Sunteți pe pagina 1din 25

JOGURB DE GUEVOAQTBRT

Sunt destinate cunoasterii reciproce a participantilor la o activitate.


--inte de a incepe jocul, trebuie sd fie asiguratd intelegerea conditiilor.
:'rarece jocurile sunt foarte ugoare, ele faciliteazd, crearea unei ambiante poz-
- ---'-ein 9ruP, in special, pentru participantii care anterior nu se cunosteau.
Pentru unele din astfel de jocuri evaluarea nu e necesard.iar in jocuriie
-: cunoa$tere mai aprofundatd, sunt utile. Adresand intrebari participanlilor,
:: i-a observa cum s-au simtit in timpul jocului.
Ar fi interesant ca la evaluare sd participe toti participanfii, de exem-
:--:. transmitAnd un obiect in cerc fiecdruia care-i primeste s6 i se ofere posi-
:--:tatea sd spund ceva. Poate s6 fie util6, in dependentd de grup, o scurtd"
:-.:utie generald despre scopul acestor jocuri.
Mnrimea gnryuluis /0 -30 pa'ot*ty'a*t{i
Timp: 20 64a44te
Materiale: ./1n41C

Sbie*tive
A intelege diferenla intre relaliile bazate pe incredere si neincredere'
partenerul'
A cunoagte mai bine, pe cat e posibil, cum se autoapreciazl'

FroeedurX
perechi,
Animatorul explicd: iocul intregului grup, apoi se formeaz''
mod obignuit.
fiecare incercAnd s6 aleagd pe cineva cu care nu s-ar intelege in
cu ceilalti.
Fiecare pereche trebuie si se izoleze si sd" nu intre in contact
povesteqte colegu-
Perechile se izoleaza Si timp de 10 minute fiecare membru
lui siu pdrerea despre sine insuqi, incercAnd sd se inleleagd"reciproc'

Evatuare
parcursul jocului
Se poate discuta despre schimbarea sentimentelor pe
(a conversaliilor in perechi), despre schimbarile aparute in comportamentul
ambelor persoane gi cele ce ar putea apdrea'

Miirimea grupuruil lO -3O /4ztd4ba/41' :


Timp: 4O ,a*t* ::
Materiale: hazAe 9i cti/442i 3

Sbiective
A invala perceperea unei situalii din punctul de vedere al altei persoane'

t *l Froceduma
2 grupuri.
Exemplu (poate fi modificat) pentru un schimb intercultural dintre
Eu: Ce e important pentru mine? ce m6 face unic? care sunt
virtutil
qi slabiciuniie mele? ce si cine m-a facut sd" fiu a$a cum sunt?
sau indi
Eu si ceilalli: care sunt prieteniile mele preferate (cu grupuri
imi pl
vizl\? cine sunt eroii mei, care sunt modelele mele? ce fel de relatii
le rezolv?
si cu cine? Ce atitudine am fa![ de conflicte / probieme 9i cum
fi mAine
Eu si societatea: Astazi care e rolul meu in societate gi care va
mea
ce influenla asi putea avea in societate? in ce mod depinde existenla
societate?
punctul
Mai intai, participantii rSspund la intrebarile sus-numite din
puncte de vedere. Prima ser
vedere al celuilalt grup. Apoi, i$i expun propriile
1e raspunsuri (cel despre "in locul altora") se trimite celuiialt grup, care, la
randul s5.u, iqi expune pdrerile dupa citirea rdspunsurilor.

EvaHware
Se va analiza diferenta dintre opiniile presupuse qi cele reale, con-
secinlele stereotipurilor noastre. Se va observa care este viziunea actuala despre
celdlalt grup si ce schimbari s-au produs.

Mirimea gnrpului: lO-3O paztdtqa*t{i


Timp: 35 ,ant;aa*
Materiale: a caa(6 rr4a.zede 6dztce, uap,Lek,
l1 ct&anzi J.i c/n zaz
rl

$biective
A favoriza cunoasterea persoanelor participante prin intermediul unei
sertt de intrebS.ri, ce vor fi stabilite de ei insisi.

Fro*edrsri
Fiecare participant va ciuta un obiect care-i va servi drept emblema.
Apoi il va pune pe hArtie si va desena in jurul acestuia cdsule sau cuiburi.
Fiecare isi face un cuib (casu!a). Primul ce incepe, aruncd zar:u.l.Dacd iese 4,
deseneazi inca 3 c6sule ldnga cuib si va pune emblema sa in a patra. in aceasta
:dsuld. trebuie sd introduc5. o porunci (de exemplu, sd"povesteascdo intdmplare
etc.). Porunca trebuie sa fie atAt de generala inc6.t intreg grupul sd poatd"par-
:icipa la indeplinirea ei.
Urmatoarele persoanele vor arunca succesiv zaruI, ajungAnd fie deja in
11.
:asufele completate, fie desenind altele. Daca cdsuta in care s-a nimerit e goala,
ile -.-orcontinua ca primul participant.
Daca cisuta contine un mesaj, jucdtorii vor
:rebui sa indeplineasci porunca. Trebuie si se ajungd la un circuit inchis, pe
di- rare vor continua si mearga pana se va considera c6 e suficient.
lac

re?
de

de
'rie
Timp: /5 6a2&te
Materiale: arr4oia

Sbieet3vs
A integra toli jucatorii intr-un grup.

Frocedrrr&
Participantii se aseazd formAnd un cerc, cu mAinile unite. Cineva lncepe
"acesta
jocul, prezentAnd persoana din stdnga, cu formula mi-e prietenul x $ t
cand ii spune numele, ridica mana prietenului sdu. Jocul continud pAnd: toate
persoanele sunt prezentate.

Evalrrare
Se tinde spre integrarea in grup a tuturor participanlilor. E foarte
important sd se cunoascd numele tuturor participanlilor.

Nerte
Pentru participanlii mai in vArst6, se pot introduce gi alte date, Pentru
o familiarizare mai profundd.

Mirimea glrpurui: lO -3O PaddeiQa.,44i


Timp: 50 64n44le
Materiale: o caa(6 aMf li an czecnn cdo ctc/au

n $bieetive
A permite participanlilor sd cunoasci numele tuturor persoanelor din
grup qi a crea o primd" impresie despre personalitatea fiecdrui participant, pre-
cum gi a animatorului.

E Frocedur{
Jocul se desfd$oard in trei etaPe:
a) fiecare scrie individual - V4 de or5.
b) prezentare pe perechi - r/a de o16".
c) prezentarea perechii in gruP.
Participantii primesc o coald alba si, aranj6.nd-o orizontal, o despart cu
o linie in doud parli egale. Fiecare scrie in partea de sus a colii intAmpldri
pozitive (nonviolente) din viala lui, incepAnd, dacd vrea, cu intamplari din
copildrie. in partea inferioara a foii, noteazd toate evenimentele negative sau
violente, brutale, care corespund sau nu cu ceea ce a fost notat in partea de
sus a paginii.

@
Animatorul precizeazS.condiliile. Atentie! Este important ca acestea sh
iie bine infelese, pentru a evita intrebari ulterioare. Pe de alti parte, e abso-
-r:t necesard disponibilitatea de timp pentru ducerea la sfArsit a jocului.
Participanlii, fiecare individual, scriu evenimentele importante.
Animatorul opreste procesul, rug6.nd ca participanlii sd formeze perechi
rjuci"torii pot tine foaia lipite de piept).
In perechi fiecare participant dispune de 10 minute pentru auto-
rrezentare. Dupd 2O de minute, animatorul opregte aceastd.fazd a exercitiului.
Participantii se reunesc din nou in grupul mare, fiecare prezentd"nd
perechea sa. In aceastd fazd animatorul trebuie sd tind cont de necesitatea de
: facilita prezentarea, permitAnd membrilor perechilor s5. intervind in pove-
stirea celeilalte persoane (pentru completari, rectificdri).

re EvaIrnare
5l E important ca fiecare sd spund" cum au evoluat emotiile pe parcursul
',e
.ocului, pentru a evita frustrarile sau eventualele rezerve in timpul activitafii
ie mai departe.

I{ote
te Acest exerciliu poate servi drept punct de plecare pentru o dezbatere
:au altd. activitate despre violenfa gi nonviolenld, precizAnd sensul acestor
:otiuni.
Se poate schimba tema care se descrie in foaie, de exemplu, rS.spunzand
"cine
ru -a intrebarea sunt eu".

Miirimea gnrpufui: lO -3O fuztailazle


Timp: 25 ,atAzs*
Materiale: /ekUfw, y'i.tteze,'ze,pz4d//c,ezi
d//,p6 ta.(/aaw,
ava+t/iateh uedzze,&rtz-o fuzd4zzzcttdze

lin
re- $biective
A permite fiecdrei persoane sd se prezinte alteia, apoi participAnd in
implicanu-se tot mai activ.

Prlr*edtlrE
Fiecare persoand. va alege trei felicitdri, incercAnd sd determine clar
:-otivul alegerii. Apoi, fiecare va incerca sdr-qigiseasci perechea, povestindu-i
:espre alegerea sa gi vice-versa. impreunh vor rdmdne cu trei felicitdri pe care
cu -i vor alege din cele extrase separat. Pe urma perechea va merge mai departe
IIri :entru a gasi alta, pentru a alege deja in patru 3 felicitdri. Acest joc se ter-
din ::-ina c6nd grupul intreg, in comun, a ales ultimele trei felicitdri. Animatorul
sau =:<plicdregulile jocului si asigurd trecerea de la o faz6" la alta consecutiv pen-
L d e "negociatorilor".
::t-t toate persoanele, pentru a evita numirul diferit al
Evaluare
Este important de a face evaluare pentru a evidenlia situatiile negative
ce au intervenit. Trebuie de analizat: factorii ce au favorizat consensul, cei care
l-au impiedicat, la ce s-a renunlat pentru a se ajunge Ia consens.

Mirimea grupului: lO -30 /aztddpaa{i :


Timp: 25 ,44n44te i
Materiale: ?/A44rc i

Skie*tive
A cunoaste unele date esentiale sau unele calitali ale persoanelor din grup.

Frocedrrrd
Se formeazd.2 cercuri concentrice, astfel ca fiecare jucitor sa aibi in
fala un partener. Mai intAi persoanele din cerul exterior, apoi 9i cele din inte-
rior, timp de 5 minute expun omologului lor unele dintre caracteristicile
fiecdruia (de exemplu, 4 caiitali). Apoi animatorul spune cercului exterior si
se deplaseze cu un loc spre dreapta. Incepe o nou5. conversalie. Se mai pot face
2-3 deplas6ri, insd fdrd a spune dinainte cAte vor fi. Se termind. cu prezentarea
fiecirei persoane de cdtre cei ce au vorbit cu ea.

Evaluare
Se poate analiza o variatie a prezentdrii, pe cAt e posibila o repetare a
acesteia. Cum se percepe tendin{a de a repeta acelasi lucru pentru toli partener-
ii etc.

Miirimea grupului: lO -3O fnztuipn4$e


Timp: 20 ,4&/4te
' t",,te
Materiale: 4r4 44t?t47 q.e #, de eiqtaze",
qn( ca a4*n6zq(pnztacpna{ilaz

Sbleetive
A favoriza cunoastereacelorlalti. A cunoagtelucruril'e comune. A stirri
la coeziunea (unirea) grupului.

Fs"seeSnarS
Animatorul va trebui sd. elaboreze dinainte figele de ciutare, cu o se
d e instrucliuni pe care grupul va trebui s5.le urmeze. Animatorul imparte fiqe
d e c6utare si explica cum trebuie completate. Fiecare participant va incerca

@
"condiliile"
completeze foaia cu numele persoanelor ce satisfac indicate. Sensul
constd in a rispunde la toate intrebd"rile, dar dacd. persoanele nu reuqesc' nu
;e
re conteazd. Ordinea rispunsurilor e indiferenta. Animatorul trebuie sa-i stimu-
leze pe toli sd se scoale gi si caute, sd intrebe, sd r6"spundd,etc.

f(-l
i$ | Evalware
Cum v-a!i simfit? Cum a reuqit comunicareain grup? Ti-a fost ugor s6
vorbesti cu lumea?

F$ote
Exemplu:
FISA CAUTARII COMORII DIN OAMENI
- Cauti 4 persoane ce vin din locuri (!ari, orage) diferite.
- Cautd" o persoand" ce ar avea aceeasi ocupatie ca gi tine.
- Cautd pe cineva ce lgi serbeazS.ziua de nagtere intr-o luni cu tine.
rp. - Cauth pe cineva ce necesitS.ingrijire (mangAiere). Ofer-o.
- Cautd pe cineva care se simte nervos, pentru cd e intr-o situalie necu-
noscut6.
in
- Cauta 2 persoane cu care sd inventali o reguld /un sfat. Strigali-l.
LU-
- Cauti pe cineva ce are aceeagi m5.rime de pantofi ca 9i tine.
- Vorbeste cu cineva care ar vrea sn-!i vorbeasci pentru ce a venit
ile
sd incoace
ace Instrucliunile/condiliile pot varia de Ia un grup la altul. Se pot include
rea teme serioase, cit gi comice.

e a
L€f -

Mii:rimea gilpufui! lO-3O lnzfdcepattfii


Timp: lO d4&&te
Materiale: ha" (d" 6dzt<z 4au caztan), ctAouu,
44Ak/ gl k "k* taa ckc

Obieetive
A pune baza unor reiatii personale. A conqtientiza caracteristicile
fiecarei persoane. A integra semenii in viafa de grup.

E Frccedurd
Animatorul repartizeazd figele fiecd.rui participant qi le dd urmd.toarele
"In
instrucliuni: collul drept de sus scrie ce obisnuieqti sd faci duminic6 seara;
in collul stAng, care e ocupalia (hobby-ul) ta preferatd; in colful stAng de jos
scrie ce iti place sa gasegti in oameni; in collul drept, dorinla ce ai ruga sd"!i-
o indeplineascd un zeu sau o zdn6"". Aceasta se face in 8 minute.
Odatn fisele completate, ele se strAng pentru a fi amestecate gi repar-
"autor".
ierle ltzate din nou, f6rd ca nici una sd nu coincidd. cu primul Apoi, fiecare
isele j ucdtor incepe a cd"uta primul posesor al f oii. Daci are dubii, poate pune
a s d intrebdri, fira a ardta nimdnui coala. Participantul va pune intrebirile din fisa
pentru a vedea dac5, coincid sau nu rdspunsurile. Dacd a gdsit primul posesor
ai fisei, ii scrie numele pe foaie gi o lipeqte intr-un loc vizibil (perete sau tabld
anterior amenajatA).

l ( I
|$ | &vaEwsae
Cum vd simteati? Ati indeplinit sincer qi corect faza c6"utarii?

Mirimea eru1l'riluis lO -30 paztd,,:pa*lri


Timp: 3O ,a+*aa*

Sbi**tive
A cunoagte gusturile Si pasiunile participanlilor. A favoriza afirmarea
lleCarura.

Froceduri
Animatorul imparte fiecdrui participant o fiqd cu urmhtoarele intrebS.ri:
- spune-ne care este poezia/nuvela ta preferatd'
cAntecul
rbumul
,::::::::::::::::::::::*#,"""t'ff
.. bucatele preferate
peisaj
-:::::::: :::::::'#:,,,1'
::::::::
. proverb sau expresie ce l-ai auzit sau !i-a fost spusd
Fiecare rispunde, completAnd fiqa. CAnd toli au terminat, se incearcd
"medie
de a face o a gusturilor", implicand participarea intregului grup. Apoi,
se poate intocmi acea list5" unicdr.
l ( l

|$ | EvaEerare
Ce dificultAti ati avut in determinarea rdspunsurilor? Cum v-ati simlit
la expunereapreferinlelor? Cum reactioneazdgrupul? La ce concluzii ali ajuns?

Mirirnea gnrpului: lO -3O pa.ztkdpnt{a


Timp: 5O ta<*uA
Materiale: 64eoe9i 4.cAs*te,/Ad& irt p6rz{4eh
p4/4t24 /uzaze Paz.ticc4tult (Z/x?q crrt),
czechaae, ao@e(e, zad@ze, d4c4{(fuaze,
ec/eze gi oi?k,

@
ffibEee€ive
A deveni constienli de valorile existente. A percepe, a intelege cum
gAndegte si cum ESTE fiecare in functie de gusturile, necesitatile si valorile
proiectate.

Fro*eSttr*
Constd. in construirea planului unei case in care am vrea sdr trdim.
indicdnd dimensiunile, mobilierul, camerele... Planul odat6 terminat ; fiecare

il il prezintd grupului, rd.spunzand la intrebAri. Se poate incerca, intr-o ambianta


favorabild de a ajunge in grup la unele concluzii, opinii comune, acorduri si
disensiuni reflectate intr-un plan unic.

Evalrrare
Cum vd simteati vdzAndu-vd casa? Iar ceilalti? V-ar placea sd invitati
pe cineva induntru? Pe cine? Ce fel de valori ali descoperit vdzlrnd casa replani-
ficatd (varianta comuna).

)a

! Merimea gxrpufuiz lO -3O /a?fde4baati !


i fi-n2 /5 cftrnqle 1
i Materiale: otazAeze,cazrbca, czeaat4eco(ozate,cti/aezi i

$bieetive
A cunoaste simbolurile si valorile locului in care triim, cu care ne iden-
tificdm sau mdndrim. A invdla si evitdm atitudinile $ovine si sd cunoastem alte
tinuturi gi valorile lor.

Froceduri
I

Fiecare participant scrie pe o h6.rtie cele cinci lucruri pe care le-ar lua
ci
de pe planetd, din tara si regiune, plecAnd spre alta, asemindtoare cu prima.
)i,
Odata aceasta realizat, se vor reuni toate grupurile pentru a contrapune
-r-rcrurile selectate si pentru a face o listA comun5", unicd pentru toti partici-
panlii. Apoi, urmeazd o expozitie cu introducere explicativa.

tit
't 5^i , Evalrrare
compari. ideile 9i opiniile tale despre !ara, regiunea, localitatea si plane-
:a ta cu pdrerile celorlalti. Aceastd activitate poate servi drept surs6 pentru o
iezbatere referitor la identititi culturale, nationalism, xenofobie etc.

Mirimea gnrpului: lO-3O pazfrtcfal4ti


Timp: 3O taaas*
Materiale: /oi 4e Lazfce ci ut/(auz/, cki ta< ucafu/,
/oaz/ece, o caa(6 tftaze dp Aflzrte
Sb*eetive
A stimula comunicareainifiala in grup, a favortza cunogtinlele'

Ie I Frmc*dtxr&
i- sau stAngi, atribuind
Fiecare deseneazd conturul paimei sale drepte
fiecarui deget o intrebar:e.
Apoi, comPleteazd interiorul cu rdspunsul la acestea.
ExemPlu de intrebari:
- motivul aflarii taie aici
- realizarile ce ai vrea s6 le faci intr-o perioadd- de timp impreuni
cu
tot grupul
- aspecte ale personalitalii ce le aprectezi cel mai mult
- problema de care eqti ACUM cel mai mult preocupat
- contribuliile pe care egti gata si le faci
de dinamica grupului'
Animatorul poate schimba intrebd.riie, in functie
Pentru final' se reali-
Odath foile completate, se realize azl' o interogare comun6'
"Perete
zeazd un al mAinilor"'

Svaluare
Ce imPresii !i-a Idsat activitatea? ce dificuitali ai intdlnit? ce ai reugit?
Ce concluz:r ai fd'cut?

