P. 1
CIDDC - Cartea Mare a Jocurilor

CIDDC - Cartea Mare a Jocurilor

|Views: 549|Likes:
Published by Iulia Nicorici

More info:

Published by: Iulia Nicorici on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

. activitatea d .e experimentare a propriilor posibilitdli. incercdnd sd rupd relaliile de participanli. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive.Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. Ele. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad.evd. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor.ratutilp.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd. In acest sens. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat. de asemela compromis. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne.care nonverbal[ nea. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. actiull€. Dezvoltarea formelor de comuni.. a capacitSlilor sonale de comunicare. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d.. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: .in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. Dezvoltarea comunicdrii verbale.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup.in neavoastra.

altor moduri de initiere a activitd.tilor ori de a ne prezenta.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant..cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r. Cind participantii nu se cunosc.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir.ir. De obicei.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr. acesta este primul pas pentru crearea Il. fi::--i-l:tatea .rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e. evaluarea nu este necesara.-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. Ea poate fi fd.m.

Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. mergand in cerc pAnd. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. il pronuntd tare.. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 .. pldcutd.ri respective. a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. Un jucdtor este "locomotiva". se poate introduce un numd"r limitd "vagoane". Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini. f5. ce il caracterizeazd.i integrantd.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive. $fote de ln cazul unui grup mai numeros. pentru ca ceilalti sd aibd.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. timp sd.-i memorizeze numele. De exemplu: Petru Anghel .la un alt participant.plicut Si amabil. Pornind impreund. simulAnd sunete si miscd.atins* : n E Sbiective A insus. . nu prea repede.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 . ca un nou vagon. Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori. se deplaseazd in cerc pAnd.ndul.

persoana din dreapta lui Mihdi. Toli se aranjeazl fur -i. . 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor. a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul. se ageazd. si-si spune numele: : l"[:hai". ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc".. Gmr. cu persoana din stdnga -. Jocul continud. Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid.spunAnd indr[gostit". numegte persoana -.-ui liber. Cineva se ridicd. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. deodatd. la rAndul s5. cel ce urmeazd". ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta.r*Aa*tti /5 . q r . Maria.) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. Dupi ordinea in care au ::=rentate. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa. T.:" repede "sunt i. care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. face Note . in ambele cazuri.ztalpanli V c 'l I A afla toate numele. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. urmitorul. agezAndu-sepe scaun. in cerc. Gheorge". Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. Procedtnrd . a spune cuiva".sand un scaun liber.u.:ndepirtata: "Vasilci.rt grupui se aranjeazl. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. Ionel.nrele unei persoane din cerc.nd ule for mt erc l:za )1':. incepAnd cu r. Apoi.44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa.

persoana din Prepcedrrr& . centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md. cu ruloul de h6"rtie.441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. Jocul continu6.$oari intr-un ritm rapid. se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o .44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. m6ndnc6 aici". Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru.Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . improvizAnd gestul. In caz contrar. Froaedurs Note Invers. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru. in dependenld de mdrimea grupului.3 o /a-ztaepaa{e /5 .

unele dorinle.nd: . participantilor. Grupul trebuie s. iar grupul trebuie sd repete gestul . face acelaqi lucru. lne .Mirirnea grupului. 4a4 c/4 du o&act *(x. participanf. l:r+:-.de unde vine.*:. : . El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme. .)..tcina* Timp: Materiale: ru44/.scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.::-:-te" gi "frige".((k.f. Animatorul explici cd persoana n* .tI:*-:. . Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil.numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.: ce s-a facut prezentarea. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. .*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului.ln-='minteascd numele.: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului. /O-30 FazAcgati /5 .t-_ SE Procedtnrd va. 1e ts Animatorul precizeazd. .. Toti stau sau ged in cerc.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta. Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO .fi /5 d4n4ufe o 6t&. E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd.(. asociind fiecarui nume cAte un gest.?e.3O paztAc4bna.:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele.cd.nnele preferinle.. Persoana numitd.persOane. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. PrnseSu16 a ). l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri. Jocul confi-r. pentru a nu se frige. Mingea e foarte -t. ^\nimatorul spune numele cuiva. Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil. m..i. mingea e aruncatd mai departe.

Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6. persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate.cda?te. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS. Cand urmdtoarea persoand va "da". In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". etc. .sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. un loc spre dreapta.Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. respectiv Ia stAnga. "da". Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului.de timp. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. Apoi. grupul se depiaseazd. CAnd rdsund al treilea spune "da". Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi. respectiv cu 3 la dreapta. grupul se va misca cu un loc spre stAnga. Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . Pe urm6. Se apropie de "iti plac vecinii?". se schimbd cu 2locuri spre dreapta. persoana din centru incearcd.. Toate persoanele ged in cerc. De fiecare dat5. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. se repetd).. jocul se compiic6.

-? nrai faceti"..initiai. EI este inceput de persoana fdr6 :.rzdtel" s... Animatorul (fara scaun) incepe jocul.ciresicd. .z6. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M .i persoana spune propriul nume. r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: ."ld"mdila . posibilitatea de a spune "cog cu fructe". Prn*edur& rd C- e. ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare..cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az . Jocul trebuie sA se deruieze rapid. Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva.Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 .. -i' sa se schimbe cu locurile. In timp ce se petrece aceasta. se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?"."zarz6...:. Tot grupul rdspunde "bine"." si persoana spune numele vecinului din stAnga... Proeedwr6 Toti se ageaz6'. Dacd cineva greseqte.masa fara scaun.. se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd.. . cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile.. Dupa ce toti s-au asezat. iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6.. Cealalta persoand" "Foarte .IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta."cireasd. I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 . .r .a+*an Materiale: 4caatae. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?". Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare. Mai departe.aAaate 4caua4. ocupand scaunul liber si astfel -:.::-rie: bine". persoana care gedea. . formAnd un cerc..

plimbAndu-se.f i u s p r i j i n i t d e . aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. Toli liber. dac6 liber. Cand greqeqte. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. s u n t . EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. Toli se qi cu degetul indicd cerc. persoana din centru se poate miqca repede. Jocul e inceput de persoana din st6. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . Jocul e continuat de persoana de Ia st6.). . ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. . in picioare. . Persoana numit[ considerS. incet.Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4.sdrind etc. trece in centru.nga scaunului .nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. . formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. agezdndu-se. . 9 i v r e a u s d . Animatorul e in centru. prezentdndu-se cerc.

formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. Frncedur6 )r ll r Toli stau. spune numele unei alte persoane. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. JucS. apoi una din palme. . repetd"nd apoi actiunile. o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. cu includerea picioarelor etc.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. apoi duce mana dreapta peste umdrul . inainte ca aceasta su ::da.-. ? Prt**edur* un ici te.ng6. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd.:-nle ::ept. A stimula precizia iansd. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus . Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.lnt numiti. Jocul trebuie sd"decurgh rapid. r*::. spunAnd un nume.:-nd in cerc.u. iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. Acea per=-r:td menline ritmul.:e trebuie aruncat. " . formAnd un cerc. . ul.a<r*aa* o caat7e.ut. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 .rilor. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. Ei stau. iar o persoani sta in centru cu obiecr. ea dotc 4an c.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4.<. Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate. * r.

. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. Pentru grupuri foarte numeroase. P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile.rt()c. . scaun.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. Cetdlalt ra. Urmitorul repeta numele anterioare. continud. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. Animatorul se apropie de un intreband numele. Animatorul incepe.ce ct?tu( . Urmdtorui. ultimele 7-9 nume. spunAndu-si numele. " . de exemplu. destindere. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. d a r m a i i u b e s c q i p e . Cel ce nu va avea loc. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". .rpaate lO 64n44fu Ccaq+te.spunde: "Desigur.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. repetd" numele tuturor. personalitatea fiecdruia. Grupul poate ajuta. se pot repeta. cAnd animatorul in cor. /5 raiaate Materiale: an4. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. cu intreg grupul. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird.. adaugAnd-ul pe al siu. un cerc. din dreapta. A crea o atmosferd. va incerca si se aqeze. jucitor. Jocul continud pand.

i'a Proceduri Toti formeazd. roO v b ! Fiecare participant.Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. Note tlbiectul L )"1.Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 .at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze. czeaa+teeohzale). . fie numit in grup. o persoani incepe.. face o caricaturi.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici.). In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". A dez'.de: -v-' 3. Corectitudinea presupunerii nu are . penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :.arate desenele. primit poate fi numit.-acea sd. rn. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. iar participanlii incearcd. A stimula creativitatea.spune. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor. -4. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per.:tr-un obiect anumit. -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili . A practica Iimbajul {f at or. rlo cl Froeedus6 r $ i 6u. aceasta desenele sunt afisate. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar . un cerc. Gesturile trebuie si.. poate adauga schimbari acestui obiect.. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea. gesticuland cu mdinile. Dup6.

O transmite (fara a o atinge cu mAna). Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd. i.. schimband directiile de miqcare. . Se formeaz6. . 2 cetcuri concentrice. perechile igi dau mdinile 9i spun'.". cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd. in ritmul unei muzici.'Bund. la cele din cercul exterior.. E stau in picioare. linand mingea intre picioare. I T @ f I I T I I T . I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e..*"r".'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse._. Mergdnd cum prezentAndu-se. Animatorul incepe jocul.". F r o participanlii c e d u r 6 . La oprirea melodiei. pan6 se incheie o rotatie completa. cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ".:.. Jocul continud cu aceeasi dinamicd. f I I I I W | l* Note .i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor. sunt ".. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale."r. poate' se apropie de alta persoana." mingi. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor.... formind un cerc..

:-ir.Acesta la.:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna". "Ia-o .. d"e mfzia<ea a . Animatorul aruncS" prima minge. A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos. animatorul ril-l''t*::sm * . d e d a t a a c e a s t a . spunAnd :'-rnrele siu. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i.si. Se explicS" rr:-. Persoana o primeste. or.r* . In acelasi timp.ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic.a'*as* Sbf. : e i n c d o m i n g e . rAndul sdu. -'-tpi ce si-a spus numele. pe sub fiecare particip. ' jocuI. Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.r-i de-aici!". Apoi se lanseazd gi a treia minge. Fiecare spune persoanei cdreia ii . Fiecare care o primeste. impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. animatorul pune in joc a doua minge. transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. -m.":-i-ttl jocului ce constd.Timp: /5 .' . =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. . Animatorul "'. aruncd . "-:ni grupul. formand un cerc. cu numele persoanei urmdtoare. rzlrpa rlr.i n a l t i d i r e c t i e .ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. ce. in cerc. Dupa cdteva minute.:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd.::::t jOCUI. o va arunca iard.' . aruncdnd-o .. in a face mingea sa treacS. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie.

cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. ptaazzo. fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului.Qar4{e /5 . Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 .Celamar). Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . Dupi 5-10 minute. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld.4e. cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela . Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul.3 0 Pnvtc. Animatorul poate incepe voce tare. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie. cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'.20 d4ir4ate /. striine' adevdrafi ai numelor. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. lAzfiz. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. o ta4/6. Dupi 10 secunde.

Ei tre- .cate o coald de hartie flip-chart si carioca. Foile se lipesc participantilor pe spate. intrebarile i'a o.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii. Ei nu trebuie sd.(f ft:*(:. Spre exemplu: . --.. . -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile.. foloseasca muit :"-p. Pre*eds. in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ . Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6. deqtept.srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d.?K: .bucate preferate . .actorii preferati. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti.cartile care vd pasioneazd. o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete. Ei ." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos..: ' iireapta.lucrurile care nu vd plac .sa 'r.manager bun.r1 LI€ rii rui.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii.:*. Dupd.--e prin incapere si sa discute informatia citita.. Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O ..e a crea . Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. cazthcd. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului.ataz* T::::::::: . Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. nd :'. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii.::rAnd. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt. Dupa aceasta.. - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie.).Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce.. prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite. Participantii :1--:.

desene..tr. Acest lucru trebuie fd'cut fdra . / .. t r ." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i..r:.... pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris. semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o .--: ^^-.componenta totald.ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni. ."tii o"i folosi mimica.^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' . 44nkl Materiale: t z .:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor..44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii . 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:. r-..".4a44/e Timp: t : . a deprinderilor in grup . / --+ ha:zt& 6&p .ilo.c{taw' caz(baa.Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 . ^ o o d n r i t ilil:.oamenii au calitati pozitive qi negative .H. Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 .:'#'. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ .ipro.:1"iliffi.l'*J**Jrrrr.

In con-'-:are. ce primeste pl6cere..lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t.:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. caz4b&. ei trebuie sa-si gdseascd perechea.. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.::tori. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :. Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. /dzta &re-c/azl.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe .. Exercitiul este discutat de tot grupul.a aceasta. In pr:-' de sus a foii. Procedura se . 44otcl ( Obiective forte.'esteasc5. :. -. Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ ."l:ele persoanei. Participantii trebuie sd ia l@r:f.:e repeta.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O . h :'. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla.drept trebuie sd. fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. Sub desen ei trebuie sd.mai bine.-i ldmureascd desenul Si sd-i -.diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face . scrie: "Ca lucrd"tor". de ocupdndu-se cu acest lucru specific. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie..:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri. cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd. A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": . scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine. in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt.-:'-r. Se vor crea B .i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc. NCIte Disculia se poate axa pe : . sd.

