CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

e experimentare a propriilor posibilitdli. rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora.Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor. Dezvoltarea comunicdrii verbale. de asemela compromis. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor.ratutilp. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad. a capacitSlilor sonale de comunicare..care nonverbal[ nea. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. Dezvoltarea formelor de comuni. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. actiull€. incercdnd sd rupd relaliile de participanli. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: .in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. activitatea d .evd.. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI. In acest sens.. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. Ele. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive.in neavoastra.

rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. Ea poate fi fd.m.ir.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr. altor moduri de initiere a activitd.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r. fi::--i-l:tatea . acesta este primul pas pentru crearea Il.tilor ori de a ne prezenta.. evaluarea nu este necesara. De obicei. Cind participantii nu se cunosc.

/1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 .cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc. ca un nou vagon. $fote de ln cazul unui grup mai numeros.i integrantd.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4. ce il caracterizeazd. .ri respective. Pornind impreund. Un jucdtor este "locomotiva". se deplaseazd in cerc pAnd.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.. a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui. f5. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive. pentru ca ceilalti sd aibd.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 .ndul. nu prea repede. simulAnd sunete si miscd.la un alt participant. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. De exemplu: Petru Anghel . Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini.atins* : n E Sbiective A insus. timp sd. mergand in cerc pAnd. il pronuntd tare.plicut Si amabil. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori.. se poate introduce un numd"r limitd "vagoane".-i memorizeze numele. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. pldcutd.

ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc". a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul.spunAnd indr[gostit".sand un scaun liber.44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa. in ambele cazuri. 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor.rt grupui se aranjeazl.r*Aa*tti /5 . Dupi ordinea in care au ::=rentate. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:.-ui liber. Maria. cu persoana din stdnga -. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. la rAndul s5. cel ce urmeazd". Jocul continud. Toli se aranjeazl fur -i. face Note . care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. deodatd. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. Procedtnrd . T.) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. q r . Apoi. a spune cuiva". numegte persoana -. Ionel.. incepAnd cu r. Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Cineva se ridicd.nrele unei persoane din cerc. persoana din dreapta lui Mihdi. si-si spune numele: : l"[:hai". se ageazd. Gheorge". ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta.ztalpanli V c 'l I A afla toate numele. Gmr. urmitorul. in cerc.nd ule for mt erc l:za )1':.:ndepirtata: "Vasilci.:" repede "sunt i. .u. agezAndu-sepe scaun. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa.

441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc. in dependenld de mdrimea grupului.44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru. centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. improvizAnd gestul. Jocul continu6.$oari intr-un ritm rapid. se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o . m6ndnc6 aici".3 o /a-ztaepaa{e /5 . In caz contrar. persoana din Prepcedrrr& . Froaedurs Note Invers. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru.Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . cu ruloul de h6"rtie. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md.

. 1e ts Animatorul precizeazd.numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.unele dorinle. face acelaqi lucru.tcina* Timp: Materiale: ru44/. l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare.*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului.3O paztAc4bna.nnele preferinle. ^\nimatorul spune numele cuiva. asociind fiecarui nume cAte un gest.((k. lne .. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta. . iar grupul trebuie sd repete gestul . pentru a nu se frige.ln-='minteascd numele. .tI:*-:. PrnseSu16 a ). . Jocul confi-r.:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane.: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului. participantilor.persOane.::-:-te" gi "frige".*:.: ce s-a facut prezentarea. Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil.t-_ SE Procedtnrd va. l:r+:-. participanf. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele. Persoana numitd..fi /5 d4n4ufe o 6t&. Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO .?e. mingea e aruncatd mai departe.nd: .f. Mingea e foarte -t. Animatorul explici cd persoana n* .Mirirnea grupului. E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. Grupul trebuie s. /O-30 FazAcgati /5 . 4a4 c/4 du o&act *(x.cd.scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re. .).i. m.de unde vine.(.. Toti stau sau ged in cerc. : . Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor.

persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . grupul se depiaseazd. Toate persoanele ged in cerc...cda?te.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. Cand urmdtoarea persoand va "da". respectiv cu 3 la dreapta. persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. respectiv Ia stAnga. Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. . persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}.de timp. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS. jocul se compiic6. "da". etc. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. se repetd).Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. persoana din centru incearcd. Apoi. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. De fiecare dat5. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6. se schimbd cu 2locuri spre dreapta. un loc spre dreapta. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. Se apropie de "iti plac vecinii?". CAnd rdsund al treilea spune "da". grupul se va misca cu un loc spre stAnga. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi. Pe urm6. Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate.

r .cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az .aAaate 4caua4. I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 .initiai..."cireasd. Proeedwr6 Toti se ageaz6'.. formAnd un cerc. Dupa ce toti s-au asezat... Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?". Prn*edur& rd C- e. In timp ce se petrece aceasta. Jocul trebuie sA se deruieze rapid. ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare. .i persoana spune propriul nume.:. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6. Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva. ."zarz6.Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 . .rzdtel" s. ocupand scaunul liber si astfel -:. -? nrai faceti". r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: .a+*an Materiale: 4caatae. Mai departe. persoana care gedea.. cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile.. EI este inceput de persoana fdr6 :.. Animatorul (fara scaun) incepe jocul. .IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M ...."ld"mdila . -i' sa se schimbe cu locurile. iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere.z6.masa fara scaun.::-rie: bine". Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare." si persoana spune numele vecinului din stAnga. se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber.. Cealalta persoand" "Foarte .. posibilitatea de a spune "cog cu fructe". Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?". Tot grupul rdspunde "bine".. se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. Dacd cineva greseqte.ciresicd.

Jocul e continuat de persoana de Ia st6. Cand greqeqte. Toli liber. persoana din centru se poate miqca repede. trece in centru. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. 9 i v r e a u s d .f i u s p r i j i n i t d e . c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. plimbAndu-se. incet. . s u n t . prezentdndu-se cerc. Persoana numit[ considerS. Jocul e inceput de persoana din st6. in picioare. . aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. agezdndu-se. Animatorul e in centru.nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. .sdrind etc. ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. .nga scaunului . Toli se qi cu degetul indicd cerc.Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4. dac6 liber. .).

Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.rilor. iar o persoani sta in centru cu obiecr. @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . repetd"nd apoi actiunile. ? Prt**edur* un ici te.:e trebuie aruncat. Acea per=-r:td menline ritmul. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. Jocul trebuie sd"decurgh rapid.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. " .:-nle ::ept. apoi una din palme. cu includerea picioarelor etc.lnt numiti.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4. Frncedur6 )r ll r Toli stau. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului. ea dotc 4an c. Ei stau.a<r*aa* o caat7e.ng6. apoi duce mana dreapta peste umdrul . . spunAnd un nume. * r. ul. spune numele unei alte persoane.u. r*::.ut. JucS. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd. inainte ca aceasta su ::da. A stimula precizia iansd.:-nd in cerc.<. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. formAnd un cerc.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. . Jucdtorul lanseazd obiectul in sus .-. o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele. Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand.

spunAndu-si numele. Cel ce nu va avea loc.rt()c.rpaate lO 64n44fu Ccaq+te.. A crea o atmosferd. . t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc. d a r m a i i u b e s c q i p e . " . continud. cu intreg grupul. /5 raiaate Materiale: an4. Urmdtorui. Cetdlalt ra. din dreapta. jucitor.spunde: "Desigur. personalitatea fiecdruia. Animatorul incepe.ce ct?tu( . . Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. Animatorul se apropie de un intreband numele. ultimele 7-9 nume. va incerca si se aqeze. adaugAnd-ul pe al siu. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". destindere. repetd" numele tuturor.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. . scaun. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. Urmitorul repeta numele anterioare.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. Grupul poate ajuta. un cerc.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. cAnd animatorul in cor. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. se pot repeta. Jocul continud pand. Pentru grupuri foarte numeroase. de exemplu.

arate desenele. Note tlbiectul L )"1. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per. gesticuland cu mdinile. un cerc. . iar participanlii incearcd..'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. A stimula creativitatea. -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili . fie numit in grup. -4. roO v b ! Fiecare participant. Gesturile trebuie si.).-acea sd. aceasta desenele sunt afisate. Dup6.at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze.:tr-un obiect anumit.Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor.Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 . In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar . Corectitudinea presupunerii nu are .spune.de: -v-' 3. o persoani incepe. rlo cl Froeedus6 r $ i 6u. i'a Proceduri Toti formeazd. czeaa+teeohzale). ghiceascd pe cine le reprezintd acestea.. penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :. face o caricaturi. primit poate fi numit.. poate adauga schimbari acestui obiect. A practica Iimbajul {f at or. A dez'. rn. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale.

formind un cerc..:."... pan6 se incheie o rotatie completa. La oprirea melodiei.. cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd. cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ".. Se formeaz6." mingi. f I I I I W | l* Note . Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale. I T @ f I I T I I T . perechile igi dau mdinile 9i spun'.*"r".'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat.. O transmite (fara a o atinge cu mAna). Mergdnd cum prezentAndu-se. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse. E stau in picioare... sunt ".. poate' se apropie de alta persoana. schimband directiile de miqcare. . . i. 2 cetcuri concentrice.i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor. la cele din cercul exterior. linand mingea intre picioare.'Bund. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor. Jocul continud cu aceeasi dinamicd."r."._. F r o participanlii c e d u r 6 . in ritmul unei muzici. I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e. Animatorul incepe jocul.

ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. Fiecare spune persoanei cdreia ii . Fiecare care o primeste.. Persoana o primeste. Se explicS" rr:-.r-i de-aici!". d e d a t a a c e a s t a . impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. ' jocuI. . d"e mfzia<ea a .:-ir.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. rzlrpa rlr. -'-tpi ce si-a spus numele. ce. "-:ni grupul.:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd.::::t jOCUI. pe sub fiecare particip. animatorul pune in joc a doua minge. or. =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc.i n a l t i d i r e c t i e . Apoi se lanseazd gi a treia minge.:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna". A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos.Timp: /5 ..":-i-ttl jocului ce constd. spunAnd :'-rnrele siu. animatorul ril-l''t*::sm * . -m. Dupa cdteva minute. aruncd . Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri. transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&. o va arunca iard. in cerc. in a face mingea sa treacS.si.' . : e i n c d o m i n g e . T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i. aruncdnd-o . cu numele persoanei urmdtoare.r* .a'*as* Sbf. "Ia-o . repetAnd miscarea si spunAnd propozitie.Acesta la. rAndul sdu. In acelasi timp. Animatorul aruncS" prima minge. Animatorul "'.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. formand un cerc.' .

Dupi 5-10 minute. cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. Animatorul poate incepe voce tare.Qar4{e /5 . striine' adevdrafi ai numelor. ptaazzo. cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela .20 d4ir4ate /. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . Dupi 10 secunde. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie.Celamar). o ta4/6. lAzfiz. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul.4e.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 . cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului.3 0 Pnvtc. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor.

). .?K: . Ei tre- .e a crea .Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce. - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii.(f ft:*(:. Ei nu trebuie sd. Dupa aceasta. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt. nd :'. Ei .bucate preferate .ataz* T::::::::: . Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca.. intrebarile i'a o. in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ .lucrurile care nu vd plac . :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete.--e prin incapere si sa discute informatia citita.:*.cate o coald de hartie flip-chart si carioca.. Foile se lipesc participantilor pe spate. prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite. -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii. Participantii :1--:.. Spre exemplu: .srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d.r1 LI€ rii rui.manager bun. Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O .... Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. . cazthcd.: ' iireapta. deqtept.. --.actorii preferati.::rAnd. o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului. Pre*eds.sa 'r. Dupd. foloseasca muit :"-p. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii.cartile care vd pasioneazd. Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6.

. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ ."..." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i."tii o"i folosi mimica. / --+ ha:zt& 6&p .oamenii au calitati pozitive qi negative . / .4a44/e Timp: t : .. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii ..^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' . pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris.r:.ipro. Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 .:1"iliffi.ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni.l'*J**Jrrrr. . t r .c{taw' caz(baa.44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd. Acest lucru trebuie fd'cut fdra . 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor. desene.:'#'..H.--: ^^-. r-. ^ o o d n r i t ilil:. semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o ..tr.ilo.. a deprinderilor in grup .componenta totald. 44nkl Materiale: t z .Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 .

Procedura se .:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta.'esteasc5. ei trebuie sa-si gdseascd perechea.lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :.-i ldmureascd desenul Si sd-i -.. sd. In pr:-' de sus a foii..-:'-r. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla. ce primeste pl6cere. Participantii trebuie sd ia l@r:f. fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia.. Se vor crea B . caz4b&. Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. -. in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".drept trebuie sd.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe .a aceasta. scrie: "Ca lucrd"tor". A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": . Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O . 44otcl ( Obiective forte. de ocupdndu-se cu acest lucru specific.:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri.mai bine.:e repeta. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie.ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt. Exercitiul este discutat de tot grupul. Sub desen ei trebuie sd. In con-'-:are. NCIte Disculia se poate axa pe : . :.. h :'. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine.i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc. Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ . /dzta &re-c/azl."l:ele persoanei.::tori. cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd.diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face .

In loc de a desena obiecte..de categorii. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C.discutali deseneie .v-a fost u$or sa faceli exercitiile? .e sine. perechile sd se prezinte reciproc. Se vor analiza ideile de congtiin$a d. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6".un instrument muzical). Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul . foarte bine.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? . in dependentS de urmatoarele calitali: personale.parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba. caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. congtiinla de sine tivd. profesionale si pozi' comunicare. B. M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p . participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: . De ce? .cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5.ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: .&r: . Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. I r FSo€e Variante: A. autoapreciere qi autoacceptare.clazt.

i i i lCa:I .:. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. Dupd" prezintd si lS.60 le -.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii".c/azi. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand). cuz@. Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e . Fiecare participant dispune de 50 .a . pixuri. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup. Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos. De asemenea. ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e. dupi ce ei vor fi separali pe perechi.:::enerul si unul din "secretele" sale.4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :.:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t. Rugali participantii si-gi prezinte :. participantii .-e au la ei (chei.ecundepentru prezentare. ea "a r. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor.---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi. B.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i ..ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. a stimula increderea si sinceritatea._. legitimatii). org&nizatia in care actteaz6. Separati toti participanlii pe grupuri mici."iale: lO -3O paztd.:.. r:--..

si deseneze locul lor in organizatie. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului. ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa.$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie.ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. cazrbca IV | . rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri. HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ .ataaa* li-nt 45 . de asemenea. .s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? .a& Aazfu&4-c/azt. . ltateriale: /az* &p-c/azt. folosind urm6toarele intrebdri: . Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui. V E Sfuiective A depista care teme.toarele intrebari: . I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi. a I E.cum v-a!i adaptat? . . cnzcaca: . Stimulati disculiile in grupurile mici. .zfkdpaafe : -6O . rispunzind rapid Ia intrebarile puse. Fiecare obiect trebuie sd.ce imi va permite s5.cum vi apreciali lucrul? .ce agtept eu de la acest eveniment? . FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. dupd pdrerea participanlilor.Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa. . obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. Dupd aceasta. . fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute).

@ .pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie .patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie .ce factori au determinat acest lucru? .Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa.dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale.::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.rile Frocedur6 'er). cazlaca.epaa{e 45 -6O . ruidp( de puzeataze.cAt de reale sunt agteptdrile acestea? .au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? . .pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia .este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 . viseior etc.sd-l primeasch de la work-shop. uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora. a emoliilor. simpatiilor.pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor.6O .cdnd insemndri :-espreasemAnd. r' C Sbiective participanlilor. .. fd. se formeze patru patrate. ccotctr. Fiecare grup va trebui sd"facd -:. A stimula interacliunea grupului.te o foaie si o carioca qi sd. A intelege aqteptd. Rugali participanfii sa creeze . iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: .zfa..::rcipantii trebuie si ia c6.c/azt.atitzq* /a*z /(rp-c/azt. in aceste p6.trate se vor scrie :::ratoarele: .risi deosebiri si limurind motivele.. completeze foaia.a.at*'rr* ldzttp /Ue . Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6. caz(b. ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS.

Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!".nd un colaj. Desena{i cu carioca 2.e. form6. trisdturi ale persingur loc.au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . p6rti ale corpului. sonalitdlii etc. I Mnrimea gnrputui: /0 . tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. @ . cuvintele. succese. imaginilor. cU. Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. dispozilie cdte 2 minute. /odz/ea. Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor. { I t l cdzrhca.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice. znze. amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". Intrebdri pentru discutie: . calitdtilor. deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". Taiali doud parli in jumdtate. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. hobby. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. haine.

Celebritalile pot =a includa personalitd.ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e. 44otcl./4te lt"t"tiale: caz&ca.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor.cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ . A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.ce te face sd zambesti? .ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c.ai dori sa fii altcineva? Cine? . Numele . poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali.ce te-a bucurat astizi cel mai mult? . ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit .ct sd. dea intrebd. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului. Procedrnr* Se prega.articipanfii. Dacd" animatorul cunoaqte bine :.{i din diferite domenii. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale.. Evalnsare .ce programe TV qi radio iti plac? .tesc fisele cu intrebd"ri: . N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea.I se poate da nici o expiicatie.cel mai fericit moment din viata ta? .ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? . Participanlii .i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr. Mai mult :-'.ce poti face cel mai bine? . caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului.dacd.au fost oare semnele neverbale de ajutor? . Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor.

spunde la intrebari sincer. - Aceasta joac6 funclioneazd. aratdnd spre d6:nsu1. d. . ln continuare. C6.despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor.qte Timpr arr. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. grupului dat. ele trebuie convinse sd participe..nd va veni rdndul. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului. cu fata in jos. muzicantul . spune persoane.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer.Acesta continua. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. De asemenea. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. Daci in persoane introvertite. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj. aratd pantomima lui. ardtand Ia alt pant.

Exercifiul este repetat de toti participantii.cotch. Permiteti grupurilor sd. Jocul poate fi inceput de . caztacn..(aage /5 . partici:antilor Ii se oferd un minut. jucd. privind fisa dispozitiei gi : . un cerc.nimator care se plaseazd in centrul cercului. o carioca qi o bucatd r-. 'nt).-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. despre sentimentele lor.:-:nd intrebari. Dupa aceasta. A permite --:ilor sd vorbeascd. . Ei formeazl. Participantii trec prin incdpere.rpaati : 2O auarcte /c4c.i a permite cunoasterea reciprocd.acat?. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal.. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch.torii primesc o fiqd. e o SrocedrnrE La intrarea in incapere.20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor. ':orii care au dispozitie asemdndtoare. i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc. participantii trebuie sd formeze grupuri cu . . FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal. discute intre . e-\.1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*./ : . Pentru a se pregdti. $biective partici- A relaxa grupul s. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment.

aleagd c6.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu. prietenii. .i materialele produse.n4rute - .FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie . cdrtile.z4t&. : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4.). $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze . pe$ti etc. succesele noastre. ardtdnd fiqele restului grupului.presa.RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate . organizalia. proiectele 9i programele care le-am organizat.ri.FRUCTELE reprezinl6. . televiziunea. pdsdri.2t14444i 40 d. miscarea 'din care facem parte. Se alege domeniul (denumiri de flori. : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a. . rduri.r4i/4ste E E sh3*c€f.TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru. . Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5.MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf. radioul.. familia.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO . grupurile ce le-am format s.. td. @ .

.. . nd Participantii formeazd.. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca .aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului. CAnd sunt gd"sifi toli participantii. Participantii nu :rebuie sd semneze foile. grupului...:.4baaft[ : Timp: 3O . Acestea se aduni intr-o cutie. Pentru relatare se acordd" 3 minute. e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd. Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate.. foile pot :i citite intregului grup. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. Preeeduri . grupuri de 3 persoane.... : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC.turile fizice caracteristice care ii identifica....p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd.

fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. cineva a crescut intr-un mediu anumit etc. fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. Dacd. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. participant sd se prezinte. cineva are titlu gtiinfific. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex. dupd pirerea personald.: cineva ur6gte cravatele. caztna'. cu al sdu. Dupd aceasta. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. grupui nu este mare si a rdmas timp. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol".). trebuie si se convingd. Odata formate perechile. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. cd participantii au inleles corect . simbolui s6u gdsegte o altd pereche. CAnd partenerii se gdsesc reciproc.

-pant.-. --=:echile care se aqeazd" .: * s h o p . recunoascd cine este :. Fiecare grup va forma -r. devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par.in direc{ie :'-:.si. Timpr Materiale: /5 .-::ea.S&. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. )arrcire :d Lr :rlr- . cerc (un cerc in interiorul celuilalt). tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior . printre ultimele.partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.r---'irl secret. unde se -: afi$a mesajele. C6.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat. -.rtii trebuie sd g6seascd. vor trebui s6-si prezinte partenerii. in -.dpn"t& 2O aaas* o ca.:. -. timpul in care persoanele trebuie sd.-:1a zi se ftxeaz6. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj.nd muzica reincepe. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale. partici.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd..

partenerul precedent si am6.p Timpr Materiale: 2O .ndoi s5. se ageze jos.in direclie rpus6. printre ultimeie.: afiga mesajele..aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui . fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--.'':'rkshop. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale. participanlii trebuie si gdseascd. Perechile care se ageaz6. Se va face o tabld. unde se .:osi. Dupa aceasta.ztA. . Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. devenind amicul secret al acestei persoane.::nra zi se frxeazd. Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior . Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt). vor trebui sd-si prezinte partenerii. CAnd muzica reincepe. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:. @ . .aAaa* o ca. Jocul continui p6. . In -.epaa$e 15 .35 pa.n6 ce toli participantii s-au prezentat.cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS.-pant.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o ...1tea. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este .c u ls e c r e t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful