de ocupdndu-se cu acest lucru specific.-i ldmureascd desenul Si sd-i -.drept trebuie sd.ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt. Sub desen ei trebuie sd. caz4b&.:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. Participantii trebuie sd ia l@r:f.. cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd.:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri. Exercitiul este discutat de tot grupul. A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": . F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O . Se vor crea B . -. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla.mai bine. sd.lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t. fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. h :'.

&r: . Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6". Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie.. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: .clazt. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d.discutali deseneie . caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?.un instrument muzical).parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. De ce? . participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: .cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5.de categorii.e sine. foarte bine. perechile sd se prezinte reciproc. autoapreciere qi autoacceptare.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul . In loc de a desena obiecte. B. in dependentS de urmatoarele calitali: personale.v-a fost u$or sa faceli exercitiile? . M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p .ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? .esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. congtiinla de sine tivd. profesionale si pozi' comunicare. I r FSo€e Variante: A. Se vor analiza ideile de congtiin$a d.

Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup.:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t..a .-e au la ei (chei. org&nizatia in care actteaz6.ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. cuz@. Dupd" prezintd si lS.:.. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand).4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. Separati toti participanlii pe grupuri mici.---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi."iale: lO -3O paztd.:::enerul si unul din "secretele" sale. Rugali participantii si-gi prezinte :. participantii . Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :. B. a stimula increderea si sinceritatea. pixuri.60 le -.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i ._. ea "a r. Fiecare participant dispune de 50 . ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e. De asemenea. dupi ce ei vor fi separali pe perechi.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii".. r:--. i i i lCa:I . Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos.:.c/azi. Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e . legitimatii).ecundepentru prezentare.

obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte.ce imi va permite s5. ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa.toarele intrebari: .s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? .cum v-a!i adaptat? . I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi. ltateriale: /az* &p-c/azt. .zfkdpaafe : -6O .$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie. .Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa. FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. rispunzind rapid Ia intrebarile puse. a I E. . V E Sfuiective A depista care teme. rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. . Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului. Dupd aceasta. .a& Aazfu&4-c/azt. cnzcaca: . si deseneze locul lor in organizatie. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). dupd pdrerea participanlilor. Stimulati disculiile in grupurile mici. cazrbca IV | .ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri. folosind urm6toarele intrebdri: . HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ .ataaa* li-nt 45 . de asemenea. Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui.cum vi apreciali lucrul? .ce agtept eu de la acest eveniment? . Fiecare obiect trebuie sd. .

cazlaca.a.rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora.risi deosebiri si limurind motivele.atitzq* /a*z /(rp-c/azt. Rugali participanfii sa creeze .::rcipantii trebuie si ia c6. viseior etc.cdnd insemndri :-espreasemAnd.patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie .au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? . caz(b.epaa{e 45 -6O .pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia . Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6. ruidp( de puzeataze. fd.dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale.ce factori au determinat acest lucru? . .cAt de reale sunt agteptdrile acestea? .trate se vor scrie :::ratoarele: .pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor. completeze foaia.. uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.at*'rr* ldzttp /Ue . A stimula interacliunea grupului. ccotctr.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie . ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS. A intelege aqteptd... @ . Fiecare grup va trebui sd"facd -:. in aceste p6.te o foaie si o carioca qi sd.::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund. iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: . .c/azt.6O .sd-l primeasch de la work-shop.este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 .zfa. r' C Sbiective participanlilor. simpatiilor. a emoliilor.rile Frocedur6 'er). se formeze patru patrate.

Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". imaginilor. Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. { I t l cdzrhca. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. trisdturi ale persingur loc. znze. form6. p6rti ale corpului.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor. /odz/ea. succese. cuvintele. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice. deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. @ .a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1.au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . haine.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. sonalitdlii etc. cU. Intrebdri pentru discutie: . calitdtilor.nd un colaj. Desena{i cu carioca 2. hobby. Taiali doud parli in jumdtate.e. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". dispozilie cdte 2 minute. Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". I Mnrimea gnrputui: /0 . Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor.

ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? .articipanfii. Participanlii ./4te lt"t"tiale: caz&ca. Dacd" animatorul cunoaqte bine :.{i din diferite domenii.dacd. caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului. Celebritalile pot =a includa personalitd.ct sd. i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului.i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei. 44otcl. Procedrnr* Se prega.ce programe TV qi radio iti plac? .ai dori sa fii altcineva? Cine? .ce te-a bucurat astizi cel mai mult? .ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". Numele .ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c.ce te face sd zambesti? .tesc fisele cu intrebd"ri: .cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ .ce poti face cel mai bine? . poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali..I se poate da nici o expiicatie. N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. Mai mult :-'.au fost oare semnele neverbale de ajutor? . Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit . Evalnsare . dea intrebd. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor.cel mai fericit moment din viata ta? .

Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului. aratdnd spre d6:nsu1.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga. cu fata in jos.nd va veni rdndul.. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme. d. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. ardtand Ia alt pant. grupului dat.qte Timpr arr. C6. Daci in persoane introvertite. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. aratd pantomima lui. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul. De asemenea. . fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. spune persoane.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor. - Aceasta joac6 funclioneazd.Acesta continua. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. ln continuare.spunde la intrebari sincer. muzicantul .despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj. ele trebuie convinse sd participe.

Ei formeazl.:-:nd intrebari.rpaati : 2O auarcte /c4c. .torii primesc o fiqd. ':orii care au dispozitie asemdndtoare. Exercifiul este repetat de toti participantii. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal. Permiteti grupurilor sd./ : .cotch.(aage /5 ..1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. participantii trebuie sd formeze grupuri cu . despre sentimentele lor. $biective partici- A relaxa grupul s. . privind fisa dispozitiei gi : .-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete.. jucd. Pentru a se pregdti. 'nt).acat?. FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal.nimator care se plaseazd in centrul cercului. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc. e o SrocedrnrE La intrarea in incapere. A permite --:ilor sd vorbeascd.20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor. Jocul poate fi inceput de . Participantii trec prin incdpere. partici:antilor Ii se oferd un minut. e-\. Dupa aceasta. discute intre . o carioca qi o bucatd r-.i a permite cunoasterea reciprocd. un cerc. caztacn. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe.

succesele noastre. proiectele 9i programele care le-am organizat.2t14444i 40 d. @ . : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4.ri.). . organizalia. td.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu. grupurile ce le-am format s.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri. . . radioul.i materialele produse..r4i/4ste E E sh3*c€f.RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate . pe$ti etc. $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze . Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5. cdrtile.FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie . ardtdnd fiqele restului grupului. pdsdri. : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a.presa. miscarea 'din care facem parte.z4t&. rduri.. familia. . aleagd c6. televiziunea. Se alege domeniul (denumiri de flori.FRUCTELE reprezinl6.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO .TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru.n4rute - .MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf. prietenii.

. grupului. Pentru relatare se acordd" 3 minute. Preeeduri .. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS.aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului.. nd Participantii formeazd.4baaft[ : Timp: 3O .. foile pot :i citite intregului grup. grupuri de 3 persoane. Participantii nu :rebuie sd semneze foile.. CAnd sunt gd"sifi toli participantii.. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca .... .p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate.:. Acestea se aduni intr-o cutie. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC.. e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd..turile fizice caracteristice care ii identifica..

dupd pirerea personald. fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. Odata formate perechile. Dupd aceasta. simbolui s6u gdsegte o altd pereche. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. cineva a crescut intr-un mediu anumit etc.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. cineva are titlu gtiinfific. participant sd se prezinte. cu al sdu. cd participantii au inleles corect .: cineva ur6gte cravatele. fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. caztna'. Dacd.). Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". trebuie si se convingd. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. grupui nu este mare si a rdmas timp. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42.

Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd. -. vor trebui s6-si prezinte partenerii. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat. timpul in care persoanele trebuie sd. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par.si. unde se -: afi$a mesajele.partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.nd muzica reincepe. recunoascd cine este :. C6. --=:echile care se aqeazd" .:.S&.rtii trebuie sd g6seascd.-::ea. devenind amicul secret al acestei persoane. printre ultimele.-. in -.-:1a zi se ftxeaz6.. Fiecare grup va forma -r. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. partici.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). -.in direc{ie :'-:. Timpr Materiale: /5 .: * s h o p . Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-.r---'irl secret.-pant. )arrcire :d Lr :rlr- . Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj.dpn"t& 2O aaas* o ca.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o. Se va face o tabld. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior . tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta.

partenerul precedent si am6. Se va face o tabld. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:. In -. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. @ . Jocul continui p6. se ageze jos.: afiga mesajele.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt.aAaa* o ca. .ndoi s5.cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt).. vor trebui sd-si prezinte partenerii..ztA.'':'rkshop. unde se . . participanlii trebuie si gdseascd. fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--. i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o . devenind amicul secret al acestei persoane.aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui .p Timpr Materiale: 2O . CAnd muzica reincepe.35 pa.epaa$e 15 . timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este .n6 ce toli participantii s-au prezentat.::nra zi se frxeazd.c u ls e c r e t . Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior . .in direclie rpus6. Dupa aceasta.-pant. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale.1tea. printre ultimeie.:osi. Perechile care se ageaz6..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful