CIDDC pRrVrND CENTRUL INFORMARE DOCUMENTARE DE DREPTUR|TE COP|LULUI $r

re6
I

K
ffi#tP

unicefq@
United NationsChildren'sFund

I

I I

tI/ Hiidda Sarnen
SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

S['D8AR

irtroducere L Jrcrrri r J*rrri l' Jxuri e Jmri .huri de prezentare de cunoa$tere t de afirmare de incredere de comunicare. decooperare. de solutionare t derelaxare. cu parafuta. a conllictelor .

5 7 37 63 8{ 97 .141 . 179 .215 . 237

SnvrnoD[reERB

'

A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrul rw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate : * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelor r*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupului :r;erientd minimd in acest domeniu. i

STRUCTURA
structura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea grupului, *"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor. Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor. Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor. Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala, constituie un punct :,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face sri reflecteze desure --:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia. \otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului, '::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.) CI.ASIIFICAREA JOCURIIOR Traditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de -*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important ' - -'riia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd --: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi". Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car--.:-cile fundamentale ale grupului: Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului. E de dorit , *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor grupului o , "propiere si cunoastere. Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in ::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru :-::erea reciprocd a membrilor. Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi .:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos.- exprimate. Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred-:esupune un grad avansat al relatiilor interpersonale intre membrii grupului.
timp, matesine toate elementele

@

rolul anidinamicilor care duc la aparilia invingitorilor permatorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi comsoanele care vor supraveghea derularea acestora.care nonverbal[ nea.ATIILOR COMPETITIVE in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivijocurilor' tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul Relatiile care se creeazd. incercdnd sd rupd relaliile de participanli. Ele. Speram ca jocurile Prezentate va vor fi cu ad. cAt $i-n ascultarea activa este parte componentd a acestui si Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli presupune. jocurilor sunt Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele prezentate ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. Dezvoltarea formelor de comuni. Avansarea relaliilor interpersonale fie membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa ceva ce trebuie evitat. care poate ajuta la afirmarea personali 9i colectiv . actiull€.Jocurile de comunicare: problemele de comunicare se afla la riddcina multor a senconflicte. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea prim-plan.in neavoastra.evd.in situaliile de joc pot fi transferate in alte situatii concrete este pe din viata cotidiana. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relaliile de coopce pot erare gi comunicare eficientd. In acest sens. Formularea condiliilor s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a gi invingilor.Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtientsa fie un cdmp d. Pe misurd ce structun congrupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva' Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie: .Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea uc rlv url vqrlrl/ uv v:\rvr a" flictelor intr-o formi noud. o multitudine de experiente pentru favorizarea relaliilor interpersonale 9i consolidarea grupului. Jocurile Activitdlile trebuie realizate il sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. de asemela compromis.. Pentru ruperea relaliilor petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. care sunt menite si rupd raporturile competitive jocurilor aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. Dezvoltarea comunicdrii verbale. de asemenea' includ aspecte de cooperare a participanlilor. atdt ln exprimarea necesitalilor sau proces' timentelor. poate Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relaliilor competitive.e experimentare a propriilor posibilitdli. ci rezolvat intr-o form[ creativd' Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt prezentare si folosite pentru relaxarea grupului. a capacitSlilor sonale de comunicare..ratutilp.. JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI. un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt' noi in dependenli de necesitalile grupului. Grupul descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun' Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dezintre voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. activitatea d .

-i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins. evaluarea nu este necesara. altor moduri de initiere a activitd. fi::--i-l:tatea .tilor ori de a ne prezenta.Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd Ir. Ea poate fi fd. Cind participantii nu se cunosc..cutd doar pentru a -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup Jflrr"r. De obicei.*r -:=::sticd minima a fiecdrui participant.m.ir.JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts Sr.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o inmii::-=:e. acesta este primul pas pentru crearea Il.

Frocedur6 Toli jucatorii stau intr-un cerc.cdnd simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea ciii ferate. ce il caracterizeazd. de fiecare data persoana de la capat detasAndu-se de ceilalti. a ciror denumire incepe cu aceleasi initiale ca si numele. timp sd..i integrantd.atins* : n E Sbiective A insus./1c 8fo*eetive A permite cunoagterea numelor participantilor atmosferS. simulAnd sunete si miscd.plicut Si amabil.ri respective. se poate introduce un numd"r limitd "vagoane". De exemplu: Petru Anghel . $fote de ln cazul unui grup mai numeros.-i memorizeze numele. f5. Evaluare Se poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit "obligafi" de a gdsi 9i de a prezenta doud calitati de-ale voastre? fiind Mirimea gr{rului! Timp: 1O-3O pazt&tpattti /5 .3 O /azt(:cipa/4t( /5 naaafe at 4.. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori. ca un nou vagon. se opreste in fata unei persoane -si dacd ii cunoaste numele. . pentru ca ceilalti sd aibd. Pornind impreund. mergand in cerc pAnd.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s. Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd. Apoi se intoarce cu spatele spre participant si il prinde de mAini. Tot "echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl si isi continud drumui. si a crea de Ia inceput o PrneedrrrE Fiecare isi spune numele si doud catitali pozitive. il pronuntd tare. Un jucdtor este "locomotiva".la un alt participant. nu prea repede. pldcutd.ndul. se deplaseazd in cerc pAnd.Mirimea gxrpuluiz Timp: Materiale: / 0 .

sand un scaun liber.ztalpanli V c 'l I A afla toate numele.nrele unei persoane din cerc. in ambele cazuri. Dupi ordinea in care au ::=rentate. Procednrr6 ti rd Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ritm rapid. Jocul continud. r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i :r:a sd se scoale. Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun. q r . Procedtnrd . a "anima" Obieetivs $i a destinde grupul. Apoi. T. Cineva se ridicd. urmdtorul ocupd: scaunul eliberat spundnd *jr:. creAnd Ia :-: unei cutii cu surprize. la rAndul s5. cel ce urmeazd".nd ule for mt erc l:za )1':. in cerc.:" repede "sunt i. face Note . cu persoana din stdnga -. Ionel.:ndepirtata: "Vasilci. si-si spune numele: : l"[:hai". agezAndu-sepe scaun. numegte persoana -. Toli se aranjeazl fur -i. incepAnd cu r. ocupi scaunul liber W-r* -r =:anga sa spundnd "-si iubesc".rt grupui se aranjeazl.. care fuge spre a se a$eza pe scaunul liber.44n44ie c4 c/ak( atai ata(t ilcakle d"%dt aaar6za( de pa. persoanele numite se ridicd gi se aqeazd" loc. .r*Aa*tti /5 . Gmr. urmitorul. Maria. Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa.) Miirirnea grrrpului: Timp: Materiale: lO -3O fa. se ageazd.spunAnd indr[gostit".u. a spune cuiva". 0biec€ive -\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor. Gheorge". ^ 4 ^ 1 4 v v r Timp: Materiale: /5 taaas* a/t4l4t ta.-ui liber. persoana din dreapta lui Mihdi. deodatd.