congtiinla de sine tivd.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul . Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: . profesionale si pozi' comunicare. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie.e sine.discutali deseneie . M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p . B. caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d.cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5. Se vor analiza ideile de congtiin$a d. De ce? ..? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? . In loc de a desena obiecte.clazt.&r: . perechile sd se prezinte reciproc.v-a fost u$or sa faceli exercitiile? . I r FSo€e Variante: A. participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: .de categorii. foarte bine.un instrument muzical).ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6". autoapreciere qi autoacceptare. in dependentS de urmatoarele calitali: personale.parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba.

cuz@. r:--. Separati toti participanlii pe grupuri mici. Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos.:. pixuri. Rugali participantii si-gi prezinte :."iale: lO -3O paztd.:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t.. i i i lCa:I .60 le -. a stimula increderea si sinceritatea. De asemenea._.c/azi. org&nizatia in care actteaz6. legitimatii).4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i .:::enerul si unul din "secretele" sale.a .---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor.:. dupi ce ei vor fi separali pe perechi. Fiecare participant dispune de 50 . B.ecundepentru prezentare.-e au la ei (chei. Dupd" prezintd si lS.. participantii .. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii". ea "a r.ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand). Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e . Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup.

folosind urm6toarele intrebdri: . dupd pdrerea participanlilor. de asemenea.Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa. rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. rispunzind rapid Ia intrebarile puse. . Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului.s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? .$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie. obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. a I E. Dupd aceasta.ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. Stimulati disculiile in grupurile mici.ataaa* li-nt 45 .ce imi va permite s5. .cum vi apreciali lucrul? . . fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri. cazrbca IV | . cnzcaca: . V E Sfuiective A depista care teme. I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi. .zfkdpaafe : -6O .toarele intrebari: . .cum v-a!i adaptat? . HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ . Fiecare obiect trebuie sd. FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. .a& Aazfu&4-c/azt. si deseneze locul lor in organizatie. ltateriale: /az* &p-c/azt. Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui.ce agtept eu de la acest eveniment? . ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa.

ruidp( de puzeataze.zfa. ccotctr. fd.c/azt.::rcipantii trebuie si ia c6.trate se vor scrie :::ratoarele: . se formeze patru patrate.te o foaie si o carioca qi sd. Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6. A intelege aqteptd. viseior etc. cazlaca. @ . in aceste p6.::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund. simpatiilor.6O .risi deosebiri si limurind motivele.atitzq* /a*z /(rp-c/azt.. iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: . Rugali participanfii sa creeze .rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora. Fiecare grup va trebui sd"facd -:.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie . uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.cdnd insemndri :-espreasemAnd.. ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS.a.sd-l primeasch de la work-shop. caz(b.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa.at*'rr* ldzttp /Ue .au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? .pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor. a emoliilor.este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 . r' C Sbiective participanlilor.. completeze foaia.pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia .epaa{e 45 -6O .patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie .cAt de reale sunt agteptdrile acestea? . .rile Frocedur6 'er).ce factori au determinat acest lucru? .dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale. . A stimula interacliunea grupului.

Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. form6. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". p6rti ale corpului. znze. dispozilie cdte 2 minute. /odz/ea. haine. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". I Mnrimea gnrputui: /0 . @ . deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor.au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . sonalitdlii etc. Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor. Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. imaginilor. hobby.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor.e. cuvintele. { I t l cdzrhca. Desena{i cu carioca 2.nd un colaj. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. trisdturi ale persingur loc.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. Intrebdri pentru discutie: . succese. Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. calitdtilor. amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". Taiali doud parli in jumdtate. cU. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice.

ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit .au fost oare semnele neverbale de ajutor? . i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e.{i din diferite domenii. Dacd" animatorul cunoaqte bine :.tesc fisele cu intrebd"ri: .ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? . Evalnsare . poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali.cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ .dacd.ai dori sa fii altcineva? Cine? . caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului.ct sd.ce te-a bucurat astizi cel mai mult? . 44otcl./4te lt"t"tiale: caz&ca.ce poti face cel mai bine? . Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale.ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c. dea intrebd. Participanlii . N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor.articipanfii. Mai mult :-'. Celebritalile pot =a includa personalitd.cel mai fericit moment din viata ta? .ce programe TV qi radio iti plac? ..ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". Numele . Procedrnr* Se prega.I se poate da nici o expiicatie.i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr.ce te face sd zambesti? .

Unele din intrebd"ri vor provoca disculii.Acesta continua. muzicantul . C6. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare. cu fata in jos. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!.. aratdnd spre d6:nsu1.despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul. aratd pantomima lui. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd. ardtand Ia alt pant. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. ele trebuie convinse sd participe. Daci in persoane introvertite. . - Aceasta joac6 funclioneazd. spune persoane.qte Timpr arr. d. ln continuare. De asemenea. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga.spunde la intrebari sincer. grupului dat. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex.nd va veni rdndul.

partici:antilor Ii se oferd un minut. despre sentimentele lor. Pentru a se pregdti. . e-\. Jocul poate fi inceput de . Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch.rpaati : 2O auarcte /c4c. 'nt). FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal.:-:nd intrebari. A permite --:ilor sd vorbeascd. Dupa aceasta. o carioca qi o bucatd r-.acat?.20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor.-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. $biective partici- A relaxa grupul s. discute intre . .(aage /5 . Ei formeazl. un cerc./ : .cotch. jucd. ':orii care au dispozitie asemdndtoare..1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*. i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc.torii primesc o fiqd.. participantii trebuie sd formeze grupuri cu . e o SrocedrnrE La intrarea in incapere.nimator care se plaseazd in centrul cercului. Participantii trec prin incdpere. caztacn. Permiteti grupurilor sd. privind fisa dispozitiei gi : .i a permite cunoasterea reciprocd. Exercifiul este repetat de toti participantii. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe.

.presa. : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4.TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru. $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze .ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri.i materialele produse. . proiectele 9i programele care le-am organizat. grupurile ce le-am format s. aleagd c6.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu.2t14444i 40 d.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO .RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate .MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf. pe$ti etc. @ .n4rute - .FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie .. miscarea 'din care facem parte. . td. cdrtile.r4i/4ste E E sh3*c€f. ardtdnd fiqele restului grupului. familia.ri. succesele noastre. rduri.FRUCTELE reprezinl6.z4t&. . prietenii. : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a. . radioul. Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5.). televiziunea. pdsdri. organizalia. Se alege domeniul (denumiri de flori.

4baaft[ : Timp: 3O .. grupului. Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate. foile pot :i citite intregului grup.:.aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului.turile fizice caracteristice care ii identifica..p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC. nd Participantii formeazd.. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS. Participantii nu :rebuie sd semneze foile. grupuri de 3 persoane. Pentru relatare se acordd" 3 minute. .. Acestea se aduni intr-o cutie... Preeeduri .. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca .... Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie... e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd. CAnd sunt gd"sifi toli participantii. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor.

simbolui s6u gdsegte o altd pereche. Odata formate perechile. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. Dupd aceasta. trebuie si se convingd.: cineva ur6gte cravatele. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. Dacd. fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul. participant sd se prezinte. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului.). cineva a crescut intr-un mediu anumit etc. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. cu al sdu. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. cineva are titlu gtiinfific. dupd pirerea personald. fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. caztna'. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. cd participantii au inleles corect . grupui nu este mare si a rdmas timp.

Timpr Materiale: /5 . --=:echile care se aqeazd" .. vor trebui s6-si prezinte partenerii.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o.rtii trebuie sd g6seascd. devenind amicul secret al acestei persoane.:. )arrcire :d Lr :rlr- .cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-.si.-pant. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica.nd muzica reincepe. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior . -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat.-:1a zi se ftxeaz6. -. printre ultimele.partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.r---'irl secret.dpn"t& 2O aaas* o ca. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj.in direc{ie :'-:. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par. tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta.-.-::ea. Fiecare grup va forma -r.S&. timpul in care persoanele trebuie sd. Se va face o tabld. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale. recunoascd cine este :.: * s h o p . C6. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). -. unde se -: afi$a mesajele. partici. in -.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd.

fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--. @ . se ageze jos.35 pa. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este . Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior . Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:. partenerul precedent si am6. participanlii trebuie si gdseascd. Jocul continui p6. .ndoi s5. CAnd muzica reincepe.-pant.cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS.. vor trebui sd-si prezinte partenerii.::nra zi se frxeazd.aAaa* o ca. unde se . In -.epaa$e 15 .:osi.. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale.p Timpr Materiale: 2O .c u ls e c r e t . Dupa aceasta.in direclie rpus6. Se va face o tabld.ztA.'':'rkshop.1tea. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt). Perechile care se ageaz6.aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui .n6 ce toli participantii s-au prezentat. . i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o ..Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. . devenind amicul secret al acestei persoane.: afiga mesajele. printre ultimeie. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->