Mirirnea gnrpufui: lO-30 fnztdcdqar4{e


Timp: 25 ,aaasn
Materiale: c/ a4/.n62dz fuhzc (huhafu, /d4u de cA/d)
qn( ca aan6z*( e"*W#:

n $biective
A facilita cunoagterea membrilor grupului. A intra in contact tactil'

I e- i| Froeedrm6
| delimita un spa{iu
Jocul se desfdsoard in liniste $i cu ochii legati. Se va
legati ochii' in liniste
din care nimeni nu va putea ieqi. Participanlilor Ie sunt
intalnesc doud persoane' vor
fiecare incepe si se plimbe prin sai6. CAnd se
coafura etc' Cel care
incerca s6-si ghiceascd identitatea, atingdnd hainele,
participant numele s6u gi
primui reuqeqte corect sd ghiceasc[, ii spune celuilalt
Dac6 nici una din pre-
trece in spateie lui. Mai departe ei merg impreuna.
spune numele' apoi se separd'
supuneri nu e corect6, fiecare igi"ctrpeteniile"
c6nd se inta.lnesc giruri, sunt partea activa qi unul dintre
cei doi ghicegte corect numele celuilalt, iqi spune si el numele' il separS' de
"descoperitor". Animatorul se apropie
sirui sd,u gi ambii trec Ia capd.tul randului
asemenea' se plimbi prin
de unul dintre participanli, declarandu-l spion. EI, de
reu$eqte si-i ghiceasci
incapere. cand o persoand.se intd.lneste cu un spion $i
persoana e declaratd spion' iar
numele. nu se intdmpla nimic. In caz contrar,
daci are qir, acesta se disperseazd'

@
Hvaluare
Cum vd simteati? Ce senzalie v-a produs mersul prin intuneric si iiniste?
Iar contactul fizic?

rd

Mirimea gnrpufui: lO -3O pa?t&cVant(


^ l l
Timp: 40 ,atlaa*
Materiale: o takf t4q ca4pp?tfe (anzaaiat),
czetf aaz ,aazy'eze

Y) $biective
ri. A aprofunda cunoagterea reciprocS.. A stimula coeziunea si autorespectul.
,li -
el Frecednrf,
"Imaginafi-vd
Animatorul spune jucdtorilor: ci sunteti la un iarmaroc
-tttens, unde existd totul. Mai mult, el este magic si fiecare poate si schimbe
it? -r trasd"tura de caracter, de care vrea sd" se debaraseze, pe alta. insi in piala
se poate de intrat doar o singura data".
Fiecare va scrie pe o fig5. trd"siturile ce vrea sd" le lase si pe care le va
-ua, iar intre paranteze, numele. Tabla sau peretele reprezintd. iarmarocul -si
:iecare vine sd lipeascd"fisa, explicdnd opliunea sa. Dupd aceasta se realizeaz\" o
-'-:ralizd.generald., comunicAnd despre valori s.i virtuli, despre vicii sj slabiciuni.

Evaluar*
Ce dificultati ai intdlnit? Cum te-ai sim{it in cursul jocului? La ce con-
:-uzii s-ar putea ajunge? etc.

i Mtuimea gnrpufunz lO -3O paztuL/al4rtt


atiu ! Timpz 45 a&zate :
:
iste i Materiale: /at* 44.d4atezrak pt/4t24 de/4r4 i
...:..........
vor
care
u9i $bie*tf;ve
pre- A aprecia diferentele existente intre perceptia interioari si exterioard
,:spre fiecare persoand.. A favoriza cunoasterea reciprocd" a membrilor grupu-
ntre
i d e
opie ?i Fre**edw*5
prin Fiecare isi va desena umbra, fari ca cineva s-o vada. Important este nu
'asci :-: fie simpatica si realistd, ci foarte sincerd, (critica). Aceastd silueta trebuie
. iar .-' reprezinte starea participantului la momentul dat in mediul in care se afli.

@
Apoi fiecare persoand e aleas6 de cdtre doi colegi care ii vor desena silueta. Se
formeazd un cerc. Dupd. ce toli au terminat lucrul, in ordine, in cerc se vor
"de
demonstra desenele, mai intai ceie personale, apoi perechile analizd" vor
ardta desenui lor, expun6.ndu-9iideile, opiniile etc.
Apoi va urma disculia- generald ca o concluzie sau un inceput pentru
dezbateri.

Hva$man'e
Coincide imaginea personald cu cea pe care o au despre noi colegii
nogtri? Care sunt trdsaturile distinctive? Forma in care fiecare realizeaz1' silue-
ta celuilalt reflectS' relatiile reciproce?

Timp: 25 uriaAe
Materiale: o hctf dz pzapoz4L :

Sbiective
A favoriza cunoasterea reciprocd..

Procedrm6
Se impart figele qi fiecare le completeazd individual. Participanlii
buie sd completeze aceste propozifii. Apoi are loc evaluarea.
CAnd sunt tdcut intr-un gruP, md" simt...
C a n d s u n t c u o p e r s o a n d "9 i n u v o r b e s c , m i s i m t . . .
CAnd md supar pe cineva, ilA simt ...
CAnd e cineva supS.rat pe mine, md simt ...
CAnd critic (cert) pe cineva, il6 simt ...
CAnd cineva de ldngd mine plange, mi simt ...
Cand fac cuiva un compliment, md simt ... Pt=
CAnd cineva lmi face un compliment, md simt ...
r-
Cdnd sunt nedreptatit, md" simt ...
, a
C6.nd cineva e injust cu mine, md simt

r EvaSuare
Ne-a fost greu sA termind"m propoziliile? Cum apreciem sentimentele?
ilt-
rE. -
,!tJt

NI
Este uqor sd le exprim[m? Suntem atenti cu ceilalti?
Miirirnea gnrpului: /0-30 ftar*Aaa{e
Timp: 2O ,aAtq*
Materiale: 44du*re, cu ct"tc't( ,44aLp//4ec decAt
asadza( tota( de paztax.pa*t{t,
&hu oau 4a* /&4frr4 a k€n ochz

dlbiective
A forma coeziunea grupuiui, concentrarea auditivd, perceperea
- -:crurilor printr-un mijloc diferit.

ProcedurS
Tot grupul se ageaz6.,formAnd un cerc. O persoand se plimbh prin cen-
:ru cu ochii inchisi, asezAndu-se pe genunchii cuiva din grup. Persoana ce o
:ine in brate imita sunetul unui animal. DacA cel cu ochii inchisi recunoaste
-ldividul, se schimbd cu locurile. Daca nu, reia jocul de la inceput.

Note
Se poate face invers: grupul are ochii inchisi, iar persoana din centru -
:eschisi.

Miirimea grupuluis /0 -30 paztic.dpnali


Timp: 2O ,aAs*

/ dlbiective
A facilita informarea participantilor despre valorile semnificative ale
:c:soanelor din grup, cAt gi cele personale.

Frs*edur*
Fiece participant scrie pe o foaie intr-un timp limitat (spre exemplu 5
:::in.), datele considerate mai semnificative din viala sa. Apoi, se strAng toate
--sele, se amesteci, grupul trebuind s5"ghiceascd posesorui fiecarei fiqe, in care
rtele? \U poate figura numele.

FSqrte
Pentru acest joc ar fi propice o cunoaqtere minimd a participantilor.
Mnrimea gruputuis /0 -30 fnzticrPa4i 1
Timp: /5 64A4kte

V $bie*tive
A dezvolta, a antrena atentia participanfilor. A cunoagteceilalti mem-
bri ai grupuiui.

E Frsceduri
Toli stau in picioare. Fiecare devine un detectiv pentru o- pista ( de G
exemplu pista pictorilor talentali sau a cdntirelilor etc.). Va apropiati de
il
ori$icine, avAnd dreptul la 4 intrebari indirecte. Niciodata nu poli divulga iden- t
pe care ai pornit. Dacd
titatea ta, dAnd intrebiri directe referitoare la pista "eqti ii
dupd. rdspunsuri credeli cd suntefi siguri, ve$i spune un bun desenator", t

"egti
sau un cAnt6re! mediocru", in dependenli de opinie. Daci celdlalt con- o
firmi sau neag6 afirmalia, detectivul va trebui sd: explice cum a ajuns la
aceastd concluzie. Se pot prelua si alte piste.

Evalrrare
Cum v-ati simtit? Etc.

Mnrimea grupului: lO -3O /a,ztdlpa/44i


Timp: /5 ,44it44te
Materiale: cdte o &r4€Kv4WPtl4rtr /*a'ze
paztuLfazt 9i cAfeo 6a6fit'6 dz
za/62 uatt o ,44rr4€ede P,aa7-Fn"e
per4r,zaliunze eilL?6,

n $biective
A energiza grupul.

E Frocedrr6
participanliise impart in 2-3 echipe si formeazd numdrul respectiv de
rAnduri. Scopul fiecdrei echipe este de a transmite o bucificb de zah6'r de la o
persoand" la alta, folosind numai lingurilele, fdr6. ajutorul mdinilor. Lingura
trebuie tinutd in gurd, iar mAinile la spate. Animatorul pune cdte o bucdlici
de zahd.r / mtnge de ping-pong in lingura primului participant din fiecare
echipa. Caqtiga echipa care prima transmite bucS.tica de zahS-r/ mingea de ping-
pong de la primul pand Ia uitimul participant. Dacd. bucalica de zah6r cade'
echipa incepe totul de ia inePut.

@
Mnrimea gnrpuluiz /0 - 20 pa.zfd&Qna{i
Timp: /5 -20 etinate
Materiale: drr44iz,

Obiective
A concentra atentia participantilor si a dezvolta spiritul de observalie.

Procedurf,
Participan{ii formeazd un cerc gi se apuci de maini. Animatorul Ie spune
:d. prin ei va trece curentul electric. Curentul electric se incepe prin strdngerea
nAinii vecinului gi se transmite de la un participant la altul in acelagi mod.
I- n voluntar se plaseazd in centrul cercului, inchide pe cAteva clipe ochii gi apoi
^i deschide si incearcd. sd. determine unde e curentul, apucAnd persoana respec-
:iv6 de mAn6. Dacd. a ghicit, trece in cerc, iar cel prins trece in locul volun-
:arului.

M:irinrea eruputui: lO -30 fuz&:cQaagi


Timp: dpfzl4der4ff dc aaatdza( pa.zfAepaa{/oz

Obiective
A stimula procesul cunoasterii intre participanli.

Frocedurl
Animatorul lamuregte scopul exercitiului si le spune participantilor:
-,loncentrali-va gAndurile Ia casa voastr6. Dupd aceasta alegefi ceva: obiecte,
--obild sau ceva care nu poate fi sesizat - miros, gust, sentiment care ar
:.prezenta pentru voi casa. Gandili-vd. Ia aceasta qi pregdtiti-vd sd descrieli
de ,:este lucruri grupului." Participantii descriu cea ce au ales. Animatorul poate
t o .-.-i ajute si aleagd.cuvintele necesare pentru expunere.
Jra
ica Hote
are Acest exercitiu creaz6. o atmosferd placutd. Este foarte bun pentru par-
ng- , -:ipanlii care au venit de departe gi deocamdatd" nu s-au deprins cu mediul
Lde. '-rr. DacA particpantii sunt prea mulli, ei pot fi separa{i in grupuri de 5-10
::l:Soang.

@
...
i rrrarmea grupului: /5 -30 Pnzfccc4a'l$i :
i ti-pl lO - /5 ,44n4ute .
i ltaterialer plr gi hdztce 1

g s&ieetive
A energiza grupul gi a imbunatali concentrarea.

|gl Froeedur6
Pregntili fiqele pe care sunt scrise insircinarile pentru fiecare participant.
Participantii formeazd un cerc -si animatorul le da figele. La semnaiul anima-
torului, participantii trebuie sd inceapd sd. facd. cea ce este scris pe fise, iar la
urmitorul semnal trebuie si se opresc6. Exerciliul trebuie repetat de cAteva ori.

Note
"Ld.tra!i", "CAntali Happy
Exemple de insdrciniri: "Sdrili ca iepurele",
Birthday". Pot fi pregatite cAteva insdrcind.ri care sunt legate intre ele 9i tre-
buie scrise pe fise diferite. Fiecare participant trebuie sd caute persoana cu
"Fd ca o vac6" corespunde insircind.rii
insircinarea asemhndtoare (exemplu:
"Mulge vaca".

Mirimea gntpufui! /5 -40 paz.tAtfi"ti


Tirnp: 45 ,on*aate
Materiale: 6Ad&, //re - c/azl, cze(ba4te,zadlb,
u,ctunea.t nazrra( 44s ca,lpta/oa

$biective
A energiza grupul in timpul activitalilor de dezvoltarea participhrii
activitd.ti.

Pra*edrrr*
"Ce vi place cel
Participanfii primesc o lntrebare, spre exemplu:
mult in lucrul vostru?". Ei trebuie si rSspundd succint. Fiecare partici
scrie numele sdu s.i rdrspunsul pe o hArtie pe care o prinde pe piept. Se incl
muzica gi participanlii sunt invitati si danseze (nu in perechi). Lamurifi-le
in timpul dansului ei trebuie sd caute participantii cu un rS.spuns asemdni
Persoanele a ciror rispunsuri coincid, se apuca de maini si continud miSca
Animatorul opreqte muzica qi vede cAte grupuri s-au format. Daci multi
ticipanli nu gi-au gasit parteneri, muzica este inclush iari$i 9i ei mai au o
bilitate sa-qi gdseascd grupul lor. CAnd majoritatea a format grupuri, ani
torul opreqte muzica si roaga grupurile sd discute intrebdrile 1or.
20 -3O cartlrde

4 dlbieesive
cunoasterea reciprocd a participantilor. Motivarea participantilor.

Frocedciri
nt. Participantii se separd in grupuri de 3 persoane si aleg un obiect care,
11a-
iupS' pirerea lor, simbolizeazd. tara lor (acest obiect poate fi gasit in afara cla-
la =ei). Dupi 10 minute participanlii pot sd aducd aceste obiecte
rri. 9i sd Ie pun6 pe
::rasd".Ei trebuie sd. se prezinte qi sd id.mureasci de ce au ales anume acest
-b i e c t .

)py
Note
.re- Exercifiul folosestepentru a-i ajuta pe participanti si fie mai deschisi.
cu irupuriie formate pot fi folosite pentru exerciliile urmitoare.
r.rii

Mirimea gnrputui: lO -5O paztdlpa'l&


Timp: lO-25 catarde
Materiale: 44nrr4{ecaa /ttfztczk /4/4t?4 /araze
/aztul/n"/t, TAaze pzitt &!fe a6ted
44/4rrr4&/ /irfoir"h, cfiti fuztdz/aaie
44/4t. @t to pa/azp dc ph.cta. u4 ake
ud4p /eattr /a.zfuQaad*: cazo au ctz
Actzsaaze

ma1 ( $biec€ive
pant A incuraja cunoagterea reciprocd a participantiior si a crea o atmosferi
Iude
e c a
it or. Pr*cedwa"*
lrea. Fiecare participant va primi seminle, numdrul cdrora este egal cu
nir-
,r*-.rul participantilor (daci impreund cu animatorul sunt 25 de participanti
posl- *r::e va primi cdte 25 de seminte). Seminteie sunt puse intr-un buzunar, iar
,i:.::a - ,."i--:-tbuzunar trebuie sd r6mAna liber. Participanlii au 20 de minute pentru
::-? cunostintd" (ei pot sa-si numeasca numele, organizatia, proiectul asupra
pot s6-i dea o
cdruia lucreazd). Cand juchtorii fac cunogtinld- cu cineva, ei
trebuie sd o
seminld" si sa primeasci una inapoi. Seminla pe care o primesc, ei
pun6 in buzunarul gol sau in pahar. La sfdrgitul jocului, fiecdrui participant
reprezintS'
trebuie s5.-i ramand o seminld in primul buzunar (aceastS' seminta
cdli par-
insuSi participantul), iar in celilalt buzunar va avea atAtea seminle
ticipanli sunt in gruP, minus unu.

Nofe
Acest exerciliu poate fi realizat cu succesdacd numdrul participantilor
este intre 10 si 50. Dar dac6 sunt mai mulli de 30, trebuie sa fie mai succinli.
De asemenea,participd animatorui.

: Mirimea erutufuis /5 - 20 /a'zt&c/aa|i i


: o-nt /5 -2O 644ttqte :
Materiale: ai44rt j
i """i"""'

t------:---l

| r' i Obiective
A concentra atentia participanlilor qi a dezvolta memoria.

|el Froceduri
par-
Participan-tii formeazi un cerc si bat din palme in unison. unul din
"Eu plec in cd"ldtorie qi iau cu mine "'" (un
ticipanli incepe cu cuvinetele:
Urmd'torul
obiect sau o fiint6, spre exemplu: periufa de dinli, caine s'a'm'd')'
pAnd ce
participant repeti 9i adaugd ce ar dori se ia cu ddnsul' Jocul continud
ultimul participant nu repetd, inreaga list6'

Mikimea gxrpututu /5 -30 Paztdclr/aa/i


Timp: 10-20 64rt4te
Materiale: 4A44/2

| r' | Obiective
A dezvolta capacitatea de a ascuita si a participa'
Spre exemplu:
Animatorul: Am un unchi, se numeste Mihai. Este un om foarte prin- l

cipial. Ei doreste ca in viafa lui totul s6 se inceapd cu litera M . N u m e l e s o t i e i . . . l


Participantul: Maria!
Animatorul: mAncarea cea mai iubitd a Mariei
Participantul: macaroane
Animatorul: odat[ unchiul meu a plecat in ...
Participantul: Moscova
Primul care gre$egte, sau se gAndeste mai mult de 5 secunde. trece in
:entru. Acesta continui povestirea.

5 -/0 ca&stu

Obiective
A imbunS.taliatenlia.

Frocedurd
Rugati participantii sd. formeze un cerc. Se include o muzica ritmici.
Participantii se inclind inainte 9i bat din palme pe genunchi, in ritmul muzicii.
Primul si al treielea participant intorc capul si privesc unul Ia altul peste spatele
n :articipantului ce se afla intre ei qi care se apleaci lovind peste genunchi in
rl ':tmul muzicii. Dupd aceasta, urmdtoarea pereche (al 2-Iea si al 4-lea partici-
:e : ant) trebuie sd priveasci unul la altul peste spatele participantului dintre ei.
lacA vreo pereche a comis vreo greseali, iese din cerc s.i jocul continud.

i Mirimea gnrpufui: /5 -3O fazhk/fal4ti :


i Timnz /5 - 20 6n r4te :
! Materiale: ldzta oc,caz<ac{ :
....:.........

$bieetive
A stimula comunicarea.

Frocedr*rd
Participantii formeazi doua rAnduri, stAnd fati-n fala. Fiecare gup
":-nlegte cdte o foaie de hArtie. Membrii unui grup vor scrie pe o foaie
-:rebdriie care se
iu- incep cu cuvintele "de ce?". Al doilea grup va rdspunde
ire ,:-n "fiindcd""- Dupa ce echipele au terminat sA scrie, primul grup citeste intre-
'.-:ea sa' iar al doilea -
lie rdspunsul (exemplu: "De ce aici sunt atAtea copii?"
":-rndcd
ta. toti bArbatii sunt ndsculi egali in drepturi").

@
i rrrr*""" gruputui: /5 -4O /a'ztaa:paa{i
i ti-p z lO ?ttn44te
i Materiale: dn46 e44* raau

l/ | Sbiective
A activiza participanlii.

r (F I Frocedur6
Participanlii formeazd un cerc. Animatorul ia doud eqarfe mari' Una
-
in jurul gAtului cu dou5" noduri, iar cealalt5" doar cu un nod'
I
trebuie legati
persoand'
Ambele egarfe nu trebuie sd se afle in acelasi timp }a aceeaqi :
Animtorul transmite vecinului d.in dreapta o egarfi gi ii aratd cum se leagd
departe' T
dou6 noduri. Dupi aceasta, el trebuie s-o scoati 9i s-o transmitd mai
egarfei a ,t
Dupd ce prima egarfi a parcurs 1/3 din drum se incepe transmiterea
legatd cu
doua. Batista legati doar cu un nod se va migca mai repede ca cea
persoand si nu se
dou6. Participanfii vor trebui sd se gribeasci pentru ca la o
afle ambele esarfe in acelasi timp.

Mirimea gnrputuis ata*(btnot 3 O paztAapna/i


Timp: l0-15 tttn4tde
Materiale: clm czerbe ,44a/44{E /4/4124 /aa'ze
-3 &4ek
fuztczcpaat, 2

ll I sbie*tive
A activiza gruPul.

Froeed116
Participanlii formeazS. doud. randuri egale, unul in f-a\e la celilalt'
participant din
Fiecare participant va lua in gur6 un creion neasculit. Primul
fiecare r6nd imbraci. pe creion un inel si incearci sd,-l transmita urmd'torului
jocul de Ia inceput'
participant pe creion. Daci inelul cade, grupui va relua
primul la uitim-
Cdqtiga grupul care primul reuqeqte s6 transmitd inelul de la
ul participant.
Mirimea grupului: lO -30 fuzra,ataali
Timp: lO - /5 64ittqte
Materiale: a444/a

S&iestfrve
A imbunetali atentia si coordonarea.

Fr$ced,x,sr*
IA Participantii trebuie si formeze un cerc. "Omo" este o marcd comerciald
4 a unui praf de spdlat. Unul din participanti spune vecinului din dreapta: "Du-
a. :e si cumpird "Omo". Vecinul va intreba: "Ce?" Ia ce primul participant repetd
rA
"Omo". Vecinul din dreapta spune urmitorul vecin: "Du-te si cumpd.ri "Omo".
-:-ecinul "
e. intreabd: "Ce? si celd.lalt repetd. Procesul continud in cerc. Cine
a {regegte, iese din joc.
CU
SC

Mirimea gnrprrlui: 1O-3O pazticdpaa{i


Timp: /5 -45 au,ante
Materiale: dte5fuKr6*') p&4h4 {tuaze
paltacpaat, psnd, @ 644U de 6dzt<p,
44nkl

Sbieetive
A discuta in detalii dorinlele si asteptd"rile participantilor.

ProeedrsrS
Se pregdtesc foi mari de hArtie cu titlurile: "Continut", "Plan", "Detalii
::actice". Participantii trebuie sd"scrie pe fiecare fisd. ce doresc qi ce nu doresc
:: se intAmple la trening. Aceasta poate si se refere la conlinut, plan sau
=talii practice (sa nu fumeze, sd participe toti etc.). Participantii lipesc fiqele
- = foi, apoi pe perete (exemplu: fisa cu observalii privitor Ia mAncare trebuie
-;ita pe foaia cu titlul "Detalii practice". Dupa ce agteptdrile au fost inscrise
.- rncleiate, ele pot fi discutate qi in baza lor se pot crea regulile pentru tren-
1alt. ,-9. Aceasta va ajuta animatorului sa conducd.treningul, luAnd in consideralie
din .:eptS"rile participantilor.
''.rI rti
lp r-it .
Acest exerci!iu permite animatoruiui sh coordoneze actiunile sale cu
- , esitilile participanlilor. in timpul treningului Si a evaluarilor se poate
.-.'eni periodic la aceste fise.
! Mnrimea gnrputui: /0 -20 fa.zfi.dpn4i
i Timp: /5 -2O aarzste
: Materiale: o oatzT caL 44 oAtect oanak

n $biectlve
A concentra atenlia participanlilor. A-i face sd asculte atent qi sa gAndeascd.

E Froeedurd
Participanlii formeazi un cerc. Participantul care are mingea, i-o arunci
"Nu exista... fari..."(spre exemplu: "Nu existd vard
altui jucitor, spundnd:
fara flori"). Urmdtorul jucd.tor aruncd mingea 9i spune urmdtoarea frazd
(exemplu: "Nu-i "Nu-s copii fara galagie" etc.). Daci vreun par-
fum fdra foc",
ticipant nu poate inventa vreo frazd", ceilalti pot sa-l ajute.

Miirimea ggprrpului: l0 -30 f'dzt()cdQ4"{i


Timp: /5 ,auia*
Materiale: 444.t44

$biective
A examina mijloacele de comunicare nonverbala.

E Frocedurd
Toli se aqeaz6.in cerc. Participanlii formeazi perechi. Fiecare pereche
va primi c6te o fiqa pe care este scrisa o dispozilie (ciud6, fricd", dragoste,
dezamd,gire,exaltare, dispozitie victorioasd, deprimare). Participanlii trebuie sA
tin5. in secret cea ce este scris pe fige. Fiecare pereche iese pe rAnd in centru.
Unul din membrii perechii va fi lutul, iar celdlalt sculptorul care va migca
picioareie, mAinile, capul, lipind expresia fielei primului gi creAnd sculptura.
Grupul trebuie sd. ghiceasci ce dispozilie a incercat si arate perechea. Jocul
continud pAnd participa toate perechile.

Note
Variante posibile: pentru a economisi timpul, jumitate din perechi
sd arate sculpturile sale, iar cealalta si umble prin incdpere si sd ghiceasci
sculpturile.
...
i rrrarmea gnrpuluiz /0 -30 /azfu,4bn/44i : I

! Timpz 25 aaaa* 1
i Materiale: /a*a /&4rru ,4nti$e :

$biective
A permite participanlilor sd-gi expun6 pdrerile, s5.-s.ipovesteascS.temer-
-ie gi speranfele referitor Ia traning.

I Procedurl
i E posibit ca participanlii sa cunoascl foarte putin despre scopul pro-
i gramului, nu sunt cunosculi intre ei sau nu stiu ce vor. Participanlii se separd
in grupuri de 4-6 persoane. Fiecare grup primegte cite un flip-chart qi hArtie
pentru notite. Rugati fiecare grup sd aleagS.persoana care va face inscripliile.
Ei trebuie sd rispundi iapid la intrebarea: "Ce temeri, preocupdri sau
rrejudecali ali avut?". Dupd ce au fost scrise rapid rispunsurile, ruga$i
:eprezentanlii echipelor s5" prezinte listele. Aceasta va oferi animatorului o
cosibilitate foarte bund sd atragi atenlie la obiectivele treningului.

Note
Pentru a ajuta participanlii si inceapi disculia, folosifi urmdtoarele
rrtrebd ri:
1. Ce fel de temeri, preocupiri sau prejudecdli existd" in grupuri? Pot
exista urmdtoarele exemple:
i Voi fi cel mai mic (mare) dintre participanti?
I Voi fi unicul(a) bdrbat(femeie)?
I Ua voi comporta corespunzdtor?
I Sunt sigur cd ceilalfi au mai multe experienfa decAt mine.
I Ce imi va da acest trening?
I Ce intrebdri trebuie sa pun?
I Cum vor fi animatorii, programul, sala?
O Vom primi diurnele promise?
ne 2. Ce poate face animatorul pentru a micgora preocupdrile voastre?
e. Pot fi cerute ldmuriri legate de haine, cuvinte neclare. Va fi nevoie de
SA
:opii mai multe de materiale...
u.
ca
'4.

ul

)ot
;CA
i Mnrimea grupului: /0 -3O /azfdupa/4{i :
i rimp. I - lO ,ata** :
i M"t.riale: ar/44r4 :

Sbl*ctive
A crea o atmosferi liber6. neformald".

E Fr*eedurs
Participantii vor crea un cerc, finAndu-se de m6"ini. Intre ei trebuie
sA fie destul spafiu, pentru ca sd treacd. o persoana. Doi doritori vor juca rolul
de pisicd gi Soarece. Soarecele std" in centrul cercului, iar pisica in afar6.
Soarecele incepe sd alerge in formd de zig-zag prin cerc, trecAnd pe sub mAinile
participanfilor. Pisica va alerga dupi goarece pAnd. nu o va prinde. Participanlii
pot sd. incurce pisicii, ridicAnd sau coborAnd mAinile. Jocui se repetd. de c6"teva
ori cu aitd. pisica si alt soarece.

Mirimea gnrpului: lO -3O pa?tdqrpa4li :


Timp: 5 ,a*as* :
Materiale: atnlc !

g $biective
A stimula atentia participanlilor.

E Froeednu'6
Jucdtorii se numhrd" de la 1 la 3. Numirul 1 vor fi polilia, 2 - oameni,
iar 3 - hoti. Animatorul va povesti o istorie despre aceste grupuri de oameni.
De fiecare dati, cAnd va rosti denumirea grupului, acesta trebuie si se ridice
si sd" se ageze repede.
Exemplu de pouestire:
Oamenii traiau intr-o casd. Intr-o seard cAnd oamenii au mers la cul-
care, au venit holii pentru a Ie fura banii. In timp ce hotii chutau banii,
oamenii s-au trezit de la zgomotul pe care-l f6ceau ei. Hotii s-au speriat gi s-au
ascuns. Oamenii au hotdr6.t sd" sune la polilie 9i sd" comunice cd in casa lor se
afla hotii. Politia a intrebat oamenii dacd ei gtiu unde se afl6 holii. Oamenii
au zis ca holii s-au ascuns in subsol. CAnd a venit politia, hotii au fugit din
subsol in pod. Politia a lnceput s6-i caute pe ho!i. Oamenii ajutau politia.
Oamenii qi politia erau foarte bucuroqi cdnd i-au gisit pe ho!i. Hotilor le-a
pirut rd.u cd au intrat in casa oamenilor si ei au rugat sd fie iertali. Holii
au inceput sa plAng6. Oamenii si politia i-au iertat pe holi gi ei impreuni au
Iuat cina.
N
Mirimea grupuluiz lO -50 pad()ecparufc
Timp: 5 -/5 atrtl4fe
Materiale: ,/4tttlo
'"":""""

n $biec€ive
A incuraja interacliunea participantilor

.e
I
E Frocedur6
Mulli participanti pe parcursul treningului pot si stea pe acelasi loc.
II

i
Pentru a-i separa pe participanli pot fi folosite urmdtoarele metode:
- participantii in fiecare dimineata pot sd se schimbe cu locurile
te
- se poate schimba componenla si marimea grupurilor de iucru
ii
,a - participantii se schimbd cu locurile in dependenta de interesele lor
- fiecare participant trebuie si aleagd. o persoani pe care o cunoaste cel
mai putin si sd. comunice cu ea

N
.

I
r

i Mlrimeagnrpuluiz /O-2O paztde4bar4tt ! iji j


i fimpz 2O ,auaste 1
i Materiate: ah4rc : il
Ilt
r' | Sbiective
i
il
A recunoaste si a discuta esenta schimbarilor. ii ll
ri.
ce
:
r l
el Proeedurl I
t

Participantii formeaza perechi si se privesc reciproc timp de 10 secunde.


rl- Dup5. aceasta, ei se intorc cu spatele unii la alfii. Fiecare membru al perechii
ii, trebuie sd facd" trei schimbari in exteriorul sdu. Dupd aceasta, perechile se
au intorc cu fata Si se privesc reciproc qi incearcd. sd depisteze schimbdrile.
SE
Exercitiul poate fi repetat dacd este nevoie. Participantii pot inventa singuri
rii schimbd"rile.
lin
ia. Evs!ware
l-a Participantii vor descrie experienta lor si se vor gAndi ia confortul sau
rtii lisconfortul lor, generat de schimbariie efectuate. in discutia urmitoare se va
au :ace o analizit a faptului cum a fost constientizata schimbarea.