44rr4ste Timp: 44 z4h4 dz /dzr<p caa Materiale: c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1 n E $bie*€five A insusi numele persoanelor participante' cerc' Jocul se desfd. in dependenld de mdrimea grupului. Jocul continu6. O altd' nume' inainun nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt "primegte' (gingaqa) la cap 9i se una tea celui din centru.3 o /a-ztaepaa{e /5 .$oari intr-un ritm rapid.441r44fe | r' | $biectlve A insusi numele tuturor participanlilor' E "m6 Tot grupul formeaza un cerc. improvizAnd gestul. Prima persoand iqi spune numele pe cap' numesc Nicu si md. persoana din Prepcedrrr& . centru numind pe altcineva' schimbh cu locurile.Mnrimea grupufui: Timp: l0 -30 fnvt<ccQal4fii 15 . Tot grupui formeazd un persoanf din cerc spune Cineva merge in centru. Apoi continui cu propriul nume' odatd cu inchiderea cercului. se poate repeta acliunea in sens Miirimea grrrprrlrrit / o . m6ndnc6 aici". cu ruloul de h6"rtie. spre exemplu "numele lui este Nicu 9i il md'nAncd acolo"' Urmhtoarea persoand spune Jocul se incheie scdrpinAnd capul lui Nicu. Froaedurs Note Invers. In caz contrar.

.(. Jocul confi-r. pentru a nu se frige. : .. El iqi spune numele gi face un gry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme.-: :::ra cAnd toate persoanele se vor prezenta. lne . Mirimea Timpr Materiale: gnrpuluiz lO . Dupa aceasta poate continua cu unele modificd"ri.?e.nnele preferinle. Grupul trebuie s. 1e ts Animatorul precizeazd. Mingea e foarte -t.i.de unde vine. l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. .:-:-ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.tI:*-:.3O paztAc4bna. ! Obie*tive A insusi numele tuturor jucdtorilor. Jocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibil. 4a4 c/4 du o&act *(x.ln-='minteascd numele. m.Mirirnea grupului.: ce s-a facut prezentarea. face acelaqi lucru. Persoana numitd. asociind fiecarui nume cAte un gest. Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibil. A::::-:iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. iar grupul trebuie sd repete gestul .*K* 0biectiv* A cunoaqte numele grupului.).persOane.. Toti stau sau ged in cerc. participanf. A initia cunoaqterea reciprocA in c rc. Animatorul explici cd persoana n* .*:. .scopul jocului este ca fiecare participant sd se Jr-n:-:-re.cd. mingea e aruncatd mai departe.nd: ..f. l:r+:-. E Note In locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. .. PrnseSu16 a ). /O-30 FazAcgati /5 . participantilor. ^\nimatorul spune numele cuiva.((k.: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului.fi /5 d4n4ufe o 6t&.::-:-te" gi "frige".t-_ SE Procedtnrd va.unele dorinle. Jocul continud" pane au fost sr*:=:rate toate persoanele.numele (cum i-ar pld"ceasi i se spund.tcina* Timp: Materiale: ru44/.

persoanele se separi qi se plimbd din nou (acliunile Nep$e Este un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase. cot qaa( ?t4ai /kf<a astadz*( tafu( a( paztccel d"ecAt 'o n E Sb$*ct*ve A insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS... un loc spre dreapta. Toate persoanele ged in cerc. Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii /5 at*zs* 44tta4c V I ql {s&ieetnve A insusi numele intr-o formd dinamicd.sd ocupe unul dintre locuriie temporar libere. . In timp ce actuali" se schimbd cu locul cu vecini". jocul se compiic6. Frecedrur$ prin sala pana cAnd din numdrul respecgrupurilor formate. persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea "vecinii "noii sd vind lAngi ea. Trebuie si se formeze grupuri tiv de persoane qi acestea sd-qi spund numele in cadrul Apoi. etc.de timp. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. persoana f6rd scaun (din centru) continud jocu}. CAnd rdsund al treilea spune "da". grupul se va misca cu un loc spre stAnga. Jocul trebuie si se desfdqoare rapid. grupul se depiaseazd. Cand urmdtoarea persoand va "da". se repetd). Pe urm6. Toti se plimba animatorul strigd" o cifr6.cda?te. Se apropie de "iti plac vecinii?". "da". Pe Daca rdspunsul e cu mdsuri ce grupul inainteazd. Apoi. persoana din centru incearcd.Mirimea grupului: lO -3O fazt(Zdpaafi Timp: /5 nitz** Materiale: 4. respectiv cu 3 la dreapta. Froce$urS Jocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. De fiecare dat5. respectiv Ia stAnga. Dacd rdspunsul e o oarecare persoana din cerc si intreabd": ru . se schimbd cu 2locuri spre dreapta.

Mai departe.:. Tot grupul rdspunde "bine". -i' sa se schimbe cu locurile. -? nrai faceti". Proeedwr6 Toti se ageaz6'. . Jocul trebuie sA se deruieze rapid."ld"mdila .."cireasd. Cealalta persoand" "Foarte . Animatorul (fara scaun) incepe jocul.. Dupa ce toti s-au asezat.. schimbandu-si :'*:--erorltinuat de persoana r6. Prn*edur& rd C- e. EI este inceput de persoana fdr6 :.::-rie: bine". iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locurile temi{:::: libere. se scoali de pe ii--:l-P ajunge la locul liber.....r .a+*an Materiale: 4caatae.aAaate 4caua4. . Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?"." si persoana spune numele vecinului din stAnga.i persoana spune propriul nume..masa fara scaun. se schimbd cu locul cu persoana din centru 9i jocul Existd. ocupand scaunul liber si astfel -:. Dacd cineva greseqte. ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt asnfza( tatac a( paztucpan&loz r/ ? O*tec*$ve A insusi numele printr-un exercitiu de miscare. . . cand toti trebuie s6 se r*:--::-be cu locurile..z6..ciresicd.cct cac&(daaepsftrt dKAt aanfza( tota( al pazt&qa/41/az . formAnd un cerc.rzdtel" s."zarz6.. In timp ce se petrece aceasta. Dacd cineva rdmane de 4-5 ori consecutiv in picioare. fiecare trebuie si spuna numele vecinilor M .Mirimea grupului3 Timp: Materiale: lO -30 pnztco4ba"lti /5 .IamAith" $i persoana spune numele vecinului din dreapta. Obieet$ve A insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva.. r::-'piindu-se foarte repede de fiecare si spunAnd: . persoana care gedea. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se "cum "De -i: te cheami?" sau unde esti?".initiai. posibilitatea de a spune "cog cu fructe". I Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fc Timp: /5 ...

EI se invartegte a 2 persoane precedente' spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci continuand el jocul' aratandu-Ie cu degetul. . . . Cand greqeqte. formdnd un Jocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. aceasta necesar' celor din jur pentru a ajunge la locul liber.).Mirimea grupuluis l0 -30 pazrdodQ*ali 15 mn4kte Timp: cc6ttt/4. dac6 liber. agezdndu-se. persoana din centru se poate miqca repede. Persoana numit[ considerS.nga scaunului . incet.f i u s p r i j i n i t d e . Toli liber. Toli se qi cu degetul indicd cerc. plimbAndu-se. c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt Materiale: asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i Sbieative jucd'torilor' A insuqi numele qi a dezvolta creativitatea f cFt Procedura se aqeazd' formand un Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. in picioare. 9 i v r e a u s d . Jocul e inceput de persoana din st6. shrind etc' Procedrrrd X*rte Jocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati' . ( n u m i n d a l t d p e r s o a n d d i n g r u p ) " ' A p o i meargd pind Ia scaunul liber demonstreaza modul in care persoana respectivi si poate recurge la ajutorul (dansand. trece in centru. . . s u n t .sdrind etc. Animatorul e in centru. prezentdndu-se cerc.nga locului | r' | Sbiective A insusi numele ParticiPantilor' E aqeaz6'. Jocul e continuat de persoana de Ia st6.

ut. " . : : 1 E n ie 'I $&iective A insugi numele tuturor jucdtorilor si a dezvolta simtul ritmului. Persoana numitd trebuie sd prinda mingea. Acea per=-r:td menline ritmul.:-nle ::ept.rilor.lnt numiti. @ Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O partAc4bal4tt /5 . apoi duce mana dreapta peste umdrul .<. ea dotc 4an c. Note Ritmul si miscdrile pot fi schimbate. Jocul continud pina ce toate persoanele sunt grr=-intate.Timp: Materiale: /5 64n4ute aA4. Ei stau. apoi una din palme.:-nd in cerc. ? Prt**edur* un ici te. spune numele unei alte persoane. Frncedur6 )r ll r Toli stau. inainte ca aceasta su ::da. repetdnd miscarile si prezentAnd urmdtoarea persoand. repetd"nd apoi actiunile. o&kf 4ir4a/az Sbiective A insuqi numele. degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga.:e trebuie aruncat.torii nu pot sd sfideze cercul dac6. spunAnd un nume. . A stimula precizia iansd. cu includerea picioarelor etc.a<r*aa* o caat7e.-. r*::. Jocul trebuie sd"decurgh rapid.u. ul.ng6. iar o persoani sta in centru cu obiecr. * r.--ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate. formAnd un cerc si animatorul bate ritmul: o lovitura din pe picioare. . formAnd un cerc. JucS. Jucdtorul lanseazd obiectul in sus . in :-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd. iar cdnd repetd =-eea$i miscare cu mAna st6.

ultimele 7-9 nume. continud. Urmitorul repeta numele anterioare. Mirimea gruprrlui: Timp: Materiale: lO -30 pa. A crea o atmosferd. repetand numeie animatorului si spune gi numele sdu. cu intreg grupul. un cerc. personalitatea fiecdruia.ce ct?tu( . adaugAnd-ul pe al siu.uc 1 : 1 $biee€fv* A insusi toate numele.i i i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate timp. va incerca si se aqeze. scaun.. de Froeedrx16 Jucatorii formeaz1. jucitor. spunAndu-si numele.rpaate lO 64n44fu Ccaq+te. Pentru grupuri foarte numeroase. P e r s o a n e l ed i n s t d n g a q i d i n d r e a p t a p e r soanei intrebate si numite se schimb6 cu locurile. " . de exemplu. cAnd animatorul in cor. Urmdtorui. Dupa aceasta il intreabi: "Md iubeqti?". Cel ce nu va avea loc. Animatorul se apropie de un intreband numele. se pot repeta. Animatorul incepe. . d a r m a i i u b e s c q i p e . Jocul continud pand. Cetdlalt ra. . Grupul poate ajuta. Jocul e continuat de persoana rdmasa fird. t ""1 Fr$cedur$ Jucatorul formeaza un cerc. Note La nume se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl. repetd" numele tuturor.44aips{An &dt asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz n E $bi*etErre A insusi numele tuturor. din dreapta. /5 raiaate Materiale: an4. .spunde: "Desigur. destindere.rt()c.

Mirimea grupuluis lO -3O paztu4a*lti Timp: 15 .Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant. rlo cl Froeedus6 r $ i 6u. -: Note pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte Participanlii pot fi imparfili . primit poate fi numit.. aceasta desenele sunt afisate. czeaa+teeohzale).at*zz* Materiale: cazlbca (oaaz6eze. A dez'. -4. sau deseneazi ceva ce l-ar ::prezenta. i'a Proceduri Toti formeazd. poate adauga schimbari acestui obiect. ghiceascd pe cine le reprezintd acestea.arate desenele.. rn. A stimula creativitatea. face o caricaturi. Dup6. roO v b ! Fiecare participant. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu-Receptorul" descrie (cu mdinile) obiectul primit qi spune numele per.).. o persoani incepe.:tr-un obiect anumit.-acea sd. gesticuland cu mdinile. Corectitudinea presupunerii nu are .'olta creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici. A practica Iimbajul {f at or. un cerc. penesplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei :. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd". . fie numit in grup. /azra 4deur/6 444 /Adia gi ck" (hprzt) {}biective A insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. Gesturile trebuie si. in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar . Note tlbiectul L )"1. Miirimea Timp: grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc lO aA<s* : Obiectlve A insuqi numele tuturor.spune.de: -v-' 3. iar participanlii incearcd.

f I I I I W | l* Note . E stau in picioare. sunt ". F r o participanlii c e d u r 6 . formind un cerc. O transmite (fara a o atinge cu mAna). cei din centru spun pentru ca muzica si reinceapd. pan6 se incheie o rotatie completa." mingi... . in ritmul unei muzici. Persoanele din cercul interior stau cu fala persoanele din ambele cercuri se miqcd"in direclii opuse. I T @ f I I T I I T . Jocul continud cu aceeasi dinamicd."r. i.*"r".'" D"l1 "oameni cdtre oameni"iroare e semnalul ce s-au prezentat.._. Mergdnd cum prezentAndu-se.. Jocul continud pAni toate persoanele se Prezintd. I I I I I I I I tert F{ote E ste u n b u n j o c de pr ezentar epentr u gr upur i foar te nunleroas e..'Bund.". 2 cetcuri concentrice. Se formeaz6.:. . cateva se grupurinumeroase pot introduce t i ". /5 mtazte t*n2 i i Materiale: a&44rc : i I I I I I l rt I L=l G-triective Froeedtra A insusi numele tuturor. perechile igi dau mdinile 9i spun'.i uac-ea grupuruiz10-30 pnzraepaa{e i 20 4*44te t*nz i i i M"t""iale: a arug j I 1 I I I I I Vl $bieetive A insusi numele tuturor. permitAnd un prim contact I I I I Grupul se separa in doud pnrli egale. poate' se apropie de alta persoana.... Animatorul incepe jocul. La oprirea melodiei. linand mingea intre picioare.".. la cele din cercul exterior. schimband directiile de miqcare.

"-:ni grupul. transmitAnd mingea persoanei de la stA e stAnga sau dreapta s&.' . A destinde c Procedurd Animatorul invita grupul sA se a$eze jos. d e d a t a a c e a s t a . impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor.:ui participant al cirui nume trebuie sd"-lspuna". Animatorul aruncS" prima minge. : e i n c d o m i n g e . "Ia-o . rzlrpa rlr. cu numele persoanei urmdtoare.Acesta la. animatorul ril-l''t*::sm * . Persoana o primeste. aruncdnd-o . in cerc.'--:rgeaunei alte persoane pe care o numeste. in a face mingea sa treacS..' . ce. repetAnd miscarea si spunAnd propozitie. or.ective A insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli.:-rncd mingea o activitate care ii place sd facd.si.Timp: /5 . Fiecare care o primeste. Se explicS" rr:-.:-ir.::::t jOCUI. rAndul sdu. In acelasi timp.i n a l t i d i r e c t i e . Fiecare spune persoanei cdreia ii . Apoi se lanseazd gi a treia minge. Dupa cdteva minute. T o t e l h o t i r S s t e c d n d lJe i.. d"e mfzia<ea a . Note Se mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.a'*as* Sbf. -m.r-i de-aici!".r* . aruncd .ri t-l 11 I Gbie*tive A insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. Animatorul "'. ' jocuI. -'-tpi ce si-a spus numele. formand un cerc. =j I I l 1 Froaedur$ rA Toli participantii formeazd un cerc. spunAnd :'-rnrele siu. pe sub fiecare particip. . o va arunca iard.":-i-ttl jocului ce constd. animatorul pune in joc a doua minge.

3 0 Pnvtc.Qar4{e /5 . cu' numele care nu-i va ruga si se opreascd. Exercitiul se repetd fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli- Frscedurd . Dupi aceasta se acoperi cu numele noi ale participantilor. Dupi 10 secunde. lAzfiz. Participantii trebuie sd' rimdni giseascd purt''torii aparlin altor persoane. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si jocul. cei care au rdmas cu numele cercului' trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si-i adune in centrul pAni cAnd Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. cdz@cd M A insusi numele tuturor participantilor' stu**ctiv* FrscedrrrS E El inaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' fie posibil de amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' pregdtesc fisele cu a le pronunla (ex: Marcela .20 d4ir4ate /. Dupi 5-10 minute.4e. Animatorul poate incepe voce tare. aV fs-l c)biective A facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca' qi o va Fiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa si memolipi pe haind pe un loc vizibil. o ta4/6. fiecare participant va scoate p6nd' animatorul Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5.Mirimea Timp: Materiale: grupuluiz /0 . ptaazzo.Celamar). citind noul sdu nume cu numele Ior pe tabld. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se gd'seasci hartie. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie fisa rizeze numele colegilor. striine' adevdrafi ai numelor.

.. Ei trebuie sd-si scrie numele :::-Pa de sus a foii. o4dtc/ 4 Sfuie*tfiv* A face cunogtint6 cu membrii grupului. Rugali-i sd propunA intrebarile pe care ar dori sA le adreseze : a^ti participanti. Fa"$*ed*$rd Fiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. Animatorul alege 5 sau -':-aitte care au acumulat cel mai mare numir de voturi. . --.(f ft:*(:. Spre exemplu: .srE Animatorul ldmureste grupului ca participantii au posibilitatea d. deqtept.:*.r1 LI€ rii rui. Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$i Timp: 3O . nd :'. Dupd. -:rebuie sd citeascd reciproc inscriptiile.cartile care vd pasioneazd. Ei nu trebuie sd. Ei . - $&$ective A stimula participanlii sa faca schimb de informatie.e a crea .manager bun.: ' iireapta. prezentatorii Participantii voteazd" intrebarile mai potrivite. cazthcd. Toate calificativele trebuie scrise intr-o coloni{6..cate o coald de hartie flip-chart si carioca. foloseasca muit :"-p. Pre*eds.::rAnd. intrebarile i'a o.:e sd scrie numele lor in partea de sus a foii.). Dupa aceasta.actorii preferati. .. :^:ticipantii isi lipesc pe piept foile lor cu ajutorul scotch-ului. Foile se lipesc participantilor pe spate. Ei tre- . Participantii :1--:. ce jocul se termina foile pot fi lipite pe perete." folosind 6 calificative (ex: eu sunt frumos.ataz* T::::::::: ..-iercitiu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informatii iespre allii.sa 'r. iar mai jos s5"completeze afir'--i:ia: "Eu sunt.?K: . in partea stangd a foii si raspunsurile in trebuie s6 se @ .Mirirnea grupului: Timp: Materiate: lO -30 fuztcccpaafc /5 -2O eatrsfu /dztce.bucate preferate ..lucrurile care nu vd plac .--e prin incapere si sa discute informatia citita..

tr. pe cale nonverbali partenerul' Svalurare ParticipanliivorfiintrebalicAtdeminulioseis-audescris." ce ghiceasca a dorit Freeedur5 i. semne' --^--^-L^lX ^'r partenerul cu n o r f o . / . r-. 44nkl Materiale: t z . ^ o o d n r i t ilil:.H.44A4u14 Timp: ha'ztre{kP-cha'zL' cazibcd.."tii o"i folosi mimica. desene.. 44akn Materiale: $biective qi neajunsurile lor' A stimula partlcipantii s6-si identifice calitalile tcr't de hartie flip-chart lista tuturParticipantii trebuie sa scrie pe o coal6 in care doresc s5' se afirme' or deprinderilor pe care le posedi ii domeniiie ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine' Participantii trebuie s6 se gdndeasca ia :^1^^i ^'rrrinto deprinderea fd'r6 a folosi cuvinte' Dup6 aceasta ei trebuie sa-qi demonstreze Pe urmi despre ce deprindere este vorba' Restul grupului trebuie s6 ghiceasci Procedur& Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi' Eva$tlare Se pot discuta urmdtoarele probleme: -numarulsidiversitateadeprinderilorpecareleauparticipanlii .c{taw' caz(baa.^^l^ Erionoro pargesturi' semnale' Fiecare n 9 Y ' .--: ^^-..:'#'. t r .4a44/e Timp: t : .ri!i participanlirorposibilitateaca ei s6 si le spuni.l'*J**Jrrrr. Acest lucru trebuie fd'cut fdra .:1"iliffi. / --+ ha:zt& 6&p .componenta totald.". Mirimea grupulrris lO -25 Pa'zfdcdqaa{i 45 -60 . . 1 V G'l $biective qi fara cuvinte' A demonstra ci oamenii pot comunica efectiv exerciliu Grupul se separa in perechi' Scopul acestui :tt:..oamenii au calitati pozitive qi negative .Mirimea grupuluis /0 -30 pazticcqar4|i 30 ..ipro.:=t""^:::11tj^ cuvinte' perechilor. o r r t l aceasta2-B minute de comunicare nonverbala ^ ..r:.. a deprinderilor in grup ..ilo.

Sub desen ei trebuie sd. Se vor crea B .-i ldmureascd desenul Si sd-i -. Frocedur* Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.. scrie: "Ca lucrd"tor". NCIte Disculia se poate axa pe : . cauoca : dlbieetive A incuraja participantii s5" se cunoascd.diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face . in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand". Ei trebuie sd ghiceascd cui : l-: :iecare desen. ce primeste pl6cere. caz4b&. de ocupdndu-se cu acest lucru specific. A-i ajuta sd fie A ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie srri": . De-asupra deseneior care au fost corect ghicite se va :.. ei trebuie sa-si gdseascd perechea. F ProcedurF Rugati participantii sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. sd.'esteasc5. In pr:-' de sus a foii.:e repeta. h :'.lpnati : -45 cattzatu ti-p | lO i M"t""i"t.ot*as* Materiale: aaz* &fp-c/azt.ce au aflat participantii despre sine si ceilalti Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaaftt Timp: 45 -?O ."l:ele persoanei.existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe . Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi ale rryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla..mai bine. /dzta &re-c/azl.a aceasta.drept trebuie sd. -. Sub fiecare titlu participanlii --: @nP': sa scrie cAte 5 cuvinte care ii determind cel mai bine ca persoane sau r@ . fiecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia.::tori. Participantii trebuie sd ia l@r:f. Procedura se . :.:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri.:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. Exercitiul este discutat de tot grupul. 44otcl ( Obiective forte.-:'-r.i i i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc. In con-'-:are. scrie lista lucrurilor care le piac gi pe ruilr-{ -: lot face bine..

? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru? . autoapreciere qi autoacceptare.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzis6 cantul .v-a fost u$or sa faceli exercitiile? ..clazt. I r FSo€e Variante: A. caz"@ca $bieetlve A face cunostintd cu membrii grupului' Sr*rcedwr& Participantii trebuie sd se separe pe perechi.de categorii. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu le place s6 faci. Se vor analiza ideile de congtiin$a d. B. Treningul care ii caractenzeazd ca barbali sau femei' i i i V] |gl rrrermea grrpului: ti-n?. congtiinla de sine tivd.ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane? Note Variante: A.discutali deseneie . Fiecare va primi carioca 9i S luni' hartie. perechile sd se prezinte reciproc. foarte bine.cum influenteazi autoaprecierea asupra atitudinii fala de propria persoan5. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ultimele Rugati-i s6 aleagd"acele d.un instrument muzical).&r: . De ce? . in dependentS de urmatoarele calitali: personale. Desenul poate fi numit "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor C. In loc de a desena obiecte. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS "Partea mea opus6".parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schimba.esenecare vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6 ceva despre ei (ex. Hva6rxmre Se pot discuta urm6toarele probleme: .e sine. participantii pot folosi 6 obiecte pe care g: . profesionale si pozi' comunicare. Fiecare participant va avea posibilitatea Rugali devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. M"t"tiale: lO -3O Pazrdcdpal4ri 30-60&razre /aznz &p .

? Frocedur& Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea ::e.c/azi.4ba"{i : 45 -60 aniaa* : hdztu /&?-&azt. cuz@.:--O a = :i m ' --- Uernmea gnrputui: Timpz M"t. Separati toti participanlii pe grupuri mici. Ei vor discuta principalele 4:-re Si cele mai grele perioade din viati (cAte 10 minute pentru persoand).a . Dupd" prezintd si lS. i i i lCa:I . "Detectivul" studiazd aceste obiecte pen:ru a cunoaste ceva despre partener. legitimatii)._.60 le -. dupi ce ei vor fi separali pe perechi. Rugali participantii si-gi prezinte :.-e au la ei (chei. participantii .muresc viata parteneruiui sdu intregului :: i .:::enerul si unul din "secretele" sale. pixuri. Fiecare participant dispune de 50 .:."iale: lO -3O paztd.ecundepentru prezentare.. a stimula increderea si sinceritatea. org&nizatia in care actteaz6. Timp: Materiale: nu 2O -30 a/r'/4te ldzta &/e . eazl4ca r' ' rca lor Sbieetive A stimuia prezentarea participanlilor.ei trebuie sd afle 2-3 "secrete" :€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni.. r:--. De asemenea. ea "a r. Desenele si obiectele de asemenea pot fi arltate intregului grup. Sbiee€*ve A crea un mediu prietenos..:. B. Rugati partenerii sa formeze un cerc sau un semicerc si si afle numele :.---ri Procedusr* Participantii se vor separa pe perechi.:ia primita de la partener trebuie desenatd ca un "rdu al vie!ii".

. .toarele intrebari: .ataaa* li-nt 45 . rugati-i si se organizeze in grupuri mici si sd descrie desenele lor. obtin acest lucru? Fiecare participant va trebui sd giseascd 2 obiecte.cum v-a!i adaptat? . Fiecare obiect trebuie sd. Stimulati disculiile in grupurile mici. .a& Aazfu&4-c/azt. Fiecare participant trebuie sd"prezinte obiectele grupului. FrCIcedqsr6 Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd. cnzcaca: . I E Procedurd Rugali participanlii sa se deseneze gi.ce agtept eu de la acest eveniment? . cazrbca IV | .ce imi va permite s5. . a I E.zfkdpaafe : -6O . ! i i Mirimea gn{rufuis lO -3O pa. de asemenea. ltateriale: /az* &p-c/azt. . Dupd aceasta. Participantii trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoruIui. fie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebarile de mai sus ( 15 minute). si deseneze locul lor in organizatie.$reCEIt/e A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lor sau Iocul in organizatie.cum vi apreciali lucrul? .Mirirnea gnpuluis Timp: Materiale: 45 -6O atAaq* /0 -30 fazt(cqa. se vor discuta pe parcursul Iucrului in work-shopuri. V E Sfuiective A depista care teme.s-a schimbat in ultimul timp aceastd conceptie? De ce? . HvaEm*re Intrebati participantii ce informatie cunosc unii despre allii? Au interese comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului? @ . folosind urm6toarele intrebdri: . . dupd pdrerea participanlilor.ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii? Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta participanfiior rezultatele lor si sd" prezinte concluziiie facute. rispunzind rapid Ia intrebarile puse.

a emoliilor. Colile mari de hArtie vor fi expuse :e perete sau pe tabl6.au fost indreptitite toate agteptdrile in timpul work-shopului? . iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri: . cazlaca. r' C Sbiective participanlilor.. simpatiilor.cAt de reale sunt agteptdrile acestea? . fd.patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie .::-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund. viseior etc.cdnd insemndri :-espreasemAnd. .rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora. @ . A stimula interacliunea grupului.zfa.at*'rr* ldzttp /Ue . in aceste p6. se formeze patru patrate.::rcipantii trebuie si ia c6. uid Impdturiti o foaie de fiip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va fi =siacuta sd.epaa{e 45 -6O . Rugali participanfii sa creeze .este necesar de a face compromisuri? Miirimea gruputul: Timp: Materiale: lO -3O pa?tde4ba"4e 30 .. caz(b.pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia .atitzq* /a*z /(rp-c/azt.dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale.a. ccotctr.trate se vor scrie :::ratoarele: . ocatc/ {}biective A ajuta participanlii un eveiment comun sa determine si sa clarifice expectativele lor pen- -J Frocedur6 Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe -are se agteaptS. . ruidp( de puzeataze.6O .c/azt.pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie . A intelege aqteptd.pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propune Ldmurili participantilor ca unul din mijloacele de inlelegere a imaginii prii este desenarea sentimentelor. Fiecare grup va trebui sd"facd -:.risi deosebiri si limurind motivele..te o foaie si o carioca qi sd. completeze foaia.rile Frocedur6 'er).ce factori au determinat acest lucru? .Mirimea gruputui: Timp: Materiale: lO -30 pa.sd-l primeasch de la work-shop.

Intrebdri pentru discutie: . hobby. znze.e. /odz/ea. p6rti ale corpului. form6. Toate aceste lucruri trebuie sd fie lipite intr-un prezinte colajele lor grupului. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!". sonalitdlii etc. dispozilie cdte 2 minute. amestecali-le qi apoi ghicili ce parte corespunde cu cealaltd". Participantii fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi vor tiia fotografiile. { I t l cdzrhca.Participanlii trebuie sd ldmureasci desenele lor grupuiui. Taiali doud parli in jumdtate. I Mnrimea gnrputui: /0 .au fost folosite simboluri pozitive sau negative? . cU.nd un colaj. haine. Fiecare va avea Ia Hva$aeape La sfArsitul exercitiului se va face o generalizare a necesititilor. @ . succese. Desena{i cu carioca 2. imaginilor. cuvintele. Ei trebuie si separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a "Acesta este viitorul meu!". Participanfii trebuie sd Rugagi participantii si prezinte colajele lor grupului. Stabilili Iegdtura acestora cu scopurile si mersul seminarului. calitdtilor. deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul lor. trisdturi ale persingur loc. tacri'cte n I fel Preeedwra Fiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca.20 fuztaAanle 45 -60 "*aa* Timpr Materiale: S&*ec€ive A stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a partenerilor.a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare? Evaiasare Nste Variante: 1. exemplele pot sd includd trdsd"turi fizice.

ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu? SA a !ii ul de )r)c. 44otcl.au fost oare semnele neverbale de ajutor? .articipanfii. dea intrebd.tesc fisele cu intrebd"ri: .ce te-a bucurat astizi cel mai mult? .ce poti face cel mai bine? . Evalnsare .{i din diferite domenii.ai dori sa fii altcineva? Cine? . poate sd asociezefiecdruia un nume al unei personalitali.I se poate da nici o expiicatie.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli :articipantii au descoperit personalitatea celebrititii sale. N / E Freeedur* Animatorul va face o listd a persoanelor cunoscute sau care au o repu:atie rea.ce tip de intrebhri a fost cel mai folositor? .cu ce te vei ocupa in urmatorii 10 ani? LIt€ .ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". i i ! Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc Timpz 30 -4O 64i44te Materiale: /<4e. Dacd" animatorul cunoaqte bine :. ai fi cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i fi cheltuit . Celebritalile pot =a includa personalitd.ct sd. Participanlii . caztaca 1 : ! v-l Sfuieetive A dezvoita energia grupului.i ! i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri timps 20-30 /nr. Procedrnr* Se prega.dacd. /ai : : j Sbfiee**ve A stimula participarea individuald in activitatea grupului./4te lt"t"tiale: caz&ca. Numele . Mai mult :-'.cel mai fericit moment din viata ta? . A ajuta par:icipantilor sd dezvolte abilitatile comunicative si de colectare a informatiei.ce te face sd zambesti? .ce programe TV qi radio iti plac? .. Lista trebuie sa fie egald cu numdrul participantilor.

tt(a Materiale: $&iective A incuraja cunoaqterea reciprocd a participantilor' Pr*rcedwr* Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o (ex. este foarte gruP sunt tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. ln continuare. ele trebuie convinse sd participe. ardtand Ia alt pant. Note i i i rretm"" grrpulun: lO -25 pazttkLlaafti 20 -3O ca&. Animatorul spune cd" participanlii sunt gata si practica paninceapd exercifiul. Daci cineva se simte "pas" 9i transmite fisa urmdtoarei este in stare s6 raspunda la intrebare. procedura este urmitoarea: o persoani bate palme.qte Timpr arr. Fiecare fisa are cdte o intrebare ia fiqa Si sd incerce opusj.nd va veni rdndul. in dependenta de intrebare discutiile pot fi stimulate. apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia particidin participanti. cu fata in jos. C6. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii.interpretarea la un instrument)' Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$iaminteasci pantomima fiecdrui juc[tor. Daci in persoane introvertite. d. spune persoane. . muzicantul . - Aceasta joac6 funclioneazd.Acesta continua.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a din tomima sa. grupului dat. man bine daca animatorul grupului de asemeimPornea participd si rd. De asemenea..despre ce ai min{it in ultimul timp? ce te stimuleazd" cel mai mult? ce te frustreazS'? cAnd ultima datd: ai PlAns? ce te-a indispus pe parcursul ultimei siptdmAni? Participantii trebuie si creeze un cerc.spunde la intrebari sincer. Fisele trebuie puse pe podea' in pe partea centrul cercului. fiecare participant trebuie sd c6 nu s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. aratdnd spre d6:nsu1. aratd pantomima lui.: ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei sportivul poate imita fuga.

i i i ' Timpz Materiale: Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc.. caztacn. $biective partici- A relaxa grupul s. Jocul poate fi inceput de .. discute intre .nimator care se plaseazd in centrul cercului. Dupa aceasta. imitAnd animaiui si ld"murind de -e a ales anume acest animal./ : . o carioca qi o bucatd r-.:-:nd intrebari. Permiteti grupurilor sd.torii primesc o fiqd. partici:antilor Ii se oferd un minut. . Pentru a se pregdti.i a permite cunoasterea reciprocd. A permite --:ilor sd vorbeascd. privind fisa dispozitiei gi : .1 i i i lglitlmea grupuluiz timpz Materiale: /5 -3O paz*. un cerc.-: Fiecare din ele poate scrie pe o figA dispozitia lui 9i sa o lipeasci pe perete. Ei formeazl.cotch. FrocedurE 3l - rt Participantii trebuie sd imite un animal. Ei trebuie sd descrie dispozilia lor la moment. jucd. ':orii care au dispozitie asemdndtoare. 'nt).(aage /5 . e o SrocedrnrE La intrarea in incapere. Participantii trec prin incdpere. e-\.rpaati : 2O auarcte /c4c. participantii trebuie sd formeze grupuri cu .acat?.20 64tuate ah44tc : : : : a e Li ri e Sb$ect*ve A stimuia cunoasterea reciprocd a participanlilor. Fiqa trebuie lipita de :-::: cu scotch. . ASCA r s A pandin nttia 't:ci- Ho€e Bxercitiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fiqe. despre sentimentele lor. Exercifiul este repetat de toti participantii.

Se alege domeniul (denumiri de flori. organizalia.ve A separa participanlii in grupuri pe anumite criterii' Procedurd participantii se separi in grupuri. miscarea 'din care facem parte.FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie .Mirimea grupului: Timp: lO -30 Pazt&c/an&' lO . $biective A ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6' I el "copacul vietii": Rugati fiecare participant s6 deseneze .2t14444i 40 d. Se pregitesc fiqeie cu denumiri gi se amestecd' Participantii trebuie s5.FRUCTELE reprezinl6. .. ardtdnd fiqele restului grupului. familia. .n4rute - . : i i Materiale: lazaz &cp-clazt li a.i materialele produse. grupurile ce le-am format s.MUGURII sunt speranlele noastre pentru viitor' Frocedurf.). rduri. pe$ti etc. televiziunea.ri.z4t&.r4i/4ste E E sh3*c€f. @ .TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru.. radioul. cdrtile. td. .RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puternice care ne-au format ca personalitate . . succesele noastre. aleagd c6. proiectele 9i programele care le-am organizat.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu. : t frf*m"" fi-ps gnrpurui: lO -4O /4. prietenii. pdsdri.presa.

.4baaft[ : Timp: 3O . Pentru relatare se acordd" 3 minute.:. Fiecare participant trebuie sa-qi aminteascd" ceva din copilarie si sd povesteascS.... Note Persoanele care povestesc trebuie incurajate. Fiecare trebuie s6 :xtragd din cutie trei foi si sd gaseascdposesorul caracteristicilor.. grupuri de 3 persoane..turile fizice caracteristice care ii identifica.aaas* ! Materiale: oun4tc : V] I eI rl obieetive A face schimb de informalii cu membrii grupului. Acestea se aduni intr-o cutie.. Participantii nu :rebuie sd semneze foile.. Miirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -3O /nzfrtc4ba*lie 3O aaza* /az* 4z cazraca .. grupului.p Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd. : ! : Obiective A spori interactiuneagrupului la nivel personalcAnd persoanele deja se SUnOSC. CAnd sunt gd"sifi toli participantii.. foile pot :i citite intregului grup... . Preeeduri . e I Prercedrrr* Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile personale sau trd"sd. nd Participantii formeazd. Numele persoanei gasite trebuie scris pe foaie.

simbolui s6u gdsegte o altd pereche. fiecare poate s6-gi prezinte Partenerul. grupui nu este mare si a rdmas timp. cineva a crescut intr-un mediu anumit etc. Dacd. Dupd aceasta. trebuie si se convingd.: cineva ur6gte cravatele. 4-cak/ j n E tlbSe*t[ve A afla lucruri noi despre membrii grupului. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd ei trebuie soana care corespunde descrierii. Participanlii vor lipi fisele gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari a da intrebdri. participant sd se prezinte. Fiecare va trebui sd gdseascdo persoani care are un simbol ce parcorespunde. Inscrieli descrierea pe hdrtie si puneti-o in percutie. Preicedrur& Fiecare participant va primi cAte o fiqa si va desena pe ea cAte un simpe piept bol care se bazeazd pe interesele proprii. CAnd partenerii se gdsesc reciproc. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" qi il prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explicalie' S{s€e Animatorul sul cuvAntuiui "simbol". Odata formate perechile. $biestive Procedrmd pana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui participant (ex.). cd participantii au inleles corect . fiecare pereche ticipanlii pot sd discute despre simbolurile lor. cu al sdu.Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i Timpr Materiale: 20 ?t4&44te 46ztce 9i caz4ocn : i : A oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu membrii grupului. cineva are titlu gtiinfific. dupd pirerea personald. i i i rrrr*nea grrpurui! t*nz U"turiale: l0 -30 /aztde4ba/4/i i : 30 dur44tu /t42. caztna'.

timpul in care persoanele trebuie sd.:. printre ultimele. FnocedurA rS- in l - :^ iti nt Participanlii se separd in doud grupuri egale. devenind amicul secret al acestei persoane.rtii trebuie sd g6seascd. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. Fiecare grup va forma -r.. tnlept ara CE Pro*edrerl Participantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o Dupa aceasta. -:ul continud pAnd ce toli participantii s-au prezentat. Timpr Materiale: /5 . C6.: * s h o p .partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.in direc{ie :'-:. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica.aaas* fu li crLzaca Sbiec€ive prin intermediul unui A contribui la creareaunei atmosfereprietenoase t o.nd muzica reincepe.dpn"t& 2O aaas* o ca.si. partici.Mirimea gruputui: Timp: Materiale: /0 -3O faztd.r---'irl secret.-pant. -.-::ea. cerc (un cerc in interiorul celuilalt). --=:echile care se aqeazd" . fiecare participant va extrage o figi cu numele altui par. unde se -: afi$a mesajele. )arrcire :d Lr :rlr- .S&.cetf ca caaztcf li qn ca $biective A prezenta reciproc participanlii lntr-o atmosferd" energici. recunoascd cine este :. -. in -. Participantii vor trimite mesajele fara a-qi descoperi iden-.-:1a zi se ftxeaz6. Se va face o tabld. Participanlii din cercul interior tre: --e si se migte in direclia acelor ceasului iar a celui din exterior .-. vor trebui s6-si prezinte partenerii.

1tea.'':'rkshop. Perechile care se ageaz6. Miirimea grpului: Timp: Materiale: ?ttaa&nuttt. CAnd muzica reincepe.:osi. i1m- Z Frocedrlrd iept :ara ce par:che sau Participantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o .. @ .cetf ca naztcf li <n V1 $biective A prezenta reciproc participanlii intr-o atmosferd energicS.35 pa. se ageze jos. vor trebui sd-si prezinte partenerii.-pant... partenerul precedent si am6.in direclie rpus6. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. devenind amicul secret al acestei persoane. Jocul continui p6. .Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. unde se .ndoi s5. Dupa aceasta. Procedurfl Participanlii se separd in douA grupuri egale.aAaa* fu gi cazr^ca Sbie*tive A contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui .ztA.n6 ce toli participantii s-au prezentat.aAaa* o ca.::nra zi se frxeazd. In -. Fiecare grup va forma Lin cerc (un cerc in interiorul celuilalt). Se va face o tabld. . Participantii vor trimite mesajele fara a-gi descoperi iden--:. timpul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este . fiecare participant va extrage o figd cu numele altui par--. .p Timpr Materiale: 2O .c u ls e c r e t . printre ultimeie. participanlii trebuie si gdseascd.: afiga mesajele.epaa$e 15 . Participanlii din cercul interior tre'cuie sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior .