CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

In acest sens. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup.care nonverbal[ nea.Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv .ratutilp. Dezvoltarea comunicdrii verbale.in neavoastra. atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. actiull€.. de asemela compromis. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte.in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. activitatea d . rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. incercdnd sd rupd relaliile de participanli. Ele. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: . Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor...Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d.e experimentare a propriilor posibilitdli.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. a capacitSlilor sonale de comunicare. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad.evd. Dezvoltarea formelor de comuni.

Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir. fi::--i-l:tatea . Ea poate fi fd. evaluarea nu este necesara.m.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr. Cind participantii nu se cunosc. altor moduri de initiere a activitd. De obicei.-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. acesta este primul pas pentru crearea Il..*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.ir.tilor ori de a ne prezenta.cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e.

de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. ca un nou vagon. pldcutd.ri respective. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 . mergand in cerc pAnd. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive.i integrantd.atins* : n E Sbiective A insus. nu prea repede. . se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. Un jucdtor este "locomotiva".. il pronuntd tare. f5. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd. Pornind impreund. timp sd./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. De exemplu: Petru Anghel .-i memorizeze numele.la un alt participant. se poate introduce un numd"r limitd "vagoane".plicut Si amabil. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui. pentru ca ceilalti sd aibd. se deplaseazd in cerc pAnd.ndul.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 . Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc. ce il caracterizeazd.. simulAnd sunete si miscd. Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini. $fote de ln cazul unui grup mai numeros. a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori.

r*Aa*tti /5 . Dupi ordinea in care au ::=rentate. T. Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid.nd ule for mt erc l:za )1':. cel ce urmeazd". face Note . numegte persoana -.rt grupui se aranjeazl. . ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta. Toli se aranjeazl fur -i. Gheorge". Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. in cerc. Ionel.:" repede "sunt i. persoana din dreapta lui Mihdi. 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor. care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. Procedtnrd . creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. in ambele cazuri. urmitorul. q r .ztalpanli V c 'l I A afla toate numele. deodatd. ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc". se ageazd. Maria. cu persoana din stdnga -. Apoi. Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa. agezAndu-sepe scaun.nrele unei persoane din cerc. si-si spune numele: : l"[:hai". persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc.-ui liber. a spune cuiva".44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa.) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. la rAndul s5.. incepAnd cu r. Gmr.spunAnd indr[gostit". Jocul continud.:ndepirtata: "Vasilci. a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul.u. Cineva se ridicd.sand un scaun liber. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale.

In caz contrar. persoana din Prepcedrrr& . Froaedurs Note Invers.Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu.441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc.44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o .3 o /a-ztaepaa{e /5 . Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru. improvizAnd gestul. m6ndnc6 aici". O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md. Jocul continu6.$oari intr-un ritm rapid. cu ruloul de h6"rtie. in dependenld de mdrimea grupului.

Persoana numitd. participanf. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. 4a4 c/4 du o&act *(x. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. pentru a nu se frige.((k.: ce s-a facut prezentarea. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele. lne . l:r+:-. Animatorul explici cd persoana n* . El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme.f.numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.). E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. Jocul confi-r. . /O-30 FazAcgati /5 ..3O paztAc4bna.tcina* Timp: Materiale: ru44/.. m.t-_ SE Procedtnrd va. asociind fiecarui nume cAte un gest.Mirirnea grupului. 1e ts Animatorul precizeazd.i..: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului. mingea e aruncatd mai departe. face acelaqi lucru.nnele preferinle. participantilor. Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil.nd: .persOane. .-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta. Mingea e foarte -t.:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.*:.(. . PrnseSu16 a ).ln-='minteascd numele.scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului..?e. Toti stau sau ged in cerc. Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri. . Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil. : .cd. l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare.fi /5 d4n4ufe o 6t&. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor. Grupul trebuie s.de unde vine. Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO . iar grupul trebuie sd repete gestul .tI:*-:.unele dorinle. ^\nimatorul spune numele cuiva.::-:-te" gi "frige".

Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. se repetd). "da".de timp. grupul se depiaseazd. respectiv Ia stAnga. Toate persoanele ged in cerc. respectiv cu 3 la dreapta. persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6.. Cand urmdtoarea persoand va "da". Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. Se apropie de "iti plac vecinii?"..cda?te. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. persoana din centru incearcd. persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS. etc. . jocul se compiic6. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd. grupul se va misca cu un loc spre stAnga.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. un loc spre dreapta. Apoi. De fiecare dat5. Pe urm6. se schimbd cu 2locuri spre dreapta. CAnd rdsund al treilea spune "da". Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate.

se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber. Dacd cineva greseqte.. -? nrai faceti".r .i persoana spune propriul nume..rzdtel" s. Jocul trebuie sA se deruieze rapid. . .initiai. I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 . Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?".. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?". Cealalta persoand" "Foarte . Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva.masa fara scaun. .. Mai departe.. formAnd un cerc.aAaate 4caua4. ocupand scaunul liber si astfel -:. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6. EI este inceput de persoana fdr6 :.:. ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare. . Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare. persoana care gedea.::-rie: bine". Prn*edur& rd C- e...Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 . iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere." si persoana spune numele vecinului din stAnga. r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: .a+*an Materiale: 4caatae."zarz6."cireasd... Tot grupul rdspunde "bine".. Dupa ce toti s-au asezat.ciresicd. se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. Animatorul (fara scaun) incepe jocul.. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M ."ld"mdila .. posibilitatea de a spune "cog cu fructe". cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile.IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta..z6.. -i' sa se schimbe cu locurile.cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az . Proeedwr6 Toti se ageaz6'. In timp ce se petrece aceasta.

. s u n t .f i u s p r i j i n i t d e . trece in centru. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate.nga scaunului . Jocul e continuat de persoana de Ia st6. Jocul e inceput de persoana din st6. Toli se qi cu degetul indicd cerc. EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. Cand greqeqte. dac6 liber. . ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. prezentdndu-se cerc.). aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber. plimbAndu-se. Persoana numit[ considerS. Animatorul e in centru. 9 i v r e a u s d . agezdndu-se. formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . . incet. .sdrind etc. in picioare. Toli liber.Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4.nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. . persoana din centru se poate miqca repede.

-. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand.u. .:-nd in cerc. Jocul trebuie sd"decurgh rapid. formAnd un cerc.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. iar o persoani sta in centru cu obiecr.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. Frncedur6 )r ll r Toli stau. ea dotc 4an c.a<r*aa* o caat7e. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. " . spune numele unei alte persoane.<. ? Prt**edur* un ici te.:-nle ::ept. @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . repetd"nd apoi actiunile. : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului. ul. Acea per=-r:td menline ritmul. cu includerea picioarelor etc. Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4. inainte ca aceasta su ::da.ng6. A stimula precizia iansd. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.rilor. apoi duce mana dreapta peste umdrul .lnt numiti. r*::. spunAnd un nume. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus . o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele. Ei stau.ut. in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd.:e trebuie aruncat. * r. JucS. apoi una din palme. iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6. formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. .

rpaate lO 64n44fu Ccaq+te.. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. Cetdlalt ra. Animatorul incepe. cu intreg grupul. . ultimele 7-9 nume. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. Grupul poate ajuta. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp.ce ct?tu( . P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. adaugAnd-ul pe al siu. se pot repeta. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. d a r m a i i u b e s c q i p e . Animatorul se apropie de un intreband numele. personalitatea fiecdruia. repetd" numele tuturor. Urmitorul repeta numele anterioare. Urmdtorui. destindere. un cerc. /5 raiaate Materiale: an4. continud.spunde: "Desigur. . Cel ce nu va avea loc. cAnd animatorul in cor. din dreapta.rt()c. de exemplu. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". Pentru grupuri foarte numeroase. scaun. jucitor.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele. spunAndu-si numele. A crea o atmosferd. Jocul continud pand. va incerca si se aqeze. . " .

descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per.spune. penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :. poate adauga schimbari acestui obiect. -4. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea. un cerc.arate desenele. o persoani incepe.. -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili .Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. Note tlbiectul L )"1. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta.Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 . roO v b ! Fiecare participant.'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. czeaa+teeohzale).de: -v-' 3. iar participanlii incearcd.). gesticuland cu mdinile. . face o caricaturi. aceasta desenele sunt afisate. Gesturile trebuie si.-acea sd. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor.at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze. A practica Iimbajul {f at or. i'a Proceduri Toti formeazd. Dup6. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale.:tr-un obiect anumit. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar . primit poate fi numit. A dez'.. Corectitudinea presupunerii nu are . rlo cl Froeedus6 r $ i 6u.. A stimula creativitatea. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". fie numit in grup. rn.

. cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd._. /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor. Jocul continud cu aceeasi dinamicd. E stau in picioare. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse. f I I I I W | l* Note . 2 cetcuri concentrice. perechile igi dau mdinile 9i spun'. La oprirea melodiei. la cele din cercul exterior.'Bund. . poate' se apropie de alta persoana. Animatorul incepe jocul.*"r".i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor.:. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale."r." mingi. sunt ". in ritmul unei muzici. Mergdnd cum prezentAndu-se. linand mingea intre picioare. Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd. schimband directiile de miqcare. Se formeaz6...". . I T @ f I I T I I T ... i..'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat. pan6 se incheie o rotatie completa. I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e.. cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ".. F r o participanlii c e d u r 6 .. formind un cerc.". O transmite (fara a o atinge cu mAna).

:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna". A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos. aruncdnd-o . In acelasi timp. Apoi se lanseazd gi a treia minge.i n a l t i d i r e c t i e .a'*as* Sbf. ce.r* . formand un cerc.' . spunAnd :'-rnrele siu.Timp: /5 . =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie. pe sub fiecare particip.:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd. o va arunca iard. rAndul sdu.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli. d"e mfzia<ea a . "-:ni grupul.' . in cerc. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i. Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri. impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor.":-i-ttl jocului ce constd. .. "Ia-o . rzlrpa rlr.::::t jOCUI. Animatorul "'.Acesta la. animatorul pune in joc a doua minge.r-i de-aici!". Fiecare spune persoanei cdreia ii . aruncd . animatorul ril-l''t*::sm * .ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. Fiecare care o primeste. -'-tpi ce si-a spus numele.:-ir. cu numele persoanei urmdtoare. or. Animatorul aruncS" prima minge. Persoana o primeste. d e d a t a a c e a s t a . Dupa cdteva minute. in a face mingea sa treacS.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. -m. Se explicS" rr:-. : e i n c d o m i n g e . ' jocuI..si. transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&.

Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul.3 0 Pnvtc. citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. lAzfiz.4e. o ta4/6.Qar4{e /5 . Dupi 5-10 minute. cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. Dupi 10 secunde. ptaazzo. striine' adevdrafi ai numelor.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 .Celamar). Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela . Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie. cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. Animatorul poate incepe voce tare. fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor.20 d4ir4ate /. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5.

Foile se lipesc participantilor pe spate.lucrurile care nu vd plac .ataz* T::::::::: .cartile care vd pasioneazd. . prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite...r1 LI€ rii rui. o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului.: ' iireapta. Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca.cate o coald de hartie flip-chart si carioca. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului.manager bun. . Ei nu trebuie sd.(f ft:*(:. cazthcd. Spre exemplu: .e a crea . - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie.sa 'r. Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O .. Ei tre- . nd :'.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii.. Dupd. Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6.--e prin incapere si sa discute informatia citita. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt.?K: . Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. --.:*. foloseasca muit :"-p. deqtept. Ei . Dupa aceasta.-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii..::rAnd.Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce.bucate preferate .. Pre*eds.srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d.actorii preferati." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos. -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile.). Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti. intrebarile i'a o. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete.. Participantii :1--:. in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ .

t r . pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris. / . Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 . 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii .r:.--: ^^-.ipro."tii o"i folosi mimica. semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o ..tr... Acest lucru trebuie fd'cut fdra .componenta totald.." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i. ^ o o d n r i t ilil:.^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' .Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 .".:1"iliffi.4a44/e Timp: t : . a deprinderilor in grup . 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:.l'*J**Jrrrr. / --+ ha:zt& 6&p . r-.c{taw' caz(baa.ilo.oamenii au calitati pozitive qi negative . 44nkl Materiale: t z ..44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd.:'#'. ..ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni.. desene. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ .:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor..H.

a aceasta.diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face . A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": .mai bine.-:'-r.:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla. Participantii trebuie sd ia l@r:f."l:ele persoanei.ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt. De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :. ei trebuie sa-si gdseascd perechea. Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ . /dzta &re-c/azl. de ocupdndu-se cu acest lucru specific. scrie: "Ca lucrd"tor".. Procedura se .lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd. Se vor crea B .. Exercitiul este discutat de tot grupul.:e repeta. Sub desen ei trebuie sd. NCIte Disculia se poate axa pe : .. ce primeste pl6cere. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O .:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. In pr:-' de sus a foii.'esteasc5.-i ldmureascd desenul Si sd-i -.i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc. fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. caz4b&. In con-'-:are. in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".drept trebuie sd.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe . -. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine. sd. :.. h :'.::tori. 44otcl ( Obiective forte. Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen.

Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6".de categorii.v-a fost u$or sa faceli exercitiile? . congtiinla de sine tivd. B.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? . in dependentS de urmatoarele calitali: personale. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. Se vor analiza ideile de congtiin$a d. In loc de a desena obiecte.parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: . participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: . foarte bine. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. perechile sd se prezinte reciproc. De ce? .e sine.un instrument muzical).&r: . caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi. M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p . Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?. I r FSo€e Variante: A.. autoapreciere qi autoacceptare. profesionale si pozi' comunicare.ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul .cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5.discutali deseneie . Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie.clazt.

B. participantii . cuz@. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup.a . Separati toti participanlii pe grupuri mici._. pixuri. dupi ce ei vor fi separali pe perechi. "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand). Fiecare participant dispune de 50 . r:--.. org&nizatia in care actteaz6. legitimatii). ea "a r.. eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor. i i i lCa:I . Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :. ? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e.---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi. Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e .60 le -.:.:.c/azi."iale: lO -3O paztd.:::enerul si unul din "secretele" sale. a stimula increderea si sinceritatea.ecundepentru prezentare. Rugali participantii si-gi prezinte :.ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii". De asemenea.-e au la ei (chei..:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t. Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos. Dupd" prezintd si lS.4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt.muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i .

. . dupd pdrerea participanlilor.ce imi va permite s5. ltateriale: /az* &p-c/azt.cum vi apreciali lucrul? . ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa. a I E. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului. cnzcaca: . HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ .zfkdpaafe : -6O . Stimulati disculiile in grupurile mici. Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui. folosind urm6toarele intrebdri: . V E Sfuiective A depista care teme. rispunzind rapid Ia intrebarile puse. I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi.ce agtept eu de la acest eveniment? .ataaa* li-nt 45 . obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte. . de asemenea. Dupd aceasta. se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri.$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie.cum v-a!i adaptat? .a& Aazfu&4-c/azt. FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. cazrbca IV | .ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. Fiecare obiect trebuie sd. .s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? . . rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. si deseneze locul lor in organizatie. .Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute).toarele intrebari: .

fd. A intelege aqteptd.dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale. viseior etc.atitzq* /a*z /(rp-c/azt.zfa.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie .cAt de reale sunt agteptdrile acestea? .c/azt. uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.at*'rr* ldzttp /Ue . Fiecare grup va trebui sd"facd -:.pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor. iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: . .6O . ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS. ruidp( de puzeataze. completeze foaia.ce factori au determinat acest lucru? . Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6.au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? .pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia . se formeze patru patrate. simpatiilor.cdnd insemndri :-espreasemAnd. r' C Sbiective participanlilor. a emoliilor. cazlaca.rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora.trate se vor scrie :::ratoarele: .risi deosebiri si limurind motivele.este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 .sd-l primeasch de la work-shop... in aceste p6.::rcipantii trebuie si ia c6. .te o foaie si o carioca qi sd. caz(b.epaa{e 45 -6O . ccotctr.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa. A stimula interacliunea grupului..patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie . Rugali participanfii sa creeze . @ .::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.rile Frocedur6 'er).a.

cuvintele. Taiali doud parli in jumdtate. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice. znze. haine. imaginilor. dispozilie cdte 2 minute. cU. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor. Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". I Mnrimea gnrputui: /0 . Intrebdri pentru discutie: . sonalitdlii etc. Desena{i cu carioca 2.nd un colaj.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. /odz/ea.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. p6rti ale corpului.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. calitdtilor. { I t l cdzrhca. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor.au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . trisdturi ale persingur loc. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. form6. succese. @ .e. Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. hobby.

ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c.i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr.dacd. A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.tesc fisele cu intrebd"ri: .e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea. dea intrebd..I se poate da nici o expiicatie.ce te-a bucurat astizi cel mai mult? .ct sd.ai dori sa fii altcineva? Cine? .ce te face sd zambesti? .ce poti face cel mai bine? .au fost oare semnele neverbale de ajutor? .articipanfii. Evalnsare .ce programe TV qi radio iti plac? .ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? . Numele ./4te lt"t"tiale: caz&ca. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale. 44otcl. poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali. caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului. Dacd" animatorul cunoaqte bine :. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor. Participanlii .ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit . Mai mult :-'. Celebritalile pot =a includa personalitd.cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ .{i din diferite domenii.cel mai fericit moment din viata ta? . Procedrnr* Se prega.

Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul. d. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. ele trebuie convinse sd participe. grupului dat. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer.tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme. ardtand Ia alt pant. cu fata in jos.qte Timpr arr.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. ln continuare. aratdnd spre d6:nsu1. .spunde la intrebari sincer. muzicantul . aratd pantomima lui. Daci in persoane introvertite.. C6. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga.nd va veni rdndul. spune persoane. De asemenea.despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc.Acesta continua. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor. - Aceasta joac6 funclioneazd. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!.

Dupa aceasta. e o SrocedrnrE La intrarea in incapere. jucd. FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal. Pentru a se pregdti. $biective partici- A relaxa grupul s. participantii trebuie sd formeze grupuri cu .20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor.rpaati : 2O auarcte /c4c.i a permite cunoasterea reciprocd. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. Exercifiul este repetat de toti participantii. e-\. . partici:antilor Ii se oferd un minut.(aage /5 . i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc. Permiteti grupurilor sd.1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*. Ei formeazl. ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe./ : .acat?.nimator care se plaseazd in centrul cercului. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment..-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. caztacn. privind fisa dispozitiei gi : . despre sentimentele lor. 'nt). discute intre . Jocul poate fi inceput de .. ':orii care au dispozitie asemdndtoare.cotch. o carioca qi o bucatd r-.torii primesc o fiqd. un cerc. . Participantii trec prin incdpere. A permite --:ilor sd vorbeascd.:-:nd intrebari.

i materialele produse.ri. pe$ti etc.2t14444i 40 d. grupurile ce le-am format s. rduri.RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate . td. : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4. . ardtdnd fiqele restului grupului. organizalia.z4t&. prietenii. $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze .MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf. ..n4rute - . Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5. @ . aleagd c6.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri.r4i/4ste E E sh3*c€f..). : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a. .te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu. proiectele 9i programele care le-am organizat. cdrtile.FRUCTELE reprezinl6. Se alege domeniul (denumiri de flori. succesele noastre. familia. . radioul.presa.FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie . miscarea 'din care facem parte. televiziunea. pdsdri.Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO .TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru.

.. Preeeduri . Pentru relatare se acordd" 3 minute. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor. .:. grupuri de 3 persoane.. Participantii nu :rebuie sd semneze foile. foile pot :i citite intregului grup.. CAnd sunt gd"sifi toli participantii.turile fizice caracteristice care ii identifica. grupului.. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS....4baaft[ : Timp: 3O .aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului. Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca . nd Participantii formeazd.. Acestea se aduni intr-o cutie.. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie. e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd...p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC.

Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. caztna'. trebuie si se convingd. simbolui s6u gdsegte o altd pereche. Dacd. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie.: cineva ur6gte cravatele. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. cd participantii au inleles corect . grupui nu este mare si a rdmas timp. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. Odata formate perechile.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. dupd pirerea personald. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. Dupd aceasta. cu al sdu. cineva a crescut intr-un mediu anumit etc.). 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. cineva are titlu gtiinfific. participant sd se prezinte. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex. fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul.

Timpr Materiale: /5 .partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos. C6.. unde se -: afi$a mesajele. printre ultimele.S&.-::ea.rtii trebuie sd g6seascd. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. cerc (un cerc in interiorul celuilalt).nd muzica reincepe.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o. Fiecare grup va forma -r.dpn"t& 2O aaas* o ca.r---'irl secret. recunoascd cine este :. --=:echile care se aqeazd" . timpul in care persoanele trebuie sd. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-. in -.-.: * s h o p . vor trebui s6-si prezinte partenerii. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior . tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta. )arrcire :d Lr :rlr- .:. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica.in direc{ie :'-:. -. devenind amicul secret al acestei persoane.-pant.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat. fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par. partici.-:1a zi se ftxeaz6. Se va face o tabld. -.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici.si. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale.

Dupa aceasta. Se va face o tabld.epaa$e 15 . participanlii trebuie si gdseascd.aAaa* o ca. Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:.: afiga mesajele. In -.35 pa. unde se . .:osi. i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o . partenerul precedent si am6.n6 ce toli participantii s-au prezentat.in direclie rpus6. devenind amicul secret al acestei persoane. fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--.-pant. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale. . Jocul continui p6.ztA. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt).aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui ..'':'rkshop.p Timpr Materiale: 2O . se ageze jos. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este . CAnd muzica reincepe. Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior .cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS. @ .c u ls e c r e t .::nra zi se frxeazd. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica.Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj.ndoi s5. Perechile care se ageaz6.. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt.1tea.. vor trebui sd-si prezinte partenerii. . printre ultimeie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful