P. 1
CIDDC - Cartea Mare a Jocurilor

CIDDC - Cartea Mare a Jocurilor

|Views: 547|Likes:
Published by Iulia Nicorici

More info:

Published by: Iulia Nicorici on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

activitatea d . Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne.ratutilp. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive..evd. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: . atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. In acest sens.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd.e experimentare a propriilor posibilitdli.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor. incercdnd sd rupd relaliile de participanli. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat. rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora. de asemela compromis. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor. Dezvoltarea formelor de comuni. a capacitSlilor sonale de comunicare. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. Dezvoltarea comunicdrii verbale.. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . Ele.in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. actiull€. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad.care nonverbal[ nea.in neavoastra..Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune.

-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. Cind participantii nu se cunosc.tilor ori de a ne prezenta.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr. fi::--i-l:tatea .. acesta este primul pas pentru crearea Il.m.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r. De obicei. Ea poate fi fd.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e. evaluarea nu este necesara.ir.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir. altor moduri de initiere a activitd.

atins* : n E Sbiective A insus. Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4. simulAnd sunete si miscd. f5. Un jucdtor este "locomotiva". il pronuntd tare. pldcutd. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd. mergand in cerc pAnd. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. .ri respective. se poate introduce un numd"r limitd "vagoane".i integrantd. De exemplu: Petru Anghel . Pornind impreund.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. timp sd. nu prea repede.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s..-i memorizeze numele. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. ca un nou vagon. pentru ca ceilalti sd aibd.la un alt participant. $fote de ln cazul unui grup mai numeros. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui.plicut Si amabil. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 ./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini. ce il caracterizeazd.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 ..ndul. se deplaseazd in cerc pAnd. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive.

Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa. a spune cuiva". in cerc. deodatd. Maria. si-si spune numele: : l"[:hai". in ambele cazuri. Jocul continud..-ui liber. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. Dupi ordinea in care au ::=rentate.u. se ageazd.nd ule for mt erc l:za )1':.) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. Gmr.44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa.rt grupui se aranjeazl. Apoi. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale.r*Aa*tti /5 . urmitorul. T.sand un scaun liber. Gheorge".ztalpanli V c 'l I A afla toate numele. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul. Toli se aranjeazl fur -i. incepAnd cu r.:ndepirtata: "Vasilci. la rAndul s5. Procedtnrd . . persoana din dreapta lui Mihdi. Cineva se ridicd. 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor. ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc". ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta.:" repede "sunt i. cu persoana din stdnga -. Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. agezAndu-sepe scaun. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. cel ce urmeazd". face Note . q r . Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Ionel. care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. numegte persoana -.nrele unei persoane din cerc.spunAnd indr[gostit".

O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru. Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. m6ndnc6 aici".441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. persoana din Prepcedrrr& . in dependenld de mdrimea grupului.Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o . Froaedurs Note Invers.3 o /a-ztaepaa{e /5 . centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. Jocul continu6.$oari intr-un ritm rapid.44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. In caz contrar. improvizAnd gestul. cu ruloul de h6"rtie.

tcina* Timp: Materiale: ru44/. : . Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO . lne . 4a4 c/4 du o&act *(x.. /O-30 FazAcgati /5 . m.tI:*-:.f. Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. . Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil.Mirirnea grupului. pentru a nu se frige.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta.nnele preferinle.t-_ SE Procedtnrd va. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane.. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele.fi /5 d4n4ufe o 6t&. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri.persOane.numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.de unde vine. participantilor. asociind fiecarui nume cAte un gest. mingea e aruncatd mai departe.(. Toti stau sau ged in cerc. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc.scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.: ce s-a facut prezentarea.i. Jocul confi-r. Grupul trebuie s.ln-='minteascd numele.3O paztAc4bna.nd: . face acelaqi lucru. ^\nimatorul spune numele cuiva. .).*:. El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme. 1e ts Animatorul precizeazd.cd. l:r+:-. iar grupul trebuie sd repete gestul . E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. participanf.unele dorinle.?e. l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare..*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului..((k. PrnseSu16 a ).: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului.:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6. Mingea e foarte -t. . Persoana numitd. . Animatorul explici cd persoana n* .::-:-te" gi "frige".

un loc spre dreapta. respectiv cu 3 la dreapta. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. Cand urmdtoarea persoand va "da". persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}. CAnd rdsund al treilea spune "da". De fiecare dat5. . persoana din centru incearcd. Se apropie de "iti plac vecinii?". Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi.de timp. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. se repetd). Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. respectiv Ia stAnga.cda?te. grupul se depiaseazd. Apoi. Toate persoanele ged in cerc. grupul se va misca cu un loc spre stAnga. Pe urm6. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS. jocul se compiic6. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6.. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini".. "da". persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru .Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. etc. se schimbd cu 2locuri spre dreapta.

Cealalta persoand" "Foarte .. -? nrai faceti". iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere. . Dupa ce toti s-au asezat.. Mai departe.aAaate 4caua4. -i' sa se schimbe cu locurile.. ."ld"mdila .::-rie: bine".i persoana spune propriul nume.r ..cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az . I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 . Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva."cireasd."zarz6. Animatorul (fara scaun) incepe jocul. .. se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber. se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. posibilitatea de a spune "cog cu fructe". EI este inceput de persoana fdr6 :.ciresicd. persoana care gedea.initiai...Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 . Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare. Jocul trebuie sA se deruieze rapid... schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6.a+*an Materiale: 4caatae. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?". . Dacd cineva greseqte.:..z6. Prn*edur& rd C- e.rzdtel" s.. In timp ce se petrece aceasta.masa fara scaun.. Proeedwr6 Toti se ageaz6'.. formAnd un cerc." si persoana spune numele vecinului din stAnga. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?". Tot grupul rdspunde "bine". fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M . cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile. ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare..IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta. r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: . ocupand scaunul liber si astfel -:.

aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. Toli se qi cu degetul indicd cerc. Toli liber. Jocul e inceput de persoana din st6. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' .). persoana din centru se poate miqca repede. dac6 liber. 9 i v r e a u s d . formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. .nga scaunului . . Jocul e continuat de persoana de Ia st6.f i u s p r i j i n i t d e .Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4. ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. plimbAndu-se. Persoana numit[ considerS.sdrind etc. s u n t . incet.nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. . prezentdndu-se cerc. in picioare. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. . . Cand greqeqte. trece in centru. agezdndu-se. Animatorul e in centru.

.ut. @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . JucS.ng6.torii nu pot sd sfideze cercul dac6.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4. spunAnd un nume. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd. cu includerea picioarelor etc. r*::. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului. ul. apoi una din palme.lnt numiti.u. " . repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. ? Prt**edur* un ici te. Ei stau. spune numele unei alte persoane.:-nd in cerc.:-nle ::ept. Frncedur6 )r ll r Toli stau.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. .a<r*aa* o caat7e. A stimula precizia iansd. * r. o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele.:e trebuie aruncat.-. repetd"nd apoi actiunile. Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate. apoi duce mana dreapta peste umdrul . iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus . formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. ea dotc 4an c.<. iar o persoani sta in centru cu obiecr.rilor. formAnd un cerc. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. Acea per=-r:td menline ritmul. inainte ca aceasta su ::da. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. Jocul trebuie sd"decurgh rapid.

spunde: "Desigur.rpaate lO 64n44fu Ccaq+te. destindere. Jocul continud pand. . Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". Cetdlalt ra. d a r m a i i u b e s c q i p e .44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. Urmdtorui.ce ct?tu( . cAnd animatorul in cor. de exemplu. . va incerca si se aqeze. Animatorul se apropie de un intreband numele. jucitor. cu intreg grupul. adaugAnd-ul pe al siu. " . Urmitorul repeta numele anterioare. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. scaun. personalitatea fiecdruia. Cel ce nu va avea loc.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc. din dreapta. Grupul poate ajuta. . Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. spunAndu-si numele. se pot repeta. Pentru grupuri foarte numeroase. un cerc. ultimele 7-9 nume. Animatorul incepe. /5 raiaate Materiale: an4. repetd" numele tuturor.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. continud.. P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. A crea o atmosferd.rt()c.

ghiceascd pe cine le reprezintd acestea. fie numit in grup. o persoani incepe.at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze.de: -v-' 3. iar participanlii incearcd.). i'a Proceduri Toti formeazd. -4. gesticuland cu mdinile. Dup6. rn. A stimula creativitatea.. .arate desenele. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per. rlo cl Froeedus6 r $ i 6u. aceasta desenele sunt afisate.-acea sd. A dez'. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. czeaa+teeohzale).:tr-un obiect anumit. roO v b ! Fiecare participant. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar . penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :. Gesturile trebuie si.. Note tlbiectul L )"1. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". face o caricaturi.spune. poate adauga schimbari acestui obiect. primit poate fi numit. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor. A practica Iimbajul {f at or.Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant..'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. un cerc. Corectitudinea presupunerii nu are . -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili .Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 .

. perechile igi dau mdinile 9i spun'. la cele din cercul exterior. F r o participanlii c e d u r 6 .." mingi.. O transmite (fara a o atinge cu mAna). in ritmul unei muzici.i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale. i.."r. linand mingea intre picioare. Animatorul incepe jocul. cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor. Mergdnd cum prezentAndu-se. Se formeaz6. Jocul continud cu aceeasi dinamicd. La oprirea melodiei.:.. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse. . sunt "..'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat.. Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd.'Bund.*"r"._. I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e. 2 cetcuri concentrice. f I I I I W | l* Note .". formind un cerc.. poate' se apropie de alta persoana. I T @ f I I T I I T . schimband directiile de miqcare. pan6 se incheie o rotatie completa.. cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ". .". E stau in picioare.

spunAnd :'-rnrele siu. Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.r-i de-aici!". animatorul pune in joc a doua minge.. In acelasi timp. aruncdnd-o . -'-tpi ce si-a spus numele. pe sub fiecare particip. Animatorul aruncS" prima minge.:-ir.Acesta la. : e i n c d o m i n g e .::::t jOCUI. =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. cu numele persoanei urmdtoare. "Ia-o .Timp: /5 . rzlrpa rlr.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. or. Se explicS" rr:-. ce. d"e mfzia<ea a .' .ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic.":-i-ttl jocului ce constd. o va arunca iard. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie. transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&. impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor.i n a l t i d i r e c t i e . ' jocuI. Dupa cdteva minute. formand un cerc. rAndul sdu. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i. animatorul ril-l''t*::sm * . . Fiecare spune persoanei cdreia ii . -m. A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos.a'*as* Sbf. d e d a t a a c e a s t a . Animatorul "'.:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd. in cerc.:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna". "-:ni grupul.si. in a face mingea sa treacS.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. Apoi se lanseazd gi a treia minge. aruncd . Persoana o primeste.r* .' .. Fiecare care o primeste.

Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 . ptaazzo.Qar4{e /5 .20 d4ir4ate /. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului. Animatorul poate incepe voce tare. Dupi 10 secunde.4e. cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul. Dupi 5-10 minute. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie. striine' adevdrafi ai numelor. cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela .Celamar). lAzfiz. o ta4/6.3 0 Pnvtc. cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld.

srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d. Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. Pre*eds.r1 LI€ rii rui...cate o coald de hartie flip-chart si carioca. prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite. Ei nu trebuie sd. nd :'.). Dupd. Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6..(f ft:*(:. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete.--e prin incapere si sa discute informatia citita.ataz* T::::::::: ." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos.e a crea . in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ . iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt.lucrurile care nu vd plac . Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. deqtept. - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie. Dupa aceasta.:*.: ' iireapta.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii.. Ei tre- .bucate preferate . .. . Participantii :1--:. o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului.Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce. intrebarile i'a o.?K: . Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O . -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile. Foile se lipesc participantilor pe spate. foloseasca muit :"-p..sa 'r.actorii preferati. Spre exemplu: ..::rAnd.manager bun. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti. cazthcd. --.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii.cartile care vd pasioneazd. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. Ei .

ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni. pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris.. semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o .:'#'.r:." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i. / .Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 . desene.oamenii au calitati pozitive qi negative .44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd.4a44/e Timp: t : . / --+ ha:zt& 6&p . Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 . a deprinderilor in grup .. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii .tr. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ ."tii o"i folosi mimica.^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' . Acest lucru trebuie fd'cut fdra . r-.c{taw' caz(baa.ipro. 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.. .".componenta totald.. t r .. 44nkl Materiale: t z . ^ o o d n r i t ilil:..--: ^^-..H.ilo.:1"iliffi..:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor.l'*J**Jrrrr.

-i ldmureascd desenul Si sd-i -. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie..-:'-r. sd. scrie: "Ca lucrd"tor". in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".mai bine.ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt. Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ .:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta.a aceasta.drept trebuie sd. :.lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t."l:ele persoanei. caz4b&. de ocupdndu-se cu acest lucru specific. Sub desen ei trebuie sd.. /dzta &re-c/azl. -. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :. Exercitiul este discutat de tot grupul.::tori..existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe . Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O .:e repeta.'esteasc5. h :'. ce primeste pl6cere. Se vor crea B .i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc.diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face .:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri. cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd. In pr:-' de sus a foii. NCIte Disculia se poate axa pe : . fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. In con-'-:are. Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": . ei trebuie sa-si gdseascd perechea. 44otcl ( Obiective forte.. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. Procedura se . Participantii trebuie sd ia l@r:f. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine.

.ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A. caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. congtiinla de sine tivd. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d.un instrument muzical).esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. I r FSo€e Variante: A.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul . In loc de a desena obiecte. participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: .discutali deseneie .v-a fost u$or sa faceli exercitiile? .parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba. B.e sine. M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p .cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?.&r: . De ce? .clazt. Se vor analiza ideile de congtiin$a d. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. profesionale si pozi' comunicare. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. foarte bine. perechile sd se prezinte reciproc.de categorii. Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6".? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? . Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. in dependentS de urmatoarele calitali: personale. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: . autoapreciere qi autoacceptare.

:. Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos.4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt.a .muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i . Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e . Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup..:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t. Separati toti participanlii pe grupuri mici. ea "a r. a stimula increderea si sinceritatea. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand). Fiecare participant dispune de 50 .60 le -. Rugali participantii si-gi prezinte :. legitimatii). participantii .ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni.:.c/azi._. ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e. B.. Dupd" prezintd si lS. org&nizatia in care actteaz6. pixuri.-e au la ei (chei.. cuz@.---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi. dupi ce ei vor fi separali pe perechi. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :. i i i lCa:I . De asemenea.ecundepentru prezentare."iale: lO -3O paztd. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii".:::enerul si unul din "secretele" sale. r:--. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor.

FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. .cum vi apreciali lucrul? .Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa. obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte.s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? .ataaa* li-nt 45 . Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului. .cum v-a!i adaptat? .ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. .a& Aazfu&4-c/azt.ce imi va permite s5. ltateriale: /az* &p-c/azt. rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. a I E. Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui.ce agtept eu de la acest eveniment? . V E Sfuiective A depista care teme. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri. Dupd aceasta. I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi. dupd pdrerea participanlilor. de asemenea.$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie.toarele intrebari: . cazrbca IV | . . rispunzind rapid Ia intrebarile puse. HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ .zfkdpaafe : -6O . Stimulati disculiile in grupurile mici. . . ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa. si deseneze locul lor in organizatie. folosind urm6toarele intrebdri: . Fiecare obiect trebuie sd. cnzcaca: .

este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 .6O . completeze foaia. Rugali participanfii sa creeze . ccotctr.zfa.pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia .c/azt.pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor.sd-l primeasch de la work-shop. A stimula interacliunea grupului. r' C Sbiective participanlilor.au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? .cAt de reale sunt agteptdrile acestea? . ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS. iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: . uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.atitzq* /a*z /(rp-c/azt.ce factori au determinat acest lucru? . .::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.rile Frocedur6 'er).te o foaie si o carioca qi sd. cazlaca.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa. Fiecare grup va trebui sd"facd -:.rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora.risi deosebiri si limurind motivele.dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale.. se formeze patru patrate.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie .a. A intelege aqteptd. Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6. @ .cdnd insemndri :-espreasemAnd.at*'rr* ldzttp /Ue . viseior etc.::rcipantii trebuie si ia c6. . ruidp( de puzeataze.. a emoliilor.epaa{e 45 -6O .patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie . simpatiilor.trate se vor scrie :::ratoarele: . in aceste p6. caz(b.. fd.

succese. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor. @ . I Mnrimea gnrputui: /0 . Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. p6rti ale corpului. form6. Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. /odz/ea. trisdturi ale persingur loc. cuvintele. hobby. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. imaginilor. Intrebdri pentru discutie: . Desena{i cu carioca 2.e. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor.nd un colaj. znze. calitdtilor. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. sonalitdlii etc. Taiali doud parli in jumdtate. cU. { I t l cdzrhca.au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". dispozilie cdte 2 minute. haine.

i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e.ai dori sa fii altcineva? Cine? . Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor.articipanfii. Mai mult :-'.ce te-a bucurat astizi cel mai mult? .i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit ..ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? .{i din diferite domenii.au fost oare semnele neverbale de ajutor? .cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ . Celebritalile pot =a includa personalitd. Numele .ce te face sd zambesti? .I se poate da nici o expiicatie. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului.ce programe TV qi radio iti plac? . dea intrebd.dacd. N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. 44otcl.ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c. Dacd" animatorul cunoaqte bine :.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor./4te lt"t"tiale: caz&ca. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale. poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali.cel mai fericit moment din viata ta? . Procedrnr* Se prega.ct sd. Evalnsare .ri la care se poate raspunde numai da" sau nu".tesc fisele cu intrebd"ri: .ce poti face cel mai bine? . Participanlii . caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului.

C6. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. cu fata in jos. aratdnd spre d6:nsu1. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj.spunde la intrebari sincer. spune persoane. - Aceasta joac6 funclioneazd. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. grupului dat.. d. aratd pantomima lui.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. ele trebuie convinse sd participe.despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc.Acesta continua. .nd va veni rdndul. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme.qte Timpr arr. ln continuare. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. muzicantul . ardtand Ia alt pant. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul. De asemenea. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. Daci in persoane introvertite.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa.

'nt). Ei formeazl. un cerc.20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor.acat?. .cotch.i a permite cunoasterea reciprocd.nimator care se plaseazd in centrul cercului.. e-\. privind fisa dispozitiei gi : . e o SrocedrnrE La intrarea in incapere.. partici:antilor Ii se oferd un minut. Exercifiul este repetat de toti participantii. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal. jucd.1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*.torii primesc o fiqd. caztacn./ : . . despre sentimentele lor.rpaati : 2O auarcte /c4c. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. A permite --:ilor sd vorbeascd. ':orii care au dispozitie asemdndtoare. i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc. Participantii trec prin incdpere. o carioca qi o bucatd r-. Pentru a se pregdti.(aage /5 .-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe. $biective partici- A relaxa grupul s. Jocul poate fi inceput de . Dupa aceasta. Permiteti grupurilor sd.:-:nd intrebari. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. discute intre . participantii trebuie sd formeze grupuri cu . FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal.

ri. Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5.i materialele produse. succesele noastre. @ . td. $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze .RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate .te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu. pdsdri.n4rute - . aleagd c6. radioul. .). miscarea 'din care facem parte. cdrtile. organizalia.r4i/4ste E E sh3*c€f.TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru. televiziunea.FRUCTELE reprezinl6.z4t&. prietenii. : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a.. grupurile ce le-am format s.MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf. .presa. Se alege domeniul (denumiri de flori.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri. . ardtdnd fiqele restului grupului. : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4. . pe$ti etc.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO . rduri. proiectele 9i programele care le-am organizat.2t14444i 40 d.. familia.FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie .

aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor.:. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS.p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC. Acestea se aduni intr-o cutie. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca ... Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate....turile fizice caracteristice care ii identifica... grupuri de 3 persoane. Preeeduri . . CAnd sunt gd"sifi toli participantii... nd Participantii formeazd.. Participantii nu :rebuie sd semneze foile.. e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd. Pentru relatare se acordd" 3 minute. grupului.4baaft[ : Timp: 3O . foile pot :i citite intregului grup..

Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". cineva are titlu gtiinfific. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. Odata formate perechile. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. grupui nu este mare si a rdmas timp.). cineva a crescut intr-un mediu anumit etc. Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. cu al sdu. Dupd aceasta. caztna'. trebuie si se convingd.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. Dacd. fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex.: cineva ur6gte cravatele. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. dupd pirerea personald. simbolui s6u gdsegte o altd pereche. participant sd se prezinte. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. cd participantii au inleles corect .

FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale.r---'irl secret.:.-:1a zi se ftxeaz6.si. C6. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. printre ultimele. partici. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat. in -. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par. unde se -: afi$a mesajele. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). devenind amicul secret al acestei persoane.dpn"t& 2O aaas* o ca. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior ..-.in direc{ie :'-:.-::ea.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd.S&. -. tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta.nd muzica reincepe.partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.: * s h o p . --=:echile care se aqeazd" . -. )arrcire :d Lr :rlr- . Timpr Materiale: /5 . Fiecare grup va forma -r. Se va face o tabld.rtii trebuie sd g6seascd.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici. timpul in care persoanele trebuie sd. recunoascd cine este :. vor trebui s6-si prezinte partenerii.-pant.

1tea.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj.epaa$e 15 .::nra zi se frxeazd.35 pa.in direclie rpus6. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt.'':'rkshop. se ageze jos.cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS.c u ls e c r e t .p Timpr Materiale: 2O .: afiga mesajele.. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale. In -. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica..:osi. Se va face o tabld. .aAaa* o ca. CAnd muzica reincepe.-pant.ztA. Jocul continui p6. fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--. Dupa aceasta. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:.aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui . unde se . Perechile care se ageaz6. Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior . timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este . partenerul precedent si am6. participanlii trebuie si gdseascd. i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o . @ .. printre ultimeie. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt). vor trebui sd-si prezinte partenerii.ndoi s5. . .n6 ce toli participantii s-au prezentat. devenind amicul secret al acestei persoane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->