CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

ratutilp.in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad.Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor.in neavoastra.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d. a capacitSlilor sonale de comunicare. activitatea d .care nonverbal[ nea. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului.. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: . Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. actiull€. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . Ele.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. de asemela compromis. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat.evd.. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. incercdnd sd rupd relaliile de participanli.. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor.e experimentare a propriilor posibilitdli. In acest sens. Dezvoltarea comunicdrii verbale. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. Dezvoltarea formelor de comuni. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI.

rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e. altor moduri de initiere a activitd. evaluarea nu este necesara.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r..-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins.m.tilor ori de a ne prezenta. acesta este primul pas pentru crearea Il.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir. fi::--i-l:tatea . De obicei. Cind participantii nu se cunosc.ir. Ea poate fi fd.

-i memorizeze numele. $fote de ln cazul unui grup mai numeros.plicut Si amabil. pentru ca ceilalti sd aibd.atins* : n E Sbiective A insus.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 . timp sd. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori. mergand in cerc pAnd. Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc. De exemplu: Petru Anghel . Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd.ri respective.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.ndul... ce il caracterizeazd. a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 . se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive. Pornind impreund. Un jucdtor este "locomotiva". ca un nou vagon. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. se deplaseazd in cerc pAnd. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui. . se poate introduce un numd"r limitd "vagoane". il pronuntd tare.i integrantd. pldcutd.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4. nu prea repede. Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. simulAnd sunete si miscd./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. f5.la un alt participant.

a spune cuiva". face Note . Apoi. urmitorul.ztalpanli V c 'l I A afla toate numele. cu persoana din stdnga -.:ndepirtata: "Vasilci. cel ce urmeazd". ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc".) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa.r*Aa*tti /5 . Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun.u. Toli se aranjeazl fur -i.nrele unei persoane din cerc. Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Maria.44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. Jocul continud. numegte persoana -. persoana din dreapta lui Mihdi. in ambele cazuri. ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta. se ageazd. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. Cineva se ridicd. T. Ionel.:" repede "sunt i. Gmr..-ui liber. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul. 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor. Procedtnrd . la rAndul s5. Dupi ordinea in care au ::=rentate. in cerc.rt grupui se aranjeazl. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. agezAndu-sepe scaun. incepAnd cu r. .sand un scaun liber. care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. Gheorge". Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa.nd ule for mt erc l:za )1':.spunAnd indr[gostit". q r . deodatd. si-si spune numele: : l"[:hai".

cu ruloul de h6"rtie. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. improvizAnd gestul. In caz contrar.441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc. Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru.44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. persoana din Prepcedrrr& . Jocul continu6. centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. in dependenld de mdrimea grupului. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru.3 o /a-ztaepaa{e /5 . Froaedurs Note Invers.$oari intr-un ritm rapid. se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o .Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . m6ndnc6 aici". spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu.

).:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6. participanf.::-:-te" gi "frige". Toti stau sau ged in cerc.Mirirnea grupului. 1e ts Animatorul precizeazd. E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd.((k. Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. m. iar grupul trebuie sd repete gestul . Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. Jocul confi-r. participantilor. 4a4 c/4 du o&act *(x. PrnseSu16 a ).scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.*:.3O paztAc4bna. Mingea e foarte -t. l:r+:-.: ce s-a facut prezentarea.de unde vine.cd.fi /5 d4n4ufe o 6t&.ln-='minteascd numele. ^\nimatorul spune numele cuiva.(.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta.persOane.. Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO .: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului. Persoana numitd. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor. . l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. .tcina* Timp: Materiale: ru44/.nd: . mingea e aruncatd mai departe.unele dorinle.tI:*-:.. pentru a nu se frige.i. .. : ..*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului. Animatorul explici cd persoana n* . face acelaqi lucru. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele. lne .numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund. /O-30 FazAcgati /5 .nnele preferinle.f.?e. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri. Grupul trebuie s. asociind fiecarui nume cAte un gest. El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme. .t-_ SE Procedtnrd va.

jocul se compiic6. Cand urmdtoarea persoand va "da". un loc spre dreapta. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. Se apropie de "iti plac vecinii?". cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS.cda?te. Apoi. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6.. Pe urm6. . Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate. "da". grupul se depiaseazd. se repetd).sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere.. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". Toate persoanele ged in cerc. respectiv cu 3 la dreapta. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. De fiecare dat5. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. se schimbd cu 2locuri spre dreapta.de timp.Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. etc. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . persoana din centru incearcd. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi. CAnd rdsund al treilea spune "da". respectiv Ia stAnga. persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}. grupul se va misca cu un loc spre stAnga.

.ciresicd.. ocupand scaunul liber si astfel -:."cireasd."zarz6."ld"mdila . ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare.z6.initiai. . formAnd un cerc. persoana care gedea. se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber.:.. cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?".aAaate 4caua4. I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 . Animatorul (fara scaun) incepe jocul. In timp ce se petrece aceasta. posibilitatea de a spune "cog cu fructe". se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd..r ..IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta. Dupa ce toti s-au asezat. .Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 .masa fara scaun. Dacd cineva greseqte. . . Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M . Proeedwr6 Toti se ageaz6'... Prn*edur& rd C- e. Jocul trebuie sA se deruieze rapid.::-rie: bine".cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az . -? nrai faceti".." si persoana spune numele vecinului din stAnga.. Tot grupul rdspunde "bine"... Cealalta persoand" "Foarte . Mai departe.a+*an Materiale: 4caatae. r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: . Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare. -i' sa se schimbe cu locurile.. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?".rzdtel" s. EI este inceput de persoana fdr6 :..i persoana spune propriul nume. iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere..

Toli se qi cu degetul indicd cerc. .nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'.). . in picioare. Persoana numit[ considerS. . Toli liber.f i u s p r i j i n i t d e . formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. Cand greqeqte. incet. prezentdndu-se cerc. Jocul e continuat de persoana de Ia st6. ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. trece in centru. dac6 liber. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul.sdrind etc. agezdndu-se. persoana din centru se poate miqca repede. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. 9 i v r e a u s d . Animatorul e in centru. plimbAndu-se. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. s u n t .Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4.nga scaunului . . Jocul e inceput de persoana din st6. .

Ei stau. ea dotc 4an c.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4.<.u. iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. Jocul trebuie sd"decurgh rapid. formAnd un cerc. Acea per=-r:td menline ritmul. . @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . JucS. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus . A stimula precizia iansd.lnt numiti. apoi duce mana dreapta peste umdrul . Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate.a<r*aa* o caat7e. cu includerea picioarelor etc.:-nd in cerc. Frncedur6 )r ll r Toli stau. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd. spune numele unei alte persoane. o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele.ut.:e trebuie aruncat. r*::.rilor. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate. ? Prt**edur* un ici te. * r.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. . repetd"nd apoi actiunile. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. " . apoi una din palme.:-nle ::ept. iar o persoani sta in centru cu obiecr. spunAnd un nume. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. inainte ca aceasta su ::da.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. ul.-.ng6. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga.

. Grupul poate ajuta. cu intreg grupul. Cel ce nu va avea loc. P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. ultimele 7-9 nume. . Jocul continud pand. va incerca si se aqeze. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. spunAndu-si numele.spunde: "Desigur. de exemplu. destindere. " . A crea o atmosferd. . de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. se pot repeta. adaugAnd-ul pe al siu. repetd" numele tuturor. continud. d a r m a i i u b e s c q i p e . repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu.rpaate lO 64n44fu Ccaq+te. . un cerc. personalitatea fiecdruia. scaun.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". cAnd animatorul in cor. Animatorul se apropie de un intreband numele. Urmdtorui.ce ct?tu( . Urmitorul repeta numele anterioare.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. Animatorul incepe. Pentru grupuri foarte numeroase.rt()c. din dreapta. /5 raiaate Materiale: an4. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc. jucitor. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. Cetdlalt ra.

roO v b ! Fiecare participant. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar .de: -v-' 3.. primit poate fi numit.). o persoani incepe. gesticuland cu mdinile. czeaa+teeohzale).:tr-un obiect anumit. A practica Iimbajul {f at or. iar participanlii incearcd. -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili . poate adauga schimbari acestui obiect. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". ghiceascd pe cine le reprezintd acestea. rlo cl Froeedus6 r $ i 6u. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per. Dup6. Note tlbiectul L )"1. penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :. aceasta desenele sunt afisate. fie numit in grup. . A dez'. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta.Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 . face o caricaturi.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. Gesturile trebuie si.at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze. un cerc..-acea sd.. A stimula creativitatea.Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. Corectitudinea presupunerii nu are . rn. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor.arate desenele. i'a Proceduri Toti formeazd.spune. -4.

". la cele din cercul exterior. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse. Animatorul incepe jocul. formind un cerc. 2 cetcuri concentrice. O transmite (fara a o atinge cu mAna).. . f I I I I W | l* Note . permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale.. .i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor. E stau in picioare. sunt ".. cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd. cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ". I T @ f I I T I I T .'Bund. Mergdnd cum prezentAndu-se.*"r". Se formeaz6... Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd. poate' se apropie de alta persoana.". pan6 se incheie o rotatie completa.. F r o participanlii c e d u r 6 . I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e. La oprirea melodiei.. i." mingi.. perechile igi dau mdinile 9i spun'.'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat. linand mingea intre picioare._."r. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor.. in ritmul unei muzici.:. schimband directiile de miqcare. Jocul continud cu aceeasi dinamicd.

"-:ni grupul. =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. Persoana o primeste. .:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna". : e i n c d o m i n g e .' . Apoi se lanseazd gi a treia minge. pe sub fiecare particip. ce. animatorul pune in joc a doua minge. Se explicS" rr:-. spunAnd :'-rnrele siu.::::t jOCUI. aruncd .:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd. in a face mingea sa treacS. -'-tpi ce si-a spus numele.Acesta la. in cerc. A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos. or. Animatorul "'. Dupa cdteva minute. rAndul sdu.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste.:-ir.r-i de-aici!". o va arunca iard. Fiecare care o primeste.r* .Timp: /5 .a'*as* Sbf. formand un cerc. Animatorul aruncS" prima minge. In acelasi timp. Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i. "Ia-o . d e d a t a a c e a s t a .' . transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie. aruncdnd-o .i n a l t i d i r e c t i e . ' jocuI. rzlrpa rlr.":-i-ttl jocului ce constd.. animatorul ril-l''t*::sm * .. d"e mfzia<ea a .ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. cu numele persoanei urmdtoare.si. -m. Fiecare spune persoanei cdreia ii .

Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie.20 d4ir4ate /. cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. o ta4/6. striine' adevdrafi ai numelor. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. lAzfiz. Dupi 5-10 minute. ptaazzo. Animatorul poate incepe voce tare. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane.4e. cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'.Celamar). Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor.3 0 Pnvtc. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . Dupi 10 secunde.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 . cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela .Qar4{e /5 . fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului.

Dupd. prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii.cartile care vd pasioneazd.. Participantii :1--:.r1 LI€ rii rui.lucrurile care nu vd plac . . nd :'." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos.manager bun. --. Foile se lipesc participantilor pe spate.. Spre exemplu: . ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete. -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile. Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. Pre*eds.(f ft:*(:. Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6.e a crea ..ataz* T::::::::: . - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie. Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O . deqtept. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti.bucate preferate .. Dupa aceasta. Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca..sa 'r. intrebarile i'a o.cate o coald de hartie flip-chart si carioca.actorii preferati.?K: . Ei nu trebuie sd. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii.:*.: ' iireapta.::rAnd. Ei tre- . o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului.Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce..srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt. foloseasca muit :"-p.).. Ei . in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ . . cazthcd.--e prin incapere si sa discute informatia citita.

r-.^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' .r:. . 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.. Acest lucru trebuie fd'cut fdra ..ilo..". desene.44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd. Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 . a deprinderilor in grup .H. / .. / --+ ha:zt& 6&p ..componenta totald.Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 .ipro.:'#'.c{taw' caz(baa." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ .4a44/e Timp: t : . semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o .tr. t r .l'*J**Jrrrr. 44nkl Materiale: t z ..oamenii au calitati pozitive qi negative .ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni. ^ o o d n r i t ilil:.. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii .:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor.--: ^^-..:1"iliffi."tii o"i folosi mimica. pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris.

h :'.ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :.:e repeta.:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri... Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ .lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t.a aceasta.'esteasc5. in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand". :.. Exercitiul este discutat de tot grupul.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O . In pr:-' de sus a foii. scrie: "Ca lucrd"tor". cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd. /dzta &re-c/azl. Procedura se . sd. caz4b&. fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe . ce primeste pl6cere.i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc.::tori.-:'-r.. Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. -. ei trebuie sa-si gdseascd perechea. 44otcl ( Obiective forte. NCIte Disculia se poate axa pe : . A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": . Sub desen ei trebuie sd. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla.:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. de ocupdndu-se cu acest lucru specific. Se vor crea B .diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face . In con-'-:are. Participantii trebuie sd ia l@r:f.mai bine.drept trebuie sd."l:ele persoanei.-i ldmureascd desenul Si sd-i -. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.

autoapreciere qi autoacceptare.ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C.cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5. B.un instrument muzical).clazt.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p . profesionale si pozi' comunicare. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. I r FSo€e Variante: A.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? .v-a fost u$or sa faceli exercitiile? .discutali deseneie .de categorii. participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: . Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie. perechile sd se prezinte reciproc. De ce? .. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6". in dependentS de urmatoarele calitali: personale.parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. congtiinla de sine tivd. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: . Se vor analiza ideile de congtiin$a d. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?. foarte bine. In loc de a desena obiecte.e sine.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul .&r: .

Rugali participantii si-gi prezinte :. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand).-e au la ei (chei. pixuri..ecundepentru prezentare. legitimatii)..:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t. B. Separati toti participanlii pe grupuri mici.:. ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor.4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup. Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e . r:--. org&nizatia in care actteaz6.60 le -.a .c/azi. De asemenea. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i . ea "a r._. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :. cuz@..:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii".---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi.:. Fiecare participant dispune de 50 . dupi ce ei vor fi separali pe perechi."iale: lO -3O paztd. participantii .ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. i i i lCa:I . Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos.:::enerul si unul din "secretele" sale. a stimula increderea si sinceritatea. Dupd" prezintd si lS.

V E Sfuiective A depista care teme. cnzcaca: .Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa.cum vi apreciali lucrul? . Stimulati disculiile in grupurile mici.toarele intrebari: .ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului. . dupd pdrerea participanlilor. ltateriale: /az* &p-c/azt. HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ . obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. . Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui. . si deseneze locul lor in organizatie. I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi. rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. rispunzind rapid Ia intrebarile puse. de asemenea.ce imi va permite s5.ce agtept eu de la acest eveniment? . .zfkdpaafe : -6O . . fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). folosind urm6toarele intrebdri: . a I E. Fiecare obiect trebuie sd.cum v-a!i adaptat? .a& Aazfu&4-c/azt. Dupd aceasta.$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie. ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa. . se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri.s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? . cazrbca IV | . FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd.ataaa* li-nt 45 .

6O . iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: .sd-l primeasch de la work-shop.rile Frocedur6 'er).dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa.cAt de reale sunt agteptdrile acestea? . caz(b.patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie . @ .pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor.cdnd insemndri :-espreasemAnd.::rcipantii trebuie si ia c6.atitzq* /a*z /(rp-c/azt. Rugali participanfii sa creeze . r' C Sbiective participanlilor. fd.a.. a emoliilor.trate se vor scrie :::ratoarele: .ce factori au determinat acest lucru? . .este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 . A stimula interacliunea grupului. A intelege aqteptd. cazlaca.te o foaie si o carioca qi sd. uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd. se formeze patru patrate. completeze foaia.. ccotctr.pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia .epaa{e 45 -6O .c/azt. viseior etc.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie . ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS.au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? .at*'rr* ldzttp /Ue .::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund. simpatiilor. in aceste p6. Fiecare grup va trebui sd"facd -:. Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6.risi deosebiri si limurind motivele. ..rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora. ruidp( de puzeataze.zfa.

I Mnrimea gnrputui: /0 . Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. sonalitdlii etc. haine. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". znze. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. cU. { I t l cdzrhca. deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor.nd un colaj.au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . p6rti ale corpului. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice.e. form6. Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. imaginilor. cuvintele.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. dispozilie cdte 2 minute. @ . amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". Desena{i cu carioca 2. /odz/ea.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor. Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor. trisdturi ale persingur loc. hobby. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. calitdtilor.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. Intrebdri pentru discutie: . succese. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. Taiali doud parli in jumdtate.

ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c. Celebritalile pot =a includa personalitd.i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr.. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? . Dacd" animatorul cunoaqte bine :. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului. Evalnsare .cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ . Numele .ce programe TV qi radio iti plac? .ct sd.ce te-a bucurat astizi cel mai mult? .cel mai fericit moment din viata ta? .ce te face sd zambesti? ./4te lt"t"tiale: caz&ca.tesc fisele cu intrebd"ri: .I se poate da nici o expiicatie.articipanfii.ai dori sa fii altcineva? Cine? . i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e. 44otcl. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit . dea intrebd. Procedrnr* Se prega. caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului.{i din diferite domenii. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale. N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. Participanlii .au fost oare semnele neverbale de ajutor? .e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor. poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali. Mai mult :-'.dacd.ce poti face cel mai bine? .ri la care se poate raspunde numai da" sau nu".

: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga. aratdnd spre d6:nsu1. aratd pantomima lui.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex. grupului dat. C6. De asemenea. cu fata in jos.Acesta continua. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd. d. muzicantul . Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor. ln continuare. .qte Timpr arr. Daci in persoane introvertite.nd va veni rdndul. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului.spunde la intrebari sincer. ele trebuie convinse sd participe. - Aceasta joac6 funclioneazd. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul. ardtand Ia alt pant.despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc.. spune persoane.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!.

discute intre . Jocul poate fi inceput de .-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. un cerc.i a permite cunoasterea reciprocd./ : . Pentru a se pregdti. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal. $biective partici- A relaxa grupul s. Dupa aceasta.. i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc.1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. jucd. . partici:antilor Ii se oferd un minut. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. . A permite --:ilor sd vorbeascd.nimator care se plaseazd in centrul cercului. o carioca qi o bucatd r-.acat?..20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor. ':orii care au dispozitie asemdndtoare. Ei formeazl. Permiteti grupurilor sd. caztacn. despre sentimentele lor. FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal. participantii trebuie sd formeze grupuri cu . privind fisa dispozitiei gi : . Exercifiul este repetat de toti participantii. e o SrocedrnrE La intrarea in incapere.cotch. e-\.torii primesc o fiqd.(aage /5 . 'nt).rpaati : 2O auarcte /c4c.:-:nd intrebari. Participantii trec prin incdpere.

.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO .FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie .n4rute - . televiziunea.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri. succesele noastre. pe$ti etc. .MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf. radioul.i materialele produse.presa. organizalia.FRUCTELE reprezinl6. prietenii. proiectele 9i programele care le-am organizat. miscarea 'din care facem parte.). familia.TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru. @ . Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5. . rduri.2t14444i 40 d. cdrtile.RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate .ri.. . Se alege domeniul (denumiri de flori.z4t&. grupurile ce le-am format s. $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze . aleagd c6. ardtdnd fiqele restului grupului. : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a. . pdsdri.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu.r4i/4ste E E sh3*c€f. td. : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4.

Participantii nu :rebuie sd semneze foile.. CAnd sunt gd"sifi toli participantii.4baaft[ : Timp: 3O .. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor... grupului. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC. e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd. nd Participantii formeazd.. grupuri de 3 persoane. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS.. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. foile pot :i citite intregului grup. Preeeduri ....:..turile fizice caracteristice care ii identifica. Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate. Acestea se aduni intr-o cutie. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca .aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului.p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd.. Pentru relatare se acordd" 3 minute. ..

Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. Dacd. cineva a crescut intr-un mediu anumit etc. Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. Odata formate perechile. cu al sdu.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. simbolui s6u gdsegte o altd pereche. fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. cineva are titlu gtiinfific. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. cd participantii au inleles corect . fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. dupd pirerea personald. trebuie si se convingd. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri.: cineva ur6gte cravatele. caztna'.). i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. grupui nu este mare si a rdmas timp. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". Dupd aceasta. participant sd se prezinte.

Se va face o tabld.-:1a zi se ftxeaz6.in direc{ie :'-:. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. devenind amicul secret al acestei persoane. timpul in care persoanele trebuie sd. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-. Timpr Materiale: /5 . tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta.:. -. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior . Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. partici. )arrcire :d Lr :rlr- . unde se -: afi$a mesajele.S&. printre ultimele.dpn"t& 2O aaas* o ca. --=:echile care se aqeazd" .-.r---'irl secret. Fiecare grup va forma -r.: * s h o p .-::ea. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). in -. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat.partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.rtii trebuie sd g6seascd.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici.-pant.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par. recunoascd cine este :.si.nd muzica reincepe. vor trebui s6-si prezinte partenerii. C6. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd.. -.

ndoi s5.aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui . unde se .. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica.cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS.aAaa* o ca.::nra zi se frxeazd.in direclie rpus6. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este .'':'rkshop. Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior . In -.c u ls e c r e t . @ . devenind amicul secret al acestei persoane.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. vor trebui sd-si prezinte partenerii.-pant.n6 ce toli participantii s-au prezentat. se ageze jos. Dupa aceasta. . i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o . Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt. printre ultimeie. Se va face o tabld. Jocul continui p6..35 pa. Perechile care se ageaz6. . participanlii trebuie si gdseascd. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:. CAnd muzica reincepe. partenerul precedent si am6. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt).epaa$e 15 .ztA.:osi.1tea.. fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--. .: afiga mesajele.p Timpr Materiale: 2O .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful